Parenteel van Jan van Otterlo

1 Jan van Otterlo is geboren omstreeks 1630. Jan trouwde met Nn Nn.
Kind van Jan en Nn:
1 Steven Jansen van Otterloo, geboren omstreeks 1655. Volgt 1.1.
1.1 Steven Jansen van Otterloo is geboren omstreeks 1655, zoon van Jan van Otterlo (zie 1) en Nn Nn. Steven is overleden vr 1696, ten hoogste 41 jaar oud.
Beroep:
Papiermaker (Papiermolen: De Liere
Na het overlijden van Steven verpacht Jacomina de molen in 1696 aan Fredrik Gerrits Put voor 180 gulden per jaar.)
Steven trouwde met Jacomina Jansen Westenenk. Jacomina is geboren omstreeks 1655.
Kinderen van Steven en Jacomina:
1 Jan Aarts van Otterlo. Volgt 1.1.1.
2 Jan Stevensen van Otterlo, geboren omstreeks 1680 in Beekbergen (Apeldoorn). Volgt 1.1.2.
3 Jacob Stevens van Otterlo, geboren op zondag 24 april 1695. Volgt 1.1.3.
4 Derk van Otterlo, geboren op zondag 24 april 1695 in Beekbergen (Apeldoorn). Volgt 1.1.4.
1.1.1 Jan Aarts van Otterlo, zoon van Steven Jansen van Otterloo (zie 1.1) en Jacomina Jansen Westenenk. Jan is overleden vr 1756. Jan trouwde met Jacobje (Jacomina en Jacobien) Holtman(s). Jacobje is een dochter van Thonis Jansen Holtman en Nn Nn.
Kinderen van Jan en Jacobje:
1 Steven Jans van Otterlo [1.1.1.1], geboren in december 1721 in Beekbergen. Hij is gedoopt op zondag 28 december 1721 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 45 volgnr. op de pagina: 2 : Inventarisnr.: 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
2 Arnoldus Jans van Otterloo, geboren in december 1723 in Beekbergen. Volgt 1.1.1.2.
3 Steven Jans van Otterlo [1.1.1.3], geboren in september 1725 in Beekbergen. Hij is gedoopt op dinsdag 4 september 1725 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 55 volgnr. op pagina 10 : Inventarisnr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
4 Tonis Jans van Otterlo [1.1.1.4], geboren in april 1730 in Beekbergen. Hij is gedoopt op zondag 30 april 1730 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Tonis: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 68 : Volgnr. op de pagina: 1 : Inventarisnr. 64.1 : Toegangsnr. 0176
1.1.1.2 Arnoldus Jans van Otterloo is geboren in december 1723 in Beekbergen, zoon van Jan Aarts van Otterlo (zie 1.1.1) en Jacobje (Jacomina en Jacobien) Holtman(s). Hij is gedoopt op maandag 20 december 1723 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 50 volgnr. op pagina 2 : Inventarisnr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Arnoldus trouwde met Juliana Nuimans.
Notitie bij Juliana: Ook Meeuwis
Kinderen van Arnoldus en Juliana:
1 Jan Aerts van Otterloo, geboren omstreeks 1767. Volgt 1.1.1.2.1.
2 Stephanus van Otterloo, geboren in 1777 in Strijen. Volgt 1.1.1.2.2.
3 Arnoldus van Otterloo, geboren in 1779 in Strijen. Volgt 1.1.1.2.3.
j.a._en_w.f._van_otterloo.jpg
1 J.A. en W.F. van Otterloo
1.1.1.2.1 Jan Aerts van Otterloo (afb. 1) is geboren omstreeks 1767, zoon van Arnoldus Jans van Otterloo (zie 1.1.1.2) en Juliana Nuimans. Jan is overleden op zondag 30 maart 1845 in ’s-Gravenhage, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Jan: ook Johan Aerts van Otterloo
Beroep:
Kok, Kastelein, Intendant in het Koninklijk paleis te Berlijn
Jan trouwde met Maria Elizabeth Carels.
Kind van Jan en Maria:
1 Willem Frederik van Otterloo, geboren op vrijdag 28 november 1800 in Hampton (Middlesex Groot-Brittanni). Volgt 1.1.1.2.1.1.
1.1.1.2.1.1 Willem Frederik van Otterloo (afb. 1) is geboren op vrijdag 28 november 1800 in Hampton (Middlesex Groot-Brittanni), zoon van Jan Aerts van Otterloo (zie 1.1.1.2.1) en Maria Elizabeth Carels. Willem is overleden op vrijdag 31 maart 1882 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Artikel uit de krant:
Op de algemene begraafplaats werd heden het stoffelijk overschot van den heer W.F. van Otterloo ter aarde besteld, een man, die, door eigen verdiensten tot de rang van geheimhofraad opgeklommen, zich steeds door humaniteit onderscheidde en vele vrienden telde. Dit bleek ook uit den lijkstoet, waaraan zich velen hadden aangesloten, terwijl de lijkbaar zelf geheel met groen en bloemen was bedekt. Een gekroonde F. van witte bloemen van de prinses Von Wied en een krans met de Romeinsche cijfers LX van den Prins Von Wied waren de afscheidsgroeten van de kinderen van den Vorst, dien de afgestorvene zulk een reeks van jaren had terzijde gestaan. Prins Alexander was vertegenwoordigd door zijn adjudant, kapitein Beijerman, terwijl al de vroegere hofignitarissen van wijlen Prins Frederik om de groeve van den afgestorvene waren geschaard.
In een trffende rede herdacht ds. Van Koetsveld den overleden vriend, wiens leven zoo nauw was samengeweven met dat van zijn vorstelijken meester, die hem was voorgegaan, dat het spreker, die in zoo korten tijd aan het graf van drie Oranjetelgen het woord had gevoerd, moeilijk viel den dienaar af te scheiden van den Vorst en niet dezen doode te beweenen als een rank schier zelf van den zwaargeteisterden Oranjestam, waarop hij was gent, waarin hij was geworteld en waarvan hij den luister had verhoogd. Den trouwen, braven vorstendienaar, den opgeruimden, arbeidszamen, menschlievenden en trots alle eerbewijzen eenvoudigen man herdacht de prediker met diepen weemoed en in innig gebed nam hij van den ouden vriend afscheid, wien slag op slag in zijn laatste levensjaren hadden getroffen.
De zoon van den overledene, kapitein van Otterloo, dankte allen, die aan zijn vader de laatste eer hadden bewezen, en inzonderheid ds. van Koetsveld, die 33 jaren lang met den overledene was bevriend geweest.
Notitie bij Willem: Willem Frederik werd in 1844 tot geheimraad en secretaris van Prins Frederik benoemd en bleef dit tot het overlijden van de Prins in 1881.
Advertentie.
’s-Gravenhage, 24 October 1881
Voor een trouw dienaar van wijlen Z.K.H. Prins Frederik is het heden een weemoedige herinneringsdag. Het is vandaag nl. 60 jaar geleden dat de heer W.F. van Otterloo bij dien Prins als secretaris in dienst trad, welke betrekking hij tot het overlijden van dien beminden Vorst heeft vervuld. Door Z.M. Willem III tot geheimhofraad benoemd, welke Vorst hem reeds bij gelegenheid van zijn troonsbeklimming het ridderkruis van den Ned. Leeuw had geschonken.
De heer van Otterloo was niet alleen de secretaris van Prins Frederik, maar werd door dien Vorst als vriend beschouwd en behandeld. Hij vergezelde den Prins dan ook op al zijn reizen. Toen de heer van Otterlo zijn gouden bruiloft vierde, bracht de grijze Vorst zijn trouwen dienaar een bezoek en vereerde hem met een prachtig souvenir met toepasselijk inscriptie.
Ook na het overlijden van Prins Frederik bleef de heer van Otterloo aan diens huis verbonden om de erfgenamen behulpzaam te zijn in de regeling der nalatenschap.
Beroep:
Secretaris van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden
Willem trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 31 oktober 1827 in ’s-Gravenhage [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Charlotte Elisabeth Ottilie Maria Ewald, 30 jaar oud, nadat zij op vrijdag 19 oktober 1827 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Advertentie]. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Charlotte waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Deventer, Daniel Nicolaas Frederik Kiehl, Jan Frederik Molenbroek en Gottlieb Frederik Willem Streibing.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Charlotte: Advertentie:
Ondertrouwd
’s-Gravenhage, den 19 October 1827
W.F. van Otterloo
en
C.E.O.M. Ewald

Huwelijk:
Aktenr. 344
Charlotte is geboren op donderdag 23 maart 1797 in Berlijn (Duitsland), dochter van Johann Wendel Ewald en Johanna Carolina Augusta Nottnagel. Charlotte is overleden op maandag 31 december 1877 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Charlotte: Advertentie:
Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en behuwdkinderen, mijne hartelijk geliefde echtgenoote Ottolia Ewld, in den ouderdom van bijna 81 jaar.
W.F. van Otterloo,
Geheim Hofraad, Secretaris van
Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden.
’s Hage, 31 December 1877
Algemeene kennisgeving.
Kinderen van Willem en Charlotte:
1 Ottilie Frederika Louisa van Otterloo, geboren in 1829 in Brussel. Volgt 1.1.1.2.1.1.1.
2 Willem Frederik van Otterloo [1.1.1.2.1.1.2], geboren op woensdag 8 september 1830 in ’s-Gravenhage. Willem is overleden op dinsdag 17 januari 1882 in Wichem (Siberi), 51 jaar oud.
3 Louis Frederik van Otterloo [1.1.1.2.1.1.3], geboren op woensdag 30 mei 1832 in ’s-Gravenhage. Louis is overleden op maandag 20 februari 1882 in ’s-Gravenhage, 49 jaar oud. Louis bleef ongehuwd.
Beroep:
Majoor bij het zevende Regiment Infanterie, in garnizoen te Amsterdam
4 Jan Aerts (ook Jan Allards en Jan Aarts) van Otterloo, geboren op donderdag 3 april 1834 in Berlijn (Duitsland). Volgt 1.1.1.2.1.1.4.
5 Maria Elisabeth van Otterloo [1.1.1.2.1.1.5], geboren op donderdag 4 augustus 1836 in ’s-Gravenhage.
1.1.1.2.1.1.1 Ottilie Frederika Louisa van Otterloo is geboren in 1829 in Brussel, dochter van Willem Frederik van Otterloo (zie 1.1.1.2.1.1) en Charlotte Elisabeth Ottilie Maria Ewald. Ottilie trouwde, 20 of 21 jaar oud, op maandag 30 september 1850 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jan Breijer, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ottilie en Jan: Aktenr. 160
Jan is geboren in 1829 in Arnhem, zoon van Jan Hendrik Breijer en Hendrica Broekhuizen.
Kind van Ottilie en Jan:
1 Wilhelmina Ottielie Louiza Maria Johanna Breijer, geboren op vrijdag 12 september 1851 in Dodewaard. Volgt 1.1.1.2.1.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.1.1 Wilhelmina Ottielie Louiza Maria Johanna Breijer is geboren op vrijdag 12 september 1851 in Dodewaard, dochter van Jan Breijer en Ottilie Frederika Louisa van Otterloo (zie 1.1.1.2.1.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 14 september 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5709 : Akteplaats: Dodewaard
Wilhelmina is overleden op dinsdag 28 augustus 1888 in Rheden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1888 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 193
Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 1 april 1875 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johann Georg Hollenbach, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johann: Aktenr. 63
Johann is geboren in 1850 in Arnhem, zoon van Johann Georg Hollenbach en Maria Helena Lichtenbelt. Johann is overleden op maandag 28 augustus 1911 in Velp (Rheden), 60 of 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 augustus 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johann: Aktenr. 220
Beroep:
Muziekonderwijzer
Kind van Wilhelmina en Johann:
1 Johanna Georgin Marie Hollenbach, geboren in 1882 in Arnhem. Volgt 1.1.1.2.1.1.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.1.1.1 Johanna Georgin Marie Hollenbach is geboren in 1882 in Arnhem, dochter van Johann Georg Hollenbach en Wilhelmina Ottielie Louiza Maria Johanna Breijer (zie 1.1.1.2.1.1.1.1).
Beroep:
Boekhoudster
Johanna trouwde, 31 of 32 jaar oud, op woensdag 8 april 1914 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Fredrik Elekind, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Fredrik: Aktenr. 36
Fredrik is geboren in 1879 in Delft, zoon van Petrus Elekind en Hendrika Smit.
Beroep:
Bedrijfsleider
1.1.1.2.1.1.4 Jan Aerts (ook Jan Allards en Jan Aarts) van Otterloo is geboren op donderdag 3 april 1834 in Berlijn (Duitsland), zoon van Willem Frederik van Otterloo (zie 1.1.1.2.1.1) en Charlotte Elisabeth Ottilie Maria Ewald. Hij is gedoopt op woensdag 14 mei 1834 in Garnizoens Kerk te Berlijn (Duitsland).
Notitie bij de geboorte van Jan: Advertentie:
Heden verloste, voorspoedig, van eenen Zoon, O. Ewald, echtgenoot van W.F. van Otterloo.
Berlyn, den 3 April 1834.
Jan is overleden op woensdag 27 augustus 1913 in Haarlem, 79 jaar oud [bron: Advertentie]. Hij is begraven op zaterdag 30 augustus 1913 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden Tempelierstraat 9 te Haarlem
Begraven op Algemeene Begraafplaats, Schoterweg te Haarlem (Nieuwe deel)

Advertentie:
Beroep:
Kapitein der Veldartillerie, Luitenant Kolonel Artillerie
Jan trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 15 april 1868 in ’s-Gravenhage met Geertruida Jacoba van Galen, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 april 1868 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Advertentie].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertruida: Advertentie:
Getrouwd:
J.A. van Otterloo, Kapitein der Veld-Artillerie,
met
G.J. van Galen.
’s-Gravenhage, 15 April 1868.

Advertentie:
Mr. A. van Galen betuigt langs dezen weg zijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, ontvangen bij gelegenheid van het Huwelijk zijner jongste Dochter met den Heer J.A. van Otterloo.
’s-Gravenhage, den 20 April 1868.
Geertruida is geboren omstreeks 1846 in ’s-Hertogenbosch, dochter van A. van Galen. Geertruida is overleden op donderdag 8 juni 1933 in Scheveningen, ongeveer 87 jaar oud. Zij is begraven op maandag 12 juni 1933 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Geertruida: Advertentie:
Heden overleed zacht en kalm, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,
Geertruida Jacoba van Galen, weduwe van Jan Aards van Otterloo, in den ouderdom van 87 jaar.
Scheveningen, Neptunisstraat 154,
W.F. van Otterloo
A.C. van Otterloo - Enderl
Amsterdam,
A. Weigel - van Otterloo
C. Weigel
J.W. van Otterloo
en L. ter Hoeve
Amsterdam, 8 juni 1933, Sophialaan 31.
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 12 Juni te 11:30 uur op de Algemeene begraafplaats te Haarlem (Kleverlaan).
Algemeene kennisgeving.
Kinderen van Jan en Geertruida:
1 William Frederik van Otterloo, geboren op zondag 9 mei 1869 in Utrecht. Volgt 1.1.1.2.1.1.4.1.
2 Arnold Karel van Otterloo [1.1.1.2.1.1.4.2], geboren op dinsdag 5 maart 1872 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1872 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Arnold: Aktenr. 472

Advertentie:
Bevallen van een Zoon Vrouwe G.J. van Otterloo - van Galen
Utrecht, 5 Maart 1872.
Arnold is overleden op vrijdag 24 mei 1872 in Utrecht, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1872 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Arnold: Aktenr. 782
Advertentie:
Heden overleed, na eene korte ongesteldheid, ons jongste zoontje, Arnold Karel, ruim 2 maanden oud.
J. van Otterloo
G.J. van Otterloo - van Galen.
Utrecht, 24 Mei 1872.
Eenige Kennisgeving.
3 Anna Arnolda van Otterloo, geboren op maandag 13 december 1875 in Utrecht. Volgt 1.1.1.2.1.1.4.3.
1.1.1.2.1.1.4.1 William Frederik van Otterloo is geboren op zondag 9 mei 1869 in Utrecht [bron: j.kampen33@chello.nl], zoon van Jan Aerts (ook Jan Allards en Jan Aarts) van Otterloo (zie 1.1.1.2.1.1.4) en Geertruida Jacoba van Galen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1869 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van William: Aktenr. 762
Advertentie:
Bevallen van een ZOON Vrouwe G.J. van Otterloo - van Galen.
Utrecht, 9 Mei 1869, J.A. van Otterloo, Kapitein der Veld-artillerie.
Eenige kennisgeving.
William is overleden op zaterdag 19 september 1936 in Schevenigen, 67 jaar oud [bron: j.kampen33@chello.nl]. Hij is begraven op dinsdag 22 september 1936 in Schevenigen.
Notitie bij overlijden van William: Begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen
Beroepen:
Inspecteur Hollandsch IJzeren Spoorweg Maatschappij
Afdelingschef 1e klasse bij de Nederlandse Spoorwegen
William trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 8 november 1906 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Anna Catharina Enderl, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van William en Anna: Aktenr. 200
Anna is geboren op zaterdag 11 oktober 1879 in Apeldoorn, dochter van Jacob Enderl en Maria Catharina Elisabeth Sieuwerts. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 oktober 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 416
Anna is overleden op dinsdag 17 september 1963 in Den Haag, 83 jaar oud.
Kind van William en Anna:
1 Jan William (Willem) van Otterloo, geboren op vrijdag 27 december 1907 in Winterswijk. Volgt 1.1.1.2.1.1.4.1.1.
willem_van_otterloo.jpg
2 Willem van Otterloo
1.1.1.2.1.1.4.1.1 Jan William (Willem) van Otterloo (afb. 2) is geboren op vrijdag 27 december 1907 om 11:30 in Winterswijk, zoon van William Frederik van Otterloo (zie 1.1.1.2.1.1.4.1) en Anna Catharina Enderl. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1907 [bron: Gemeente Winterswijk].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 410
Jan is overleden op donderdag 27 juli 1978 in Melbourne (Australi), 70 jaar oud.
Beroep:
Dirigent, componist
Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1935 met Elisabeth ter Hoeve. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 30 maart 1938 (Echtscheiding).
(2) trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 22 april 1941 met Anette Jacoba Adriana Heukers. De scheiding werd uitgesproken op maandag 20 september 1954 (Echtscheiding).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anette: Jan William gescheiden echtgenoot van Elisabeth ter Hoeve
(3) trouwde met Susanne Maria Anna Wildmann.
(4) trouwde met Gerti Carola Ludewig.
Kinderen van Jan en Anette:
1 Willem Rogier van Otterloo, geboren op donderdag 11 december 1941 in Bilthoven. Volgt 1.1.1.2.1.1.4.1.1.1.
2 Gabrielle van Otterloo [1.1.1.2.1.1.4.1.1.2].
Kind van Jan en Susanne:
3 Andrea Susanne van Otterloo [1.1.1.2.1.1.4.1.1.3].
rogier_van_otterloo.jpg
3 Rogier van Otterloo
1.1.1.2.1.1.4.1.1.1 Willem Rogier van Otterloo (afb. 3) is geboren op donderdag 11 december 1941 in Bilthoven, zoon van Jan William (Willem) van Otterloo (zie 1.1.1.2.1.1.4.1.1) en Anette Jacoba Adriana Heukers.
Notitie bij de geboorte van Willem: Geboren Sweelincklaan 10 te Bilthoven
Willem is overleden op vrijdag 29 januari 1988 in Tienhoven, 46 jaar oud (oorzaak: Kanker).
Beroep:
Componist en dirigent
Willem trouwde met Julia Nn.
Kinderen van Willem en Julia:
1 Thijs van Otterloo [1.1.1.2.1.1.4.1.1.1.1].
2 Bas van Otterloo. Volgt 1.1.1.2.1.1.4.1.1.1.2.
1.1.1.2.1.1.4.1.1.1.2 Bas van Otterloo, zoon van Willem Rogier van Otterloo (zie 1.1.1.2.1.1.4.1.1.1) en Julia Nn. Bas trouwde met Katelijne Nn. Katelijne is een dochter van Annelies Hoek.
Kinderen van Bas en Katelijne:
1 Willem Floris van Otterloo [1.1.1.2.1.1.4.1.1.1.2.1].
2 Elisabeth Anna Julia (Liesje) van Otterloo [1.1.1.2.1.1.4.1.1.1.2.2].
1.1.1.2.1.1.4.3 Anna Arnolda van Otterloo is geboren op maandag 13 december 1875 in Utrecht, dochter van Jan Aerts (ook Jan Allards en Jan Aarts) van Otterloo (zie 1.1.1.2.1.1.4) en Geertruida Jacoba van Galen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 december 1875 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 2343

Advertentie:
Bevallen van eenen Dochter Vrouwe G.J. van Otterloo - van Galen.
Utrecht, 13 December 1875.
Anna is overleden op zondag 16 november 1958 in Heemstede, 82 jaar oud. Anna trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 20 september 1898 in Nijmegen [bron: Gelders Archief] met Karl Heinrich August Weigel, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Karl: Aktenr. 216
Karl is geboren op zaterdag 28 december 1861 in Keulen (Duitsland), zoon van Heinrich Weigel en Charlotte Wrts. Karl is overleden op vrijdag 12 april 1935 in Amsterdam, 73 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15 april 1935 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Karl: Overleden Oranje Nassaulaan 14
Begraafplaats Westerveld
Beroep:
Procuratiehouder
1.1.1.2.2 Stephanus van Otterloo is geboren in 1777 in Strijen, zoon van Arnoldus Jans van Otterloo (zie 1.1.1.2) en Juliana Nuimans. Stephanus is overleden op zondag 10 mei 1846 in Rotterdam, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Stephanus: Aktenr. 1117
Stephanus trouwde met Maria van Megchelen.
1.1.1.2.3 Arnoldus van Otterloo is geboren in 1779 in Strijen, zoon van Arnoldus Jans van Otterloo (zie 1.1.1.2) en Juliana Nuimans. Arnoldus is overleden op donderdag 9 oktober 1845 in Hilligersberg, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Aktenr. 32
Arnoldus trouwde met Anna Maria Catharina Kleesing. Anna is geboren in 1784 in Diest (Nassau). Anna is overleden op vrijdag 1 juni 1866 in Rotterdam, 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 2140
Notitie bij Anna: Ook Klaesin en Klesingh
Kinderen van Arnoldus en Anna:
1 Arnoldus van Otterloo, geboren omstreeks 1807 in Alphen (ZH). Volgt 1.1.1.2.3.1.
2 Geertruij van Otterloo [1.1.1.2.3.2], geboren in 1812 in Alphen. Geertruij is overleden op donderdag 10 juni 1813 in Alphen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 juni 1813 [bron: Rijnlands Midden].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 33
3 Willem Fredrik van Otterloo, geboren in 1815 in Alphen. Volgt 1.1.1.2.3.3.
4 Johan Aarts van Otterloo, geboren omstreeks 1816 in Dordrecht. Volgt 1.1.1.2.3.4.
5 Anna Maria van Otterlo, geboren in 1817 in Dordrecht. Volgt 1.1.1.2.3.5.
6 Hendrik Carel van Otterloo [1.1.1.2.3.6], geboren op dinsdag 22 september 1818 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 1690
Hendrik is overleden op vrijdag 12 maart 1819 in Rotterdam, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 441
1.1.1.2.3.1 Arnoldus van Otterloo is geboren omstreeks 1807 in Alphen (ZH), zoon van Arnoldus van Otterloo (zie 1.1.1.2.3) en Anna Maria Catharina Kleesing. Arnoldus is overleden op dinsdag 10 mei 1859 in Rotterdam, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Aktenr. 1395

Advertentie:
Heden overleed, na eene korte ongesteldheid, onze waarde Behuwd - Broeder, de Heer A. van Otterloo.
Rotterdam, 10 Mei 1859 Uit allernaam, H. van Woudenberg.
Advertentie:
Voor de blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onzen Behuwd Broeder den Heer A.van Otterloo, betuigen wij onzen dank.
Rotterdam 2 juni 1859, Uit allernaam H. van Woudenberg.

Advertentie:
Al degenen, welke iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of papieren en bescheiden onder zich hebben, behoorende tot de Nalatenschap van wijlen den Heer Arnoldus van Otterloo, in leven Koopman Verw.waren, gewoond hebbende aan den Schiedamschen Singel, te Rotterdam, en aldaar overleden den 10 den Mei 1839, gelieven daarvan ten spoedigste Opgaaf, Betaling en Afgifte te doen, ten Kantore van de Notarissen Dalen en Lambert, aan de Zuidblaak te Rotterdam.
Beroep:
Koopman
Arnoldus trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op woensdag 26 november 1845 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Aaltje Johanna van Woudenberg, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Aaltje: Aktenr. C 45 V
Aaltje is geboren op maandag 8 september 1817 in Rotterdam, dochter van Willem van Woudenberg en Maria van Duijn. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 1538
Aaltje is overleden op maandag 1 september 1856 in Rotterdam, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 2437
Adv.
Heden overleed, korten tijd na hare bevalling van eene welgeschapene Dochter, mijne innig geliefde Echtgenote. Aaltje Johanna van Woudenberg, in den ouderdom van bijna 39 jaren, mij nalatende twee Kinderen, die te jong zijn, om dit voor hen zo smartelijk verlies te beseffen.
Rotterdam, 1 september 1856. A. van Otterloo
Kinderen van Arnoldus en Aaltje:
1 Willem Marie van Otterloo [1.1.1.2.3.1.1], geboren op maandag 7 februari 1848 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 348
Willem is overleden op woensdag 5 december 1900 in Bern (Zwitserland), 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Advertentie:

Heden overleed te Bern tot mijne diepe droefheid mijn geliefde Broeder, de Heer Willem Marie van Otterloo, in den ouderdom van 52 jaar.
Wed. Roos van den Berg - van Otterloo.
Eenige kennisgeving.
Rotterdam, 5 Dec. 1900
2 Marinus Marie van Otterloo [1.1.1.2.3.1.2], geboren op woensdag 10 juli 1850 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 1776
Marinus is overleden op donderdag 18 juli 1850 in Rotterdam, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Marinus: Aktenr. 1771
3 van Otterloo [1.1.1.2.3.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 24 februari 1852 in Rotterdam. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 514
4 van Otterloo [1.1.1.2.3.1.4], levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 14 september 1853 in Rotterdam. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 2718
5 Aaltje Johanna van Otterloo, geboren op maandag 1 september 1856 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.1.5.
1.1.1.2.3.1.5 Aaltje Johanna van Otterloo is geboren op maandag 1 september 1856 in Rotterdam, dochter van Arnoldus van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.1) en Aaltje Johanna van Woudenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 2664
Aaltje is overleden op zaterdag 9 januari 1937 in Utrecht, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1937 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 75
Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 mei 1885 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Willem Roos van den Berg, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Willem: Aktenr. 377
Willem is geboren op woensdag 19 december 1855 in Rotterdam, zoon van Willem van den Berg en Kenna Seferdina Schomerus. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 3440
Willem is overleden vr 1937, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Willem: Op 18-12-1891 is de naam van den Berg geweizigd in Roos van den Berg
Kinderen van Aaltje en Willem:
1 Willem Jacobus Roos van den Berg [1.1.1.2.3.1.5.1], geboren op woensdag 17 maart 1886 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1886 [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 935
2 Arnoldus Ferdinand Roos van den Berg [1.1.1.2.3.1.5.2], geboren op maandag 8 augustus 1887 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Aktenr. 285
3 Toni Lodewijk Roos van den Berg [1.1.1.2.3.1.5.3], geboren op woensdag 12 juni 1889 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Toni: Aktenr. 3102
4 Alida Johanna Roos van den Berg [1.1.1.2.3.1.5.4], geboren op donderdag 13 november 1890 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Alida: Aktenr. 5799
1.1.1.2.3.3 Willem Fredrik van Otterloo is geboren in 1815 in Alphen, zoon van Arnoldus van Otterloo (zie 1.1.1.2.3) en Anna Maria Catharina Kleesing. Willem is overleden op vrijdag 19 maart 1869 in Rotterdam, 53 of 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 854
Willem:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op woensdag 19 januari 1842 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Jantje Hevel, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jantje: Aktenr. A 14 V
Jantje is geboren in 1814 in Zaltbommel, dochter van Hendrik Hevel en Elisabeth Vermeulen. Jantje is overleden op maandag 11 januari 1847 in Rotterdam, 32 of 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 198
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op woensdag 26 september 1849 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Maria Rademaker, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. C 75 V
Willem Frederik weduwnaar van Jantje Hevel
Maria is geboren omstreeks 1823 in Utrecht, dochter van Hendrik Rademaker en Maria Otto. Maria is overleden op vrijdag 6 november 1896 in Rotterdam, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 4706
Kinderen van Willem en Jantje:
1 Arnoldina Hendrika Wilhelmina van Otterloo, geboren op vrijdag 17 juni 1842 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.1.
2 Willem Frederik Karel van Otterloo [1.1.1.2.3.3.2], geboren op vrijdag 14 november 1845 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 2773
Willem is overleden op dinsdag 26 januari 1847 in Rotterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 467
Kinderen van Willem en Maria:
3 Willemina Maria van Otterloo, geboren op zondag 5 december 1847 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.3.
4 Anna Maria Wilhelmina van Otterloo, geboren op donderdag 8 november 1849 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.4.
5 Willem Fredrik Carel van Otterloo, geboren op vrijdag 19 september 1851 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.5.
6 Hendrik Fredrik van Otterloo [1.1.1.2.3.3.6], geboren op maandag 13 maart 1854 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 767
Hendrik is overleden op woensdag 20 juni 1855 in Rotterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 2185
7 Hendrik Frederik Carel van Otterloo, geboren op woensdag 16 april 1856 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.7.
8 Hendrica Maria van Otterloo [1.1.1.2.3.3.8], geboren op donderdag 19 november 1857 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Aktenr. 3621
Hendrica is overleden op woensdag 8 januari 1862 in Rotterdam, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 117
9 Johannes van Otterloo [1.1.1.2.3.3.9], geboren op woensdag 7 maart 1860 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 859
10 Maria van Otterloo [1.1.1.2.3.3.10], geboren op zondag 28 juli 1861 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 2502
Maria is overleden op dinsdag 10 april 1906 in Rotterdam, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 1793
11 Jacobus van Otterloo [1.1.1.2.3.3.11], geboren op dinsdag 9 december 1862 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 3847
Jacobus is overleden op vrijdag 18 juli 1879 in Rotterdam, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 2560
12 van Otterloo [1.1.1.2.3.3.12], levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 16 september 1865 in Rotterdam. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 2744
13 Albert Fredrik Carel van Otterloo [1.1.1.2.3.3.13], geboren op maandag 17 februari 1868 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 625
Albert is overleden op dinsdag 29 april 1873 in Rotterdam, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gemeentearchiefarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 1667
1.1.1.2.3.3.1 Arnoldina Hendrika Wilhelmina van Otterloo is geboren op vrijdag 17 juni 1842 in Rotterdam, dochter van Willem Fredrik van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3) en Jantje Hevel. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Arnoldina: Aktenr. 1539
Arnoldina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 18 maart 1868 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Arie van Driel, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldina en Arie: Aktenr. 186
Arie is geboren op vrijdag 20 januari 1843 in Rotterdam, zoon van Arie van Driel en Adriana Determan. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 177
Kinderen van Arnoldina en Arie:
1 Arie van Driel [1.1.1.2.3.3.1.1], geboren op woensdag 19 augustus 1868 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 2776
2 Willem Frederik Carel van Driel, geboren op maandag 24 januari 1870 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.1.2.
3 Arnoldina Maria van Driel [1.1.1.2.3.3.1.3], geboren op maandag 25 maart 1872 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Arnoldina: Aktenr. 1388
Arnoldina is overleden op zondag 23 februari 1873 in Rotterdam, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Arnoldina: Aktenr. 814
4 Arnoldina Maria van Driel, geboren op donderdag 16 april 1874 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.1.4.
5 Hendrik Thomas van Driel, geboren op donderdag 6 januari 1876 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.1.5.
6 Adriaan van Driel [1.1.1.2.3.3.1.6], geboren op zondag 2 december 1877 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Adriaan: Aktenr. 5285
Adriaan is overleden op maandag 22 december 1879 in Rotterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Aktenr. 4219
7 Adriana van Driel [1.1.1.2.3.3.1.7], geboren op zondag 22 februari 1880 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 902
Adriana is overleden op maandag 5 juli 1880 in Rotterdam, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 2255
8 Alida van Driel, geboren op woensdag 25 mei 1881 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.1.8.
9 Johannes van Driel, geboren op vrijdag 9 september 1887 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.1.9.
10 Adriana van Driel [1.1.1.2.3.3.1.10], geboren op vrijdag 31 oktober 1890 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 5567
1.1.1.2.3.3.1.2 Willem Frederik Carel van Driel is geboren op maandag 24 januari 1870 in Rotterdam, zoon van Arie van Driel en Arnoldina Hendrika Wilhelmina van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 346
Willem trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 april 1895 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Adriana van Driel, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Adriana: Aktenr. 159
Zie 1.1.1.2.3.3.3.1 voor persoonsgegevens van Adriana.
1.1.1.2.3.3.1.4 Arnoldina Maria van Driel is geboren op donderdag 16 april 1874 in Rotterdam, dochter van Arie van Driel en Arnoldina Hendrika Wilhelmina van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Arnoldina: Aktenr. 1557
Arnoldina trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 16 januari 1895 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Jan Cornelis van de Graaf, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldina en Jan: Aktenr. 48
Jan is geboren in 1874 in Delfshaven, zoon van Hendrik van de Graaf en Maria Johanna Koops.
Kinderen van Arnoldina en Jan:
1 Maria Johanna van de Graaf, geboren op zaterdag 25 mei 1895 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.1.4.1.
2 Arnoldina Hendrika Wilhelmina van de Graaf, geboren op donderdag 15 september 1898 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.1.4.2.
3 Hendrik van de Graaf [1.1.1.2.3.3.1.4.3], geboren op zaterdag 14 december 1901 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 11879
1.1.1.2.3.3.1.4.1 Maria Johanna van de Graaf is geboren op zaterdag 25 mei 1895 in Rotterdam, dochter van Jan Cornelis van de Graaf en Arnoldina Maria van Driel (zie 1.1.1.2.3.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 2459
Maria trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 28 juni 1916 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Pieter van Maren, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Pieter: Rotterdam 1916 k62
Pieter is geboren in 1891 in Gameren, zoon van Klaas van Maren en Willemina Loch.
1.1.1.2.3.3.1.4.2 Arnoldina Hendrika Wilhelmina van de Graaf is geboren op donderdag 15 september 1898 in Rotterdam, dochter van Jan Cornelis van de Graaf en Arnoldina Maria van Driel (zie 1.1.1.2.3.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Arnoldina: Aktenr. 7763
Arnoldina trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 26 november 1924 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Martinus van Doorn, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldina en Martinus: Rotterdam 1924 n87v
Martinus is geboren op donderdag 17 december 1896 in Rotterdam, zoon van Martinus van Doorn en Clasina van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 9855
1.1.1.2.3.3.1.5 Hendrik Thomas van Driel is geboren op donderdag 6 januari 1876 in Rotterdam, zoon van Arie van Driel en Arnoldina Hendrika Wilhelmina van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 97
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op zondag 27 maart 1898 in Hilligersberg [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Sara Hofland, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Sara: Hilligersberg 1898 1898-09
Sara is geboren op donderdag 3 augustus 1876 in Hilligersberg, dochter van Leendert Hofland en Jannetje van der Wadding. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Sara: Hilligersberg 1876 1876-74
1.1.1.2.3.3.1.8 Alida van Driel is geboren op woensdag 25 mei 1881 in Rotterdam, dochter van Arie van Driel en Arnoldina Hendrika Wilhelmina van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Alida: Aktenr. 2468
Alida trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 16 april 1902 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Johannes Gerardus Besselaar, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alida en Johannes: Rotterdam 1902 d59v
Johannes is geboren op vrijdag 15 maart 1878 in Rotterdam, zoon van Johannes Besselaar en Anna Geertruijda Dorothea Rietbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 1219
1.1.1.2.3.3.1.9 Johannes van Driel is geboren op vrijdag 9 september 1887 in Rotterdam, zoon van Arie van Driel en Arnoldina Hendrika Wilhelmina van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 858
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 16 juli 1913 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Pieternella Wilhelmina van den Hoek, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Pieternella: Rotterdam 1913 110
Pieternella is geboren op donderdag 31 juli 1890 in Delft, dochter van Marinus van den Hoek en Agnita Maria van Bezooijen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Gemeentearchief Delft].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Aktenr. 611
1.1.1.2.3.3.3 Willemina Maria van Otterloo is geboren op zondag 5 december 1847 in Rotterdam, dochter van Willem Fredrik van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3) en Maria Rademaker. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 2817
Erkenning door de vader op 26-09-1849.
Willemina is overleden op maandag 20 juli 1914 in Rotterdam, 66 jaar oud. Willemina trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 15 juli 1868 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Hendrik T(h)omas van Driel, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Hendrik: Aktenr. 577
Hendrik is geboren op zaterdag 28 juni 1845 in Rotterdam, zoon van Arie van Driel en Adriana Determan. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 1611
Hendrik is overleden op zondag 21 december 1884 in Rotterdam, 39 jaar oud.
Kinderen van Willemina en Hendrik:
1 Adriana van Driel, geboren op zaterdag 31 oktober 1868 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.3.1.
2 Willem Frederik van Driel [1.1.1.2.3.3.3.2], geboren op vrijdag 10 juni 1870 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 2275
3 Maria van Driel, geboren op dinsdag 30 juli 1872 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.3.3.
4 Arie van Driel, geboren op zaterdag 16 januari 1875 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.3.4.
5 Hendrik Thomas van Driel [1.1.1.2.3.3.3.5], geboren op zondag 24 juni 1877 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 2808
6 Willem Frederik van Driel [1.1.1.2.3.3.3.6], geboren op zondag 26 januari 1879 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 398
7 Willemina Maria van Driel [1.1.1.2.3.3.3.7], geboren op donderdag 7 april 1881 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 1665
8 Anna Maria van Driel [1.1.1.2.3.3.3.8], geboren op vrijdag 20 april 1883 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 2002
1.1.1.2.3.3.3.1 Adriana van Driel is geboren op zaterdag 31 oktober 1868 in Rotterdam, dochter van Hendrik T(h)omas van Driel en Willemina Maria van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 3675
Adriana is overleden op zaterdag 6 september 1930 in Hoek van Holland, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Adriana: Hoek van Holland 1930 0005
Adriana trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 17 april 1895 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Willem Frederik Carel van Driel, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Willem: Aktenr. 159
Zie 1.1.1.2.3.3.1.2 voor persoonsgegevens van Willem.
1.1.1.2.3.3.3.3 Maria van Driel is geboren op dinsdag 30 juli 1872 in Rotterdam, dochter van Hendrik T(h)omas van Driel en Willemina Maria van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 3162
Maria trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 20 oktober 1897 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Cornelis Lamers, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Cornelis: Rotterdam 1897 i80/1855
Cornelis is geboren op zaterdag 16 september 1871 in Delft, zoon van Bart Lamers en Cornelia Uitenbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Gemeentearchief Delft].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 581
1.1.1.2.3.3.3.4 Arie van Driel is geboren op zaterdag 16 januari 1875 in Rotterdam, zoon van Hendrik T(h)omas van Driel en Willemina Maria van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 277
Arie trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 april 1898 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Johanna Theresia van Hooff, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Johanna: Aktenr. Rotterdam 1898 c13v/433
Johanna is geboren in 1875 in Kralingen, dochter van Adrianus Cornelis van Hooff en Sara Francina Smit.
1.1.1.2.3.3.4 Anna Maria Wilhelmina van Otterloo is geboren op donderdag 8 november 1849 in Rotterdam, dochter van Willem Fredrik van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3) en Maria Rademaker. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 2896
Anna is overleden op vrijdag 17 juli 1925 in Hilligersberg, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Anna: Bron Hilligersberg 1935 - 25
Anna:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 juli 1873 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Willem van den Hoonaard, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Willem: Aktenr. 807
Willem is geboren omstreeks 1848 in Hilligersberg, zoon van Gerrit van den Hoonaard en Francina (Sientje) van Rij. Willem is overleden op vrijdag 11 november 1881 in Rotterdam, ongeveer 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 3437
(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 12 september 1894 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Johan Christiaan de Visser, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Johan: Aktenr. 1260
Anna Maria weduwe van Willem van den Hoonaard.
Johan is geboren op zondag 30 augustus 1857 in Rotterdam, zoon van Jacobus de Visser en Christina Zappey. Johan is overleden vr 1925, ten hoogste 68 jaar oud.
1.1.1.2.3.3.5 Willem Fredrik Carel van Otterloo is geboren op vrijdag 19 september 1851 in Rotterdam, zoon van Willem Fredrik van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3) en Maria Rademaker. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 2640
Willem is overleden op donderdag 23 april 1914 in Rotterdam, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 1844
Willem:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 10 februari 1875 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Willemina van Konijnenburg, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemina: Aktenr. 120
Willemina is geboren op zaterdag 1 januari 1853 in Rotterdam, dochter van Gerrardus van Konijnenburg en Willemina van ’t Hart. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 10
Willemina is overleden op maandag 6 juni 1898 in Rotterdam, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 2849
(2) trouwde, 47 jaar oud, op woensdag 2 augustus 1899 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Johanna Cornelia de Vries, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Aktenr. H 43 V / 1332
Willem Fredrik Carel weduwnaar van Willemina van Konijnenburg
Johanna Cornelia weduwe van Aloisius Laurentius Derks
Johanna is geboren omstreeks 1864 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes de Vries en Magdalena Verschoor. Johanna is overleden op vrijdag 30 maart 1906 in Rotterdam, ongeveer 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 1598
Johanna is weduwe van Aloisius Laurentius Derks (1864-1898), met wie zij trouwde op woensdag 14 september 1887 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam].
(3) trouwde, 55 jaar oud, op woensdag 31 juli 1907 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Hilligje Withaar, 56 of 57 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 3 april 1914 in Rotterdam (Echtscheiding) [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Hilligje: Aktenr. I 68
Willem Frederik Carel weduwnaar van Johanna Cornelia de Vries en Willemina Konijneburg.
Scheidingsakte. Rotterdam 1940 s40
Hilligje is geboren in 1850 in Staphorst, dochter van Hendrik Withaar en Lijsje Visscher.
Kinderen van Willem en Willemina:
1 Willem Fredrik Carel van Otterloo, geboren op zaterdag 8 mei 1875 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.5.1.
2 Willemina van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.2], geboren op zondag 11 juni 1876 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 2510
Willemina is overleden op vrijdag 18 augustus 1876 in Rotterdam, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 2726
3 Maria Dorothea van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.3], geboren op zaterdag 4 augustus 1877 in Hilligersberg. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam]. Maria is overleden op woensdag 7 november 1877 in Hilligersberg, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Maria: Hilligersberg 1877 1877-67
4 Maria Dorothea van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.4], geboren op maandag 9 september 1878 in Hilligersberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1878 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Maria: Akternr. 94
5 van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.5], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 25 januari 1880 in Rotterdam. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 371
Kinderen van Willem en Johanna:
6 Maria Johanna van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.6], geboren op woensdag 11 juli 1900 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 6445
7 Johannes van Otterloo, geboren op maandag 17 februari 1902 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.5.7.
8 Cornelis van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.8], geboren op dinsdag 29 december 1903 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 12217
Cornelis is overleden op zondag 20 maart 1904 in Rotterdam, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 1575
9 Fredrik Willem Carel van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.9], geboren op donderdag 11 mei 1905 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 4769
1.1.1.2.3.3.5.1 Willem Fredrik Carel van Otterloo is geboren op zaterdag 8 mei 1875 in Rotterdam, zoon van Willem Fredrik Carel van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.5) en Willemina van Konijnenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 2084
Willem:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 juli 1898 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Johanna Cornelia Visser, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Rotterdam 1898 h20/1244
Johanna is geboren omstreeks 1878 in Kralingen, dochter van Marinus Cornelis Visser en Clasina Margaretha Ikler. Johanna is overleden op woensdag 21 maart 1934 in Rotterdam, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Johanna: Bs Overlijden pagina: a103
(2) trouwde, 60 jaar oud, op vrijdag 27 december 1935 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Anna Elisabeth van Egmond, 61 of 62 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Anna: Aktenr. 5009
Willem Frederik Carel weduwnaar van Johanna Cornelia Visser
Anna E weduwe van J C Maij

Advertenie:
Getrouwd:
Willem F.C. van Otterloo
Wedn. v. J.C. Visser
en
Anna E. van Egmond
Wed. v. J.C. Maij
Rotterdam , 27 December 1935
Anna is geboren in 1873 in Leiden, dochter van Jacobus van Egmond en Elisabeth Dobbe. Anna is overleden op maandag 9 juni 1941 in Rotterdam, 67 of 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Anna: Bs Overlijden pagina: d060v
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Willem Frederik Carel van Otterloo, geboren op zondag 2 april 1899 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.5.1.1.
2 Marinus Cornelis van Otterloo, geboren op woensdag 8 mei 1901 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.5.1.2.
3 Willemina van Otterloo, geboren op woensdag 10 juni 1903 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.5.1.3.
4 Jan Frederik Herman van Otterloo, geboren op woensdag 16 augustus 1905 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.5.1.4.
5 Johannes Cornelis van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.1.5], geboren op zondag 3 november 1907 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 11549
6 van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.1.6], levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 11 augustus 1909 in Rotterdam. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 3735
7 Clasina Margaretha van Otterloo, geboren in 1911 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.5.1.7.
8 van Otterloo [1.1.1.2.3.3.5.1.8], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 19 augustus 1917 in Rotterdam. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 4511
1.1.1.2.3.3.5.1.1 Willem Frederik Carel van Otterloo is geboren op zondag 2 april 1899 in Rotterdam, zoon van Willem Fredrik Carel van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.5.1) en Johanna Cornelia Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 3010
Willem trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13 december 1922 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Hendrika Elisabeth Langstraat, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Hendrika: Rotterdam 1922 127v
Hendrika is geboren op dinsdag 27 november 1900 in Rotterdam, dochter van Hendrik Langstraat en Catharina Korin. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 10903
1.1.1.2.3.3.5.1.2 Marinus Cornelis van Otterloo is geboren op woensdag 8 mei 1901 in Rotterdam, zoon van Willem Fredrik Carel van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.5.1) en Johanna Cornelia Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 4578
Marinus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 25 februari 1925 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Cornelia Lankair, 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Cornelia: Rotterdam 1925 a136v
Cornelia is geboren in 1905 in Rotterdam, dochter van Joost Lankair en Hendrikje Roelink.
1.1.1.2.3.3.5.1.3 Willemina van Otterloo is geboren op woensdag 10 juni 1903 in Rotterdam, dochter van Willem Fredrik Carel van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.5.1) en Johanna Cornelia Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 5692
Willemina trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 september 1929 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Samuel Rozemond, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Samuel: Aktenr. 4017
Samuel is geboren in 1906 in Rotterdam, zoon van Samuel Nicolaas Rozemond en Clasina Catharina Cornelia Schot.
1.1.1.2.3.3.5.1.4 Jan Frederik Herman van Otterloo is geboren op woensdag 16 augustus 1905 in Rotterdam, zoon van Willem Fredrik Carel van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.5.1) en Johanna Cornelia Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 8015
Jan trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 31 maart 1927 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Willemijntje Bom, 17 of 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Willemijntje: Aktenr. 960
Willemijntje is geboren in 1909 in Rotterdam, dochter van Gerrit Bom en Grietje de Haan.
1.1.1.2.3.3.5.1.7 Clasina Margaretha van Otterloo is geboren in 1911 in Rotterdam, dochter van Willem Fredrik Carel van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.5.1) en Johanna Cornelia Visser. Clasina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 4 juli 1934 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Jan de Boer, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Clasina en Jan: Aktenr. 2548
Jan is geboren in 1909 in Rotterdam, zoon van Gerben de Boer en Uilkje Atsma.
1.1.1.2.3.3.5.7 Johannes van Otterloo is geboren op maandag 17 februari 1902 in Rotterdam, zoon van Willem Fredrik Carel van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.5) en Johanna Cornelia de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 1753
Beroep:
Machinevormer
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 7 december 1929 in Hengelo (Gld) [bron: Gelders Archief] met Berendina Haverkamp, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Berendina: Aktenr. 280
Berendina is geboren omstreeks 1906 in Hengelo (Gld), dochter van Gerrit Haverkamp en Johanna Weegink.
Beroep:
Spoelster
1.1.1.2.3.3.7 Hendrik Frederik Carel van Otterloo is geboren op woensdag 16 april 1856 in Rotterdam, zoon van Willem Fredrik van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3) en Maria Rademaker. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 1266
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11 februari 1880 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Magdalena Christina Pruis, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op zaterdag 15 juni 1907 in Rotterdam (Echtscheiding) [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Magdalena: Aktenr. 101
Magdalena is geboren op donderdag 6 oktober 1859 in Rotterdam, dochter van Willem Pruis en Maria Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Magdalena: Aktenr. 3284
Erkenning 17-07-1861, hiervoor heette Magdalena : Kuipers
Magdalena trouwde later op woensdag 12 februari 1913 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Simon Offringa (geb. 1871).
Kinderen van Hendrik en Magdalena:
1 Willem Frederik van Otterloo [1.1.1.2.3.3.7.1], geboren op woensdag 10 maart 1880 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 1201
Willem is overleden op donderdag 6 mei 1880 in Rotterdam, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 1614
2 Maria van Otterloo [1.1.1.2.3.3.7.2], geboren op zondag 20 februari 1881 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 859
Maria is overleden op zondag 25 december 1887 in Rotterdam, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 4178
3 Willem Fredrik van Otterloo [1.1.1.2.3.3.7.3], geboren op vrijdag 7 april 1882 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 1729
Willem is overleden op maandag 22 mei 1882 in Rotterdam, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 1801
4 Hendrik Frederik Carel van Otterloo [1.1.1.2.3.3.7.4], geboren op donderdag 13 december 1883 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 5828
Hendrik is overleden op woensdag 19 maart 1884 in Rotterdam, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1054
5 Hendrik Frederik Carel van Otterloo [1.1.1.2.3.3.7.5], geboren op donderdag 16 juli 1885 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 3384
Hendrik is overleden op maandag 23 november 1885 in Rotterdam, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3852
6 Wilhelmina van Otterloo, geboren op donderdag 30 december 1886 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.2.3.3.7.6.
7 Hendrik Frederik Carel van Otterloo [1.1.1.2.3.3.7.7], geboren op donderdag 29 november 1888 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 6041
Hendrik is overleden op maandag 20 april 1891 in Rotterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1734
8 Maria Catharina van Otterloo [1.1.1.2.3.3.7.8], geboren op donderdag 10 november 1892 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 6238
Maria is overleden op vrijdag 5 april 1895 in Rotterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 905
1.1.1.2.3.3.7.6 Wilhelmina van Otterloo is geboren op donderdag 30 december 1886 in Rotterdam, dochter van Hendrik Frederik Carel van Otterloo (zie 1.1.1.2.3.3.7) en Magdalena Christina Pruis. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 652
Wilhelmina trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 17 januari 1906 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Adrianus van Dam, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Adrianus: Aktenr. B 23
Adrianus is geboren in 1883 in Delfshaven, zoon van Cornelis Adrianus van Dam en Hendrika van den Berg.
1.1.1.2.3.4 Johan Aarts van Otterloo is geboren omstreeks 1816 in Dordrecht, zoon van Arnoldus van Otterloo (zie 1.1.1.2.3) en Anna Maria Catharina Kleesing. Johan is overleden op dinsdag 18 januari 1876 in Groningen, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1876 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Johan: Aktenr. 55
Beroep:
Klerk
Johan trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op woensdag 15 september 1852 in Ommen Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Anna Meijer, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johan en Anna: Aktenr. 10
Anna is geboren in 1810 in Groningen, dochter van Joannes Evers Meijer en Friphenna Berens Velthuis. Anna is overleden op vrijdag 26 april 1889 in Groningen, 78 of 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1889 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 405
1.1.1.2.3.5 Anna Maria van Otterlo is geboren in 1817 in Dordrecht, dochter van Arnoldus van Otterloo (zie 1.1.1.2.3) en Anna Maria Catharina Kleesing. Anna trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 25 mei 1845 in Hilligersberg [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Dirk van der Hoff, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Dirk: Akte: aktenr. 1845-05
Dirk is geboren in 1815 in Dordrecht, zoon van Pieter van der Hoff en Sije Jacoba Botbijl.
Notitie bij Dirk: Dirk van der Hoff startte met de Dutch Reformed Church in South Africa.
Kind van Anna en Dirk:
1 Genette Amelia van der Hoff [1.1.1.2.3.5.1], geboren op woensdag 3 september 1845 in Hilligersberg. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Genette: Aktenr. Hilligersberg 1845-56
1.1.2 Jan Stevensen van Otterlo is geboren omstreeks 1680 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Steven Jansen van Otterloo (zie 1.1) en Jacomina Jansen Westenenk.
Beroep:
Papiermaker (Papiermolen: Tullekensmolen I
Petronella erfde samen met haar broers en zusters de molen. Jan en Petronella hebben zich niet met de molen bemoeid.)
Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1710 met Petronella Tulleken. Petronella is een dochter van Willem Tulleken en Johanna Otten.
Kinderen van Jan en Petronella:
1 Steven Jans van Otterlo [1.1.2.1], geboren in januari 1713 in Beekbergen. Hij is gedoopt op zaterdag 28 januari 1713 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 11 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Religie:
Nederduits Gereformeerd ( later Ned. Herv)
2 Willemijn Jans van Otterlo [1.1.2.2], geboren in december 1713 in Beekbergen. Zij is gedoopt op dinsdag 12 december 1713 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemijn: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 11 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Religie:
Nederduits Gereformeerd ( later Ned. Herv)
3 Jannetjen (Jannetien) Jans van Otterlo [1.1.2.3], geboren in december 1714 in Beekbergen (Apeldoorn). Zij is gedoopt op maandag 31 december 1714 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetjen: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 26 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
4 Steven Jansen van Otterlo, geboren in maart 1715 in Beekbergen. Volgt 1.1.2.4.
5 Jacomijntje (Jacomijntien) Jans van Otterlo [1.1.2.5], geboren in januari 1716 in Beekbergen (Apeldoorn). Zij is gedoopt op zaterdag 25 januari 1716 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Pagina: 28 volgnr. op de pagina 11 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
6 Willemine Jans van Otterlo [1.1.2.6], geboren in juni 1716 in Beekbergen. Zij is gedoopt op zondag 28 juni 1716 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemine: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 11 : Volgnr. op de pagina: 5 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
7 Willem Jans van Otterlo [1.1.2.7], geboren in augustus 1717 in Beekbergen. Hij is gedoopt op zondag 22 augustus 1717 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 11 : Volgnr. op de pagina: 6 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
8 Adriana (Adrijana) Jans van Otterlo [1.1.2.8], geboren in Beekbergen (Apeldoorn). Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1718 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 34 : Volgnr. op de pagina: 7 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
9 Willem Bastiaan Jans van Otterlo [1.1.2.9], geboren in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op zondag 30 maart 1721 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 44 : Volgnr. op de pagina: 3 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
1.1.2.4 Steven Jansen van Otterlo is geboren in maart 1715 in Beekbergen, zoon van Jan Stevensen van Otterlo (zie 1.1.2) en Petronella Tulleken. Hij is gedoopt op vrijdag 22 maart 1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Pagina: 11 : Volgnummer op de pagina: 4 : Inventarisnr. : 64.1 : Toegangsnr. : 0176
Steven trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zondag 10 maart 1737 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief] met Aartjen van Til, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Steven en Aartjen: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 33 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 64.2 : Akteplaats: Beekbergen
Aartjen is geboren op zondag 26 juli 1716 in Beekbergen, dochter van Heijmerik van Til en Willempje Jansen. Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1716 in Beekbergen.
Kinderen van Steven en Aartjen:
1 Petronella Stevens van Otterlo [1.1.2.4.1], geboren in maart 1737 in Beekbergen. Zij is gedoopt op zondag 17 maart 1737 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 75 : Volgnr. op de pagina: 38 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
2 Jan Stevens van Otterlo, geboren in januari 1739 in Beekbergen. Volgt 1.1.2.4.2.
3 Heijmerik Stevens van Otterlo, geboren in Beekbergen. Volgt 1.1.2.4.3.
4 Willem Stevens van Otterlo, geboren in mei 1745 in Beekbergen (Apeldoorn). Volgt 1.1.2.4.4.
5 Jacob (Jacobus) Stevens van Otterlo, geboren in maart 1753 in Beekbergen. Volgt 1.1.2.4.5.
1.1.2.4.2 Jan Stevens van Otterlo is geboren in januari 1739 in Beekbergen, zoon van Steven Jansen van Otterlo (zie 1.1.2.4) en Aartjen van Til. Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1739 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 81 : Volgnr. op de pagina: 3 : Inventarisnr. 64.1 : Toegangsnr.: 0176
Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 1764 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Lubbertje Hendriks.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Lubbertje: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Paginanr. 63 volgnr.op pagina 6 : Reg.nr. 64.2 : Huwelijksplaats: Beekbergen
Lubbertje is geboren in Apeldoorn.
Kinderen van Jan en Lubbertje:
1 Egbertje Jans van Otterlo [1.1.2.4.2.1], geboren in september 1765 in Beekbergen. Zij is gedoopt op zondag 22 september 1765 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egbertje: Kerkelijk gemeente Beekbergen : Paginanr. 122 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekebergen
2 [waarschijnlijk] Geertje Derks van Otterlo. Volgt 1.1.2.4.2.2.
1.1.2.4.2.2 Geertje Derks van Otterlo, dochter van [waarschijnlijk] Jan Stevens van Otterlo (zie 1.1.2.4.2) en Lubbertje Hendriks. Geertje trouwde op zondag 13 oktober 1793 in Beekbergen met Lambertus van Spankeren. Lambertus is geboren in Deventer.
Kinderen van Geertje en Lambertus:
1 Jan van Spankeren [1.1.2.4.2.2.1], geboren in Beekbergen. Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1789 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 52 : Volgnr. op de pagina: 12 : Inventarisnr. : 65 : Toegangsnr.: 0176
Jan is overleden op donderdag 27 januari 1848 in Apeldoorn, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 38
Beroep:
Arbeider
2 Derk van Spankeren [1.1.2.4.2.2.2], geboren in Beekbergen. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1794 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 68 : Volgnr. op de pagina: 5 : Inventarisnr. 65 : Toegangsnr.: 0176
3 Arnoldus van Spankeren [1.1.2.4.2.2.3], geboren in Beekbergen. Hij is gedoopt op dinsdag 17 november 1801 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 91 : Volgnr. op de pagina: 5 : Inventarisnr. 65 : Toegangsnr.: 0176
1.1.2.4.3 Heijmerik Stevens van Otterlo is geboren in Beekbergen, zoon van Steven Jansen van Otterlo (zie 1.1.2.4) en Aartjen van Til. Hij is gedoopt op zondag 28 juli 1743 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Heijmerik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 87 : Volgnr. op de pagina: 7 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
Heijmerik is overleden op zondag 13 januari 1799 in Beekbergen, 55 jaar oud. Heijmerik:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 4 december 1763 in Beekbergen met Hendrikje Jansen Buurmans.
Notitie bij het huwelijk van Heijmerik en Hendrikje: Hendrikje weduwe van Peter Tijssen
Hendrikje is overleden vr 1779. Hendrikje is weduwe van Peter Tijssen (ovl. vr 1763).
(2) trouwde, 35 jaar oud, op zondag 31 januari 1779 in Beekbergen met Adriana Adrianissen de Munnik. Adriana is geboren in Beekbergen.
1.1.2.4.4 Willem Stevens van Otterlo is geboren in mei 1745 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Steven Jansen van Otterlo (zie 1.1.2.4) en Aartjen van Til. Hij is gedoopt op woensdag 5 mei 1745 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 89 : Volgnr. op de pagina: 17 : Inventarisnr. 64.1 : Toegangsnr.: 0176
Willem is overleden op woensdag 21 november 1810 in Velp (Rheden), 65 jaar oud.
Beroep:
Papiermaker (Papiermolen: Benedenste Jeruzalemse molen
In 1777 kwam Willem uit Beekbergen naar Velp en pachtte de molen voor 190 gulden per jaar. Na zijn overlijden kwam de molen in verval en werd afgebroken.)
Willem trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zondag 17 mei 1778 in Velp (Rheden) met Jacomina (Jacobje) Driessen, ongeveer 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 18 april 1778 in Apeldoorn. Jacomina is geboren omstreeks 1749 in Apeldoorn, dochter van Dries Driessen en Nn Nn. Jacomina is overleden op zaterdag 30 juni 1827 in Velp (Rheden), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomina: Aktenr. 53
Notitie bij Jacomina: Ook Driessen
Kinderen van Willem en Jacomina:
1 Aartje (Aaltje) van Otterloo, geboren op donderdag 10 mei 1781 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.
2 Andries van Otterlo [1.1.2.4.4.2], geboren op zondag 13 februari 1785 in Velp (Rheden). Hij is gedoopt op zondag 13 februari 1785 in Velp (Rheden).
3 Johanna van Otterlo [1.1.2.4.4.3], geboren op zondag 5 maart 1786 in Velp (Rheden). Zij is gedoopt op zondag 5 maart 1786 in Velp (Rheden).
4 van Otterlo [1.1.2.4.4.4], levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 5 mei 1789 in Velp (Rheden).
1.1.2.4.4.1 Aartje (Aaltje) van Otterloo is geboren op donderdag 10 mei 1781 in Velp (Rheden), dochter van Willem Stevens van Otterlo (zie 1.1.2.4.4) en Jacomina (Jacobje) Driessen. Aartje is overleden op donderdag 5 november 1846 in Velp (Rheden), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 november 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aartje: Aktenr. 161
Beroep:
Papiermaker (op Het Horstje)
Aartje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 16 mei 1802 in Velp (Rheden) met Gerrit van Maanen, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 8 december 1774 in Renkum, zoon van Herman Harmen van Maanen en Elisabeth Willemsen van Reemst. Hij is gedoopt op zondag 11 december 1774 in Renkum. Gerrit is overleden op zaterdag 5 maart 1842 in Velp (Rheden), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 26
Beroep:
Papiermaker (Papiermolen: Het Horstje
Gerrit betaalde in 1826 277 gulden pacht. Hijwerkte samen met 3 knechten en een meid. Jaarlijks maakten ze 480 riem best papier, 700 riem middelsoort en 800 riem slecht papier. Na het overlijden van Gerrit wordt Aaltje van Otterlo papiermaakster genoemd.)
Kinderen van Aartje en Gerrit:
1 Herman van Maanen, geboren op zaterdag 2 april 1803 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.1.
2 Jacomina van Maanen [1.1.2.4.4.1.2], geboren op zondag 5 mei 1805 in Velp (Rheden). Jacomina is overleden op zaterdag 13 augustus 1859 in Velp (Rheden), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomina: Aktenr. 118
3 Elisabeth van Maanen [1.1.2.4.4.1.3], geboren op zondag 18 januari 1807 in Velp (Rheden). Elisabeth is overleden op woensdag 8 november 1854 in Velp (Rheden), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 137
4 Johanna van Maanen, geboren op zaterdag 3 juni 1809 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.4.
5 Willem van Maanen, geboren op woensdag 20 november 1811 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.
6 Garrit van Maanen [1.1.2.4.4.1.6], geboren op zaterdag 20 april 1816 in Velp (Rheden). Garrit is overleden op donderdag 23 december 1852 in Velp (Rheden), 36 jaar oud. Garrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Papiermaker (Papiermolen: Het Horstje)
7 Marija van Maanen, geboren op woensdag 27 december 1820 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.7.
8 Barend van Maanen [1.1.2.4.4.1.8], geboren op donderdag 13 februari 1823 in Velp (Rheden).
1.1.2.4.4.1.1 Herman van Maanen is geboren op zaterdag 2 april 1803 in Velp (Rheden), zoon van Gerrit van Maanen en Aartje (Aaltje) van Otterloo (zie 1.1.2.4.4.1). Herman is overleden op donderdag 15 maart 1866 in Wageningen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Herman: Aktenr. 21
Beroep:
Huisknecht, kastelein
Herman trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 21 september 1833 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Janetta Gerarda van Peursem, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Janetta: Aktenr. 32
Janetta is geboren op dinsdag 19 mei 1807 in Ede, dochter van Willem Jan van Peursem en Elisabeth Ruijs. Janetta is overleden op dinsdag 1 maart 1881 in Wageningen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janetta: Aktenr. 21
Beroep:
Vroedvrouw
Kinderen van Herman en Janetta:
1 Elisabeth Maria Johanna van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.1], geboren omstreeks 1835 in Wageningen. Elisabeth is overleden op maandag 20 maart 1893 in Arnhem, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 246
2 Gerrit Herman van Maanen, geboren omstreeks 1838 in Wageningen. Volgt 1.1.2.4.4.1.1.2.
3 Willem Jan van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.3], geboren omstreeks maart 1839 in Wageningen. Willem is overleden op woensdag 21 augustus 1839 in Wageningen, ongeveer 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 56
4 Artine Jacomine Johanna van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.4], geboren omstreeks juli 1840 in Wageningen. Artine is overleden op woensdag 9 september 1840 in Wageningen, ongeveer 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Artine: Aktenr. 70
5 Willem Jan van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.5], geboren omstreeks 1841 in Wageningen. Willem is overleden op vrijdag 4 november 1898 in Arnhem, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 november 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 907
6 Govert Johan Adolf van Maanen, geboren in 1844 in Wageningen. Volgt 1.1.2.4.4.1.1.6.
7 Artine van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.7], geboren omstreeks 1846 in Wageningen. Artine is overleden op zondag 17 november 1872 in Wageningen, ongeveer 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Artine: Aktenr. 110
8 Herman van Maanen, geboren in 1854 in Wageningen. Volgt 1.1.2.4.4.1.1.8.
1.1.2.4.4.1.1.2 Gerrit Herman van Maanen is geboren omstreeks 1838 in Wageningen, zoon van Herman van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1) en Janetta Gerarda van Peursem. Gerrit is overleden op maandag 27 december 1926 in Arnhem, ongeveer 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 910
Reg.nr. 8062
Beroep:
Conducteur, machinist, commissionair, agent ener stoombootmaatschappij, directeur
Gerrit trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op donderdag 11 juni 1868 in Doesburg [bron: Gelders Archief] met Johanna Kersken, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Aktenr. 23
Johanna is geboren omstreeks 1842 in Doesburg, dochter van Heinrich Kersken en Catharina Heijdeman. Johanna is overleden op zondag 14 augustus 1932 in Arnhem, ongeveer 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1932 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 607
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Hendrik van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.2.1], geboren op donderdag 5 november 1868 in Doesburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 november 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Reg.nr. 5682
2 Herman van Maanen, geboren op dinsdag 29 november 1870 in Doesburg. Volgt 1.1.2.4.4.1.1.2.2.
3 Derk Frederik van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.2.3], geboren omstreeks februari 1872 in Arnhem. Derk is overleden op zondag 3 maart 1872 in Arnhem, ongeveer 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 181
Reg.nr. 398
4 Catharina van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.2.4], geboren op zondag 16 februari 1873 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Reg.nr. 77
Catharina is overleden op woensdag 30 juli 1873 in Arnhem, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 463
Reg.nr. 399
5 Catharina van Maanen, geboren omstreeks 1875 in Arnhem. Volgt 1.1.2.4.4.1.1.2.5.
6 Derk Frederik van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.2.6], geboren op donderdag 2 augustus 1877 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1877 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Reg.nr. 79
1.1.2.4.4.1.1.2.2 Herman van Maanen is geboren op dinsdag 29 november 1870 in Doesburg, zoon van Gerrit Herman van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1.2) en Johanna Kersken. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Herman: reg.nr. 76
Herman is overleden in maart 1952 in Haarlem, 81 jaar oud.
Beroep:
Expediteur
Herman trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 15 mei 1907 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johanna Elisabeth van Zoest, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Johanna: Aktenr. 152
Johanna is geboren op maandag 20 april 1874 in Arnhem, dochter van Theodorus van Zoest en Sophia Frederica Wiggers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 oktober 1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Reg.nr. 9710
Johanna is overleden op vrijdag 28 oktober 1938 in Arnhem, 64 jaar oud.
Kinderen van Herman en Johanna:
1 Sophia Frederica van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.2.2.1], geboren op zondag 3 mei 1908 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Sophia: Reg.nr. 31014
Sophia is overleden in 1991 in Velp (Rheden), 82 of 83 jaar oud [bron: Yvonne van Maanen yvanmaanen@home.nl].
2 Gerrit Herman van Maanen [1.1.2.4.4.1.1.2.2.2], geboren op woensdag 12 april 1911 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: reg.nr. 31017
Gerrit is overleden op vrijdag 24 september 2004 in Velp (Rheden), 93 jaar oud [bron: Yvonne van Maanen].
Beroep:
Expediteur te Amsterdam, Enschede en Zevenaar
1.1.2.4.4.1.1.2.5 Catharina van Maanen is geboren omstreeks 1875 in Arnhem, dochter van Gerrit Herman van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1.2) en Johanna Kersken. Catharina is overleden op donderdag 16 juni 1932 in Arnhem, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1932 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 469
Reg.nr. 8059
Ook geregistreerd op 23-06-1932 onder nr. 7878 met als naam van de relatie Daniel Mattheus Maack
Catharina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1900 in Dallas [bron: Groninger Archieven] met Daniel Matthias Haack (Maack), ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Daniel: Aktenr. 44 van de gemeente Winschoten
Daniel is geboren omstreeks 1870 in Oldenhove, zoon van Nikel Haack en Tetje Wieringa. Daniel is overleden op zaterdag 27 juni 1914 in Arnhem, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Daniel: Aktenr. 457
Beroep:
Handelsreiziger
1.1.2.4.4.1.1.6 Govert Johan Adolf van Maanen is geboren in 1844 in Wageningen, zoon van Herman van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1) en Janetta Gerarda van Peursem. Govert is overleden op maandag 28 juni 1915 in Arnhem, 70 of 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 juni 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Govert: Aktenr. 501
Beroep:
Brievengaarder, koetsier
Govert trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zaterdag 27 november 1869 in Rozendaal (Gld) [bron: Gelders Archief] met Christina Johanna Teunissen, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Govert en Christina: Aktenr. 4
Christina is geboren in 1838 in Rozendaal (Gld), dochter van Willem Teunissen en Geertrui Luijerink. Christina is overleden op zaterdag 15 februari 1908 in Arnhem, 69 of 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 148
Kinderen van Govert en Christina:
1 Herman van Maanen, geboren in 1871 in Rozendaal (Gld). Volgt 1.1.2.4.4.1.1.6.1.
2 Jeanette Artine van Maanen, geboren in 1874 in Rozendaal (Gld). Volgt 1.1.2.4.4.1.1.6.2.
3 Willem van Maanen, geboren op vrijdag 6 oktober 1876 in Rozendaal (Gld). Volgt 1.1.2.4.4.1.1.6.3.
4 Christina Johanna van Manen, geboren omstreeks 1882 in Arnhem. Volgt 1.1.2.4.4.1.1.6.4.
1.1.2.4.4.1.1.6.1 Herman van Maanen is geboren in 1871 in Rozendaal (Gld), zoon van Govert Johan Adolf van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1.6) en Christina Johanna Teunissen.
Beroep:
Winkelknecht
Herman trouwde, 30 of 31 jaar oud, op woensdag 23 juli 1902 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Geertruida Ricken, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Geertruida: Aktenr. 253
Geertruida is geboren in 1877 in Arnhem, dochter van Theodoor Ricken en Pieternella Cornelia Staalman.
1.1.2.4.4.1.1.6.2 Jeanette Artine van Maanen is geboren in 1874 in Rozendaal (Gld), dochter van Govert Johan Adolf van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1.6) en Christina Johanna Teunissen. Jeanette trouwde, 27 of 28 jaar oud, op woensdag 16 april 1902 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Albertus Hofstede, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jeanette en Albertus: Aktenr. 100
Albertus is geboren in 1876 in Arnhem, zoon van Gerard Hofstede en Hendrika Theodora Hentzepeter.
Beroep:
Spoorwegbeambte
1.1.2.4.4.1.1.6.3 Willem van Maanen is geboren op vrijdag 6 oktober 1876 in Rozendaal (Gld), zoon van Govert Johan Adolf van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1.6) en Christina Johanna Teunissen. Willem is overleden op woensdag 4 juni 1930 in Arnhem, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 358
Beroep:
Winkelbediende, winkelier
Willem trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 5 november 1902 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Dirkje Vonk, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 391
Dirkje is geboren omstreeks 1879 in Arnhem, dochter van Jan Vonk en Johanna Catharina Bemener.
Kind van Willem en Dirkje:
1 Joan Adolf van Maanen, geboren op maandag 17 augustus 1903 in Arnhem. Volgt 1.1.2.4.4.1.1.6.3.1.
1.1.2.4.4.1.1.6.3.1 Joan Adolf van Maanen is geboren op maandag 17 augustus 1903 in Arnhem, zoon van Willem van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1.6.3) en Dirkje Vonk. Joan is overleden op maandag 19 november 1984 in Arnhem, 81 jaar oud. Joan trouwde met Rosalina Maria Catharina Potman. Rosalina is geboren op zaterdag 27 mei 1905 in Renkum, dochter van Wolter Anthonie Potman en Engelina Wilhelmina Jebbink. Rosalina is overleden op zondag 10 juni 1945 in Leeuwarden, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1945 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Rosalina: Elders overleden
Aktenr. 810 van de gemeente Arnhem
1.1.2.4.4.1.1.6.4 Christina Johanna van Manen is geboren omstreeks 1882 in Arnhem, dochter van Govert Johan Adolf van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1.6) en Christina Johanna Teunissen. Christina is overleden op vrijdag 28 juni 1935 in Arnhem, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 508
Christina trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op woensdag 4 juli 1917 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Martinus Harmens, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Martinus: Aktenr. 226
Martinus weduwnaar van Jantje Sneep
Martinus is geboren omstreeks 1883 in Worth (Rheden), zoon van Hendrik Harmens en Lammerdina Bandel. Martinus is overleden op woensdag 23 oktober 1918 in Arnhem, ongeveer 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 908
Martinus is weduwnaar van Jantje Sneep (±1889-1916), met wie hij trouwde op donderdag 11 augustus 1910 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Trambeambte, tramconducteur
1.1.2.4.4.1.1.8 Herman van Maanen is geboren in 1854 in Wageningen, zoon van Herman van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1) en Janetta Gerarda van Peursem. Herman is overleden op dinsdag 20 mei 1930 in Velp (Rheden), 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Herman: Aktenr. 96
Beroep:
Hoofd der school
Herman trouwde, 32 of 33 jaar oud, op maandag 3 januari 1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Henriette Hartelust, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Henriette: Aktenr. 1
Henriette is geboren omstreeks 1862 in Ede, dochter van Willem Hartelust en Willemina Swanenburg.
Kinderen van Herman en Henriette:
1 Herman van Maanen, geboren omstreeks 1889 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.4.4.1.1.8.1.
2 Willem van Maanen, geboren omstreeks 1891 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.4.4.1.1.8.2.
1.1.2.4.4.1.1.8.1 Herman van Maanen is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, zoon van Herman van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1.8) en Henriette Hartelust.
Beroep:
Procuratiehouder
Herman trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op dinsdag 4 maart 1913 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief] met Jacoba Sara Louisa Scheltema de Heere, ongeveer 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 6 december 1922 (Echtscheiding) [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij het huwelijk van Herman en Jacoba: Aktenr. reg. 6A;fol.21v
Jacoba is geboren omstreeks 1893 in Padang (Nederlands-Indi), dochter van Isaak Scheltema de Heere en Elisabeth Koopman.
1.1.2.4.4.1.1.8.2 Willem van Maanen is geboren omstreeks 1891 in Amsterdam, zoon van Herman van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.1.8) en Henriette Hartelust. Willem trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op vrijdag 12 juli 1918 in Baarn [bron: Het Utrechts Archief] met Afina Elizabeth Wallast, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 3 december 1975 in Utrecht (Echtscheiding) [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Afina: Aktenr. 35
Scheiding ingeschreven te Baarn op 18-12-1975
Afina is geboren omstreeks 1897 in Den Helder, dochter van Marinus Job Wallast en Aafje de Wijn.
1.1.2.4.4.1.4 Johanna van Maanen is geboren op zaterdag 3 juni 1809 in Velp (Rheden), dochter van Gerrit van Maanen en Aartje (Aaltje) van Otterloo (zie 1.1.2.4.4.1). Johanna is overleden op zondag 19 oktober 1873 in Arnhem, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Elders overleden
Overlijden: aktenr. 693
Overlijden: aktenr. 162 van de gemeente Ede
Johanna trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 29 december 1843 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Maarten Colijn, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Maarten: Aktenr. 45
Maarten is geboren omstreeks 1813 in Noordwijk, zoon van Cornelis Colijn en Geertje van Hemert. Maarten is overleden op zondag 25 november 1866 in Lunteren (Ede), ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maarten: Aktenr. 209
Beroep:
Schoolonderwijzer, hoofdonderwijzer
Kinderen van Johanna en Maarten:
1 Gerrit Colijn [1.1.2.4.4.1.4.1], geboren omstreeks 1845 in Otterlo. Gerrit is overleden op zaterdag 29 april 1871 in Ede, ongeveer 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 87
Beroep:
Hulponderwijzer
2 Cornelis Martinus Colijn [1.1.2.4.4.1.4.2], geboren omstreeks 1846 in Otterlo. Cornelis is overleden op donderdag 14 december 1848 in Otterlo (Ede), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 245
3 Geertruida Johanna Colijn [1.1.2.4.4.1.4.3], geboren omstreeks 1853 in Otterlo. Geertruida is overleden op zondag 29 oktober 1854 in Otterlo (Ede), ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 178
4 Cornelis Martinus Colijn [1.1.2.4.4.1.4.4], geboren omstreeks oktober 1853 in Otterlo. Cornelis is overleden op zondag 16 april 1854 in Otterlo (Ede), ongeveer 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 70
1.1.2.4.4.1.5 Willem van Maanen is geboren op woensdag 20 november 1811 in Velp (Rheden), zoon van Gerrit van Maanen en Aartje (Aaltje) van Otterloo (zie 1.1.2.4.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 november 1811 [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt op zondag 8 december 1811 in Velp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 29 : Reg.nr. 2906 : Akteplaats: Velp
Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina 112 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1379 : Doopplaats: Velp
Willem is overleden op maandag 20 december 1886 in Velp (Rheden), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 262
Notitie bij Willem: Ook Willem van Manen
Beroep:
Papiermaker (Papiermolens: Het Horstje en het Kaarsenmakersgat.
Willem werkt na het overlijden van zijn vader op het Horstje. Hij woonde en werkte hier tot 1855 en vertrok toen naar de molen aan het Kaarsenmakergat en noemde die molen toen het Horstje. Hij werkte hier tot 1865.)
Willem trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1850 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Geertruida van Maanen, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Geertruida: Aktenr. 19
Willem en Geertruida zijn neef en nicht van elkaar.
Geertruida is geboren op donderdag 7 november 1816 in Velp (Rheden), dochter van Evert Willem van Ma(a)nen en Geertruida Schut. Geertruida is overleden op dinsdag 26 juli 1898 in Velp (Rheden), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 168
Notitie bij Geertruida: Ook Geertruida van Manen
Kinderen van Willem en Geertruida:
1 Geertruida Harriet van Maanen, geboren op dinsdag 22 oktober 1850 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.1.
2 Gerrit van Manen, geboren op zondag 9 mei 1852 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.2.
3 Evert Willem van Maanen, geboren op woensdag 16 november 1853 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.3.
4 van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.4], levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 21 september 1855 in Velp (Rheden).
5 Willem van Manen, geboren op zaterdag 13 juni 1857 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.5.
6 Hendrik Huibert van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.6], geboren op zaterdag 17 november 1860 in Velp (Rheden).
7 van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.7], levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 7 februari 1862 in Velp (Rheden).
1.1.2.4.4.1.5.1 Geertruida Harriet van Maanen is geboren op dinsdag 22 oktober 1850 in Velp (Rheden), dochter van Willem van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.5) en Geertruida van Maanen. Geertruida is overleden op vrijdag 8 mei 1925 in Arnhem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 350
Geertruida trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 19 februari 1885 in Rheden [bron: Gelders Archief] met David Patricus Wijlhuizen, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en David: Aktenr. 13
David is geboren in 1860 in Rozendaal (Gld), zoon van Gerrit Wijlhuizen en Theodora Johanna Colenbrander. David is overleden op dinsdag 11 maart 1902 in Arnhem, 41 of 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Aktenr. 186
Beroep:
Landbouwer
1.1.2.4.4.1.5.2 Gerrit van Manen is geboren op zondag 9 mei 1852 in Velp (Rheden), zoon van Willem van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.5) en Geertruida van Maanen. Gerrit is overleden op donderdag 10 augustus 1922 in Velp (Rheden), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 augustus 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 202
Beroep:
Rijksambtenaar
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 10 mei 1882 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Geertruida Maria Peters, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geertruida: Aktenr. 98
Geertruida is geboren in 1848 in Wageningen, dochter van Jan Peter Peters en Jacoba Buddingh. Geertruida is overleden op vrijdag 2 januari 1925 in Velp (Rheden), 76 of 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 2
Beroep:
Dienstbode
1.1.2.4.4.1.5.3 Evert Willem van Maanen is geboren op woensdag 16 november 1853 in Velp (Rheden), zoon van Willem van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.5) en Geertruida van Maanen. Evert is overleden op vrijdag 18 januari 1907 in Velp (Rheden), 53 jaar oud. Evert:
(1) trouwde met Anna Margaretha Wessel. Anna is geboren in Osnabruck.
(2) trouwde met Elizabeth Maria Jeanette Viets. Elizabeth is geboren op maandag 14 december 1868 in Wageningen. Elizabeth is overleden op woensdag 7 juli 1948 in Velp (Rheden), 79 jaar oud.
Kinderen van Evert en Elizabeth:
1 Willem van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.3.1], geboren op zondag 20 januari 1889 in Velp (Rheden). Willem is overleden op maandag 29 december 1969 in Harderwijk, 80 jaar oud.
2 Elisabeth Maria van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.3.2], geboren op dinsdag 3 juni 1890 in Velp (Rheden). Elisabeth is overleden op woensdag 24 juli 1974 in Driebergen, 84 jaar oud.
3 Johannes van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.3.3], geboren op maandag 31 augustus 1891 in Velp (Rheden). Johannes is overleden op woensdag 27 maart 1895 in Velp (Rheden), 3 jaar oud.
4 Geertruida van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.3.4], geboren op woensdag 10 mei 1893 in Velp (Rheden). Geertruida is overleden op zondag 17 augustus 1975 in Velp (Rheden), 82 jaar oud.
5 Antonia van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.3.5], geboren op woensdag 10 oktober 1894 in Velp (Rheden). Antonia is overleden op maandag 7 september 1896 in Velp (Rheden), 1 jaar oud.
6 Johannes van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.3.6], geboren op maandag 26 oktober 1896 in Velp (Rheden). Johannes is overleden op woensdag 23 december 1896 in Velp (Rheden), 1 maand oud.
7 Antonie Maria van Maanen [1.1.2.4.4.1.5.3.7], geboren op maandag 17 januari 1898 in Velp (Rheden). Antonie is overleden op vrijdag 5 december 1969 in Oosterbeek, 71 jaar oud.
1.1.2.4.4.1.5.5 Willem van Manen is geboren op zaterdag 13 juni 1857 in Velp (Rheden), zoon van Willem van Maanen (zie 1.1.2.4.4.1.5) en Geertruida van Maanen. Willem is overleden op zondag 20 april 1924 in Velp (Rheden), 66 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
Willem trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 juni 1883 in Rozendaal (Gld) [bron: Gelders Archief] met Berendina Wijlhuizen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Berendina: Aktenr. 2
Berendina is geboren op vrijdag 5 april 1861 in Rozendaal (Gld), dochter van Gerrit Wijlhuizen en Theodora Johanna Colenbrander. Berendina is overleden op donderdag 30 maart 1944, 82 jaar oud.
Kinderen van Willem en Berendina:
1 Theodora Johanna van Manen, geboren op zondag 19 oktober 1884 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.5.1.
2 Willem van Manen, geboren op maandag 2 januari 1888 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.5.2.
3 Geertruida van Manen, geboren op zondag 28 juli 1889 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.5.3.
4 Berendina van Manen, geboren op maandag 9 september 1895 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.5.4.
5 Maria van Manen, geboren op vrijdag 11 augustus 1899 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.2.4.4.1.5.5.5.
1.1.2.4.4.1.5.5.1 Theodora Johanna van Manen is geboren op zondag 19 oktober 1884 in Velp (Rheden), dochter van Willem van Manen (zie 1.1.2.4.4.1.5.5) en Berendina Wijlhuizen. Theodora is overleden op woensdag 14 februari 1962, 77 jaar oud. Theodora trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 2 november 1910 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Hasken Steven Lamers, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodora en Hasken: Aktenr. 118
Hasken is geboren in 1881 in Rheden, zoon van Wouter Lamers en Bartje Hagen.
Beroep:
Landbouwer
1.1.2.4.4.1.5.5.2 Willem van Manen is geboren op maandag 2 januari 1888 in Velp (Rheden), zoon van Willem van Manen (zie 1.1.2.4.4.1.5.5) en Berendina Wijlhuizen. Willem is overleden op maandag 23 september 1968, 80 jaar oud.
Beroep:
Gemeenteopzichter
Willem trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 8 april 1921 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Margaretha Elisabeth Jantina Niemeijer, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Margaretha: Aktenr. 46
Margaretha is geboren in 1891 in Nieuwe Pekela, dochter van Lambertus Niemeijer en Wiebbina Sieben Fiddens.
Beroep:
Verpleegster
1.1.2.4.4.1.5.5.3 Geertruida van Manen is geboren op zondag 28 juli 1889 in Velp (Rheden), dochter van Willem van Manen (zie 1.1.2.4.4.1.5.5) en Berendina Wijlhuizen. Geertruida is overleden op zondag 22 november 1964, 75 jaar oud. Geertruida trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 3 oktober 1917 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Hendrik Burgers, 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Hendrik: Aktenr. 116
Hendrik is geboren in 1878 in Spankeren, zoon van Teunis Burgers en Jacoba Hagen.
Beroep:
Belastingambtenaar
1.1.2.4.4.1.5.5.4 Berendina van Manen is geboren op maandag 9 september 1895 in Velp (Rheden), dochter van Willem van Manen (zie 1.1.2.4.4.1.5.5) en Berendina Wijlhuizen. Berendina trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 13 maart 1918 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Pieter Cornelis van der Ree, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berendina en Pieter: Aktenr. 24
Pieter is geboren in 1896 in Harderwijk, zoon van Arie van der Ree en Ingetje Andeweg. Pieter is overleden in april 1945 in Neuengamme (Duisland), 48 of 49 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzer
1.1.2.4.4.1.5.5.5 Maria van Manen is geboren op vrijdag 11 augustus 1899 in Velp (Rheden), dochter van Willem van Manen (zie 1.1.2.4.4.1.5.5) en Berendina Wijlhuizen. Maria trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 4 februari 1921 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gijsbertus Agathus van der Ree, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Gijsbertus: Aktenr. 14
Gijsbertus is geboren op zaterdag 11 juni 1898 in Vlieland, zoon van Arie van der Ree en Ingetje Andeweg. Gijsbertus is overleden op woensdag 19 augustus 1964 in Barneveld, 66 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzer
1.1.2.4.4.1.7 Marija van Maanen is geboren op woensdag 27 december 1820 in Velp (Rheden), dochter van Gerrit van Maanen en Aartje (Aaltje) van Otterloo (zie 1.1.2.4.4.1). Marija is overleden op donderdag 31 augustus 1899 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Marija: Aktenr. 753
Beroep:
Dienstbode
Marija trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 17 mei 1865 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Antonie Preustink, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marija en Antonie: Aktenr. 106
Antonie is geboren omstreeks 1839 in Arnhem, zoon van Antonie Preustink en Aaltje van Amerongen.
Beroep:
Tuinman
1.1.2.4.5 Jacob (Jacobus) Stevens van Otterlo is geboren in maart 1753 in Beekbergen, zoon van Steven Jansen van Otterlo (zie 1.1.2.4) en Aartjen van Til. Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1753 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 102 : Volgnr. op de pagina: 13 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
Jacob is overleden op donderdag 16 juli 1807 in Ermelo, 54 jaar oud.
Beroep:
Papiermaker, daghuurder (Papiermaker op de Wasmolen/Staverdense molen
In 1785 pacht Jacob de molen.
Zoals zoveel papiermakers had ook Jacob financiele problemen. In 1803 konden ze geen lompen, lijn, aluin en blauwsel meer kopen.
De zoon Steven volgt zijn ouders in 1807 op de molen op. Hij maakte maar 1 soort papier zonder watermerk en was de laatste papiermaker op de molen.)
Jacob:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 2 november 1783 in Beekbergen met Geertje Janssen Pannekoek. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 10 oktober 1783 in Apeldoorn. Geertje is overleden op donderdag 22 januari 1784 in Op de Pas (Apeldoorn).
(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 14 juli 1785 in Ermelo met Geertje Ever(t)s Nuyen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 14 juli 1785 in Apeldoorn.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Geertje: Jacob weduwnaar van Geertje Jans Pannekoek
Geertje is geboren in Apeldoorn. Geertje is overleden op vrijdag 8 juni 1804 in Leuvenum (Ermelo).
Kinderen van Jacob en Geertje (2):
1 Evert van Otterlo [1.1.2.4.5.1], geboren in mei 1786 in Ermelo. Hij is gedoopt op zondag 21 mei 1786 in Ermelo. Evert is overleden vr 1794 in Ermelo, ten hoogste 8 jaar oud.
2 Steven van Otterlo, geboren op zondag 21 mei 1786 in Ermelo. Volgt 1.1.2.4.5.2.
3 Johanna van Otterlo(o), geboren in januari 1788 in Ermelo. Volgt 1.1.2.4.5.3.
4 Aart van Otterlo [1.1.2.4.5.4], geboren in september 1789 in Ermelo. Hij is gedoopt op zondag 4 oktober 1789 in Ermelo.
5 Aartje van Otterlo [1.1.2.4.5.5], geboren in juli 1791 in Ermelo. Zij is gedoopt op zondag 24 juli 1791 in Ermelo. Aartje is overleden op woensdag 19 januari 1870 in Apeldoorn, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 januari (jaar onbekend).
6 Evert van Otterlo [1.1.2.4.5.6], geboren op zondag 13 juli 1794 in Ermelo. Hij is gedoopt op zondag 20 juli 1794 in Ermelo. Evert is overleden op donderdag 10 oktober 1822 in Ermelo, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 oktober 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 53
Beroep:
Daghuurder
7 Willem van Otterlo, geboren op donderdag 8 februari 1798 in Ermelo. Volgt 1.1.2.4.5.7.
1.1.2.4.5.2 Steven van Otterlo is geboren op zondag 21 mei 1786 in Ermelo, zoon van Jacob (Jacobus) Stevens van Otterlo (zie 1.1.2.4.5) en Geertje Ever(t)s Nuyen. Hij is gedoopt op zondag 21 mei 1786 in Ermelo. Steven is overleden op zaterdag 11 september 1847 in Apeldoorn, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 september 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steven: Aktenr. 137
Notitie bij Steven: Ook Steven van Otterloo
Beroep:
Ws. papiermaker op de Boxtelse papierfabriek
Steven trouwde met Mietje (Maria) Rademaker. Mietje is geboren omstreeks 1778 in Dinxperlo. Mietje is overleden op zaterdag 2 juni 1855 in Apeldoorn, ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mietje: Aktenr. 146
Kinderen van Steven en Mietje:
1 Jacobus van Otterloo, geboren op zondag 8 juli 1810 in Apeldoorn. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.
2 Alijda van Otterlo, geboren omstreeks 1816 in Oisterwijk (Nbr). Volgt 1.1.2.4.5.2.2.
3 Gerhardina van Otterlo, geboren op donderdag 1 april 1819 in Valkenswaard (Nbr). Volgt 1.1.2.4.5.2.3.
1.1.2.4.5.2.1 Jacobus van Otterloo is geboren op zondag 8 juli 1810 in Apeldoorn, zoon van Steven van Otterlo (zie 1.1.2.4.5.2) en Mietje (Maria) Rademaker. Jacobus is overleden op zondag 24 februari 1867 in Noord-Waddinxveen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1867 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 14
Notitie bij Jacobus: Ook Jacobus van Otterlo
Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op zondag 17 maart 1833 in Noord-Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Wijntje (ook Trijntje) Koster, 14 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Wijntje: Aktenr. 3
Wijntje is geboren op maandag 11 mei 1818 in Noord-Waddinxveen. Wijntje is overleden op dinsdag 10 augustus 1886 in Waddinxveen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1886 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Wijntje: Aktenr. 66
Kinderen van Jacobus en Wijntje:
1 Stephanus van Otterloo, geboren op vrijdag 21 juni 1833 in Noord-Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.1.
2 Dirk van Otterloo, geboren op dinsdag 10 februari 1835 in Noord-Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.2.
3 Gerrit van Otterloo, geboren op donderdag 27 september 1838 in Noord-Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.3.
4 Kaatje van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.4], geboren in 1842 in Noord-Waddinxveen. Kaatje is overleden op dinsdag 8 januari 1867 in Noord-Waddinxveen, 24 of 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 januari 1867 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Kaatje: Aktenr. 2
5 Pieter van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.5], geboren in 1845 in Noord-Waddinxveen. Pieter is overleden op donderdag 13 april 1848 in Noord-Waddinxveen, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 april 1848 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 15
6 Maria van Otterloo, geboren in 1848 in Noord-Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.6.
1.1.2.4.5.2.1.1 Stephanus van Otterloo is geboren op vrijdag 21 juni 1833 in Noord-Waddinxveen, zoon van Jacobus van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1) en Wijntje (ook Trijntje) Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1833 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Stephanus: Aktenr. 28
Stephanus is overleden op vrijdag 24 mei 1907 in Rotterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Stephanus: Aktenr. 2760
Beroep:
Papiermaker
Getuige bij:
30-05-1867     huwelijk Gerrit van Otterloo (1838-1912) en Margaretha Johanna Vermaat (1843-1931) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3]    [broer bruidegom]   [bron: Streekarchief Midden-Holland]
Stephanus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 25 maart 1857 in Noord-Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Willemina Maria van der Winden, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Stephanus en Willemina: Aktenr. 4
Willemina is geboren op zondag 17 februari 1833 in Noord-Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1833 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 6
Kinderen van Stephanus en Willemina:
1 Jacobus van Otterloo, geboren op zaterdag 31 oktober 1857 in Noord-Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.1.1.
2 Petronella van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.1.2], geboren op donderdag 5 april 1860 in Noord-Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 april 1860 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 29
Petronella is overleden op zaterdag 14 juli 1866 in Noord-Waddinxveen, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 15 juli 1866 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 35
3 Pieter van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.1.3], geboren op zaterdag 5 juli 1862 in Noord-Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1862 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 32
Pieter is overleden op dinsdag 18 november 1862 in Noord-Waddinxveen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 november 1862 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 60
4 Wijntje van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.1.4], geboren op zaterdag 19 september 1863 in Noord-Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1863 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Wijntje: Aktenr. 65
Wijntje is overleden op maandag 23 juli 1866 in Noord-Waddinxveen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1866 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Wijntje: Aktenr. 53
5 Arie van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.1.5], geboren op dinsdag 30 januari 1866 in Noord-Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1866 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 8
Arie is overleden op dinsdag 24 juli 1866 in Noord-Waddinxveen, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 juli 1866 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Arie: Aktenr. 55
6 Pieter van Otterloo, geboren op dinsdag 4 juni 1867 in Noord-Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.1.6.
7 Pietje van Otterloo, geboren op dinsdag 7 december 1869 in Noord-Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.1.7.
8 Arie van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.1.8], geboren op maandag 17 augustus 1874 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1874 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 284
Arie is overleden op donderdag 21 januari 1875 in Delfshaven, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Arie: Aktenr. Delfshaven 1875 - 022
9 Arie van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.1.9], geboren op maandag 1 mei 1876 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1876 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 170
Arie is overleden op donderdag 10 augustus 1876 in Delfshaven, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Arie: Aktenr. Delfshaven 1876 - 196
1.1.2.4.5.2.1.1.1 Jacobus van Otterloo is geboren op zaterdag 31 oktober 1857 in Noord-Waddinxveen, zoon van Stephanus van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.1) en Willemina Maria van der Winden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1857 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 66
Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 17 augustus 1881 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Metje Annotee, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Metje: Aktenr. 841
Metje is geboren op zondag 14 augustus 1859 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Metje: Aktenr. 2657
Kind van Jacobus en Metje:
1 Stephanus van Otterloo, geboren op dinsdag 2 juli 1895 in Rotterdam. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.1.1.1.
1.1.2.4.5.2.1.1.1.1 Stephanus van Otterloo is geboren op dinsdag 2 juli 1895 in Rotterdam, zoon van Jacobus van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.1.1) en Metje Annotee. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Stephanus: Aktenr.3456
Stephanus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 6 oktober 1920 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Jenneke de Roon, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Stephanus en Jenneke: Aktenr. Rotterdam 1920 167
Jenneke is geboren in 1892 in Sprang.
1.1.2.4.5.2.1.1.6 Pieter van Otterloo is geboren op dinsdag 4 juni 1867 in Noord-Waddinxveen, zoon van Stephanus van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.1) en Willemina Maria van der Winden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1867 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 27
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24 mei 1893 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Christina Siegers, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Christina: Aktenr. 659
Christina is geboren op vrijdag 11 september 1868 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 3049
Kinderen van Pieter en Christina:
1 Roelof Stephanus van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.1.6.1], geboren op dinsdag 13 februari 1894 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Roelof: Aktenr. 902
2 Wilhelmina Maria van Otterloo, geboren op maandag 24 juni 1895 in Rotterdam. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.1.6.2.
3 Roelof van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.1.6.3], geboren op woensdag 4 november 1896 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Roelof: Aktenr. 8671
Roelof is overleden op zondag 20 oktober 1963 in Rotterdam, 66 jaar oud.
Beroep:
Timmerman, beeldhouwer
4 Stephanus van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.1.6.4], geboren op maandag 30 januari 1899 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Stephanus: Aktenr. 884
5 Pieter van Otterloo, geboren op maandag 10 december 1900 in Rotterdam. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.1.6.5.
1.1.2.4.5.2.1.1.6.2 Wilhelmina Maria van Otterloo is geboren op maandag 24 juni 1895 in Rotterdam, dochter van Pieter van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.1.6) en Christina Siegers. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 3161
Wilhelmina trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 9 mei 1923 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Antonius Wilhelmus Andriesse, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Antonius: Aktenr. Rotterdam 1923 f72
Antonius is geboren op dinsdag 17 september 1895 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Antonius: Aktenr. 5513
1.1.2.4.5.2.1.1.6.5 Pieter van Otterloo is geboren op maandag 10 december 1900 in Rotterdam, zoon van Pieter van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.1.6) en Christina Siegers. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 11450
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 28 november 1923 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Trijntje Koorn, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Trijntje: Aktenr. Rotterdam 1923 p47v
Trijntje is geboren op zaterdag 27 december 1902 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Aktenr. 12274
1.1.2.4.5.2.1.1.7 Pietje van Otterloo is geboren op dinsdag 7 december 1869 in Noord-Waddinxveen, dochter van Stephanus van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.1) en Willemina Maria van der Winden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 december 1869 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Pietje: Aktenr. 71
Pietje trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 12 maart 1902 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam] met Adolf Weenink, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pietje en Adolf: Aktenr. Rotterdam 1902 d3
Adolf is geboren op maandag 1 april 1878 in Gouda, zoon van Bernard Hendrik Weenink en Maria Stoer.
1.1.2.4.5.2.1.2 Dirk van Otterloo is geboren op dinsdag 10 februari 1835 in Noord-Waddinxveen, zoon van Jacobus van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1) en Wijntje (ook Trijntje) Koster. Dirk is overleden op zondag 13 november 1898 in Waddinxveen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 november 1898 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 103
Beroep:
Tuinier
Getuige bij:
30-05-1867     huwelijk Gerrit van Otterloo (1838-1912) en Margaretha Johanna Vermaat (1843-1931) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3]    [broer bruidegom]   [bron: Streekarchief Midden-Holland]
Dirk:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 16 juli 1863 in Zuid-Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Willemina van Erk, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Willemina: Aktenr. 5
Willemina is geboren op dinsdag 19 augustus 1834 in Zuid-Waddinxveen, dochter van Jan van Erk en Adriana van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 augustus 1891 [bron: Zuid-Holland, Formosa en VOC]. Willemina is overleden op woensdag 16 december 1891 in Waddinxveen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1891 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 117
(2) trouwde, 57 jaar oud, op woensdag 14 september 1892 in Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Pietertje Hofman, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Pietertje: Aktenr. 23
Dirk weduwnaar van Willemina van Erk
Pietertje weduwe van Piter Drost
Pietertje is geboren in 1836 in Zuid-Waddinxveen. Pietertje is overleden op maandag 10 november 1919 in Waddinxveen, 82 of 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 november 1919 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Pietertje: Aktenr. 83
Pietertje is weduwe van Pieter Drost (1828-1863), met wie zij trouwde op woensdag 17 november 1858 in Noord-Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland]. Pietertje trouwde later op donderdag 24 april 1902 in Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Cornelis van den Brink (1839-vr 1919).
Kinderen van Dirk en Willemina:
1 Jacobus van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.2.1], geboren in 1863 in Noord-Waddinxveen. Jacobus is overleden op woensdag 11 augustus 1869 in Noord-Waddinxveen, 5 of 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1869 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 48
2 Wijntje van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.2.2], geboren op vrijdag 22 april 1864 in Noord-Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1864 [bron: Zuid-Holland, Formosa en VOC]. Wijntje is overleden op dinsdag 3 juni 1873 in Waddinxveen, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1873 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Wijntje: Aktenr. 57
3 Johanna van Otterloo, geboren op donderdag 26 april 1866 in Noord-Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.2.3.
4 Jacobus van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.2.4], geboren op zondag 27 juni 1869 in Noord-Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1869 [bron: Zuid-Holland, Formosa en VOC]. Jacobus is overleden op woensdag 11 augustus 1869 in Noord-Waddinxveen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1869 [bron: Zuid-Holland, Formosa en VOC].
5 Jacobus van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.2.5], geboren op vrijdag 14 februari 1873 in Waddinxveen. Jacobus is overleden op donderdag 10 juli 1873 in Waddinxveen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 juli 1873 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 74
6 Jacobus van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.2.6], geboren op dinsdag 17 november 1874 in Waddinxveen. Jacobus is overleden op woensdag 30 december 1874 in Waddinxveen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1874 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 140
7 Pieter van Otterloo, geboren op zondag 19 augustus 1877 in Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.2.7.
1.1.2.4.5.2.1.2.3 Johanna van Otterloo is geboren op donderdag 26 april 1866 in Noord-Waddinxveen, dochter van Dirk van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.2) en Willemina van Erk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 april 1866 [bron: Zuid-Holland, Formosa en VOC]. Johanna is overleden op maandag 21 december 1931 in Gouda, 65 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16 april 1890 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Hendrik van der Kemp, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Aktenr. 37
Hendrik is geboren op zaterdag 3 maart 1866 in Gouda. Hendrik is overleden op woensdag 24 juli 1940 in Gouda, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1940 [bron: Streekarchief Midden-Holland]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Benjamin Lens (geb. 1873).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 256
Beroep:
Smid, winkelbediende
Kinderen van Johanna en Hendrik:
1 Catharina Johanna van der Kemp, geboren op woensdag 31 december 1890 in Gouda. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.2.3.1.
2 Dirk Willem van der Kemp, geboren op zondag 16 oktober 1892 in Gouda. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.2.3.2.
3 Johannes Jacobus van der Kemp, geboren op woensdag 12 juni 1895 in Gouda. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.2.3.3.
4 Wilhelmina Trijntje van der Kemp, geboren op donderdag 16 december 1897 in Gouda. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.2.3.4.
5 Johannes van der Kemp, geboren op woensdag 20 juni 1900 in Gouda. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.2.3.5.
1.1.2.4.5.2.1.2.3.1 Catharina Johanna van der Kemp is geboren op woensdag 31 december 1890 in Gouda, dochter van Hendrik van der Kemp en Johanna van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.2.3). Catharina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 8 september 1915 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Jan Kooij, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Jan: Aktenr. 137
Jan is geboren in 1892 in Gouda.
1.1.2.4.5.2.1.2.3.2 Dirk Willem van der Kemp is geboren op zondag 16 oktober 1892 in Gouda, zoon van Hendrik van der Kemp en Johanna van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.2.3). Dirk is overleden op woensdag 1 januari 1958 in Leiden, 65 jaar oud [bron: Ans Meijlink]. Dirk trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 9 juni 1915 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Adriana Johanna Hoogendoorn, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Adriana: Aktenr. 73
Adriana is geboren in 1890 in Gouda.
Kind van Dirk en Adriana:
1 van der Kemp [1.1.2.4.5.2.1.2.3.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 5 augustus 1920 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1920 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 1312
Ouders wonende te Amersfoort
1.1.2.4.5.2.1.2.3.3 Johannes Jacobus van der Kemp is geboren op woensdag 12 juni 1895 in Gouda, zoon van Hendrik van der Kemp en Johanna van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.2.3). Johannes is overleden op zaterdag 22 oktober 1949 in Gouda, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1949 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 419
Beroep:
Machinist, gemeentelijke fabriek en schakelbordwachter
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 24 augustus 1921 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Leentje Klazina Burger, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Leentje: Aktenr. 183
Leentje is geboren op zondag 1 december 1895 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Leentje: Aktenr. 7442
1.1.2.4.5.2.1.2.3.4 Wilhelmina Trijntje van der Kemp is geboren op donderdag 16 december 1897 in Gouda, dochter van Hendrik van der Kemp en Johanna van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.2.3). Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11 mei 1921 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Willem Johannes Pieters, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Willem: Aktenr. 83
Willem is geboren in 1896 in Gouda.
1.1.2.4.5.2.1.2.3.5 Johannes van der Kemp is geboren op woensdag 20 juni 1900 in Gouda, zoon van Hendrik van der Kemp en Johanna van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.2.3). Johannes is overleden op donderdag 23 januari 1975 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 2 november 1921 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Hendrika Adriana Trimp, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hendrika: Aktenr. 240
Hendrika is geboren op vrijdag 17 november 1899 in Boskoop. Hendrika is overleden op donderdag 14 juni 1928 in ’s-Gravenhage, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 9 april 1930 in ’s-Gravenhage met Anna Adriana van Diggelen, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Anna: Johannes weduwnaar van Hendrika Adriana Trimp
Anna is geboren op maandag 20 mei 1895 in ’s-Gravenhage. Anna is overleden op zondag 2 mei 1982 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud.
1.1.2.4.5.2.1.2.7 Pieter van Otterloo is geboren op zondag 19 augustus 1877 in Waddinxveen, zoon van Dirk van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.2) en Willemina van Erk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: R.W. van Otterloo]. Pieter is overleden op dinsdag 18 oktober 1949 in Boskoop, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1949 [bron: Centraal Bureau voor Genealogie].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 62
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 5 augustus 1904 in Boskoop [bron: Centraal Bureau voor Genealogie] met Sara de Vink, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Sara: Aktenr. 20
Sara is geboren in 1882 in Boskoop.
1.1.2.4.5.2.1.3 Gerrit van Otterloo is geboren op donderdag 27 september 1838 in Noord-Waddinxveen, zoon van Jacobus van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1) en Wijntje (ook Trijntje) Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1838 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 37
Gerrit is overleden op maandag 19 februari 1912 in Waddinxveen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1912 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 26
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
26-09-1908     geboorteaangifte Johanna Margaretha Karreman (geb. 1908) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3.8.2]    [grootvader moederszijde]   [bron: Streekarchief Midden-Holland]
16-02-1909     geboorteaangifte Gerrit van ’t Slot (geb. 1909) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3.5.4]    [grootvader moederszijde]   [bron: Streekarchief Midden-Holland]
Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 30 mei 1867 in Gouda [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Margaretha Johanna Vermaat, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Stephanus van Otterloo (1833-1907) [zie 1.1.2.4.5.2.1.1] [broer bruidegom], Govert Hendrik de Peer (geb. 1835), Dirk van Otterloo (1835-1898) [zie 1.1.2.4.5.2.1.2] [broer bruidegom] en Anthonie Dirk Vermaat (geb. 1842).
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Margaretha: Aktenr. 57
Margaretha is geboren op donderdag 16 maart 1843 in Gouderak, dochter van Marinus Vermaat en Aafje Westbroek. Margaretha is overleden op donderdag 12 februari 1931 in Waddinxveen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1931 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 10
Notitie bij Margaretha: Ook Johanna Margaretha Vermaat
Kinderen van Gerrit en Margaretha:
1 Arina Jacoba van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.3.1], geboren op zondag 23 februari 1868 in Noord-Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1868 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Arina: Aktenr. 13
Arina is overleden op zaterdag 27 juni 1868 in Noord-Waddinxveen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1868 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Arina: Aktenr. 31
2 Jacobus van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.3.2], geboren op maandag 29 maart 1869 in Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1869 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 18
Jacobus is overleden op zondag 9 januari 1870 in Noord-Waddinxveen, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1870 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 2
3 Marinus van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.3.3], geboren in 1871 in Waddinxveen. Marinus is overleden op dinsdag 19 november 1872 in Waddinxveen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1872 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Marinus: Aktenr. 138
4 Marinus van Otterloo, geboren in 1873 in Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.3.4.
5 Jacoba van Otterloo, geboren in 1876 in Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.3.5.
6 Gerrit van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.3.6], geboren in 1878 in Waddinxveen. Gerrit is overleden op zaterdag 6 juli 1878 in Waddinxveen, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1878 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 79
7 Avina Hendrika van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.3.7], geboren in 1879 in Waddinxveen. Avina is overleden op zaterdag 24 mei 1879 in Waddinxveen, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1879 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Avina: Aktenr. 57
8 Avina van Otterloo, geboren in 1881 in Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.3.8.
9 Wijntje van Otterloo, geboren in 1883 in Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.3.9.
1.1.2.4.5.2.1.3.4 Marinus van Otterloo is geboren in 1873 in Waddinxveen, zoon van Gerrit van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.3) en Margaretha Johanna Vermaat. Marinus trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 5 augustus 1896 in Loosduinen [bron: Historisch Archief Westland] met Maria Magdalena Hamel, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Maria: Aktenr. 24
Bruid en bruidegom beide wonende te Loosduinen.
Maria is geboren in 1874 in ’s-Gravenhage.
Kind van Marinus en Maria:
1 Gerrit van Otterloo [1.1.2.4.5.2.1.3.4.1], geboren op maandag 3 mei 1897 in Loosduinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 mei 1897 [bron: Historisch Archief Westland].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 75
Gerrit is overleden op woensdag 18 december 1918 in Loosduinen, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1918 [bron: Historisch Archief Westland].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 222
1.1.2.4.5.2.1.3.5 Jacoba van Otterloo is geboren in 1876 in Waddinxveen, dochter van Gerrit van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.3) en Margaretha Johanna Vermaat. Jacoba trouwde, 25 of 26 jaar oud, op donderdag 13 februari 1902 in Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Hendrik van ’t Slot, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Hendrik: Aktenr. 3
Hendrik is geboren in 1875 in Loosduinen, zoon van Steven van ’t Slot en Wilhelmina Weststeijn. Hendrik is overleden op dinsdag 3 juni 1924 in Waddinxveen, 48 of 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1924 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 18
Beroep:
Manufacturier
Getuige bij:
16-12-1905     geboorteaangifte Willem Karreman (geb. 1905) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3.8.1]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Streekarchief Midden-Holland]
26-09-1908     geboorteaangifte Johanna Margaretha Karreman (geb. 1908) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3.8.2]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Streekarchief Midden-Holland]
Kinderen van Jacoba en Hendrik:
1 Steven Gerrit van ’t Slot [1.1.2.4.5.2.1.3.5.1], geboren op maandag 22 december 1902 in Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1902 [bron: Streekarchief Midden-Holland]. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Pieter van Erk (geb. 1853).
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 176
Steven is overleden op zondag 11 januari 1903 in Waddinxveen, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1903 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Steven: Aktenr. 5
2 Steven Gerrit van ’t Slot, geboren op dinsdag 12 januari 1904 in Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.3.5.2.
3 Johanna Margaretha van ’t Slot [1.1.2.4.5.2.1.3.5.3], geboren op zondag 31 december 1905 in Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1906 [bron: Streekarchief Midden-Holland]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Maarten Hoogendoorn (geb. 1835).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 1
4 Gerrit van ’t Slot [1.1.2.4.5.2.1.3.5.4], geboren op maandag 15 februari 1909 in Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1909 [bron: Streekarchief Midden-Holland]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Otterloo (1838-1912) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3] [grootvader moederszijde] en Simon Karreman (geb. 1875) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3.8] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 25
1.1.2.4.5.2.1.3.5.2 Steven Gerrit van ’t Slot is geboren op dinsdag 12 januari 1904 in Waddinxveen, zoon van Hendrik van ’t Slot en Jacoba van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.3.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1904 [bron: Streekarchief Midden-Holland]. Bij de geboorteaangifte van Steven waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Erk (geb. 1853) en Gijsbert Bras (geb. 1866).
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 6
Steven is overleden op dinsdag 16 september 1947 in Waddinxveen, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1947 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Steven: Aktenr. 41
Steven trouwde met Neeltje Slof.
1.1.2.4.5.2.1.3.8 Avina van Otterloo is geboren in 1881 in Waddinxveen, dochter van Gerrit van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.3) en Margaretha Johanna Vermaat. Avina is overleden op vrijdag 15 oktober 1943 in Waddinxveen, 61 of 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 oktober 1943 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Avina: Aktenr. 60
Avina trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 5 januari 1905 in Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Simon Karreman, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Avina en Simon: Aktenr. 2
Simon is geboren in 1875 in Moordrecht, zoon van Willem Karreman en Gerrigje Visser.
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
16-02-1909     geboorteaangifte Gerrit van ’t Slot (geb. 1909) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3.5.4]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Streekarchief Midden-Holland]
Kinderen van Avina en Simon:
1 Willem Karreman [1.1.2.4.5.2.1.3.8.1], geboren op zaterdag 16 december 1905 in Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1905 [bron: Streekarchief Midden-Holland]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van ’t Slot (1875-1924) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3.5] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 152
2 Johanna Margaretha Karreman [1.1.2.4.5.2.1.3.8.2], geboren op zaterdag 26 september 1908 in Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1908 [bron: Streekarchief Midden-Holland]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Otterloo (1838-1912) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3] [grootvader moederszijde] en Hendrik van ’t Slot (1875-1924) [zie 1.1.2.4.5.2.1.3.5] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 138
1.1.2.4.5.2.1.3.9 Wijntje van Otterloo is geboren in 1883 in Waddinxveen, dochter van Gerrit van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.3) en Margaretha Johanna Vermaat. Wijntje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 26 maart 1908 in Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Aart de Joode, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijntje en Aart: Aktenr. 3
Aart is geboren in 1883 in Moordrecht, zoon van Cornelis de Joode en Regina Verboom.
1.1.2.4.5.2.1.6 Maria van Otterloo is geboren in 1848 in Noord-Waddinxveen, dochter van Jacobus van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1) en Wijntje (ook Trijntje) Koster. Maria is overleden op woensdag 20 juli 1921 in Waddinxveen, 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1921 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 35
Maria trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 27 mei 1875 in Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Maarten van der Heijden, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Maarten: Aktenr. 12
Maarten is geboren in 1845 in Noord-Waddinxveen. Maarten is overleden op zaterdag 3 mei 1924 in Waddinxveen, 78 of 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1924 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Maarten: Aktenr. 16
Kinderen van Maria en Maarten:
1 Klazina Jacoba van der Heijden [1.1.2.4.5.2.1.6.1], geboren in 1876 in Waddinxveen. Klazina is overleden op zaterdag 9 september 1876 in Waddinxveen, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 september 1876 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Klazina: Aktenr. 120
2 Jacobus van der Heijden [1.1.2.4.5.2.1.6.2], geboren in 1877 in Waddinxveen. Jacobus is overleden op vrijdag 6 december 1878 in Waddinxveen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1878 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 131
3 Pieter van der Heijden [1.1.2.4.5.2.1.6.3], geboren in 1879 in Waddinxveen. Pieter is overleden op woensdag 12 maart 1879 in Waddinxveen, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 maart 1879 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
4 Jacobus van der Heijden, geboren in 1881 in Waddinxveen. Volgt 1.1.2.4.5.2.1.6.4.
5 Pieter van der Heijden [1.1.2.4.5.2.1.6.5], geboren in 1886 in Waddinxveen. Pieter is overleden op maandag 10 mei 1886 in Waddinxveen, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1886 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 41
1.1.2.4.5.2.1.6.4 Jacobus van der Heijden is geboren in 1881 in Waddinxveen, zoon van Maarten van der Heijden en Maria van Otterloo (zie 1.1.2.4.5.2.1.6). Jacobus is overleden op zaterdag 9 oktober 1937 in Waddinxveen, 55 of 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1937 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 47
Jacobus trouwde, 28 of 29 jaar oud, op woensdag 27 juli 1910 in Waddinxveen [bron: Streekarchief Midden-Holland] met Sophia van Erk, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Sophia: Aktenr. 19
Sophia is geboren in 1883 in Waddinxveen, dochter van Jan van Erk en Wilhelmina Vermeij. Sophia is overleden op vrijdag 12 februari 1937 in Waddinxveen, 53 of 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 februari 1937 [bron: Streekarchief Midden-Holland].
Notitie bij overlijden van Sophia: Aktenr. 9
1.1.2.4.5.2.2 Alijda van Otterlo is geboren omstreeks 1816 in Oisterwijk (Nbr), dochter van Steven van Otterlo (zie 1.1.2.4.5.2) en Mietje (Maria) Rademaker.
Beroep:
Arbeidster
Alijda trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1841 in Delden Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jacob Frederik Pieperiet, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alijda en Jacob: Aktenr. 5
Jacob is geboren omstreeks 1813 in Delden, zoon van Gerrit Jan Pieperiet en Hendrine Vos.
Kind van Alijda en Jacob:
1 Jacoba Frederika Pieperiet [1.1.2.4.5.2.2.1], geboren op donderdag 15 februari 1844 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Aktenr. 47 : Reg.nr. 6623 : Akteplaats: Apeldoorn
1.1.2.4.5.2.3 Gerhardina van Otterlo is geboren op donderdag 1 april 1819 in Valkenswaard (Nbr), dochter van Steven van Otterlo (zie 1.1.2.4.5.2) en Mietje (Maria) Rademaker. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Gerhardina: Aktenr. 6 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Valkenswaard
Gerhardina trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 30 september 1841 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Albert Paalman, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerhardina en Albert: Aktenr. 80
Albert is geboren omstreeks 1815 in Deventer, zoon van Hendrik Paalman en Gerritjen van der Velde.
Beroep:
Schoenmaker
Kind van Gerhardina en Albert:
1 Hendrik Paalman [1.1.2.4.5.2.3.1], geboren op maandag 14 maart 1842 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 63 : Reg.nr. 6623 : Akteplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op maandag 11 juli 1842 in Deventer, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juli 1842 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 194 Reg.nr. 3134 : Akteplaats: Deventer
1.1.2.4.5.3 Johanna van Otterlo(o) is geboren in januari 1788 in Ermelo, dochter van Jacob (Jacobus) Stevens van Otterlo (zie 1.1.2.4.5) en Geertje Ever(t)s Nuyen. Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1788 in Ermelo. Johanna is overleden op zondag 25 februari 1855 in Apeldoorn, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 62
Beroep:
Huiswerkdoende
Johanna trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 2 januari 1812 in Nijbroek [bron: Gelders Archief] met Hendricus Jansen Vosselman, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendricus: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3583 : Akteplaats: Nijbroek
Hendricus is geboren omstreeks 1790 in Terwolde, zoon van Antonij Jansen Vosselman en Geesken Rutgers Mulder. Hendricus is overleden op woensdag 7 maart 1832 in Terwolde, ongeveer 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendricus: Aktenr. 38
Beroep:
Daghuurder
Kinderen van Johanna en Hendricus:
1 Antonie Vosselman [1.1.2.4.5.3.1], geboren op dinsdag 4 mei 1813 in Terwolde (Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonie: Aktenr. 31 : Reg.nr. 3584 : Akteplaats: Nijbroek
2 Antonia Vosselman [1.1.2.4.5.3.2], geboren op woensdag 27 april 1814 in Terwolde (Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 24 : Reg.nr. 3584 : Akteplaats: Nijbroek
3 Jacobus Vosselman, geboren op donderdag 9 mei 1816 in Terwolde (Voorst). Volgt 1.1.2.4.5.3.3.
4 Gerhardus Vosselman [1.1.2.4.5.3.4], geboren op zondag 20 september 1818 in Terwolde (Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Aktenr. 97a : Reg.nbr. 2897 : Akteplaats: Voorst
Gerhardus is overleden op zondag 21 november 1819 in Terwolde (Voorst), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 november 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerhardus: Aktenr. 151
5 Gerrit Vosselman [1.1.2.4.5.3.5], geboren op zondag 20 september 1818 in Terwolde (Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 97 : Reg.nr. 2897 : Akteplaats: Voorst
Gerrit is overleden op zaterdag 20 november 1819 in Terwolde (Voorst), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 150 : Reg.nr. 2803 : Akteplaats: Voorst
6 Gerrit Vosselman, geboren op donderdag 13 april 1820 in Terwolde (Voorst). Volgt 1.1.2.4.5.3.6.
7 Geertruij Vosselman [1.1.2.4.5.3.7], geboren op zaterdag 19 januari 1822 in Terwolde (Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2896 : Akteplaats: Voorst
8 Jan Vosselman [1.1.2.4.5.3.8], geboren op woensdag 6 augustus 1823 in Terwolde (Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 135 : Reg.nr. 2896 : Akteplaats: Voorst
9 Hendrik Jan Vosselman [1.1.2.4.5.3.9], geboren op zaterdag 18 juni 1825 in Terwolde (Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 100 : Reg.nr. 2896 : Akteplaats: Voorst
Hendrik is overleden op maandag 4 september 1826 in Terwolde (Voorst), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 88
10 Hendrika Johanna Vosselman [1.1.2.4.5.3.10], geboren op vrijdag 30 maart 1827 in Terwolde (Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 64 : Reg.nr. 2895 : Akteplaats: Voorst
11 Willemina Vosselman [1.1.2.4.5.3.11], geboren op vrijdag 25 september 1829 in Terwolde (Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 177 : Reg.nr. 2895 : Akteplaats: Voorst
1.1.2.4.5.3.3 Jacobus Vosselman is geboren op donderdag 9 mei 1816 in Terwolde (Voorst), zoon van Hendricus Jansen Vosselman en Johanna van Otterlo(o) (zie 1.1.2.4.5.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 17 : Reg.nr. 3584 : Akteplaats: Nijbroek
Jacobus is overleden op donderdag 21 oktober 1869 in Wilp (Voorst), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 oktober 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 171
Beroep:
Daghuurder
Jacobus trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 20 november 1852 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Tonia Teunissen, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Tonia: Aktenr. 63 : Reg.nr. 2875 : Akteplaats: Voorst
Tonia is geboren op vrijdag 5 juli 1822 in Wilp (Voorst), dochter van Andries Teunissen en Janna Stegeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Tonia: Aktenr. 99 : Reg.nr. 2896 : Akteplaats: Voorst
Tonia is overleden op donderdag 31 augustus 1854 in Wilp (Voorst), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Tonia: Aktenr. 104 : Reg.nr. 2798 : Akteplaats: Voorst
Beroep:
Huiswerkdoende
1.1.2.4.5.3.6 Gerrit Vosselman is geboren op donderdag 13 april 1820 in Terwolde (Voorst), zoon van Hendricus Jansen Vosselman en Johanna van Otterlo(o) (zie 1.1.2.4.5.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 april 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 64 : Reg.nr. 2896 : Akteplaats: Voorst
Gerrit is overleden op dinsdag 6 januari 1891 in Anklaar (Apeldoorn), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 17
Beroep:
Boerenknecht, landman, arbeider, landbouwer, dagloner
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 3 maart 1853 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Berendina Koers, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Berendina: Aktenr. 16 : Reg.nr. 6595 : Akteplaats: Apeldoorn
Berendina is geboren op donderdag 13 februari 1823 in Terwolde (Voorst), dochter van Jan Koers en Geertruij van Hoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2896 : Akteplaats: Voorst
Berendina is overleden op zondag 30 mei 1869 in Apeldoorn, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 170 : Reg.nr. 6497 : Akteplaats: Apeldoorn
Kinderen van Gerrit en Berendina:
1 Hendrikus Vosselman [1.1.2.4.5.3.6.1], geboren op vrijdag 9 december 1853 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 december 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 315 : Reg.nr. 6620 : Akteplaats: Apeldoorn
Hendrikus is overleden op zondag 28 januari 1866 in Apeldoorn, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6497 : Akteplaats: Apeldoorn
2 Jan Vosselman [1.1.2.4.5.3.6.2], geboren op zondag 21 oktober 1855 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 21 oktober 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 279 : Reg.nr. 6620 : Akteplaats: Apeldoorn
Jan is overleden op donderdag 21 februari 1856 in Apeldoorn, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 februari 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 37 : Reg.nr. 6499 : Akteplaats: Apeldoorn
3 Geertruida Vosselman [1.1.2.4.5.3.6.3], geboren op zaterdag 4 april 1857 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 100 : Reg.nr. 6619 : Akteplaats: Apeldoorn
4 Johannes Vosselman [1.1.2.4.5.3.6.4], geboren op zaterdag 26 mei 1860 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 159 : Reg.nr. 6618 : Akteplaats: Apeldoorn
5 Jansje Vosselman [1.1.2.4.5.3.6.5], geboren op vrijdag 5 juni 1863 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 juni 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jansje: Aktenr. 6617 : Reg.nr. 6617 : Akteplaats: Apeldoorn
6 Hendrika Wilhelmina Vosselman [1.1.2.4.5.3.6.6], geboren op zaterdag 21 september 1867 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 307 : Reg.nr. 6616 : Akteplaats: Apeldoorn
1.1.2.4.5.7 Willem van Otterlo is geboren op donderdag 8 februari 1798 in Ermelo, zoon van Jacob (Jacobus) Stevens van Otterlo (zie 1.1.2.4.5) en Geertje Ever(t)s Nuyen. Willem is overleden op maandag 18 december 1871 in Apeldoorn, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 348
Notitie bij Willem: Ook van Otterloo
Beroepen:
Papiermakersknecht (bij Derk van Delden.
Papiermolen: de Hunekampsmolen)
Landman
Willem:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 6 april 1833 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Cornelissen, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gerritjen: Aktenr. 10
Gerritjen is geboren op woensdag 9 oktober 1799 in Spankeren, dochter van Elbert Cornelissen en Wultjen Evers. Gerritjen is overleden op dinsdag 20 mei 1845 in Laag Soeren (Rheden), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 70
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 7 februari 1846 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Berendje Wulfsen, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Berendje: Aktenr. 4
Willem weduwnaar van Gerritje Cornelissen
Berendje is geboren op donderdag 25 april 1805 in Brummen, dochter van Goossen Wulfsen en Hendrika Burgers. Berendje is overleden op vrijdag 6 augustus 1880 in Brummen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 106
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Willem en Berendje:
1 van Otterlo [1.1.2.4.5.7.1], levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 23 juli 1847 in Loenen (Apeldoorn). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 juli 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 113
2 Jacob Go(os)sen van Otterlo [1.1.2.4.5.7.2], geboren op vrijdag 30 maart 1849 in Loenen (Apeldoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 95 : Reg.nr. 6621 : Akteplaats: Apeldoorn
Jacob is overleden op zaterdag 16 februari 1850 in Loenen (Apeldoorn), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 30
Beroep:
Papiermakersknecht (Papiermolen: de Hunnekampsmolen)
1.1.3 Jacob Stevens van Otterlo is geboren op zondag 24 april 1695, zoon van Steven Jansen van Otterloo (zie 1.1) en Jacomina Jansen Westenenk. Jacob is overleden omstreeks 1732 in Beekbergen (Apeldoorn), ongeveer 37 jaar oud.
Beroep:
Koster-schoolmeester te Beekbergen/Loenen van 1716-1728
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jacob trouwde, 19 jaar oud, in februari 1715 in Beekbergen (Apeldoorn) met Luitje (Luijtien) van Amersfoort, ongeveer 20 jaar oud. Luitje is geboren omstreeks 1695, dochter van Claes Jansen van Amersfoort en Wijsse Arnts Cruimer. Luitje is overleden op donderdag 12 juli 1742 in Beekbergen (Apeldoorn), ongeveer 47 jaar oud. Luitje trouwde later op donderdag 6 november 1732 in Beekbergen (Apeldoorn) met Hendrik Ruijvekamp (1706-vr 1759).
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen van Jacob en Luitje:
1 Johanna van Otterlo [1.1.3.1], geboren in Beekbergen (Apeldoorn). Zij is gedoopt op zaterdag 20 januari 1720 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 40 : Volgnr. op de pagina: 1 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
2 Megtelijna Jacobs van Otterlo [1.1.3.2], geboren in Beekbergen (Apeldoorn). Zij is gedoopt op donderdag 23 oktober 1721 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Megtelijna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen: Pagina: 44 : Volgnr. op de pagina: 10 : Inventarisnr. 64.1 : Toegangsnr. 0176
3 Steven Jacobs van Otterlo [1.1.3.3], geboren in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op zaterdag 21 augustus 1723 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 48 : Volgnr. op de pagina: 8 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
4 Johanna Jacobs van Otterlo [1.1.3.4], geboren in Beekbergen (Apeldoorn). Zij is gedoopt op maandag 17 december 1725 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 56 : Volgnr. op de pagina: 1 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
5 Jacob van Otterlo [1.1.3.5], geboren in februari 1727 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1727 in Beekbergen (Apeldoorn).
6 Megtelijna Jacobs van Otterlo [1.1.3.6], geboren in Beekbergen (Apeldoorn). Zij is gedoopt op woensdag 18 februari 1728 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Megtelijna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 62 : Volgnr. op de pagina: 1 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
7 Cornelia Jacobs van Otterlo [1.1.3.7], geboren in Beekbergen (Apeldoorn). Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1730 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 67 : Volgnr. op de pagina: 3 : Inventarisnr.: 64.1 : Toegangsnr.: 0176
8 Jacob van Otterlo [1.1.3.8], geboren op zondag 17 februari 1732 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1732 in Beekbergen (Apeldoorn).
1.1.4 Derk van Otterlo is geboren op zondag 24 april 1695 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Steven Jansen van Otterloo (zie 1.1) en Jacomina Jansen Westenenk. Derk trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 17 mei 1718 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief] met Geertruijda Heeselenberg(s), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Geertruijda: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 11 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 64.2 : Akteplaats: Beekbergen
Geertruijda is geboren op donderdag 22 december 1695 in Deventer, dochter van Anthonie Heselenbergh en Geertruyt van Arssen.
Kinderen van Derk en Geertruijda:
1 Derk van Otterloo [1.1.4.1].
2 Michiel van Otterloo [1.1.4.2].
3 Anthonij (Toon) van Otterlo(o), geboren op zaterdag 23 oktober 1723 in Deventer. Volgt 1.1.4.3.
4 Gerardus (Garrardus) Derks van Otterlo [1.1.4.4], geboren in september 1726 in Beekbergen. Hij is gedoopt op zondag 22 september 1726 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 58 volgnr. op de pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
1.1.4.3 Anthonij (Toon) van Otterlo(o) is geboren op zaterdag 23 oktober 1723 in Deventer, zoon van Derk van Otterlo (zie 1.1.4) en Geertruijda Heeselenberg(s). Toon is overleden op vrijdag 1 februari 1811 in Hall (Brummen), 87 jaar oud.
Beroep:
Vaandrig in het Regiment Baden
Bijzonderheden:
Weeskamer Zutphen d.d. 18-01-1782.
"Door Willem Grotenkamp, als voogd over de minderjarige kinderen van Anthonij van Otterloo bij zijn overleden huijsvrouw Johanna Renssen echtelijk verwekt, gecomminiceert zijnde eene missive van Dirk Boerrigter geschreven te Amsterdam, den 20 november des voorleden jaars, houdende dat den boedel van wijlen A. van Westhoven en deszelfs echtvrouw thans tot liquiditeit gebragt zijnde. t legaat door voorm van Westhoven en deszelfs echtvrouw aan voorn. onmondige gemaakt ter somme van een duizend guldens ter weeskamer binne de Stad Alkmaar was geconsigneert geworden. Is zulks voor notificatie aangenomen en wijders goedgevonden (...) mits dezen te gelasten een copije der dispositie waarbij aan voorg. onmondigen de gementioneerde som is gelegateerd geworden ten eersten te zien magtig te worden, en ter weeskamer alhier te beheren.
Toon:
(1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1754 in Wilp met Johanna Renssen, 24 of 25 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 3 september 1729 in Wilp, dochter van Michiel Renssen en Antoinetta Alberts Cremers. Johanna is overleden op maandag 18 juli 1774 in Wilp, 44 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op donderdag 11 juli 1776 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790] met Harmina Bos(ch)boom, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op zondag 23 juni 1776 in Zutphen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 21 juni 1776 in Zutphen.
Notitie bij het huwelijk van Toon en Harmina: Anthony weduwnaar van Johanna Renssen
Grote kerk (Geref)
Harmina is geboren omstreeks 1756 in Voorst, dochter van Geertruit Bosboom. Harmina is overleden op woensdag 8 december 1819 in Brummen, ongeveer 63 jaar oud. Harmina trouwde later op donderdag 15 september 1814 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jacob (Peters) Lankhorst (±1748-1830).
Beroep:
Eigenwerk doende
Kinderen van Toon en Johanna:
1 Geertruida Anthonetta van Otterloo, geboren op donderdag 25 december 1755 in Wilp. Volgt 1.1.4.3.1.
2 Michiel Derk van Otterloo, geboren op woensdag 15 juni 1757 in Wilp. Volgt 1.1.4.3.2.
3 Cornelia Catrina van Otterloo, geboren op donderdag 17 mei 1759 in Wilp. Volgt 1.1.4.3.3.
4 Aleida van Otterloo [1.1.4.3.4], geboren op maandag 15 augustus 1763 in Wilp. Aleida is overleden op dinsdag 10 augustus 1847 in Harlingen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 augustus 1847 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Aleida: Aktenr. B 55c
Aleida bleef ongehuwd.
5 Johanna Hendrika van Otterloo, geboren op dinsdag 28 mei 1765 in Wilp. Volgt 1.1.4.3.5.
6 Margareta Maria Reinira van Otterloo, geboren op zaterdag 6 september 1766 in Wilp (Voorst). Volgt 1.1.4.3.6.
7 Antonia (Tonia) van Otterloo, geboren op maandag 28 november 1768 in Wilp. Volgt 1.1.4.3.7.
8 Arend Willem van Otterloo, geboren op zaterdag 29 december 1770 in Wilp. Volgt 1.1.4.3.8.
Kinderen van Toon en Harmina:
9 Johanna van Otterloo, geboren op maandag 30 september 1776 in Voorst. Volgt 1.1.4.3.9.
10 Frederika (Fredrika) van Otterlo(o), geboren op zaterdag 27 december 1783 in Voorst. Volgt 1.1.4.3.10.
11 Hendrik van Otterloo [1.1.4.3.11], geboren op zaterdag 14 januari 1786 in Voorst. Hendrik is overleden op dinsdag 27 juni 1843 in Parijs (Frankrijk), 57 jaar oud.
12 Rutger Antonij van Otterloo, geboren op woensdag 4 juli 1798 in Voorst. Volgt 1.1.4.3.12.
1.1.4.3.1 Geertruida Anthonetta van Otterloo is geboren op donderdag 25 december 1755 in Wilp, dochter van Anthonij (Toon) van Otterlo(o) (zie 1.1.4.3) en Johanna Renssen. Geertruida is overleden op zaterdag 12 augustus 1826 in Harlingen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1826 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. B 45d
Advertentie:
Het behaagde Hem, bij wien de adem is van al wat leeft, naar zijne hooge wisheid, mij en mijne kinderen te bedroeven, door het afsterven van mijne Echtgenoote, Geertruida Anthonetta van Otterloo, aan een spoedig toenemend verval van klachten, in den ouderdom van zeventig jaren en acht maanden, en na eene echtverbintenis van veertig jaren.
Na eenen wandel, waardiglijk het Evangelie van haren Heer, ontsliep zij heden zacht en zalig, terwijl hare nagedachtenis bij ons in zegeninge zijn zal.
Familie, Vrienden en Bekenden gelieven dit voor communicatie aan te nemen.
Watze Ruitenga, Apotheker en Drogist. Mede uit naam mijner Kinderen
Harlingen, 12 van Oogstmaand 1826.
Religie:
Gereformeerd
Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op zondag 2 juli 1786 in Harlingen met Watze Ruitenga, nadat zij op vrijdag 26 mei 1786 in Harlingen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Watze: DTB 309
Beroep:
Apotheker, drogist
Kinderen van Geertruida en Watze:
1 Beitske Doedonia Ruitinga [1.1.4.3.1.1], geboren op dinsdag 2 november 1790 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1790 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Beitske: DTB: 329
Doop: Hervormde Gemeente (Grote Kerk)
2 Ypeus Ruitinga [1.1.4.3.1.2], geboren op vrijdag 16 augustus 1793 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Hij is gedoopt op zondag 25 augustus 1793 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Ypeus: DTB: 329
Doop: Hervormde Gemeente (Grote Kerk)
1.1.4.3.2 Michiel Derk van Otterloo is geboren op woensdag 15 juni 1757 in Wilp, zoon van Anthonij (Toon) van Otterlo(o) (zie 1.1.4.3) en Johanna Renssen. Michiel is overleden op zondag 18 maart 1832 om 24:00 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1832 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Michiel: Aktenr. 138
Notitie bij Michiel: Michiel Dirk in 1811 Caisier au Lombard
Beroep:
Bankier bij de bank van Lening te Leeuwarden
Michiel trouwde, 23 jaar oud, op zondag 6 mei 1781 in Leeuwarden met Johanna Aleijda Burenstein, 20 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 31 januari 1761 in Leeuwarden. Johanna is overleden op dinsdag 18 november 1823 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 november 1823 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. A 449
Adv.
Heden overleed, tot bittere droefheid van mij en mijne kinderen, in den ouderdom van circa drie en zestig jaren, en na ene echtverbintenis van ruim een en veertig jaren, mijne geliefde echtgenoote Johanna Aleijda Burenstein.
Leeuwarden, den 18 November 1823. M.D. van Otterloo
Kinderen van Michiel en Johanna:
1 Jakomina Johanna van Otterloo [1.1.4.3.2.1], geboren op vrijdag 14 maart 1783 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Zij is gedoopt op zondag 13 april 1783 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Jakomina: DTB: 329
Doop: Hervormde Gemeente (Grote Kerk)
Jakomina is overleden op maandag 26 november 1860 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1860 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Jakomina: Aktenr. 722
2 Obbo Burenstein van Otterloo, geboren op dinsdag 8 maart 1785 in Harlingen. Volgt 1.1.4.3.2.2.
3 Johanna van Otterloo [1.1.4.3.2.3], geboren op vrijdag 12 januari 1787 in Harlingen. Zij is gedoopt op zondag 11 februari 1787 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: DTB: 329
Doop: Hervormde Gemeente (Grote Kerk)
Johanna is overleden op maandag 31 juli 1865 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1865 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 470
Adv.
Heden avond overleed, na eene kortstondige ongesteldheid, onze geliefde zuster en Tante Mejuffer Johanna van Otterloo, in den ouderdom van ruim 78 jaren.
Leeuwarden, den 31 Julij 1865.
O. Burenstein van Otterloo. Mede namens mijne Zuster en Kinderen.
Eenige kennisgeving.
4 Helena van Otterloo, geboren op dinsdag 9 december 1788 in Almenum (Barradeel). Volgt 1.1.4.3.2.4.
5 Anthony van Otterloo [1.1.4.3.2.5], geboren op woensdag 8 september 1790 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Hij is gedoopt op dinsdag 28 september 1790 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Anthony: DTB: 329
Doop: Hervormde Gemeente (Grote Kerk)
Anthony is overleden op vrijdag 3 januari 1862 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1862 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Anthony: Aktenr. A7
Anthony bleef ongehuwd.
Beroepen:
Griffier bij het Vredesgerecht te Dronrijp
Officier van gezondheid (Vrijwilliger) (in Franse krijgsdienst van 1807 - 1815 in Pruisen, Spanje en Rusland.
Begiftigd met de medaille de St. Helena op 12-08-1857 in gesteld door Napoleon III als eerbetoon aan de militairen die onder Napoleon I hadden gediend 06-04-1858 de koning verzocht om toestemming de buitenlandse onderscheiding te mogen dragen 03-02-1862 te Leeuwarden.)
6 Pieter van Otterloo [1.1.4.3.2.6], geboren op vrijdag 10 augustus 1792 in Harlingen. Hij is gedoopt op zondag 9 september 1792 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Pieter: DTB: 329
Doop: Hervormde Gemeente (Grote Kerk)
Pieter is overleden op dinsdag 23 maart 1830 in Palembang (Sumatra), 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Advertentie:
Heden ontvingen wij het voor ons zoo diep bedroevend berigt, dat onze veelgeliefde Zoon en Broeder, de Wel. Ed. Gestr. Heer Pieter van Otterlo, in leven Kapitein bij de O.I. Infanterie van Linie en Militair Kommandant van Palembang, op het eiland Sumatra, aldaar, na eene kwijnende ziekte van veertig dagen, in den ouderdom van 37 jaren en 7 maanden, op den 23 Maart 1830, is overleden.
Leeuwarden, den 21 September 1830.
M.D. van Otterloo, mede namens mijne Kinderen.
Beroep:
Kapitein bij de O.I. Infanterie van linie en Militair Kommandant van Palembang
7 Arent Willem van Otterloo [1.1.4.3.2.7], geboren op donderdag 30 juli 1795 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Hij is gedoopt op dinsdag 18 augustus 1795 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Arent: DTB: 329
Doop: Hervormde Gemeente (Grote Kerk)
8 Gerhard Johannes van Otterloo [1.1.4.3.2.8], geboren op zondag 23 december 1798 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Hij is gedoopt op maandag 21 januari 1799 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Gerhard: DTB: 951
Doop: Hervormde Gemeente
9 Johannes Gerhard van Otterloo [1.1.4.3.2.9], geboren op zondag 23 december 1798 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Hij is gedoopt op maandag 21 januari 1799 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Johannes: DTB: 951
Doop: Hervormde Gemeente
Johannes is overleden op zondag 26 november 1826 in Bolsward, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1826 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. B 98/2-10
Overleden ten huize van mejuffrouw de weduwe Lycklama a Nieholt, geb. Stabert
10 Gerhard Johannes van Otterloo [1.1.4.3.2.10], geboren op vrijdag 7 februari 1800 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Hij is gedoopt op zondag 30 maart 1800 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Gerhard: DTB: 952
Doop: Hervormde Gemeente
Gerhard is overleden op vrijdag 13 april 1821 om 05:30 in Leeuwarden, 21 jaar oud (oorzaak: Langdurige ziekte). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1821 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Gerhard: Aktenr. 165
11 Jacoba Lucia van Otterloo [1.1.4.3.2.11], geboren op dinsdag 2 februari 1802 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Zij is gedoopt op zondag 28 februari 1802 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Jacoba: DTB: 952
Doop: Hervormde Gemeente
Jacoba is overleden op woensdag 28 juni 1826 om 02:00 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1826 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Aktenr. 223
Jacoba bleef ongehuwd.
12 Ybeltje Aleida van Otterloo [1.1.4.3.2.12], geboren op zondag 11 december 1803 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1804 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Ybeltje: DTB: 953
Doop: Hervormde Gemeente
Ybeltje is overleden op zondag 11 mei 1828 om 09:00 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1828 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Ybeltje: Aktenr. 190
Adv.
Hedenmorgen ten negen uren, overleed, mijne geliefde jongste Dochter, IJbeltje Aleida, in den nog jeugdigen leeftijd van ruim vier en twintig jaren. Wat ik en mijne nog overige kinderen wederom door dit smartelijk verlies en gemis ondervinden, zullen aale onze zoo zeer deelnemende Vrienden ligtelijk beseffen.
M.D. van Otterloo. Mede uit Naam mijner Kinderen.
Leeuwarden, den 11 mei 1828
Ybeltje bleef ongehuwd.
1.1.4.3.2.2 Obbo Burenstein van Otterloo is geboren op dinsdag 8 maart 1785 in Harlingen, zoon van Michiel Derk van Otterloo (zie 1.1.4.3.2) en Johanna Aleijda Burenstein. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Hij is gedoopt op zondag 3 april 1785 in Harlingen [bron: DTB: 329]. Obbo is overleden op zaterdag 17 januari 1874 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1874 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Obbo: Aktenr. 45
Adv.
Heden morgen overleed onze geliefde Vader Obbo Burenstein van Otterloo, in den gezegenden ouderdom van bijna 89 jaren.
Leeuwarden, 17 Januarij 1874
R. van Otterloo, mede uit naam van Broeders en Zuster.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Notitie bij Obbo: Obbo:
Commos expediture a la prefecture
Beroep:
Koopman
Religie:
Hervormde Gemeente
Obbo trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 september 1809 in Leeuwarden [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Sijtske Rutgers van Slooten, nadat zij op donderdag 17 augustus 1809 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Obbo en Sijtske: Ondertrouw: Hervormde Gemeente Leeuwarden
Huwelijksakte: aktenr. 915
Sijtske is overleden vr 1874 in Leeuwarden.
Kinderen van Obbo en Sijtske:
1 Michiel Derk van Otterloo, geboren op dinsdag 7 augustus 1810 in Leeuwarden. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.
2 Anna van Otterloo [1.1.4.3.2.2.2], geboren op maandag 7 september 1812 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1812 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Zij is gedoopt op woensdag 30 september 1812 in Leeuwarden [bron: DTB: 954].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 392
Anna is overleden op zaterdag 27 januari 1872 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1872 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 113
Anna bleef ongehuwd.
Religie:
Hervormde Gemeente
3 Rutger van Otterloo [1.1.4.3.2.2.3], geboren op donderdag 1 december 1814 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1814 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Rutger: Aktenr. B 203
Rutger is overleden op zondag 21 juni 1891 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1891 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Rutger: Aktenr. 328
Overleden in het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden
Rutger bleef ongehuwd.
4 Anthonij (Anthonie) van Otterloo, geboren op woensdag 26 maart 1817 in Leeuwarden. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.
5 Johanna Aleida Burenstein van Otterloo [1.1.4.3.2.2.5], geboren op woensdag 21 april 1819 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1819 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 100
6 Jane van Otterloo [1.1.4.3.2.2.6], geboren op vrijdag 6 juli 1821 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1821 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Jane: Aktenr. 188
Jane is overleden op woensdag 13 november 1833 in Leeuwarden, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1833 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Jane: Aktenr. 559
7 Arend Willem Gerhard van Otterloo [1.1.4.3.2.2.7], geboren op vrijdag 12 december 1823 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 december 1823 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Arend: Aktenr. 352
Arend is overleden op zondag 3 december 1876 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1876 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Arend: Aktenr. 352
Arend bleef ongehuwd.
8 Pieter Sikko van Otterloo [1.1.4.3.2.2.8], geboren op vrijdag 15 april 1831 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1831 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 241
Pieter is overleden op dinsdag 12 juli 1831 in Leeuwarden, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1831 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 311
1.1.4.3.2.2.1 Michiel Derk van Otterloo is geboren op dinsdag 7 augustus 1810 in Leeuwarden, zoon van Obbo Burenstein van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2) en Sijtske Rutgers van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Hij is gedoopt op woensdag 29 augustus 1810 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Michiel: DTB: 954
Doop: Hervormde Gemeente
Michiel is overleden op zaterdag 18 september 1880 in Asperen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 september 1880 [bron: Gelders Archief]. Hij is begraven in Asperen.
Notitie bij overlijden van Michiel: Aktenr. 35
Reg.nr. 33814

Grafzerk NH Kerk te Asperen
Beroep:
Schoolonderwijzer, hoofdonderwijzer te Valburg
Michiel trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 27 september 1839 in Neede [bron: Gelders Archief] met Johanna Elberta Ebbink, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Michiel en Johanna: Aktenr. 20
Reg.nr. 2931

Advertentie:
Getrouwd:
M.D. van Otterloo, Onderwijzer te Valburg,
en
J.E. Ebbink.
Neede, 27 September 1839.
Eenige kennisgeving.

Advertentie:
Veertigjarige echtvereniging van
M.D. van Otterloo
en
J.E. van Otterloo, geb. Ebbink.
Hunne dankbare kinderen en kleinkinderen.
Valburg, 28 Sept. 1879.
Johanna is geboren omstreeks 1810 in Neede, dochter van Hendrik Ebbink en Aleida Gerharda Dieperink. Johanna is overleden op maandag 17 mei 1880 in Valburg, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1880 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven in Asperen.
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 28
Reg.nr. 2931
Kinderen van Michiel en Johanna:
1 Zwaantje Aleida Gerarda van Otterloo, geboren op woensdag 11 november 1840 in Valburg (Overbetuwe). Volgt 1.1.4.3.2.2.1.1.
2 Anna Paulina van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.2], geboren op zaterdag 4 juni 1842 in Valburg (Overbetuwe). Anna is overleden op vrijdag 19 augustus 1842 in Valburg (Overbetuwe), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 48
Reg.nr. 2934
3 Sijtske Anna van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.3], geboren op dinsdag 19 december 1843 in Valburg (Overbetuwe). Sijtske is overleden op donderdag 21 december 1843 in Valburg (Overbetuwe), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Sijtske: Aktenr. 41
4 Rudolf Herman van Otterloo, geboren op maandag 26 april 1847 in Valburg. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.
5 Arend Willem Gerard van Otterloo, geboren op woensdag 16 januari 1850 in Valburg. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.5.
6 Michiel Derk van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.6], geboren op zaterdag 22 november 1851 in Valburg (Overbetuwe).
Notitie bij de geboorte van Michiel: Advertentie:
Mijne geliefde Echtgenoot, Johanna Elberta Ebbink, beviel heden zeer spoedig vvan een Zoon.
M.D. van Otterloo,
Valburg, 22 November 1851.
Michiel is overleden op woensdag 27 december 1871 in Valburg (Overbetuwe), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 december 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Michiel: Aktenr. 111
Reg.nr. 2932

Advertentie:
Heden avond overleed, tot onze en onzer kinderen bittere droefheid, onze geliefde jongste zoon Michiel Derk. Hij bereikte den ouderdom van ruim twintig jaren.
M.D. van Otterloo
J.E. van Otterloo - Ebbink
Valburg, 27 December 1871
7 Rutger Antonie van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.7], geboren op dinsdag 20 februari 1855 in Valburg (Overbetuwe). Rutger is overleden op donderdag 22 februari 1855 in Valburg (Overbetuwe), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Rutger: Aktenr. 19
1.1.4.3.2.2.1.1 Zwaantje Aleida Gerarda van Otterloo is geboren op woensdag 11 november 1840 in Valburg (Overbetuwe), dochter van Michiel Derk van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1) en Johanna Elberta Ebbink.
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Advertentie:
Heden beviel van eene Dochter, Johanna Elberta Ebbink, geliefde Echtgenoot van M.D. van Otterloo.
Valburg, 11 November 1840.
Zwaantje is overleden op zaterdag 26 november 1927 in Ermelo, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1927 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven in Rhenen.
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Elders overleden
Aktenr. 111 van de gemeente Ermelo

Aktenr. 52 dd 05-12-1927 van de gemeente Zuilen
Zwaantje trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 17 mei 1877 in Valburg [bron: Gelders Archief] met Pieter Boezaardt, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Pieter: Aktenr. 19
Reg.nr. 2956
Pieter is geboren op maandag 13 augustus 1849 in Kollum, zoon van Jacob Pieter Boezaardt en Christina Arendina Jalink. Pieter is overleden op donderdag 9 november 1922 in Rhenen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1922 [bron: Het Utrechts Archief]. Hij is begraven in Rhenen.
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 78
Beroep:
Hoofdonderwijzer
Kind van Zwaantje en Pieter:
1 Jacob Pieter Boezaardt, geboren omstreeks 1878 in Asperen. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.1.1.
1.1.4.3.2.2.1.1.1 Jacob Pieter Boezaardt is geboren omstreeks 1878 in Asperen, zoon van Pieter Boezaardt en Zwaantje Aleida Gerarda van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.1). Jacob is overleden op dinsdag 4 februari 1958 in Utrecht, ongeveer 80 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 8 februari 1958 in Driehuis-Westerveld.
Beroep:
Adjunctingenieur
Jacob trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op maandag 28 mei 1906 in Groningen [bron: Groninger Archieven] met Emma Johanna van Otterloo, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Emma: Aktenr. 220
Zie 1.1.4.3.2.2.1.5.1 voor persoonsgegevens van Emma.
1.1.4.3.2.2.1.4 Rudolf Herman van Otterloo is geboren op maandag 26 april 1847 in Valburg, zoon van Michiel Derk van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1) en Johanna Elberta Ebbink. Rudolf is overleden op vrijdag 23 december 1927 in Emmen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1927 [bron: Drents Archief].
Notitie bij overlijden van Rudolf: Aktenr. 379

Advertentie:
Heden overleed in vollen vrede, onze geliefde Echtgenoot, Vader- en Grootvader,
Rudolf Herman van Otterloo
Oud-Hoofd der School voor C.V.O. te Noord-Barger,
in den ouderdom van ruim 80 jaar.
Emmen, 23 Dec. 1927.
E.J. Bijster,
Wed. R.H. v. Otterloo.
Kinderen en Kleinderen.
Notitie bij Rudolf: Naast schoolhoofd hield hij ook wel grafredes als er iemand overleden was.
Verder was hij ook nog voorzanger in de kerk. Hij zong kennelijk hard maar niet mooi.
Kinderen noemden zijn vrouw ook wel tante Betje.
Beroep:
Hoofd-onderwijzer, Oud-Hoofd der School voor C.V.O. te Noord-Barger
Rudolf trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 13 september 1876 in Bloemendaal [bron: Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Johanna Bijster, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rudolf en Elisabeth: Aktenr. 15
Elisabeth is geboren omstreeks 1852 in Haarlem, dochter van Hendrik Bijster en Elisabeth Johanna van Buuringen. Elisabeth is overleden op maandag 16 mei 1932 in Emmen, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 mei 1932 [bron: Drents Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 160
Kinderen van Rudolf en Elisabeth:
1 Rudolf Herman van Otterloo, geboren op maandag 18 december 1876 in Rotterdam. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.1.
2 Michiel Derk van Otterloo, geboren op zondag 20 april 1879 in Rotterdam. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.2.
3 Hendrik Obbo Buurenstein van Otterloo, geboren op donderdag 19 oktober 1882 in Noordbarge (Emmen). Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.3.
4 Arend Willem Gerard van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.4.4], geboren op woensdag 8 april 1885 in Noordbarge (Emmen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1885 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Aktenr. 151
Arend is overleden op woensdag 22 april 1885 in Noordbarge (Emmen), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1885 [bron: Drents Archief].
Notitie bij overlijden van Arend: Aktenr. 84
5 Johannes Elbertus van Otterloo, geboren op woensdag 8 april 1885 in Noordbarge (Emmen). Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.5.
6 Elizabeth Johanna van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.4.6], geboren op dinsdag 1 mei 1888 in Noordbarge (Emmen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 mei 1888 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 211
Elizabeth is overleden in 1964, 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij Elizabeth: Elisabeth verzorgde tijdens haar leven het gezin van haar jongere zus Zwaantje.
Elizabeth bleef ongehuwd.
7 Arend Willem Gerard van Otterloo, geboren op woensdag 18 februari 1891 in Noordbarge (Emmen). Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.7.
8 Zwaantje Aleida Gerarda van Otterloo, geboren op woensdag 28 maart 1894 in Noordbarge (Emmen). Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.8.
1.1.4.3.2.2.1.4.1 Rudolf Herman van Otterloo is geboren op maandag 18 december 1876 in Rotterdam, zoon van Rudolf Herman van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.4) en Elisabeth Johanna Bijster. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Rudolf: Aktenr. 5337
Rudolf is overleden vr 1969, ten hoogste 93 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Rudolf was van 1895 tot 1899 onderwijzer op de school waar zijn vader hoofd van was.
Beroep:
Onderwijzer
Rudolf trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 7 april 1909 in Druten [bron: Gelders Archief] met Maijbell Wilhelmina van Lummel, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rudolf en Maijbell: Aktenr. 6
Maijbell is geboren omstreeks 1886, dochter van Hendrik Bastiaan van Lummel en Cornelia Petronella Engelina Gosenson. Maijbell is overleden op donderdag 24 juli 1969 in Nijmegen, ongeveer 83 jaar oud.
1.1.4.3.2.2.1.4.2 Michiel Derk van Otterloo is geboren op zondag 20 april 1879 in Rotterdam, zoon van Rudolf Herman van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.4) en Elisabeth Johanna Bijster. Michiel is overleden op dinsdag 7 maart 1922 in Emmen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 maart 1922 [bron: Drents Archief].
Notitie bij overlijden van Michiel: Aktenr. 137
Notitie bij Michiel: Michiel was eerst verloofd met Adriana van Staay (onderwijzeres aan de school in Noordbarge) maar trouwde later met Johanna Zweers (ook al onderwijzeres aan de school in Noordbarge.
Naast zijn journalistiek baan zat Michiel rond 1914 in het bestuur van de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer (VVV).
Beroep:
Verslaggever (Was journalist en kwam door een tragisch motorongeluk om het leven.)
Michiel trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 18 september 1912 in Emmen [bron: Drents Archief] met Johanna Hendrika Zweers, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Michiel en Johanna: Aktenr. 194
Johanna is geboren op woensdag 14 augustus 1878 in Amsterdam, dochter van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hogerbeets. Johanna is overleden op vrijdag 9 mei 1941 in Amsterdam, 62 jaar oud.
1.1.4.3.2.2.1.4.3 Hendrik Obbo Buurenstein van Otterloo is geboren op donderdag 19 oktober 1882 in Noordbarge (Emmen), zoon van Rudolf Herman van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.4) en Elisabeth Johanna Bijster. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 oktober 1882 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 315
Hendrik is overleden op donderdag 14 mei 1953 in Denekamp, 70 jaar oud.
Beroep:
Ambtenaar (Werkte op een theeplantage in Nederlands Indi)
Hendrik trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 12 oktober 1920 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Helena (Lena) van de Velde, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Lena: Aktenr. 142
Lena is geboren op donderdag 31 oktober 1895 in Katwijk, dochter van Pieter van de Velde en Helena Diederica van Duijn. Lena is overleden op donderdag 14 mei 1953 in Denekamp, 57 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Lena:
1 Hendrik Obbo Burrenstein van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.4.3.1], geboren op vrijdag 9 maart 1917 in Toeren (Indonesi).
2 Helena Diederika van Otterloo. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.3.2.
3 Rudolf Herman van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.4.3.3].
4 Pieter Jacob van Otterloo. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.3.4.
5 Dirk Johannes van Otterlo. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.4.3.5.
1.1.4.3.2.2.1.4.3.2 Helena Diederika van Otterloo, dochter van Hendrik Obbo Buurenstein van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.4.3) en Helena (Lena) van de Velde. Helena begon een relatie met A. van der Zijpp.
1.1.4.3.2.2.1.4.3.4 Pieter Jacob van Otterloo, zoon van Hendrik Obbo Buurenstein van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.4.3) en Helena (Lena) van de Velde. Pieter trouwde met D. Abrahamse.
1.1.4.3.2.2.1.4.3.5 Dirk Johannes van Otterlo, zoon van Hendrik Obbo Buurenstein van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.4.3) en Helena (Lena) van de Velde. Dirk trouwde met J.M.E. Ossewaarden.
Kinderen van Dirk en J.M.E.:
1 Annemarie van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.4.3.5.1].
2 Marianne van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.4.3.5.2].
1.1.4.3.2.2.1.4.5 Johannes Elbertus van Otterloo is geboren op woensdag 8 april 1885 in Noordbarge (Emmen), zoon van Rudolf Herman van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.4) en Elisabeth Johanna Bijster. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1885 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 150
Johannes is overleden in 1967, 81 of 82 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes werkte eerst bij de toen nog piepjonge Emmer Courant en dreef daarna samen met zijn vrouw de manufacturenzaak aan de Wilhelminastraat om vervolgens in de Noorderstraat terecht te komen op de plaats waar de winkelketen Blokker is gehuisvest.
Hij trouwde met Maria Catharina wat een rasecht zakenvrouwtje was en zij was feitelijk degene die de winkel draaiende hield.
Beroep:
Winkelier
Johannes trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 29 december 1921 in Roermond [bron: Rijksarchief in Limburg] met Maria Catharina Dijkstra, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maria: Aktenr. 0
Maria is geboren op vrijdag 5 mei 1893 in Nieuw Amsterdam (Emmen), dochter van Johannes Dijkstra en Frederika Dorothea Kuil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 mei 1893 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 245
Maria is overleden in 1967, 73 of 74 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Rudolf Herman van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.4.5.1].
2 Johannes Ernst van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.4.5.2].
1.1.4.3.2.2.1.4.7 Arend Willem Gerard van Otterloo is geboren op woensdag 18 februari 1891 in Noordbarge (Emmen), zoon van Rudolf Herman van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.4) en Elisabeth Johanna Bijster. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1891 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Aktenr. 100
Arend is overleden op zaterdag 16 juni 1945 in Westerbork, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1945 [bron: Drents Archief].
Notitie bij overlijden van Arend: Elders overleden
Overlijden: aktenr. 380 van de gemeente Emmen
Beroep:
Koopman, distributieambtenaar
Arend trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23 september 1915 in Emmen [bron: Drents Archief] met Martha Ulrich, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Martha: Aktenr. 192
Martha is geboren op dinsdag 28 juli 1891 in Kloosterveen (Smilde), dochter van Evert Ulrich en Alberdina Boerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1891 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Martha: Aktenr. 192
Martha is overleden op zondag 22 januari 1939 in Emmen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1939 [bron: Drents Archief].
Notitie bij overlijden van Martha: Aktenr. 26
Kind van Arend en Martha:
1 Johannes Elbertus van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.4.7.1], geboren op vrijdag 15 maart 1929 in Emmen. Johannes is overleden op zaterdag 30 maart 1929 in Emmen, 15 dagen oud. Hij is begraven op zaterdag 30 maart 1929 in Emmen.
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 228
1.1.4.3.2.2.1.4.8 Zwaantje Aleida Gerarda van Otterloo is geboren op woensdag 28 maart 1894 in Noordbarge (Emmen), dochter van Rudolf Herman van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.4) en Elisabeth Johanna Bijster. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1894 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 190
Zwaantje is overleden op maandag 22 april 1935 in Groningen, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1935 [bron: Drents Archief].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Elders overleden
Overlijden: aktenr. 161 van de gemeente Emmen
Overlijden: aktenr. 595 dd 23-04-1935 van de gemeente Groningen
Zwaantje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 2 augustus 1916 in Emmen [bron: Drents Archief] met Haijo Berends, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Haijo: Aktenr. 177
Haijo is geboren op dinsdag 9 juli 1889 in Emmen, zoon van Willem Berends en Annegiena Wiardi. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1889 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Haijo: Aktenr. 177
1.1.4.3.2.2.1.5 Arend Willem Gerard van Otterloo is geboren op woensdag 16 januari 1850 in Valburg, zoon van Michiel Derk van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1) en Johanna Elberta Ebbink.
Notitie bij de geboorte van Arend: Advertentie:
Mijne geliefde Echtgenoot, Johanna Elbarta Ebbink, beviel heden van eenen Zoon.
Valburg, den 16 e Januarij 1850. M.D. van Otterloo.
Arend is overleden op zondag 20 november 1910 in Groningen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1910 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Arend: Aktenr. 1077

Advertentie:
Heden overleed, in den ouderdom van 60 jaren, onze Geliefde Echtgenoot, Vader en Behuwdvader,
de heer A.W.G. van Otterloo.
Groningen, 20 Nov. 1910
Z. Stationstraat 3.
G. van Otterloo - Bronkhorst

Utrecht, Bellamystraat 16 bis
E.J. Boezaardt - van Otterloo
J.P. Boezaardt
Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht.
Eenige en algemeene kenisgeving.
Beroep:
Rijksopzichter, bouwkundige te Assen, architect
Arend trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 27 december 1883 in Nijmegen [bron: Gelders Archief] met Geertruida Bronkhorst, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Geertruida: Aktenr. 181
Advertentie:
Getrouwd:
A.W.G. van Otterloo, Bouwkundige te Assen
en
Mejuffrouw G. Bronkhorst, van Nijmegen.
Eenige en algemeene kennisgeving.
27-12-1883
Geertruida is geboren op maandag 20 december 1852 in Nijmegen, dochter van Theodorus Antonius (Derk) Bronkhorst en Johanna Daams. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 671
Geertruida is overleden op zaterdag 12 november 1938 in Zeist, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 november 1938 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 287
Advertentie:
Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd- en Overgrootmoeder
Geertruida Bronkhorst, Wed. van A.W.G. v. Otterloo, in den ouderdom van 85 jaren.
Utrecht,
E.J. Boezaardt - van Otterloo.
J.P. Boezaardt.
Klein- en Achter- kleinkinderen
Zeist, 12 november 1938.
Maria-oord, Rozenstraat 19
Kinderen van Arend en Geertruida:
1 Emma Johanna van Otterloo, geboren op zondag 9 maart 1884 in Assen. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.5.1.
2 Michiel Dirk van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.5.2], geboren op woensdag 16 december 1885 in Assen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 december 1885 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Michiel: Aktenr. 249
Michiel is overleden op donderdag 15 juli 1886 in Assen, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1886 [bron: Drents Archief].
Notitie bij overlijden van Michiel: Aktenr. 123
3 Michiel Dirk van Otterloo [1.1.4.3.2.2.1.5.3], geboren op zondag 13 maart 1887 in Assen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1887 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Michiel: Aktenr. 68
Michiel is overleden op vrijdag 1 januari 1897 in Groningen, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1897 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Michiel: Aktenr. 2
1.1.4.3.2.2.1.5.1 Emma Johanna van Otterloo is geboren op zondag 9 maart 1884 in Assen, dochter van Arend Willem Gerard van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.1.5) en Geertruida Bronkhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1884 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Emma: Aktenr. 54
Emma is overleden op vrijdag 18 november 1949 in Utrecht, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1949 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Emma: Aktenr. 2137
Emma trouwde, 22 jaar oud, op maandag 28 mei 1906 in Groningen [bron: Groninger Archieven] met Jacob Pieter Boezaardt, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Emma en Jacob: Aktenr. 220
Zie 1.1.4.3.2.2.1.1.1 voor persoonsgegevens van Jacob.
1.1.4.3.2.2.4 Anthonij (Anthonie) van Otterloo is geboren op woensdag 26 maart 1817 in Leeuwarden, zoon van Obbo Burenstein van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2) en Sijtske Rutgers van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1817 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Anthonij: Aktenr. 77
Anthonij is overleden op dinsdag 13 juni 1882 in Olst, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1882 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Anthonij: Elders overleden
Aktenr. 50 van de gemeente Olst
wonende te Amsterdam
Beroep:
Kostschoolhouder, leraar aan de handelsschool
Anthonij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 28 mei 1846 in Haarlem [bron: Digitale Stamboom Kennemerland] met Wilhelmina Adriana Jansen, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anthonij en Wilhelmina: Aktenr. 105
Wilhelmina Adriana gescheiden echtgenote van Joannes Balthazar Lucas


Advertentie:
De Heer en Mevrouw A. van Otterloo betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling, ontvangen bij gelegenheid van hun Vijf- en Twintigjarig Huwelijk.
Amsterdam, 7 Juni 1871.
A.van Otterloo.
Wilhelmina is geboren op zondag 1 januari 1809 in Haarlem, dochter van Isaak Jansen en Wilhelmina de Bruin. Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1809 in Haarlem [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Gemeente 1809, reg. 45, folio 318]. Wilhelmina is overleden op zondag 26 december 1880 om 17:00 in Amsterdam, 71 jaar oud [bron: Anke Bessem]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1880 [bron: BS Amsterdam].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Overlijdensregister 1880, reg 8, folio 192 verso

Adv.
Op 26 December ontsliep, na een langdurig lijden, mijne hartelijk geliefde Echtgenoot Wilhelmina Adriana van Otterloo, geboren Jansen, diep betreurd door mij en onze Kinderenen Behuwdkinderen.
A. van Otterloo
Wilhelmina trouwde voorheen met Joannes Balthazar Lucas. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken vr 1846.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Anthonij en Wilhelmina:
1 Antonie Adriaan van Otterloo, geboren op dinsdag 27 april 1847 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.1.
2 Sijtske van Otterloo, geboren op dinsdag 10 oktober 1848 in Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.2.
3 Obbelina van Otterloo [1.1.4.3.2.2.4.3], geboren op zaterdag 19 januari 1850 om 13:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1850 [bron: BS Amsterdam].
Notitie bij de geboorte van Obbelina: Geboorteregister 1850, reg. 1, folio 78 verso
4 Wilhelmina Adriana van Otterloo [1.1.4.3.2.2.4.4], geboren op maandag 19 mei 1851 om 14:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1851 [bron: BS Amsterdam].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Geboorteregister 1851, reg. 3, folio 78 verso

Adv.
Heden beviel voorspoedig van eene Dochter,
W.A. Jansen, geliefde Echtgenoot van A. van Otterloo.
Amsterdam, 19 mei 1851
Wilhelmina is overleden op dinsdag 9 september 1851 om 16:00 in Amsterdam, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 september 1851 [bron: BS Amsterdam].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Overlijdenregister 1851, reg. 5, folio 29 verso
5 Anne Johannes van Otterloo [1.1.4.3.2.2.4.5], geboren op dinsdag 21 juni 1853 om 19:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 juni 1853 [bron: BS Amsterdam].
Notitie bij de geboorte van Anne: Geboorteregister 1853, reg. 4, folio 103

Adv. Heden beviel zeer voorspoedig van een Zoon W.A. Jansen, geliefd Echtgenoote van A. van Otterloo.
Amsterdam 21 Junij 1853 Eenige Kennisgeving
Anne is overleden op dinsdag 13 september 1853 om 19:00 in Amsterdam, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1853 [bron: BS Amsterdam].
Notitie bij overlijden van Anne: Overlijdensregister 1853, reg. 5, folio 50 verso
1.1.4.3.2.2.4.1 Antonie Adriaan van Otterloo is geboren op dinsdag 27 april 1847 om 14:00 in Amsterdam [bron: Anke Bessem], zoon van Anthonij (Anthonie) van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.4) en Wilhelmina Adriana Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 april 1847 [bron: BS Amsterdam].
Notitie bij de geboorte van Antonie: Akte: geboorteregister 1847, reg, 3, folio 34
Antonie is overleden op dinsdag 6 augustus 1895 in Brummen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Elders overleden
Aktenr. 102 van de gemeente Brummen
Aktenr. 297 d.d. 10-08-1895 van de gemeente Zutphen Art. 50 / 51
Advertentie:
Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot Dr. A.A. van Otterloo, betuig ik mijn innigen dank.
A.C.G. van Otterloo - Fikkert. Brummen, 20 september 1895
Beroep:
Predikant
Getuige bij:
23-10-1873     huwelijk Pieter Stoffel (1848-1942) en Sijtske van Otterloo (1848-1917) [zie 1.1.4.3.2.2.4.2]    [broer bruid]
Antonie trouwde, 28 jaar oud, in augustus 1875 in Amsterdam met Anna Cornelia Gesina Fikkert, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonie en Anna: Advertentie:
Getrouwd:
Dr. Antonie Adriaan van Otterloo
en
Anna Cornelia Gesina Fikkert,
die tevens hun welgemeenden dank betuigen voor de vele en hartelijke bewijzen van belangstelling ondervonden bij hun huwelijk.
Amsterdam, 19 Augustus 1875.
Anna is geboren op dinsdag 17 oktober 1848 in Amsterdam, dochter van Cornelis Fikkert en Anna Elisabeth de Graauw. Anna is overleden op donderdag 15 januari 1931 in Deventer, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1931 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 18

Advertentie:
Tot onze diepe droefheid overleed heden onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwdmoeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder
A.G.C. Fikkert
eerder weduwe van
Dr. A.A. van Otterloo,
in den ouderdom van ruim 82 jaren.
Deventer:
P. Stoffel.
P. Stoffel Pzn.
E. Stoffel - Reinders.
Katwijk aan Zee:
Dr. A. Stoffel.
Ede:
W.A. Bessem - Stoffel.
L. Bessem.
Deventer:
E. Stegeman - Stoffel.
B.J. Stegeman.
Kowno Lithauen:
C. Stoffel
L. Stoffel - Barnehl.
Deventer:
A.M. Stoffel.
A.A. Stoffel.
M.G. Stoffel - Udink ten Cate.
J. Stoffel.
C. Stoffel.

Kleinkinderen en Achterkleinkinderen.
Eenige kennisgeving.
Deventer, 15 Jan. 1931.
Langestraat 8.
Anna trouwde later op woensdag 12 februari 1919 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Pieter Stoffel (1848-1942).
1.1.4.3.2.2.4.2 Sijtske van Otterloo is geboren op dinsdag 10 oktober 1848 om 21:00 in Amsterdam [bron: Anke Bessem], dochter van Anthonij (Anthonie) van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.4) en Wilhelmina Adriana Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1848 [bron: BS Amsterdam]. Bij de geboorteaangifte van Sijtske waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik Krummer (geb. 1805) en Gerrit Reeman (geb. 1817).
Notitie bij de geboorte van Sijtske: Geboorteregister 1848, reg, 5, folio 131 verso
Sijtske is overleden op maandag 22 oktober 1917 in Deventer, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1917 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Sijtske: Aktenr. 399
Sijtske trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 oktober 1873 in Amsterdam met Pieter Stoffel, 25 jaar oud, nadat zij op donderdag 9 oktober 1873 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: BS Amsterdam, huwelijksbijlagen 1873]. Bij het burgerlijk huwelijk van Sijtske en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Stoffel (1845-1908) [broer bruidegom] en Antonie Adriaan van Otterloo (1847-1895) [zie 1.1.4.3.2.2.4.1] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Sijtske en Pieter: BS huwelijksregister 1873, reg.11, folio 70
Pieter is geboren op zaterdag 1 juli 1848 in Deventer, zoon van Pieter Stoffel en Lijsbeth van Saane. Pieter is overleden op maandag 17 augustus 1942 in Deventer, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1942 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 356
Pieter trouwde later op woensdag 12 februari 1919 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Anna Cornelia Gesina Fikkert (1848-1931).
Beroep:
Houtkoper, houtzager, houthandelaar
Kinderen van Sijtske en Pieter:
1 Pieter Stoffel, geboren op zaterdag 26 september 1874 in Deventer. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.2.1.
2 Antonie Stoffel, geboren op zaterdag 24 juni 1876 in Deventer. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.2.2.
3 Wilhelmina Adriana (Mien) Stoffel, geboren op dinsdag 21 augustus 1877 in Deventer. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.2.3.
4 Elisabeth (Betsy) Stoffel, geboren op donderdag 19 december 1878 in Deventer. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.2.4.
5 Cornelis Stoffel [1.1.4.3.2.2.4.2.5], geboren op dinsdag 5 juni 1883 in Deventer. Cornelis is overleden op donderdag 18 mei 1967 in Den Haag, 83 jaar oud.
6 Anne Marie (Anne) Stoffel [1.1.4.3.2.2.4.2.6], geboren op donderdag 9 juli 1885 in Deventer. Anne is overleden in Deventer.
7 Antonie Adriaan (Tonie) Stoffel, geboren op maandag 7 maart 1887 in Deventer. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.2.7.
8 Jan Stoffel [1.1.4.3.2.2.4.2.8], geboren op donderdag 4 oktober 1888 in Deventer. Jan is overleden op vrijdag 18 augustus 1972 in Deventer, 83 jaar oud.
9 Sijtske Obbelina (Lientje) Stoffel [1.1.4.3.2.2.4.2.9], geboren op maandag 28 april 1890 in Deventer. Lientje is overleden op maandag 1 april 1918 in Amersfoort, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1918 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Lientje: Elders overleden
Overlijden: aktenr. 137 van de gemeente Amersfoort
Overlijden: aktenr. 462 dd 08-04-1918 van de gemeente Groningen
10 Catherina (Tine) Stoffel [1.1.4.3.2.2.4.2.10], geboren op zaterdag 5 september 1891 in Deventer. Tine is overleden op donderdag 3 januari 1963 in Deventer, 71 jaar oud.
1.1.4.3.2.2.4.2.1 Pieter Stoffel is geboren op zaterdag 26 september 1874 in Deventer, zoon van Pieter Stoffel en Sijtske van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.4.2). Pieter is overleden op vrijdag 7 maart 1952 in Deventer, 77 jaar oud.
Beroep:
Houthandelaar
Pieter trouwde, 42 jaar oud, op maandag 17 september 1917 in Usquert [bron: Groninger Archieven] met Elizabet Reinders, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Elizabet: Aktenr. 15
Elizabet is geboren in 1891 in Usquert (Gr), dochter van Hendrik Reinders en Henritte Huizinga.
1.1.4.3.2.2.4.2.2 Antonie Stoffel is geboren op zaterdag 24 juni 1876 in Deventer, zoon van Pieter Stoffel en Sijtske van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.4.2). Antonie is overleden op dinsdag 25 augustus 1942 in Amsterdam, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1942 [bron: Gemeentearchief Oegstgeest].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 88
Beroep:
Scheikundige
Antonie:
(1) trouwde, 39 jaar oud, op dinsdag 1 februari 1916 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Johanna Aleida Hooft, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonie en Johanna: Aktenr. 15
Johanna is geboren omstreeks 1892 in Zwolle, dochter van Jan Andries Hooft en Wilhelmina Johanna Wicherlink.
(2) trouwde, minstens 44 jaar oud, na 1920 met Jeannette Francoise Jacqueline Delfos.
1.1.4.3.2.2.4.2.3 Wilhelmina Adriana (Mien) Stoffel is geboren op dinsdag 21 augustus 1877 om 06:00 in Deventer, dochter van Pieter Stoffel en Sijtske van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.4.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1877 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Mien waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Geesink (geb. 1827) en Willem Gertjanszoon Kulscher (geb. ±1847).
Notitie bij de geboorte van Mien: Aktenr. 402
Mien is overleden op vrijdag 29 juli 1932 om 16:00 in Deventer, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1932 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de overlijdensaangifte van Mien waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Hendrik de Rooy (geb. 1876) en Idzerd Frans den Beer Poortugael (geb. 1897).
Notitie bij overlijden van Mien: Aktenr. 282
Mien trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 augustus 1900 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Isak Bessem, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mien en Isak: Aktenr. 121
Voor het huwelijk toestemming van minister van oorlog
Isak is geboren op woensdag 22 oktober 1873 om 02:30 in Deventer, zoon van Nicolaas Bessem en Maria Geertruid Bussemaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Isak waren de volgende getuigen aanwezig: Herman Bessem (geb. 1809) en Isak Bussemaker (geb. 1826).
Notitie bij de geboorte van Isak: Aktenr. 474
Isak is overleden op vrijdag 6 januari 1939 om 02:00 in Diepenveen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1939 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de overlijdensaangifte van Isak was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Frederik Hendrik Rooij (geb. 1874).
Notitie bij overlijden van Isak: Aktenr. 6
Beroepen:
Tweede luitenant van het 1ste Regiment Vestingartillerie, gedetacheerd bij het 3e Regiment Veldartillerie
Kolonel artillerie
Kinderen van Mien en Isak:
1 Nicolaas Bessem [1.1.4.3.2.2.4.2.3.1], geboren op vrijdag 17 januari 1902 in Bergen op Zoom. Nicolaas is overleden op woensdag 18 december 1985 in Amersfoort, 83 jaar oud.
2 Piet Bessem [1.1.4.3.2.2.4.2.3.2], geboren op zondag 3 juli 1904 in ’s-Hertogenbosch. Piet is overleden op maandag 19 juni 1989 in Heemstede, 84 jaar oud.
3 Isak Bessem, geboren op dinsdag 5 februari 1907 in Teteringen. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.2.3.3.
4 Herman Bessem [1.1.4.3.2.2.4.2.3.4], geboren op dinsdag 21 september 1909 in Teteringen. Herman is overleden op zaterdag 7 augustus 1993, 83 jaar oud.
5 Sytske Bessem [1.1.4.3.2.2.4.2.3.5], geboren op maandag 11 december 1911 in Tetringen.
1.1.4.3.2.2.4.2.3.3 Isak Bessem is geboren op dinsdag 5 februari 1907 in Teteringen, zoon van Isak Bessem en Wilhelmina Adriana (Mien) Stoffel (zie 1.1.4.3.2.2.4.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 november 1929 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Isak: Aktenr. 1203 : Reg.nr. 361-01 : Akteplaats: Utrecht
Opm.: dit huwelijk is bij volmacht voltrokken. Bruidegom is wonende te Krikilan op Java.
Isak trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 30 november 1929 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief] met Suzanna Jacoba Baart, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Isak en Suzanna: Aktenr. 1203
Reg.nr. 361
Dit huwelijk is bij vomacht voltrokken.
Bruidegom is wonende te Krikilan op Java.
Suzanna is geboren omstreeks 1907 in Gouda, dochter van Jan Adriaan Willem Baart en Sophia Eugenia Hartkamp.
1.1.4.3.2.2.4.2.4 Elisabeth (Betsy) Stoffel is geboren op donderdag 19 december 1878 in Deventer, dochter van Pieter Stoffel en Sijtske van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.4.2). Betsy is overleden op vrijdag 6 september 1974 in Deventer, 95 jaar oud. Betsy trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 november 1904 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Berend Jan Stegeman, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Betsy en Berend: Aktenr. 197
Berend is geboren op zondag 15 maart 1874 in Deventer, zoon van Berend Jan Stegeman en Magthilda Coenradina Timan. Berend is overleden op maandag 17 december 1951 in Deventer, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 december 1951 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 720
Beroep:
Fabrieksdirecteur
1.1.4.3.2.2.4.2.7 Antonie Adriaan (Tonie) Stoffel is geboren op maandag 7 maart 1887 in Deventer, zoon van Pieter Stoffel en Sijtske van Otterloo (zie 1.1.4.3.2.2.4.2). Tonie is overleden op zaterdag 10 december 1960 in Deventer, 73 jaar oud.
Beroep:
Houthandelaar
Tonie trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 2 oktober 1918 in Lonneker [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Maria Geertruida Ubink ten Cate, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tonie en Maria: Aktenr. 100
Maria is geboren op woensdag 8 april 1885 in Enschede, dochter van Engbert Herman Ubink ten Cate en Fenna Arnolda Stroink. Maria is overleden op zondag 5 december 1971 in Deventer, 86 jaar oud.
1.1.4.3.2.4 Helena van Otterloo is geboren op dinsdag 9 december 1788 in Almenum (Barradeel), dochter van Michiel Derk van Otterloo (zie 1.1.4.3.2) en Johanna Aleijda Burenstein. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Zij is gedoopt op zondag 11 januari 1789 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Helena: DTB: 329
Doop: Hervormde Gemeente (Grote Kerk)
Helena is overleden op maandag 17 februari 1873 in Menaldumadeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1873 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Helena: Aktenr. A 33
Helena trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 19 mei 1830 in Menaldumadeel [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Beerend Steunebrink, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Helena en Beerend: Aktenr. 21
Berend weduwnaar van Jetske Douma
Beerend is geboren omstreeks 1782 in Steenwijk, zoon van Lucas Steunebrink en Adriana Hoogstein. Beerend is overleden op woensdag 17 oktober 1849 in Menaldumadeel, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1849 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij overlijden van Beerend: Aktenr. B 4
Beerend is weduwnaar van Jetske Douma (±1771-1828), met wie hij trouwde op woensdag 6 november 1811 in Ferwerderadeel [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
1.1.4.3.3 Cornelia Catrina van Otterloo is geboren op donderdag 17 mei 1759 in Wilp, dochter van Anthonij (Toon) van Otterlo(o) (zie 1.1.4.3) en Johanna Renssen. Cornelia is overleden op zaterdag 10 augustus 1844 in Rotterdam, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 1914
Cornelia trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1790 met Christiaan Blom, ongeveer 30 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1760.
Kinderen van Cornelia en Christiaan:
1 Johanna Agnieta Blom, geboren omstreeks 1790. Volgt 1.1.4.3.3.1.
2 Magrieta Johanna Blom, geboren omstreeks 1792. Volgt 1.1.4.3.3.2.
1.1.4.3.3.1 Johanna Agnieta Blom is geboren omstreeks 1790, dochter van Christiaan Blom en Cornelia Catrina van Otterloo (zie 1.1.4.3.3). Zij is gedoopt omstreeks 1790 in Deventer. Johanna is overleden op woensdag 11 september 1867 in Leuvenheim (Brummen), ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 111 : Reg.nr. 5976: Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 30 oktober 1816 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jan Willem Beekhuis, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 13 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
Jan is geboren omstreeks 1795 in Brummen, zoon van Abraham Jansen Beekhuis en Mechteld Robbers. Hij is gedoopt in 1795 in Apeldoorn. Jan is overleden op donderdag 16 juni 1864 in Leuvenheim (Brummen), ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 95
Beroep:
Dagloner, papiermakersknecht, landbouwer
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Arend Beekhuis [1.1.4.3.3.1.1], geboren op donderdag 25 februari 1819 in Voorstonden (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Aktenr. 26 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
2 Mechelina Christina Beekhuis, geboren op zaterdag 15 maart 1823 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.1.2.
3 Hendrik Beekhuis, geboren op maandag 15 september 1828 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.1.3.
4 Cornelia Catharina Beekhuis, geboren op vrijdag 14 oktober 1831 in Leuvenheim (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.1.4.
5 Johannes Beekhuis, geboren op woensdag 20 mei 1835 in Leuvenheim (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.1.5.
6 Jan Willem Beekhuis [1.1.4.3.3.1.6], geboren op zondag 16 december 1838 in Leuvenheim (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 187 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Jan is overleden op zaterdag 13 september 1845 in Brummen, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 september 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
1.1.4.3.3.1.2 Mechelina Christina Beekhuis is geboren op zaterdag 15 maart 1823 in Brummen, dochter van Jan Willem Beekhuis en Johanna Agnieta Blom (zie 1.1.4.3.3.1). Mechelina is overleden op woensdag 7 maart 1866 in Almen (Gorssel), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechelina: Aktenr. 13
Beroep:
Dienstbaar
Mechelina trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 18 februari 1853 in Gorssel [bron: Gelders Archief] met Derk Jan Siebrink, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mechelina en Derk: Aktenr. 5
Derk is geboren op woensdag 18 juni 1817 in Gorssel, zoon van Willem Siebrink en Jenneken Horstman. Derk is overleden op zaterdag 11 juli 1891 in Almen (Gorssel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 58
Derk trouwde later op donderdag 22 november 1866 in Gorssel [bron: Gelders Archief] met Berendina Weenink (1821-1885).
Beroep:
Landbouwer
Kind van Mechelina en Derk:
1 Willem Siebrink, geboren omstreeks 1858 in Gorssel. Volgt 1.1.4.3.3.1.2.1.
1.1.4.3.3.1.2.1 Willem Siebrink is geboren omstreeks 1858 in Gorssel, zoon van Derk Jan Siebrink en Mechelina Christina Beekhuis (zie 1.1.4.3.3.1.2). Willem is overleden op donderdag 19 november 1891 in Almen (Gorssel), ongeveer 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 november 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 82 : Reg.nr. 4576 : Akteplaats: Gorssel
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 6 januari 1883 in Gorssel [bron: Gelders Archief] met Janna Olden, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Janna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 4620 : Akteplaats: Gorssel
Janna is geboren op donderdag 18 november 1858 in Harfsen (Gorssel), dochter van Jan Engbert Olden en Jenneken Roordink. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 92 : Reg.nr. 4631 : Akteplaats: Gorssel
Janna is overleden op woensdag 12 december 1894 in Almen (Gorssel), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aketnr. 97
Janna trouwde later op woensdag 7 december 1892 in Gorssel [bron: Gelders Archief] met Jan Brummelman (1864-na 1940).
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Willem en Janna:
1 Derk Jan Siebrink [1.1.4.3.3.1.2.1.1], geboren op zondag 29 april 1883 in Almen (Gorssel). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 mei 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 39 : Reg.nr. 4628 : Akteplaats: Gorssel
Derk is overleden op maandag 30 april 1883 in Almen (Gorssel), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 mei 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 36 : Reg.nr. 4577 : Akteplaats: Gorssel
2 Mecheldina Christina Siebrink, geboren op maandag 8 februari 1886 in Gorssel. Volgt 1.1.4.3.3.1.2.1.2.
3 Jenneken Siebrink, geboren op zondag 17 juli 1887 in Gorssel. Volgt 1.1.4.3.3.1.2.1.3.
4 Jan Engbert Siebrink, geboren op zaterdag 6 oktober 1888 in Almen (Gorssel). Volgt 1.1.4.3.3.1.2.1.4.
5 Cornelia Johanna Siebrink, geboren op woensdag 13 augustus 1890 in Almen (Gorssel). Volgt 1.1.4.3.3.1.2.1.5.
1.1.4.3.3.1.2.1.2 Mecheldina Christina Siebrink is geboren op maandag 8 februari 1886 in Gorssel, dochter van Willem Siebrink (zie 1.1.4.3.3.1.2.1) en Janna Olden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Mecheldina: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4628 : Akteplaats: Gorssel
Mecheldina trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1920 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Albert Slijkhuis, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mecheldina en Albert: Aktenr. 34
Albert is geboren omstreeks 1892 in Voorst, zoon van Jacob Slijkhuis en Gerritje Zoetbrood.
Beroep:
Melkrijder
1.1.4.3.3.1.2.1.3 Jenneken Siebrink is geboren op zondag 17 juli 1887 in Gorssel, dochter van Willem Siebrink (zie 1.1.4.3.3.1.2.1) en Janna Olden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Aktenr. 70 : Reg.nr. 4628 : Akteplaats: Gorssel
Beroep:
Landbouwster
Jenneken trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 10 maart 1911 in Laren (Gld) [bron: Gelders Archief] met Berend Ribbers, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Berend: Aktenr. 5
Berend is geboren in 1886 in Ruurlo, zoon van Garrit Jan Ribbers en Aaltjen Kerkwijk.
Beroep:
Hotelknecht
1.1.4.3.3.1.2.1.4 Jan Engbert Siebrink is geboren op zaterdag 6 oktober 1888 in Almen (Gorssel), zoon van Willem Siebrink (zie 1.1.4.3.3.1.2.1) en Janna Olden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1888 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 96 : Reg.nr. 4628 : Akteplaats: Gorssel
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 7 september 1917 in Laren (Gld) [bron: Gelders Archief] met Sina Harmsen, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Sina: Aktenr. 37
Sina is geboren omstreeks 1883 in Laren (Gld), dochter van Albert Harmsen en Johanna Willemina Addink.
1.1.4.3.3.1.2.1.5 Cornelia Johanna Siebrink is geboren op woensdag 13 augustus 1890 in Almen (Gorssel), dochter van Willem Siebrink (zie 1.1.4.3.3.1.2.1) en Janna Olden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 augustus 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4628 : Akteplaats: Gorssel
Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 23 juni 1916 in Doetinchem [bron: Gelders Archief] met Hendrik van Moorselaar, 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Hendrik: Aktenr. 15
Hendrik is geboren in 1884 in Nijkerk, zoon van Marten van Moorselaar en Elbertje Fitskie.
Beroep:
Brugwachter
1.1.4.3.3.1.3 Hendrik Beekhuis is geboren op maandag 15 september 1828 in Oeken (Brummen), zoon van Jan Willem Beekhuis en Johanna Agnieta Blom (zie 1.1.4.3.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 97 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op dinsdag 11 januari 1898 in Rheden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 8
Beroep:
Dagloner, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 24 december 1857 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lutje Holtslag, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Lutje: Aktenr. 55
Lutje is geboren in 1823 in Rheden, dochter van Jannes (Johannes) Holtslag en Harmina (Hermina) Eggink. Lutje is overleden op woensdag 20 maart 1895 in Brummen, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lutje: Aktenr. 40
Kinderen van Hendrik en Lutje:
1 Jan Willem Beekhuis [1.1.4.3.3.1.3.1], geboren op zaterdag 1 mei 1858 in Leuvenheim (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 78 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Jan is overleden op zondag 2 mei 1858 in Leuvenheim (Brummen), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 mei 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
2 Jan Willem Beekhuis [1.1.4.3.3.1.3.2], geboren op vrijdag 20 mei 1859 in Leuvenheim (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 78 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Jan is overleden op zondag 26 mei 1889 in Brummen, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 71 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
Jan bleef ongehuwd.
3 Johannes Beekhuis [1.1.4.3.3.1.3.3], geboren op vrijdag 10 mei 1861 in Leuvenheim (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 79 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op maandag 25 juni 1866 in Leuvenheim (Brummen), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 73 : Reg.nr. 5976 : Akteplaats: Brummen
4 Cornelis Beekhuis, geboren op woensdag 28 januari 1863 in Leuvenheim (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.1.3.4.
5 Hermanus Beekhuis, geboren op maandag 23 oktober 1865 in Leuvenheim (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.1.3.5.
1.1.4.3.3.1.3.4 Cornelis Beekhuis is geboren op woensdag 28 januari 1863 in Leuvenheim (Brummen), zoon van Hendrik Beekhuis (zie 1.1.4.3.3.1.3) en Lutje Holtslag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 16 : Reg.nr. 6051 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Timmerman
Cornelis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 1 december 1887 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Maria Ram, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Aktenr. 96
Maria is geboren in 1845 in Oudshoorn, dochter van Klaas Ram en Sara van Tol. Maria is overleden vr 1905, ten hoogste 60 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 26 juli 1905 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hermina Brugman, 43 of 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Hermina: Aktenr. 221
Cornelis weduwnaar van Maria Ram
Hermina is geboren in 1861 in Arnhem, dochter van Lambertus Brugman en Derkje Linck.
1.1.4.3.3.1.3.5 Hermanus Beekhuis is geboren op maandag 23 oktober 1865 in Leuvenheim (Brummen), zoon van Hendrik Beekhuis (zie 1.1.4.3.3.1.3) en Lutje Holtslag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Aktenr. 185 : Reg.nr. 6051 : Akteplaats: Brummen
Hermanus is overleden op dinsdag 27 september 1904 in Brummen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 102
Beroep:
Bakker, broodbakker
Hermanus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 8 november 1894 in Angerlo [bron: Gelders Archief] met Harmina Johanna Bruil, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Harmina: Aktenr. 13
Harmina is geboren omstreeks 1864 in Angerlo, dochter van Gerrit Bruil en Gardina Smit. Harmina is overleden op woensdag 6 april 1898 in Brummen, ongeveer 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmina: Aktenr. 63
(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 22 september 1898 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Anna Catharina Teerink, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Anna: Aktenr. 59 : Reg.nr. 6035 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Hermanus weduwnaar van Harmina J. Bruil
Anna is geboren op vrijdag 12 september 1873 in Voorstonden (Brummen), dochter van Jan Teerink en Johanna Christina van Dormalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 september 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 149 : Reg.nr. 6050 : Akteplaats: Brrummen
Kinderen van Hermanus en Harmina:
1 Hendrik Gerrit Beekhuis, geboren op woensdag 20 november 1895 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.1.3.5.1.
2 Gerrit Hendrik Beekhuis [1.1.4.3.3.1.3.5.2], geboren op zondag 10 oktober 1897 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 191 : Reg.nr. 6047 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op woensdag 30 maart 1898 in Brummen, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 62 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Kind van Hermanus en Anna:
3 Beekhuis [1.1.4.3.3.1.3.5.3], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 22 november 1902 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 november 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 108
1.1.4.3.3.1.3.5.1 Hendrik Gerrit Beekhuis is geboren op woensdag 20 november 1895 in Brummen, zoon van Hermanus Beekhuis (zie 1.1.4.3.3.1.3.5) en Harmina Johanna Bruil. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 201 : Reg.nr. 6047 : Akteplaats: Brummen
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 juni 1919 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Thukla Funsch, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Thukla: Aktenr. 124
Thukla is geboren omstreeks 1894 in Diepenveen, dochter van Adam Funsch en Meinarda (Meinerdina) Hendriks.
1.1.4.3.3.1.4 Cornelia Catharina Beekhuis is geboren op vrijdag 14 oktober 1831 in Leuvenheim (Brummen), dochter van Jan Willem Beekhuis en Johanna Agnieta Blom (zie 1.1.4.3.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 oktober 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 114 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Cornelia is overleden op dinsdag 18 april 1905 in Velp (Rheden), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 102
Beroep:
Dienstbode
Cornelia trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 15 november 1876 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan Sellen, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Gerrit: Aktenr. 325
Gerrit is geboren omstreeks 1835 in Hummelo en Keppel, zoon van Gerrit Sellen en Willemke Wissink. Gerrit is overleden op zaterdag 12 juli 1919 in Velp (Rheden), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 167
Gerrit trouwde later op woensdag 28 februari 1906 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Adriana Grotendorst (geb. ±1852).
Beroep:
Metselaar
1.1.4.3.3.1.5 Johannes Beekhuis is geboren op woensdag 20 mei 1835 in Leuvenheim (Brummen), zoon van Jan Willem Beekhuis en Johanna Agnieta Blom (zie 1.1.4.3.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 mei 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 69 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op zondag 10 oktober 1886 in Arnhem, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 815
Beroep:
Tuinman, bloemist
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1861 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gardina Maria Ledeboer, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Gardina: Aktenr. 32 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Zie 1.1.4.3.10.2.3 voor persoonsgegevens van Gardina.
Kinderen van Johannes en Gardina:
1 Johanna Wilhelmina Beekhuis, geboren op dinsdag 8 april 1862 in Tiel. Volgt 1.1.4.3.3.1.5.1.
2 Arend Beekhuis, geboren op maandag 9 oktober 1865 in Tiel. Volgt 1.1.4.3.3.1.5.2.
3 Johannes Beekhuis, geboren op woensdag 15 mei 1872 in Tiel. Volgt 1.1.4.3.3.1.5.3.
4 Cornelia Catharina Beekhuis [1.1.4.3.3.1.5.4], geboren op zondag 15 april 1877 in Tiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1877 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 92 : Reg.nr. 1411-03 : Akteplaats: Tiel
Cornelia is overleden op vrijdag 22 oktober 1880 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 933
1.1.4.3.3.1.5.1 Johanna Wilhelmina Beekhuis is geboren op dinsdag 8 april 1862 in Tiel, dochter van Johannes Beekhuis (zie 1.1.4.3.3.1.5) en Gardina Maria Ledeboer (zie 1.1.4.3.10.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 77 : Reg.nr. 1408 : Akteplaats: Tiel
Johanna is overleden op zondag 11 december 1938 in Arnhem, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 960
Johanna trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 1 november 1905 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrik Lambertus Jurriens, 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Aktenr. 349
Lambertus weduwnaar van Willemina Hendrika Bos
Hendrik is geboren in 1866 in Arnhem, zoon van Teunis Jurriens en Everdina Willemsen. Hendrik is overleden op vrijdag 2 oktober 1936 in Arnhem, 69 of 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 703
Hendrik is weduwnaar van Willemina Hendrika Bos (1865-vr 1905), met wie hij trouwde op woensdag 3 februari 1892 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Kleermaker
1.1.4.3.3.1.5.2 Arend Beekhuis is geboren op maandag 9 oktober 1865 in Tiel, zoon van Johannes Beekhuis (zie 1.1.4.3.3.1.5) en Gardina Maria Ledeboer (zie 1.1.4.3.10.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Aktenr. 223 : Reg.nr. 1409 : Akteplaats: Tiel
Arend is overleden op maandag 8 mei 1944 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1944 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Arend: Aktenr. 262
Beroep:
Tuinman
Arend trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 2 maart 1889 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Wijmer, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Gerritjen: Aktenr. 25
Gerritjen is geboren omstreeks 1867 in Zutphen, dochter van Willem Wijmer en Gerritjen Boesveld. Gerritjen is overleden op woensdag 30 december 1959 in Arnhem, ongeveer 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 1124
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Arend en Gerritjen:
1 Gerdina Maria Beekhuis, geboren op maandag 29 april 1889 in Arnhem. Volgt 1.1.4.3.3.1.5.2.1.
2 Willem Beekhuis, geboren op donderdag 29 januari 1891 in Arnhem. Volgt 1.1.4.3.3.1.5.2.2.
3 Margaretha Beekhuis [1.1.4.3.3.1.5.2.3], geboren op zondag 20 april 1902 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 500 : Reg.nr. 97 : Akteplaats: Arnhem
Margaretha is overleden op woensdag 28 mei 1902 in Arnhem, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 mei 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 406 : Reg.nr. 413 : Akteplaats: Arnhem
4 Margaretha Beekhuis [1.1.4.3.3.1.5.2.4], geboren op vrijdag 31 juli 1903 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 1030 : Reg.nr. 11009 : Akteplaats: Arnhem
1.1.4.3.3.1.5.2.1 Gerdina Maria Beekhuis is geboren op maandag 29 april 1889 in Arnhem, dochter van Arend Beekhuis (zie 1.1.4.3.3.1.5.2) en Gerritjen Wijmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 604 : Reg.nr. 87 : Akteplaats: Arnhem
Gerdina is overleden op dinsdag 25 juli 1939 in Arnhem, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1939 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerdina: Aktenr. 650
Gerdina trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 juni 1911 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Frederik Christinus Willem Kraaij, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerdina en Frederik: Aktenr. 194
Frederik is geboren in 1883 in Arnhem, zoon van Christinus Willem Kraai en Antonia Jas.
Beroep:
Kantoorbediende
1.1.4.3.3.1.5.2.2 Willem Beekhuis is geboren op donderdag 29 januari 1891 in Arnhem, zoon van Arend Beekhuis (zie 1.1.4.3.3.1.5.2) en Gerritjen Wijmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 januari 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 170 : Reg.nr. 89 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Tuinman
Willem trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1915 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Geertruida Gijsbers, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Geertruida: Aktenr. 178
Geertruida is geboren in 1893 in Arnhem, dochter van Heijmerik Willem Gijsbers en Geertruida Hopaf.
1.1.4.3.3.1.5.3 Johannes Beekhuis is geboren op woensdag 15 mei 1872 in Tiel, zoon van Johannes Beekhuis (zie 1.1.4.3.3.1.5) en Gardina Maria Ledeboer (zie 1.1.4.3.10.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 107 : Reg.nr. 1410-03 : Akteplaats: Tiel
Beroep:
Kantoorbediende
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 23 juni 1897 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Christina Brants, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elisabeth: Aktenr. 172
Elisabeth is geboren in 1871 in Arnhem, dochter van Willem Hendrik Brants en Johanna Maria van Jaarsveld.
1.1.4.3.3.2 Magrieta Johanna Blom is geboren omstreeks 1792, dochter van Christiaan Blom en Cornelia Catrina van Otterloo (zie 1.1.4.3.3). Zij is gedoopt omstreeks 1792 in Delft. Magrieta is overleden op woensdag 8 juni 1859 in Oeken (Brummen), ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Magrieta: Aktenr. 77 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Magrieta trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 5 maart 1817 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Schuurman, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Magrieta en Hendrik: Aktenr. 6 Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brtummen
Hendrik is geboren omstreeks 1790 in Brummen, zoon van Fredrik Schuurman en Grietje Roelofs. Hij is gedoopt omstreeks 1790 in Oeken (Brummen). Hendrik is overleden op woensdag 28 juni 1871 in Brummen, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 101
Beroep:
Dagloner, klompenmaker, karman, landbouwer
Kinderen van Magrieta en Hendrik:
1 Arend Schuurman, geboren in 1817 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.1.
2 Gerritjen Schuurman, geboren in 1820 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.2.
3 Grietje Schuurman, geboren op dinsdag 15 januari 1822 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.3.
4 Christina Schuurman, geboren op maandag 5 juli 1824 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.4.
5 Roelof Schuurman, geboren op zaterdag 18 november 1826 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.5.
6 Christiaan Johannis Cornelis Schuurman [1.1.4.3.3.2.6], geboren in 1829 in Oeken (Brummen). Christiaan is overleden op vrijdag 7 oktober 1831 in Oeken (Brummen), 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christiaan: Aktenr. 89
7 Frederik (Fredrik) Schuurman, geboren omstreeks 1831 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.7.
1.1.4.3.3.2.1 Arend Schuurman is geboren in 1817 in Brummen, zoon van Hendrik Schuurman en Magrieta Johanna Blom (zie 1.1.4.3.3.2).
Beroep:
Klompenmaker, koopman, landbouwer
Arend:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op vrijdag 1 maart 1844 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Kunneken Beltman, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Kunneken: Aktenr. 6
Kunneken is geboren op vrijdag 13 april 1821 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrikus Engberts Beltman en Berendje Lankhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Kunneken: Aktenr. 37 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Kunneken is overleden op dinsdag 28 juni 1853 in Oeken (Brummen), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Kunneken: Aktenr. 68
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 35 of 36 jaar oud, op zaterdag 5 november 1853 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Christina Boerstoel, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Christina: Aktenr. 52
Arend weduwnaar van Kunneken Beltman
Christina is geboren in 1819 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit Boerstoel en Janna Beeker. Christina is overleden op donderdag 16 maart 1871 in Brummen, 51 of 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 31
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Arend en Kunneken:
1 Hendrikus Roelof Schuurman [1.1.4.3.3.2.1.1], geboren op maandag 9 november 1846 in Oeken (Brummen). Hendrikus is overleden op dinsdag 10 november 1846 in Oeken (Brummen), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 104
2 Hendrikus Schuurman, geboren in 1848 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.1.2.
3 Albert Jan Schuurman [1.1.4.3.3.2.1.3], geboren in 1850 in Oeken (Brummen). Albert is overleden op vrijdag 13 juli 1877 in Arnhem, 26 of 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1877 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 512
Albert bleef ongehuwd.
4 Schuurman [1.1.4.3.3.2.1.4], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 18 juni 1853 in Oeken (Brummen). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 64
Kind van Arend en Christina:
5 Gerrit Johannes Schuurman [1.1.4.3.3.2.1.5], geboren in 1855 in Oeken (Brummen). Gerrit is overleden op maandag 31 augustus 1874 in Brummen, 18 of 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1874 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 111
Gerrit bleef ongehuwd.
1.1.4.3.3.2.1.2 Hendrikus Schuurman is geboren in 1848 in Oeken (Brummen), zoon van Arend Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.1) en Kunneken Beltman.
Beroep:
Machinist
Hendrikus trouwde, 33 of 34 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1882 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johanna Mechelina Bijvank, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna: Aktenr. 2
Johanna is geboren op maandag 13 maart 1854 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrik Bijvank en Aaltje Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 38 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Hendrikus en Johanna:
1 Aleida Wilhelmina Schuurman [1.1.4.3.3.2.1.2.1], geboren in 1885 in Brummen. Aleida is overleden op woensdag 14 december 1887 in Brummen, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aleida: Aktenr. 147
2 Hendrik Johannes Schuurman, geboren in 1887 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.1.2.2.
1.1.4.3.3.2.1.2.2 Hendrik Johannes Schuurman is geboren in 1887 in Brummen, zoon van Hendrikus Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.1.2) en Johanna Mechelina Bijvank.
Beroep:
Spoorwegambtenaar
Hendrik trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 23 mei 1912 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anna Ruisch, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Anna: Aktenr. 23
Anna is geboren in 1884 in Elst (Overbetuwe), dochter van Teunis Ruisch en Antonia van Voorseling.
1.1.4.3.3.2.2 Gerritjen Schuurman is geboren in 1820 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Schuurman en Magrieta Johanna Blom (zie 1.1.4.3.3.2). Gerritjen is overleden op dinsdag 15 april 1873 in Brummen, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 58
Gerritjen trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1844 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Jan Eijckelhof, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritjen en Hendrik: Aktenr. 16
Hendrik is geboren in 1816 in Oeken (Brummen), zoon van Teunis Eijckelhof en Maria Hobrink. Hendrik is overleden op vrijdag 29 juli 1881 in Brummen, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 105
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Kind van Gerritjen en Hendrik:
1 Derk Eijkelhof, geboren in 1854 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.2.1.
1.1.4.3.3.2.2.1 Derk Eijkelhof is geboren in 1854 in Brummen, zoon van Hendrik Jan Eijckelhof en Gerritjen Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.2).
Beroep:
Dagloner
Derk trouwde, 26 of 27 jaar oud, op woensdag 13 juli 1881 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Antonetta Henrietta Eijkelhoff, 16 of 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Antonetta: Aktenr. 35
Antonetta is geboren in 1864 in Amsterdam, dochter van Alexander Eijkelhoff en Carolina van der Voort.
1.1.4.3.3.2.3 Grietje Schuurman is geboren op dinsdag 15 januari 1822 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Schuurman en Magrieta Johanna Blom (zie 1.1.4.3.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Grietje is overleden op maandag 12 maart 1900 in Brummen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 47
Beroep:
Dagloonster
Grietje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 oktober 1845 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Joost Hamer, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Joost: Aktenr. 39 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Joost is geboren op maandag 1 januari 1821 in Oeken (Brummen), zoon van Teunis Hamer en Willemina Karmiggelt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 januari 1821 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Joost waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Gerrits Houtzeel (geb. 1768) en Marten Hesselink (±1787-1822) [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joost: Aktenr. 1 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Joost is overleden op vrijdag 26 maart 1880 in Brummen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Joost: Aktenr. 54
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Grietje en Joost:
1 Teunis Hamer, geboren op dinsdag 7 april 1846 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.3.1.
2 Johanna Hamer, geboren op woensdag 26 januari 1848 in Cortenoever (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.3.2.
3 Willem Hamer, geboren op vrijdag 28 september 1849 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.3.3.
4 Hendrik Hamer, geboren op maandag 24 februari 1851 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.3.4.
5 Hendrik Jan Hamer [1.1.4.3.3.2.3.5], geboren op zaterdag 22 oktober 1853 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 153 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op donderdag 31 maart 1859 in Oeken (Brummen), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
6 Gerritje Antonia Hamer, geboren op woensdag 28 maart 1855 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.6.
7 Jantje Hamer, geboren op zondag 25 juli 1858 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.3.7.
8 Hendrik Jan Hamer, geboren op maandag 14 oktober 1861 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.3.8.
1.1.4.3.3.2.3.1 Teunis Hamer is geboren op dinsdag 7 april 1846 in Oeken (Brummen), zoon van Joost Hamer en Grietje Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teunis: Aktenr. 55 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Teunis is overleden op maandag 3 maart 1890 in Brummen, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 39
Beroep:
Dienstknecht, dagloner
Teunis trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 18 november 1876 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willemken Timmer, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Willemken: Aktenr. 53
Willemken is geboren in 1854 in Brummen, dochter van Gerrit Timmer en Jenneke Bouwmeester. Willemken trouwde later op woensdag 13 juli 1892 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Aalbert Agelink (geb. 1840).
Beroep:
Dienstmeid, dagloonster
Kinderen van Teunis en Willemken:
1 Johannes Hamer, geboren omstreeks 1877 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.1.1.
2 Jenneken Hamer, geboren omstreeks 1881 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.1.2.
3 Gerrit Hamer [1.1.4.3.3.2.3.1.3], geboren op donderdag 9 juni 1881 in Oeken (Brummen). Gerrit is overleden op woensdag 15 juni 1881 in Oeken (Brummen), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 90
4 Gerritje Hamer, geboren omstreeks 1886 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.1.4.
1.1.4.3.3.2.3.1.1 Johannes Hamer is geboren omstreeks 1877 in Brummen, zoon van Teunis Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.1) en Willemken Timmer.
Beroep:
Boerenarbeider
Johannes trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 11 juni 1902 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Elsken Hendrika Wullink, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elsken: Aktenr. 68
Elsken is geboren omstreeks 1877 in Zutphen, dochter van Gerhard Wullink en Gerritje Tamboer.
1.1.4.3.3.2.3.1.2 Jenneken Hamer is geboren omstreeks 1881 in Brummen, dochter van Teunis Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.1) en Willemken Timmer. Jenneken trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 25 augustus 1909 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Willem Lueks, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Willem: Aktenr. 84
Willem is geboren omstreeks 1881 in Bathmen, zoon van Jan Hendrik Lueks en Gerritjen Hattink.
Beroep:
Sigarensorteerder
1.1.4.3.3.2.3.1.4 Gerritje Hamer is geboren omstreeks 1886 in Brummen, dochter van Teunis Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.1) en Willemken Timmer.
Beroep:
Dienstbode
Gerritje:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 27 januari 1911 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met Hendrikus van de Kamp, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Hendrikus: Aktenr. 1
Hendrikus is geboren omstreeks 1885 in Zutphen, zoon van Jan Christiaan van de Kamp en Maria Hendrika Eimberts. Hendrikus is overleden vr 1922, ten hoogste 37 jaar oud.
Beroep:
Losse arbeider
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op vrijdag 20 oktober 1922 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Fredrik Jan Bax, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Fredrik: Aktenr. 138
Gerritje weduwe van Hendrikus van de Kamp
Fredrik is geboren op woensdag 20 december 1893 in Brummen, zoon van Gerrit Antonie Bax en Maria Doornboss. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 219 : Reg.nr. 6047 : Akteplaats: Brummen
Opm. geboren als Fredrik Jan Doornboos en gewettigd bij huwelijk op 03-02-1894 door Gerrit A. Bax en M. Doornboss
Beroep:
Werkman
1.1.4.3.3.2.3.2 Johanna Hamer is geboren op woensdag 26 januari 1848 in Cortenoever (Brummen), dochter van Joost Hamer en Grietje Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op vrijdag 12 december 1919 in Brummen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 december 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 118 : Reg.nr. 8151 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Johanna:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1882 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Reinder Bosman, 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Reinder: Aktenr. 16 : Reg.nr. 6037 : AAkteplaats: Brummen
Opm.: Reinder weduwnaar van Alberdina Veldhuis
Reinder is geboren op vrijdag 11 augustus 1837 in Leuvenheim (Brummen), zoon van Hendrik Jan Bosman en Geertruid Aartman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reinder: Aktenr. 103 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Reinder is overleden op maandag 7 januari 1901 in Brummen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reinder: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Reinder is weduwnaar van Alberdina Velthuis (1836-1881), met wie hij trouwde op zaterdag 5 november 1864 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Metselaarsknecht, metselaar
(2) trouwde, 55 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1903 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johannes Leeflang, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johannes: Aktenr. 29
Johanna weduwe van Reinder Bosman
Johannes weduwnaar van Aleida Willemina Konink
Johannes is geboren omstreeks 1853 in Brummen, zoon van Aart Gerrit Leeflang en Leentje Bou(w)man. Johannes is overleden op donderdag 22 juli 1920 in Brummen, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 juli 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 72
Johannes is weduwnaar van Aleida Willemina Konink (±1852-1903), met wie hij trouwde op zaterdag 12 november 1887 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Johanna en Reinder:
1 Hendrika Johanna Bosman, geboren op dinsdag 30 oktober 1883 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.2.1.
2 Margrietha Geertruida Bosman [1.1.4.3.3.2.3.2.2], geboren op woensdag 26 oktober 1887 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 oktober 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Margrietha: Aktenr. 169 : Reg.nr. 6048 : Akteplaats: Brummen
Margrietha is overleden op donderdag 23 juli 1903 in Brummen, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 juli 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margrietha: Aktenr. 115 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
1.1.4.3.3.2.3.2.1 Hendrika Johanna Bosman is geboren op dinsdag 30 oktober 1883 in Brummen, dochter van Reinder Bosman en Johanna Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 oktober 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 185 : Reg.nr. 6049 : Akteplaats: Brummen
Hendrika:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 4 april 1903 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Klaas ten Broek, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Klaas: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8138 : Akteplaats: Brummen
Klaas is geboren op zaterdag 1 maart 1873 in Empe (Brummen), zoon van Klaas ten Broek en Teuntje van der Spreng. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Aktenr. 47 : Reg.nr. 6050 : Akteplaats: Brummen
Klaas is overleden op zondag 11 maart 1906 in Brummen, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 30 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 februari 1908 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Antonie Wenneker, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Antonie: Aktenr. 5 : Reg.nr. 8138 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Hendrika Johanna weduwe van Klaas te Broek
Antonie is geboren op zondag 8 september 1878 in Warnsveld, zoon van Evert Jan Wenneker en Gerritje Groot Jebbink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonie: Aktenr. 54 : Reg.nr. 2582 : Akteplaats: Warnsveld
Beroep:
Boerenknecht
Kind van Hendrika en Klaas:
1 Johanna Klasina ten Broek [1.1.4.3.3.2.3.2.1.1], geboren op vrijdag 8 december 1905 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 178 : Reg.nr. 11032 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op zondag 1 april 1906 in Brummen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 april 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 38 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
Kind van Hendrika en Antonie:
2 Evert Jan Wenneker [1.1.4.3.3.2.3.2.1.2], geboren op zaterdag 15 oktober 1910 in Veldwijk (Vorden). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 79 : Reg.nr. 11139 : Akteplaats: 11139
1.1.4.3.3.2.3.3 Willem Hamer is geboren op vrijdag 28 september 1849 in Oeken (Brummen), zoon van Joost Hamer en Grietje Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 155 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Willem is overleden op vrijdag 6 februari 1925 in Brummen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 februari 1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 7
Beroep:
Dagloner, landbouwer, arbeider
Willem trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 8 februari 1878 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willemina Bouwmeester, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemina: Aktenr. 4
Willemina is geboren omstreeks 1854 in Brummen, dochter van Steven Bouwmeester en Hendrina Keurhorst. Willemina is overleden op zondag 31 maart 1929 in Brummen, ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 37
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Willem en Willemina:
1 Grietje Hamer, geboren omstreeks 1878 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.3.1.
2 Hendrika Hamer, geboren omstreeks 1879 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.3.2.
3 Dina Hamer, geboren omstreeks 1888 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.3.3.
4 Johannes Hamer, geboren omstreeks 1888 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.3.4.
5 Miena Hamer [1.1.4.3.3.2.3.3.5], geboren omstreeks 1892 in Brummen. Miena is overleden op zaterdag 12 april 1941 in Brummen, ongeveer 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1941 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Miena: Aktenr. 53
Miena bleef ongehuwd.
6 Berendina Hamer [1.1.4.3.3.2.3.3.6], geboren in maart 1892 in Brummen. Berendina is overleden op donderdag 8 december 1892 in Brummen, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 december 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 168
1.1.4.3.3.2.3.3.1 Grietje Hamer is geboren omstreeks 1878 in Brummen, dochter van Willem Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.3) en Willemina Bouwmeester.
Beroep:
Dienstbode
Grietje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 14 maart 1903 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jan Honders, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Jan: Aktenr. 8
Jan is geboren omstreeks 1861 in Brummen, zoon van Garrit Jan Honders en Jacomina Honders.
Beroep:
Landbouwer
1.1.4.3.3.2.3.3.2 Hendrika Hamer is geboren omstreeks 1879 in Brummen, dochter van Willem Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.3) en Willemina Bouwmeester. Hendrika trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1908 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Schoolderman, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Gerrit: Aktenr. 51
Gerrit is geboren op donderdag 24 januari 1884 in Brummen, zoon van Christiaan Schoolderman en Jantje Gaikhorst.
Beroep:
Arbeider
1.1.4.3.3.2.3.3.3 Dina Hamer is geboren omstreeks 1888 in Brummen, dochter van Willem Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.3) en Willemina Bouwmeester.
Beroep:
Dienstbode
Dina trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1921 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Steinvoort, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dina en Hendrik: Aktenr. 34
Hendrik is geboren omstreeks 1890 in Rheden, zoon van Reinder Steinvoort en Gerritjen Kok.
Beroep:
Voerman
1.1.4.3.3.2.3.3.4 Johannes Hamer is geboren omstreeks 1888 in Brummen, zoon van Willem Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.3) en Willemina Bouwmeester.
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1919 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jantje Bovendorp, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Jantje: Aktenr. 22
Jantje is geboren omstreeks 1896 in Brummen, dochter van Gijsbert Bovendorp en Reintjen Antonia Gerritsen.
Beroep:
Dienstbode
1.1.4.3.3.2.3.4 Hendrik Hamer is geboren op maandag 24 februari 1851 in Oeken (Brummen), zoon van Joost Hamer en Grietje Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 29 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op zaterdag 15 februari 1919 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 152
Beroep:
Spoorwegbeambte, landbouwer, spoorwegarbeider
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1880 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Pasman, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Aktenr. 23
Aaltje is geboren in 1850 in Brummen, dochter van Hendrik Pasman en Reintje Olthuis. Aaltje is overleden op vrijdag 10 april 1914 in Brummen, 63 of 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 april 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 54
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Johanna Hendrika Hamer, geboren op donderdag 24 februari 1881 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.4.1.
2 Reintjen Hamer, geboren in 1884 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.4.2.
3 Hendrik Jan Hamer, geboren in 1886 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.4.3.
4 Grietje Hamer, geboren in 1889 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.4.4.
1.1.4.3.3.2.3.4.1 Johanna Hendrika Hamer is geboren op donderdag 24 februari 1881 in Brummen, dochter van Hendrik Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.4) en Aaltje Pasman. Johanna is overleden op vrijdag 6 februari 1970 in Brummen, 88 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 februari 1908 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jan Plant, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 4
Jan is geboren op zondag 27 maart 1881 in Brummen, zoon van Hendrik Plant en Aaltjen Gietelink. Jan is overleden op dinsdag 6 april 1971 in Brummen, 90 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, cafhouder
Diversen:
In 1951 lieten Jan en Johanna de muziektent uit Eerbeek op hun terrein plaatsen.
Kind van Johanna en Jan:
1 Aaltjen Plant. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.4.1.1.
1.1.4.3.3.2.3.4.1.1 Aaltjen Plant, dochter van Jan Plant en Johanna Hendrika Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.4.1). Aaltjen trouwde met Albert Hietbrink.
1.1.4.3.3.2.3.4.2 Reintjen Hamer is geboren in 1884 in Brummen, dochter van Hendrik Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.4) en Aaltje Pasman. Reintjen is overleden op zaterdag 5 augustus 1916 in Brummen, 31 of 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reintjen: Aktenr. 65
Beroep:
Dienstbode
Reintjen trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1908 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gijsbert Gieteling, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Reintjen en Gijsbert: Aktenr. 30
Gijsbert is geboren in 1886 in Brummen, zoon van Marinus Gieteling en Gerdina Bosman. Gijsbert trouwde later op zaterdag 25 november 1916 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Christina Gierman (geb. ±1891).
Beroep:
Metselaar
1.1.4.3.3.2.3.4.3 Hendrik Jan Hamer is geboren in 1886 in Brummen, zoon van Hendrik Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.4) en Aaltje Pasman.
Beroep:
Metselaar
Hendrik trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1909 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johanna Willemina Hulshof, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 17
Johanna is geboren in 1885 in Brummen, dochter van Fredrik Hulshof en Willemina Keurhorst.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Aaltje Hamer, geboren op donderdag 21 augustus 1913 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.4.3.1.
2 Frederika Hamer [1.1.4.3.3.2.3.4.3.2], geboren in mei 1916 in Brummen. Frederika is overleden op dinsdag 18 juli 1916 in Brummen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 58
1.1.4.3.3.2.3.4.3.1 Aaltje Hamer is geboren op donderdag 21 augustus 1913 in Brummen, dochter van Hendrik Jan Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.4.3) en Johanna Willemina Hulshof. Aaltje is overleden in 2004, 90 of 91 jaar oud. Aaltje trouwde met Johannes Bernardus Penterman. Johannes is geboren op vrijdag 22 september 1916 in Voorst.
Beroep:
Landarbeider
Kind van Aaltje en Johannes:
1 Hendrika Janny Penterman [1.1.4.3.3.2.3.4.3.1.1], geboren in 1944 in Broek (Voorst). Hendrika is overleden op vrijdag 11 mei 1945 in Voorst, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1945 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 136 : Reg.nr. 33172 : Akteplaats: Voorst
1.1.4.3.3.2.3.4.4 Grietje Hamer is geboren in 1889 in Brummen, dochter van Hendrik Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.4) en Aaltje Pasman. Grietje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1913 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrikus Boesveld, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Hendrikus: Aktenr. 37
Hendrikus is geboren in 1889 in Brummen, zoon van Gerrit Jan Boesveld en Hendrika Groot Obbink.
Beroep:
Landbouwer
1.1.4.3.3.2.3.6 Gerritje Antonia Hamer is geboren op woensdag 28 maart 1855 in Brummen, dochter van Joost Hamer en Grietje Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 49 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op vrijdag 2 mei 1919 in Dieren (Rheden), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 109 : Reg.nr. 8689 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstmeid
Gerritje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 18 november 1876 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan Donderwinkel, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Gerrit: Aktenr. 54 : Reg.nr. 6038 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is geboren op maandag 4 oktober 1847 in Brummen, zoon van Gerrit Jan Donderwinkel en Engelina Nieuwland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 110 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op woensdag 14 december 1892 in Brummen, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 174 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstknecht, dagloner, arbeider
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 8 november 1902 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Engel Wensink, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Engel: Aktenr. 38
Engel weduwnaar van Maria Willemina Kamphuis
Gerritje Antonia weduwe van Gerrit Jan Donderwinkel
Engel is geboren omstreeks 1844 in Rheden, zoon van Arend Wensink en Henders Veenhuizen (Veenhuijsen). Engel is weduwnaar van Maria Willemina Kamphuis (±1848-vr 1902), met wie hij trouwde op zaterdag 1 maart 1873 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Dagloner, arbeider
Kinderen van Gerritje en Gerrit:
1 Gerrit Jan Donderwinkel [1.1.4.3.3.2.3.6.1], geboren op zondag 24 juni 1877 in Cortenoever (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1877 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 100 : Reg.nr. 6049 : Akteplaats: Brummen
2 Grietje Donderwinkel, geboren op donderdag 18 december 1879 in Rhienderen (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.3.6.2.
3 Engelina Donderwinkel, geboren op dinsdag 9 mei 1882 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.6.3.
4 Donderwinkel [1.1.4.3.3.2.3.6.4], levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 30 augustus 1887 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 106 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
5 Johannes Donderwinkel [1.1.4.3.3.2.3.6.5], geboren op maandag 10 maart 1890 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 48 : Reg.nr. 6048 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op woensdag 15 juli 1891 in Brummen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 108 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
6 Hermanus Johannes Donderwinkel [1.1.4.3.3.2.3.6.6], geboren op dinsdag 27 december 1892 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Aktenr. 210 : Reg.nr. 6047 : Akteplaats: Brummen
Hermanus is overleden op zaterdag 26 augustus 1950 in Dieren (Rheden), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1950 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 208 : Reg.nr. 33087 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Sigarenmaker
1.1.4.3.3.2.3.6.2 Grietje Donderwinkel is geboren op donderdag 18 december 1879 in Rhienderen (Brummen), dochter van Gerrit Jan Donderwinkel en Gerritje Antonia Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 december 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 216 : Reg.nr. 6049 : Akteplaats: Brummen
Grietje is overleden op vrijdag 20 juni 1941 in Zutphen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1941 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 164 : Reg.nr. 9802 : Akteplaats: Zutphen
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 28 juli 1900 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Willem Joseph Calot, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Hendrik: Aktenr. 32 : Reg.nr. 6035 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is geboren op zondag 5 oktober 1879 in Zutphen, zoon van Abraham Calot en Heintje Brunger. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 5 oktober 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 371 : Reg.nr. 1710 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Koopman
Kinderen van Grietje en Hendrik:
1 Hendrik Abraham Calot [1.1.4.3.3.2.3.6.2.1], geboren op vrijdag 1 maart 1901 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 93 : Reg.nr. 1716 : Akteplaats: Zutphen
Hendrik is overleden op woensdag 12 juni 1901 in Zutphen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 211 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
2 Hendrik Willem Joseph Calot [1.1.4.3.3.2.3.6.2.2], geboren op donderdag 19 maart 1903 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 108 : Reg.nr. 11160 : Akteplaats: Zutphen
3 Abram Calot [1.1.4.3.3.2.3.6.2.3], geboren op zaterdag 19 maart 1904 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Abram: Aktenr. 123 : Reg.nr. 11160 : Akteplaats: Zutphen
Abram is overleden op maandag 22 augustus 1904 in Zutphen, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Abram: Aktenr. 236 : Reg.nr. 8964 : Akteplaats: Zutphen
4 Grietje Calot [1.1.4.3.3.2.3.6.2.4], geboren op dinsdag 11 april 1905 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 122 : Reg.nr. 11160 : Akteplaats: Zutphen
5 Gerrit Jan Calot [1.1.4.3.3.2.3.6.2.5], geboren op donderdag 24 januari 1907 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 31 : Reg.nr. 11161 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: n van een tweeling
Gerrit is overleden op zaterdag 30 maart 1907 in Zutphen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 april 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 92 : Reg.nr. 8903 : Akteplaats: Zutphen
6 Abram Calot [1.1.4.3.3.2.3.6.2.6], geboren op donderdag 24 januari 1907 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Abram: Aktenr. 30 : Reg.nr. 11161 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: n van een tweeling
Abram is overleden op dinsdag 12 februari 1907 in Zutphen, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Abram: Aktenr. 52 : Reg.nr. 8903 : Akteplaats: Zutphen
7 Gerritje Antonia Calot [1.1.4.3.3.2.3.6.2.7], geboren op zondag 19 januari 1908 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 29 : Reg.nr. 11161 : Akteplaats: Zutphen
8 Abram Calot [1.1.4.3.3.2.3.6.2.8], geboren op zondag 3 juli 1910 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Abram: Aktenr. 219 : Reg.nr. 11162 : Akteplaats: Zutphen
9 Christiaan Calot [1.1.4.3.3.2.3.6.2.9], geboren op donderdag 10 oktober 1912 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Aktenr. 366 : Reg.nr. 11162 : Akteplaats: Zutphen
1.1.4.3.3.2.3.6.3 Engelina Donderwinkel is geboren op dinsdag 9 mei 1882 in Brummen, dochter van Gerrit Jan Donderwinkel en Gerritje Antonia Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engelina: Aktenr. 74 : Reg.nr. 6049 : Akteplaats: Brummen
Engelina trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 2 februari 1901 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan Carels, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Engelina en Gerrit: Aktenr. 6 : Reg.nr. 3225 : Akteplaats: Rheden
Gerrit is geboren op vrijdag 20 september 1878 in Dieren (Rheden), zoon van Jochem Carel(s) en Berendina Beek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 293 : Reg.nr. 3248 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Engelina en Gerrit:
1 Johanna Berendina Carels [1.1.4.3.3.2.3.6.3.1], geboren op woensdag 5 juni 1901 in Dieren (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 229 : Reg.nr. 3242 : Akteplaats: Rheden
2 Gerrit Jan Carels [1.1.4.3.3.2.3.6.3.2], geboren op vrijdag 27 januari 1905 in Dieren (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 januari 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 36 : Reg.nr. 11122 : Akteplaats: Rheden
3 Jochem Carels [1.1.4.3.3.2.3.6.3.3], geboren op maandag 10 juni 1907 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jochem: Aktenr. 227 : Reg.nr. 11161 : Akteplaats: Zutphen
4 Carels [1.1.4.3.3.2.3.6.3.4], levenloos geboren kind, geboren op woensdag 1 februari 1911 in Zutphen. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 29 : Reg.nr. 8904 : Akteplaats: Zutphen
1.1.4.3.3.2.3.7 Jantje Hamer is geboren op zondag 25 juli 1858 in Oeken (Brummen), dochter van Joost Hamer en Grietje Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 116 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Jantje is overleden op zaterdag 30 maart 1929 in Brummen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 38 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstbode
Jantje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 23 september 1882 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Arnoldus Plant, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Arnoldus: Aktenr. 36 : Reg.nr. 6037 : Akteplaats: Brummen
Arnoldus is geboren op donderdag 14 februari 1856 in Cortenoever (Brummen), zoon van Hendrikus Plant en Dirkje Bennink. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Aktenr. 20 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Arnoldus is overleden op woensdag 3 september 1924 in Brummen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 september 1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Aktenr. 80 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Metselaar
Kinderen van Jantje en Arnoldus:
1 Hendrika Plant [1.1.4.3.3.2.3.7.1], geboren op vrijdag 9 mei 1884 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 81 : Reg.nr. 6048 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op dinsdag 22 oktober 1907 in Brummen, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 116 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
2 Johannes Plant [1.1.4.3.3.2.3.7.2], geboren op zondag 19 juni 1887 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6048 : Akteplaats: Brummen
3 Derk Plant [1.1.4.3.3.2.3.7.3], geboren op donderdag 13 februari 1890 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6048 : Akteplaats: Brummen
Derk is overleden op donderdag 14 juli 1892 in Brummen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 99 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
4 Derk Jan Plant, geboren op zaterdag 29 december 1894 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.7.4.
5 Anna Margrietha Plant [1.1.4.3.3.2.3.7.5], geboren op maandag 14 juni 1897 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 114 : Reg.nr. 6047 : Akteplaats: Brummen
6 Jantje Plant [1.1.4.3.3.2.3.7.6], geboren op dinsdag 20 maart 1900 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 48 : Reg.nr. 6046 : Akteplaats: Brummen
1.1.4.3.3.2.3.7.4 Derk Jan Plant is geboren op zaterdag 29 december 1894 in Brummen, zoon van Arnoldus Plant en Jantje Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 228 : Reg.nr. 6047 : Akteplaats: Brummen
Derk is overleden op zondag 14 januari 1945 in Zutphen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1945 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Elders overleden
Aktenr. 18 : Reg.nr. 33338 : Akteplaats: Zutphen dd 15-01-1945
Aktenr. 12 : Reg.nr. 32456 : Akteplaats: Brummen dd 17-01-1945
Beroep:
Schilder
Derk trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 maart 1922 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willemina van Boven, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Willemina: Aktenr. 12 : Reg.nr. 9041 : Akteplaats: Brummen
Willemina is geboren op maandag 28 januari 1901 in Brummen, dochter van Berend Willem van Boven en Gerritje Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 januari 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6046 : Akteplaats: Brummen
1.1.4.3.3.2.3.8 Hendrik Jan Hamer is geboren op maandag 14 oktober 1861 in Oeken (Brummen), zoon van Joost Hamer en Grietje Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 163 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op zaterdag 29 april 1922 in Brummen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 68
Beroep:
Klompenmaker, arbeider, tuinarbeider
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 7 november 1885 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willemken van der Velden, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Willemken: Aktenr. 42
Willemken is geboren omstreeks 1863 in Brummen, dochter van Hendrik van der Velden en Jacomina Nieuwland.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Hendrik en Willemken:
1 Johannes Hamer, geboren omstreeks 1886 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.8.1.
2 Hendrik Hamer, geboren op zaterdag 2 april 1887 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.8.2.
3 Grietje Hamer, geboren omstreeks 1889 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.8.3.
4 Mina Hamer [1.1.4.3.3.2.3.8.4], geboren omstreeks 1890 in Brummen. Mina is overleden op maandag 12 september 1892 in Brummen, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 september 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mina: Aktenr. 126
5 Mina Hamer, geboren omstreeks 1893 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.3.8.5.
1.1.4.3.3.2.3.8.1 Johannes Hamer is geboren omstreeks 1886 in Brummen, zoon van Hendrik Jan Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.8) en Willemken van der Velden.
Beroep:
Stationschef
Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1912 in Bergh [bron: Gelders Archief] met Johanna Maria Jasperse, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: Aktenr. 47
Johanna is geboren omstreeks 1889 in Bergh, dochter van Jan Jasperse en Maria van Onzenoort.
1.1.4.3.3.2.3.8.2 Hendrik Hamer is geboren op zaterdag 2 april 1887 in Brummen, zoon van Hendrik Jan Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.8) en Willemken van der Velden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 56 : Reg.nr. 6048 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Besteller
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15 november 1912 in Vorden [bron: Gelders Archief] met Johanna Reindina Abbink, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8762 : Akteplaats: Vorden
Johanna is geboren op dinsdag 16 september 1890 in Veldwijk (Vorden), dochter van Reint Abbink en Jenneken Korenblek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 52 : Reg.nr. 2782 : Akteplaats: Vorden
1.1.4.3.3.2.3.8.3 Grietje Hamer is geboren omstreeks 1889 in Brummen, dochter van Hendrik Jan Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.8) en Willemken van der Velden.
Beroep:
Dienstbode
Grietje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op zaterdag 8 februari 1908 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willem Jansen, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Willem: Aktenr. 2
Willem is geboren omstreeks 1887 in Zutphen, zoon van Willem Jansen en Maria van Heerde.
Beroep:
Spoorwegarbeider
1.1.4.3.3.2.3.8.5 Mina Hamer is geboren omstreeks 1893 in Brummen, dochter van Hendrik Jan Hamer (zie 1.1.4.3.3.2.3.8) en Willemken van der Velden.
Beroep:
Dienstbode
Mina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1917 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Johan Wissink, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mina en Gerrit: Aktenr. 18
Gerrit is geboren omstreeks 1894 in Brummen, zoon van Evert Jan Wissink en Alida Johanna Wahl.
Beroep:
Schilder
1.1.4.3.3.2.4 Christina Schuurman is geboren op maandag 5 juli 1824 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Schuurman en Magrieta Johanna Blom (zie 1.1.4.3.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Christina is overleden op vrijdag 30 november 1900 in Brummen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 130
Christina trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1848 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan (Gerrit) Abbink, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Gerrit: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is geboren op vrijdag 13 december 1822 in Almen (Gorssel), zoon van Evert Abbink en Derkjen Harmsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 90 : Reg.nr. 4634 : Akteplaats: Gorssel
Gerrit is overleden op dinsdag 29 november 1898 in Brummen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 144
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Christina en Gerrit:
1 Christiaan Abbink [1.1.4.3.3.2.4.1], geboren op donderdag 22 juni 1848 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Aktenr. 75 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Christiaan is overleden op maandag 8 december 1856 in Oeken (Brummen), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christiaan: Aktenr. 120 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
2 Evert Jan Abbink [1.1.4.3.3.2.4.2], geboren op maandag 27 mei 1850 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 mei 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 64 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op donderdag 13 oktober 1927 in Zutphen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 oktober 1927 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Elders overleden
Aktenr. 203 : Reg.nr. 8907 : Akteplaats: Zutphen dd 14-10-1927
Aktenr. 82 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen dd 15-10-1927
Evert bleef ongehuwd.
3 Hendrik Abbink [1.1.4.3.3.2.4.3], geboren op vrijdag 18 maart 1853 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 maart 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 44 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
4 Derk Jan Abbink [1.1.4.3.3.2.4.4], geboren op zaterdag 29 september 1855 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 131 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Derk is overleden op donderdag 8 april 1858 in Oeken (Brummen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 54 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
5 Christiaan Johannes Abbink [1.1.4.3.3.2.4.5], geboren op dinsdag 11 oktober 1859 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Aktenr. 157 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
6 Johanna Abbink, geboren op zondag 7 september 1862 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.4.6.
7 Gerrit Abbink [1.1.4.3.3.2.4.7], geboren op woensdag 11 juli 1866 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 juli 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 107 : Reg.nr. 6051 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op zondag 1 maart 1931 in Brummen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 26 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
1.1.4.3.3.2.4.6 Johanna Abbink is geboren op zondag 7 september 1862 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit Jan (Gerrit) Abbink en Christina Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 113 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 4 mei 1892 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Antoni Bannink, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Antoni: Aktenr. 29 : Reg.nr. 1755 : Akteplaats: Zutphen
Antoni is geboren op vrijdag 29 april 1870 in Harfsen (Gorssel), zoon van Mannes Bannink en Berendina Maatman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antoni: Aktenr. 48 : Reg.nr. 4630 : Akteplaats: Gorssel
Beroep:
Arbeider
Kind van Johanna en Antoni:
1 Berendina Christina Bannink, geboren op woensdag 29 maart 1893 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.3.2.4.6.1.
1.1.4.3.3.2.4.6.1 Berendina Christina Bannink is geboren op woensdag 29 maart 1893 in Zutphen, dochter van Antoni Bannink en Johanna Abbink (zie 1.1.4.3.3.2.4.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 143 : Reg.nr. 1714 : Akteplaats: Zutphen
Berendina trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 22 september 1921 in Oudewater [bron: Het Utrechts Archief] met Johan Verboom, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berendina en Johan: Aktenr. 20
Johan is geboren omstreeks 1891 in Oudewater, zoon van Bastiaan Verboom en Cornelia van Doornen.
1.1.4.3.3.2.5 Roelof Schuurman is geboren op zaterdag 18 november 1826 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Schuurman en Magrieta Johanna Blom (zie 1.1.4.3.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 november 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roelof: Aktenr. 146 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Roelof is overleden op donderdag 8 maart 1894 in Brummen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 maart 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelof: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Klompenmaker, dagloner
Roelof:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1853 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lammertje Hofenk, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Lammertje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Lammertje is geboren op dinsdag 20 juli 1824 in Rhienderen (Brummen), dochter van Jan Hofenk en Fenneke (Fennetje) van Delden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammertje: Aktenr. 100 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Lammertje is overleden op zondag 29 mei 1864 in Oeken (Brummen), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammertje: Aktenr. 84 : Reg.nr. 5976 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 5 augustus 1865 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jantjen Slijkhuis, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Jantjen: Aktenr. 42
Roelof weduwnaar van Lammertje Hofenk
Jantjen is geboren omstreeks 1841 in Brummen, dochter van Marten Slijkhuis en Hermine Holland. Jantjen is overleden op vrijdag 5 november 1915 in Brummen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 november 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantjen: Aktenr. 89
Jantjen trouwde later op zaterdag 24 augustus 1895 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Arend de Roos (±1837-1908).
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Roelof en Lammertje:
1 Hendrik Jan Schuurman, geboren op zondag 29 oktober 1854 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.5.1.
2 Frederik Jan Schuurman [1.1.4.3.3.2.5.2], geboren op woensdag 8 april 1857 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Frederik: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Frederik is overleden op zondag 26 juli 1857 in Oeken (Brummen), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederik: Aktenr. 77 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: 77
3 Johanna Agnieta Schuurman, geboren op zondag 18 september 1859 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.5.3.
4 Jan Schuurman [1.1.4.3.3.2.5.4], geboren op maandag 24 maart 1862 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Jan is overleden op maandag 9 november 1863 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 98 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Kinderen van Roelof en Jantjen:
5 Martinus Schuurman, geboren in 1869 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.5.5.
6 Hermina Schuurman, geboren in 1871 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.5.6.
7 Lambertus Marinus Schuurman, geboren in 1873 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.5.7.
1.1.4.3.3.2.5.1 Hendrik Jan Schuurman is geboren op zondag 29 oktober 1854 in Oeken (Brummen), zoon van Roelof Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5) en Lammertje Hofenk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 143 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op maandag 21 februari 1927 in Velp (Rheden), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1927 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 71 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstknecht, arbeider
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 18 april 1888 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Albarta Lansink, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Albarta: Aktenr. 18 Reg.nr. 6036 : Akteplaats: Brummen
Albarta is geboren op dinsdag 16 oktober 1866 in Hall (Brummen), dochter van Garrit Jan (Berend) Lansink (Lansing) en Geertje Wensink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Albarta: Aktenr. 173 : Reg.nr. 6051 : Akteplaats: Brummen
Albarta is overleden op zondag 18 oktober 1936 in Velp (Rheden), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albarta: Aktenr. 205 : Reg.nr. 9776 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Hendrik en Albarta:
1 Roelofje Schuurman [1.1.4.3.3.2.5.1.1], geboren op vrijdag 25 oktober 1889 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roelofje: Aktenr. 377 : Reg.nr. 3245 : Akteplaats: Rheden
Roelofje is overleden op dinsdag 1 maart 1910 in Velp (Rheden), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelofje: Aktenr. 63 : Reg.nr. 8687 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstbode
2 Gerard Schuurman [1.1.4.3.3.2.5.1.2], geboren op donderdag 13 augustus 1891 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerard: Aktenr. 300 : Reg.nr. 3245 : Akteplaats: Rheden
3 Lambertha Schuurman, geboren op zaterdag 22 april 1893 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.4.3.3.2.5.1.3.
4 Gerrit Jan Schuurman, geboren op vrijdag 8 november 1895 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.4.3.3.2.5.1.4.
5 Hendrik Jan Schuurman, geboren omstreeks 1899 in Velp (Rheden). Volgt 1.1.4.3.3.2.5.1.5.
6 Jan Schuurman [1.1.4.3.3.2.5.1.6], geboren op dinsdag 17 september 1901 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 september 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 370 : Reg.nr. 3242 : Akteplaats: Rheden
7 Johanna Schuurman [1.1.4.3.3.2.5.1.7], geboren op donderdag 7 april 1904 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 138 : Reg.nr. 11122 : Akteplaats: Rheden
8 Albert Schuurman [1.1.4.3.3.2.5.1.8], geboren op vrijdag 16 februari 1906 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 70 : Reg.nr. 11123 : Akteplaats: Rheden
9 Jantje Schuurman [1.1.4.3.3.2.5.1.9], geboren op zaterdag 5 september 1908 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 341 : Reg.nr. 11123 : Akteplaats: Rheden
1.1.4.3.3.2.5.1.3 Lambertha Schuurman is geboren op zaterdag 22 april 1893 in Velp (Rheden), dochter van Hendrik Jan Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5.1) en Albarta Lansink. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambertha: Aktenr. 145 : Reg.nr. 3244 : Akteplaatrs: Rheden
Lambertha trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22 juni 1918 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Isaak de Ridder, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lambertha en Isaak: Aktenr. 93
Isaak is geboren omstreeks 1887 in Velp (Rheden), zoon van Jan de Ridder en Sijgje Kastelein. Isaak is overleden op vrijdag 28 april 1939 in Velp (Rheden), ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1939 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Isaak: Aktenr. 111
Beroep:
Arbeider, venter
1.1.4.3.3.2.5.1.4 Gerrit Jan Schuurman is geboren op vrijdag 8 november 1895 in Velp (Rheden), zoon van Hendrik Jan Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5.1) en Albarta Lansink. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 394 : Reg.nr. 3244 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 5 april 1919 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Aleida Frederika Goossens, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Aleida: Aktenr. 20
Aleida is geboren in 1898 in Velp (Rheden), dochter van Reinder Goossens en Lena Vrijheid.
Beroep:
Strijkster
1.1.4.3.3.2.5.1.5 Hendrik Jan Schuurman is geboren omstreeks 1899 in Velp (Rheden), zoon van Hendrik Jan Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5.1) en Albarta Lansink.
Beroep:
Machinist
Hendrik trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 3 januari 1920 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Hermina van de Spreng, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hermina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 9125 : Akteplaats: Rheden
Hermina is geboren op maandag 22 oktober 1900 in Rheden, dochter van Hendrik Jan Willem van de Spreng en Hendrika Geertruida van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 393 : Reg.nr. 3242 : Akteplaats: Rheden
1.1.4.3.3.2.5.3 Johanna Agnieta Schuurman is geboren op zondag 18 september 1859 in Oeken (Brummen), dochter van Roelof Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5) en Lammertje Hofenk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 147 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op zondag 7 december 1947 in Zutphen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1947 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Elders overleden
Aktenr. 265 van de gemeente Zutphen
Aktenr. 103 d.d. 11-12-1947 van de gemeente Brummen
Johanna trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 11 april 1891 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Berend Plant, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Berend: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6036 : Akteplaats: Brummen
Berend is geboren op maandag 7 januari 1861 in Cortenoever (Brummen), zoon van Hendrikus Plant en Dirkje Bennink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berend: Aktenr. 5 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Berend is overleden op donderdag 13 februari 1947 in Zutphen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1947 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berend: Elders overleden
Aktenr. 38 van de gemeente Zutphen
Aktenr. 15 d.d. 17-02-1947 van de gemeente Brummen
Beroep:
Metselaar
Kinderen van Johanna en Berend:
1 Lambertha Plant, geboren in 1892 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.5.3.1.
2 Plant [1.1.4.3.3.2.5.3.2], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 22 maart 1894 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 51
3 Derkje Plant, geboren omstreeks 1896 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.3.2.5.3.3.
4 Johanna Berendina Plant [1.1.4.3.3.2.5.3.4], geboren omstreeks 1902 in Brummen. Johanna is overleden op zondag 1 augustus 1926 in Zutphen, ongeveer 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Elders overleden
Aktenr. 154 van de gemeente Zutphen
Aktenr. 57 d.d. 03-08-1926 van de gemeente Brummen
1.1.4.3.3.2.5.3.1 Lambertha Plant is geboren in 1892 in Brummen, dochter van Berend Plant en Johanna Agnieta Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5.3). Lambertha trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 25 oktober 1919 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Ursinus, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lambertha en Gerrit: Aktenr. 59
Gerrit is geboren in 1894 in Lienden, zoon van Arie Ursinus en Adriana Hendrika Willemina van Doodeweerd.
Beroep:
Spoorwegbeambte
1.1.4.3.3.2.5.3.3 Derkje Plant is geboren omstreeks 1896 in Brummen, dochter van Berend Plant en Johanna Agnieta Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5.3). Derkje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 19 maart 1921 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Derk Froger, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derkje en Derk: Aktenr. 15
Derk is geboren omstreeks 1894 in Zutphen, zoon van Karel Froger en Reintje Jansen.
Beroep:
Timmerman
1.1.4.3.3.2.5.5 Martinus Schuurman is geboren in 1869 in Brummen, zoon van Roelof Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5) en Jantjen Slijkhuis. Martinus is overleden op donderdag 6 december 1934 in Zutphen, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 december 1934 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 79
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Martinus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1894 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Christiana Bakkerweert, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Christiana: Aktenr. 6
Christiana is geboren op vrijdag 25 februari 1859 in Oeken (Brummen), dochter van Christiaan Bakkerweert en Harmina Cornelissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christiana: Aktenr. 39 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren als Christina Cornelissen en bij huw. 06-03-1874 gewettigd door Christiaan Bakkerweert en de moeder
Christiana is overleden op woensdag 24 november 1920 in Brummen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 november 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christiana: Aktenr. 117
1.1.4.3.3.2.5.6 Hermina Schuurman is geboren in 1871 in Brummen, dochter van Roelof Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5) en Jantjen Slijkhuis.
Beroep:
Dienstbode
Hermina trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zaterdag 12 november 1904 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Arend Jan de Roos, 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Arend: Aktenr. 54
Arend is geboren in 1872 in Brummen, zoon van Arend de Roos en Jantje Keurhorst.
Beroep:
Broodbakker
Kind van Hermina en Arend:
1 Roelofje de Roos [1.1.4.3.3.2.5.6.1], geboren in september 1908 in Brummen. Roelofje is overleden op donderdag 26 november 1908 in Brummen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 november 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelofje: Aktenr. 138
1.1.4.3.3.2.5.7 Lambertus Marinus Schuurman is geboren in 1873 in Brummen, zoon van Roelof Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5) en Jantjen Slijkhuis. Lambertus is overleden op donderdag 16 maart 1939 in Zutphen, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1939 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 14
Beroep:
Smid
Lambertus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1895 in Winterswijk [bron: Gelders Archief] met Hendrika Willemina Peters, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Hendrika: Aktenr. 46
Hendrika is geboren in 1870 in Winterswijk, dochter van Johannes Bernardus Peters en Johanna Hendrika Nuijs.
Kind van Lambertus en Hendrika:
1 Johanna Hendrika Schuurman, geboren in 1896 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.3.2.5.7.1.
1.1.4.3.3.2.5.7.1 Johanna Hendrika Schuurman is geboren in 1896 in Zutphen, dochter van Lambertus Marinus Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.5.7) en Hendrika Willemina Peters. Johanna trouwde, 22 of 23 jaar oud, op dinsdag 3 juni 1919 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Frederik van Galen, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Frederik: Aktenr. 62
Frederik is geboren in 1885 in Zutphen, zoon van Gerrit van Galen en Hendrika Enklaar.
Beroep:
Photograaf
1.1.4.3.3.2.7 Frederik (Fredrik) Schuurman is geboren omstreeks 1831 in Brummen, zoon van Hendrik Schuurman en Magrieta Johanna Blom (zie 1.1.4.3.3.2). Frederik is overleden op zaterdag 23 mei 1908 in Herwen en Aerdt, ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederik: Aktenr. 44
Beroep:
Landbouwer, dagloner, arbeider
Frederik:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op dinsdag 28 augustus 1860 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jantjen Modderkolk, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederik en Jantjen: Aktenr. 30
Jantjen is geboren omstreeks 1836 in Voorst, dochter van Jan Rutgers Modderkolk en Gerritje Ligt. Jantjen is overleden op zondag 27 maart 1864 in Oeken (Brummen), ongeveer 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantjen: Aktenr. 48
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op zaterdag 30 december 1865 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Engelina Jonkers, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederik en Engelina: Aktenr. 68
Frederik (Frerik) weduwnaar van Jantjen Modderkolk
Engelina is geboren omstreeks 1844 in Brummen, dochter van Jan Jonkers en Henders Klein Selle.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Frederik en Jantjen:
1 Johanna Agnieta Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.1], geboren omstreeks 1862 in Oeken (Brummen). Johanna is overleden op vrijdag 27 mei 1864 in Oeken (Brummen), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 mei 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 83
2 Gerdina Johanna Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.2], geboren in augustus 1863 in Oeken (Brummen). Gerdina is overleden op zaterdag 2 april 1864 in Oeken (Brummen), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerdina: Aktenr. 51
Kinderen van Frederik en Engelina:
3 Hendrikus Johannes Schuurman, geboren op woensdag 25 april 1866 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.7.3.
4 Hendrika Johanna Schuurman, geboren omstreeks 1868 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.7.4.
5 Jannes Hendrikus Schuurman, geboren omstreeks 1870 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.7.5.
6 Johanna Angenetta Schuurman, geboren in 1873 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.7.6.
7 Jan Schuurman, geboren in 1875 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.3.2.7.7.
8 Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.8], levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 13 januari 1876 in Oeken (Brummen). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1876 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 7
9 Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.9], levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 4 maart 1879 in Oeken (Brummen). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 31
1.1.4.3.3.2.7.3 Hendrikus Johannes Schuurman is geboren op woensdag 25 april 1866 in Oeken (Brummen), zoon van Frederik (Fredrik) Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.7) en Engelina Jonkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 77
Reg.nr. 6051
Beroep:
Dagloner, arbeider, landbouwer
Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1889 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Albers, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Gerritje: Aktenr. 14
Reg.nr. 6036
Gerritje is geboren op donderdag 10 maart 1870 in Tonden (Brummen), dochter van Hendrikus Albers en Carolina Johanna Everdina Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 maart 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 46
Reg.nr. 6050
Gerritje is overleden op vrijdag 11 december 1936 in Zutphen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 282
Reg.nr. 9801
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Hendrikus en Gerritje:
1 Frederika Engelina Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.3.1], geboren in 1890 in Zutphen. Frederika is overleden op zondag 11 januari 1891 in Zutphen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr.
Reg.nr. 1879
2 Hendrika Carolina Johanna Schuurman, geboren omstreeks 1891 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.3.2.7.3.2.
3 Engelina Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.3.3], geboren in 1893 in Zutphen. Engelina is overleden op zondag 2 november 1902 in Zutphen, 8 of 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 november 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Engelina: Aktenr. 322
Reg.nr. 1881
4 Frederik Schuurman, geboren omstreeks 1896 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.3.2.7.3.4.
5 Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.3.5], levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 2 oktober 1897 in Zutphen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 288
Reg.nr. 1880
6 Karel Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.3.6], geboren op woensdag 6 juli 1898 in Zutphen. Karel is overleden op donderdag 7 juli 1898 in Zutphen, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 juli 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Karel: Aktenr. 189
Reg.nr. 1881
7 Karel Schuurman, geboren omstreeks 1900 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.3.2.7.3.7.
8 Engelina Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.3.8], geboren in 1904 in Zutphen. Engelina is overleden op dinsdag 19 juni 1906 in Zutphen, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juni 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Engelina: Aktenr. 178
Reg.nr. 8903
9 Gerritje Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.3.9], geboren in 1905 in Zutphen. Gerritje is overleden op zaterdag 16 juni 1906 in Zutphen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 175
Reg.nr. 8903
10 Evert Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.3.10], geboren in oktober 1908 in Zutphen. Evert is overleden op vrijdag 13 november 1908 in Zutphen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 304
Reg.nr. 8903
1.1.4.3.3.2.7.3.2 Hendrika Carolina Johanna Schuurman is geboren omstreeks 1891 in Zutphen, dochter van Hendrikus Johannes Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.7.3) en Gerritje Albers. Hendrika trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 28 augustus 1912 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief] met Krijn van Weverwijk, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Krijn: Aktenr. 644
Reg.nr. 528
Krijn is geboren op woensdag 23 juli 1890 in IJsselstein, zoon van Gerrit van Weverwijk en Lijsje Orselina van der Kwast. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1890 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Krijn: Aktenr. 71
Reg.nr. 770
1.1.4.3.3.2.7.3.4 Frederik Schuurman is geboren omstreeks 1896 in Zutphen, zoon van Hendrikus Johannes Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.7.3) en Gerritje Albers.
Beroep:
Spoorwegbeambte
Frederik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 26 mei 1920 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Tonia Terink, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederik en Tonia: Aktenr. 79
Reg.nr. 9156
Tonia is geboren in 1897 in Zutphen, dochter van Daniel Johannes (ook Johannes Daniel) Terink en Antonia Kramer.
1.1.4.3.3.2.7.3.7 Karel Schuurman is geboren omstreeks 1900 in Zutphen, zoon van Hendrikus Johannes Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.7.3) en Gerritje Albers.
Beroep:
Voerman
Karel trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op woensdag 7 juli 1920 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Henders Burgers, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Karel en Henders: Aktenr. 91
Reg.nr. 9156
Henders is geboren omstreeks 1901 in Zutphen, dochter van Klaas Burgers en Henders Hilverdink.
Beroep:
Werkster
Kinderen van Karel en Henders:
1 Hendrikus Johannes Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.3.7.1], geboren in november 1920 in Zutphen. Hendrikus is overleden op vrijdag 17 december 1920 in Zutphen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 262
Reg.nr. 8905
2 Henders Schuurman [1.1.4.3.3.2.7.3.7.2], geboren in december 1921 in Dieren (Rheden). Henders is overleden op dinsdag 10 januari 1922 in Dieren (Rheden), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henders: Aktenr. 7
Reg.nr. 8690
1.1.4.3.3.2.7.4 Hendrika Johanna Schuurman is geboren omstreeks 1868 in Oeken (Brummen), dochter van Frederik (Fredrik) Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.7) en Engelina Jonkers. Hendrika trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1894 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Jan Meijer, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Jan: Aktenr. 75
Jan is geboren omstreeks 1868 in Heerenveen, zoon van Age Meijer en Catharina Hinkels.
Beroep:
Spoorwegbeambte
1.1.4.3.3.2.7.5 Jannes Hendrikus Schuurman is geboren omstreeks 1870 in Oeken (Brummen), zoon van Frederik (Fredrik) Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.7) en Engelina Jonkers.
Beroep:
Arbeider
Jannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1897 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Tonia Frederika Hagens, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Tonia: Aktenr. 79
Tonia is geboren omstreeks 1877 in Zutphen, dochter van Albert Jan Hagens en Frederika Jimmink.
1.1.4.3.3.2.7.6 Johanna Angenetta Schuurman is geboren in 1873 in Oeken (Brummen), dochter van Frederik (Fredrik) Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.7) en Engelina Jonkers. Johanna is overleden op maandag 15 januari 1912 in Brummen, 38 of 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8
Johanna trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 27 februari 1897 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Hoevers, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Evert: Aktenr. 10
Evert is geboren in 1873 in Brummen, zoon van Evert Hoevers en Gesina Haank. Evert is overleden op zondag 24 juli 1938 in Zutphen, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Atenr. 51 van de gemeente Brummen
Evert trouwde later op zaterdag 23 maart 1912 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Geertruida Groenhof (1880-1938).
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Johanna en Evert:
1 Gesina Hoevers [1.1.4.3.3.2.7.6.1], geboren op zaterdag 8 januari 1898 in Brummen. Gesina is overleden op maandag 10 januari 1898 in Brummen, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gesina: Aktenr. 6
2 Hoevers [1.1.4.3.3.2.7.6.2], levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 24 september 1902 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 september 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 92
3 Hoevers [1.1.4.3.3.2.7.6.3], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 23 januari 1904 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 11
4 Evert Hoevers [1.1.4.3.3.2.7.6.4], geboren in 1906 in Brummen. Evert is overleden op dinsdag 27 februari 1940 in Brummen, 33 of 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 18
Evert bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeider
5 Hoevers [1.1.4.3.3.2.7.6.5], levenloos geboren kind, geboren op maandag 31 oktober 1910 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 96
6 Hoevers [1.1.4.3.3.2.7.6.6], levenloos geboren kind, geboren op zondag 7 januari 1912 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 4
1.1.4.3.3.2.7.7 Jan Schuurman is geboren in 1875 in Oeken (Brummen), zoon van Frederik (Fredrik) Schuurman (zie 1.1.4.3.3.2.7) en Engelina Jonkers.
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, 32 of 33 jaar oud, op woensdag 6 mei 1908 in Zevenaar [bron: Gelders Archief] met Johanna Lubbers, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Aktenr. 11
Johanna is geboren in 1874 in Ruurlo, dochter van Arend Lubbers en Gijsberta van Wees.
1.1.4.3.5 Johanna Hendrika van Otterloo is geboren op dinsdag 28 mei 1765 in Wilp, dochter van Anthonij (Toon) van Otterlo(o) (zie 1.1.4.3) en Johanna Renssen. Johanna is overleden op dinsdag 15 juni 1847 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
Wasvrouw
Johanna trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 12 januari 1798 in Amsterdam met Johan Macleane, 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 12 januari 1798 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: VVG]. Johan is geboren op maandag 26 maart 1764 in Zaltbommel. Johan is overleden op woensdag 30 april 1800 in Amsterdam, 36 jaar oud.
1.1.4.3.6 Margareta Maria Reinira van Otterloo is geboren op zaterdag 6 september 1766 in Wilp (Voorst), dochter van Anthonij (Toon) van Otterlo(o) (zie 1.1.4.3) en Johanna Renssen. Zij is gedoopt op zaterdag 6 september 1766 in Wilp (Voorst).
Religie:
Gereformeerd
Margareta trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 24 juni 1791 in Amsterdam [bron: Gemeente Archief Amsterdam] met Elias Eijspaart, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Margareta en Elias: Reg.636, fol.227
Elias is geboren op zondag 28 september 1766 in Amsterdam, zoon van Elias Eijspaart en Gesina Helmig. Hij is gedoopt op zondag 28 september 1766 in Amsterdam.
Notitie bij Elias: Bij zijn huwelijk woonde Elias met zijn moeder op de Kerkstraat, bij de Utrechtsestraat, te Amsterdam
Religie:
Ned. Ger.
1.1.4.3.7 Antonia (Tonia) van Otterloo is geboren op maandag 28 november 1768 in Wilp, dochter van Anthonij (Toon) van Otterlo(o) (zie 1.1.4.3) en Johanna Renssen. Zij is gedoopt op zondag 4 december 1768 in Wilp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Tonia: Kerkelijke gemeente: Wilp : Pagina: 56 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1597 : Doopplaats: Wilp
Tonia is overleden op woensdag 1 februari 1837 in Wilp, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Tonia: Aktenr. 37 : Reg.nr. 1865 : Akteplaats: Wilp (Voorst)
Tonia:
(1) trouwde met Hendrik Keijzer. Hendrik is overleden vr 1803.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 13 maart 1803 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Jan Aalders, ongeveer 29 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Tonia en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Keijser en Jan Smit.
Notitie bij het huwelijk van Tonia en Jan: Kerkelijke gemeente: Zutphen Pagina: 2010-12-10T00:00:00.000 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1912.08
Jan is geboren omstreeks 1774 in Nijmegen. Jan is overleden op dinsdag 5 februari 1839 in Zutphen, ongeveer 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 februari 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 39 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Kinderen van Tonia en Jan:
1 Jan Hendrik Aalders, geboren omstreeks 1804 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.
2 Johanna Hermiena Alders, geboren omstreeks 1806 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.2.
3 Willem Hendrik Aalders, geboren omstreeks 1808 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.3.
4 Geertruij Antonetta Alders (ook Aalders), geboren omstreeks 1811 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.4.
1.1.4.3.7.1 Jan Hendrik Aalders is geboren omstreeks 1804 in Zutphen, zoon van Jan Aalders en Antonia (Tonia) van Otterloo (zie 1.1.4.3.7). Jan is overleden op woensdag 6 december 1876 in Zutphen, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 10 december 1876 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 358
Beroep:
Arbeider, tuinman, landbouwer
Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 4 november 1829 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Berendje Leerink, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Berendje: Aktenr. 57
Berendje is geboren omstreeks 1807 in Borculo, dochter van Garrit Leerink en Henders Holdijk. Berendje is overleden op zaterdag 10 februari 1883 in Zutphen, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 45
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Jan en Berendje:
1 Jan Antonij Aalders, geboren op zaterdag 15 mei 1830 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.
2 Garret Hendrik Aalders, geboren op maandag 26 november 1832 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.2.
3 Bernardus Albertus Aalders, geboren op dinsdag 5 mei 1835 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.
4 Jan Hendrik Aalders, geboren op donderdag 11 mei 1843 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.4.
5 Johanna Willemina Aalders, geboren op maandag 2 februari 1846 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.
1.1.4.3.7.1.1 Jan Antonij Aalders is geboren op zaterdag 15 mei 1830 in Zutphen, zoon van Jan Hendrik Aalders (zie 1.1.4.3.7.1) en Berendje Leerink.
Beroep:
Voermangezel, stoker, arbeider, landbouwer
Jan trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 16 april 1852 in Gorssel [bron: Gelders Archief] met Hendrika Cato Dommerholt, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrika: Aktenr. 11
Hendrika is geboren op woensdag 16 januari 1828 in Gorssel, dochter van Philippus Dommerholt en Maria van der Meij.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Jan en Hendrika:
1 Johanna Berendina Aalders, geboren op zaterdag 16 april 1853 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.
2 Maria Philippina Aalders, geboren op zondag 4 mei 1856 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.2.
3 Jan Hendrik Aalders, geboren op woensdag 16 februari 1859 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.3.
4 Johanna Willemina Aalders, geboren op vrijdag 26 februari 1864 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.4.
1.1.4.3.7.1.1.1 Johanna Berendina Aalders is geboren op zaterdag 16 april 1853 in Zutphen, dochter van Jan Antonij Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1) en Hendrika Cato Dommerholt. Johanna is overleden op zaterdag 29 juli 1933 in Zutphen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 174
Beroep:
Dienstbode, badjuffrouw
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13 december 1876 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan Nekkers, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Gerrit: Aktenr. 121
Gerrit is geboren op vrijdag 18 februari 1853 in Ellecom (Rheden), zoon van Antoni Nekkers en Gerritje Karmiggelt. Gerrit is overleden op zaterdag 2 oktober 1926 in Zutphen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 200
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider, spoorbeambte
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Gerritdina Hendrika Cato (Toos) Nekkers, geboren op maandag 23 april 1877 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.1.
2 Jan Antonie Nekkers, geboren op vrijdag 23 augustus 1878 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.2.
3 Maria Philippina Nekkers, geboren op vrijdag 6 februari 1880 in Polsbroek (Zutphen). Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.3.
4 Johanna Berendina Nekkers [1.1.4.3.7.1.1.1.4], geboren op vrijdag 16 september 1881 in Polsbroek (Zutphen). Johanna is overleden op vrijdag 18 augustus 1882 in Zutphen, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 augustus 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 251
5 Albertus Hendrikus Nekkers, geboren op woensdag 17 januari 1883 in Polsbroek (Zutphen). Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.5.
6 Jan Hendrik Nekkers, geboren op zondag 28 september 1884 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.6.
7 Gerritdina Willemina Nekkers [1.1.4.3.7.1.1.1.7], geboren op vrijdag 15 oktober 1886 in Zutphen. Gerritdina is overleden op maandag 18 oktober 1886 in Zutphen, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritdina: Aktenr. 364
8 Johannes Wilhelmus Nekkers [1.1.4.3.7.1.1.1.8], geboren op woensdag 19 oktober 1887 in Zutphen. Johannes is overleden op donderdag 24 mei 1888 in Zutphen, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1888 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 198
9 Gehardus Hendrikus Nekkers, geboren in 1888 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.9.
10 Johanna Margaretha Nekkers, geboren op vrijdag 17 januari 1890 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.10.
11 Johannes Wilhelmus Nekkers, geboren op vrijdag 17 januari 1890 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.11.
12 Gerrit Jan Nekkers [1.1.4.3.7.1.1.1.12], geboren op woensdag 15 juli 1891 in Zutphen. Gerrit is overleden op zondag 2 juni 1895 in Zutphen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 juni 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 216
13 August Nekkers [1.1.4.3.7.1.1.1.13], geboren op zaterdag 21 januari 1893 in Zutphen. August is overleden op zondag 22 januari 1893 in Zutphen, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van August: Aktenr. 32
14 Theodorus Nekkers [1.1.4.3.7.1.1.1.14], geboren op zaterdag 21 januari 1893 in Zutphen. Theodorus is overleden op dinsdag 28 februari 1893 in Zutphen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 84
15 Willemina Frederika (Willemien) Nekkers [1.1.4.3.7.1.1.1.15], geboren op zondag 11 februari 1894 in Zutphen. Willemien is overleden op vrijdag 16 mei 1969 in Zutphen, 75 jaar oud.
1.1.4.3.7.1.1.1.1 Gerritdina Hendrika Cato (Toos) Nekkers is geboren op maandag 23 april 1877 in Zutphen, dochter van Gerrit Jan Nekkers en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.1). Toos is overleden op vrijdag 6 augustus 1937 in Zutphen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Toos: Aktenr. 200
Beroep:
Huisvrouw
Toos trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 3 mei 1899 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Christiaan Garritsen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Toos en Christiaan: Aktenr. 43
Christiaan is geboren op donderdag 2 november 1876 in Zutphen, zoon van Jan Willem Garretsen en Derksken Stevens. Christiaan is overleden op dinsdag 16 december 1958 in Zutphen, 82 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker, behanger
Kinderen van Toos en Christiaan:
1 Johanna Berendina Derkjen Garritsen [1.1.4.3.7.1.1.1.1.1], geboren op dinsdag 13 februari 1900 in Zutphen. Johanna is overleden op zondag 5 april 1903 in Zutphen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 april 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 95
2 Jan Willem Garritsen [1.1.4.3.7.1.1.1.1.2], geboren op zondag 16 maart 1902 in Zutphen. Jan is overleden op woensdag 15 april 1903 in Zutphen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 april 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 118
3 Jan Willem Garritsen, geboren op zondag 3 april 1904 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.1.3.
4 Gerrit Jan Garritsen, geboren op zondag 19 januari 1908 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.1.4.
1.1.4.3.7.1.1.1.1.3 Jan Willem Garritsen is geboren op zondag 3 april 1904 in Zutphen, zoon van Christiaan Garritsen en Gerritdina Hendrika Cato (Toos) Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.1). Jan is overleden op donderdag 26 maart 1981, 76 jaar oud.
Beroep:
Typograaf
Jan trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 21 maart 1930 in Zutphen met Gardina Johanna (Dina) Smeenk, 24 jaar oud. Dina is geboren op donderdag 19 oktober 1905 in Zutphen, dochter van Arend Smeenk en Catharina Johanna Soerink. Dina is overleden op zondag 28 mei 1961, 55 jaar oud.
1.1.4.3.7.1.1.1.1.4 Gerrit Jan Garritsen is geboren op zondag 19 januari 1908 in Zutphen, zoon van Christiaan Garritsen en Gerritdina Hendrika Cato (Toos) Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.1). Gerrit is overleden op maandag 15 maart 1965, 57 jaar oud.
Beroep:
Boekbinder-snijder
Gerrit trouwde met Jenny Polman. Jenny is overleden op woensdag 14 februari 1962.
1.1.4.3.7.1.1.1.2 Jan Antonie Nekkers is geboren op vrijdag 23 augustus 1878 in Zutphen, zoon van Gerrit Jan Nekkers en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.1). Jan is overleden op woensdag 18 januari 1961 in Zutphen, 82 jaar oud.
Beroep:
Loodgieter
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 12 oktober 1904 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Trijntje Mooiweer, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Trijntje: Aktenr. 128
Trijntje is geboren op donderdag 17 januari 1878 in Teteringen (Breda), dochter van Hendrik Mooiweer en Margaretha Hensbergen. Trijntje is overleden op dinsdag 27 april 1909 in Zutphen, 31 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 3 februari 1910 in Haskerland [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Duike Wijntjes, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Duike: Aktenr. 2
Jan Antonie weduwnaar van Trijntje Mooiweer
Duike is geboren op zaterdag 14 augustus 1880 in Nijehaske (Haskerland). Duike is overleden op donderdag 3 januari 1952 in Zutphen, 71 jaar oud.
Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Margaretha Nekkers [1.1.4.3.7.1.1.1.2.1], geboren in 1905. Margaretha is overleden in 1981, 75 of 76 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
2 Johanna Berendina Nekkers, geboren in 1907. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.2.2.
Kinderen van Jan en Duike:
3 Folkertje Nekkers, geboren op maandag 5 december 1910 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.2.3.
4 Gerrit Jan Nekkers, geboren op zaterdag 26 april 1913 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.2.4.
5 Anna Gerharda Nekkers, geboren in 1915 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.2.5.
6 Gerhardus (Gerard) Nekkers, geboren op zondag 17 juni 1917 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.2.6.
7 Theodora Wilhelmina Nekkers, geboren op zaterdag 12 april 1919 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.2.7.
8 Jan Antonie Nekkers. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.2.8.
9 Duike Nekkers. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.2.9.
1.1.4.3.7.1.1.1.2.2 Johanna Berendina Nekkers is geboren in 1907, dochter van Jan Antonie Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.2) en Trijntje Mooiweer. Johanna begon een relatie met Willem Nachtegaal.
1.1.4.3.7.1.1.1.2.3 Folkertje Nekkers is geboren op maandag 5 december 1910 in Zutphen, dochter van Jan Antonie Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.2) en Duike Wijntjes. Folkertje is overleden op dinsdag 11 februari 2003, 92 jaar oud. Folkertje trouwde met Wieggert Mulder.
Kinderen van Folkertje en Wieggert:
1 Folkertje Mulder [1.1.4.3.7.1.1.1.2.3.1].
2 Inez Mulder [1.1.4.3.7.1.1.1.2.3.2].
3 Peter Mulder [1.1.4.3.7.1.1.1.2.3.3].
1.1.4.3.7.1.1.1.2.4 Gerrit Jan Nekkers is geboren op zaterdag 26 april 1913 in Zutphen, zoon van Jan Antonie Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.2) en Duike Wijntjes. Gerrit is overleden op vrijdag 21 mei 2004 in Ajax (Canada), 91 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 25 mei 2004 in Ajax (Canada).
Notitie bij Gerrit: Gerrit en Henny zijn gemigreed naar Canada
Beroep:
Sanitair handel in Brummen, loodgieter
Gerrit trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1939 in Apeldoorn met Heintje (Henny) Ribbink, 22 of 23 jaar oud. Henny is geboren in 1916 in Apeldoorn.
1.1.4.3.7.1.1.1.2.5 Anna Gerharda Nekkers is geboren in 1915 in Zutphen, dochter van Jan Antonie Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.2) en Duike Wijntjes. Anna trouwde in Zutphen met Frits Boeve. Frits is overleden in november 1995 in Doesburg.
1.1.4.3.7.1.1.1.2.6 Gerhardus (Gerard) Nekkers is geboren op zondag 17 juni 1917 in Zutphen, zoon van Jan Antonie Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.2) en Duike Wijntjes. Gerard is overleden op zondag 22 juli 2001 in Zutphen, 84 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 26 juli 2001 in Zutphen.
Beroep:
Loodgieter
Gerard trouwde met Ursulina Lamberta (Liena) Lammers.
1.1.4.3.7.1.1.1.2.7 Theodora Wilhelmina Nekkers is geboren op zaterdag 12 april 1919 in Zutphen, dochter van Jan Antonie Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.2) en Duike Wijntjes. Theodora is overleden op donderdag 29 januari 2004 in Zutphen, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 4 februari 2004 in Dieren. Theodora trouwde met Cor Verkerk.
1.1.4.3.7.1.1.1.2.8 Jan Antonie Nekkers, zoon van Jan Antonie Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.2) en Duike Wijntjes. Jan trouwde met Gerritje (Gerrie) Schuurman.
1.1.4.3.7.1.1.1.2.9 Duike Nekkers, dochter van Jan Antonie Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.2) en Duike Wijntjes. Duike trouwde met Jaap Kooij.
1.1.4.3.7.1.1.1.3 Maria Philippina Nekkers is geboren op vrijdag 6 februari 1880 in Polsbroek (Zutphen), dochter van Gerrit Jan Nekkers en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.1). Maria trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 6 november 1901 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Johannes Molenaar, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: Aktenr. 122
Johannes is geboren in 1875 in Leiden, zoon van Johannes Molenaar en Maria van Egmond.
Beroep:
Depothouder, kok
Kind van Maria en Johannes:
1 Johanna Berendina Molenaar, geboren op woensdag 24 juni 1903 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.3.1.
1.1.4.3.7.1.1.1.3.1 Johanna Berendina Molenaar is geboren op woensdag 24 juni 1903 in Zutphen, dochter van Johannes Molenaar en Maria Philippina Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 225 : Reg.nr. 11160-01 : Akteplaats: Zutphen
Johanna trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 20 juli 1921 in Loosduinen [bron: Historisch Archief Westland] met Nelis Hameeterman, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Nelis: Aktenr. 26 : Akteplaats: Loosduinen
Opm.: bruid en bruidegom wonen beiden te Loosduinen.
Nelis is geboren op zaterdag 20 januari 1900 in Ouddorp, zoon van Klaas Hameeterman en Jacomijntje de Blok. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 januari 1900 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Nelis: Aktenr. 3 : Akteplaats: Ouddorp
1.1.4.3.7.1.1.1.5 Albertus Hendrikus Nekkers is geboren op woensdag 17 januari 1883 in Polsbroek (Zutphen), zoon van Gerrit Jan Nekkers en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.1). Albertus is overleden op zaterdag 19 november 1960 in Harderwijk, 77 jaar oud.
Beroep:
Spoorwegbeambte
Albertus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14 november 1906 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief] met Neeltje Faas, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Neeltje: Aktenr. 740
Wettiging 1 kind
Wettigingsakte: aktenr. 94 dd 28-08-1907
Neeltje is geboren op zondag 28 december 1884 in Castricum, dochter van Pieter Faas en Neeltje Smit.
Kinderen van Albertus en Neeltje:
1 Gerrit Jan Nekkers, geboren in 1904. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.5.1.
2 Albertus Hendrikus Nekkers [1.1.4.3.7.1.1.1.5.2], geboren omstreeks 1907.
3 Neeltje Nekkers, geboren in 1909. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.5.3.
4 Willem Nekkers, geboren in 1916. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.5.4.
1.1.4.3.7.1.1.1.5.1 Gerrit Jan Nekkers is geboren in 1904, zoon van Albertus Hendrikus Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.5) en Neeltje Faas. Gerrit is overleden in 1975, 70 of 71 jaar oud. Gerrit trouwde met Gerritje Wijnanda E. Makkink. Gerritje is overleden in 1975.
1.1.4.3.7.1.1.1.5.3 Neeltje Nekkers is geboren in 1909, dochter van Albertus Hendrikus Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.5) en Neeltje Faas. Neeltje trouwde met H. van de Meiden.
1.1.4.3.7.1.1.1.5.4 Willem Nekkers is geboren in 1916, zoon van Albertus Hendrikus Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.5) en Neeltje Faas. Willem is overleden in 1971, 54 of 55 jaar oud. Willem:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1941 met Suze Marchal. Suze is overleden in 1943.
(2) trouwde met Petronella van Nievelt.
1.1.4.3.7.1.1.1.6 Jan Hendrik Nekkers is geboren op zondag 28 september 1884 in Zutphen, zoon van Gerrit Jan Nekkers en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.1).
Beroep:
Gemeentearbeider
Jan trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 4 november 1908 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Catharina Driesen, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Catharina: Aktenr. 129
Catharina is geboren in 1883 in Zutphen, dochter van Hendrik Jan Driesen en Elisabeth Lenselink.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Jan en Catharina:
1 Betsy Nekkers, geboren in 1910. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.6.1.
2 Johanna Berendina Nekkers, geboren in 1911. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.1.6.2.
1.1.4.3.7.1.1.1.6.1 Betsy Nekkers is geboren in 1910, dochter van Jan Hendrik Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.6) en Catharina Driesen. Betsy is overleden in 1967, 56 of 57 jaar oud. Betsy trouwde met J. van de Weteringe.
1.1.4.3.7.1.1.1.6.2 Johanna Berendina Nekkers is geboren in 1911, dochter van Jan Hendrik Nekkers (zie 1.1.4.3.7.1.1.1.6) en Catharina Driesen. Johanna is overleden op zaterdag 15 februari 2003 in Zutphen, 91 of 92 jaar oud. Johanna begon een relatie met Evert van Walsum. Evert is overleden in 1983.
1.1.4.3.7.1.1.1.9 Gehardus Hendrikus Nekkers is geboren in 1888 in Zutphen, zoon van Gerrit Jan Nekkers en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.1).
Beroep:
Gasfitter
Gehardus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op vrijdag 25 juni 1915 in Doetinchem [bron: Gelders Archief] met Johanna Willemina Rietman, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gehardus en Johanna: Aktenr. 11
Johanna is geboren in 1888 in Zelhem, dochter van Gerrit Jan Rietman en Jantjen Dales.
1.1.4.3.7.1.1.1.10 Johanna Margaretha Nekkers is geboren op vrijdag 17 januari 1890 in Zutphen, dochter van Gerrit Jan Nekkers en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.1). Johanna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25 maart 1914 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Jan Spijker, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Aktenr. 24
Hendrik is geboren in 1889 in Gorssel, zoon van Hendrik Jan Spijker en Derkje Huurnink.
Beroep:
Voerman
1.1.4.3.7.1.1.1.11 Johannes Wilhelmus Nekkers is geboren op vrijdag 17 januari 1890 in Zutphen, zoon van Gerrit Jan Nekkers en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.1). Johannes is overleden op zaterdag 8 januari 1944 in Zutphen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1944 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 12
Beroep:
Boekbinder
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 15 februari 1911 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Derkje Zinsmeister, 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Derkje: Aktenr. 10
Derkje is geboren op vrijdag 17 november 1893 in Deventer, dochter van Friedrich Zinsmeister en Roosje (Koosje) Schut. Derkje is overleden op dinsdag 9 maart 1982 in Zutphen, 88 jaar oud.
1.1.4.3.7.1.1.2 Maria Philippina Aalders is geboren op zondag 4 mei 1856 in Zutphen, dochter van Jan Antonij Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1) en Hendrika Cato Dommerholt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 133 : Reg.nr. 1703-04 : Akteplaats: Zutphen
Maria is overleden op zaterdag 30 mei 1942 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1942 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 527
Maria trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 8 augustus 1883 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met August Diederijck Kanngieser, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en August: Aktenr. 67
August is geboren omstreeks 1854 in Vlaardingen, zoon van Johann August Kanngieser en Wilhelmina Luise Amalie Overbeck. August is overleden op dinsdag 13 november 1906 in Arnhem, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van August: Aktenr. 930
Beroep:
Sergeant, sergeant-majoor, adjudant infanterie
Kinderen van Maria en August:
1 August Johan Kanngieser, geboren omstreeks 1884 in Arnhem. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.2.1.
2 Maria Johanna Henriette Kanngieser [1.1.4.3.7.1.1.2.2], geboren in oktober 1896 in Arnhem. Maria is overleden op dinsdag 9 maart 1897 in Arnhem, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 210
1.1.4.3.7.1.1.2.1 August Johan Kanngieser is geboren omstreeks 1884 in Arnhem, zoon van August Diederijck Kanngieser en Maria Philippina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.2).
Beroep:
Landmeter
August trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op vrijdag 8 september 1911 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Fenna Johanna Maria Ubbink, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van August en Fenna: Aktenr. 314
Fenna is geboren omstreeks 1886 in Arnhem, dochter van Jan Arie Ubbink en Hermina Lindeboom.
1.1.4.3.7.1.1.3 Jan Hendrik Aalders is geboren op woensdag 16 februari 1859 in Zutphen, zoon van Jan Antonij Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1) en Hendrika Cato Dommerholt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 februari 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 66 : Reg.nr. 1704 : Akteplaats: Zutphen
Jan is overleden op maandag 31 juli 1905 in Groenlo, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 41
Beroep:
Spoorwegbeambte, nachtstoker
Jan trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 6 augustus 1879 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Johanna Everdina Meijer, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Aktenr. 80
Johanna is geboren omstreeks 1854 in Zutphen, dochter van Harmanus Gerhardus Meijer en Aaltje Groot Enserink.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Aleida Willemina (Mies) Aalders, geboren op zondag 26 oktober 1879 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.3.1.
2 Jan Antonij Aalders, geboren op woensdag 8 december 1880 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.3.2.
3 Harmanus Gerhardus Aalders, geboren op vrijdag 8 december 1882 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.1.3.3.
1.1.4.3.7.1.1.3.1 Aleida Willemina (Mies) Aalders is geboren op zondag 26 oktober 1879 in Zutphen [bron: Stef Vierkant Jzn.], dochter van Jan Hendrik Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.3) en Johanna Everdina Meijer. Mies is overleden op dinsdag 10 oktober 1972 in Winterswijk, 92 jaar oud. Mies trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 14 augustus 1908 in Winterswijk [bron: Gelders Archief] met Frederik Hendrik (Frits) Vierkant, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mies en Frits: Aktenr. 67
Frits is geboren op woensdag 5 november 1884 in Winterswijk [bron: Stef Vierkant Jzn.], zoon van Hendrik Vierkant en Johanna Fredrika Kimmels. Frits is overleden op vrijdag 19 december 1952 in Winterswijk, 68 jaar oud [bron: Stef Vierkant Jzn.].
Beroep:
Magazijnknecht, wisselloper, procuratiehouder te Winterswijk
Kinderen van Mies en Frits:
1 Johanna Frederika Vierkant [1.1.4.3.7.1.1.3.1.1], geboren op zaterdag 29 mei 1909 [bron: Stef Vierkant Jzn.].
2 Jan Hendrik Vierkant [1.1.4.3.7.1.1.3.1.2], geboren op maandag 2 december 1912 [bron: Stef Vierkant Jzn.].
3 Hendrik Vierkant [1.1.4.3.7.1.1.3.1.3], geboren op zondag 16 augustus 1914 [bron: Stef Vierkant Jzn.].
4 Frederik Henderik Vierkant [1.1.4.3.7.1.1.3.1.4].
1.1.4.3.7.1.1.3.2 Jan Antonij Aalders is geboren op woensdag 8 december 1880 in Zutphen, zoon van Jan Hendrik Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.3) en Johanna Everdina Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 december 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 424 : Reg.nr. 1710 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Smid
Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24 januari 1906 in Groenlo [bron: Gelders Archief] met Hendrika Willemina Rotman, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrika: Aktenr. 2
Hendrika is geboren omstreeks 1885 in Groenlo, dochter van Hendrik Jan Rotman en Hendrica Maas.
Beroep:
Dienstbode
1.1.4.3.7.1.1.3.3 Harmanus Gerhardus Aalders is geboren op vrijdag 8 december 1882 in Zutphen, zoon van Jan Hendrik Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1.3) en Johanna Everdina Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Aktenr. 451 : Reg.nr. 1711-01 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Arbeider
Harmanus trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 17 april 1914 in Winterswijk [bron: Gelders Archief] met Geertruida Kobus, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmanus en Geertruida: Aktenr. 31
Geertruida is geboren omstreeks 1890 in Winterswijk, dochter van Harmen Jan Kobus en Harmina van Gent.
1.1.4.3.7.1.1.4 Johanna Willemina Aalders is geboren op vrijdag 26 februari 1864 in Zutphen, dochter van Jan Antonij Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.1) en Hendrika Cato Dommerholt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 114 : Reg.nr. 1706 : Akteplaats: Zutphen
Johanna is overleden op woensdag 14 april 1926 in Arnhem, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 316
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29 januari 1890 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Theodorus van der Wart, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Theodorus: Aktenr. 12
Theodorus is geboren op woensdag 30 mei 1866 in Zutphen, zoon van Theodorus Arnoldus van der Wart en Petronella Johanna van Oorschot. Theodorus is overleden op maandag 31 januari 1938 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 76 : Reg.nr. 9710 : Akteplaats: Arnhem
Theodorus is weduwnaar van Berendina Aleida Huut.
Beroep:
Winkelier
1.1.4.3.7.1.2 Garret Hendrik Aalders is geboren op maandag 26 november 1832 in Zutphen, zoon van Jan Hendrik Aalders (zie 1.1.4.3.7.1) en Berendje Leerink. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 november 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Aktenr. 305 : Reg.nr. 1697-04 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Landbouwer
Garret:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 januari 1856 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Esselenbroek, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Garret en Hendrika: Aktenr. 5
Hendrika is geboren omstreeks 1830 in Ruurlo, dochter van Harmen Esselenbroek en Berendina Esselenbroek. Hendrika is overleden vr 1864, ten hoogste 34 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 24 februari 1864 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Dina Klaasen, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Garret en Dina: Aktenr. 13
Garret Hendrik weduwnaar van Hendrika Esselenbroek
Dina is geboren omstreeks 1844 in Zutphen, dochter van Willem Klaasen en Margaritha Muijderman.
1.1.4.3.7.1.3 Bernardus Albertus Aalders is geboren op dinsdag 5 mei 1835 in Zutphen, zoon van Jan Hendrik Aalders (zie 1.1.4.3.7.1) en Berendje Leerink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 mei 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernardus: Aktenr. 108 : Reg.nr. 1698 : Akteplaats: Zutphen
Bernardus is overleden op dinsdag 3 oktober 1876 in Zutphen, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 oktober 1876 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernardus: Aktenr. 302 : Reg.nr. 1875 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer
Bernardus trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 7 mei 1862 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Catharina Alberta Gerdina Voskamp, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bernardus en Catharina: Aktenr. 41 : Reg.nr. 1747 : Akteplaats: Zutphen
Catharina is geboren op donderdag 27 september 1838 in Zutphen, dochter van Jan Christiaan Voskamp en Johanna Geertruid Berendschot. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 september 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 309 : Reg.nr. 1699 : Akteplaats: Zutphen
Catharina is overleden op dinsdag 20 december 1921 in Zutphen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 291
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Bernardus en Catharina:
1 Johanna Berendina Aalders, geboren op dinsdag 2 juni 1863 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.1.
2 Jan Christiaan Aalders [1.1.4.3.7.1.3.2], geboren op vrijdag 18 augustus 1865 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 317 : Reg.nr. 1706 : Akteplaats: Zutphen
Jan is overleden op vrijdag 25 augustus 1865 in Zutphen, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 augustus 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 322 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats: Zutphen
3 Aalders [1.1.4.3.7.1.3.3], levenloos geboren kind, geboren op zondag 5 augustus 1866 in Zutphen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 278 : Reg.nr. 1873 : Akteplaats: Zutphen
4 Geertruida Johanna Aalders, geboren op vrijdag 27 september 1867 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.4.
5 Carolina Alberta Gardina Aalders, geboren op dinsdag 7 december 1869 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.5.
6 Berend Jan Aalders, geboren op zondag 4 februari 1872 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.6.
7 Alberta Aalders, geboren op woensdag 3 december 1873 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.7.
8 Bernardus Albertus Aalders [1.1.4.3.7.1.3.8], geboren op vrijdag 31 december 1875 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernardus: Aktenr. 460 : Reg.nr. 1709 : Akteplaats: Zutphen
Bernardus is overleden op vrijdag 25 augustus 1882 in Zutphen, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 augustus 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernardus: Aktenr. 279 : Reg.nr. 1877 : Akteplaats: Zutphen
1.1.4.3.7.1.3.1 Johanna Berendina Aalders is geboren op dinsdag 2 juni 1863 in Zutphen, dochter van Bernardus Albertus Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.3) en Catharina Alberta Gerdina Voskamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 209 : Reg.nr. 1705 : Akteplaats: Zutphen
Johanna is overleden op donderdag 16 juni 1932 in Zutphen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1932 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 161
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 mei 1886 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Jan Lintvelt, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 60 : Reg.nr. 1754 : Akteplaats: Zutphen
Jan is geboren op maandag 3 oktober 1859 in Zutphen, zoon van Jan Lintvelt en Aaltje Bruntink. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 365 : Reg.nr. 1704 : Akteplaats: Zutphen
Jan is overleden op donderdag 12 januari 1939 in Zutphen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1939 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 10
Beroep:
Pakhuisknecht, koopman, arbeider
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Aaltje Lintvelt [1.1.4.3.7.1.3.1.1], geboren op woensdag 28 juli 1886 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 juli 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 333 : Reg.nr. 1712 : Akteplaats: Zutphen
2 Christina Alberta Gerdina Lintvelt, geboren op vrijdag 17 februari 1888 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.1.2.
3 Adriana Berendina Lintvelt [1.1.4.3.7.1.3.1.3], geboren op zondag 5 januari 1890 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 5 januari 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1713 : Akteplaats: Zutphen
4 Geertruida Johanna Lintvelt, geboren op woensdag 24 februari 1892 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.1.4.
5 Johanna Berendina Lintvelt [1.1.4.3.7.1.3.1.5], geboren op vrijdag 24 augustus 1894 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 367 : Reg.nr. 1714-02 : Akteplaats: Zutphen
6 Adriana Berendina Lintvelt [1.1.4.3.7.1.3.1.6], geboren op donderdag 28 januari 1897 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 52 : Reg.nr. 1715-01 : Akteplaats: Zutphen
7 Jan Lintvelt [1.1.4.3.7.1.3.1.7], geboren op dinsdag 18 september 1900 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 388 : Reg.nr. 1715-04 : Akteplaats: Zutphen
8 Martinus Lintvelt [1.1.4.3.7.1.3.1.8], geboren op woensdag 28 juni 1905 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 223 : Reg.nr. 11160-03 : Akteplaats: Zutphen
1.1.4.3.7.1.3.1.2 Christina Alberta Gerdina Lintvelt is geboren op vrijdag 17 februari 1888 in Zutphen, dochter van Jan Lintvelt en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 februari 1888 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 97 : Reg.nr. 1712 : Akteplaats: Zutpen
Christina trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 27 december 1922 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Herman Dijkjans, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Herman: Aktenr. 167
Herman is geboren omstreeks 1889 in Zutphen, zoon van Jan Albert Dijkjans en Reintjen Willemina Wijnbergen.
Beroep:
Schilder
1.1.4.3.7.1.3.1.4 Geertruida Johanna Lintvelt is geboren op woensdag 24 februari 1892 in Zutphen, dochter van Jan Lintvelt en Johanna Berendina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 106 : Reg.nr. 1713 : Akteplaats: Zutphen
Geertruida:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 16 juli 1915 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Anthonie Reinier Jan van der Monde, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Anthonie: Aktenr. 76 : Reg.nr. 9155 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: wettiging 1 kind
Anthonie is geboren op woensdag 28 april 1875 in Utrecht, zoon van Anthonie Joan van der Monde en Geertruida Elisabeth Cubes. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonie: Aktenr. 875 : Reg.nr. 120-02 : Akteplaats: Utrecht
Anthonie is overleden vr 1922, ten hoogste 47 jaar oud.
Beroep:
Verpleger
(2) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 21 december 1922 in Ermelo [bron: Gelders Archief] met Leonard Jacobus Timmermans, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Leonard: Aktenr. 43 : Reg.nr. 9067 : Akteplaats: Ermelo
Opm.: Geertruida Johanna weduwe van Anthonie Reinier Jan van de Monde
Leonard is geboren op zondag 15 mei 1887 in Vlissingen, zoon van Isaac Timmermans en Allegonda Hendrica Dupont. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1887 [bron: Zeeuws Archief].
Notitie bij de geboorte van Leonard: Aktenr. 182 : Reg.nr. VLI-G-1887 : Akteplaats: Vlissingen
Beroep:
Ingenieur
1.1.4.3.7.1.3.4 Geertruida Johanna Aalders is geboren op vrijdag 27 september 1867 in Zutphen, dochter van Bernardus Albertus Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.3) en Catharina Alberta Gerdina Voskamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 september 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 364 : Reg.nr. 1707 : Akteplaats: Zutphen
Geertruida trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 27 mei 1908 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Jan Garritsen, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Jan: Aktenr. 54
Jan is geboren omstreeks 1866 in Steenderen, zoon van Garrit Garritsen en Janna Garretsen.
Beroep:
Landbouwer
1.1.4.3.7.1.3.5 Carolina Alberta Gardina Aalders is geboren op dinsdag 7 december 1869 in Zutphen, dochter van Bernardus Albertus Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.3) en Catharina Alberta Gerdina Voskamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Carolina: Aktenr. 436 : Reg.nr. 1707 : Akteplaats: Zutphen
Carolina is overleden op woensdag 19 mei 1943 in Winterswijk, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 mei 1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Carolina: Aktenr. 92 : Reg.nr. 33265 : Akteplaats: Winterswijk
Carolina trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 19 mei 1897 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Hendrik van den Berg, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Carolina en Gerrit: Aktenr. 49 : Reg.nr. 1756 : Akteplaats: Zutphen
Gerrit is geboren op zaterdag 24 mei 1873 in Zutphen, zoon van Hendrik Jan van den Berg en Johanna Petronella Anneeze. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 1708 : Reg.nr. 1708 : Akteplaats: Zutphen
Gerrit is overleden op vrijdag 13 augustus 1943 in Winterswijk, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 augustus 1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 134 : Reg.nr. 33265 : Akteplaats: Winterswijk
Beroep:
Spoorwegbeambte, landbouwer
Kinderen van Carolina en Gerrit:
1 Johanna Petronella van den Berg [1.1.4.3.7.1.3.5.1], geboren op zaterdag 4 juni 1898 in Ruurlo. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 35 : Reg.nr. 3108 : Akteplaats: Ruurlo
Johanna is overleden op woensdag 4 juli 1900 in Ruurlo, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 juli 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 40 : Reg.nr. 3075 : Akteplaats: Ruurlo
2 Catharina Alberta Gardina van den Berg, geboren op vrijdag 30 juni 1899 in Ruurlo. Volgt 1.1.4.3.7.1.3.5.2.
3 Hendrik Jan van den Berg [1.1.4.3.7.1.3.5.3], geboren op zaterdag 27 april 1907 in Winterswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 april 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 133 : Reg.nr. 11149-05 : Akteplaats: Winterswijk
4 Johanna Petronella van den Berg [1.1.4.3.7.1.3.5.4], geboren op vrijdag 13 mei 1910 in Winterswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 148 : Reg.nr. 11150-03 : Akteplaats: Winterswijk
1.1.4.3.7.1.3.5.2 Catharina Alberta Gardina van den Berg is geboren op vrijdag 30 juni 1899 in Ruurlo, dochter van Gerrit Hendrik van den Berg en Carolina Alberta Gardina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.3.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 37 : Reg.nr. 3108 : Akteplaats: Ruurlo
Catharina is overleden op zaterdag 10 maart 1934 in Winterswijk, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1934 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 37 : Reg.nr. 9793 : Akteplaats: Winterswijk
Catharina trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 7 februari 1919 in Winterswijk [bron: Gelders Archief] met Engelbertus Willem Rikkers, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Engelbertus: Aktenr. 9 : Reg.nr. 9145 : Akteplaats: Winterswijk
Engelbertus is geboren omstreeks 1896 in Winterswijk, zoon van Gerrit Jan Rikkers en Berendina Klein Starink.
Beroep:
Fabrieksarbeider
1.1.4.3.7.1.3.6 Berend Jan Aalders is geboren op zondag 4 februari 1872 in Zutphen, zoon van Bernardus Albertus Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.3) en Catharina Alberta Gerdina Voskamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berend: Aktenr. 38 : Reg.nr. 1708 : Akteplaats: Zutphen
Berend is overleden op donderdag 8 augustus 1901 in Zutphen, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 augustus 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 271 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Schoenmaker
Berend trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24 november 1897 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Johanna Sleijster, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berend en Johanna: Aktenr. 132 : Reg.nr. 1756 : Akteplaats: Zutphen
Johanna is geboren omstreeks 1869 in Wijhe, dochter van Pieter Johannes Sleijster en Catharina Geetruid Schmidt. Johanna is overleden op donderdag 27 april 1933 in Zutphen, ongeveer 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 99 : Reg.nr. 9801 : Akteplaats: Zutphen
1.1.4.3.7.1.3.7 Alberta Aalders is geboren op woensdag 3 december 1873 in Zutphen, dochter van Bernardus Albertus Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.3) en Catharina Alberta Gerdina Voskamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Alberta: Aktenr. 427 : Reg.nr. 1708 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstbode
Alberta trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 28 mei 1902 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrikus Jacobus van Aanholt, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alberta en Hendrikus: Aktenr. 59
Hendrikus is geboren op donderdag 4 januari 1877 in Zutphen, zoon van Hendrik Jan van Aanholt en Harmina Johanna Weenink. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 januari 1877 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 8 : Reg.nr. 1709 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Wisselwachter
1.1.4.3.7.1.4 Jan Hendrik Aalders is geboren op donderdag 11 mei 1843 in Zutphen, zoon van Jan Hendrik Aalders (zie 1.1.4.3.7.1) en Berendje Leerink. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 mei 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 173 : Reg.nr. 1700 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 maart 1867 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Derkjen Kettelarij, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Derkjen: Aktenr. 22
Derkjen is geboren omstreeks 1841 in Vorden, dochter van Hendrik Kettelarij en Janna Brinkerhof. Derkjen is overleden op woensdag 12 augustus 1891 in Arnhem, ongeveer 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkjen: Aktenr. 683
Beroep:
Dienstbode
1.1.4.3.7.1.5 Johanna Willemina Aalders is geboren op maandag 2 februari 1846 in Zutphen, dochter van Jan Hendrik Aalders (zie 1.1.4.3.7.1) en Berendje Leerink. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 33 : Reg.nr. 1701 : Akteplaats: Zutphen
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 17 juli 1867 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Lammert Reusink, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Lammert: Aktenr. 73
Lammert is geboren in 1841 in Rheden, zoon van Jan Reusink en Maaike Plenk.
Beroep:
Tuinman
Kinderen van Johanna en Lammert:
1 Johanna Maria Reusink, geboren in 1869 in Ede. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.1.
2 Johanna Willemina Reusink, geboren in 1873 in Gorssel. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.2.
3 Jannetje Reusink, geboren omstreeks 1881 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.3.
4 Berendina Reusink, geboren in 1885 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.4.
1.1.4.3.7.1.5.1 Johanna Maria Reusink is geboren in 1869 in Ede, dochter van Lammert Reusink en Johanna Willemina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.5). Johanna trouwde, 19 of 20 jaar oud, op woensdag 30 januari 1889 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Jan Meeuwenberg, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 3
Jan is geboren in 1856 in Diepenveen, zoon van Hendrik Meeuwenberg en Teune Wittenberg.
Beroep:
Bediende, magazijnmeester
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Johanna Willemina Meeuwenberg, geboren omstreeks 1893 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.1.1.
2 Wilhelmina Maria Meeuwenberg, geboren in 1894 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.1.2.
3 Hendrika Alberta Meeuwenberg, geboren in 1896 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.1.3.
4 Lamberta Meeuwenberg, geboren in 1900 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.1.4.
1.1.4.3.7.1.5.1.1 Johanna Willemina Meeuwenberg is geboren omstreeks 1893 in Zutphen, dochter van Jan Meeuwenberg en Johanna Maria Reusink (zie 1.1.4.3.7.1.5.1).
Beroep:
Sergeant infanterie
Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 11 juli 1917 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Adam de Groot, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Adam: Aktenr. 72
Adam is geboren op dinsdag 12 juli 1892 in Zutphen, zoon van Simon de Groot en Johanna Zweers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 juli 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adam: Aktenr. 341 : Reg.nr. 1713 : Akteplaats: Zutphen
1.1.4.3.7.1.5.1.2 Wilhelmina Maria Meeuwenberg is geboren in 1894 in Zutphen, dochter van Jan Meeuwenberg en Johanna Maria Reusink (zie 1.1.4.3.7.1.5.1). Wilhelmina trouwde, 23 of 24 jaar oud, op vrijdag 15 november 1918 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Johan Adam Wullschleger, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johan: Aktenr. 119
Johan is geboren in 1892 in Arnhem, zoon van Johan Adam Wullschleger en Elsje Uri.
Beroep:
Sergeant infanterie
1.1.4.3.7.1.5.1.3 Hendrika Alberta Meeuwenberg is geboren in 1896 in Zutphen, dochter van Jan Meeuwenberg en Johanna Maria Reusink (zie 1.1.4.3.7.1.5.1). Hendrika trouwde, 23 of 24 jaar oud, op woensdag 29 september 1920 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Arend Klaassen, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Gerrit: Aktenr. 140
Gerrit is geboren in 1897 in Zutphen, zoon van Gerrit Arend Klaassen en Tonia Berendina Rouwenhorst.
Beroep:
Winkelbediende
1.1.4.3.7.1.5.1.4 Lamberta Meeuwenberg is geboren in 1900 in Zutphen, dochter van Jan Meeuwenberg en Johanna Maria Reusink (zie 1.1.4.3.7.1.5.1). Lamberta trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 22 juni 1921 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Wiemer, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lamberta en Hendrik: Aktenr. 96
Hendrik is geboren in 1895 in Zutphen, zoon van Hendrik Wiemer en Johanna Hendrika Vriezekolk.
Beroep:
Kruideniersbediende
1.1.4.3.7.1.5.2 Johanna Willemina Reusink is geboren in 1873 in Gorssel, dochter van Lammert Reusink en Johanna Willemina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.5). Johanna is overleden op dinsdag 22 januari 1952 in Arnhem, 78 of 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1952 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 58
Johanna:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 20 december 1899 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Hermsen, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Gerrit: Aktenr. 140
Gerrit is geboren in 1877 in Arnhem, zoon van Manus Hermsen en Jacoba Dulos. Gerrit is overleden vr 1906, ten hoogste 29 jaar oud.
Beroep:
Fabrieksarbeider
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, op woensdag 15 augustus 1906 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Jacob Juurt Pannenburg, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jacob: Aktenr. 67
Johanna Willemina weduwe van Gerrit Hermsen
Jacob is geboren in 1871 in Groningen, zoon van Jacob Pannenburg en Sietska Zwart. Jacob is overleden op donderdag 4 december 1924 in Arnhem, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 december 1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 833
Beroep:
Verpleger, arbeider
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Manus Hermsen, geboren op woensdag 21 maart 1900. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.2.1.
2 Lambert Hermsen, geboren op woensdag 15 januari 1902 in Stijrum (Duitsland). Volgt 1.1.4.3.7.1.5.2.2.
3 Johanna Wilhelmina Hermsen [1.1.4.3.7.1.5.2.3], geboren op vrijdag 17 juli 1903.
Kinderen van Johanna en Jacob:
4 Jannetta Maria Pannenburg, geboren in 1908 in Arnhem. Volgt 1.1.4.3.7.1.5.2.4.
5 Jan Hendrik Pannenburg [1.1.4.3.7.1.5.2.5], geboren op donderdag 11 november 1909 in Arnhem. Jan is overleden op zaterdag 20 november 1909 in Arnhem, 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 875
1.1.4.3.7.1.5.2.1 Manus Hermsen is geboren op woensdag 21 maart 1900, zoon van Gerrit Hermsen en Johanna Willemina Reusink (zie 1.1.4.3.7.1.5.2). Manus is overleden op zondag 11 november 1973, 73 jaar oud.
Kind van Manus uit onbekende relatie:
1 John Hermsen [1.1.4.3.7.1.5.2.1.1].
1.1.4.3.7.1.5.2.2 Lambert Hermsen is geboren op woensdag 15 januari 1902 in Stijrum (Duitsland), zoon van Gerrit Hermsen en Johanna Willemina Reusink (zie 1.1.4.3.7.1.5.2). Lambert is overleden op donderdag 27 februari 1947 in Javazee, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: john.hermsen@live.nl].
Beroep:
Marinier
Lambert trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 1 februari 1922 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johanna Maria de Ruijter, 17 of 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lambert en Johanna: Aktenr. 54
Johanna is geboren in 1904 in Arnhem, dochter van Theodorus de Ruijter en Maria Petronella Mulder.
1.1.4.3.7.1.5.2.4 Jannetta Maria Pannenburg is geboren in 1908 in Arnhem, dochter van Jacob Juurt Pannenburg en Johanna Willemina Reusink (zie 1.1.4.3.7.1.5.2). Jannetta is overleden op vrijdag 14 oktober 1949 in Nijmegen, 40 of 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1949 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannetta: Aktenr. 98 A van de gemeente Arnhem
Jannetta trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1930 met Leonardus Mekking.
1.1.4.3.7.1.5.3 Jannetje Reusink is geboren omstreeks 1881 in Zutphen, dochter van Lammert Reusink en Johanna Willemina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.5). Jannetje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 12 februari 1902 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Arend Coenders, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Arend: Aktenr. 9
Arend is geboren omstreeks 1877 in Zutphen, zoon van Jan Coenders en Jansje Bolthof. Arend is overleden op dinsdag 17 juni 1924 in Zuilen, ongeveer 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juni 1924 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Arend: Aktenr. 17
Beroep:
Handelsreiziger
1.1.4.3.7.1.5.4 Berendina Reusink is geboren in 1885 in Zutphen, dochter van Lammert Reusink en Johanna Willemina Aalders (zie 1.1.4.3.7.1.5).
Beroep:
Dienstbode
Berendina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 12 augustus 1908 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Jan Hendrik Coenders, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berendina en Jan: Aktenr. 92
Jan is geboren in 1884 in Zutphen, zoon van Jan Coenders en Jansje Bolthof.
Beroep:
Timmerman
1.1.4.3.7.2 Johanna Hermiena Alders is geboren omstreeks 1806 in Zutphen, dochter van Jan Aalders en Antonia (Tonia) van Otterloo (zie 1.1.4.3.7). Zij is gedoopt omstreeks 1806 in Zutphen. Johanna is overleden op woensdag 25 augustus 1875 in Brummen, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 86
Beroep:
Boerenmeid
Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op dinsdag 15 juli 1828 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Harmen (Teunis) Schotpoort, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Harmen: Aktenr. 16 : Reg.nr. 6044 : Akteplaats: Brummen
Harmen is geboren op dinsdag 29 mei 1787 in Eerbeek (Brummen), zoon van Harmen (Teunisse) Schotpoort en Aaltjen Buurkes. Harmen is overleden op dinsdag 13 mei 1879 in Brummen, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 84
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Johanna en Harmen:
1 Aaltje Schotpoort, geboren omstreeks 1829 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.
2 Jan Antonie Schotpoort, geboren op dinsdag 20 april 1830 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.2.
3 Hermina Schotpoort [1.1.4.3.7.2.3], geboren in september 1832 in Eerbeek (Brummen). Hermina is overleden op zondag 4 november 1832 in Eerbeek (Brummen), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 november 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 83
4 Harmen Schotpoort, geboren in 1836 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.4.
5 Antonia Schotpoort, geboren omstreeks 1838 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.
6 Gerritje Schotpoort, geboren in 1841 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.6.
7 Willem Schotpoort, geboren in 1843 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.7.
8 Fenneken Schotpoort, geboren omstreeks 1845 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.8.
1.1.4.3.7.2.1 Aaltje Schotpoort is geboren omstreeks 1829 in Brummen, dochter van Harmen (Teunis) Schotpoort en Johanna Hermiena Alders (zie 1.1.4.3.7.2). Aaltje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 13 augustus 1853 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jan Willem Sprengeman (van der Spreng), ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 34
Jan is geboren omstreeks 1823 in Brummen, zoon van Jan (Sprengeman) Spreng en Johanna van Delden. Jan is overleden op woensdag 15 april 1896 in Brummen, ongeveer 73 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer, riet-strodekker, dagloner
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Johanna Hermina van der Spreng, geboren in 1855 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.1.
2 Hermina Antonia van der Spreng, geboren in 1856 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.2.
3 Jan Antonie van der Spreng, geboren in 1858 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.3.
4 Antonia van der Spreng, geboren in 1860 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.4.
5 van der Spreng [1.1.4.3.7.2.1.5], levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 22 juli 1862 in Empe (Brummen). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juli 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 98
6 Gerrit Jacobus van der Spreng, geboren op zaterdag 21 november 1863 in Eerbeek (Brummen). Volgt 1.1.4.3.7.2.1.6.
7 Teunis Sprengeman [1.1.4.3.7.2.1.7], geboren in april 1866 in Eerbeek (Brummen). Teunis is overleden op zondag 3 maart 1867 in Eerbeek (Brummen), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 33
1.1.4.3.7.2.1.1 Johanna Hermina van der Spreng is geboren in 1855 in Brummen, dochter van Jan Willem Sprengeman (van der Spreng) en Aaltje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.1). Johanna is overleden op zaterdag 14 maart 1942 in Apeldoorn, 86 of 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1942 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 242
Beroep:
Dienstmeid
Johanna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zaterdag 3 maart 1877 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jan Modderkolk, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 14
Jan is geboren op zondag 31 oktober 1847 in Loenen (Apeldoorn), zoon van Rutger (Jansen) Modderkolk en Jantje Klomp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 207
Jan is overleden op dinsdag 8 februari 1916 in Apeldoorn, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 52
Beroep:
Landbouwer, timmerman
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Rutger Modderkolk, geboren op vrijdag 30 maart 1877 in Loenen (Apeldoorn). Volgt 1.1.4.3.7.2.1.1.1.
2 Aaltjen Modderkolk, geboren op donderdag 19 september 1878 in Loenen (Apeldoorn). Volgt 1.1.4.3.7.2.1.1.2.
3 Jannetje Modderkolk [1.1.4.3.7.2.1.1.3], geboren op zaterdag 15 mei 1880 in Loenen (Apeldoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 213
4 Jan Willem Modderkolk [1.1.4.3.7.2.1.1.4], geboren in 1882 in Loenen (Apeldoorn). Jan is overleden op donderdag 21 maart 1946 in Apeldoorn, 63 of 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1946 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 262
Beroep:
Grondwerker
5 Hendrika Helena Modderkolk [1.1.4.3.7.2.1.1.5], geboren op woensdag 8 maart 1882 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 maart 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 132
6 Jan Modderkolk [1.1.4.3.7.2.1.1.6], geboren op woensdag 19 oktober 1887 in Loenen (Apeldoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 516
Jan is overleden op donderdag 29 december 1887 in Zilven (Apeldoorn), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 december 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 320
1.1.4.3.7.2.1.1.1 Rutger Modderkolk is geboren op vrijdag 30 maart 1877 in Loenen (Apeldoorn), zoon van Jan Modderkolk en Johanna Hermina van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1877 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Rutger: Aktenr. 151
Rutger is overleden op donderdag 30 januari 1936 in Apeldoorn, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Rutger: Elders overleden
Aktenr. 8 van de gemeente Epe
Aktenr. 66 dd 01-02-1936 van de gemeente Apeldoorn
Beroep:
Jachtopziener
Rutger trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 5 september 1907 in Rozendaal (Gld) [bron: Gelders Archief] met Jenneken Buurkes, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rutger en Jenneken: Aktenr. 3
Jenneken is geboren in 1884 in Rozendaal (Gld), dochter van Johannes Buurkes en Hendrika Burgers.
1.1.4.3.7.2.1.1.2 Aaltjen Modderkolk is geboren op donderdag 19 september 1878 in Loenen (Apeldoorn), dochter van Jan Modderkolk en Johanna Hermina van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Aktenr. 354
Aaltjen trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 2 september 1911 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Evert Hendrik van Oorspronk, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Evert: Aktenr. 183
Evert is geboren omstreeks 1880 in Arnhem, zoon van Johannes van Oorspronk en Hermina Nikkels.
Beroep:
Landbouwer
1.1.4.3.7.2.1.2 Hermina Antonia van der Spreng is geboren in 1856 in Brummen, dochter van Jan Willem Sprengeman (van der Spreng) en Aaltje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.1). Hermina is overleden op maandag 5 januari 1931 in Brummen, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 2
Beroep:
Dienstmeid
Hermina:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op zaterdag 25 november 1876 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willem Evers, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Willem: Aktenr. 55
Willem is geboren in 1853 in Hall (Brummen), zoon van Klaas Evers en Gerritje Lebbink. Willem is overleden op woensdag 11 mei 1881 in Brummen, 27 of 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 76
Beroep:
Dagloner
(2) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 15 december 1883 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Teunis Tabor, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Teunis: Aktenr. 54
Hermina Antonia weduwe van Willem Evers
Teunis is geboren in 1862 in Brummen, zoon van Hessel Tabor en Gerdina Honders.
Beroep:
Stoker, dagloner, fabrieksarbeider
Kinderen van Hermina en Willem:
1 Gerritje Evers, geboren in 1877 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.2.1.
2 Jan Willem Evers [1.1.4.3.7.2.1.2.2], geboren op maandag 23 september 1878 in Eerbeek (Brummen). Jan is overleden op maandag 30 september 1878 in Eerbeek (Brummen), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 97
3 Aaltje Evers [1.1.4.3.7.2.1.2.3], geboren in 1881 in Brummen. Aaltje is overleden op dinsdag 4 februari 1902 in Brummen, 20 of 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 14
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Hermina en Teunis:
4 Hessel Tabor, geboren in 1885 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.2.4.
5 Jan Willem Tabor [1.1.4.3.7.2.1.2.5], geboren in 1887 in Brummen. Jan is overleden op zaterdag 14 mei 1892 in Brummen, 4 of 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 75
6 Gerdina Tabor, geboren in 1891 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.2.6.
7 Jan Willem Tabor, geboren in 1896 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.2.7.
8 Cornelia Tabor, geboren in 1897 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.2.8.
1.1.4.3.7.2.1.2.1 Gerritje Evers is geboren in 1877 in Brummen, dochter van Willem Evers en Hermina Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.2). Gerritje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zaterdag 17 februari 1900 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Evert Kleinleugemors, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Evert: Aktenr. 25
Evert is geboren in 1877 in Apeldoorn, zoon van Hermanus Kleinleugemors en Derkje Mulder.
Beroep:
Schildersknecht, schilder
Kind van Gerritje en Evert:
1 Hermanus Kleinleugemors, geboren in 1900 in Apeldoorn. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.2.1.1.
1.1.4.3.7.2.1.2.1.1 Hermanus Kleinleugemors is geboren in 1900 in Apeldoorn, zoon van Evert Kleinleugemors en Gerritje Evers (zie 1.1.4.3.7.2.1.2.1).
Beroep:
Gasfitter
Hermanus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 29 juni 1922 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Jannetje Schaufeli, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Jannetje: Aktenr. 224
Jannetje is geboren in 1903 in Doetinchem, dochter van Cornelis Schaufeli en Jannetje Spanhaak.
1.1.4.3.7.2.1.2.4 Hessel Tabor is geboren in 1885 in Brummen, zoon van Teunis Tabor en Hermina Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.2).
Beroep:
Timmerman
Hessel trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1911 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jantje Buurkes, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hessel en Jantje: Aktenr. 7
Jantje is geboren in 1885 in Brummen, dochter van Adolf Jacobus Buurkes en Hermiena Roessink. Jantje is overleden op vrijdag 5 maart 1920 in Brummen, 34 of 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 24
Beroep:
Dienstbode
Kind van Hessel en Jantje:
1 Tabor [1.1.4.3.7.2.1.2.4.1], levenloos geboren kind, geboren op zondag 3 augustus 1913 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 64
1.1.4.3.7.2.1.2.6 Gerdina Tabor is geboren in 1891 in Brummen, dochter van Teunis Tabor en Hermina Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.2).
Beroep:
Dienstbode
Gerdina trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zaterdag 14 april 1917 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Garrit Reinders, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerdina en Garrit: Aktenr. 11
Garrit is geboren in 1888 in Brummen, zoon van Marinus Reinders en Alberta Eggink.
Beroep:
Landbouwer
1.1.4.3.7.2.1.2.7 Jan Willem Tabor is geboren in 1896 in Brummen, zoon van Teunis Tabor en Hermina Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.2).
Beroep:
Winkelchef
Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zaterdag 6 september 1919 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Engelina van Laar, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Engelina: Aktenr. 48
Engelina is geboren op dinsdag 22 november 1898 in Loenen (Apeldoorn), dochter van Gerrit van Laar en Jantje Teunissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engelina: Aktenr. 744
1.1.4.3.7.2.1.2.8 Cornelia Tabor is geboren in 1897 in Brummen, dochter van Teunis Tabor en Hermina Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.2). Cornelia trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zaterdag 16 augustus 1919 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Arend Jan Reinders, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Arend: Aktenr. 44
Arend is geboren in 1893 in Brummen, zoon van Marinus Reinders en Alberta Eggink.
Beroep:
Fabrieksarbeider
1.1.4.3.7.2.1.3 Jan Antonie van der Spreng is geboren in 1858 in Brummen, zoon van Jan Willem Sprengeman (van der Spreng) en Aaltje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.1). Jan is overleden op zondag 4 februari 1934 in Brummen, 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1934 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 9
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Jan trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zaterdag 5 september 1891 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Beumkes, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Aktenr. 42
Gerritje is geboren op zaterdag 19 november 1853 in Eerbeek (Brummen), dochter van Steven Beumkes en Christina Blaauw. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 165 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op vrijdag 22 januari 1915 in Brummen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 5
Kind van Jan en Gerritje:
1 Christina Aleida van der Spreng, geboren in 1893 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.3.1.
1.1.4.3.7.2.1.3.1 Christina Aleida van der Spreng is geboren in 1893 in Brummen, dochter van Jan Antonie van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.3) en Gerritje Beumkes. Christina trouwde, 18 of 19 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1912 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willem Johannes Evers, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Willem: Aktenr. 39
Willem is geboren in 1887 in Apeldoorn, zoon van Harmen Jan Albert Evers en Gerritje Pas.
Beroep:
Landbouwer
1.1.4.3.7.2.1.4 Antonia van der Spreng is geboren in 1860 in Brummen, dochter van Jan Willem Sprengeman (van der Spreng) en Aaltje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.1). Antonia trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zaterdag 26 maart 1881 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Dirk Jan van het Hekke, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Dirk: Aktenr. 16
Dirk is geboren omstreeks 1858 in Apeldoorn, zoon van Antonij Jannus van het Hekke en Christina (ook Cristiena) van der Born. Dirk is overleden op zaterdag 19 september 1942 in Brummen, ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1942 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 64
Beroep:
Dagloner, arbeider, fabrieksarbeider
Kinderen van Antonia en Dirk:
1 Antonij Jannus van het Hekke, geboren omstreeks 1882 in Apeldoorn. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.4.1.
2 Jan Willem van het Hekke [1.1.4.3.7.2.1.4.2], geboren in 1884 in Apeldoorn. Jan is overleden op woensdag 11 maart 1896 in Brummen, 11 of 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 36
3 Christina van het Hekke, geboren in 1886 in Apeldoorn. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.4.3.
4 Albertus van het Hekke [1.1.4.3.7.2.1.4.4], geboren in 1890 in Apeldoorn. Albertus is overleden op zondag 29 mei 1910 in Arnhem, 19 of 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 401 van de gemeente Arnhem
Aktenr. 56 van de gemeente Brummen aangifte 7 juni 1910
Albertus bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeider
5 Aleida van het Hekke, geboren in 1895 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.4.5.
6 Jan Willem van het Hekke, geboren in 1897 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.4.6.
7 Dirkje van het Hekke, geboren in 1899 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.1.4.7.
1.1.4.3.7.2.1.4.1 Antonij Jannus van het Hekke is geboren omstreeks 1882 in Apeldoorn, zoon van Dirk Jan van het Hekke en Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.4).
Beroep:
Arbeider, fabrieksarbeider
Antonij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 9 november 1907 in Gorssel [bron: Gelders Archief] met Gerritje Onstenk, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonij en Gerritje: Aktenr. 35
Gerritje is geboren omstreeks 1886 in Gorssel, dochter van Hendrik Onstenk en Aaltje Frederika Kolkman.
Kind van Antonij en Gerritje:
1 Albertus van het Hekke [1.1.4.3.7.2.1.4.1.1], geboren op vrijdag 5 december 1913 in Brummen. Albertus is overleden op maandag 22 december 1913 in Brummen, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 december 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 102
1.1.4.3.7.2.1.4.3 Christina van het Hekke is geboren in 1886 in Apeldoorn, dochter van Dirk Jan van het Hekke en Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.4). Christina trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zaterdag 16 maart 1912 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willem Gerrit Spijkerman, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Willem: Aktenr. 18
Willem is geboren omstreeks 1886 in Brummen, zoon van Harmen Spijkerman en Lammerdina Klopman.
Beroep:
Machinevoerder, papiermaker
Kind van Christina en Willem:
1 Dirk Jan Spijkerman [1.1.4.3.7.2.1.4.3.1], geboren in september 1913 in Brummen. Dirk is overleden op vrijdag 14 november 1913 in Brummen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 november 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 89
1.1.4.3.7.2.1.4.5 Aleida van het Hekke is geboren in 1895 in Brummen, dochter van Dirk Jan van het Hekke en Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.4).
Beroep:
Fabrieksarbeidster
Aleida trouwde, 18 of 19 jaar oud, op zaterdag 14 maart 1914 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johannes Bosgoed, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aleida en Johannes: Aktenr. 3
Johannes is geboren in 1884 in Brummen, zoon van Marten Jan Bosgoed en Jenneken Tellegen.
Beroep:
Fabrieksarbeider
1.1.4.3.7.2.1.4.6 Jan Willem van het Hekke is geboren in 1897 in Brummen, zoon van Dirk Jan van het Hekke en Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.4).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Jan trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 11 juli 1918 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Jannetje Willems, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jannetje: Aktenr. 184
Jannetje is geboren op zondag 14 februari 1892 in Loenen (Apeldoorn), dochter van Gerrit Willems en Hendrika Everdina van Ark. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 14 februari 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 113 : Reg.nr. 6608 : Akteplaats: Apeldoorn
1.1.4.3.7.2.1.4.7 Dirkje van het Hekke is geboren in 1899 in Brummen, dochter van Dirk Jan van het Hekke en Antonia van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.4). Dirkje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op donderdag 17 april 1919 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Arend Martinus Vredenberg, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Arend: Aktenr. 63
Arend is geboren in 1897 in Apeldoorn, zoon van Klaas Vredenberg en Hendrika Klomp.
Beroep:
Tuinman
1.1.4.3.7.2.1.6 Gerrit Jacobus van der Spreng is geboren op zaterdag 21 november 1863 in Eerbeek (Brummen), zoon van Jan Willem Sprengeman (van der Spreng) en Aaltje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 194 : Reg.nr.6051 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 9 februari 1889 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Willemina Bakkerweert, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Elisabeth: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6036 : Akteplaats: Brummen
Opm.: wettiging 1 kind
Elisabeth is geboren op woensdag 29 mei 1861 in Rhienderen (Brummen), dochter van Christiaan Bakkerweert en Harmina Cornelissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 mei 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 90 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren als Elisabeth Willemina Cornelissen en bij huw. op 06-03-1874 gewettigd door Christiaan Bakkerweert en de moder
Elisabeth is overleden op zondag 29 juli 1928 in Brummen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 juli 1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 81
Kinderen van Gerrit en Elisabeth:
1 Harmina van der Spreng, geboren op zondag 8 mei 1881 in Oeken (Brummen). Volgt 1.1.4.3.7.2.1.6.1.
2 van der Spreng [1.1.4.3.7.2.1.6.2], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 20 april 1890 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 april 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 67 : Reg.nr. 5974 Akteplaats: Brummen
3 Gerrit Albertus van der Spreng [1.1.4.3.7.2.1.6.3], geboren op maandag 7 november 1892 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 192 : Reg.nr. 6047 : Akteplaats: Brummen
4 Jan Willem Christiaan van der Spreng [1.1.4.3.7.2.1.6.4], geboren op zondag 17 oktober 1897 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 195 : Reg.nr. 6047 : Akteplaats: Brummen
1.1.4.3.7.2.1.6.1 Harmina van der Spreng is geboren op zondag 8 mei 1881 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit Jacobus van der Spreng (zie 1.1.4.3.7.2.1.6) en Elisabeth Willemina Bakkerweert. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmina: Aktenr. 87 : Reg.nr. 6049 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren als Harmina Bakkerweert en bij huw. op 09-02-1889 gewettigd door Gerrit Jacobus van der Spreng en de moeder.
Harmina trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 6 juli 1907 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Bernardus Albartus Hissink, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmina en Bernardus: Aktenr. 35 : Reg.nr. 8138 : Akteplaats: Brummen
Bernardus is geboren op zondag 21 september 1884 in Baak (Steenderen), zoon van Reind Hissink en Aleida Hulshoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernardus: Aktenr. 70 : Reg.nr.3046 : Akteplaats: Steenderen
Beroep:
Landbouwer
1.1.4.3.7.2.2 Jan Antonie Schotpoort is geboren op dinsdag 20 april 1830 in Brummen, zoon van Harmen (Teunis) Schotpoort en Johanna Hermiena Alders (zie 1.1.4.3.7.2). Jan is overleden op zaterdag 12 juli 1902 in Brummen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 70
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 2 november 1871 in Rozendaal (Gld) [bron: Gelders Archief] met Barta Materman, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Barta: Aktenr. 3
Barta is geboren op zondag 21 juni 1846 in Imbosch (Rozendaal), dochter van Daniel Materman en Willempje (Wimpke) van der Spreng. Barta is overleden op dinsdag 24 september 1895 in Brummen, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Barta: Aktenr. 116
Kinderen van Jan en Barta:
1 Wilhelmina Schotpoort, geboren op dinsdag 5 maart 1872 in Eerbeek (Brummen). Volgt 1.1.4.3.7.2.2.1.
2 Johanna Hermina Schotpoort, geboren omstreeks 1874 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.2.2.
3 Teunis Schotpoort, geboren op dinsdag 25 juli 1876 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.2.3.
4 Daatje Schotpoort [1.1.4.3.7.2.2.4], geboren op maandag 13 januari 1879 in Eerbeek (Brummen). Daatje is overleden op maandag 27 januari 1879 in Brummen, 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Daatje: Aktenr. 10
5 Daatje Schotpoort [1.1.4.3.7.2.2.5], geboren op zaterdag 20 december 1879 in Eerbeek (Brummen). Daatje is overleden op zondag 28 december 1879 in Brummen, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Daatje: Aktenr. 184
6 Daatje Schotpoort, geboren in 1881 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.2.6.
7 Jantjen Schotpoort, geboren op vrijdag 25 juli 1884 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.2.7.
8 Jan Antonie Schotpoort, geboren op donderdag 7 april 1887 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.2.8.
1.1.4.3.7.2.2.1 Wilhelmina Schotpoort is geboren op dinsdag 5 maart 1872 in Eerbeek (Brummen), dochter van Jan Antonie Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.2) en Barta Materman. Wilhelmina is overleden in maart 1956 in Hall, 83 of 84 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 17 maart 1956 in Rozendaal (Gld). Wilhelmina trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 10 maart 1911 in Rozendaal (Gld) [bron: Gelders Archief] met Reinder Materman, 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Reinder: Aktenr. 1
Reinder is geboren op zaterdag 12 april 1862 in Rozendaal (Gld), zoon van Daniel Materman en Willempje (Wimpke) van der Spreng. Reinder is overleden op vrijdag 20 december 1929 in Imbosch (Rozendaal), 67 jaar oud.
Beroep:
Boschbaas, landbouwer
Kind van Wilhelmina en Reinder:
1 Daniel Albertus Materman [1.1.4.3.7.2.2.1.1], geboren op vrijdag 14 maart 1913 in Imbosch (Rozendaal).
1.1.4.3.7.2.2.2 Johanna Hermina Schotpoort is geboren omstreeks 1874 in Brummen, dochter van Jan Antonie Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.2) en Barta Materman. Johanna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 24 november 1894 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Martinus Wulfsen, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Martinus: Aktenr. 52
Martinus is geboren omstreeks 1869 in Brummen, zoon van Hendrik Wulfsen en Willemina Alberdina Busser.
Beroep:
Arbeider, pakhuisknecht, dagloner
Kinderen van Johanna en Martinus:
1 Hendrik Wulfsen [1.1.4.3.7.2.2.2.1], geboren op woensdag 12 december 1894 in Brummen. Hendrik is overleden op donderdag 20 december 1894 in Brummen, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 december 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 127
2 Hendrik Wulfsen [1.1.4.3.7.2.2.2.2], geboren omstreeks 1897 in Brummen. Hendrik is overleden op zaterdag 3 november 1900 in Brink en Orden (Apeldoorn), ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 484
3 Jantje Anthonia Wulfsen [1.1.4.3.7.2.2.2.3], geboren op maandag 12 september 1898 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 september 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 587
4 Hendrik Willem Albertus Wulfsen [1.1.4.3.7.2.2.2.4], geboren op woensdag 17 juli 1901 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 500
Hendrik is overleden op zaterdag 28 mei 1904 in Wormen (Apeldoorn), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 263
5 Wilhelmina Wulfsen [1.1.4.3.7.2.2.2.5], geboren in maart 1907 in Wormen (Apeldoorn). Wilhelmina is overleden op dinsdag 18 juni 1907 in Wormen (Apeldoorn), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 juni 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 275
1.1.4.3.7.2.2.3 Teunis Schotpoort is geboren op dinsdag 25 juli 1876 in Brummen, zoon van Jan Antonie Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.2) en Barta Materman.
Beroep:
Landbouwer
Teunis trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27 juli 1901 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Alberts, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Gerritje: Aktenr. 51
Gerritje is geboren op zaterdag 3 mei 1873 in Beekbergen (Apeldoorn), dochter van Gerrit Jan Alberts en Jacomina Hartgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 163 : Reg.nr. 6614 : Akteplaats: Apeldoorn
1.1.4.3.7.2.2.6 Daatje Schotpoort is geboren in 1881 in Brummen, dochter van Jan Antonie Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.2) en Barta Materman. Daatje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zaterdag 21 november 1903 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lukas Eeninkwinkel, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Daatje en Lukas: Aktenr. 51
Zie 1.1.4.3.7.2.5.7 voor persoonsgegevens van Lukas.
1.1.4.3.7.2.2.7 Jantjen Schotpoort is geboren op vrijdag 25 juli 1884 in Brummen, dochter van Jan Antonie Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.2) en Barta Materman. Jantjen trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 1 april 1909 in Rozendaal (Gld) [bron: Gelders Archief] met Steven Buurkes, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantjen en Steven: Aktenr. 2
Steven is geboren in 1886 in Rozendaal (Gld), zoon van Johannes Buurkes en Hendrika Burgers.
Beroep:
Oppasser
1.1.4.3.7.2.2.8 Jan Antonie Schotpoort is geboren op donderdag 7 april 1887 in Brummen, zoon van Jan Antonie Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.2) en Barta Materman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6048 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 20 november 1909 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lammerdina Hendrika Beumer, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Lammerdina: Aktenr. 49 : Reg.nr. 8138 : Akteplaats: Brummen
Lammerdina is geboren op vrijdag 16 november 1888 in Brummen, dochter van Hendrik Jan Beumer en Lamberdina Margaretha Woessink. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1888 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammerdina: Aktenr. 192 : Reg.nr. 6048 : Akteplaats: Brummen
Kinderen van Jan en Lammerdina:
1 Lammerdina Margaretha Schotpoort [1.1.4.3.7.2.2.8.1], geboren op woensdag 11 mei 1910 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammerdina: Aktenr. 86 : Reg.nr. 11032 : Akteplaats: Brummen
Lammerdina is overleden op dinsdag 13 december 1910 in Brummen, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammerdina: Aktenr. 107 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
2 Lammerdina Margaretha Schotpoort [1.1.4.3.7.2.2.8.2], geboren op donderdag 21 maart 1912 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammerdina: Aktenr. 50 : Reg.nr. 11033 : Akteplaats: Brummen
1.1.4.3.7.2.4 Harmen Schotpoort is geboren in 1836 in Brummen, zoon van Harmen (Teunis) Schotpoort en Johanna Hermiena Alders (zie 1.1.4.3.7.2). Harmen is overleden op woensdag 6 september 1882 in Brummen, 45 of 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 107
Beroep:
Dagloner
Harmen trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zaterdag 13 maart 1869 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Dina Klumper, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Dina: Aktenr. 9
Dina is geboren in 1838 in Brummen, dochter van Arend Klumper en Fenneken Stokking (ook Stukking). Dina is overleden op dinsdag 17 juni 1919 in Brummen, 80 of 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 61
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Harmen en Dina:
1 Johanna Harmina Schotpoort [1.1.4.3.7.2.4.1], geboren in juni 1869 in Eerbeek (Brummen). Johanna is overleden op woensdag 6 april 1870 in Brummen, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 50
2 Teunis Schotpoort [1.1.4.3.7.2.4.2], geboren in maart 1871 in Eerbeek (Brummen). Teunis is overleden op zaterdag 13 mei 1871 in Brummen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 73
3 Fredrika Willemina Schotpoort, geboren omstreeks 1872 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.4.3.
4 Teunis Schotpoort, geboren in 1875 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.4.4.
5 Fenneken Schotpoort [1.1.4.3.7.2.4.5], geboren in 1879 in Eerbeek (Brummen). Fenneken is overleden op vrijdag 27 februari 1880 in Brummen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 februari 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Fenneken: Aktenr. 37
6 Schotpoort [1.1.4.3.7.2.4.6], levenloos geboren zoon, geboren op maandag 10 mei 1880 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 77
1.1.4.3.7.2.4.3 Fredrika Willemina Schotpoort is geboren omstreeks 1872 in Brummen, dochter van Harmen Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.4) en Dina Klumper. Fredrika is overleden op vrijdag 31 januari 1941 in Brummen, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1941 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Fredrika: Aktenr. 11
Fredrika trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 26 augustus 1899 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jan Willem Klein Gotink, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fredrika en Jan: Aktenr. 33
Jan is geboren omstreeks 1864 in Brummen, zoon van Berend Klein Gotink en Kaatje Alderkamp. Jan is overleden op woensdag 31 augustus 1938 in Brummen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 65
Beroep:
Landbouwer, fabrieksarbeider, arbeider, papiermaker
Kinderen van Fredrika en Jan:
1 Berend Klein Gotink [1.1.4.3.7.2.4.3.1], geboren op vrijdag 11 mei 1900 in Brummen. Berend is overleden op zaterdag 12 mei 1900 in Brummen, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 71
2 Herman Klein Gotink [1.1.4.3.7.2.4.3.2], geboren omstreeks 1902 in Brummen. Herman is overleden op vrijdag 14 augustus 1903 in Brummen, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Herman: Aktenr. 123
3 Berend Klein Gotink [1.1.4.3.7.2.4.3.3], geboren omstreeks 1906 in Brummen. Berend is overleden op zaterdag 7 maart 1908 in Brummen, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 41
1.1.4.3.7.2.4.4 Teunis Schotpoort is geboren in 1875 in Brummen, zoon van Harmen Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.4) en Dina Klumper. Teunis is overleden op vrijdag 31 augustus 1928 in Doetinchem, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 117
Beroep:
Fabrieksarbeider, bankwerker
Teunis trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 2 september 1898 in Doetinchem [bron: Gelders Archief] met Derske Hissink, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Derske: Aktenr. 28
Derske is geboren in 1875 in Doetinchem, dochter van Hendrik Jan Hissink en Johanna Willemina Assink. Derske is overleden op zondag 10 juni 1928 in Doetinchem, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derske: Aktenr. 86
Kinderen van Teunis en Derske:
1 Johanna Willemina Schotpoort, geboren in 1898 in Doetinchem. Volgt 1.1.4.3.7.2.4.4.1.
2 Heintje Schotpoort, geboren in 1902 in Doetinchem. Volgt 1.1.4.3.7.2.4.4.2.
1.1.4.3.7.2.4.4.1 Johanna Willemina Schotpoort is geboren in 1898 in Doetinchem, dochter van Teunis Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.4.4) en Derske Hissink. Johanna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op vrijdag 10 december 1920 in Doetinchem [bron: Gelders Archief] met Jan Hendrik Tenk, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 93
Jan is geboren in 1894 in Dinxperlo, zoon van Derk Willem Tenk en Aaltje Masselink.
Notitie bij Jan: Jan Hendrik is op 05-09-1898 gewettigd
Aktenr. 30 van de gemeente Doetinchem Ambt
Beroep:
Grondarbeider
1.1.4.3.7.2.4.4.2 Heintje Schotpoort is geboren in 1902 in Doetinchem, dochter van Teunis Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.4.4) en Derske Hissink.
Beroep:
Dienstbode
Heintje trouwde, 17 of 18 jaar oud, op vrijdag 29 oktober 1920 in Doetinchem [bron: Gelders Archief] met Jan Gerrit van Maanen, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Heintje en Jan: Aktenr. 81
Jan is geboren in 1896 in Arnhem, zoon van Jan van Maanen en Lamberta Wouda van Laar.
Beroep:
Loodgieter
1.1.4.3.7.2.5 Antonia Schotpoort is geboren omstreeks 1838 in Brummen, dochter van Harmen (Teunis) Schotpoort en Johanna Hermiena Alders (zie 1.1.4.3.7.2). Antonia is overleden op maandag 3 juli 1916 in Brummen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 55
Antonia trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1864 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Derk Jan Eeninkwinkel, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Derk: Aktenr. 33
Derk is geboren omstreeks 1840 in Brummen, zoon van Lucas Eeninkwinkel en Metje van Amersfoort. Derk is overleden op donderdag 27 februari 1908 in Brummen, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 37
Beroep:
Wegwerker, dagloner
Kinderen van Antonia en Derk:
1 Charlotta Maria Eeninkwinkel, geboren omstreeks 1865 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.1.
2 Johanna Hermina Eeninkwinkel, geboren omstreeks 1866 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.2.
3 Derk Jan Eeninkwinkel, geboren in 1868 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.3.
4 Antonia Willemina Eeninkwinkel, geboren omstreeks 1870 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.4.
5 Teunis Eeninkwinkel, geboren omstreeks 1872 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.5.
6 Martha Eeninkwinkel, geboren in 1874 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.6.
7 Lukas Eeninkwinkel, geboren in 1876 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.7.
8 Eeninkwinkel [1.1.4.3.7.2.5.8], levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 10 augustus 1878 in Eerbeek (Brummen). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 82
9 Aaltjen Eeninkwinkel, geboren omstreeks 1880 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.9.
10 Gerrit Eeninkwinkel [1.1.4.3.7.2.5.10], geboren in 1884 in Brummen. Gerrit is overleden op donderdag 10 juli 1890 in Brummen, 5 of 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 juli 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 94
11 Willem Eeninkwinkel, geboren in 1887 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.11.
1.1.4.3.7.2.5.1 Charlotta Maria Eeninkwinkel is geboren omstreeks 1865 in Brummen, dochter van Derk Jan Eeninkwinkel en Antonia Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.5).
Beroep:
Dienstbode
Charlotta trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1889 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Hendrikus de Roos, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Charlotta en Evert: Aktenr. 8
Evert is geboren omstreeks 1864 in Brummen, zoon van Jan de Roos en Johanna Elisabeth Bommel (ook Rommel). Evert is overleden op vrijdag 23 juni 1939 in Brummen, ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1939 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 43
Beroep:
Timmerman
Kinderen van Charlotta en Evert:
1 Johanna Elisabeth de Roos, geboren omstreeks 1889 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.1.1.
2 Dirk Jan de Roos, geboren omstreeks 1890 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.1.2.
3 Jan de Roos, geboren omstreeks 1892 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.1.3.
4 Antonia de Roos, geboren omstreeks 1895 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.1.4.
5 Cornelis Johannes de Roos, geboren in 1896 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.1.5.
1.1.4.3.7.2.5.1.1 Johanna Elisabeth de Roos is geboren omstreeks 1889 in Brummen, dochter van Evert Hendrikus de Roos en Charlotta Maria Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.1).
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 28 september 1912 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Marinus Kaatman, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Marinus: Aktenr. 68
Marinus is geboren omstreeks 1885 in Brummen, zoon van Wessel Kaatman en Dientje Nijhuis.
Beroep:
Timmerman
1.1.4.3.7.2.5.1.2 Dirk Jan de Roos is geboren omstreeks 1890 in Brummen, zoon van Evert Hendrikus de Roos en Charlotta Maria Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.1).
Beroep:
Timmermansknecht, timmerman
Dirk trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 23 december 1915 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerritje Bekking, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Gerritje: Aktenr. 121 : Reg.nr. 9124 : Akteplaats: Rheden
Gerritje is geboren op zondag 4 juni 1893 in Dieren (Rheden), dochter van Willem Bekking en Jenneke Anderson. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 188 : Reg.nr. 3244 : Akteplaats: Rheden
Kind van Dirk en Gerritje:
1 Evert Hendrikus de Roos [1.1.4.3.7.2.5.1.2.1], geboren omstreeks 1917 in Dieren (Rheden). Evert is overleden op donderdag 25 september 1919 in Dieren (Rheden), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 september 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 208 : Reg.nr. 8689 : Akteplaats: Rheden
1.1.4.3.7.2.5.1.3 Jan de Roos is geboren omstreeks 1892 in Brummen, zoon van Evert Hendrikus de Roos en Charlotta Maria Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.1).
Beroep:
Timmerman
Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 23 december 1916 in Gorssel [bron: Gelders Archief] met Gosina Hoberta Vreling, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gosina: Aktenr. 46
Gosina is geboren omstreeks 1894 in Arnhem, dochter van Willem (Jansen) Vreling en Maria Anna Muller.
1.1.4.3.7.2.5.1.4 Antonia de Roos is geboren omstreeks 1895 in Brummen, dochter van Evert Hendrikus de Roos en Charlotta Maria Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.1). Antonia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 27 februari 1915 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Arie Everardus Veenendaal, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Arie: Aktenr. 7
Arie is geboren omstreeks 1893 in Veenendaal, zoon van Jan Veenendaal en Hendrika Geertruida Hardeman.
Beroep:
Bakkersknecht
1.1.4.3.7.2.5.1.5 Cornelis Johannes de Roos is geboren in 1896 in Brummen, zoon van Evert Hendrikus de Roos en Charlotta Maria Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.1). Cornelis trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 24 oktober 1917 in Rhenen [bron: Het Utrechts Archief] met Wouterina Willemina van Noort, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Wouterina: Aktenr. 31
Wouterina is geboren in 1895 in Rhenen, dochter van Hendrik Pieter van Noort en Filippina Gerardina van Meteren.
1.1.4.3.7.2.5.2 Johanna Hermina Eeninkwinkel is geboren omstreeks 1866 in Brummen, dochter van Derk Jan Eeninkwinkel en Antonia Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.5). Johanna trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op donderdag 19 augustus 1897 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jan Veenendaal, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 81
Jan is geboren omstreeks 1853 in Brummen, zoon van Willem Veenendaal en Gerdina Koenders.
Beroep:
Landbouwer
1.1.4.3.7.2.5.3 Derk Jan Eeninkwinkel is geboren in 1868 in Brummen, zoon van Derk Jan Eeninkwinkel en Antonia Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.5).
Beroep:
Arbeider, fabrieksarbeider
Derk trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zaterdag 8 april 1893 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Geertruida Klomp, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Geertruida: Aktenr. 16
Geertruida is geboren in 1871 in Brummen, dochter van Harmen Klomp en Jantje Elfrink. Geertruida is overleden op dinsdag 31 juli 1934 in Arnhem, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 juli 1934 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 540 van de gemeente Arnhem
Aktenr. 50 van de gemeente Brummen dd 2 augustus 1934
Kinderen van Derk en Geertruida:
1 Derk Jan Eeninkwinkel, geboren in 1894 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.3.1.
2 Antonia Eeninkwinkel, geboren in 1896 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.3.2.
1.1.4.3.7.2.5.3.1 Derk Jan Eeninkwinkel is geboren in 1894 in Brummen, zoon van Derk Jan Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.3) en Geertruida Klomp.
Beroep:
Arbeider
Derk trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 31 augustus 1918 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Reintje Dorland, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Reintje: Aktenr. 38
Reintje is geboren op vrijdag 17 augustus 1894 in Apeldoorn, dochter van Hendrik Dorland en Klaasje van Oorspronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reintje: Aktenr. 462
1.1.4.3.7.2.5.3.2 Antonia Eeninkwinkel is geboren in 1896 in Brummen, dochter van Derk Jan Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.3) en Geertruida Klomp. Antonia trouwde, 19 of 20 jaar oud, op zaterdag 25 november 1916 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Bartus Dorland, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Bartus: Aktenr. 264
Bartus is geboren op woensdag 27 april 1892 in Loenen (Apeldoorn), zoon van Hendrik Dorland en Klaasje van Oorspronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bartus: Aktenr. 248
Beroep:
Arbeider
1.1.4.3.7.2.5.4 Antonia Willemina Eeninkwinkel is geboren omstreeks 1870 in Brummen, dochter van Derk Jan Eeninkwinkel en Antonia Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.5). Antonia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 2 september 1893 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Derk Put, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Derk: Aktenr. 40
Wettiging 1 kind
Derk is geboren omstreeks 1865 in Brummen, zoon van Frederik Put en Antonia Wilhelmina Wensink.
Beroep:
Arbeider, papiermaker, fabrieksarbeider
Kinderen van Antonia en Derk:
1 Gerritje Put, geboren in 1892 in Eerbeek (Brummen). Volgt 1.1.4.3.7.2.5.4.1.
2 Antonia Wilhelmina Put, geboren in 1895 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.4.2.
3 Derkje Put, geboren in 1896 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.4.3.
4 Frederik Put [1.1.4.3.7.2.5.4.4], geboren in 1898 in Brummen. Frederik is overleden op vrijdag 30 november 1900 in Brummen, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederik: Aktenr. 131
5 Lotta Put [1.1.4.3.7.2.5.4.5], geboren op zondag 12 augustus 1900 in Brummen. Lotta is overleden op dinsdag 28 augustus 1900 in Brummen, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 augustus 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lotta: Aktenr. 101
6 Lotta Frederika Put, geboren op woensdag 25 december 1901 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.4.6.
7 Jenneke Put [1.1.4.3.7.2.5.4.7], geboren in 1904 in Brummen. Jenneke is overleden op dinsdag 20 augustus 1907 in Brummen, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 92
8 Johanna Put [1.1.4.3.7.2.5.4.8], geboren in 1909 in Brummen. Johanna is overleden op dinsdag 1 juli 1930 in Arnhem, 20 of 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 juli 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 489 van de gemeente Arnhem
Aktenr. 57 van de gemeente Brumm dd 9 juli 1930
Johanna bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeider
9 Put [1.1.4.3.7.2.5.4.9], levenloos geboren kind, geboren op zondag 20 juni 1909 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 92
1.1.4.3.7.2.5.4.1 Gerritje Put is geboren in 1892 in Eerbeek (Brummen), dochter van Derk Put en Antonia Willemina Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.4). Gerritje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zaterdag 28 februari 1914 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Willem Spijkerman, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Willem: Aktenr. 24
Willem is geboren in 1891 in Soeren (Rheden), zoon van Jan Spijkerman en Berendina Kerkhoff.
Beroep:
Arbeider
1.1.4.3.7.2.5.4.2 Antonia Wilhelmina Put is geboren in 1895 in Brummen, dochter van Derk Put en Antonia Willemina Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.4). Antonia trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 15 februari 1919 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Bernard Peters, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Gerrit: Aktenr. 7
Gerrit is geboren in 1890 in Rheden, zoon van Jan Cornelis Peters en Jacoba Spijkerman.
Beroep:
Fabrieksarbeider
1.1.4.3.7.2.5.4.3 Derkje Put is geboren in 1896 in Brummen, dochter van Derk Put en Antonia Willemina Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.4). Derkje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op zaterdag 22 juli 1916 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Jan Boterman, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derkje en Hendrik: Aktenr. 40
Hendrik is geboren in 1886 in Brummen, zoon van Marten Gerrit Boterman en Hendrika Grootherder.
Beroep:
Fabrieksarbeider
1.1.4.3.7.2.5.4.6 Lotta Frederika Put is geboren op woensdag 25 december 1901 in Brummen, dochter van Derk Put en Antonia Willemina Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 december 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lotta: Aktenr. 219 : Reg.nr. 6046 : Akteplaats: Brummen
Lotta is overleden op donderdag 25 maart 1971 in Zutphen, 69 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Lotta trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 maart 1925 in Brummen met Willem Grootherder, 26 jaar oud. Willem is geboren op woensdag 13 april 1898 in Brummen, zoon van Hendrikus Grootherder en Willemina Hendrika Plagman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 61 : Reg.nr. 6047 : Akteplaats: Brummen
Willem is overleden op maandag 2 mei 1988 in Apeldoorn, 90 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 6 mei 1988 in Dieren. Willem trouwde later omstreeks 1974 met Katharina Kornelia Janssen (±1906-1979).
Beroep:
Stoker, machinist
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Lotta en Willem:
1 Antonia Willemina Johanna Grootherder. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.4.6.1.
2 Hendrikus Grootherder. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.4.6.2.
1.1.4.3.7.2.5.4.6.1 Antonia Willemina Johanna Grootherder, dochter van Willem Grootherder en Lotta Frederika Put (zie 1.1.4.3.7.2.5.4.6). Antonia trouwde met Bernardus Bleumink.
1.1.4.3.7.2.5.4.6.2 Hendrikus Grootherder, zoon van Willem Grootherder en Lotta Frederika Put (zie 1.1.4.3.7.2.5.4.6). Hendrikus trouwde met Lammerdina Willemina Modderkolk.
Kinderen van Hendrikus en Lammerdina:
1 Gerrit Hendrikus (Gert) Grootherder. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.4.6.2.1.
2 Willem (Wim) Grootherder, geboren op zaterdag 5 december 1953 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.4.6.2.2.
1.1.4.3.7.2.5.4.6.2.1 Gerrit Hendrikus (Gert) Grootherder, zoon van Hendrikus Grootherder (zie 1.1.4.3.7.2.5.4.6.2) en Lammerdina Willemina Modderkolk. Gert trouwde met Ingrid Schippers.
Kind van Gert en Ingrid:
1 Len Grootherder [1.1.4.3.7.2.5.4.6.2.1.1].
1.1.4.3.7.2.5.4.6.2.2 Willem (Wim) Grootherder is geboren op zaterdag 5 december 1953 in Brummen, zoon van Hendrikus Grootherder (zie 1.1.4.3.7.2.5.4.6.2) en Lammerdina Willemina Modderkolk. Wim is overleden op zaterdag 12 april 2003 in Hengelo (Ov), 49 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 17 april 2003 in Dieren.
Beroep:
Elektricien
Wim trouwde met Gerritje Hermina Jurgens.
Kinderen van Wim en Gerritje:
1 Dieneke Maria (Sandra) Grootherder [1.1.4.3.7.2.5.4.6.2.2.1].
2 Mark Willem (Mark) Grootherder [1.1.4.3.7.2.5.4.6.2.2.2].
1.1.4.3.7.2.5.5 Teunis Eeninkwinkel is geboren omstreeks 1872 in Brummen, zoon van Derk Jan Eeninkwinkel en Antonia Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.5).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Teunis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1900 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Antonia van Duren, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Antonia: Aktenr. 17
Antonia is geboren omstreeks 1876 in Brummen, dochter van Berend van Duuren en Jenneken Bello. Antonia is overleden op donderdag 16 maart 1922 in Brummen, ongeveer 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 49
1.1.4.3.7.2.5.6 Martha Eeninkwinkel is geboren in 1874 in Brummen, dochter van Derk Jan Eeninkwinkel en Antonia Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.5).
Beroep:
Dienstbode
Martha trouwde, 23 of 24 jaar oud, op woensdag 16 november 1898 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Huibert Piet Hendriks, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martha en Huibert: Aktenr. 340
Huibert is geboren in 1868 in Rheden, zoon van Hendrik Hendriks en Derkje Verburgt.
Beroep:
Timmerman
Kinderen van Martha en Huibert:
1 Antonia Wilhelmina Hendriks, geboren in 1901 in Arnhem. Volgt 1.1.4.3.7.2.5.6.1.
2 Martha Hendriks [1.1.4.3.7.2.5.6.2], geboren in 1903 in Arnhem. Martha is overleden op vrijdag 7 december 1906 in Arnhem, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martha: Aktenr. 1004
3 Wilhelmina Hendriks [1.1.4.3.7.2.5.6.3], geboren in maart 1905 in Arnhem. Wilhelmina is overleden op zondag 26 november 1905 in Arnhem, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 november 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 941
1.1.4.3.7.2.5.6.1 Antonia Wilhelmina Hendriks is geboren in 1901 in Arnhem, dochter van Huibert Piet Hendriks en Martha Eeninkwinkel (zie 1.1.4.3.7.2.5.6). Antonia trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zaterdag 25 oktober 1924 in Renkum [bron: Gelders Archief] met Willem Frederik Jacobs, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Willem: Aktenr. 91
Willem is geboren in 1900 in Velp (Rheden), zoon van Hendrik Jacobs en Berendina Veenendaal.
Beroep:
Monteur
1.1.4.3.7.2.5.7 Lukas Eeninkwinkel is geboren in 1876 in Brummen, zoon van Derk Jan Eeninkwinkel en Antonia Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.5).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Lukas trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 21 november 1903 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Daatje Schotpoort, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lukas en Daatje: Aktenr. 51
Zie 1.1.4.3.7.2.2.6 voor persoonsgegevens van Daatje.
1.1.4.3.7.2.5.9 Aaltjen Eeninkwinkel is geboren omstreeks 1880 in Brummen, dochter van Derk Jan Eeninkwinkel en Antonia Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.5). Aaltjen trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1905 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jan Willem Altena, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Jan: Aktenr. 30
Jan is geboren op maandag 22 januari 1872 in Hall (Brummen), zoon van Albert Altena en Teuntje Honders. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6050 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Kinderen van Aaltjen en Jan:
1 Derk Jan Altena [1.1.4.3.7.2.5.9.1], geboren op zondag 31 mei 1908 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 96 : Reg.nr. 11032 : Akteplaats: Brummen
Derk is overleden op zaterdag 20 juni 1908 in Brummen, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 80 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
2 Johanna Antonie Altena [1.1.4.3.7.2.5.9.2], geboren in maart 1912 in Brummen. Johanna is overleden op vrijdag 2 augustus 1912 in Brummen, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 76
1.1.4.3.7.2.5.11 Willem Eeninkwinkel is geboren in 1887 in Brummen, zoon van Derk Jan Eeninkwinkel en Antonia Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.5).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Willem trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zaterdag 29 juli 1916 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aaltjen Hoevers, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Aaltjen: Aktenr. 42
Aaltjen is geboren in 1894 in Brummen, dochter van Toon Hoevers en Fenneke Klumpert.
Beroep:
Fabrieksarbeidster
1.1.4.3.7.2.6 Gerritje Schotpoort is geboren in 1841 in Brummen, dochter van Harmen (Teunis) Schotpoort en Johanna Hermiena Alders (zie 1.1.4.3.7.2). Gerritje is overleden op donderdag 10 april 1930 in Epe, 88 of 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 45
Beroep:
Dienstmeid
Gerritje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 23 januari 1869 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willem Vos, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Willem: Aktenr. 2
Willem is geboren in 1846 in Brummen, zoon van Jacob Vos en Steventje ter Buurkes. Willem is overleden op dinsdag 29 november 1921 in Epe, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 128
Beroep:
Brievengaarder
Kinderen van Gerritje en Willem:
1 Jacob Vos, geboren in 1869 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.6.1.
2 Teunis Vos [1.1.4.3.7.2.6.2], geboren in 1872 in Vaassen (Epe). Teunis is overleden op dinsdag 21 april 1874 in Vaassen (Epe), 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1874 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 66
3 Willem Vos, geboren in 1874 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.6.3.
4 Gerritje Vos [1.1.4.3.7.2.6.4], geboren in januari 1876 in Vaassen (Epe). Gerritje is overleden op dinsdag 16 mei 1876 in Epe, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1876 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 78
5 Teunis Vos, geboren op zondag 15 juli 1877 in Epe. Volgt 1.1.4.3.7.2.6.5.
6 Gerritje Vos, geboren in 1882 in Epe. Volgt 1.1.4.3.7.2.6.6.
7 Johanna Hermina Vos, geboren in 1885 in Epe. Volgt 1.1.4.3.7.2.6.7.
1.1.4.3.7.2.6.1 Jacob Vos is geboren in 1869 in Brummen, zoon van Willem Vos en Gerritje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.6). Jacob trouwde, 26 of 27 jaar oud, op woensdag 5 augustus 1896 in Rijssen [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Janna Leijendekker, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Janna: Aktenr. 32
Janna weduwe van Gerrit Willem Leuvelink
Janna is geboren in 1865 in Rijssen, dochter van Jan Leijendekker en Mechtelina Denekamp. Janna is weduwe van Gerrit Willem Leuvelink (1857-vr 1896), met wie zij trouwde op zaterdag 3 december 1887 in Rijssen [bron: Historisch Centrum Overijssel].
1.1.4.3.7.2.6.3 Willem Vos is geboren in 1874 in Brummen, zoon van Willem Vos en Gerritje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.6).
Beroep:
Brievenbesteller
Willem trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1901 in Neede [bron: Gelders Archief] met Johanna Pleiter, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Aktenr. 18
Johanna weduwe van Albert Anninga
Johanna is geboren in 1877 in Neede, dochter van Hermannus Pleiter en Maria ten Hoopen. Johanna is weduwe van Albert Anninga (1866-1899), met wie zij trouwde op zaterdag 27 juni 1896 in Neede [bron: Gelders Archief].
1.1.4.3.7.2.6.5 Teunis Vos is geboren op zondag 15 juli 1877 in Epe, zoon van Willem Vos en Gerritje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Streekarchief Epe-Hattem-Heerde].
Notitie bij de geboorte van Teunis: Aktenr. 133
Teunis is overleden op donderdag 19 februari 1914 in Hattem, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 12
Beroep:
Treinconducteur
Teunis trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 19 augustus 1905 in Epe [bron: Gelders Archief] met Willemina Jansen, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Willemina: Aktenr. 54
Willemina is geboren op zaterdag 31 december 1881 in Epe, dochter van Gerrit Jan Jansen en Johanna Willemina Rondhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Streekarchief Epe-Hattem-Heerde].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 1
1.1.4.3.7.2.6.6 Gerritje Vos is geboren in 1882 in Epe, dochter van Willem Vos en Gerritje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.6).
Beroep:
Dienstbode
Gerritje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1905 in Epe [bron: Gelders Archief] met Remmet Vels, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Remmet: Aktenr. 26
Remmet is geboren in 1883 in Middelie, zoon van Henricus Vels en Naatje Franke.
Beroep:
Arbeider, telegrafist
1.1.4.3.7.2.6.7 Johanna Hermina Vos is geboren in 1885 in Epe, dochter van Willem Vos en Gerritje Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.6).
Beroep:
Telefoniste
Johanna trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zaterdag 21 november 1908 in Epe [bron: Gelders Archief] met Hermanus Gorselink, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hermanus: Aktenr. 57
Hermanus is geboren in 1884 in Epe, zoon van Hermanus Gorselink en Elsje Haverkamp. Hermanus is overleden op donderdag 12 juli 1917 in Apeldoorn, 32 of 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Elders overleden
Aktenr. 110 van de gemeente Epe
Beroep:
Pakhuisknecht, fabrieksarbeider
1.1.4.3.7.2.7 Willem Schotpoort is geboren in 1843 in Brummen, zoon van Harmen (Teunis) Schotpoort en Johanna Hermiena Alders (zie 1.1.4.3.7.2).
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 30 april 1870 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Zandbergen, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gerritje: Aktenr. 14
Gerritje is geboren op dinsdag 30 maart 1841 in Beekbergen (Apeldoorn), dochter van Gerrit Zandbergen en Jacobje Bosman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 85
Beroep:
Dienstmeid
Kind van Willem en Gerritje:
1 Gerrit Schotpoort, geboren op dinsdag 19 januari 1875 in Beekbergen (Apeldoorn). Volgt 1.1.4.3.7.2.7.1.
1.1.4.3.7.2.7.1 Gerrit Schotpoort is geboren op dinsdag 19 januari 1875 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Willem Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.7) en Gerritje Zandbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 37
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 27 april 1911 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Berendina Jacoba Kruitbos, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Berendina: Aktenr. 75
Berendina weduwe van Heinrich Albert Schroven
Berendina is geboren op zaterdag 29 december 1877 in Beekbergen (Apeldoorn), dochter van Jacob Kruitbos en Aaltje Kassenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1877 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 498
Berendina is weduwe van Heinrich Albert Schroven (1874-vr 1911), met wie zij trouwde op zaterdag 22 december 1900 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Landbouwster
1.1.4.3.7.2.8 Fenneken Schotpoort is geboren omstreeks 1845 in Brummen, dochter van Harmen (Teunis) Schotpoort en Johanna Hermiena Alders (zie 1.1.4.3.7.2). Fenneken is overleden op maandag 13 februari 1922 in Brummen, ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 februari 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Fenneken: Aktenr. 30
Fenneken trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 14 oktober 1871 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Willem Jan Kerseboom, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fenneken en Willem: Aktenr. 38
Willem Jan weduwnaar van Hendrika Lamberts
Willem is geboren omstreeks 1843 in Brummen, zoon van Berend Kerseboom en Gerarda (Gerritje) Hammink. Willem is overleden op donderdag 17 juni 1897 in Brummen, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 74
Willem is weduwnaar van Hendrika Lamberts (±1839-1871), met wie hij trouwde op zaterdag 4 april 1868 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Dagloner, arbeider, landbouwer
Kinderen van Fenneken en Willem:
1 Gerrit Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.1], geboren op zondag 25 augustus 1872 in Eerbeek (Brummen). Gerrit is overleden op maandag 2 september 1872 in Brummen, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 september 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 134
2 Berend Kerseboom, geboren omstreeks 1874 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.8.2.
3 Teunis Kerseboom, geboren omstreeks 1876 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.8.3.
4 Gerritje Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.4], geboren omstreeks 1878 in Eerbeek (Brummen). Gerritje is overleden op woensdag 28 april 1880 in Brummen, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 april 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 70
5 Mina Kerseboom, geboren omstreeks 1880 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.8.5.
6 Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.6], levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 28 april 1882 in Eerbeek (Brummen). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 60
7 Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.7], levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 28 april 1882 in Eerbeek (Brummen). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 61
8 Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.8], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 13 mei 1883 in Brummen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 58
9 Gerrit Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.9], geboren op zondag 13 mei 1883 in Brummen. Gerrit is overleden op vrijdag 18 mei 1883 in Brummen, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 64
10 Gerrit Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.10], geboren op zondag 14 september 1884 in Brummen. Gerrit is overleden op zaterdag 20 september 1884 in Brummen, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 108
11 Gerritje Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.11], geboren omstreeks 1886 in Brummen. Gerritje is overleden op zaterdag 10 mei 1890 in Brummen, ongeveer 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 76
12 Jan Kerseboom, geboren omstreeks 1889 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.8.12.
1.1.4.3.7.2.8.2 Berend Kerseboom is geboren omstreeks 1874 in Brummen, zoon van Willem Jan Kerseboom en Fenneken Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.8). Berend is overleden op vrijdag 9 december 1921 in Brummen, ongeveer 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 95
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Berend trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1896 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Berendina Hoevers, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berend en Hendrika: Aktenr. 53
Hendrika is geboren op zondag 8 oktober 1876 in Rheden [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>], dochter van Hendrik Hoevers en Berendina Johanna Boerman. Hendrika is overleden op maandag 11 april 1955 in Eerbeek (Brummen), 78 jaar oud.
Kinderen van Berend en Hendrika:
1 Hendrik Kerseboom, geboren op dinsdag 2 maart 1897 in Brummen. Volgt 1.1.4.3.7.2.8.2.1.
2 Willem Jan Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.2], geboren op maandag 5 juni 1899 in Rheden. Willem is overleden op woensdag 4 oktober 1961 in Brummen, 62 jaar oud [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>].
3 Berend Kerseboom Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.3], geboren op woensdag 24 april 1901 in Rheden. Berend is overleden op zaterdag 12 juni 1971 in Dieren (Rheden), 70 jaar oud [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>].
4 Teunis Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.4], geboren op maandag 8 december 1902 in Rheden. Teunis is overleden op maandag 4 maart 1963 in Eerbeek (Brummen), 60 jaar oud [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>].
5 Berendina Johanna Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.5], geboren op dinsdag 16 augustus 1904 in Rheden. Berendina is overleden op zaterdag 5 maart 1988 in Eerbeek (Brummen), 83 jaar oud.
6 Fenneke Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.6], geboren op dinsdag 17 oktober 1905 in Rheden [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>].
7 Hendrika Berendina Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.7], geboren op woensdag 6 mei 1908 in Rheden [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>].
8 Gerritje Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.8], geboren op woensdag 29 december 1909 in Laag Soeren [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>].
9 Herman Johannes Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.9], geboren op zondag 12 maart 1911 in Laag Soeren [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>]. Herman is overleden op maandag 2 januari 1989, 77 jaar oud.
10 Johanna Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.10], geboren op donderdag 5 februari 1914 in Laag Soeren [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>]. Johanna is overleden in Eerbeek (Brummen).
11 Mina Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.11], geboren op donderdag 5 februari 1914 in Rheden [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>]. Mina is overleden op zondag 24 juli 1988 in Arnhem, 74 jaar oud [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>].
12 Jantje Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.12], geboren op maandag 2 augustus 1915 in Laag Soeren [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>]. Jantje is overleden in Dieren (Rheden).
13 Frederik Albert Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.2.13], geboren op zondag 13 augustus 1916 in Laag Soeren [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>]. Frederik is overleden op zaterdag 23 december 1916 in Brummen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederik: Aktenr. 104
1.1.4.3.7.2.8.2.1 Hendrik Kerseboom is geboren op dinsdag 2 maart 1897 in Brummen, zoon van Berend Kerseboom (zie 1.1.4.3.7.2.8.2) en Hendrika Berendina Hoevers. Hendrik is overleden op woensdag 4 juni 1980 in Amersfoort, 83 jaar oud [bron: Freek Hoevers <freek-en-rens@hetnet.nl>].
Beroep:
Spoorwegbeambte
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 februari 1921 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Eeke Joutje Stelpstra, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Eeke: Aktenr. 27
Eeke is geboren omstreeks 1901 in Arnhem, dochter van Marinus Stelpstra en Stijntje Bos.
1.1.4.3.7.2.8.3 Teunis Kerseboom is geboren omstreeks 1876 in Brummen, zoon van Willem Jan Kerseboom en Fenneken Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.8). Teunis is overleden na 1945, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, landarbeider
Teunis trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op zaterdag 6 juli 1912 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Berendina Johanna Hendrika Hoevers, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Berendina: Aktenr. 52
Berendina is geboren omstreeks 1883 in Rheden, dochter van Hendrik Hoevers en Berendina Johanna Boerman. Berendina is overleden op zaterdag 4 augustus 1945 in Brummen, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1945 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 129
Kinderen van Teunis en Berendina:
1 Hendrik Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.3.1], geboren op donderdag 4 augustus 1921 in Brummen. Hendrik is overleden op vrijdag 5 augustus 1921 in Brummen, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 61
2 Teunis Kerseboom [1.1.4.3.7.2.8.3.2], geboren op donderdag 4 augustus 1921 in Brummen. Teunis is overleden op vrijdag 5 augustus 1921 in Brummen, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 60
1.1.4.3.7.2.8.5 Mina Kerseboom is geboren omstreeks 1880 in Brummen, dochter van Willem Jan Kerseboom en Fenneken Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.8). Mina is overleden na 1950, minstens 70 jaar oud. Mina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 28 april 1906 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Arend Hoevers, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mina en Hendrik: Aktenr. 14
Hendrik is geboren omstreeks 1881 in Rheden, zoon van Hendrik Hoevers en Berendina Johanna Boerman. Hendrik is overleden op dinsdag 13 juni 1950 in Ellecom (Rheden), ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1950 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 152
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Kinderen van Mina en Hendrik:
1 Hoevers [1.1.4.3.7.2.8.5.1], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 5 februari 1911 in Ellecom (Rheden). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 43
2 Hoevers [1.1.4.3.7.2.8.5.2], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 5 februari 1911 in Ellecom (Rheden). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 44
1.1.4.3.7.2.8.12 Jan Kerseboom is geboren omstreeks 1889 in Brummen, zoon van Willem Jan Kerseboom en Fenneken Schotpoort (zie 1.1.4.3.7.2.8).
Beroep:
Schilder
Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 20 september 1919 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Jantje Hoevers, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jantje: Aktenr. 52
Jantje is geboren omstreeks 1895 in Brummen, dochter van Toon Hoevers en Fenneke Klumpert.
1.1.4.3.7.3 Willem Hendrik Aalders is geboren omstreeks 1808 in Zutphen, zoon van Jan Aalders en Antonia (Tonia) van Otterloo (zie 1.1.4.3.7). Willem is overleden op dinsdag 5 oktober 1875 in Zutphen, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 oktober 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 351 : Reg.nr. 1875 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Tuinman, koopman, landbouwer, dagloner
Willem trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 30 november 1831 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Jenneken Hoorneman, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jenneken: Aktenr. 49 : Reg.nr. 1739 : Akteplaats: Zutphen
Jenneken is geboren omstreeks 1804 in Voorst, dochter van Antonij Jacobs Hoorneman en Derkjen Stokhaar. Jenneken is overleden op donderdag 13 mei 1880 in Zutphen, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 174 : Reg.nr. 1876 : Akteplaats: Zutphen
Kinderen van Willem en Jenneken:
1 Antonie Aalders, geboren op maandag 4 juni 1832 in Empe (Brummen). Volgt 1.1.4.3.7.3.1.
2 Jan Aalders, geboren op dinsdag 25 maart 1834 in Empe (Brummen). Volgt 1.1.4.3.7.3.2.
3 Derk Aalders [1.1.4.3.7.3.3], geboren op donderdag 10 december 1835 in Empe (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 157 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Derk is overleden op maandag 23 mei 1836 in Brummen, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 45 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
4 Derkje Aalders, geboren op donderdag 11 mei 1837 in Empe (Brummen). Volgt 1.1.4.3.7.3.4.
5 Willem Hendrik Aalders [1.1.4.3.7.3.5], geboren op dinsdag 18 december 1838 in Empe (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 189 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
6 Jenneken Aalders [1.1.4.3.7.3.6], geboren op maandag 20 september 1841 in Empe (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Aktenr. 147 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Jenneken is overleden op vrijdag 21 april 1843 in Brummen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 37 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
7 Hendrik Aalders, geboren op donderdag 26 januari 1843 in Empe (Brummen). Volgt 1.1.4.3.7.3.7.
8 Jenneken Aalders, geboren op maandag 2 juni 1845 in Empe (Brummen). Volgt 1.1.4.3.7.3.8.
9 Lijda Aalders [1.1.4.3.7.3.9], geboren op donderdag 12 augustus 1847 in Empe (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 augustus 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lijda: Aktenr. 90 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
1.1.4.3.7.3.1 Antonie Aalders is geboren op maandag 4 juni 1832 in Empe (Brummen), zoon van Willem Hendrik Aalders (zie 1.1.4.3.7.3) en Jenneken Hoorneman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonie: Aktenr. 61 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats : Brummen
Antonie is overleden op zaterdag 27 maart 1875 in Zutphen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 104 : Reg.nr. 1875 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Slager, vleesschhouwer, slagersknecht
Antonie:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 29 oktober 1858 in Vorden [bron: Gelders Archief] met Johanna Adolphina Gesink, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonie en Johanna: Aktenr. 13 : Reg.nr. 2778 : Akteplaats: Vorden
Johanna is geboren op woensdag 11 september 1833 in Vorden, dochter van Hendrik Jan Gesink en Pieternelle Muijderman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 september 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 56 : Reg.nr. 2787 : Akteplaats: Vorden
Johanna is overleden op maandag 26 maart 1866 in Brummen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 39 : Reg.nr. 5976 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 16 november 1867 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Maria Tellegen, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonie en Maria: Aktenr. 51 : Reg.nr. 6039 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Antonie weduwnaar van Johanna Adolphia Gesink
Maria is geboren op zaterdag 21 maart 1840 in Apeldoorn, dochter van Jan Tellegen en Maria Zweekhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6624 : Akteplaats: Apeldoorn
Maria is overleden op vrijdag 8 december 1905 in Zutphen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 325 : Reg.nr. 8903 : Akteplaats: Zutphen
Maria trouwde later op woensdag 11 november 1885 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Johan Antonij Korenblik (ook Korenblek) (geb. 1828).
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Antonie en Johanna:
1 Willem Hendrik Aalders [1.1.4.3.7.3.1.1], geboren op zondag 27 maart 1859 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Willem is overleden op zondag 3 april 1859 in Brummen, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
2 Johanna Peternella Aalders [1.1.4.3.7.3.1.2], geboren op vrijdag 13 april 1860 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 65 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op maandag 4 maart 1867 in Brummen, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5976 : Akteplaats: Brummen
3 Jenneken Aalders [1.1.4.3.7.3.1.3], geboren op vrijdag 11 april 1862 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Aktenr. 38 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
4 Willem Hendrik Antonie Aalders [1.1.4.3.7.3.1.4], geboren op donderdag 26 januari 1865 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 19 : Reg.nr. 6051 : Akteplaats: Brummen
Willem is overleden op zondag 14 januari 1866 in Brummen, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5976 : Akteplaats: Brummen
Kind van Antonie en Maria:
5 Willem Hendrik Anton Aalders, geboren op donderdag 6 mei 1869 in Zutphen. Volgt 1.1.4.3.7.3.1.5.
1.1.4.3.7.3.1.5 Willem Hendrik Anton Aalders is geboren op donderdag 6 mei 1869 in Zutphen, zoon van Antonie Aalders (zie 1.1.4.3.7.3.1) en Maria Tellegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 mei 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 172 : Reg.nr. 1707 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Arbeider, perroncontroleur
Willem:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 17 februari 1892 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrica Maria Peeters, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Hendrica: Aktenr. 35
Hendrica is geboren omstreeks 1871 in Duiven, dochter van Reinirus Peeters en Hendrina Otten. Hendrica is overleden op maandag 25 januari 1909 in Arnhem, ongeveer 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 110
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 7 oktober 1909 in Enschede [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Maria Anna van der Vegt, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. 191
Willem Hendrik Anton weduwnaar van Hendrica Maria Peeters
Maria is geboren omstreeks 1874 in Oldemarkt, dochter van Jakobus van der Vegt en Elske Sina Vroklage. Maria is overleden op zaterdag 1 mei 1915 in Arnhem, ongeveer 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij ove