Kwartierstaat van Geertruida (Truus) Brinkhuis

Generatie 1 (proband)

geertruida_brinkhuis.jpg jan_bertus_van_otterlo.jpg grafsteen_j.b._van_otterlo_-_g._van_otterlo_-_brinkhuis.jpg
1 Geertruida Brinkhuis
2 Jan Bertus van Otterlo
3 Grafsteen J.B. van Otterlo - G. van Otterlo - Brinkhuis
1 Geertruida (Truus) Brinkhuis (afb. 1), geboren op dinsdag 11 december 1917 in Arnhem. Truus is overleden op woensdag 25 december 1991 om 16:00 in Beekbergen (Apeldoorn), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op maandag 30 december 1991 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Truus: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Truus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 4 september 1940 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jan Bertus (Jan) van Otterlo (afb. 2 en 3), 26 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 7 november 1913 in Arnhem, zoon van Johan van Otterlo en Grietje Martina Smits. Jan is overleden op woensdag 5 januari 2000 om 09:13 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gecremeerd op maandag 10 januari 2000 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Beroep:
Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam.
Diverse bestuursfuncties:
Gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid te Arnhem
Lid van de Proviciale Staten voor de PvdA in Gelderland
Bestuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging te Arnhem
Voorzitter van de Woningbouwvereniging Wormer
Diversen:
Titel ‘Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven…

Ondertitel ‘Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw’.

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesië.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

Jan van Otterlo
De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht

Met groot enthousiasme spreken bestuurders en kaderleden nu nog over Jan van Otterlo. Voor velen was hij de grote inspirator tot het zetten van de eerste stappen in de bond. Aanvankelijk als plaatselijk bestuurder in Arnhem, later als districtsbestuurder in Gelderland en Utrecht, daaropvolgend als landelijk bestuurder en ten slotte - van 1964 tot zijn afscheid in 1973 - als bondsbestuurder. In het scholingswerk zijn nog steeds elementen terug te vinden, die op zijn werk zijn terug te voeren. Van Otterlo werd in 1913 te Arnhem geboren, kwam in 1941 als plaatselijk bestuurder te Arnhem in dienst van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB) en ging in 1973 als bondsbestuurder van de Bouwbond NVV met pensioen. Thans woont Van Otterlo op het hoogste punt van Arnhem, op de Waterberg. Daar bewaart hij vele aantekeningen, boeken, brochures en andere herinneringen aan een actief leven. Aan de hand daarvan heeft hij in 1975 het herdenkingsboek ’75 jaar Moderne vakbeweging in Arnhem’ geschreven. Ook nadien werd hij door plaatselijke afdelingen - Arnhem, Veenendaal - benaderd om ter gelegenheid van jubileumvieringen uit zijn geheugen te putten.

De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht
"Het oprichten van nieuwe afdelingen was niet zo moeilijk. Ik had overal contacten. Maar ik had geen kader. Ik wist niet wat ik met die mensen aan moest, die maandstaten moesten opstellen waarin de contributie en de inkomsten en uitgaven voor wat de vakantiebonnen betreft moesten worden bijgehouden. Vanuit deze achtergrond ben ik begonnen met het scholingswerk in het district. Later werd dat de basis van de aanbevelingen, die in 1955 door de commissie ’Leiding en leden’ zijn gedaan. Zelf was ik niet direct bij de opstelling daarvan betrokken. Maar bij de uitvoering des te meer. Op mijn achtste was ik al actief voor de ANB. Voor mijn vader, die secretaris van de afdeling Arnhem was, bracht ik convocaties rond. Ook ging ik met hem naar de contributie-afdrachten, de avonden waarop leden hun contributie kwamen betalen. Zo kwam ik met Eliza Verschoor in aanraking, mijn voorganger als plaatselijk bestuurder. Als Eimert Sinoo met zijn bekende lichtbeelden kwam, dan mocht ik de plaatjes in de toverlantaarn schuiven. Toen ik nog op de ambachtsschool zat, mocht ik al aan de jeugddagen van de bond deelnemen. Ik groeide dus al snel naar de bond toe."

Jeugdgroep
"Dankzij de afdeling kwam ik in 1930 na de ambachtsschool bij een aannemer terecht, bij Van der Meijden en Zn. Tijdens dit dienstverband werd eerst de vervolg-opleiding timmerman gevolgd aan de avondschool. Daarna volgde ik privélessen om toelating te krijgen tot de zaterdag-MTS. En vervolgens behaalde ik het diploma Bouwkundig opzichter tekenaar. De kosten van deze opleidingen waren grotendeels voor Van der Meijden. Bij mijn werkgever, een redelijk groot aannemingsbedrijf, mocht ik al heel snel zelfstandig werken. De grote ’Brusselse huizen’, die door hun omvang niet meer in hun geheel konden worden verhuurd, zijn onder mijn leiding tot twee, drie gezinswoningen verbouwd. Ik maakte de tekeningen, stelde de bouwplannen op, bestelde het materiaal en stelde de ploeg werknemers samen.
Ondanks de avondstudie en het drukke werk was ik ook secretaris van de jeugdgroep van de afdeling. Dat was mijn eerste functie binnen de bond. Met deze jeugdgroep organiseerden we lessen voor oudere vaklieden. Dat kwam zo. In de crisistijd was mijn vader vaak zonder werk. Om toch nog een beetje werk te krijgen mocht ik hem van mijn werkgever af en toe helpen. Eén van die klussen betrof het plaatsen van dakkapellen en het maken van kamertjes op de zolders van huizen in de Jufferstraat, in de wijk Klarendal. Op een gegeven moment moesten er in die huizen ook trappen worden vervangen. Ik zag mijn vader ronddwalen met een lat om de verdiepingshoogte te meten. Hij kwam er niet uit. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de boeken ’Metselen’ en Timmeren’ in de hand, ’s zondagsmorgens, twee zalen in ’De Opbouw’ vol, theorieles te geven.

Op 10 mei 1940 stond ik ’s morgens om een uur of zes in de dakgoot van het huis van mijn ouders in de Creutzbergstraat. Van daaruit zag ik dat de Westervoortsebrug werd opgeblazen. Met die gebeurtenis begon voor mij de Tweede Wereldoorlog. Het werk bij de aannemer werd minder, waardoor op grond van de Duitse ontslagverordening, ontslag voor mij - de enige ongehuwde - dreigde. Halsoverkop trouwde ik toen. Enkele maanden later werd ik benoemd tot plaatselijk bestuurder. In mijn vrije tijd nam ik toen al het werk van Verschoor waar, die wegens ziekte daartoe niet meer in staat was. De zaak moest draaiende worden gehouden. Werklozen kregen hun uitkeringen via de bond. Ook gemeentelijke uitkeringen werden via de bond verzorgd. Dat moest doorgaan, ook voor mensen van de confessionele organisaties. Op 1 mei 1942 kwam daaraan een einde, toen de bezetter het NVV omvormde tot het Nationaal Arbeidsfront (NAF). Daarna volgde er een periode van werkloosheid zonder inkomen. Regelmatig moest ik de boer op om voor eten voor het gezin te zorgen, totdat ik in september 1942 in dienst kon komen van de Provinciale Voedselcommissaris."

Districtsbestuurder
"Door de evacuatie van Arnhem, in september 1944, kwam ik na veel omzwervingen uiteindelijk in Zutphen terecht. Achter de Canadezen aan ging ik naar Arnhem terug. Daar kon ik me al heel snel weer installeren, omdat ik nog steeds beschikte over het volledige archief, het ledenregister en mijn schrijfmachine. Vanaf juni was ik weer voor de bond aan de slag. Dat kwam goed uit, want ook de bouwvakarbeiders keerden, vanwege het noodzakelijke herstel van Arnhem, weer snel terug. Persoonlijk kreeg ik in die periode een keuze uit vier betrekkingen. Nog steeds was ik in dienst van de voedselcommissaris. Voor het architectenbureau Feenstra werkte ik enige tijd als opnemer van de oorlogsschade in de wijk Paasberg. De weduwe van mijn oude werkgever, die op tragische wijze overleed, vroeg me de leiding van het bedrijf over te nemen. Maar ik besloot desondanks voor de bond te kiezen.
In 1951 werd ik districtsbestuurder als opvolger van Henk van Weeren. Al eerder was aan mij gevraagd hem, vanwege zijn ziekte, te vervangen. Toen er geen schijn van kans was dat hij terug zou keren, werd ik districtsbestuurder. Daardoor was ik staat overal afdelingen op te richten. Ga de Betuwe maar door. Zo was het ook op de Noordwest-Veluwe en op de Veluwe zelf. Daar had je veel mensen, die op boerderijen werkten, maar die later op militaire objecten kwamen te werken. Hun CAO werd door ons afgesloten. En dus werden er onder hen leden geworven. Het werven van geschikt kader bleek echter problemen op te leveren. Waren ze gevonden dan moesten ze worden geïnstrueerd en geïntroduceerd. Dit noodzaakte tot het op eigen houtje schrijven van handleidingen voor de verschillende functies in de afdelingen. Daarbij speelden mijn ervaringen en inzichten een grote rol. Naar aanleiding daarvan kwam op initiatief van de afdeling Arnhem de commissie ’Leiding en leden’ tot stand. Zelf nam ik hieraan niet deel. Gelijktijdig volgde ik namelijk met zes andere vakbondsmensen - onder wie Jaap Gelens, die toen bij de Algemene Bond voor de Meubel en Hout werkte - een scholing voor scholingsleiders, die zo’n zes maanden duurde. Die opleiding was op indirecte mogelijk gemaakt door de Marshall­hulp. Toen Nederland na de oorlog Marshall-hulp kreeg verplichtte zij zich dat geld te zijner tijd terug te betalen. Uiteindelijk hoefde niet al dat geld naar de Verenigde Staten terug. Het mocht hier worden besteed. En een deel werd aan de drie vakcentrales ter beschikking gesteld voor scholings­activiteiten.
Het slot van deze cursus betrof de opleiding van gespreksleiders. Toen ik in 1958 werd benoemd tot bestuurder algemene dienst met als opdracht het scholingswerk, lag het accent de eerste drie jaar op het opleiden van gespreksleiders. Iedereen nam daaraan deel, kaderleden, beleidsmedewerkers, districtsbestuurders en bondsbestuurders. Van de nu nog actieve bestuurders, die afkomstig zijn uit het NVV, is iedereen bij mij op cursus geweest. In het huidige scholingswerk vind je nog steeds de wezenlijke dingen van het gespreksgroepenwerk terug."

Het timmerkistje
"Voor het gespreksgroepenwerk reisde ik het hele land door. Leerde zo iedereen kennen. In Zeeuws-Vlaanderen had ik in een groep van vijftien cursisten wel vijf wethouders zitten. Aan die groepsgrootte heb ik me altijd gehouden. Ze waren nooit groter dan vijftien. Had ik er meer dan richtte ik gewoon nog een groep op. Anders werd het te moeilijk. Op de eerste cursusdag kwam ik al achter de achtergronden van mijn cursisten, namelijk bij de inventarisatie. Ik ben geen enkele cursus begonnen zonder aan alle cursisten te vragen: waar kom je vandaan, wie heeft je gestuurd, wat kom je doen, wat verwacht je ervan, wil je bezoldigd bestuurder worden? Ik schreef dan het linkerkant van het bord met de antwoorden vol. En rechts maakte ik dan aantekeningen over hoe ik daar tegenaan keek. Hoe ik bepaalde zaken thuis kon brengen. En noemde dan ook dingen die ze niet hadden genoemd. Zoals Banning, de grote man van de Woodbrookers, die tijdens de opleiding tot scholingsleider mijn mentor was, mij eens heeft gewezen op mijn calvinistische achtergrond. Hij had mij gevraagd wat ik zou gaan doen als ik niet meer bij de bond terecht kon. Toen heb ik hem verteld dat ik van huis uit timmerman was, net als mijn vader en mijn grootvader. En dat thuis mijn timmerkistje nog altijd klaar stond. `Je bent een echte calvinist’, zei hij, ’want je houdt een mogelijkheid achter de hand om terug te kunnen vallen op je oude beroep’. Later heeft Banning vaak dit voorval in voorkomende gelegenheden aangehaald.
Op die manier kwam ik veel te weten. Hetgeen nogal eens tot emoties leidde. Ik heb wel eens ’s avonds aan het bed gezeten bij een grote zware kerel, die het allemaal teveel was geworden. Naast mijn bondswerk heb ik kans gezien in de gemeentepolitiek of in de provinciale politiek actief te zijn. Daarnaast heb ik menig uur gestopt in de woningbouwvereniging ’Arnhem’. Op een gegeven moment werd ik benaderd voor een burgemeesterschap in het Land van Maas en Waal. In 1964 ging Cor Brandsma, die toen bondsvoorzitter was, net voor mij de Tweede Kamer in. Er waren momenten dat het allemaal moeilijk te combineren was. Maar toch denk ik dat het mijn werk heeft verlicht. Al die relaties waren behulpzaam bij het vakbondswerk. Ook in het scholingswerk."

(Eerder verschenen in Stuwing ’Levend verleden’- 2, juli 1992)
Kinderen van Truus en Jan:
I. Geurtje van Otterlo. Geurtje trouwde met Klaas Lambertus (Klaas) Mensink. Klaas is een zoon van Wiechert Mensink en Martha Aalberts.
II. Grietje Martina (Greet) van Otterlo. Greet trouwde met Jan Willem Hendrik (Jan) Lotte.
1305848497_4_pacs_1.jpg elly_van_andel.jpg
4 Edith
5 Elly van Andel
III. Johan Michiel (Hans) van Otterlo. Hans:
(1) trouwde met Marianne (Marian) Welage. Marian is een dochter van Theodorus Welage en Maria Catharina Meurs.
(2) trouwde met Evertje (Edith) Rijksen (afb. 4). Edith is geboren op donderdag 8 augustus 1946 in Rhenen, dochter van Gerrit Rijksen en Aaltje van de Scheur. Edith is overleden op woensdag 11 mei 2011 in Nijmegen, 64 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 18 mei 2011 in Nijmegen. Edith trouwde voorheen met Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus (Leo) van Boven.
Beroep:
Ziekenverzorgster
(3) trouwde met Elly van Andel (afb. 5). Elly is geboren op woensdag 30 juni 1948 om 16:50 in Arnhem, dochter van Jan Willem Nicolaas (Jan) van Andel en Berendina Johanna (Dien) Goedhart. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1948 [bron: Gemeente Arnhem].
Notitie bij de geboorte van Elly: Aktenr. 1385
Elly is geboren aan de Beukenlaan 156 in Arnhem en was de 100.000-ste inwoner van Arnhem.
De buren hadden de woning versierd en tamboer en pijperkorps Oost Arnhem trok door de straten van de wijk Geitenkamp en gaf een serenade voor de woning. Er kwamen veel gelukwensen en geschenken van bedrijven uit de stad en onbekenden. Maar ook brieven van mensen die graag een "graantje wilde mee pikken"van de babyartikelen.
Elly is overleden op donderdag 15 augustus 2013 om 05:40 in Andelst (Overbetuwe)), 65 jaar oud [bron: Uittreksel overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 2013 [bron: Gemeente Overbetuwe]. Zij is gecremeerd op maandag 19 augustus 2013 in Crematorium Slingerbos te Ede [bron: Monuta Uitvaartzorg].
Notitie bij overlijden van Elly: Aktenr. 200117 : Akteplaats: Overbetuwe
Opm.: de grootste wens van Elly haar lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap en donatie is door Hans gerespecteerd en de crematie vond in stilte plaats.
Elly trouwde voorheen met Dirk Jan van Oosterom. Elly trouwde voorheen op donderdag 29 juni 1972 in Rozendaal (Gld) [bron: Trouwboekje] met Cornelis Antonie Peters (1930-1999). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op donderdag 18 april 1996 in Rozendaal (Gld) (Echtscheiding).
Beroep:
Huishoudelijke hulp in internaat, kinderverzorgster
Diversen:
In 1965 raakte Elly in verwachting van haar vriend Wim en dat gaf de nodige problemen. De ouders van Elly en Wim konden het niet eens worden over de opvoeding van dit kind. Hierdoor ging de vriendschap tussen Elly en Wim uit en werd Elly naar familie in Rotterdam gestuurd. In de tijd voor de geboorte werd door de ouders besloten om het kind af te staan voor adoptie. Na de geboorte in Arnhem werd Elly door haar ouders verteld dat haar kind was overleden bij de geboorte. Dit heeft zij nooit geloofd en is later ook op zoek gegaan en inderdaad bleek haar zoon geleefd te hebben en op 5 jarige leeftijd te zijn overleden aan leukemie.

Bij het overlijden van haar moeder in 1994 heeft zij haar enkel verstuikt en dat is niet goed behandeld. In 1996 werd in haar linkerbeen hierdoor PTD geconstateerd. Dit was volgens de professor niet meer te behandelen. Deze PTD werd steeds erger waardoor ze eerst met een rollator moest lopen en kort daarna kwam de duwrolstoel. Na het huwelijk met Hans kwam zij terecht in een electrische rolstoel in 2012 werd deze vervangen door een nieuwe en kwam Hans in aanmerking van een scootmobiel. Hiermee hebben zij de laatste maanden vele mooie tochtjes gemaakt.
Dat bleek de laatste tijd de mooiste oplossing. Jammer dat Elly hier niet zo lang van heeft kunnen genieten, maar voor Hans zijn de ritjes met de scootmobiel en de electrische rolstoel een hele mooie herinnering.
IV. Michiel Jan (Michiel) van Otterlo. Michiel trouwde met Annemieke Marja (Annemieke) Groenendijk.
V. Jan Bertus (Jan) van Otterlo. Jan:
(1) trouwde met Siska Marijke (Siska) Caneel. Siska is een dochter van Albert Gerhard Caneel en Aaltje Haven.
(2) trouwde met Anna (Ans) Meijer.
(3) trouwde met Jessica Rosita (Jessica) Weenink. Jessica is een dochter van Willem Theodorus Johannes (Wim) Weenink en Maria (Miep) Woeltjes. Jessica trouwde voorheen met Albertus (Bert) Voskes.

Generatie 2 (ouders)

michiel_brinkhuis.jpg
6 Michiel Brinkhuis
2 Michiel (Chiel) Brinkhuis (afb. 6), geboren op vrijdag 14 mei 1886 om 20:00 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Chiel waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Heijdenkamp (geb. ±1851) en Frederik Huisman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Chiel: Aktenr. 0392 : Reg.nr. 1028 : Akteplaats: Nijmegen
Chiel is overleden op donderdag 30 januari 1947 om 17:30 in Arnhem, 60 jaar oud (oorzaak: Hart stilstand). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1947 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Chiel was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op dinsdag 4 februari 1947 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Chiel: Aktenr. 125 : Reg.nr. 32350 : Akteplaats: Arnhem
De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats Moscowa te Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (geb. 1890) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 4,V]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
19-11-1920     huwelijk Siebe Henstra (1896-1974) en Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 4,VIII]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 1 oktober 1913 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Geurtje Roseboom. Bij het burgerlijk huwelijk van Chiel en Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Rein Siebes Postma (geb. 1888) [zie 4,IV] en Geurt Roseboom (1889-na 1958) [zie 6,IV] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Chiel en Geurtje: Aktenr. 403 : Reg.nr. 9015 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: bruidegom wonende te Maastricht en bruid wonende te Arnhem
geurtje_roseboom.jpg
7 Geurtje Roseboom
3 Geurtje Roseboom (afb. 7), geboren op woensdag 14 maart 1888 om 02:30 in Zevenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1888 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Wilhelmus Henricus Peer (1840-1919) en Jacobus Johannes Hendriks (1854-1946).
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2126 : Akteplaats: Zevenaar
Geurtje is overleden op woensdag 23 juli 1975 in Arnhem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juli 1975 [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op maandag 28 juli 1975 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Geurtje: De crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
feem_hendriks.jpg
8 Feem Hendriks
I. Antoni Jacobus (Antoon) Brinkhuis, geboren op dinsdag 29 september 1914 in Heer. Antoon is overleden op woensdag 5 oktober 1994 in Arnhem, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1994 [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Electro-monteur bij de Ned.Spoorwegen
Antoon trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1938 in Arnhem met Euphemia (Feem) Hendriks (afb. 8), ongeveer 27 jaar oud. Feem is geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Winssen (Ewijk), dochter van Hendrik Hendriks en Hendrika Arnolda Staal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Feem: Aktenr. 21 : Reg.nr. 11061 : Akteplaats: Ewijk
Feem is overleden op woensdag 28 januari 1987 in Arnhem, 75 jaar oud.
bob_brinkhuis.jpg grada_cornelissen_en_bob_brinkhuis.jpg
9 Bob Brinkhuis
10 Grada Cornelissen en Bob Brinkhuis
II. Leendert (Bob) Brinkhuis (afb. 9), geboren op vrijdag 3 september 1915 in Heer. Bob is overleden op maandag 21 maart 1977 in Ede, 61 jaar oud.
Beroep:
Elektricien (In 1930 begon hij als leerling bij Siebe Henstra op de Sloetstraat te Arnhem.)
Bob trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1938 met Geertruida (Grada) Cornelissen (afb. 10), ongeveer 24 jaar oud. Grada is geboren op maandag 15 juni 1914 in Arnhem, dochter van Jan Albertus Cornelissen en Doortje Bugter.
Notitie bij de geboorte van Grada: Opm.: Geertruida is geboren als Geertruida Bugter en bij het huwelijk van haar moeder op 23-09-1914 gewettigd
Grada is overleden op zondag 9 januari 2000 in Ede, 85 jaar oud.
III. Geertruida (Truus) Brinkhuis, geboren op dinsdag 11 december 1917 in Arnhem (zie 1).
annie_derksen.jpg
11 Annie Derksen
IV. Michiel (Giel) Brinkhuis, geboren op woensdag 5 november 1924 in Arnhem. Giel is overleden op zaterdag 9 december 1978 in Arnhem, 54 jaar oud [bron: Rob Brinkhuis (www.robs-pixels.nl)]. Hij is gecremeerd op woensdag 13 december 1978. Giel trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1947 in Arnhem met Janna Everdina (Annie) Derksen (afb. 11), 21 jaar oud. Annie is geboren op zaterdag 28 november 1925 in Arnhem, dochter van Hendrik Jan Derksen en Bertha Spijker. Annie is overleden op zaterdag 25 februari 2017 in Arnhem, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Robert Brinkhuis].

Generatie 3 (grootouders)

4 Antoni Jacobus Brinkhuis, geboren op zaterdag 19 september 1857 om 16:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1857 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Antoni waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hendrik Wakker (1798-1879) [stiefvader van moeder] en Jan Gerrits Jans (geb. ±1805).
Notitie bij de geboorte van Antoni: Aktenr. 446 : Reg.nr. 14445 : Akteplaats: Zwolle
Antoni is overleden op woensdag 23 december 1936 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antoni: Aktenr. 750 : Reg.nr. 9704 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Machinist, spoorwegbeambte
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 31 augustus 1882 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 28-jarige Gerridina Grooters.
Notitie bij het huwelijk van Antoni en Gerridina: Aktenr. 125 : Reg.nr.14571 : Akteplaats: Zwolle
5 Gerridina Grooters, geboren op maandag 23 januari 1854 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1854 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerridina is overleden op dinsdag 8 maart 1932 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1932 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven op vrijdag 11 maart 1932 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 183 : Reg.nr. 8059 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: begraven op de begraafplaats Moscowa
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Antoni Brinkhuis, geboren op zondag 31 december 1882 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1883 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Albert is overleden op donderdag 4 januari 1883 in Zwolle, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1883 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 7 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
II. Frederika Maria Brinkhuis, geboren op dinsdag 26 februari 1884 om 21:30 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1884 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Frederika waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Kamp (geb. ±1847) en Johannes Gerhardus Wilhelmus Lipman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 143 : Reg.nr. 1027 : Akteplaats: Nijmegen
Frederika is overleden op maandag 23 september 1895 in Arnhem, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 935 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
III. Michiel (Chiel) Brinkhuis, geboren op vrijdag 14 mei 1886 in Nijmegen (zie 2).
IV. Maria Brinkhuis, geboren op zaterdag 13 augustus 1887 om 06:30 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1887 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859) en Pieter Jacobus Lintzen (geb. ±1861).
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 0652 : Reg.nr. 1029 : Akteplaats: Nijmegen
Maria trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 5 juni 1918 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Rein Siebes Postma, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Rein: Aktenr. 250 : Reg.nr. 9020 : Akteplaats: Arnhem
Rein is geboren op vrijdag 23 maart 1888 in Baarderadeel, zoon van Sybe (Reins) Postma en Jacoba Johanna (ook Jacobje Johannes) Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1888 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Rein: Aktenr. 41 : Akteplaats: Baarderadeel
Beroep:
Trompetter der artillerie, militair
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 3]   [bron: Gelders Archief]
V. Albert Brinkhuis, geboren op donderdag 6 februari 1890 om 21:00 in Hatert (Nijmegen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1890 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Heijnekamp (1850-1924) en Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859).
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 0104 : Reg.nr. 1030 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Machinist
Getuige bij:
06-01-1916     huwelijk Aalbert de Jong (geb. 1892) en Gerridina Brinkhuis (1891-1923) [zie 4,VI]    [broer bruid]   [bron: Het Utrechts Archief]
Albert trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 15 augustus 1917 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Maria Catharina Borgans, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 2] [broer bruidegom] en Aalbert de Jong (geb. 1892) [zie 4,VI] [zwager bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Albert en Maria: Aktenr. 284 : Reg.nr. 9019 : Akteplaats: Arnhem
Maria is geboren omstreeks 1895 in Herbach (Duitsland), dochter van Mathias Joseph Borgans en Maria Christina (Anna) Schopen.
VI. Gerridina Brinkhuis, geboren op zondag 18 oktober 1891 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 1354 : Reg.nr. 89 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina is overleden op woensdag 28 februari 1923 in Arnhem, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 170 : Reg.nr. 8063 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 januari 1916 in Zeist [bron: Het Utrechts Archief] met Aalbert de Jong, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerridina en Aalbert waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Wijnand Thoomes (geb. 1884) [zwager bruidegom] en Albert Brinkhuis (geb. 1890) [zie 4,V] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Gerridina en Aalbert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 281 : Akteplaats: Zeist
Aalbert is geboren op vrijdag 25 november 1892 in Ophemert, zoon van Dirk de Jong en Wilhelmina Hendrika de Bie. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aalbert: Aktenr. 30 : Reg.nr. 3426 : Akteplaats: Ophemert
Beroep:
Militair
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (geb. 1890) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 4,V]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
VII. Johanna Brinkhuis, geboren op donderdag 13 juli 1893 om 02:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juli 1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Grooters (1863-1899) [zie 10,VI] [oom moederszijde] en Antonie Kranenberg (geb. ±1868).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 962 : Reg.nr. 90 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op zondag 4 november 1894 om 23:30 in Arnhem, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gradus Saul (geb. ±1848).
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 924 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: overleden in de Bovenbrugstraat tr Arnhem
VIII. Antonia Frederika Johanna Brinkhuis, geboren op woensdag 22 september 1897 om 23:30 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1897 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Caspers Stroomberg (±1863-1919) [zie 10,III] [aangetrouwde oom moederszijde] en Hendrik Willem Schneider (1868-1935) [zie 10,VII] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 1327 : Reg.nr. 93 : Akteplaats: Arnhem
Antonia trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 19 november 1920 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Siebe Henstra, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antonia en Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Henstra (1873-1958) [broer bruidegom] en Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 2] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Siebe: Aktenr. 643 : Reg.nr. 9022 : Akteplaats: Arnhem
Siebe is geboren op zaterdag 4 juli 1896 om 04:30 in Arnhem, zoon van Anne Henstra en Elisabeth Steenhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1896 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Jongepier (geb. ±1866) en Wouter Jacob Hoogstraten (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Siebe: Aktenr. 948 : Reg.nr. 92 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelscheweg te Arnhrm
Siebe is overleden op donderdag 30 mei 1974 in Arnhem, 77 jaar oud.
Beroep:
Electricien
6 Leendert Roseboom, geboren op maandag 23 mei 1859 om 07:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Arend Busser (1820-1866).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 161 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Leendert is overleden op vrijdag 5 november 1926 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leendert: Aktenr. 777 : Reg.nr. 8062 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, ploegbaas, spoorwegbeambte, spoorwegwachter
Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 3 oktober 1883 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Geertruida Arissen. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Kelderman (1829-1886), Aart Janssen (1833-1908) [zie 14,I] [zwager bruid], Jan Terbruggen (1848-1909) [zie 14,III] [zwager bruid] en Peter Rozeboom (1856-1937) [zie 12,III] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Geertruida: Aktenr. 256 : Reg.nr. 172 : Akteplaats: Arnhem
7 Geertruida Arissen, geboren op maandag 27 december 1858 om 10:00 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1858 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Vermeer (geb. ±1804) en Jan Sanders (geb. ±1824).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Geertruida is overleden op donderdag 26 juli 1917 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 658 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Antonia Roseboom, geboren op woensdag 17 oktober 1883 om 22:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1883 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Hollander (geb. ±1838) en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 1304 : Reg.nr. 83 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Johanna is overleden op zondag 27 juli 1958 in Nijmegen, 74 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Zij is begraven op woensdag 30 juli 1958 in Nijmegen [bron: Overlijdensadvertentie].
Notitie bij overlijden van Johanna: Opm.: begraven op "Rustoord" te Nijmegen
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 19 juni 1906 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Dirk Emmerzaal, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Dirk: Aktenr. 351 : Reg.nr. 7990 : Akteplaats: Arnhem
Dirk is geboren op dinsdag 22 januari 1884 in Oostvoorne, zoon van Leendert Emmerzaal en Lena Lievaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1884 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 8 : Akteplaats: Oostvoorne
Beroep:
Leerling machinist, machinist
II. Wilhelmina Roseboom, geboren op vrijdag 23 april 1886 om 15:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Arissen (1824-vóór 1897) [zie 14] [grootvader moederszijde] en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 531 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Wilhelmina is overleden op donderdag 24 maart 1949 in Utrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1949 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Elders overleden
Aktenr. 765 : Reg.nr. 1847 : Akteplaats: Utrecht d.d. 25-03-1949
Aktenr. 31 A : Reg.nr. 32356 : Akteplaats: Arnhem d.d. 02-04-1949
Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 5 juni 1907 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johannes Geels, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johannes: Aktenr. 200 : Reg.nr. 7991 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is geboren op zondag 25 mei 1884 in Arnhem, zoon van Johannes Geels en Wendelina Bonhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 639 : Reg.nr. 84 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is overleden op woensdag 27 oktober 1920 in Arnhem, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 856 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, spoorwegbeambte
III. Geurtje Roseboom, geboren op woensdag 14 maart 1888 in Zevenaar (zie 3).
IV. Geurt Roseboom, geboren op donderdag 14 november 1889 om 02:00 in Groessen (Duiven). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Everardus Mientjes (geb. ±1830) en Paulus Hafakker (geb. ±1850).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Geurt is overleden na 1958, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 3]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Geurt trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 11 februari 1920 in Maastricht [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Ida Wouters, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Ida: Aktenr. 57 : Reg.nr. 213 : Akteplaats: Maastricht
Ida is geboren op woensdag 19 januari 1887 in Maastricht, dochter van Petrus Nicolaus Wouters en Maria Hubertina Ramakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1887 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Ida: Aktenr. 62 : Reg.nr. 58 : Akteplaats: Maarstricht
Ida is overleden op zondag 2 maart 1958 in Maastricht, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1958 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Ida: Aktenr. 181 : Reg.nr. 3197 : Akteplaats: Maastricht
V. Adriana Hendrika Roseboom, geboren op zaterdag 31 oktober 1891 om 16:00 in Groessen (Duiven). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1891 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Simons (geb. ±1854) en Theodorus Vermeulen (geb. ±1858).
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 76 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Adriana is overleden op maandag 20 december 1920 in Arnhem, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 1048 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12 mei 1915 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Leendert Teunissen, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Leendert: Aktenr. 154 : Reg.nr. 9017 : Akteplaats: Arnhem
Leendert is geboren op dinsdag 10 augustus 1886 in Bennekom (Ede), zoon van Nicolaas (Klaas) Teunissen en Aaltje Rozeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 304 : Reg.nr. 5305 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Militair
VI. Jan Roseboom, geboren op woensdag 16 augustus 1893 om 19:00 in Groessen (Duiven). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Jan is overleden op woensdag 28 maart 1956 om 17:00 in Enschede, 62 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1956 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 297 : Reg.nr. 18516 : Akteplaats: Enschede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Rooseboom
Beroep:
Hoofdconducteur bij de Spoorwegen
Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 november 1922 in Hengelo [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Wilhelmina Gezina Johanna Schipper, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Wilhelmina: Aktenr. 179 : Reg.nr. 6883 : Akteplaats: Hengelo
Wilhelmina is geboren omstreeks 1892 in Hengelo, dochter van Jan Hendrik Schipper en Geertruida Alberta Bulters. Wilhelmina is overleden na 1956, minstens 64 jaar oud.
VII. Piet Roseboom, geboren op zaterdag 27 juli 1895 om 15:00 in Groessen (Duiven). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1895 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Piet waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Theodorus Uffing (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Piet: Aktenr. 42 : Regnr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Leerling spoorwegmachinist
Piet trouwde, 26 jaar oud, op maandag 26 juni 1922 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Anna Maria Theresia Kohlen, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Piet en Anna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 109 Akteplaats: Venlo
Opm.: Anna Maria Theresia weduwe van Lodewik Johannes van Rooijen
Anna is geboren op zondag 26 juli 1891 in Venlo, dochter van Peter Willem Hubert Kohlen en Anna Maria Hubertina Steegs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1891 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 275 : Reg.nr. 43 : Akteplaats: Venlo
Anna is overleden op vrijdag 18 januari 1957 in Venlo, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1957 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3697 : Akteplaats: Venlo
Anna is weduwe van Lodewijk Johannes van Rooijen (1889-1919), met wie zij trouwde op maandag 21 november 1910 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Beroep:
Fabrieksarbeidster
VIII. Leendert Roseboom, geboren op donderdag 17 maart 1898 om 22:30 in Groessen (Duiven). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1898 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Schrijver spoorwegen
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 januari 1921 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anna Francisca de Bruin, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Anna: Aktenr. 3 : Reg.nr. 9064 : Akteplaats: Elst
Anna is geboren op maandag 2 juli 1894 in Lent (Elst (Overbetuwe)), dochter van Frans de Bruin en Willemina van Drumpt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juli 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 99 : Reg.nr. 5077 : Akteplaats: Elst
IX. Roseboom, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 14 juni 1901 om 12:30 in Arnhem. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1901 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Bolder (geb. ±1853).
Notitie bij overlijden: Aktenr. 573 : Reg.nr. 413 : Akteplaats: Arnhem

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Machiel Brinkhuis, geboren op zaterdag 25 september 1819 om 13:00 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Machiel waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 32,I] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Barend Vos (geb. ±1790).
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 328 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Vroedvrouw Geertruid van den Berg te Zwolle
Machiel is overleden op vrijdag 23 april 1875 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1875 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 256 : Reg.nr. 15296 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 september 1842 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 24-jarige Maria Bruins. Bij het burgerlijk huwelijk van Machiel en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel (Machiel) van Oorschot (1765-1852) [zie 34] [grootvader moederszijde bruidegom], Geerlig Brinkhuis (1793-1852) [zie 16] [vader bruidegom], Jan Kroon (geb. 1809) [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom] en Jacobus Brinkhuis (1817-1902) [zie 16,I] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Machiel en Maria: Aktenr. 100 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
9 Maria Bruins, geboren op zaterdag 4 juli 1818 in Zwolle. Maria is overleden op zaterdag 11 december 1897 in Deventer, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 12 december 1897 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 505
Notitie bij Maria: ook Bruine
Maria trouwde (2), 64 jaar oud, op donderdag 7 juni 1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan Herm van Heezel (1817-1904), 66 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Hendrik Brinkhuis, geboren op donderdag 28 december 1843 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 december 1843 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 602 : Reg.nr. 14438 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op zondag 9 januari 1938 in Zwolle, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1938 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 18 : Reg.nr. 15327 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Stucadoor, petroleumventer
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1872 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jantje Korten, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jantje: Aktenr. 104 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Jantje is geboren op woensdag 23 mei 1849 in Meppel, dochter van Hendrik Korten en Grietje de Goede. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1849 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 1849 : Akteplaats: Meppel
Jantje is overleden op zaterdag 2 september 1882 in Zwolle, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 september 1882 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 443 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 7 juni 1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Gesina van der Velde, 35 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 27 maart 1889 in Zwolle (Echtscheiding) [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gesina: Aktenr. 102 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en Gesina weduwe van Hendrik Klaas van Leijen
Scheidingsakte aktenr. 86 dd 23-05-1889 van de gemeente Zwolle
Gesina is geboren op zaterdag 19 februari 1848 in Zwolle, dochter van Albertus van der Velde en Hendrika van den Beld. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1848 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gesina: Aktenr. 83 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is overleden op zaterdag 3 januari 1920 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1920 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gesina: Aktenr. 5 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is weduwe van Hendrik Klaas van Leijen (1847-1881), met wie zij trouwde op donderdag 4 mei 1876 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel].
(3) trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 4 juni 1891 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Diederika Willemina van Genne, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Diederika: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14573 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en gescheiden echtgenoot van Gesina van der Velde
Diederika is geboren op vrijdag 13 december 1872 in Zwolle, dochter van Hendrik van Genne en Alberdina Hallegraaff. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 december 1872 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Diederika: Aktenr. 702 : Reg.nr. 14452 : Akteplaats: Zwolle
Diederika is overleden op maandag 13 november 1944 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1944 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Diederika: Aktenr. 730 : Reg.nr. 17066 : Akteplaats: Zwolle
II. Geerlig Brinkhuis, geboren op maandag 25 mei 1846 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 252 : Reg.nr. 14439 : Akteplaats: Zwolle
Geerlig is overleden op woensdag 3 december 1924 in Zwolle, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 december 1924 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15320 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Slachter, slager
Geerlig trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 25 september 1873 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Johanna Kuiper, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Johanna: Aktenr. 138 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is geboren op woensdag 13 maart 1850 in Almelo-Stad, dochter van Hendrik Kuiper en Aaltje Noordkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 26 : Reg.nr. 30 : Akteplaats: Almelo Stad
III. Johanna Brinkhuis, geboren op zondag 17 september 1848 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 september 1848 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 392 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is overleden op zaterdag 26 augustus 1933 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1933 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 365 : Reg.nr. 15325 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1875 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Weijl, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Aktenr. 101 : Reg .nr. 14569 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is geboren op zondag 20 mei 1849 in Zwolle, zoon van Hendrikus Weijl en Johanna Hendrika van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is overleden op dinsdag 28 mei 1918 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 mei 1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 268 : Reg.nr. 15317 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Besteller, pakhuisknecht
IV. Elisabeth Petronella Brinkhuis, geboren op donderdag 28 november 1850 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 552 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Elisabeth is overleden op donderdag 23 december 1852 in Zwolle, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
V. Machiel Brinkhuis, geboren op vrijdag 27 oktober 1854 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1854 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. ? : Reg.nr. 14443 : Akteplaats: Zwolle
Machiel is overleden op zondag 21 augustus 1921 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1921 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 329 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Leerling machinist, groentenventer
Machiel trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 juni 1882 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Berendina Velthuis, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Machiel en Berendina: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is geboren op dinsdag 2 november 1847 in Zwolle, dochter van Gerrit Jan Velthuis en Jacoba Nuhaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1847 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. ? : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is overleden op woensdag 23 november 1932 in Zwolle, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1932 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 462 : Reg.nr. 15324 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstbode
VI. Antoni Jacobus Brinkhuis, geboren op zaterdag 19 september 1857 in Zwolle (zie 4).
VII. Maria Sophia Brinkhuis, geboren op donderdag 7 februari 1861 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1861 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14447 : Akteplaats: Zwolle
Maria is overleden op dinsdag 2 januari 1917 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1917 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Akteplaats: Zwolle
Maria trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 mei 1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Bomhoff, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 82 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Willem is geboren op maandag 31 oktober 1859 in Zwolle, zoon van Asjen Bomhoff en Aaltje Assies. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1859 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 527 : Reg.nr. 14446 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op dinsdag 26 mei 1903 in Zwolle, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1903 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 410 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kantoorbediende, metselaar
VIII. Johannes Marinus Brinkhuis, geboren op woensdag 14 oktober 1863 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 oktober 1863 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 505 : Reg.nr. 14448 : Akteplaats: Zwolle
Johannes is overleden op vrijdag 16 december 1864 in Zwolle, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 493 : Reg.nr. 15290 : Akteplaats: Zwolle
10 Albert Grooters, geboren op woensdag 21 december 1825 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1825 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1826 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Albert: Akte.nr. 63 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Albert is overleden op dinsdag 29 augustus 1905 in Arnhem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 727 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Kleermakersknecht, kleermaker, winkelier
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 maart 1851 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 21-jarige Frederika Kotten.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Frederika: Aktenr. 3 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
11 Frederika Kotten, geboren op dinsdag 14 april 1829 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Frederika is overleden op maandag 28 oktober 1907 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 858 : Reg.nr. 8071 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Grooters, geboren op donderdag 12 februari 1852 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Ham
Hendrik is overleden op woensdag 4 september 1935 in Heemse (Hardenberg Ambt), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 september 1935 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 6141 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Beroep:
Kantoorbediende, gemeenteontvanger
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 januari 1876 in Hardenberg Ambt [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Stientje Zweers, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Stientje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5892 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Stientje is geboren omstreeks 1856 in Hardenberg Stad, dochter van Jan Rigterink Zweers en Fennechien (Fennigje) Pot. Stientje is overleden op woensdag 24 november 1937 in Hardenberg Stad, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 november 1937 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Stientje: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Hardenberg Stad
II. Gerridina Grooters, geboren op maandag 23 januari 1854 in Den Ham (zie 5).
III. Gerritdina Johanna Grooters, geboren op donderdag 24 januari 1856 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerritdina is overleden op dinsdag 1 maart 1932 in Wageningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1932 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritdina: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8791 : Akteplaats: Wageningen
Gerritdina trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 7 maart 1889 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Derk Caspers Stroomberg, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritdina en Derk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5471 : Akteplaats: Den Ham
Derk is geboren omstreeks 1863 in Hasselt, zoon van Jannes Stroomberg en Elisabeth Heijsman. Derk is overleden op vrijdag 24 januari 1919 in Arnhem, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 74
Beroep:
Schipper, spoorwegbeambte, pakhuisknecht
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 4,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
IV. Grooters, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 16 april 1858 in Den Ham. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1858 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 59 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
V. Johanna Grooters, geboren op zondag 26 juni 1859 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juni 1859 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 62 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Johanna is overleden op zondag 20 september 1885 in Den Ham, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1885 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 82 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
VI. Jan Grooters, geboren op woensdag 30 december 1863 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 januari 1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op zaterdag 29 april 1899 in Beekbergen (Apeldoorn), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 181 : Reg.nr. 6490 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Schrijver, klerk
Getuige bij:
13-07-1893     geboorteaangifte Johanna Brinkhuis (1893-1894) [zie 4,VII]    [oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VII. Maria Grooters, geboren op donderdag 18 april 1867 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1867 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op donderdag 14 februari 1935 in Wageningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 16 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Huisvrouw
Maria trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 30 oktober 1895 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrik Willem Schneider, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrik: Aktenr. 324 : Reg.nr. 180 : Akteplaats: Arnhem
Hendrik is geboren op vrijdag 13 maart 1868 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrikus Schneider en Geertruida Arnoldissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 79 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Hendrik is overleden op woensdag 24 april 1935 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 105 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Smid, spoorwegbeambte, machinist, stoker, machinist Staatsspoor
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 4,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VIII. Hermannus Grooters, geboren op dinsdag 24 augustus 1869 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1869 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op maandag 6 januari 1890 in Den Ham, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1890 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 3 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
12 Geurt Roseboom, geboren op maandag 13 november 1820 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 160 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Geurt is overleden op zaterdag 10 januari 1903 in Ede, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurt: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Geurt: Ook Roseboom, Rosenboom en Rozenboom
Beroep:
Arbeider, veldarbeider, landbouwer
Geurt is weduwnaar van Aaltje Rijke (1822-1847), met wie hij trouwde (1), 19 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1840 in Ede [bron: Gelders Archief], zie 26,I.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op zaterdag 9 december 1848 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 18-jarige Johanna Rijke(n) (zie 13 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Geurt en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Reinier Burggraaff (±1778-1858), Derk van de Craats (1800-1862), Theodorus Prins (1806-1861) en Hendrikus Schut (1813-1897).
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Johanna: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5296 : Akteplaats: Ede
Opm.: Geurt weduwnaar van Aaltje Rijke
13 Johanna Rijke(n), geboren op zaterdag 30 januari 1830 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op woensdag 24 februari 1904 in Ede, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 47 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Waschvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Rozenboom, geboren op vrijdag 6 juli 1849 om 09:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 154 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Jan is overleden op zondag 8 april 1906 in Ede, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 87 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, seinwachter, spoorwegarbeider
Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje Rozeboom, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Gerritje is geboren op woensdag 18 oktober 1843 in Bennekom (Ede), dochter van Aart Rozeboom (zie 24,VII) en Lutje van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 211 : Reg.nr. 5314 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op donderdag 13 mei 1937 in Ede, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 162 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
II. Aaltje Rozenboom, geboren op donderdag 21 juli 1853 om 09:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1853 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op vrijdag 10 november 1893 in Ede, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 202 : Reg.nr. 5205 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Roseboom, Rozeboom en Roosenboom
Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 8 september 1871 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jan Randwijk, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Jan is geboren op vrijdag 6 januari 1843 in Wageningen, zoon van Peter Randewijk en Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats: Wageningen
Jan is overleden op woensdag 23 september 1914 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 668 : Reg.nr. 8068 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, nachtwacht
III. Peter Rozeboom, geboren op vrijdag 8 augustus 1856 om 22:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1856 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Gerrit van Holten (geb. ±1830).
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Peter is overleden op zaterdag 3 april 1937 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 115 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, brievenbesteller, postbode
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 7]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Peter trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1883 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Kelderman, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Aartje: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Aartje is geboren op maandag 3 oktober 1859 in Wageningen, dochter van Aart Kelderman en Jenneke Buis. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aartje: Aktenr. 148 : Reg.nr. 2684 : Akteplaats: Wageningen
Aartje is overleden op zaterdag 3 juni 1922 in Ede, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aartje: Aktenr. 178 : Reg.nr. 8277 : Akteplaats: Ede
IV. Leendert Roseboom, geboren op maandag 23 mei 1859 in Bennekom (Ede) (zie 6).
V. Geertruida Rozeboom, geboren op maandag 30 december 1861 om 21:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1861 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 318 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Geertruida is overleden na 1931, minstens 70 jaar oud. Geertruida trouwde, 15 jaar oud, op zaterdag 10 november 1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Roseboom, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Willem: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Opm.: voor dit huwelijk is dispensatie verleend
Willem is geboren op woensdag 26 november 1851 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Rozeboom en Hendrika Welgraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 262 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Willem is overleden op zaterdag 19 september 1931 in Ede, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 228
Beroep:
Arbeider, spoorwegarbeider, ploegbaas spoorwegen
VI. Hendrika Rozeboom, geboren op maandag 10 oktober 1864 om 02:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1864 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Busser (1820-1866) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 259 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Hendrika is overleden op maandag 18 januari 1915 in Ede, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1884 in Ede [bron: Gelders Archief] met Petrus van Witteveen, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Petrus: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Petrus is geboren omstreeks 1854 in Nijkerk, zoon van Petrus van Witteveen en Wandrina Christina Druijff. Petrus is overleden op woensdag 26 maart 1919 in Ede, ongeveer 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petrus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Broodbakker, bakker
VII. Geurt Rozeboom, geboren op woensdag 19 juni 1867 om 23:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1867 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Arnold Pieter Ketting (geb. ±1821) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 173 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
VIII. Johanna Rozeboom, geboren op maandag 14 augustus 1871 om 16:30 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 augustus 1871 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij van de Craats (geb. 1838) en Jan van der Hoef (1848-1912).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 219 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op woensdag 30 november 1938 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 273 : Reg.nr. 9729 : Akteplaats: Ede
Johanna trouwde, 16 jaar oud, op zaterdag 5 november 1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Fredrik (Fredrik) van den Brink, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Fredrik: Aktenr. 66 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Fredrik is geboren op donderdag 27 juli 1865 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik van den Brink en Willemina van Nokken. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 209 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Fredrik is overleden op woensdag 25 december 1918 in Ede, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Fredrik: Aktenr. 482 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Metselaarsknecht, metselaar
14 Jan Arissen, geboren op maandag 7 juni 1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 juni 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden vóór 1897 in Arnhem, ten hoogste 73 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
23-04-1886     geboorteaangifte Wilhelmina Roseboom (1886-1949) [zie 6,II]    [grootvader moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 22 jaar oud, op maandag 22 juni 1846 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Antonetta (Antonia) Maijers.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Antonetta: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
15 Antonetta (Antonia) Maijers, geboren op zaterdag 2 januari 1819 in Homoet (Valburg). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonetta: Aktenr. 1 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Antonetta is overleden op woensdag 3 februari 1897 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonetta: Aktenr. 99 : Reg.nr. 410 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrina Arissen, geboren op dinsdag 15 september 1846 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 58 : Reg.nr. 4130 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is overleden op zondag 22 februari 1903 in Arnhem, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 152 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Hendrina trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 7 mei 1879 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Aart Janssen, 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrina en Aart: Aktenr. 98 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Aart weduwnaar van Willemke van den Born
Aart is geboren op zaterdag 23 maart 1833 in Oosterbeek (Renkum), zoon van Lucas Janssen en Anna Maria Teunissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 maart 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 14 : Reg.nr. 3299 : Akteplaats: Renkum
Aart is overleden op donderdag 10 december 1908 in Arnhem, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 1011
Aart is weduwnaar van Willemke van den Born (1841-1877), met wie hij trouwde op woensdag 31 juli 1867 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Oppasser, huisknecht, landbouwer, groenboer, arbeider
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 7]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
II. Hermina Arissen, geboren op woensdag 27 december 1848 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 79 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op donderdag 23 september 1852 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 34 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
III. Johanna Arissen, geboren op woensdag 8 januari 1851 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Johanna is overleden op maandag 18 september 1905 in Arnhem, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 768 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 13 november 1878 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jan Terbruggen, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 303 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Jan weduwnaar van Mina Gerritsen
Jan is geboren op donderdag 2 maart 1848 in Velp (Rheden), zoon van Johan Hendrik Terbruggen en Johanna Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 28 : Reg.nr. 3254 : Akteplaats: Rheden
Jan is overleden op zondag 5 december 1909 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 929 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Jan is weduwnaar van Mina Gerritsen (1845-1878), met wie hij trouwde op woensdag 6 augustus 1873 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Pakhuisknecht, arbeider, groenboer, landbouwer, voerman
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 7]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
IV. Hermina Arissen, geboren op woensdag 5 december 1855 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 75 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op zondag 5 december 1915 in Arnhem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 867
Hermina trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 7 maart 1888 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jacobus Jurrianus Magendans, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Jacobus: Aktenr. 54
Jacobus is geboren op woensdag 20 mei 1863 in Arnhem, zoon van Evert Magendans en Antje Iprenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 mei 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 394 : Reg.nr. 72 : Akteplaats: Arnhem
Jacobus is overleden op maandag 12 december 1921 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 831
Beroep:
Landbouwer, arbeider
V. Geertruida Arissen, geboren op maandag 27 december 1858 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 7).

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Geerlig Brinkhuis, geboren op zondag 28 april 1793 in Zwolle. Geerlig is overleden op woensdag 5 mei 1852 om 03:00 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 184
Beroep:
Boekbindersknecht, boekbinder, arbeider, tapper
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 9]    [vader bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1817 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 24-jarige Elsjen van Oorschot. Bij het burgerlijk huwelijk van Geerlig en Elsjen waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus ten Broek en Matthijs van Oorschot.
Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Elsjen: Aktenr. 33 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom woonde beide te Zwolle
17 Elsjen van Oorschot, geboren op vrijdag 15 maart 1793 in Zwolle. Elsjen is overleden op maandag 29 januari 1855 in Zwolle, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elsjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Brinkhuis, geboren op zondag 20 juli 1817 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1817 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Jacobus is overleden op vrijdag 11 april 1902 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1902 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 168 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Smid
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 9]    [broer bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 september 1841 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geziena Elisabeth van de Waa, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Geziena: Aktenr. 89 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is geboren op vrijdag 18 juli 1817 in Zwolle, dochter van Abraham van de Waa en Anna Wilhelmina Overweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1817 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geziena: Aktenr. 237 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is overleden op vrijdag 13 oktober 1899 in Zwolle, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geziena: Aktenr. 456 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
II. Machiel Brinkhuis, geboren op zaterdag 25 september 1819 in Zwolle (zie 8).
III. Pietronella Elisabeth Brinkhuis, geboren op dinsdag 21 oktober 1823 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Pietronella: Aktenr. 403 : Reg.nr. 14428 : Akteplaats: Zwolle
Pietronella is overleden op maandag 25 november 1850 in Zwolle, 27 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Pietronella: Aktenr. 363 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
opm:
De AFFAIRE in THEE en KRUIDENIERSWAREN
onder de firma Wed. P. ter WEE, blijft op
denzelden voet en in hetzelfde huis voortgezet
door den ondergeteekende, die dezelve reeds bijna
18 jaren ten behoeve zijner betrekkingen waar-
genomen heeft.
J.L. ter WEE
Pietronella trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 december 1846 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Albertus ter Wee, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pietronella en Albertus: Aktenr. 116 : Reg.nr. 14561 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is geboren op vrijdag 19 februari 1819 in Zwolle, zoon van Peter ter Wee en Catharina Johanna (Catharine Johanna) Bocquet (Bouquet). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is overleden op woensdag 23 mei 1849 in Zwolle, 30 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 166 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Opm.
Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van
ruim 30 jaren, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot AL-
BERTUS ter WEE, met wien ik slechts 2 1/2 jaar
mogt vereenigd zijn, waarvan hij meer 2 jaren aan
eene afnemende borstziekte lijdende was.
Zwolle, den 23 Mei 1849 P.E. Brinkhuis,
Wed. A. ter WEE
De AFFAIRE, gedurende de langdurige ziekte des
overledenen door diens oudsten Broeder waargenomen,
zal ook verder door denzelven voortgezet worden ten
behoeve der Weduwe die zich ten zeerste blijft aan-
bevelen.

bertus
Beroep:
Koopman, winkelier
IV. Mannes Brinkhuis, geboren op donderdag 19 oktober 1826 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1826 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Mannes: Aktenr. 445 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Mannes is overleden op zondag 1 maart 1903 in Zwolle, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1903 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 210 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kastenmaker
Mannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 19 januari 1854 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Gerridiena Bombergen, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mannes en Gerridiena: Aktenr. 4 : Reg.nr. 14563 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is geboren op zondag 14 oktober 1827 in Zwolle, dochter van Gerrit Bombergen en Gerrigje Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridiena: Aktenr. 409 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is overleden op dinsdag 10 mei 1898 in Zwolle, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1898 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridiena: Aktenr. 236 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
V. Wouter Brinkhuis, geboren op zaterdag 16 januari 1830 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1830 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14432 : Akteplaats: Zwolle
Wouter is overleden op zaterdag 21 december 1907 in Zwolle, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1907 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Kleermaker, schilder
Getuige bij:
02-01-1888     geboorteaangifte Gerrit Wolters (1888-1950)    [grootvader moederszijde]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Wouter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 mei 1855 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Dina (ook Elizabeth Dina) Runhaar, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wouter en Dina: Aktenr. 49 : Reg.nr. 14564 : Akteplaats: Zwolle
Dina is geboren op donderdag 27 december 1832 in Zwartsluis, dochter van Derk Willem Runhaar en Johanna Geertruij Elizabeth Hoenders. Dina is overleden op zondag 19 maart 1871 in Zwolle, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1871 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 161 : Reg.nr. 15293 : Akteplaats: Zwolle
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 1 februari 1872 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Anna Margaretha van den Bos, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wouter en Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Wouter weduwnaar van Dina Runhaar en Anna Margaretha weduwe van Jan Olthuis
Anna is geboren omstreeks 1830 in Amsterdam, dochter van Jan van den Bos en Elizabeth Rebel. Anna is weduwe van Jan Olthuis (1833-1867), met wie zij trouwde op donderdag 15 januari 1863 in Dalfsen [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Dienstmeid
VI. Brinkhuis, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 1 april 1833 in Zwolle. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1833 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 106 : Reg.nr. 15278 : Akteplaats: Zwolle
18 Jan Bruins Bruinsen, geboren op zaterdag 11 oktober 1788. Jan is overleden op woensdag 14 juli 1819 in Almelo (Stad), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 40
Notitie bij Jan: ook Jan Bruins
Beroep:
Turfdrager,dagloner
Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1817 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 21-jarige Jenneken (Jennegien) Kuiper.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenneken: Aktenr. 50 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
19 Jenneken (Jennegien) Kuiper, geboren op dinsdag 12 januari 1796 in Almelo. Jenneken is overleden op dinsdag 6 maart 1855 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 125 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmaagd, arbeidster
Jenneken trouwde (2), 28 jaar oud, op donderdag 2 september 1824 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Hendrik Wakker (1798-1879), 26 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Bruins, geboren op zaterdag 4 juli 1818 in Zwolle (zie 9).
20 Jan Grooters, geboren in januari 1798 in Den Ham. Hij is gedoopt op zondag 28 januari 1798 in Den Ham. Jan is overleden op donderdag 3 januari 1861 in Den Ham, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1861 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 3
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 juni 1823 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 20-jarige Gerridina Huisman.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerridina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 05467
Opm.: vader van de bruid ook Hendrik Gerritsen, Hendrik Stroefhart
21 Gerridina Huisman, geboren in januari 1803 in Noordmeer. Zij is gedoopt op zondag 9 januari 1803 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Opm.: geboren op ’t Rosendal
Gerridina is overleden op zaterdag 21 februari 1874 in Den Ham, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1874 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 22
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikje Grooters, geboren op maandag 24 mei 1824 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1824 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hendrikje is overleden op woensdag 2 januari 1884 in Ommen Stad, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1884 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 10339 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 28 april 1848 in Ommen Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Jan Meijerink, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 10218 : Akteplaats: Ommen
Hendrik is geboren omstreeks 1823 in Ommen Stad, zoon van Hendrik Meijerink en Jennigje Nevelenzeel. Hendrik is overleden op dinsdag 23 februari 1875 in Ommen Stad, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1875 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 23 : Reg.nr. 10338 : Akteplaats: Ommen, Stad
Beroep:
Landbouwer, arbeider
II. Albert Grooters, geboren op woensdag 21 december 1825 in Den Ham (zie 10).
III. Zwaantje Grooters, geboren op woensdag 12 december 1827 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Zwaantje is overleden op woensdag 13 maart 1889 in Hardenberg Stad, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1889 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Zwaantje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1854 in Ommen Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Brinkman, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 10219 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrik is geboren omstreeks 1825 in Ommen Stad, zoon van Egbert Brinkman en Willemina Borgers. Hendrik is overleden op donderdag 3 maart 1898 in Hardenberg Stad, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1898 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Beroep:
Tuinman
IV. Jannes Grooters, geboren op donderdag 17 september 1829 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 september 1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jannes: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jannes is overleden op woensdag 23 mei 1906 in Gramsbergen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1906 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5156 : Akteplaats: Gramsbergen
Beroep:
Kleermaker
Jannes trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 1 oktober 1852 in Gramsbergen [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Berendina Derks, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Berendina: Aktenr. 12 : Reg.nr. 05008 : Akteplaats: Gramsbergen
Bruidegom wonende te Den Ham
Bruid wonende te Gramsbergen
Berendina is geboren omstreeks 1828 in Gramsbergen, dochter van Gerrit Derks en Elisabeth Schonekamp. Berendina is overleden op donderdag 27 september 1866 in Gramsbergen, ongeveer 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1866 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5152 : Akteplaats: Gramsbergen
V. Aaltje Grooters, geboren op zondag 29 juli 1832 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1832 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Aaltje is overleden op donderdag 8 juli 1886 in Magele (Den Ham), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1886 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Naaister
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 14 september 1861 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan Willem Klomp, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Jan is geboren op dinsdag 30 maart 1830 in Den Ham, zoon van Gerrit Jan Klomp en Elisabeth Jan(s)sen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1830 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op zondag 10 april 1892 in Den Ham, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1892 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
VI. Gerhardus Grooters, geboren op zaterdag 2 januari 1836 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1836 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Gerhardus is overleden op dinsdag 7 november 1905 in Vroomshoop (Den Ham), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1905 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerhardus: Aktenr. 71 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Gerhardus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 september 1860 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Margaretha Hendrika Meijer, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Margaretha: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is geboren op maandag 1 juni 1835 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is overleden op donderdag 13 januari 1870 in Vroomshoop (Den Ham), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1870 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5625 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 5 september 1872 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Nijman, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Hendrika: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Gerhardus weduwnaar van Margaretha Hendrika Meijer
Hendrika is geboren omstreeks 1839 in Hellendoorn. Hendrika is overleden op maandag 8 maart 1926 in Vroomshoop (Den Ham), ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1926 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5632 : Akteplaats: Den Ham
VII. Lambertus Grooters, geboren op woensdag 12 mei 1841 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1841 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Haam
Lambertus is overleden op vrijdag 7 oktober 1921 in Daarlerveen (Hellendoorn), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1921 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 97
Beroep:
Kleermaker
Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 november 1865 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Marsman, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Hendrika: Aktenr. 37
Hendrika is geboren op woensdag 20 oktober 1841 in Den Ham, dochter van Evert Jan Marsman en Harmina Hendriks. Hendrika is overleden op woensdag 30 mei 1888 in Den Ham, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1888 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 86
22 Hendrik Jan Kotten, geboren omstreeks 1796 in Den Ham. Hendrik is overleden op zaterdag 9 augustus 1851 in Den Ham, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1851 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 30
Beroep:
Wever
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 26 juni 1822 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de ongeveer 28-jarige Gerridina Kuiper.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerridina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Vader van de bruid ook Hermanus Gerrits en moeder bruid ook Maria Kelderman.
23 Gerridina Kuiper, geboren omstreeks 1794 in Den Ham. Gerridina is overleden op maandag 10 augustus 1846 in Den Ham, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 47
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus Kotten, geboren op vrijdag 14 februari 1823 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op dinsdag 4 maart 1823 in Den Ham, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
II. Hermannus Kotten, geboren op woensdag 8 maart 1826 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1826 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op dinsdag 4 september 1894 in Magele (Den Ham), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1894 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever, linnenwever
Hermannus trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1856 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geertje Heersink, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermannus en Geertje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is geboren op zaterdag 31 maart 1827 in Den Ham, dochter van Gerrit Jan Heersink en Jennigje Kamphuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geertje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is overleden op zondag 5 februari 1893 in Magele (Den Ham), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1893 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geertje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
III. Frederika Kotten, geboren op dinsdag 14 april 1829 in Den Ham (zie 11).
IV. Maria Kotten, geboren op woensdag 28 maart 1832 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1832 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op woensdag 2 oktober 1833 in Magele (Den Ham), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1833 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5623 : Akteplaats: Den Ham
V. Maria Kotten, geboren op zondag 25 oktober 1835 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 69 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op donderdag 7 februari 1918 in Den Ham, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5631 : Akteplaats: Den Ham
Maria trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 5 december 1862 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Pas, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 26 : Rewg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Willem is geboren op dinsdag 10 februari 1835 in Den Ham, zoon van Jannes Pas en Jennigje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Willem is overleden op woensdag 26 december 1900 in Den Ham, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1900 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 119 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Schoenmaker
24 Jan Hendrikse Rooseboom, geboren op vrijdag 2 juli 1773 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 11 juli 1773 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 4 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Jan is overleden op zaterdag 21 februari 1852 in Bennekom (Ede), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5211: Akteplaats: Ede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Jan Rozeboom - Rose(n)boom
Beroep:
Arbeider, dagloner
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 juli 1799 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Gerritje (Gerritssen) van de Berg.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 61 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 586.2 : Huwelijksplaats: Ede
25 Gerritje (Gerritssen) van de Berg, geboren op dinsdag 13 februari 1776 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden op dinsdag 11 juni 1839 in Ede, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 71
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirkje (Derkje) Roosenboom, geboren op zaterdag 26 oktober 1799 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 3 november 1799 in Bennekom. Dirkje is overleden op woensdag 26 augustus 1868 in Bennekom (Ede), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 152 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Derkje Rozeboom
Beroep:
Dienstmaagd
Dirkje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1821 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jan (Gijsbertsen) van Harn, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Jan: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Jan is geboren op vrijdag 4 september 1789 in Bennekom, zoon van Gijsbert Aartz (van Eck) en Woutertje Berendsen van Maanen. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1789 in Bennekom. Jan is overleden op vrijdag 16 februari 1866 in Bennekom (Ede), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 37
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, landbouwer, arbeider
II. Hendrik Roseboom, geboren op woensdag 28 oktober 1801 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 1 november 1801 in Bennekom. Hendrik is overleden vóór 1852, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 28 november 1829 in Ede [bron: Gelders Archief] met Neeltje Rosenboom, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Neeltje: Aktenr. 40
Neeltje is geboren op zondag 21 februari 1808 in Bennekom, dochter van Cornelis Rosenboom en Hendrikje Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 13 maart 1808 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 118 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Neeltje is overleden op donderdag 16 januari 1868 in Ede, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 14
Neeltje trouwde later op zaterdag 21 februari 1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Barten (1808-1883).
Notitie bij Neeltje: Ook Rosenboom
Beroep:
Boeremeid, spinster
III. Helena (Leentje) Rozenboom, geboren op zaterdag 27 oktober 1804 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 11 november 1804 in Bennekom. Helena is overleden op woensdag 3 juni 1835 in Ede, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juni 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Helena: Aktenr. 75
Notitie bij Helena: Opm.: ook Leentje Rosenboom en Leentje Roseboom
Beroep:
Spinster
Helena:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 december 1827 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jansen van Holland, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Helena en Gerrit: Aktenr. 41
Gerrit is geboren in juli 1803 in Veenendaal (Geldersch) (Ede), zoon van Jan Evertse Gerritsen en Elisabet Capel. Hij is gedoopt op zondag 17 juli 1803 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: DTB Dopen : Pagina 369 : Reg.nr. 385 : Doopplaats: Veenendaal
Gerrit is overleden op zaterdag 16 oktober 1830 in Bennekom (Ede), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 17 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats Ede
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
Religie:
Nederlands Hervormd
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 15 november 1834 in Ede [bron: Gelders Archief] met Peter Randewijk, 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Helena en Peter: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5298 : Akteplaats Ede
Opm.: Peter weduwnaar van Heintje (Hendrika) Van Gulik en Helena (Leentje) weduwe van Gerrit van Holland
Peter is geboren in november 1796 in Wageningen, zoon van Derk Randewijk en Johanna (Janna) Boekelman. Hij is gedoopt op donderdag 17 november 1796 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 64 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Peter is overleden op zaterdag 2 juni 1855 in Wageningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 52 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Peter is weduwnaar van Hendrika (Heintje) van Gulik (1801-1831), met wie hij trouwde op zaterdag 6 mei 1826 in Ede [bron: Gelders Archief]. Peter trouwde later op zaterdag 12 december 1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) Jansen (1815-1885).
Notitie bij Peter: ook Peter Randwijk
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, daghuurder
IV. Gerrit Roseboom, geboren op zaterdag 30 januari 1808 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1808 in Bennekom. Gerrit is overleden op zaterdag 25 april 1885 in Ede, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 107
Notitie bij Gerrit: Ook Roosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer, dagloner
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 2 maart 1832 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrijntje van den Brink, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrijntje: Aktenr. 15
Hendrijntje is geboren omstreeks 1810 in Bennekom, dochter van Gerrit (Frederiks Peters) van den Brink en Geurtje (Evertse) van Maanen. Hendrijntje is overleden op zondag 19 oktober 1890 in Bennekom, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrijntje: Aktenr. 204
Beroep:
Spinster
V. Grietje Roseboom, geboren op maandag 12 november 1810 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 18 november 1810 in Bennekom. Grietje is overleden op maandag 28 november 1836 in Bennekom (Ede), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 153
Notitie bij Grietje: Ook Grietje Hendrikse Roseboom
Beroep:
Spinster
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1831 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hen(d)ricus Rothuis, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Hen(d)ricus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats: Ede
Hen(d)ricus is geboren in april 1808 in Wageningen, zoon van Arnoldus Rothuis en Wilhelmina Frantsen. Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1808 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hen(d)ricus: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1668 : Doopplaats: Wageningen
Hen(d)ricus is overleden op maandag 15 september 1890 in Bennekom (Ede), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 september 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hen(d)ricus: Aktenr. 183 : Reg.nr. 5206 : Akteplaats: Ede
Hen(d)ricus trouwde later op zaterdag 1 juni 1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrica Anthonia van Rennes (1807-1847). Hen(d)ricus trouwde later op zaterdag 6 november 1847 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Teunissen (±1807-1866). Hen(d)ricus trouwde later op zaterdag 21 augustus 1869 in Ede [bron: Gelders Archief] met Maartje van den Hul (1821-1889).
Notitie bij Hen(d)ricus: Ook Roothuis en Rothuizen
Beroep:
Arbeider, dagloner
VI. Willem Rozeboom, geboren op maandag 17 januari 1814 om 15:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willem is overleden op maandag 26 juni 1871 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 118 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Willem: Ook Roseboom
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26 januari 1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Harmina ten Bosch, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Harmina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Harmina is geboren op vrijdag 2 februari 1816 in Bennekom (Ede), dochter van Willem ten Bosch en Engeltje Hulstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 februari 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmina: Aktenr. 4 : Reg.nr.6268 : Akteplaats: Bennekom
Harmina is overleden op maandag 5 mei 1873 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmina: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Naaister
VII. Aart Rozeboom, geboren op vrijdag 14 maart 1817 in Bennekom. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 13 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Aart is overleden op donderdag 13 augustus 1868 in Bennekom (Ede), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 142 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aart: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Aart trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 april 1842 in Ede [bron: Gelders Archief] met Lutje van den Brink, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aart en Lutje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Lutje is geboren op vrijdag 28 februari 1823 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik (Jansen) van den Brink en Lutje (Gijsbertsen) van Harn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lutje: Aktenr. 36 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Lutje is overleden op woensdag 25 februari 1914 in Ede, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lutje: Aktenr. 50 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
VIII. Geurt Roseboom, geboren op maandag 13 november 1820 in Bennekom (Ede) (zie 12).
26 Pieter Rijke [par/002/06.01], geboren op woensdag 16 maart 1796 in Amsterdam. Hij is gedoopt op woensdag 16 maart 1796 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Opm.: Pieter was vondeling.
Pieter is overleden op dinsdag 4 juli 1848 in Bennekom (Ede), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr.149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1822 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 29-jarige Gerritje (Reijertje) Gerritsen.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Gerritje: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Opm.: bruidegom is vondeling
27 Gerritje (Reijertje) Gerritsen, geboren op dinsdag 16 oktober 1792 in Bennekom (Ede). Zij is gedoopt op zondag 2 december 1792 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 60 volgnr. op pagina 4 Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Opm. dit kind is in onecht geboren
Gerritje is overleden op zaterdag 4 januari 1868 in Bennekom (Ede), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Braaister
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Rijke, geboren op zondag 24 november 1822 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 november 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 226 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op zaterdag 16 oktober 1847 in Bennekom (Ede), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Spinster
Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1840 in Ede [bron: Gelders Archief] met Geurt Roseboom, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van de Craats, Anthonij Woutersen van de Craats (1766-1842), Reinier Burggraaff (±1778-1858) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Geurt: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Opm.: beide wonende te Bennekom
Zie 12 voor persoonsgegevens van Geurt.
II. Hendrikus Rijke(n), geboren op maandag 6 maart 1826 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 58 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Hendrikus is overleden op donderdag 23 januari 1913 in Kallenbroek (Barneveld), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 januari 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, boschwachter, landbouwer
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 26 november 1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Janna de Gooijer, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Janna: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5295 : Akteplaats: Ede
Janna is geboren op maandag 13 mei 1822 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik de Gooijer en Niesken Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Janna is overleden op zondag 24 september 1911 in Kallenbroek (Barneveld), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
III. Johanna Rijke(n), geboren op zaterdag 30 januari 1830 in Bennekom (Ede) (zie 13).
28 Hendrik Arissen, geboren omstreeks 1771 in Driel. Hendrik is overleden op donderdag 16 juli 1829 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Tapper, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op zaterdag 12 december 1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 22-jarige Johanna Jansen.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4124 : Akteplaats: Heteren
Opm.: vader van de bruidegom ook Teunissen en de moeder van de bruidegom ook Rijzen
29 Johanna Jansen, geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden). Johanna is overleden op zondag 3 april 1853 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Arbeidster, tapster
Johanna trouwde (2), ongeveer 34 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1830 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Cornelis Huijbers (±1794-1853), ongeveer 36 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Arissen, geboren op zondag 3 september 1820 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Gerrit is overleden op zondag 29 mei 1859 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, landbouwer, tapper, arbeider
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 18 december 1847 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Gerritje Jansen, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Gerritje: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
Opm.: wettiging 1 kind
Gerritje is geboren op zondag 6 juni 1819 in Bennekom (Ede), dochter van Nn Nn en Derkje Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op zaterdag 16 maart 1901 in Heteren (Overbetuwe), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstbode, arbeidster
II. Jan Arissen, geboren op woensdag 20 maart 1822 in Driel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden op dinsdag 22 april 1823 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 april 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
III. Jan Arissen, geboren op maandag 7 juni 1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 14).
IV. Hermen Arissen, geboren op maandag 27 maart 1826 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Hermen is overleden op dinsdag 10 februari 1903 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 5 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, tabaksplanter, arbeider
Hermen trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 26 februari 1857 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina Johanna Willemsen, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermen en Hendrina: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is geboren op donderdag 3 juli 1828 in Doorwerth, dochter van Derk Willemsen en Johanna de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5555 : Akteplaats: Doorwerth
Hendrina is overleden op dinsdag 26 maart 1912 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode
V. Elisabeth Arissen, geboren op zaterdag 8 maart 1828 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Elisabeth is overleden op zondag 5 februari 1832 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
30 Gerardus (Gerard) Meijers, geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep). Hij is gedoopt in Groesbeek. Gerard is overleden op vrijdag 7 februari 1862 in Elden (Elst), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerard: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Gerard: Opm.: ook Maijers en Gerrit Meijes of Meijs
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, tabaksplanter
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 29 september 1818 in Valburg [bron: Gelders Archief] met de 30-jarige Gerritje van der Horst.
Notitie bij het huwelijk van Gerard en Gerritje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2961 : Akteplaats: Valburg
31 Gerritje van der Horst, geboren op vrijdag 13 juni 1788 in Homoet (Valburg). Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1788 in Homoet (Valburg) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 3 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1520 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Gerritje is overleden op maandag 11 maart 1861 in Elst (Overbetuwe), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonetta (Antonia) Maijers, geboren op zaterdag 2 januari 1819 in Homoet (Valburg) (zie 15).
II. Johanna Maijers, geboren op maandag 9 april 1821 in Valburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Johanna is overleden op dinsdag 1 oktober 1861 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Johanna: ook Meijs
Johanna trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 14 september 1859 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Theodorus Hoogveld, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Theodorus: Aktenr. 31 : Reg.nr. 5070 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Opm.: wettiging 1 kind
Theodorus is geboren op zondag 24 december 1826 in Elden (Elst (Overbetuwe)), zoon van Antoon (ook Antonius en Antoni) Hoogveld en Hermina Abbink. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Theodorus is overleden op vrijdag 27 maart 1903 in Elst (Overbetuwe), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 30 : Reg.nr.8298 : Akteplaats: Elst ( Overbetuwe)
Theodorus trouwde later op donderdag 24 juni 1875 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina van Hummel (1841-1911).
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
III. Geertruida Maijers (Meijers), geboren op woensdag 14 januari 1824 in Valburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Geertruida is overleden op zondag 4 maart 1866 in Elden (Elst), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Dienstbode
Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 14 januari 1854 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Lambertus van den Berg, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Lambertus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5071 Akteplaats: Ede
Opm.: wettiging 1 kind
Lambertus is geboren op donderdag 7 augustus 1828 in Elden (Elst), zoon van Arien van den Berg en Willemina van Elferen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst
Lambertus is overleden op zondag 18 oktober 1868 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5026 : Akteplaats: Elst
Lambertus trouwde later op woensdag 29 mei 1867 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Johanna van Roggen (1830-1915).
Beroep:
Arbeider
IV. Johannes Meijes, geboren op donderdag 28 december 1826 in Elst (Overbetuwe). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 106 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op zaterdag 3 mei 1828 in Elst (Overbetuwe), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 31
Reg.nr. 5030
V. Johannes Meijs, geboren op maandag 31 mei 1830 in Elst (Overbetuwe). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op woensdag 6 maart 1895 in Elst (Overbetuwe), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5024 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Boerenknecht, tabaksplanter, landbouwer
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1857 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Daamen, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elisabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5071 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Elisabeth is geboren omstreeks 1836 in Wesel (Duitsland), dochter van Johann Daamen en Hendrina Jansen. Elisabeth is overleden op zondag 4 september 1921 in Elst, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 79 : Reg.nr. 8299 : Akteplaats: Elst
Notitie bij Elisabeth: ook Elisabeth Damen

Generatie 6 (oudouders)

32 Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren in december 1744 in Zwolle. Hij is gedoopt op vrijdag 25 december 1744 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 704 pagina 63]. Wouter is overleden op vrijdag 17 november 1820 in Zwolle, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1820 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de overlijdensaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 32,I] [schoonzoon] en Gerrit Hendrik Franke (geb. ±1797).
Notitie bij overlijden van Wouter: Aktenr. 341 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm. overleden in de Bombardsteeg te Zwolle en de ouders niet vermeld
Beroep:
Bierdrager
Religie:
Ned. Herv.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1780 in Zwolle met de ongeveer 20-jarige
33 Petronella Goldenberg, geboren omstreeks 1760 in Zwolle. Petronella is overleden op zaterdag 24 oktober 1818 in Zwolle, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1818 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr.332 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: ouders niet vermeld
Notitie bij Petronella: Opm.: ook Pietronella Goldenberg
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacoba Brinkhuis, geboren omstreeks 1780 in Zwolle. Jacoba is overleden op zaterdag 17 februari 1849 in Zwolle, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Aktenr. 50 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Jacoba trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1810 in Zwolle met Hendrik Jan van Dijk, ongeveer 40 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1770 in Zwolle, zoon van Christoffel van Dijk en Eva Stapelenberg. Hendrik is overleden op dinsdag 27 december 1853 in Zwolle, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1853 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 442 : Reg.nr. 15285 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Suppoost, gepensioneerd agent van politie
Getuige bij:
27-09-1819     geboorteaangifte Machiel Brinkhuis (1819-1875) [zie 8]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
17-11-1820     overlijdensaangifte Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (1744-1820) [zie 32]    [schoonzoon]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
II. Johanna Brinkhuis, geboren op donderdag 2 april 1789 in Zwolle. Johanna is overleden op maandag 16 juli 1849 in Zwolle, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 21 maart 1815 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Bastiaan Buter (Beuter), 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Bastiaan: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
Bastiaan is geboren op donderdag 29 november 1787, zoon van Hermen Buter en Grietjen Coets. Hij is gedoopt op donderdag 29 november 1787. Bastiaan is overleden op vrijdag 26 september 1817 in Zwolle, 29 jaar oud.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 19 juli 1838 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrikus Kempe, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrikus: Aktenr. 77
Johanna weduwe van Bastiaan Buter
Hendrikus is geboren op woensdag 2 november 1796 in Deventer, zoon van Waander Kempe en Janna Sippenveld. Hendrikus is overleden op dinsdag 13 november 1877 in Zwolle, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1877 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Schutter
III. Geerlig Brinkhuis, geboren op zondag 28 april 1793 in Zwolle (zie 16).
IV. Aaltje Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren op maandag 7 mei 1798 in Zwolle. Aaltje is overleden op zaterdag 15 februari 1868 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 april 1822 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jacob van Oorschot, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jacob: Aktenr. 24
Wettiging 1 kind
Jacob is geboren op woensdag 19 september 1798 in Zwolle, zoon van Samuel van Oorschot en Geertruij van Dijk.
Beroep:
Wijnkopersknecht
34 Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05], geboren op woensdag 11 december 1765 in Zwolle. Michiel is overleden op dinsdag 6 juli 1852 in Zwolle, 86 jaar oud.
Beroep:
Slager, opziener slachthuis, keurmeester
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 9]    [grootvader moederszijde bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Michiel trouwde (2), ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1802 in Zwolle met Geesje Thalen (±1763-1835), ongeveer 39 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1790 in Zwolle met
35 Berendina Schotters. Berendina is overleden vóór 1802.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje van Oorschot, geboren op vrijdag 13 mei 1791 in Zwolle. Aaltje is overleden op vrijdag 13 mei 1831 in Zwolle, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1831 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 185 : Reg.nr. 15277 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Alijda van Oorschot
Beroep:
Bakketsche
Aaltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 30 mei 1811 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan van Dijk, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14554 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: vader bruidegom en vader bruid wonende te Zwolle
Jan is geboren op zaterdag 14 juni 1783 in Zwolle, zoon van Jan van Dijk en Aleijda Braskamp.
Beroep:
Broodbakker
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 5 april 1821 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Engelbertus Keijl, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Engelbertus: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Aaltje(n) weduwe van Jan van Dijk
Engelbertus is geboren in september 1794 in Hattem, zoon van Georg Keijl en Sara Judith Goudsteen. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1794 in Hattem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engelbertus: DTB Dopen : Reg.nr. 851 : Akteplaats: Hattem
Beroep:
Bakker
II. Elsjen van Oorschot, geboren op vrijdag 15 maart 1793 in Zwolle (zie 17).
III. Matthijs van Oorschot, geboren op zondag 1 januari 1797 in Zwolle.
Beroep:
Slager
Matthijs trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1823 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Henderica ter Stege, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Henderica: Aktenr. 61 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Henderica is geboren op zondag 7 december 1800 in Noordhorn, dochter van Jan ter Stege en Hendrica Scholten. Zij is gedoopt op zondag 7 december 1800 in Noordhorn.
Beroep:
Dienstmaagd
36 Raijer Bruinsen.
Beroep:
Vischer, vischkoper
Hij trouwde met
37 Maria van Kempen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bruins Bruinsen, geboren op zaterdag 11 oktober 1788 (zie 18).
II. Johanna Bruins, geboren op vrijdag 9 mei 1794 in Zwolle.
Notitie bij Johanna: Ook Johanna Rajer Bruins
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 november 1819 in Zwolle [bron: Gelders Archief] met Lambertus Roef, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Lambertus: Aktenr. 99
Lambertus is geboren op zondag 14 maart 1790 in Vollenhove, zoon van Elisabeth Jans Post.
Beroep:
Boerenarbeider
38 Hendrik Kuiper.
Beroep:
Linnenwever
Hij trouwde met
39 Fenneken Baarschers.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken (Jennegien) Kuiper, geboren op dinsdag 12 januari 1796 in Almelo (zie 19).
40 Nn Nn.
Hij trouwde met
41 Zwaantje Evers, geboren in juli 1772 in Kerkdorp. Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1772 in Den Ham.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Grooters, geboren in januari 1798 in Den Ham (zie 20).
42 Hendrik Huisman, geboren in december 1749 in Noordmeer. Hij is gedoopt op zondag 7 december 1749 in Den Ham.
Notitie bij Hendrik: Opm.: ook Hendrik Gerritsen en Hendrik Stroefhart
Hij trouwde, ongeveer 51 jaar oud, omstreeks 1800 met
43 Aaltje Gerrits.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerridina Huisman, geboren in januari 1803 in Noordmeer (zie 21).
44 Klaas Kotten, geboren omstreeks 1759 in Hardenberg Ambt. Klaas is overleden op dinsdag 3 februari 1846 in Den Ham, ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 8
Notitie bij Klaas: ook Klaas Klaassen
Beroep:
Landbouwer, wever
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zondag 4 december 1791 in Den Ham met de 22-jarige
45 Frederika (Fredrica) Schierholt, geboren op zondag 12 maart 1769 in Den Ham. Frederika is overleden op zaterdag 7 oktober 1837 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1837 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 52
Beroep:
Landbouwster, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kotten, geboren omstreeks 1796 in Den Ham (zie 22).
II. Hermanus Kotten, geboren in september 1798 in Den Ham. Hij is gedoopt op zondag 30 september 1798 in Den Ham. Hermanus is overleden op zaterdag 26 januari 1867 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1867 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 11
Beroep:
Wever
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 31 januari 1827 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willemina Kippe, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Willemina: Aktenr. 1
Willemina is geboren omstreeks 1800 in Den Ham, dochter van Albertus Kippe en Hendrica Arends. Willemina is overleden op vrijdag 7 mei 1880 in Den Ham, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1880 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 60
III. Zwaantje Kotten, geboren omstreeks 1802 in Den Ham. Zwaantje is overleden op donderdag 14 augustus 1873 in Den Ham, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 augustus 1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 98
Beroep:
Boerwerkster
Zwaantje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1823 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Mannes Gerrits, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Mannes: Aktenr. 11
Mannes is geboren in 1801 in Den Ham. Mannes is overleden op zondag 30 maart 1873 in Den Ham, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 40
Beroep:
Kleermaker
IV. Hendrikus Kotten, geboren omstreeks 1805 in Den Ham. Hendrikus is overleden op donderdag 4 februari 1858 in Den Ham, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1858 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
Hendrikus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zaterdag 23 april 1836 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Mi(e)ne Weideman, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Mi(e)ne: Aktenr. 4 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
Miene weduwe van Hermannus van Laar
Mi(e)ne is geboren omstreeks 1802 in Den Ham, dochter van Jan Weideman en Maria Lucassen. Mi(e)ne is overleden op donderdag 24 mei 1860 in Den Ham, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1860 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mi(e)ne: Aktenr. 49
Mi(e)ne is weduwe van Hermannus van Laar (±1802-1835), met wie zij trouwde op zaterdag 15 januari 1831 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Arbeidster, naaister
46 Hermanus Kuiper.
Notitie bij Hermanus: Ook Hermenus Gerrits
Hij trouwde omstreeks 1790 met de ongeveer 34-jarige
47 Maria Jans Kelder, geboren op zondag 2 mei 1756 in Sibrulo.
Notitie bij Maria: Ook Maria Kelderman
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kuiper, geboren omstreeks 1789 in Den Ham. Hendrik is overleden op dinsdag 16 januari 1872 in Den Ham, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1872 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Hendrik:
(1) trouwde met Hendrika Jansen. Hendrika is geboren op woensdag 2 mei 1792. Hendrika is overleden op maandag 24 april 1820 in Den Ham, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1820 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op donderdag 29 november 1821 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jennigje Brakert, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jennigje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Hamm
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika Jansen
Jennigje is geboren omstreeks 1792 in Ommen, dochter van Gerrit Brakert (of Jansen) en Lubbe Jansen. Jennigje is overleden op maandag 11 augustus 1873 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jennigje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
II. Gerridina Kuiper, geboren omstreeks 1794 in Den Ham (zie 23).
48 Hendrik Gerritzen Rozeboom, geboren omstreeks 1746 in Bennekom. Hendrik is overleden op zondag 28 maart 1824 in Bennekom (Ede), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 38
Beroep:
Dagloner
Hendrik trouwde (2), ongeveer 63 jaar oud, op vrijdag 20 januari 1809 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Petertje (Petronella) Hendriks (geb. 1764), 44 of 45 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op zondag 30 juli 1769 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Helena (Leentje) Janse(n) (zie 49 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Helena en Hendrik vond plaats op zondag 30 juli 1769 in Bennekom.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Helena: Kerkelijke gemeente : Bennekom : Pagina 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
49 Helena (Leentje) Janse(n). Zij is gedoopt in Herveld. Helena is overleden op zaterdag 23 maart 1805 in Bennekom (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendriksen Rozeboom, geboren in december 1770 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1770 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 115 volgnr. op pagina 19 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op dinsdag 25 juni 1839 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 83
Beroep:
Arbeider, dagloner
Gerrit trouwde, 41 of 42 jaar oud, op donderdag 10 december 1812 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Willempje (Willemken) Korthals, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Willempje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willempje is geboren op zaterdag 24 september 1791 in Oosterbeek, dochter van Derk Hendriks Corthals en Jenneke Gerrits Rooseboom. Zij is gedoopt op zondag 25 september 1791 in Oosterbeek [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willempje: Kerkelijke gemeente: Oosterbeek : Pagina: 43 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1331 : Doopplaats: Oosterbeek
Willempje is overleden op zondag 3 april 1859 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willempje: Aktenr. 61
Beroep:
Boeremeid, spinster
II. Jan Hendrikse Rooseboom, geboren op vrijdag 2 juli 1773 in Bennekom (zie 24).
III. Maas (Hendriksen) Rosenboom, geboren op dinsdag 26 augustus 1777 in Bennekom (Ede). Hij is gedoopt op zondag 31 augustus 1777 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maas: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Maas is overleden op zaterdag 12 juli 1845 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 juli 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maas: Aktenr. 132
Notitie bij Maas: Opm.: ook Maas Rozeboom en Maas Rozenboom
Beroep:
Arbeider
Maas trouwde, 29 jaar oud, op zondag 29 maart 1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Catharina (Catriena) Peters(en) (ook van de Craats), 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in maart 1777 in Bennekom, dochter van Peter Gerritsen van de Kraats en Aaltjen Eduarts van Maanen. Zij is gedoopt op vrijdag 7 maart 1777 in Bennekom. Catharina is overleden vóór 1845, ten hoogste 68 jaar oud.
IV. Willem Hendriksen Roosenboom, geboren in juli 1781 in Bennekom. Hij is gedoopt op vrijdag 13 juli 1781 in Bennekom.
V. Elizabeth Rozeboom, geboren op dinsdag 29 november 1785 in Bennekom (Ede). Zij is gedoopt op zondag 4 december 1785 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 42 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Elizabeth is overleden op vrijdag 28 november 1834 in Bennekom (Ede), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 157 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Elizabeth: ook Elizabeth Rose(n)boom
Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op zondag 22 maart 1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Hendrik (Dirksen) Korthals, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1781 in Oosterbeek, zoon van Derk Hendriks Corthals en Jenneke Gerrits Rooseboom. Hendrik is overleden op donderdag 9 februari 1837 in Bennekom (Ede), ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider
VI. Jacobje Hendriksen Rozeboom (Roseboom), geboren op woensdag 31 december 1794 in Bennekom. Jacobje is overleden op woensdag 7 augustus 1833 in Veenendaal (Geldersch) (Ede), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobje: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boeremeid, spinster
Jacobje trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 28 september 1813 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief] met Henri Joseph van Ravenswaaij, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobje en Henri: Aktenr. 15 : Reg.nr. 313-02 : Akteplaats: Veenendaal
Henri is geboren op vrijdag 22 oktober 1790 in Eperlecque (Frankrijk, zoon van Hendrik van Ravenswaaij en Jeanne Therése Julie Broüart. Henri is overleden op vrijdag 23 maart 1860 in Ede, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henri: Aktenr. 63
Henri trouwde later op zaterdag 3 november 1838 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje van Zwanenburg (1813-1845).
Notitie bij Henri: ook wel Rabenswaaij
Beroep:
Arbeider, landbouwer, wolkammer
50 Gerrit (Hendriksen) van de Berg, geboren in februari 1732 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1732 in Bennekom. Gerrit is overleden op donderdag 25 februari 1813 in Bennekom, 80 of 81 jaar oud.
Beroep:
Heetmaaier
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 4 mei 1760 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Derkje Aartsen.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Derkje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 153 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
51 Derkje Aartsen, geboren in april 1739 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1739 in Bennekom. Derkje is overleden op maandag 17 maart 1800 in Bennekom, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Gerritsen, geboren op donderdag 8 oktober 1761 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1761 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 109 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Hendrik is overleden op maandag 5 augustus 1811 in Bennekom, 49 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 9 augustus 1811 in Bennekom.
II. Gerritje (Gerritssen) van de Berg, geboren op dinsdag 13 februari 1776 in Bennekom (zie 25).
III. Geurtje (Gerritsen) van den Berg, geboren op dinsdag 13 februari 1776 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Geurtje is overleden op zaterdag 2 februari 1850 in Bennekom (Ede), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurtje: Aktenr. 28
Geurtje trouwde, 29 jaar oud, op zondag 23 juni 1805 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit (Jansen) Geurtsen, 44 jaar oud, nadat zij op zaterdag 1 juni 1805 in Ede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Gerrit: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 93 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 591 : Akteplaats: Ede
Gerrit is geboren in april 1761 in Lunteren, zoon van Geurt Jansen en Hendrikje Gerritse. Hij is gedoopt op woensdag 1 april 1761 in Lunteren [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Lunteren : Pagina: 91 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 593 : Doopplaats: Lunteren
Gerrit is overleden op zaterdag 1 augustus 1846 in Ede, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 121
Notitie bij Gerrit: ook Gerrit van Steenbeek
Beroep:
Arbeider
IV. Harmijntje (Hermina) Gerritsen, geboren op zaterdag 21 november 1778 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 29 november 1778 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmijntje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 22 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Harmijntje is overleden op woensdag 21 augustus 1811 in Wageningen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmijntje: Aktenr. 16
Harmijntje trouwde met Jacob Gijsbertsen. Jacob is geboren in september 1778 in Ede, zoon van Gijsbert Reijersen en Jannetje Hendriks. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1778 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 22 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 587.2 : Akteplaats: Ede
Jacob is overleden op zondag 25 september 1831 in Wageningen, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 97 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Jacob trouwde later op zaterdag 20 mei 1820 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrikje Hendriksen Cleijer (±1795-1878).
Beroep:
Landbouwer, arbeider
54 Nn Nn.
Hij begon een relatie met
55 Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen, geboren op zondag 20 december 1772 in Maanen (Ede). Zij is gedoopt op vrijdag 25 december 1772 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderijna: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 3 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 587.2 : Doopplaats: Ede
Kind uit deze relatie:
I. Gerritje (Reijertje) Gerritsen, geboren op dinsdag 16 oktober 1792 in Bennekom (Ede) (zie 27).
56 Gert Arissen. Gert is overleden na 1818.
Notitie bij Gert: Opm.: ook Ger Teunissen
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde omstreeks 1770 in Driel met de ongeveer 24-jarige Elisabeth (Lijsbet) Hendriks. De scheiding tussen Elisabeth en Gert werd uitgesproken.
57 Elisabeth (Lijsbet) Hendriks, geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Elisabeth is overleden op donderdag 8 oktober 1818 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij Elisabeth: Opm.: ook Elisabeth Rijke
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Arissen, geboren omstreeks 1771 in Driel (zie 28).
58 Jan Jans(s)en Kooijer, geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden). Jan is overleden op dinsdag 6 februari 1838 in Velp (Rheden), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: Ook Jan Jansen
Beroep:
Tabaksplanter
Jan trouwde (2), ongeveer 61 jaar oud, op donderdag 24 augustus 1815 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Rijntje Wiecherink (1769-1834), 46 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1783 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Hermina (Harmiena) Takken (zie 59 hieronder). De scheiding tussen Hermina en Jan werd uitgesproken.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hermina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1358 : Akteplaats: Rheden
Opm.: beide wonende op de Steeg en getrouwd te Elkum
59 Hermina (Harmiena) Takken, geboren op zondag 16 december 1759 in Hall (Brummen). Zij is gedoopt op zondag 16 december 1759 in Hall (Brummen) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Kerkelijke gemeente: Hall : Pagina: 53 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 373 : Doopplaats: Hall
Hermina is overleden op dinsdag 23 juli 1811 in Velp (Rheden), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 18 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Boerenwerk doende
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jansen Kooijer, geboren op dinsdag 4 november 1783 in Rheden. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1783 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 83 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Jan is overleden op zaterdag 14 juni 1862 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 348
Beroep:
Daghuurder, arbeider
Jan trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 27 april 1816 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Janna Molenbrug, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Janna is geboren op dinsdag 15 augustus 1775 in Vorden, dochter van Garret Jan Molenbrug en Jenneke Kamphuisen. Janna is overleden op donderdag 8 november 1838 in Velp (Rheden), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 110
Notitie bij Janna: Ook Meulenbrug
II. Willemina Jansen Kooijer, geboren op vrijdag 10 juni 1785 in Rheden. Zij is gedoopt op zondag 12 juni 1785 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 97 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Willemina is overleden op woensdag 31 maart 1869 in Driel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 16
Beroep:
Dienstmeid
Willemina trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 28 juni 1826 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Adolph Roelofsen, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Adolph: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4123 : Akteplaats: Heteren
Adolph is geboren in april 1785 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Hij is gedoopt op zondag 10 april 1785 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adolph: DTB Dopen : Reg.nr. 949 : Doopplaats: Heteren
Adolph is overleden vóór 1869, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
III. Elsken Jansen Kooijer, geboren op zaterdag 5 mei 1787 in Rheden. Zij is gedoopt op zondag 6 mei 1787 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsken: Kerkelijke gemeente : Rheden : Pagina: 112 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
IV. Jansen, levenloos geboren kind, geboren in december 1790 in Velp. Hij of zij is begraven op maandag 6 december 1790 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 21 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 1383 : Begraafplaats: Velp
V. Maria Jansen, geboren omstreeks 1791 in Velp (Rheden). Maria is overleden op dinsdag 2 februari 1869 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9
Beroep:
Dienstmeid, tabaksplantster
Maria:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op maandag 7 november 1814 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anthonie Elbert Massink, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Anthonie: Aktenr. 16
Anthonie is geboren in 1772 in Valburg (Overbetuwe), zoon van Evert Lucas Massinck en Teuntje van Beem. Anthonie is overleden op zondag 27 juli 1817 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 44 of 45 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 28 mei 1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Peter Roelofsen, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Peter: Aktenr. 9
Maria weduwe van Anthonie Elbert Massing
Peter is geboren omstreeks 1789 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Peter is overleden op zondag 14 augustus 1881 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 28
Notitie bij Peter: Ook Roelofzen
Beroep:
Tabaksplanter, landbouwer
VI. Jacobus Janssen, geboren omstreeks 1794. Jacobus is overleden op zondag 13 juni 1813 in Velp, ongeveer 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Koijer
VII. Johanna Jansen, geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden) (zie 29).
VIII. Sandrina Jansen Koijer, geboren in augustus 1799 in Velp. Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1799 in Velp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Sandrina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 66 volgnr.op pagina 13 : Reg.nr. 1378 : Doopplaats: Velp
Sandrina is overleden op zaterdag 26 mei 1866 in Velp (Rheden), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Sandrina: Aktenr. 87 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Sandrina: Ook Alexandriana Jansen
Sandrina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 30 mei 1821 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan (Teunissen) Klaasen, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Gerrit: Aktenr. 44 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Gerrit is geboren op zondag 26 januari 1794 in Broek (Voorst), zoon van Teunis Klaasen en Aaltjen Knopers. Hij is gedoopt op zondag 2 februari 1794 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Aleida Knopers.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 163 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Gerrit is overleden op maandag 3 december 1827 in Arnhem, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 337 : Reg.nr. 380 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Landbouwer, dagloner
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 6 oktober 1830 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Peter Gerrit van Zelm, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Peter: Aktenr. 81 : Reg.nr. 145 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Sandrina weduwe van Gerrit Jan Klaasen
Peter is geboren in december 1804 in Arnhem, zoon van Nicolaas van Zelm en Elisabeth Elderink. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1804 in Arnhem. Peter is overleden op maandag 17 april 1882 in Velp (Rheden), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 89 : Reg.nr. 3161 : Akteplaats: Rheden
Peter trouwde later op zaterdag 18 december 1869 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jantjen Radstake (1821-1893).
Beroep:
Verwersknecht
60 Johannes Maijers.
Notitie bij Johannes: Opm.: ook Meijers
Hij trouwde met
61 Johanna Willemsen.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus (Gerard) Meijers, geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep) (zie 30).
II. Cathrina Meijers, geboren op dinsdag 15 mei 1792 in Groesbeek. Cathrina is overleden op zaterdag 17 oktober 1857 in Groesbeek, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cathrina: Aktenr. 118
Cathrina trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 6 juli 1830 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Gradus Jochoms (Jochems), 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cathrina en Gradus: Aktenr. 9
Gradus is geboren op dinsdag 20 november 1798 in Groesbeek, zoon van Willem Jochoms en Maria Wijers. Gradus is overleden op woensdag 24 juli 1878 in Groesbeek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gradus: Aktenr. 71
Beroep:
Arbeider, bezembinder
62 Gerrit van der Horst, geboren op woensdag 14 januari 1756. Hij is gedoopt op woensdag 14 januari 1756 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Valburg en Hoemoet : Pagina: 38 volgnr. op pagina 26 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Beroep:
Tabaksplanter, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 22 juli 1787 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Toontje (Teuntje) Janssen.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Toontje: Kerkelijke gemeente: Elst : Pagina: 134 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 649 : Akteplaats: Elst
63 Toontje (Teuntje) Janssen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritje van der Horst, geboren op vrijdag 13 juni 1788 in Homoet (Valburg) (zie 31).
II. Johanna van der Horst, geboren op vrijdag 1 januari 1790 in Homoet. Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1790 in Homoet.
Beroep:
Dienstmaagd
Johanna trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1823 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Klaas Schouten, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Klaas: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5074 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Klaas is geboren op zaterdag 17 oktober 1789 in Lent (Nijmegen), zoon van Evert Schouten en Wesselina Wiskamp. Hij is gedoopt op zaterdag 17 oktober 1789 in Lent (Nijmegen).
Beroep:
Arbeider
III. Hendrik Jan van der Horst, geboren op maandag 22 december 1794 in Homoet. Hendrik trouwde met Hendrina de Vries.
IV. Geertruij van der Horst, geboren op woensdag 4 januari 1797 in Valburg-Homoet.

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren omstreeks 1720 in Zwolle.
Notitie bij Geerli(n)g: Omstreeks Geerlig Brinkhuis, beroep bakker, man van Johanna Lemrik (van Lennip), woont Voorstraat 79.
Registratie van alle huizen 1812, 1e wijk, pag. 40-41
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 14-06-1745 Bron: lidmatenboek 3 pagina 258)
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op maandag 11 mei 1744 in Zwolle [bron: Trouwboek RBSO] met Johanna (Janna) Lemrik (van Lennip). Geerli(n)g en Johanna gingen op zaterdag 25 april 1744 in Zwolle in ondertrouw [bron: Ondertrouwboek RBSO nr 731 pagina 414].
65 Johanna (Janna) Lemrik (van Lennip).
Notitie bij Johanna: Janna van Lennep woont op 17 -12-1736 in de Nieuwstraat
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 17-12-1736 Bron: Lidmatenboek 3 pagina 177)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren in december 1744 in Zwolle (zie 32).
II. Nicolaas Brinkhuis, geboren in april 1746 in Zwolle. Hij is gedoopt op zondag 10 april 1746 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 705 pagina 88].
Religie:
Ned. Herv.
68 Mathias (Matijs) van Oorschot, geboren omstreeks vrijdag 13 juni 1727 in Zwolle. Mathias is overleden op donderdag 16 april 1778 in Zwiolle, ongeveer 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 10 september 1752 in Zwolle met de 17-jarige
69 Hendrica Smits, geboren op maandag 18 juli 1735 in Zwolle.
Beroep:
Koopvrouw in kruidenierswaren
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus van Oorschot, geboren op maandag 26 mei 1755.
Beroep:
Timmermansknecht
Hermannus:
(1) trouwde, ten hoogste 56 jaar oud, vóór 1811 met Derkje Passink. Derkje is overleden vóór 1811.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1811 in Zwolle met Aleida Bloemen, 61 jaar oud. Aleida is geboren op donderdag 30 april 1750, dochter van Wijnand Bloemen en Johanna Focking. Aleida is overleden op woensdag 22 april 1829 in Zwolle, 78 jaar oud.
Notitie bij Aleida: Opm.: ook Bloemert
II. Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05], geboren op woensdag 11 december 1765 in Zwolle (zie 34).
82 Evert Zwiers [par/002/08.08].
Hij trouwde met
83 Jennechien Wilms.
Kind uit dit huwelijk:
I. Zwaantje Evers, geboren in juli 1772 in Kerkdorp (zie 41).
88 Klaas Kotten [par/002/08.09].
Hij trouwde met
89 Hendrikje Hendriks Derks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaas Kotten, geboren omstreeks 1759 in Hardenberg Ambt (zie 44).
90 Hendrik Jan Schierholt, geboren in november 1743 in Den Ham. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1743 in Den Ham.
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde met
91 Hendrica Lambertsen ten Have, geboren op zondag 30 april 1741 in Den Ham.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frederika (Fredrica) Schierholt, geboren op zondag 12 maart 1769 in Den Ham (zie 45).
II. Hermannus Schierholt, geboren in 1773.
III. Gerrit Jan Schierholt, geboren omstreeks 1775 in Den Ham. Gerrit is overleden op dinsdag 20 mei 1856 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 18
Beroep:
Weever, arbeider
Gerrit trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op donderdag 9 maart 1815 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geesje Berends Nijmeijer, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geesje: Aktenr. 8
Geesje is geboren omstreeks 1787 in Den Ham, dochter van Bernardus Berends en Anne Maria Zwiers. Geesje is overleden op zondag 24 juni 1849 in Den Ham, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geesje: Aktenr. 26
Beroep:
Arbeidster
IV. Hermina Schierholt, geboren in 1781.
92 Gerrit Asses Kuiper [par/002/08.10].
Hij trouwde met
93 Geertje Lucassen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermanus Kuiper (zie 46).
94 Jan Geerts Kelder [par/002/08.11], geboren omstreeks 1707 in Sibrulo. Jan is overleden omstreeks 1790 in Sibrolo, ongeveer 83 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1738 in Vriezenveen met de ongeveer 26-jarige
95 Hendrikjen Arends Geugies, geboren op woensdag 6 juli 1712 in Vriezenveen. Hendrikjen is overleden omstreeks 1780 in Sibrolo, ongeveer 68 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Jans Kelder, geboren op zondag 2 mei 1756 in Sibrulo (zie 47).
96 Geurt (Gerritsen) Roseboom, geboren omstreeks 1697 in Bennekom. Geurt is overleden op woensdag 17 februari 1773 in Bennekom, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven in Bennekom.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zondag 8 februari 1728 in Bennekom met de ongeveer 28-jarige
97 Cornelia Everts, geboren omstreeks 1700 in Bennekom. Cornelia is overleden op dinsdag 1 november 1763 in Bennekom, ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Geurtsen) Rozeboom, geboren op zondag 7 november 1728 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 7 november 1728 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 43 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op woensdag 17 februari 1773 in Bennekom (Ede), 44 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, veehouder
II. Gerritje Geurtsen Roseboom, geboren in januari 1730 in Bennekom. Zij is gedoopt in januari 1730 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 131 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden in augustus 1795 in Lienden, 65 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 1 september 1795. Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 15 april 1752 in Wageningen [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Bartholomeus Claassen (Bart) van Donselaar, ongeveer 25 jaar oud. Bart is geboren omstreeks 1727 in Bennekom. Bart is overleden op zondag 5 april 1789 in Bennekom, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 9 april 1789 in Bennekom.
III. Evert (Geurtsen) Roseboom, geboren op donderdag 3 juli 1732 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 3 augustus 1732 in Bennekom. Evert is overleden op dinsdag 15 januari 1811 in Bennekom, 78 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 januari 1811 in Bennekom.
Beroep:
Daghuurder, landbouwer, arbeider
Evert trouwde, 27 jaar oud, op zondag 3 februari 1760 in Bennekom met Anneken (Cornelissen) van den Born, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 5 januari 1760 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan. Anneken is geboren op woensdag 3 november 1734 in Bennekom, dochter van Cornelis Jansen van den Born en Nieske Gerrits van Roekel. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1734 in Bennekom. Anneken is overleden op zondag 29 maart 1807 in Bennekom, 72 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 2 april 1807 in Bennekom.
Beroep:
Huisvrouw, arbeidster
IV. Jan (Geurtsen) Roseboom, geboren in november 1734 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 14 november 1734 in Bennekom. Jan is overleden op maandag 20 april 1801 in Velsen, 66 jaar oud.
Beroep:
Wagenknecht
V. Brentien (Geurtsen) (Bregje) Rooseboom, geboren in juli 1737 in Bennekom. Zij is gedoopt op dinsdag 23 juli 1737 in Bennekom. Brentien is overleden vóór 1760 in Bennekom, ten hoogste 23 jaar oud.
VI. Derk Geurtsen Rozeboom, geboren in februari 1740 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1740 in Bennekom. Derk is overleden op maandag 18 november 1805 in Bennekom (Ede), 65 jaar oud.
Notitie bij Derk: ook Rooseboom
Derk trouwde, 31 jaar oud, op zondag 3 november 1771 in Bennekom met Petronella Jacobs Pluim, 25 jaar oud. Petronella is geboren in mei 1746 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1746 in Bennekom. Petronella is overleden op donderdag 21 november 1805 in Bennekom, 59 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Ook Jacobsen
VII. Gerritje Geurtsen Rozeboom, geboren in april 1745 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 2 mei 1745 in Bennekom. Gerritje is overleden in Bennekom (Ede). Gerritje trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 16 oktober 1784 in Wageningen met Anthonie Brandsen, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Anthonie: Anthonie weduwnaar van Hendrikje van Bleek
Anthonie woonde te Lienden
Anthonie is geboren omstreeks 1745 in Wageningen, zoon van Brand Brandsen en Elisabeth Smits. Anthonie is overleden op dinsdag 29 december 1829 in Oosterbeek (Renkum), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 december 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonie: Aktenr. 46
Anthonie is weduwnaar van Hendrikje van Bleek (ovl. vóór 1784).
Notitie bij Anthonie: ook Brandse
Functie:
Kleermaker
VIII. Hendrik Gerritzen Rozeboom, geboren omstreeks 1746 in Bennekom (zie 48).
100 Hendrick Jan Gerritsen Mateman, geboren in Bennekom.
Notitie bij Hendrick: Opm.: Hendrik Jan Gerritsen Mateman (van de Blaasbalk)
Hij trouwde op zondag 4 april 1728 in Bennekom met de 18-jarige
101 Gerritje Jansen van Westerveld, geboren in februari 1710 in Bennekom. Zij is gedoopt op woensdag 12 februari 1710 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Hendriksen) van de Berg, geboren in februari 1732 in Bennekom (zie 50).
102 Jansen Aart.
Hij trouwde met
103 Marijtje Jansen van Westerveld, geboren in september 1708 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 23 september 1708 in Bennekom. Marijtje is overleden op vrijdag 20 mei 1746 in Bennekom, 37 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 25 mei 1746 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Derkje Aartsen, geboren in april 1739 in Bennekom (zie 51).
110 Gerrit Jacobsen [par/002/08.12].
Hij trouwde met
111 Hendrikje Ottes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen, geboren op zondag 20 december 1772 in Maanen (Ede) (zie 55).
114 Hendrik Rijken [par/002/08.13].
Beroep:
Tabaksplanter
Hij begon een relatie met
115 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Elisabeth (Lijsbet) Hendriks, geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) (zie 57).
116 Jannes Jansen [par/002/08.14].
Hij trouwde met
117 Elske Jansen Willemsen.
Notitie bij Elske: Ook Elske Jansen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jans(s)en Kooijer, geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden) (zie 58).
II. Hermina Jansen, geboren omstreeks 1762. Hermina is overleden na 1820, minstens 58 jaar oud. Hermina:
(1) trouwde met Jan Roering. Jan is overleden vóór 1817.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op donderdag 27 februari 1817 in Westervoort [bron: Gelders Archief] met Matthias Lubbers, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Matthias: Aktenr. 2
Matthias weduwnaar van Petronella Gerritsen
Hermina weduwe van Jan Roering
Hij is gedoopt omstreeks april 1746. Matthias is overleden op dinsdag 18 januari 1820 in Westervoort, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Matthias: Aktenr. 1
Matthias is weduwnaar van Peternella Gerritse.
118 Jacobus Takke [par/002/08.15].
Beroep:
Daghuurder
Hij trouwde met
119 Willemina Bosboom Hermsen.
Beroep:
Daghuurster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermina (Harmiena) Takken, geboren op zondag 16 december 1759 in Hall (Brummen) (zie 59).
124 Gerardus (Gerrit) van der Horst [par/002/08.16].
Hij trouwde op vrijdag 15 december 1747 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Hendriksen.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Elisabeth: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 28 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
125 Elisabeth Hendriksen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Willem van der Horst, geboren in maart 1748 in Valburg en Homoet. Hij is gedoopt op vrijdag 15 maart 1748 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 37 volgnr. op de pagina 9 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
II. Gerrit van der Horst, geboren op woensdag 14 januari 1756 (zie 62).

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Wolter Brinkhuis, geboren op donderdag 6 december 1685 in Zwolle.
Notitie bij Wolter: Wolter en Aleyda vertrekken op 23-12-1712 naar Deventer en komen met attestatie terug uit Deventer op 21-09-1716.
Op 19-05-1719 begraven ze een kind op het Broerenkerkhof en op 13-03-1722 wederom.
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis in maart 1710)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1712 in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis] met
129 Aleyda Brillemansz.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Brinkhuis.
II. Barnardus Brinkhuis.
III. Johannes Brinkhuis.
IV. Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren omstreeks 1720 in Zwolle (zie 64).
136 Michiel van Oorschot [par/002/09.13].
Hij trouwde op zondag 5 mei 1726 in Zwolle met
137 Hendrika van der Vegt. Hendrika is overleden omstreeks woensdag 9 mei 1759 in Zwolle.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mathias (Matijs) van Oorschot, geboren omstreeks vrijdag 13 juni 1727 in Zwolle (zie 68).
180 Frederik Jans Schierholt [par/002/09.10].
Beroep:
Koopman
Hij trouwde met
181 Hermine Mensing.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Schierholt, geboren in november 1743 in Den Ham (zie 90).
182 Peter ten Have [par/002/09.11].
Beroep:
Koopman
Hij trouwde met
183 Maria Hannes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrica Lambertsen ten Have, geboren op zondag 30 april 1741 in Den Ham (zie 91).
192 Gerrit Aerts Rooseboom, geboren omstreeks 1655 in Bennekom (Ede). Gerrit is overleden in 1732 in Bennekom, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit woonde aan de Halderbrink te Bennekom en pachte aldaar land van de kerk.
(zie Kerkmeesters rekeningen no. 243 en 249 oud arch. Ede)
Beroep:
Landbouwer, veehouder
Gerrit trouwde (2), ongeveer 42 jaar oud, op maandag 3 juni 1697 in Bennekom met Aeltien Jans.
Hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 6 februari 1681 in Bennekom met de ongeveer 31-jarige Brandje (Brantie) Hendricks (zie 193 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Brandje en Gerrit vond plaats op donderdag 6 februari 1681 in Bennekom.
193 Brandje (Brantie) Hendricks, geboren omstreeks 1650 in Slunt (onder Ede). Brandje is overleden in 1697, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik (Gerritsen) Rosenboom, geboren op donderdag 15 januari 1688 in Bennekom. Hij is gedoopt op donderdag 15 januari 1688 in Bennekom. Hendrik is overleden op maandag 13 juni 1757 in Bennekom, 69 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, veehouder
Religie:
Ned. Herv.
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op zondag 26 oktober 1710 in Bennekom met Saartjen Aarts, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Saartjen: Beide wonende op den Dolder
Saartjen is geboren omstreeks 1670 in Veenendaal. Saartjen is overleden op zaterdag 3 maart 1731 in Bennekom, ongeveer 61 jaar oud.
Beroep:
Boerin
Religie:
Ned. Herv.
II. Aartje (Aertie Gerritsen) Rozeboom, geboren op zondag 1 januari 1690 in Bennekom. Zij is gedoopt op dinsdag 17 januari 1690 in Bennekom.
III. Willemijntje (Gerritsen) Roseboom, geboren op donderdag 13 december 1691 in Bennekom. Zij is gedoopt op donderdag 13 december 1691 in Bennekom. Willemijntje is overleden in 1728 in Bennekom, 36 of 37 jaar oud. Willemijntje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 19 april 1711 in Bennekom met Willem Hendricks van Campen, ongeveer 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 19 april 1711 in Bennekom. Willem is geboren omstreeks 1680 in Wageningen. Willem is overleden vóór zondag 18 januari 1728 in Bennekom, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem had land aan de Dijkgraaf te Bennekom
Beroep:
Landbouwer, veehouder
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 12 februari 1728 in Rhenen met Derck Cornelissen (van Achterbergh), 48 jaar oud, nadat zij op zondag 18 januari 1728 in Bennekom in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Derck: Derck weduwnaar van Willemken Hendericks
Derck is geboren op donderdag 4 januari 1680 in Rhenen, zoon van Cornelis Geurtsen en Hendrikje Dirksen. Hij is gedoopt op donderdag 4 januari 1680 in Rhenen.
Beroep:
Ruiter
IV. Evert (Gerritsen) Roseboom, geboren op maandag 4 oktober 1694 in Halderbrink (Bennekom). Hij is gedoopt op donderdag 4 november 1694 in Bennekom. Evert is overleden op zaterdag 20 december 1766 in Bennekom, 72 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 24 december 1766 in Bennekom. Evert trouwde, 27 jaar oud, op zondag 19 april 1722 in Bennekom met Lijsbeth Evers (van Eck), 24 jaar oud. Lijsbeth is geboren op dinsdag 24 september 1697 in Bennekom, dochter van Evert Jacobsen van Eck en Gartien (Gartje en Gerritie) Evertse. Zij is gedoopt op dinsdag 24 september 1697 in Bennekom. Lijsbeth is overleden op maandag 28 juni 1779 in Bennekom, 81 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 2 juli 1779 in Bennekom.
V. Geurt (Gerritsen) Roseboom, geboren omstreeks 1697 in Bennekom (zie 96).
194 Evert Jacobs [par/002/09.12], geboren omstreeks 1675.
Hij trouwde met
195 Gerritje Everts, geboren omstreeks 1680.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelia Everts, geboren omstreeks 1700 in Bennekom (zie 97).
200 Gerrit Mateman [par/002/09.14].
Hij trouwde met
201 Aaltje Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrick Jan Gerritsen Mateman, geboren in Bennekom (zie 100).
202 Jan Woutersen van Westerveld.
Hij trouwde met
203 Maria Willemsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marijtje Jansen van Westerveld, geboren in september 1708 in Bennekom (zie 103).
II. Gerritje Jansen van Westerveld, geboren in februari 1710 in Bennekom (zie 101).
204 Jan Gijsbert.
Hij trouwde met
205 Ariaantje Jacobs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jansen Aart (zie 102).
206 Jan Woutersen van Westerveld (dezelfde als 202).
Hij trouwde met
207 Maria Willemsen (dezelfde als 203).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Geerlich Corelisse Brinckhuis, geboren omstreeks 1650. Geerlich is overleden op woensdag 27 maart 1709 in Zwolle, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis].
Notitie bij overlijden van Geerlich: Begraven in de Kruiskerk
Notitie bij Geerlich: Op 28 april 1699 verkrijgt Geerlich het kleinburgerschap van de stad Zwolle met zijn zoontjes Wolter en Arent
Geerlich woont zijn leven lang in de Pauw (dit is een herberg). Een huis tegen de Sassenpoort aangebouwd.
Dit pand staat er nog steeds. Een prachtig pand waarin nu een kapperszaak in is gevestigd.
Religie:
Ned. Herv. (Hij deed belijdenis op 09-06-1662)
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1674 in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis] met Hendrickje Arentsz.
Notitie bij het huwelijk van Geerlich en Hendrickje: Geerlich en Hendrickje hebben 9 kinderen.
Wolter is het zesde kind
257 Hendrickje Arentsz.
Notitie bij Hendrickje: Hendrikje woonde aan de Nieuwstad
Religie:
Ned. Herv. (Zij doet belijdenis in april 1675)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arent Brinkhuis.
II. Mergie Brinkhuis. Zij is gedoopt op zaterdag 28 februari 1682 in Zwolle [bron: NH Doopboek nr. 700 pagina 512].
Religie:
Ned. Herv.
III. Wolter Brinkhuis, geboren op donderdag 6 december 1685 in Zwolle (zie 128).
384 Aert Rozeboom, geboren omstreeks 1620.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1650 met
385 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Aerts Rooseboom, geboren omstreeks 1655 in Bennekom (Ede) (zie 192).
404 Wouter Garts.
Hij trouwde met
405 Stijntien Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Woutersen van Westerveld (zie 202).
406 Wolter Willem. Wolter is overleden na 17 juli (jaar onbekend) in Wijhe.
Hij trouwde met
407 Gerritje Stevens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Willemsen (zie 203).
412 Wouter Garts (dezelfde als 404).
Hij trouwde met
413 Stijntien Nn (dezelfde als 405).
414 Wolter Willem (dezelfde als 406).
Hij trouwde met
415 Gerritje Stevens (dezelfde als 407).

Generatie 10 (stamouders)

812 Wolter Gerrits.
Kind van Wolter uit onbekende relatie:
I. Wolter Willem (zie 406).
814 Steven Wijnholt.
Kind van Steven uit onbekende relatie:
I. Gerritje Stevens (zie 407).
828 Wolter Gerrits (dezelfde als 812).
830 Steven Wijnholt (dezelfde als 814).

Index (624 personen)

Aalberts, Martha [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,I
Aart, Jansen [Nummer 102]  102
Aarts, Saartjen (*±1670, †03-03-1731) [Schoondochter van 192 en 193]  192,I
Aartsen, Derkje (*?-04-1739, †17-03-1800) [Nummer 51]  51
Aartz (van Eck), Gijsbert (*±1741, †±1804) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,I
Abbink, Hermina (*±1783, †22-11-1865) [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,II
Andel, Elly van (*30-06-1948, †15-08-2013) [Schoondochter van 1]  1,III
Andel, Jan Willem Nicolaas (Jan) van (*01-07-1912, †02-01-2004) [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Arends, Hendrica (*?-11-1770) [Schoonmoeder van zoon van 44 en 45]  44,II
Arentsz, Hendrickje [Nummer 257]  257
Arissen, Elisabeth (*08-03-1828, †05-02-1832) [Dochter van 28 en 29]  28,V
Arissen, Geertruida (*27-12-1858, †26-07-1917) [Nummer 7]  7; 12,III; 14,I; 14,III
Arissen, Gerrit (*03-09-1820, †29-05-1859) [Zoon van 28 en 29]  28,I
Arissen, Gert (†>1818) [Nummer 56]  56
Arissen, Hendrik (*±1771, †16-07-1829) [Nummer 28]  28
Arissen, Hendrina (*15-09-1846, †22-02-1903) [Dochter van 14 en 15]  14,I
Arissen, Hermen (*27-03-1826, †10-02-1903) [Zoon van 28 en 29]  28,IV
Arissen, Hermina (*27-12-1848, †23-09-1852) [Dochter van 14 en 15]  14,II
Arissen, Hermina (*05-12-1855, †05-12-1915) [Dochter van 14 en 15]  14,IV
Arissen, Jan (*20-03-1822, †22-04-1823) [Zoon van 28 en 29]  28,II
Arissen, Jan (*07-06-1824, †<1897) [Nummer 14]  6,II; 14
Arissen, Johanna (*08-01-1851, †18-09-1905) [Dochter van 14 en 15]  14,III
Arnoldissen, Geertruida (*01-12-1834, †26-10-1883) [Schoonmoeder van dochter van 10 en 11]  10,VII
Assies, Aaltje (*26-10-1833, †29-08-1914) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,VII
Baarschers, Fenneken [Nummer 39]  39
Bakker, Jennigje [Schoonmoeder van dochter van 22 en 23]  22,V
Barten, Willem (*?-04-1808, †19-04-1883)  24,II
Beem, Teuntje van [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,V
Beld, Hendrika van den (*17-07-1808) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,I
Benthem, Johanna Hendrika van (*06-09-1810, †05-03-1892) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,III
Berends, Bernardus [Schoonvader van zoon van 90 en 91]  90,III
Berg, Arien van den (*±1783) [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,III
Berg, Gerrit (Hendriksen) van de (*?-02-1732, †25-02-1813) [Nummer 50]  50
Berg, Gerritje (Gerritssen) van de (*13-02-1776, †11-06-1839) [Nummer 25]  25
Berg, Geurtje (Gerritsen) van den (*13-02-1776, †02-02-1850) [Dochter van 50 en 51]  50,III
Berg, Lambertus van den (*07-08-1828, †18-10-1868) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,III
Bernards, Wilhelmus Henricus (*±1859) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,IV; 4,V
Bie, Wilhelmina Hendrika de (*21-11-1854, †11-03-1942) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,VI
Bleek, Hendrikje van (†<1784)  96,VII
Bloemen, Aleida (*30-04-1750, †22-04-1829) [Schoondochter van 68 en 69]  68,I
Bloemen, Wijnand [Schoonvader van zoon van 68 en 69]  68,I
Bocquet (Bouquet), Catharina Johanna (Catharine Johanna) (*14-08-1795) [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,III
Boekelman, Johanna (Janna) [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,III
Bolder, Hendrikus (*±1853) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 6 en 7]  6,IX
Bombergen, Gerridiena (*14-10-1827, †10-05-1898) [Schoondochter van 16 en 17]  16,IV
Bombergen, Gerrit (*29-01-1792) [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,IV
Bomhoff, Asjen (*07-06-1830, †03-12-1886) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,VII
Bomhoff, Willem (*31-10-1859, †26-05-1903) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,VII
Bonhof, Wendelina (*31-08-1838, †05-10-1909) [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,II
Borgans, Maria Catharina (*±1895) [Schoondochter van 4 en 5]  2; 4,V; 4,VI
Borgans, Mathias Joseph (*27-07-1857, †25-03-1936) [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,V
Borgers, Willemina [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,III
Born, Anneken (Cornelissen) van den (*03-11-1734, †29-03-1807) [Schoondochter van 96 en 97]  96,III
Born, Cornelis Jansen van den (*1706, †04-05-1792) [Schoonvader van zoon van 96 en 97]  96,III
Born, Willemke van den (*18-02-1841, †20-12-1877)  14,I
Bos, Anna Margaretha van den (*±1830) [Schoondochter van 16 en 17]  16,V
Bos, Jan van den [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,V
Bosch, Harmina ten (*02-02-1816, †05-05-1873) [Schoondochter van 24 en 25]  24,VI
Bosch, Niesken (*11-05-1795, †10-08-1827) [Schoonmoeder van zoon van 26 en 27]  26,II
Bosch, Willem ten (*±1774, †09-10-1838) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,VI
Boven, Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus (Leo) van  1,III
Brakert, Jennigje (*±1792, †11-08-1873) [Schoondochter van 46 en 47]  46,I
Brakert (of Jansen), Gerrit [Schoonvader van zoon van 46 en 47]  46,I
Brandsen, Anthonie (*±1745, †29-12-1829) [Schoonzoon van 96 en 97]  96,VII
Brandsen, Brand [Schoonvader van dochter van 96 en 97]  96,VII
Braskamp, Aleijda [Schoonmoeder van dochter van 34 en 35]  34,I
Brillemansz, Aleyda [Nummer 129]  129
Brinckhuis, Geerlich Corelisse (*±1650, †27-03-1709) [Nummer 256]  256
Brink, Fredrik (Fredrik) van den (*27-07-1865, †25-12-1918) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,VIII
Brink, Gerrit (Frederiks Peters) van den (*24-09-1775, †05-06-1841) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,IV
Brink, Hendrijntje van den (*±1810, †19-10-1890) [Schoondochter van 24 en 25]  24,IV
Brink, Hendrik van den (*24-08-1833, †21-12-1916) [Schoonvader van dochter van 12 en 13]  12,VIII
Brink, Hendrik (Jansen) van den (*20-02-1778, †18-12-1834) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,VII
Brink, Lutje van den (*28-02-1823, †25-02-1914) [Schoondochter van 24 en 25]  12,I; 24,VII
Brinkhuis (levenloos *01-04-1833) [Zoon van 16 en 17]  16,VI
Brinkhuis, Albert (*06-02-1890) [Zoon van 4 en 5]  2; 4,V; 4,VI; 4,VI
Brinkhuis, Albert Antoni (*31-12-1882, †04-01-1883) [Zoon van 4 en 5]  4,I
Brinkhuis, Anna [Dochter van 128 en 129]  128,I
Brinkhuis, Antoni Jacobus (*19-09-1857, †23-12-1936) [Nummer 4]  4
Brinkhuis, Antoni Jacobus (Antoon) (*29-09-1914, †05-10-1994) [Zoon van 2 en 3]  2,I
Brinkhuis, Antonia Frederika Johanna (*22-09-1897) [Dochter van 4 en 5]  2; 4,VIII; 10,III; 10,VII
Brinkhuis, Arent [Zoon van 256 en 257]  256,I
Brinkhuis, Barnardus [Zoon van 128 en 129]  128,II
Brinkhuis, Elisabeth Petronella (*28-11-1850, †23-12-1852) [Dochter van 8 en 9]  8,IV
Brinkhuis, Frederika Maria (*26-02-1884, †23-09-1895) [Dochter van 4 en 5]  4,II
Brinkhuis, Geerlig (*28-04-1793, †05-05-1852) [Nummer 16]  8; 16
Brinkhuis, Geerlig (*25-05-1846, †03-12-1924) [Zoon van 8 en 9]  8,II
Brinkhuis, Geertruida (Truus) (*11-12-1917, †25-12-1991) [Nummer 1]  1
Brinkhuis, Gerridina (*18-10-1891, †28-02-1923) [Dochter van 4 en 5]  4,V; 4,VI
Brinkhuis, Jacoba (*±1780, †17-02-1849) [Dochter van 32 en 33]  32,I
Brinkhuis, Jacobus (*20-07-1817, †11-04-1902) [Zoon van 16 en 17]  8; 16,I
Brinkhuis, Johanna (*02-04-1789, †16-07-1849) [Dochter van 32 en 33]  32,II
Brinkhuis, Johanna (*17-09-1848, †26-08-1933) [Dochter van 8 en 9]  8,III
Brinkhuis, Johanna (*13-07-1893, †04-11-1894) [Dochter van 4 en 5]  4,VII; 10,VI
Brinkhuis, Johannes [Zoon van 128 en 129]  128,III
Brinkhuis, Johannes Marinus (*14-10-1863, †16-12-1864) [Zoon van 8 en 9]  8,VIII
Brinkhuis, Leendert (Bob) (*03-09-1915, †21-03-1977) [Zoon van 2 en 3]  2,II
Brinkhuis, Machiel (*25-09-1819, †23-04-1875) [Nummer 8]  8; 16; 16,I; 32,I; 34
Brinkhuis, Machiel (*27-10-1854, †21-08-1921) [Zoon van 8 en 9]  8,V
Brinkhuis, Mannes (*19-10-1826, †01-03-1903) [Zoon van 16 en 17]  16,IV
Brinkhuis, Maria (*13-08-1887) [Dochter van 4 en 5]  4,IV
Brinkhuis, Maria Sophia (*07-02-1861, †02-01-1917) [Dochter van 8 en 9]  8,VII
Brinkhuis, Mergie (~28-02-1682) [Dochter van 256 en 257]  256,II
Brinkhuis, Michiel (Chiel) (*14-05-1886, †30-01-1947) [Nummer 2]  2; 4,IV; 4,V; 4,VIII; 6,IV
Brinkhuis, Michiel (Giel) (*05-11-1924, †09-12-1978) [Zoon van 2 en 3]  2,IV
Brinkhuis, Nicolaas (*?-04-1746) [Zoon van 64 en 65]  64,II
Brinkhuis, Pietronella Elisabeth (*21-10-1823, †25-11-1850) [Dochter van 16 en 17]  16,III
Brinkhuis, Willem Hendrik (*28-12-1843, †09-01-1938) [Zoon van 8 en 9]  8,I
Brinkhuis, Wolter (*06-12-1685) [Nummer 128]  128
Brinkhuis, Wouter (*16-01-1830, †21-12-1907) [Zoon van 16 en 17]  16,V
Brinkhuis (Brinkhuijs), Aaltje (*07-05-1798, †15-02-1868) [Dochter van 32 en 33]  32,IV
Brinkhuis (Brinkhuijs), Geerli(n)g (ook Geerligh) (*±1720) [Nummer 64]  64
Brinkhuis (Brinkhuijs), Wouter (Wolter) (Wolterus) (*?-12-1744, †17-11-1820) [Nummer 32]  32; 32,I
Brinkman, Egbert [Schoonvader van dochter van 20 en 21]  20,III
Brinkman, Hendrik (*±1825, †03-03-1898) [Schoonzoon van 20 en 21]  20,III
Broek, Hermanus ten [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 16 en 17]  16
Broüart, Jeanne Therése Julie (*05-03-1768, †28-11-1850) [Schoonmoeder van dochter van 48 en 49]  48,VI
Brugge, Jan ter (*±1848) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 6 en 7]  6,I; 6,II
Bruin, Anna Francisca de (*02-07-1894) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VIII
Bruin, Frans de (*02-03-1859, †21-06-1941) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VIII
Bruins, Johanna (*09-05-1794) [Dochter van 36 en 37]  36,II
Bruins, Maria (*04-07-1818, †11-12-1897) [Nummer 9]  9; 16; 16,I; 34
Bruinsen, Jan Bruins (*11-10-1788, †14-07-1819) [Nummer 18]  18
Bruinsen, Raijer [Nummer 36]  36
Bugter, Doortje (*08-05-1891, †06-03-1952) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,II
Buis, Jenneke (*05-08-1825, †26-09-1903) [Schoonmoeder van zoon van 12 en 13]  12,III
Bulters, Geertruida Alberta (*02-12-1863, †12-03-1935) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VI
Burggraaff, Reinier (*±18-07-1778, †29-12-1858) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12; 26,I
Busser, Arend (*17-11-1820, †10-08-1866) [Getuige bij geboorteaangifte van 6]  6; 12,VI
Buter, Hermen (*±1757) [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,II
Buter (Beuter), Bastiaan (*29-11-1787, †26-09-1817) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,II
Campen, Willem Hendricks van (*±1680, †<18-01-1728) [Schoonzoon van 192 en 193]  192,III
Caneel, Albert Gerhard (*23-11-1918, †11-09-1999) [Schoonvader van zoon van 1]  1,V
Caneel, Siska Marijke (Siska) [Schoondochter van 1]  1,V
Capel, Elisabet [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,III
Cleijer, Hendrikje Hendriksen (*±1795, †27-07-1878)  50,IV
Cobussen, Wilhelmus Antonius Franciscus (*±1900) [Getuige bij overlijdensaangifte van 2]  2
Coets, Grietjen (*±1757) [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,II
Cornelissen, Geertruida (Grada) (*15-06-1914, †09-01-2000) [Schoondochter van 2 en 3]  2,II
Cornelissen, Jan Albertus (*06-06-1888) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,II
Cornelissen (van Achterbergh), Derck (*04-01-1680) [Schoonzoon van 192 en 193]  192,III
Corthals, Derk Hendriks [Schoonvader van dochter van 48, 49 en van zoon van 48]  48,I; 48,V
Craats, Anthonij van de (*22-05-1838) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 12 en 13]  12,V; 12,VI; 12,VII; 12,VIII
Craats, Anthonij Woutersen van de (*28-09-1766, †20-12-1842) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 24, 25, burgerlijk huwelijk van dochter van 26 en 27]  26,I
Craats, Derk van de (*25-07-1800, †30-04-1862) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  6; 12; 12,I; 12,II; 12,III; 12,V
Craats, Gerrit van de [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 24, 25, burgerlijk huwelijk van dochter van 26 en 27]  26,I
Daamen, Elisabeth (*±1836, †04-09-1921) [Schoondochter van 30 en 31]  30,V
Daamen, Johann [Schoonvader van zoon van 30 en 31]  30,V
Derks, Berendina (*±1828, †27-09-1866) [Schoondochter van 20 en 21]  20,IV
Derks, Gerrit [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,IV
Derks, Hendrikje Hendriks [Nummer 89]  89
Derksen, Hendrik Jan (*11-06-1894, †26-03-1977) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,IV
Derksen, Janna Everdina (Annie) (*28-11-1925, †25-02-2017) [Schoondochter van 2 en 3]  2,IV
Dijk, Christoffel van [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,I
Dijk, Geertruij van [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,IV
Dijk, Hendrik Jan van (*±1770, †27-12-1853) [Schoonzoon van 32 en 33]  8; 32; 32,I
Dijk, Jan van [Schoonvader van dochter van 34 en 35]  34,I
Dijk, Jan van (*14-06-1783) [Schoonzoon van 34 en 35]  34,I
Dirksen, Hendrikje [Schoonmoeder van dochter van 192 en 193]  192,III
Donselaar, Bartholomeus Claassen (Bart) van (*±1727, †05-04-1789) [Schoonzoon van 96 en 97]  96,II
Druijff, Wandrina Christina (*11-12-1821, †13-03-1909) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,VI
Drumpt, Willemina van (*12-02-1860, †20-03-1936) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VIII
Eck, Evert Jacobsen van [Schoonvader van zoon van 192 en 193]  192,IV
Elderink, Elisabeth [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Elferen, Willemina van [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,III
Emmerzaal, Dirk (*22-01-1884) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,I
Emmerzaal, Leendert (*22-08-1828, †29-05-1905) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,I
Evers, Zwaantje (*?-07-1772) [Nummer 41]  41
Evers (van Eck), Lijsbeth (*24-09-1697, †28-06-1779) [Schoondochter van 192 en 193]  192,IV
Everts, Cornelia (*±1700, †01-11-1763) [Nummer 97]  97
Everts, Gerritje (*±1680) [Nummer 195]  195
Evertse, Gartien (Gartje en Gerritie) [Schoonmoeder van zoon van 192 en 193]  192,IV
Focking, Johanna [Schoonmoeder van zoon van 68 en 69]  68,I
Franke, Gerrit Hendrik (*±1797) [Getuige bij overlijdensaangifte van 32]  32
Frantsen, Wilhelmina [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,V
Garts, Wouter [Nummer 404]  404; 412
Geels, Johannes (*15-11-1834, †15-03-1919) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,II
Geels, Johannes (*25-05-1884, †27-10-1920) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,II
Genne, Diederika Willemina van (*13-12-1872, †13-11-1944) [Schoondochter van 8 en 9]  8,I
Genne, Hendrik van (*21-02-1835) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,I
Gerrits, Aaltje [Nummer 43]  43
Gerrits, Gerrigje (*25-10-1795) [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,IV
Gerrits, Mannes (*1801, †30-03-1873) [Schoonzoon van 44 en 45]  44,III
Gerrits, Wolter [Nummer 812]  812; 828
Gerritse, Hendrikje [Schoonmoeder van dochter van 50 en 51]  50,III
Gerritse, Peternella  116,II
Gerritsen, Gerritje (Reijertje) (*16-10-1792, †04-01-1868) [Nummer 27]  27
Gerritsen, Harmijntje (Hermina) (*21-11-1778, †21-08-1811) [Dochter van 50 en 51]  50,IV
Gerritsen, Henderijna (Hendrijntje) (*20-12-1772) [Nummer 55]  55
Gerritsen, Hendrik (*08-10-1761, †05-08-1811) [Zoon van 50 en 51]  50,I
Gerritsen, Jan Evertse [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,III
Gerritsen, Mina (*27-11-1845, †28-07-1878)  14,III
Geugies, Hendrikjen Arends (*06-07-1712, †±1780) [Nummer 95]  95
Geurtsen, Cornelis [Schoonvader van dochter van 192 en 193]  192,III
Geurtsen, Gerrit (Jansen) (*?-04-1761, †01-08-1846) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,III
Gijsbert, Jan [Nummer 204]  204
Gijsbertsen, Jacob (*?-09-1778, †25-09-1831) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,IV
Goede, Grietje de (*17-12-1816) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,I
Goedhart, Berendina Johanna (Dien) (*20-09-1912, †28-03-1994) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Goldenberg, Petronella (*±1760, †24-10-1818) [Nummer 33]  33
Gooijer, Hendrik de (*±1778, †04-06-1839) [Schoonvader van zoon van 26 en 27]  26,II
Gooijer, Janna de (*13-05-1822, †24-09-1911) [Schoondochter van 26 en 27]  26,II
Goudsteen, Sara Judith [Schoonmoeder van dochter van 34 en 35]  34,I
Groenendijk, Annemieke Marja (Annemieke) [Schoondochter van 1]  1,IV
Grooters (levenloos *16-04-1858) [Dochter van 10 en 11]  10,IV
Grooters, Aaltje (*29-07-1832, †08-07-1886) [Dochter van 20 en 21]  20,V
Grooters, Albert (*21-12-1825, †29-08-1905) [Nummer 10]  10
Grooters, Gerhardus (*02-01-1836, †07-11-1905) [Zoon van 20 en 21]  20,VI
Grooters, Gerridina (*23-01-1854, †08-03-1932) [Nummer 5]  5
Grooters, Gerritdina Johanna (*24-01-1856, †01-03-1932) [Dochter van 10 en 11]  10,III
Grooters, Hendrik Jan (*12-02-1852, †04-09-1935) [Zoon van 10 en 11]  10,I
Grooters, Hendrikje (*24-05-1824, †02-01-1884) [Dochter van 20 en 21]  20,I
Grooters, Hermannus (*24-08-1869, †06-01-1890) [Zoon van 10 en 11]  10,VIII
Grooters, Jan (*?-01-1798, †03-01-1861) [Nummer 20]  20
Grooters, Jan (*30-12-1863, †29-04-1899) [Zoon van 10 en 11]  4,VII; 10,VI
Grooters, Jannes (*17-09-1829, †23-05-1906) [Zoon van 20 en 21]  20,IV
Grooters, Johanna (*26-06-1859, †20-09-1885) [Dochter van 10 en 11]  10,V
Grooters, Lambertus (*12-05-1841, †07-10-1921) [Zoon van 20 en 21]  20,VII
Grooters, Maria (*18-04-1867, †14-02-1935) [Dochter van 10 en 11]  10,VII
Grooters, Zwaantje (*12-12-1827, †13-03-1889) [Dochter van 20 en 21]  20,III
Gulik, Hendrika (Heintje) van (*?-12-1801, †26-01-1831)  24,III
Hafakker, Paulus (*±1850) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 6 en 7]  6,IV; 6,VI; 6,VII; 6,VIII
Hallegraaff, Alberdina (*04-09-1832, †<1881) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,I
Hannes, Maria [Nummer 183]  183
Harn, Jan (Gijsbertsen) van (*04-09-1789, †16-02-1866) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,I
Harn, Lutje (Gijsbertsen) van (*12-01-1792, †28-11-1842) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,VII
Have, Hendrica Lambertsen ten (*30-04-1741) [Nummer 91]  91
Have, Peter ten [Nummer 182]  182
Haven, Aaltje (*15-04-1923) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,V
Heersink, Geertje (*31-03-1827, †05-02-1893) [Schoondochter van 22 en 23]  22,II
Heersink, Gerrit Jan [Schoonvader van zoon van 22 en 23]  22,II
Heezel, Jan Herm van (*28-03-1817, †09-09-1904) [Partner van 9]  9
Heijdenkamp, Derk (*±1851) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2
Heijnekamp, Dirk (*13-08-1850, †01-03-1924) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,V
Heijsman, Elisabeth [Schoonmoeder van dochter van 10 en 11]  10,III
Hendricks, Brandje (Brantie) (*±1650, †1697) [Nummer 193]  193
Hendriks, Elisabeth (Lijsbet) (*±1746, †08-10-1818) [Nummer 57]  57
Hendriks, Euphemia (Feem) (*16-05-1911, †28-01-1987) [Schoondochter van 2 en 3]  2,I
Hendriks, Harmina [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,VII
Hendriks, Hendrik (*30-01-1879) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,I
Hendriks, Hendrikje (†<1846) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,II
Hendriks, Jacobus Johannes (*20-08-1854, †07-03-1946) [Getuige bij geboorteaangifte van 3]  3
Hendriks, Jannetje (*±1742, †08-12-1817) [Schoonmoeder van dochter van 50 en 51]  50,IV
Hendriks, Johanna [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,III
Hendriks, Petertje (Petronella) (*1764) [Partner van 48]  48
Hendriksen, Elisabeth [Nummer 125]  125
Henstra, Anne (*19-07-1852, †26-03-1918) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Henstra, Jan (*22-06-1873, †05-05-1958) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Henstra, Siebe (*04-07-1896, †30-05-1974) [Schoonzoon van 4 en 5]  2; 4,VIII
Hermsen, Willemina Bosboom [Nummer 119]  119
Hoef, Jan van der (*14-07-1848, †27-08-1912) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 12 en 13]  12,VIII
Hoenders, Johanna Geertruij Elizabeth (*±1809) [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,V
Holland, Gerrit Jansen van (*?-07-1803, †16-10-1830) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,III
Hollander, Hermanus (*±1838) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 6 en 7]  6,I
Holten, Gerrit van (*±1830) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 12 en 13]  12,III
Hoogstraten, Wouter Jacob (*±1867) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Hoogveld, Antoon (ook Antonius en Antoni) (*?-06-1781, †02-11-1862) [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,II
Hoogveld, Theodorus (*24-12-1826, †27-03-1903) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,II
Horst, Geertruij van der (*04-01-1797) [Dochter van 62 en 63]  62,IV
Horst, Gerardus (Gerrit) van der [Nummer 124]  124
Horst, Gerrit van der (*14-01-1756) [Nummer 62]  62
Horst, Gerritje van der (*13-06-1788, †11-03-1861) [Nummer 31]  31
Horst, Hendrik Jan van der (*22-12-1794) [Zoon van 62 en 63]  62,III
Horst, Hendrik Willem van der (*?-03-1748) [Zoon van 124 en 125]  124,I
Horst, Johanna van der (*01-01-1790) [Dochter van 62 en 63]  62,II
Huijbers, Cornelis (*±1794, †10-10-1853) [Partner van 29]  29
Huisman, Frederik (*±1860) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2
Huisman, Gerridina (*?-01-1803, †21-02-1874) [Nummer 21]  21
Huisman, Hendrik (*?-12-1749) [Nummer 42]  42
Hul, Maartje van den (*23-12-1821, †19-08-1889)  24,V
Hulstein, Engeltje (*±1783, †09-11-1838) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,VI
Hummel, Hendrina van (*03-10-1841, †11-04-1911)  30,II
Iprenburg, Antje (*11-04-1833, †24-10-1875) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,IV
Jacobs, Ariaantje [Nummer 205]  205
Jacobs, Evert (*±1675) [Nummer 194]  194
Jacobsen, Gerrit [Nummer 110]  110
Jan(s)sen, Elisabeth (*±1796) [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,V
Jans, Aeltien [Partner van 192]  192
Jans, Jan Gerrits (*±1805) [Getuige bij geboorteaangifte van 4]  4
Janse(n), Helena (Leentje) (†23-03-1805) [Nummer 49]  49
Jansen (levenloos *?-12-1790) [Kind van 58 en 59]  58,IV
Jansen, Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) (*08-04-1815, †08-02-1885) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,II; 24,III
Jansen, Derkje [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,I
Jansen, Gerritje (*06-06-1819, †16-03-1901) [Schoondochter van 28 en 29]  28,I
Jansen, Geurt [Schoonvader van dochter van 50 en 51]  50,III
Jansen, Hendrika (*02-05-1792, †24-04-1820) [Schoondochter van 46 en 47]  46,I
Jansen, Hendrina [Schoonmoeder van zoon van 30 en 31]  30,V
Jansen, Hermina (*±1762, †>1820) [Dochter van 116 en 117]  116,II
Jansen, Jannes [Nummer 116]  116
Jansen, Johanna (*±1796, †03-04-1853) [Nummer 29]  29
Jansen, Lubbe [Schoonmoeder van zoon van 46 en 47]  46,I
Jansen, Maria (*±1791, †02-02-1869) [Dochter van 58 en 59]  58,V
Jansen Koijer, Sandrina (*?-08-1799, †26-05-1866) [Dochter van 58 en 59]  58,VIII
Jansen Kooijer, Jan (*04-11-1783, †14-06-1862) [Zoon van 58 en 59]  58,I
Jansen Kooijer, Willemina (*10-06-1785, †31-03-1869) [Dochter van 58 en 59]  58,II
Janssen, Aart (*23-03-1833, †10-12-1908) [Schoonzoon van 14 en 15]  6; 14,I
Janssen, Jacobus (*±1794, †13-06-1813) [Zoon van 58 en 59]  58,VI
Janssen, Lucas (*±1787, †27-11-1863) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,I
Janssen, Toontje (Teuntje) [Nummer 63]  63
Jochoms, Willem [Schoonvader van dochter van 60 en 61]  60,II
Jochoms (Jochems), Gradus (*20-11-1798, †24-07-1878) [Schoonzoon van 60 en 61]  60,II
Jong, Aalbert de (*25-11-1892) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,V; 4,V; 4,VI
Jong, Dirk de (*15-10-1858, †23-05-1903) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,VI
Jongepier, Abraham (*±1866) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Kamp, Bernardus (*±1847) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,II
Kamphuis, Jennigje [Schoonmoeder van zoon van 22 en 23]  22,II
Kamphuisen, Jenneke [Schoonmoeder van zoon van 58 en 59]  58,I
Keijl, Engelbertus (*?-09-1794) [Schoonzoon van 34 en 35]  34,I
Keijl, Georg [Schoonvader van dochter van 34 en 35]  34,I
Kelder, Jan Geerts (*±1707, †±1790) [Nummer 94]  94
Kelder, Maria Jans (*02-05-1756) [Nummer 47]  47
Kelderman, Aart (*05-12-1825, †25-12-1900) [Schoonvader van zoon van 12 en 13]  12,III
Kelderman, Aartje (*03-10-1859, †03-06-1922) [Schoondochter van 12 en 13]  12,III
Kelderman, Peter (*13-06-1829, †16-02-1886) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 6 en 7]  6
Kempe, Hendrikus (*02-11-1796, †13-11-1877) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,II
Kempe, Waander [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,II
Kempen, Maria van [Nummer 37]  37
Ketting, Arnold Pieter (*±1821) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 12 en 13]  12,VII
Kippe, Albertus (*?-07-1770) [Schoonvader van zoon van 44 en 45]  44,II
Kippe, Willemina (*±1800, †07-05-1880) [Schoondochter van 44 en 45]  44,II
Klaasen, Gerrit Jan (Teunissen) (*26-01-1794, †03-12-1827) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,VIII
Klaasen, Teunis [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Klomp, Gerrit Jan (*±1786) [Schoonvader van dochter van 20 en 21]  20,V
Klomp, Jan Willem (*30-03-1830, †10-04-1892) [Schoonzoon van 20 en 21]  20,V
Knopers, Aaltjen [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Knopers, Aleida [Getuige bij doop van partner van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Koenders, Christina (*±1755, †01-11-1839) [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,II; 58,V
Kohlen, Anna Maria Theresia (*26-07-1891, †18-01-1957) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VII
Kohlen, Peter Willem Hubert (*21-11-1851) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VII
Kooijer, Elsken Jansen (*05-05-1787) [Dochter van 58 en 59]  58,III
Kooijer, Jan Jans(s)en (*±1754, †06-02-1838) [Nummer 58]  58
Korten, Hendrik (*15-03-1818) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,I
Korten, Jantje (*23-05-1849, †02-09-1882) [Schoondochter van 8 en 9]  8,I
Korthals, Hendrik (Dirksen) (*±1781, †09-02-1837) [Schoonzoon van 48 en 49]  48,V
Korthals, Willempje (Willemken) (*24-09-1791, †03-04-1859) [Schoondochter van 48 en 49]  48,I
Kotten, Frederika (*14-04-1829, †28-10-1907) [Nummer 11]  11
Kotten, Hendrik Jan (*±1796, †09-08-1851) [Nummer 22]  22
Kotten, Hendrikus (*±1805, †04-02-1858) [Zoon van 44 en 45]  44,IV
Kotten, Hermannus (*14-02-1823, †04-03-1823) [Zoon van 22 en 23]  22,I
Kotten, Hermannus (*08-03-1826, †04-09-1894) [Zoon van 22 en 23]  22,II
Kotten, Hermanus (*?-09-1798, †26-01-1867) [Zoon van 44 en 45]  44,II
Kotten, Klaas [Nummer 88]  88
Kotten, Klaas (*±1759, †03-02-1846) [Nummer 44]  44
Kotten, Maria (*28-03-1832, †02-10-1833) [Dochter van 22 en 23]  22,IV
Kotten, Maria (*25-10-1835, †07-02-1918) [Dochter van 22 en 23]  22,V
Kotten, Zwaantje (*±1802, †14-08-1873) [Dochter van 44 en 45]  44,III
Kraats, Peter Gerritsen van de [Schoonvader van zoon van 48 en 49]  48,III
Kranenberg, Antonie (*±1868) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,VII
Kroon, Jan (*18-10-1809) [Schoonzoon van 34]  8
Kuiper, Gerridina (*±1794, †10-08-1846) [Nummer 23]  23
Kuiper, Gerrit Asses [Nummer 92]  92
Kuiper, Hendrik [Nummer 38]  38
Kuiper, Hendrik (*14-09-1816, †10-05-1875) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,II
Kuiper, Hendrik Jan (*±1789, †16-01-1872) [Zoon van 46 en 47]  46,I
Kuiper, Hermanus [Nummer 46]  46
Kuiper, Jenneken (Jennegien) (*12-01-1796, †06-03-1855) [Nummer 19]  19
Kuiper, Johanna (*13-03-1850) [Schoondochter van 8 en 9]  8,II
Kuperus, Jacoba Johanna (ook Jacobje Johannes) (*02-02-1867) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,IV
Laar, Hermannus van (*±1802, †09-06-1835)  44,IV
Leijen, Hendrik Klaas van (*19-09-1847, †27-10-1881)  8,I
Lemrik (van Lennip), Johanna (Janna) [Nummer 65]  65
Lievaart, Lena (*01-11-1863, †02-09-1908) [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,I
Lintzen, Pieter Jacobus (*±1861) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,IV
Lipman, Johannes Gerhardus Wilhelmus (*±1860) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,II
Lotte, Jan Willem Hendrik (Jan) [Schoonzoon van 1]  1,II
Lubbers, Matthias (~±?-04-1746, †18-01-1820) [Schoonzoon van 116 en 117]  116,II
Lucassen, Geertje [Nummer 93]  93
Lucassen, Maria [Schoonmoeder van zoon van 44 en 45]  44,IV
Maanen, Aaltjen Eduarts van [Schoonmoeder van zoon van 48 en 49]  48,III
Maanen, Geurtje (Evertse) van (*18-05-1775, †21-11-1829) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,IV
Maanen, Woutertje Berendsen van [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,I
Magendans, Evert (*09-11-1833, †02-01-1922) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,IV
Magendans, Jacobus Jurrianus (*20-05-1863, †12-12-1921) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,IV
Maijers, Antonetta (Antonia) (*02-01-1819, †03-02-1897) [Nummer 15]  15
Maijers, Johanna (*09-04-1821, †01-10-1861) [Dochter van 30 en 31]  30,II
Maijers, Johannes [Nummer 60]  60
Maijers (Meijers), Geertruida (*14-01-1824, †04-03-1866) [Dochter van 30 en 31]  30,III
Marsman, Evert Jan (*?-12-1806) [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,VII
Marsman, Hendrika (*20-10-1841, †30-05-1888) [Schoondochter van 20 en 21]  20,VII
Massinck, Evert Lucas [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,V
Massink, Anthonie Elbert (*1772, †27-07-1817) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,V
Mateman, Gerrit [Nummer 200]  200
Mateman, Hendrick Jan Gerritsen [Nummer 100]  100
Meijer, Anna (Ans) [Schoondochter van 1]  1,V
Meijer, Margaretha Hendrika (*01-06-1835, †13-01-1870) [Schoondochter van 20 en 21]  20,VI
Meijerink, Hendrik (*±1778, †02-02-1858) [Schoonvader van dochter van 20 en 21]  20,I
Meijerink, Hendrik Jan (*±1823, †23-02-1875) [Schoonzoon van 20 en 21]  20,I
Meijers, Cathrina (*15-05-1792, †17-10-1857) [Dochter van 60 en 61]  60,II
Meijers, Gerardus (Gerard) (*±1790, †07-02-1862) [Nummer 30]  30
Meijes, Johannes (*28-12-1826, †03-05-1828) [Zoon van 30 en 31]  30,IV
Meijs, Johannes (*31-05-1830, †06-03-1895) [Zoon van 30 en 31]  30,V
Mensing, Hermine [Nummer 181]  181
Mensink, Klaas Lambertus (Klaas) [Schoonzoon van 1]  1,I
Mensink, Wiechert [Schoonvader van dochter van 1]  1,I
Meurs, Maria Catharina (*19-03-1907, †23-04-1996) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Mientjes, Everardus (*±1830) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 6 en 7]  6,IV
Molenbrug, Garret Jan [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,I
Molenbrug, Janna (*15-08-1775, †08-11-1838) [Schoondochter van 58 en 59]  58,I
Nevelenzeel, Jennigje (*±1782, †09-01-1828) [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,I
Nijman, Hendrika (*±1839, †08-03-1926) [Schoondochter van 20 en 21]  20,VI
Nijmeijer, Geesje Berends (*±1787, †24-06-1849) [Schoondochter van 90 en 91]  90,III
Nn, Aaltje [Nummer 201]  201
Nn, Nn [Nummer 385]  385
Nn, Nn [Nummer 40]  40
Nn, Nn [Nummer 54]  54
Nn, Nn [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,I
Nn, Stijntien [Nummer 405]  405; 413
Nn Nn [Nummer 115]  115
Nokken, Willemina van (*09-07-1823, †22-07-1907) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,VIII
Noordkamp, Aaltje (*±1816, †08-04-1864) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,II
Nuhaan, Jacoba (*16-08-1815) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,V
Olthuis, Jan (*13-07-1833, †21-08-1867)  16,V
Oorschot, Aaltje van (*13-05-1791, †13-05-1831) [Dochter van 34 en 35]  34,I
Oorschot, Elsjen van (*15-03-1793, †29-01-1855) [Nummer 17]  17
Oorschot, Hermannus van (*26-05-1755) [Zoon van 68 en 69]  68,I
Oorschot, Jacob van (*19-09-1798) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,IV
Oorschot, Mathias (Matijs) van (*±13-06-1727, †16-04-1778) [Nummer 68]  68
Oorschot, Matthijs van [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 16 en 17]  16
Oorschot, Matthijs van (*01-01-1797) [Zoon van 34 en 35]  34,III
Oorschot, Michiel van [Nummer 136]  136
Oorschot, Michiel (Machiel) van (*11-12-1765, †06-07-1852) [Nummer 34]  8; 34
Oorschot, Samuel van [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,IV
Oosterom, Dirk Jan van  1,III
Otterlo, Geurtje van [Dochter van 1]  1,I
Otterlo, Grietje Martina (Greet) van [Dochter van 1]  1,II
Otterlo, Jan Bertus (Jan) van (*07-11-1913, †05-01-2000) [Partner van 1]  1
Otterlo, Jan Bertus (Jan) van [Zoon van 1]  1,V
Otterlo, Johan van (*27-06-1886, †04-12-1960) [Schoonvader van 1]  1
Otterlo, Johan Michiel (Hans) van [Zoon van 1]  1,III
Otterlo, Michiel Jan (Michiel) van [Zoon van 1]  1,IV
Ottes, Hendrikje [Nummer 111]  111
Overweg, Anna Wilhelmina (*15-02-1789) [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,I
Pas, Jannes (*±1790, †13-05-1842) [Schoonvader van dochter van 22 en 23]  22,V
Pas, Willem (*10-02-1835, †26-12-1900) [Schoonzoon van 22 en 23]  22,V
Passink, Derkje (†<1811) [Schoondochter van 68 en 69]  68,I
Peer, Johannes Wilhelmus Henricus (*23-09-1840, †03-01-1919) [Getuige bij geboorteaangifte van 3]  3
Peters, Cornelis Antonie (*13-03-1930, †12-05-1999)  1,III
Peters(en) (ook van de Craats), Catharina (Catriena) (*?-03-1777, †<1845) [Schoondochter van 48 en 49]  48,III
Pluim, Petronella Jacobs (*?-05-1746, †21-11-1805) [Schoondochter van 96 en 97]  96,VI
Post, Elisabeth Jans [Schoonmoeder van dochter van 36 en 37]  36,II
Postma, Rein Siebes (*23-03-1888) [Schoonzoon van 4 en 5]  2; 4,IV
Postma, Sybe (Reins) (*11-02-1862) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,IV
Pot, Fennechien (Fennigje) [Schoonmoeder van zoon van 10 en 11]  10,I
Prins, Theodorus (*?-10-1806, †27-04-1861) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12; 12,I; 12,II; 26,I
Radstake, Jantjen (*10-08-1821, †07-07-1893)  58,VIII
Ramakers, Maria Hubertina (*20-08-1849, †06-09-1926) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,IV
Randewijk, Derk (*±1759, †19-03-1838) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,III
Randewijk, Peter (*?-11-1796, †02-06-1855) [Schoonzoon van 24 en 25]  12,II; 24,III
Randwijk, Jan (*06-01-1843, †23-09-1914) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,II
Ravenswaaij, Hendrik van (*±?-03-1766, †10-11-1845) [Schoonvader van dochter van 48 en 49]  48,VI
Ravenswaaij, Henri Joseph van (*22-10-1790, †23-03-1860) [Schoonzoon van 48 en 49]  48,VI
Rebel, Elizabeth [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,V
Reijersen, Gijsbert (†<1817) [Schoonvader van dochter van 50 en 51]  50,IV
Rennes, Hendrica Anthonia van (*18-10-1807, †05-05-1847)  24,V
Rijke, Aaltje (*24-11-1822, †16-10-1847) [Dochter van 26 en 27]  12; 26,I
Rijke, Pieter (*16-03-1796, †04-07-1848) [Nummer 26]  26
Rijke(n), Hendrikus (*06-03-1826, †23-01-1913) [Zoon van 26 en 27]  26,II
Rijke(n), Johanna (*30-01-1830, †24-02-1904) [Nummer 13]  13
Rijken, Hendrik [Nummer 114]  114
Rijksen, Evertje (Edith) (*08-08-1946, †11-05-2011) [Schoondochter van 1]  1,III
Rijksen, Gerrit [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Roef, Lambertus (*14-03-1790) [Schoonzoon van 36 en 37]  36,II
Roekel, Nieske Gerrits van (*15-05-1707, †14-05-1763) [Schoonmoeder van zoon van 96 en 97]  96,III
Roelofsen, Adolph (*?-04-1785, †<1869) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,II
Roelofsen, Peter (*±1789, †14-08-1881) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,V
Roelofsen, Roelof (*?-05-1742, †14-02-1816) [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,II; 58,V
Roering, Jan (†<1817) [Schoonzoon van 116 en 117]  116,II
Roggen, Johanna van (*09-11-1830, †27-01-1915)  30,III
Rooijen, Lodewijk Johannes van (*01-08-1889, †26-06-1919)  6,VII
Rooseboom, Brentien (Geurtsen) (Bregje) (*?-07-1737, †<1760) [Dochter van 96 en 97]  96,V
Rooseboom, Gerrit Aerts (*±1655, †1732) [Nummer 192]  192
Rooseboom, Jan Hendrikse (*02-07-1773, †21-02-1852) [Nummer 24]  24
Rooseboom, Jenneke Gerrits [Schoonmoeder van dochter van 48, 49 en van zoon van 48]  48,I; 48,V
Roosenboom, Dirkje (Derkje) (*26-10-1799, †26-08-1868) [Dochter van 24 en 25]  24,I
Roosenboom, Willem Hendriksen (*?-07-1781) [Zoon van 48 en 49]  48,IV
Roseboom (levenloos *14-06-1901) [Dochter van 6 en 7]  6,IX
Roseboom, Adriana Hendrika (*31-10-1891, †20-12-1920) [Dochter van 6 en 7]  6,V
Roseboom, Evert (Gerritsen) (*04-10-1694, †20-12-1766) [Zoon van 192 en 193]  192,IV
Roseboom, Evert (Geurtsen) (*03-07-1732, †15-01-1811) [Zoon van 96 en 97]  96,III
Roseboom, Gerrit (*30-01-1808, †25-04-1885) [Zoon van 24 en 25]  24,IV
Roseboom, Gerritje Geurtsen (*?-01-1730, †?-08-1795) [Dochter van 96 en 97]  96,II
Roseboom, Geurt (*13-11-1820, †10-01-1903) [Nummer 12]  12; 26,I
Roseboom, Geurt (*14-11-1889, †>1958) [Zoon van 6 en 7]  2; 6,IV
Roseboom, Geurt (Gerritsen) (*±1697, †17-02-1773) [Nummer 96]  96
Roseboom, Geurtje (*14-03-1888, †23-07-1975) [Nummer 3]  3; 4,IV; 6,IV
Roseboom, Grietje (*12-11-1810, †28-11-1836) [Dochter van 24 en 25]  24,V
Roseboom, Hendrik (*28-10-1801, †<1852) [Zoon van 24 en 25]  24,II
Roseboom, Jan (*16-08-1893, †28-03-1956) [Zoon van 6 en 7]  6,VI
Roseboom, Jan (Geurtsen) (*?-11-1734, †20-04-1801) [Zoon van 96 en 97]  96,IV
Roseboom, Johanna Antonia (*17-10-1883, †27-07-1958) [Dochter van 6 en 7]  6,I
Roseboom, Leendert (*23-05-1859, †05-11-1926) [Nummer 6]  6; 12,III; 14,I; 14,III
Roseboom, Leendert (*17-03-1898) [Zoon van 6 en 7]  6,VIII
Roseboom, Piet (*27-07-1895) [Zoon van 6 en 7]  6,VII
Roseboom, Wilhelmina (*23-04-1886, †24-03-1949) [Dochter van 6 en 7]  6,II; 14
Roseboom, Willem (*26-11-1851, †19-09-1931) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,V
Roseboom, Willemijntje (Gerritsen) (*13-12-1691, †1728) [Dochter van 192 en 193]  192,III
Rosenboom, Cornelis (*±1779, †11-11-1846) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,II
Rosenboom, Hendrik (Gerritsen) (*15-01-1688, †13-06-1757) [Zoon van 192 en 193]  192,I
Rosenboom, Maas (Hendriksen) (*26-08-1777, †12-07-1845) [Zoon van 48 en 49]  48,III
Rosenboom, Neeltje (*21-02-1808, †16-01-1868) [Schoondochter van 24 en 25]  24,II
Rothuis, Arnoldus [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,V
Rothuis, Hen(d)ricus (*?-04-1808, †15-09-1890) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,V
Rozeboom, Aaltje (*11-08-1848, †23-09-1923) [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,V
Rozeboom, Aart (*14-03-1817, †13-08-1868) [Zoon van 24 en 25]  12,I; 24,VII
Rozeboom, Aartje (Aertie Gerritsen) (*01-01-1690) [Dochter van 192 en 193]  192,II
Rozeboom, Aert (*±1620) [Nummer 384]  384
Rozeboom, Derk Geurtsen (*?-02-1740, †18-11-1805) [Zoon van 96 en 97]  96,VI
Rozeboom, Elizabeth (*29-11-1785, †28-11-1834) [Dochter van 48 en 49]  48,V
Rozeboom, Geertruida (*30-12-1861, †>1931) [Dochter van 12 en 13]  12,V
Rozeboom, Gerrit (Geurtsen) (*07-11-1728, †17-02-1773) [Zoon van 96 en 97]  96,I
Rozeboom, Gerrit Hendriksen (*?-12-1770, †25-06-1839) [Zoon van 48 en 49]  48,I
Rozeboom, Gerritje (*18-10-1843, †13-05-1937) [Schoondochter van 12 en 13]  12,I
Rozeboom, Gerritje Geurtsen (*?-04-1745) [Dochter van 96 en 97]  96,VII
Rozeboom, Geurt (*19-06-1867) [Zoon van 12 en 13]  12,VII
Rozeboom, Hendrik (*17-12-1817, †22-03-1893) [Schoonvader van dochter van 12 en 13]  12,V
Rozeboom, Hendrik Gerritzen (*±1746, †28-03-1824) [Nummer 48]  48
Rozeboom, Hendrika (*10-10-1864, †18-01-1915) [Dochter van 12 en 13]  12,VI
Rozeboom, Johanna (*14-08-1871, †30-11-1938) [Dochter van 12 en 13]  12,VIII
Rozeboom, Peter (*08-08-1856, †03-04-1937) [Zoon van 12 en 13]  6; 12,III
Rozeboom, Willem (*17-01-1814, †26-06-1871) [Zoon van 24 en 25]  24,VI
Rozeboom (Roseboom), Jacobje Hendriksen (*31-12-1794, †07-08-1833) [Dochter van 48 en 49]  48,VI
Rozenboom, Aaltje (*21-07-1853, †10-11-1893) [Dochter van 12 en 13]  12,II
Rozenboom, Helena (Leentje) (*27-10-1804, †03-06-1835) [Dochter van 24 en 25]  24,III
Rozenboom, Jan (*06-07-1849, †08-04-1906) [Zoon van 12 en 13]  12,I
Runhaar, Derk Willem (*±1807) [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,V
Runhaar, Dina (ook Elizabeth Dina) (*27-12-1832, †19-03-1871) [Schoondochter van 16 en 17]  16,V
Sanders, Jan (*±1824) [Getuige bij geboorteaangifte van 7]  7
Saul, Gradus (*±1848) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 4 en 5]  4,VII
Scheur, Aaltje van de [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Schierholt, Frederik Jans [Nummer 180]  180
Schierholt, Frederika (Fredrica) (*12-03-1769, †07-10-1837) [Nummer 45]  45
Schierholt, Gerrit Jan (*±1775, †20-05-1856) [Zoon van 90 en 91]  90,III
Schierholt, Hendrik Jan (*?-11-1743) [Nummer 90]  90
Schierholt, Hermannus (*1773) [Zoon van 90 en 91]  90,II
Schierholt, Hermina (*1781) [Dochter van 90 en 91]  90,IV
Schipper, Jan Hendrik (*04-02-1866, †18-08-1936) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VI
Schipper, Wilhelmina Gezina Johanna (*±1892, †>1956) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VI
Schneider, Hendrik Willem (*13-03-1868, †24-04-1935) [Schoonzoon van 10 en 11]  4,VIII; 10,VII
Schneider, Hendrikus (*16-10-1833, †23-06-1911) [Schoonvader van dochter van 10 en 11]  10,VII
Scholten, Hendrica [Schoonmoeder van zoon van 34 en 35]  34,III
Schonekamp, Elisabeth [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,IV
Schopen, Maria Christina (Anna) (*±1864, †17-01-1936) [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,V
Schotters, Berendina (†<1802) [Nummer 35]  35
Schouten, Evert [Schoonvader van dochter van 62 en 63]  62,II
Schouten, Klaas (*17-10-1789) [Schoonzoon van 62 en 63]  62,II
Schut, Hendrikus (*09-04-1813, †09-12-1897) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12
Simons, Simon (*±1854) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 6 en 7]  6,V; 6,VI; 6,VIII
Sippenveld, Janna [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,II
Smits, Elisabeth [Schoonmoeder van dochter van 96 en 97]  96,VII
Smits, Grietje Martina (*30-07-1889, †30-06-1951) [Schoonmoeder van 1]  1
Smits, Hendrica (*18-07-1735) [Nummer 69]  69
Spijker, Bertha (*01-02-1902) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,IV
Staal, Hendrika Arnolda (*24-10-1886) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,I
Stapelenberg, Eva [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,I
Steegs, Anna Maria Hubertina (*16-04-1852, †08-04-1925) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VII
Steenhoff, Elisabeth (*23-03-1853, †26-08-1923) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Stege, Henderica ter (*07-12-1800) [Schoondochter van 34 en 35]  34,III
Stege, Jan ter [Schoonvader van zoon van 34 en 35]  34,III
Stevens, Gerritje [Nummer 407]  407; 415
Stroomberg, Derk Caspers (*±1863, †24-01-1919) [Schoonzoon van 10 en 11]  4,VIII; 10,III
Stroomberg, Jannes [Schoonvader van dochter van 10 en 11]  10,III
Takke, Jacobus [Nummer 118]  118
Takken, Hermina (Harmiena) (*16-12-1759, †23-07-1811) [Nummer 59]  59
Terbruggen, Jan (*02-03-1848, †05-12-1909) [Schoonzoon van 14 en 15]  6; 14,III
Terbruggen, Johan Hendrik [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,III
Teunissen, Aartje (*±1807, †05-05-1866)  24,V
Teunissen, Anna Maria (*±1798, †28-10-1871) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,I
Teunissen, Leendert (*10-08-1886) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,V
Teunissen, Nicolaas (Klaas) (*07-10-1847, †12-11-1917) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,V
Thalen, Geesje (*±1763, †15-01-1835) [Partner van 34]  34
Thoomes, Peter Wijnand (*03-04-1884) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 4 en 5]  4,VI
Uffing, Theodorus (*±1867) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 6 en 7]  6,VII
Vegt, Hendrika van der (†±09-05-1759) [Nummer 137]  137
Velde, Albertus van der (*19-04-1803) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,I
Velde, Gesina van der (*19-02-1848, †03-01-1920) [Schoondochter van 8 en 9]  8,I
Velthuis, Berendina (*02-11-1847, †23-11-1932) [Schoondochter van 8 en 9]  8,V
Velthuis, Gerrit Jan (*±1797, †11-08-1860) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,V
Vermeer, Derk (*±1804) [Getuige bij geboorteaangifte van 7]  7
Vermeulen, Theodorus (*±1858) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 6 en 7]  6,V
Vos, Barend (*±1790) [Getuige bij geboorteaangifte van 8]  8
Voskes, Albertus (Bert)  1,V
Vries, Hendrina de [Schoondochter van 62 en 63]  62,III
Vries, Johanna de (*17-04-1788, †15-01-1862) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,IV
Waa, Abraham van de (*15-11-1789) [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,I
Waa, Geziena Elisabeth van de (*18-07-1817, †13-10-1899) [Schoondochter van 16 en 17]  16,I
Wakker, Willem Hendrik (*20-02-1798, †26-08-1879) [Partner van 19]  4; 19
Wee, Albertus ter (*19-02-1819, †23-05-1849) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,III
Wee, Peter ter (*30-04-1786) [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,III
Weenink, Jessica Rosita (Jessica) [Schoondochter van 1]  1,V
Weenink, Willem Theodorus Johannes (Wim) (*03-08-1929, †08-07-1986) [Schoonvader van zoon van 1]  1,V
Weideman, Jan [Schoonvader van zoon van 44 en 45]  44,IV
Weideman, Mi(e)ne (*±1802, †24-05-1860) [Schoondochter van 44 en 45]  44,IV
Weijl, Hendrik (*20-05-1849, †28-05-1918) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,III
Weijl, Hendrikus (*17-08-1821, †07-10-1906) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,III
Welage, Marianne (Marian) [Schoondochter van 1]  1,III
Welage, Theodorus (*12-05-1887, †15-01-1950) [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Welgraven, Hendrika (*17-06-1819, †26-02-1876) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,V
Westerveld, Gerritje Jansen van (*?-02-1710) [Nummer 101]  101
Westerveld, Jan Woutersen van [Nummer 202]  202; 206
Westerveld, Marijtje Jansen van (*?-09-1708, †20-05-1746) [Nummer 103]  103
Wiecherink, Rijntje (*16-04-1769, †05-10-1834) [Partner van 58]  58
Wijers, Maria [Schoonmoeder van dochter van 60 en 61]  60,II
Wijnholt, Steven [Nummer 814]  814; 830
Willem, Wolter (†>17-07-?) [Nummer 406]  406; 414
Willemsen, Derk (*±1788, †06-05-1835) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,IV
Willemsen, Elske Jansen [Nummer 117]  117
Willemsen, Hendrina Johanna (*03-07-1828, †26-03-1912) [Schoondochter van 28 en 29]  28,IV
Willemsen, Johanna [Nummer 61]  61
Willemsen, Maria [Nummer 203]  203; 207
Wilms, Jennechien [Nummer 83]  83
Wiskamp, Wesselina [Schoonmoeder van dochter van 62 en 63]  62,II
Witteveen, Petrus van (*22-10-1825, †18-08-1853) [Schoonvader van dochter van 12 en 13]  12,VI
Witteveen, Petrus van (*±1854, †26-03-1919) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,VI
Woeltjes, Maria (Miep) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,V
Wolters, Gerrit (*01-01-1888, †05-12-1950)  16,V
Wouters, Ida (*19-01-1887, †02-03-1958) [Schoondochter van 6 en 7]  6,IV
Wouters, Petrus Nicolaus (*09-08-1848, †14-12-1919) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,IV
Zelm, Nicolaas van [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Zelm, Peter Gerrit van (*?-12-1804, †17-04-1882) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,VIII
Zwanenburg, Gerritje van (*08-01-1813, †05-09-1845)  48,VI
Zweers, Jan Rigterink [Schoonvader van zoon van 10 en 11]  10,I
Zweers, Stientje (*±1856, †24-11-1937) [Schoondochter van 10 en 11]  10,I
Zwiers, Anne Maria [Schoonmoeder van zoon van 90 en 91]  90,III
Zwiers, Evert [Nummer 82]  82
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 21-11-2018 22:14:29 door Hans van Otterlo