Kwartierstaat van Geertruida (Truus) Brinkhuis

Generatie 1 (proband)

geertruida_brinkhuis.jpg jan_bertus_van_otterlo.jpg
1 Geertruida Brinkhuis2 Jan Bertus van Otterlo
1 Geertruida (Truus) Brinkhuis (afb. 1) geboren op 11-12-1917 in Arnhem. Truus is overleden op 25-12-1991 om 16:00 in Beekbergen (Apeldoorn), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op 30-12-1991 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Truus: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Truus trouwde, 22 jaar oud, op 04-09-1940 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jan Bertus (Jan) van Otterlo (afb. 2), 26 jaar oud. Jan is geboren op 07-11-1913 in Arnhem, zoon van Johan van Otterlo en Grietje Martina Smits. Jan is overleden op 05-01-2000 om 09:13 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gecremeerd op 10-01-2000 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Beroep:
Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam.
Diverse bestuursfuncties:
Gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid te Arnhem
Lid van de Proviciale Staten voor de PvdA in Gelderland
Bestuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging te Arnhem
Voorzitter van de Woningbouwvereniging Wormer
Diversen:
Titel ‘Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven…

Ondertitel ‘Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw’.

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesië.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

Jan van Otterlo
De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht

Met groot enthousiasme spreken bestuurders en kaderleden nu nog over Jan van Otterlo. Voor velen was hij de grote inspirator tot het zetten van de eerste stappen in de bond. Aanvankelijk als plaatselijk bestuurder in Arnhem, later als districtsbestuurder in Gelderland en Utrecht, daaropvolgend als landelijk bestuurder en ten slotte - van 1964 tot zijn afscheid in 1973 - als bondsbestuurder. In het scholingswerk zijn nog steeds elementen terug te vinden, die op zijn werk zijn terug te voeren. Van Otterlo werd in 1913 te Arnhem geboren, kwam in 1941 als plaatselijk bestuurder te Arnhem in dienst van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB) en ging in 1973 als bondsbestuurder van de Bouwbond NVV met pensioen. Thans woont Van Otterlo op het hoogste punt van Arnhem, op de Waterberg. Daar bewaart hij vele aantekeningen, boeken, brochures en andere herinneringen aan een actief leven. Aan de hand daarvan heeft hij in 1975 het herdenkingsboek ’75 jaar Moderne vakbeweging in Arnhem’ geschreven. Ook nadien werd hij door plaatselijke afdelingen - Arnhem, Veenendaal - benaderd om ter gelegenheid van jubileumvieringen uit zijn geheugen te putten.

De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht
"Het oprichten van nieuwe afdelingen was niet zo moeilijk. Ik had overal contacten. Maar ik had geen kader. Ik wist niet wat ik met die mensen aan moest, die maandstaten moesten opstellen waarin de contributie en de inkomsten en uitgaven voor wat de vakantiebonnen betreft moesten worden bijgehouden. Vanuit deze achtergrond ben ik begonnen met het scholingswerk in het district. Later werd dat de basis van de aanbevelingen, die in 1955 door de commissie ’Leiding en leden’ zijn gedaan. Zelf was ik niet direct bij de opstelling daarvan betrokken. Maar bij de uitvoering des te meer. Op mijn achtste was ik al actief voor de ANB. Voor mijn vader, die secretaris van de afdeling Arnhem was, bracht ik convocaties rond. Ook ging ik met hem naar de contributie-afdrachten, de avonden waarop leden hun contributie kwamen betalen. Zo kwam ik met Eliza Verschoor in aanraking, mijn voorganger als plaatselijk bestuurder. Als Eimert Sinoo met zijn bekende lichtbeelden kwam, dan mocht ik de plaatjes in de toverlantaarn schuiven. Toen ik nog op de ambachtsschool zat, mocht ik al aan de jeugddagen van de bond deelnemen. Ik groeide dus al snel naar de bond toe."

Jeugdgroep
"Dankzij de afdeling kwam ik in 1930 na de ambachtsschool bij een aannemer terecht, bij Van der Meijden en Zn. Tijdens dit dienstverband werd eerst de vervolg-opleiding timmerman gevolgd aan de avondschool. Daarna volgde ik privélessen om toelating te krijgen tot de zaterdag-MTS. En vervolgens behaalde ik het diploma Bouwkundig opzichter tekenaar. De kosten van deze opleidingen waren grotendeels voor Van der Meijden. Bij mijn werkgever, een redelijk groot aannemingsbedrijf, mocht ik al heel snel zelfstandig werken. De grote ’Brusselse huizen’, die door hun omvang niet meer in hun geheel konden worden verhuurd, zijn onder mijn leiding tot twee, drie gezinswoningen verbouwd. Ik maakte de tekeningen, stelde de bouwplannen op, bestelde het materiaal en stelde de ploeg werknemers samen.
Ondanks de avondstudie en het drukke werk was ik ook secretaris van de jeugdgroep van de afdeling. Dat was mijn eerste functie binnen de bond. Met deze jeugdgroep organiseerden we lessen voor oudere vaklieden. Dat kwam zo. In de crisistijd was mijn vader vaak zonder werk. Om toch nog een beetje werk te krijgen mocht ik hem van mijn werkgever af en toe helpen. Eén van die klussen betrof het plaatsen van dakkapellen en het maken van kamertjes op de zolders van huizen in de Jufferstraat, in de wijk Klarendal. Op een gegeven moment moesten er in die huizen ook trappen worden vervangen. Ik zag mijn vader ronddwalen met een lat om de verdiepingshoogte te meten. Hij kwam er niet uit. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de boeken ’Metselen’ en Timmeren’ in de hand, ’s zondagsmorgens, twee zalen in ’De Opbouw’ vol, theorieles te geven.

Op 10 mei 1940 stond ik ’s morgens om een uur of zes in de dakgoot van het huis van mijn ouders in de Creutzbergstraat. Van daaruit zag ik dat de Westervoortsebrug werd opgeblazen. Met die gebeurtenis begon voor mij de Tweede Wereldoorlog. Het werk bij de aannemer werd minder, waardoor op grond van de Duitse ontslagverordening, ontslag voor mij - de enige ongehuwde - dreigde. Halsoverkop trouwde ik toen. Enkele maanden later werd ik benoemd tot plaatselijk bestuurder. In mijn vrije tijd nam ik toen al het werk van Verschoor waar, die wegens ziekte daartoe niet meer in staat was. De zaak moest draaiende worden gehouden. Werklozen kregen hun uitkeringen via de bond. Ook gemeentelijke uitkeringen werden via de bond verzorgd. Dat moest doorgaan, ook voor mensen van de confessionele organisaties. Op 1 mei 1942 kwam daaraan een einde, toen de bezetter het NVV omvormde tot het Nationaal Arbeidsfront (NAF). Daarna volgde er een periode van werkloosheid zonder inkomen. Regelmatig moest ik de boer op om voor eten voor het gezin te zorgen, totdat ik in september 1942 in dienst kon komen van de Provinciale Voedselcommissaris."

Districtsbestuurder
"Door de evacuatie van Arnhem, in september 1944, kwam ik na veel omzwervingen uiteindelijk in Zutphen terecht. Achter de Canadezen aan ging ik naar Arnhem terug. Daar kon ik me al heel snel weer installeren, omdat ik nog steeds beschikte over het volledige archief, het ledenregister en mijn schrijfmachine. Vanaf juni was ik weer voor de bond aan de slag. Dat kwam goed uit, want ook de bouwvakarbeiders keerden, vanwege het noodzakelijke herstel van Arnhem, weer snel terug. Persoonlijk kreeg ik in die periode een keuze uit vier betrekkingen. Nog steeds was ik in dienst van de voedselcommissaris. Voor het architectenbureau Feenstra werkte ik enige tijd als opnemer van de oorlogsschade in de wijk Paasberg. De weduwe van mijn oude werkgever, die op tragische wijze overleed, vroeg me de leiding van het bedrijf over te nemen. Maar ik besloot desondanks voor de bond te kiezen.
In 1951 werd ik districtsbestuurder als opvolger van Henk van Weeren. Al eerder was aan mij gevraagd hem, vanwege zijn ziekte, te vervangen. Toen er geen schijn van kans was dat hij terug zou keren, werd ik districtsbestuurder. Daardoor was ik staat overal afdelingen op te richten. Ga de Betuwe maar door. Zo was het ook op de Noordwest-Veluwe en op de Veluwe zelf. Daar had je veel mensen, die op boerderijen werkten, maar die later op militaire objecten kwamen te werken. Hun CAO werd door ons afgesloten. En dus werden er onder hen leden geworven. Het werven van geschikt kader bleek echter problemen op te leveren. Waren ze gevonden dan moesten ze worden geïnstrueerd en geïntroduceerd. Dit noodzaakte tot het op eigen houtje schrijven van handleidingen voor de verschillende functies in de afdelingen. Daarbij speelden mijn ervaringen en inzichten een grote rol. Naar aanleiding daarvan kwam op initiatief van de afdeling Arnhem de commissie ’Leiding en leden’ tot stand. Zelf nam ik hieraan niet deel. Gelijktijdig volgde ik namelijk met zes andere vakbondsmensen - onder wie Jaap Gelens, die toen bij de Algemene Bond voor de Meubel en Hout werkte - een scholing voor scholingsleiders, die zo’n zes maanden duurde. Die opleiding was op indirecte mogelijk gemaakt door de Marshall­hulp. Toen Nederland na de oorlog Marshall-hulp kreeg verplichtte zij zich dat geld te zijner tijd terug te betalen. Uiteindelijk hoefde niet al dat geld naar de Verenigde Staten terug. Het mocht hier worden besteed. En een deel werd aan de drie vakcentrales ter beschikking gesteld voor scholings­activiteiten.
Het slot van deze cursus betrof de opleiding van gespreksleiders. Toen ik in 1958 werd benoemd tot bestuurder algemene dienst met als opdracht het scholingswerk, lag het accent de eerste drie jaar op het opleiden van gespreksleiders. Iedereen nam daaraan deel, kaderleden, beleidsmedewerkers, districtsbestuurders en bondsbestuurders. Van de nu nog actieve bestuurders, die afkomstig zijn uit het NVV, is iedereen bij mij op cursus geweest. In het huidige scholingswerk vind je nog steeds de wezenlijke dingen van het gespreksgroepenwerk terug."

Het timmerkistje
"Voor het gespreksgroepenwerk reisde ik het hele land door. Leerde zo iedereen kennen. In Zeeuws-Vlaanderen had ik in een groep van vijftien cursisten wel vijf wethouders zitten. Aan die groepsgrootte heb ik me altijd gehouden. Ze waren nooit groter dan vijftien. Had ik er meer dan richtte ik gewoon nog een groep op. Anders werd het te moeilijk. Op de eerste cursusdag kwam ik al achter de achtergronden van mijn cursisten, namelijk bij de inventarisatie. Ik ben geen enkele cursus begonnen zonder aan alle cursisten te vragen: waar kom je vandaan, wie heeft je gestuurd, wat kom je doen, wat verwacht je ervan, wil je bezoldigd bestuurder worden? Ik schreef dan het linkerkant van het bord met de antwoorden vol. En rechts maakte ik dan aantekeningen over hoe ik daar tegenaan keek. Hoe ik bepaalde zaken thuis kon brengen. En noemde dan ook dingen die ze niet hadden genoemd. Zoals Banning, de grote man van de Woodbrookers, die tijdens de opleiding tot scholingsleider mijn mentor was, mij eens heeft gewezen op mijn calvinistische achtergrond. Hij had mij gevraagd wat ik zou gaan doen als ik niet meer bij de bond terecht kon. Toen heb ik hem verteld dat ik van huis uit timmerman was, net als mijn vader en mijn grootvader. En dat thuis mijn timmerkistje nog altijd klaar stond. `Je bent een echte calvinist’, zei hij, ’want je houdt een mogelijkheid achter de hand om terug te kunnen vallen op je oude beroep’. Later heeft Banning vaak dit voorval in voorkomende gelegenheden aangehaald.
Op die manier kwam ik veel te weten. Hetgeen nogal eens tot emoties leidde. Ik heb wel eens ’s avonds aan het bed gezeten bij een grote zware kerel, die het allemaal teveel was geworden. Naast mijn bondswerk heb ik kans gezien in de gemeentepolitiek of in de provinciale politiek actief te zijn. Daarnaast heb ik menig uur gestopt in de woningbouwvereniging ’Arnhem’. Op een gegeven moment werd ik benaderd voor een burgemeesterschap in het Land van Maas en Waal. In 1964 ging Cor Brandsma, die toen bondsvoorzitter was, net voor mij de Tweede Kamer in. Er waren momenten dat het allemaal moeilijk te combineren was. Maar toch denk ik dat het mijn werk heeft verlicht. Al die relaties waren behulpzaam bij het vakbondswerk. Ook in het scholingswerk."

(Eerder verschenen in Stuwing ’Levend verleden’- 2, juli 1992)
Kinderen van Truus en Jan:
I. Geurtje van Otterlo. Geurtje trouwde met Klaas Lambertus (Klaas) Mensink. Klaas is een zoon van Wiechert Mensink en Martha Aalberts.
II. Grietje Martina (Greet) van Otterlo. Greet trouwde met Jan Willem Hendrik (Jan) Lotte.
1305848497_4_pacs_1.jpg elly_van_andel.jpg
3 Edith4 Elly van Andel
III. Johan Michiel (Hans) van Otterlo. Hans:
(1) trouwde met Marianne (Marian) Welage. Marian is een dochter van Theodorus Welage en Maria Catharina Meurs.
(2) trouwde met Evertje (Edith) Rijksen (afb. 3). Edith is geboren op 08-08-1946 in Rhenen, dochter van Gert Rijksen en Aaltje van de Scheur. Edith is overleden op 11-05-2011 in Nijmegen, 64 jaar oud. Zij is gecremeerd op 18-05-2011 in Nijmegen. Edith (1) trouwde voorheen met Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus (Leo) van Boven.
Beroep:
Ziekenverzorgster
(3) trouwde met Elly van Andel (afb. 4). Elly is geboren op 30-06-1948 om 16:50 in Arnhem, dochter van Jan Willem Nicolaas (Jan) van Andel en Berendina Johanna (Dien) Goedhart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1948 [bron: Gemeente Arnhem].
Notitie bij de geboorte van Elly: Aktenr. 1385
Elly is geboren aan de Beukenlaan 156 in Arnhem en was de 100.000-ste inwoner van Arnhem.
De buren hadden de woning versierd en tamboer en pijperkorps Oost Arnhem trok door de straten van de wijk Geitenkamp en gaf een serenade voor de woning. Er kwamen veel gelukwensen en geschenken van bedrijven uit de stad en onbekenden. Maar ook brieven van mensen die graag een "graantje wilde mee pikken"van de babyartikelen.
Elly is overleden op 15-08-2013 om 05:40 in Andelst (Overbetuwe)), 65 jaar oud [bron: Uittreksel overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-2013 [bron: Gemeente Overbetuwe]. Zij is gecremeerd op 19-08-2013 in Crematorium Slingerbos te Ede [bron: Monuta Uitvaartzorg].
Notitie bij overlijden van Elly: Aktenr. 200117 : Akteplaats: Overbetuwe
Opm.: de grootste wens van Elly haar lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap en donatie is door Hans gerespecteerd en de crematie vond in stilte plaats.
Elly (1) trouwde voorheen met Dirk Jan van Oosterom.
Elly (2) trouwde voorheen op 29-06-1972 in Rozendaal (Gld) [bron: Trouwboekje] met Cornelis Antonie Peters (1930-1999).
De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 18-04-1996 in Rozendaal (Gld) (Echtscheiding)..
Beroep:
Huishoudelijke hulp in internaat, kinderverzorgster
Diversen:
In 1965 raakte Elly in verwachting van haar vriend Wim en dat gaf de nodige problemen. De ouders van Elly en Wim konden het niet eens worden over de opvoeding van dit kind. Hierdoor ging de vriendschap tussen Elly en Wim uit en werd Elly naar familie in Rotterdam gestuurd. In de tijd voor de geboorte werd door de ouders besloten om het kind af te staan voor adoptie. Na de geboorte in Arnhem werd Elly door haar ouders verteld dat haar kind was overleden bij de geboorte. Dit heeft zij nooit geloofd en is later ook op zoek gegaan en inderdaad bleek haar zoon geleefd te hebben en op 5 jarige leeftijd te zijn overleden aan leukemie.

Bij het overlijden van haar moeder in 1994 heeft zij haar enkel verstuikt en dat is niet goed behandeld. In 1996 werd in haar linkerbeen hierdoor PTD geconstateerd. Dit was volgens de professor niet meer te behandelen. Deze PTD werd steeds erger waardoor ze eerst met een rollator moest lopen en kort daarna kwam de duwrolstoel. Na het huwelijk met Hans kwam zij terecht in een electrische rolstoel in 2012 werd deze vervangen door een nieuwe en kwam Hans in aanmerking van een scootmobiel. Hiermee hebben zij de laatste maanden vele mooie tochtjes gemaakt.
Dat bleek de laatste tijd de mooiste oplossing. Jammer dat Elly hier niet zo lang van heeft kunnen genieten, maar voor Hans zijn de ritjes met de scootmobiel en de electrische rolstoel een hele mooie herinnering.
IV. Michiel Jan (Michiel) van Otterlo. Michiel trouwde met Annemieke Marja (Annemieke) Groenendijk.
V. Jan Bertus (Jan) van Otterlo. Jan:
(1) trouwde met Siska Marijke (Siska) Caneel. Siska is een dochter van Albert Gerhard Caneel en Aaltje Haven.
(2) trouwde met Anna (Ans) Meijer.
(3) trouwde met Jessica Rosita (Jessica) Weenink. Jessica is een dochter van Willem Theodorus Johannes (Wim) Weenink en Maria (Miep) Woeltjes. Jessica (1) trouwde voorheen met Albertus (Bert) Voskes.
 

Generatie 2 (ouders)

michiel_brinkhuis.jpg
5 Michiel Brinkhuis
2 Michiel (Chiel) Brinkhuis (afb. 5) geboren op 14-05-1886 om 20:00 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Chiel waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Heijdenkamp (geb. ±1851) en Frederik Huisman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Chiel: Aktenr. 0392 : Reg.nr. 1028 : Akteplaats: Nijmegen
Chiel is overleden op 30-01-1947 om 17:30 in Arnhem, 60 jaar oud (oorzaak: Hart stilstand). Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1947 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Chiel was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op 04-02-1947 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Chiel: Aktenr. 125 : Reg.nr. 32350 : Akteplaats: Arnhem
De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats Moscowa te Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (geb. 1890) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 5,V]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
19-11-1920     huwelijk Siebe Henstra (1896-1974) en Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 5,VIII]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 01-10-1913 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Geurtje Roseboom. Bij het burgerlijk huwelijk van Chiel en Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Rein Siebes Postma (geb. 1888) [zie 5,IV] en Geurt Roseboom (1889-na 1958) [zie 7,IV] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Chiel en Geurtje: Aktenr. 403 : Reg.nr. 9015 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: bruidegom wonende te Maastricht en bruid wonende te Arnhem
geurtje_roseboom.jpg
6 Geurtje Roseboom
3 Geurtje Roseboom (afb. 6) geboren op 14-03-1888 om 02:30 in Zevenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1888 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Wilhelmus Henricus Peer (1840-1919) en Jacobus Johannes Hendriks (1854-1946).
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2126 : Akteplaats: Zevenaar
Geurtje is overleden op 23-07-1975 in Arnhem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1975 [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op 28-07-1975 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Geurtje: De crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
feem_hendriks.jpg
7 Feem Hendriks
I. Antoni Jacobus (Antoon) Brinkhuis, geboren op 29-09-1914 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 2). Antoon is overleden op 05-10-1994 in Arnhem, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1994 [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Electro-monteur bij de Ned.Spoorwegen
Antoon trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1938 in Arnhem met Euphemia (Feem) Hendriks (afb. 7), ongeveer 27 jaar oud. Feem is geboren op 16-05-1911 in Winssen (Ewijk), dochter van Hendrik Hendriks en Hendrika Arnolda Staal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Feem: Aktenr. 21 : Reg.nr. 11061 : Akteplaats: Ewijk
Feem is overleden op 28-01-1987 in Arnhem, 75 jaar oud.
bob_brinkhuis.jpg grada_cornelissen_en_bob_brinkhuis.jpg
8 Bob Brinkhuis9 Grada Cornelissen en Bob Brinkhuis
II. Leendert (Bob) Brinkhuis (afb. 8), geboren op 03-09-1915 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 2). Bob is overleden op 21-03-1977 in Ede, 61 jaar oud.
Beroep:
Elektricien (In 1930 begon hij als leerling bij Siebe Henstra op de Sloetstraat te Arnhem.)
Bob trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1938 met Geertruida (Grada) Cornelissen (afb. 9), ongeveer 24 jaar oud. Grada is geboren op 15-06-1914 in Arnhem, dochter van Jan Albertus Cornelissen en Doortje Bugter.
Notitie bij de geboorte van Grada: Opm.: Geertruida is geboren als Geertruida Bugter en bij het huwelijk van haar moeder op 23-09-1914 gewettigd
Grada is overleden op 09-01-2000 in Ede, 85 jaar oud.
III. Geertruida (Truus) Brinkhuis, geboren op 11-12-1917 in Arnhem (zie 1).
annie_derksen.jpg
10 Annie Derksen
IV. Michiel (Giel) Brinkhuis, geboren op 05-11-1924 in Arnhem, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 2). Giel is overleden op 09-12-1978 in Arnhem, 54 jaar oud [bron: Rob Brinkhuis (www.robs-pixels.nl)]. Hij is gecremeerd op 13-12-1978. Giel trouwde, 22 jaar oud, op 01-02-1947 in Arnhem met Janna Everdina (Annie) Derksen (afb. 10), 21 jaar oud. Annie is geboren op 28-11-1925 in Arnhem, dochter van Hendrik Jan Derksen en Bertha Spijker. Annie is overleden op 25-02-2017 in Arnhem, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Robert Brinkhuis].
 

Generatie 3 (grootouders)

4 Antoni Jacobus Brinkhuis geboren op 19-09-1857 om 16:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1857 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Antoni waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hendrik Wakker (1798-1879) [stiefvader van moeder] en Jan Gerrits Jans (geb. ±1805).
Notitie bij de geboorte van Antoni: Aktenr. 446 : Reg.nr. 14445 : Akteplaats: Zwolle
Antoni is overleden op 23-12-1936 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antoni: Aktenr. 750 : Reg.nr. 9704 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Machinist, spoorwegbeambte
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 31-08-1882 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 28-jarige Gerridina Grooters.

Notitie bij het huwelijk van Antoni en Gerridina: Aktenr. 125 : Reg.nr.14571 : Akteplaats: Zwolle
5 Gerridina Grooters geboren op 23-01-1854 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1854 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerridina is overleden op 08-03-1932 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1932 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven op 11-03-1932 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 183 : Reg.nr. 8059 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: begraven op de begraafplaats Moscowa
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Antoni Brinkhuis, geboren op 31-12-1882 in Zwolle, zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1883 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Albert is overleden op 04-01-1883 in Zwolle, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1883 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 7 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
II. Frederika Maria Brinkhuis, geboren op 26-02-1884 om 21:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1884 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Frederika waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Kamp (geb. ±1847) en Johannes Gerhardus Wilhelmus Lipman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 143 : Reg.nr. 1027 : Akteplaats: Nijmegen
Frederika is overleden op 23-09-1895 in Arnhem, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 935 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
III. Michiel (Chiel) Brinkhuis, geboren op 14-05-1886 in Nijmegen (zie 2).
IV. Maria Brinkhuis, geboren op 13-08-1887 om 06:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1887 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859) en Pieter Jacobus Lintzen (geb. ±1861).
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 0652 : Reg.nr. 1029 : Akteplaats: Nijmegen
Maria trouwde, 30 jaar oud, op 05-06-1918 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Rein Siebes Postma, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Rein: Aktenr. 250 : Reg.nr. 9020 : Akteplaats: Arnhem
Rein is geboren op 23-03-1888 in Baarderadeel, zoon van Sybe (Reins) Postma en Jacoba Johanna (ook Jacobje Johannes) Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1888 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Rein: Aktenr. 41 : Akteplaats: Baarderadeel
Beroep:
Trompetter der artillerie, militair
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 3]   [bron: Gelders Archief]
V. Albert Brinkhuis, geboren op 06-02-1890 om 21:00 in Hatert (Nijmegen), zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1890 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Heijnekamp (1850-1924) en Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859).
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 0104 : Reg.nr. 1030 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Machinist
Getuige bij:
06-01-1916     huwelijk Aalbert de Jong (geb. 1892) en Gerridina Brinkhuis (1891-1923) [zie 5,VI]    [broer bruid]   [bron: Het Utrechts Archief]
Albert trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1917 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Maria Catharina Borgans, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 2] [broer bruidegom] en Aalbert de Jong (geb. 1892) [zie 5,VI] [zwager bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Albert en Maria: Aktenr. 284 : Reg.nr. 9019 : Akteplaats: Arnhem
Maria is geboren omstreeks 1895 in Herbach (Duitsland), dochter van Mathias Joseph Borgans en Maria Christina (Anna) Schopen.
VI. Gerridina Brinkhuis, geboren op 18-10-1891 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 1354 : Reg.nr. 89 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina is overleden op 28-02-1923 in Arnhem, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 170 : Reg.nr. 8063 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina trouwde, 24 jaar oud, op 06-01-1916 in Zeist [bron: Het Utrechts Archief] met Aalbert de Jong, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerridina en Aalbert waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Wijnand Thoomes (geb. 1884) [zwager bruidegom] en Albert Brinkhuis (geb. 1890) [zie 5,V] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Gerridina en Aalbert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 281 : Akteplaats: Zeist
Aalbert is geboren op 25-11-1892 in Ophemert, zoon van Dirk de Jong en Wilhelmina Hendrika de Bie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aalbert: Aktenr. 30 : Reg.nr. 3426 : Akteplaats: Ophemert
Beroep:
Militair
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (geb. 1890) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 5,V]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
VII. Johanna Brinkhuis, geboren op 13-07-1893 om 02:00 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Grooters (1863-1899) [zie 11,VI] [oom moederszijde] en Antonie Kranenberg (geb. ±1868).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 962 : Reg.nr. 90 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op 04-11-1894 om 23:30 in Arnhem, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gradus Saul (geb. ±1848).
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 924 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: overleden in de Bovenbrugstraat tr Arnhem
VIII. Antonia Frederika Johanna Brinkhuis, geboren op 22-09-1897 om 23:30 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1897 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Caspers Stroomberg (±1863-1919) [zie 11,III] [aangetrouwde oom moederszijde] en Hendrik Willem Schneider (1868-1935) [zie 11,VII] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 1327 : Reg.nr. 93 : Akteplaats: Arnhem
Antonia trouwde, 23 jaar oud, op 19-11-1920 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Siebe Henstra, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antonia en Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Henstra (1873-1958) [broer bruidegom] en Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 2] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Siebe: Aktenr. 643 : Reg.nr. 9022 : Akteplaats: Arnhem
Siebe is geboren op 04-07-1896 om 04:30 in Arnhem, zoon van Anne Henstra en Elisabeth Steenhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1896 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Jongepier (geb. ±1866) en Wouter Jacob Hoogstraten (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Siebe: Aktenr. 948 : Reg.nr. 92 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelscheweg te Arnhrm
Siebe is overleden op 30-05-1974 in Arnhem, 77 jaar oud.
Beroep:
Electricien
6 Leendert Roseboom geboren op 23-05-1859 om 07:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Arend Busser (1820-1866).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 161 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Leendert is overleden op 05-11-1926 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leendert: Aktenr. 777 : Reg.nr. 8062 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, ploegbaas, spoorwegbeambte, spoorwegwachter
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 03-10-1883 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Geertruida Arissen. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Kelderman (1829-1886), Aart Janssen (1833-1908) [zie 15,I] [zwager bruid], Jan Terbruggen (1848-1909) [zie 15,III] [zwager bruid] en Peter Rozeboom (1856-1937) [zie 13,III] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Geertruida: Aktenr. 256 : Reg.nr. 172 : Akteplaats: Arnhem
7 Geertruida Arissen geboren op 27-12-1858 om 10:00 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1858 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Vermeer (geb. ±1804) en Jan Sanders (geb. ±1824).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Geertruida is overleden op 26-07-1917 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 658 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Antonia Roseboom, geboren op 17-10-1883 om 22:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1883 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Hollander (geb. ±1838) en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 1304 : Reg.nr. 83 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Johanna is overleden op 27-07-1958 in Nijmegen, 74 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Zij is begraven op 30-07-1958 in Nijmegen [bron: Overlijdensadvertentie].
Notitie bij overlijden van Johanna: Opm.: begraven op "Rustoord" te Nijmegen
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 19-06-1906 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Dirk Emmerzaal, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Dirk: Aktenr. 351 : Reg.nr. 7990 : Akteplaats: Arnhem
Dirk is geboren op 22-01-1884 in Oostvoorne, zoon van Leendert Emmerzaal en Lena Lievaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1884 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 8 : Akteplaats: Oostvoorne
Beroep:
Leerling machinist, machinist
II. Wilhelmina Roseboom, geboren op 23-04-1886 om 15:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Arissen (1824-vóór 1897) [zie 14] [grootvader moederszijde] en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 531 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Wilhelmina is overleden op 24-03-1949 in Utrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1949 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Elders overleden
Aktenr. 765 : Reg.nr. 1847 : Akteplaats: Utrecht d.d. 25-03-1949
Aktenr. 31 A : Reg.nr. 32356 : Akteplaats: Arnhem d.d. 02-04-1949
Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 05-06-1907 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johannes Geels, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johannes: Aktenr. 200 : Reg.nr. 7991 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is geboren op 25-05-1884 in Arnhem, zoon van Johannes Geels en Wendelina Bonhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 639 : Reg.nr. 84 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is overleden op 27-10-1920 in Arnhem, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 856 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, spoorwegbeambte
III. Geurtje Roseboom, geboren op 14-03-1888 in Zevenaar (zie 3).
IV. Geurt Roseboom, geboren op 14-11-1889 om 02:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Everardus Mientjes (geb. ±1830) en Paulus Hafakker (geb. ±1850).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Geurt is overleden na 1958, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 3]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Geurt trouwde, 30 jaar oud, op 11-02-1920 in Maastricht [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Ida Wouters, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Ida: Aktenr. 57 : Reg.nr. 213 : Akteplaats: Maastricht
Ida is geboren op 19-01-1887 in Maastricht, dochter van Petrus Nicolaus Wouters en Maria Hubertina Ramakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1887 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Ida: Aktenr. 62 : Reg.nr. 58 : Akteplaats: Maarstricht
Ida is overleden op 02-03-1958 in Maastricht, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1958 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Ida: Aktenr. 181 : Reg.nr. 3197 : Akteplaats: Maastricht
V. Adriana Hendrika Roseboom, geboren op 31-10-1891 om 16:00 in Groessen (Duiven), dochter van Leendert Roseboom (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1891 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Simons (geb. ±1854) en Theodorus Vermeulen (geb. ±1858).
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 76 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Adriana is overleden op 20-12-1920 in Arnhem, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 1048 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1915 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Leendert Teunissen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Leendert: Aktenr. 154 : Reg.nr. 9017 : Akteplaats: Arnhem
Leendert is geboren op 10-08-1886 in Bennekom (Ede), zoon van Nicolaas (Klaas) Teunissen en Aaltje Rozeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 304 : Reg.nr. 5305 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Militair
VI. Jan Roseboom, geboren op 16-08-1893 om 19:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Jan is overleden op 28-03-1956 om 17:00 in Enschede, 62 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1956 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 297 : Reg.nr. 18516 : Akteplaats: Enschede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Rooseboom
Beroep:
Hoofdconducteur bij de Spoorwegen
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 30-11-1922 in Hengelo [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Wilhelmina Gezina Johanna Schipper, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Wilhelmina: Aktenr. 179 : Reg.nr. 6883 : Akteplaats: Hengelo
Wilhelmina is geboren omstreeks 1892 in Hengelo, dochter van Jan Hendrik Schipper en Geertruida Alberta Bulters. Wilhelmina is overleden na 1956, minstens 64 jaar oud.
VII. Piet Roseboom, geboren op 27-07-1895 om 15:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1895 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Piet waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Theodorus Uffing (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Piet: Aktenr. 42 : Regnr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Leerling spoorwegmachinist
Piet trouwde, 26 jaar oud, op 26-06-1922 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Anna Maria Theresia Kohlen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Piet en Anna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 109 Akteplaats: Venlo
Opm.: Anna Maria Theresia weduwe van Lodewik Johannes van Rooijen
Anna is geboren op 26-07-1891 in Venlo, dochter van Peter Willem Hubert Kohlen en Anna Maria Hubertina Steegs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1891 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 275 : Reg.nr. 43 : Akteplaats: Venlo
Anna is overleden op 18-01-1957 in Venlo, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1957 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3697 : Akteplaats: Venlo
Anna is weduwe van Lodewijk Johannes van Rooijen (1889-1919), met wie zij trouwde op 21-11-1910 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Beroep:
Fabrieksarbeidster
VIII. Leendert Roseboom, geboren op 17-03-1898 om 22:30 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1898 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Schrijver spoorwegen
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 20-01-1921 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anna Francisca de Bruin, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Anna: Aktenr. 3 : Reg.nr. 9064 : Akteplaats: Elst
Anna is geboren op 02-07-1894 in Lent (Elst (Overbetuwe)), dochter van Frans de Bruin en Willemina van Drumpt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 99 : Reg.nr. 5077 : Akteplaats: Elst
IX. Roseboom, levenloos geboren dochter, geboren op 14-06-1901 om 12:30 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 6). Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1901 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Bolder (geb. ±1853).
Notitie bij overlijden: Aktenr. 573 : Reg.nr. 413 : Akteplaats: Arnhem
 

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Machiel Brinkhuis geboren op 25-09-1819 om 13:00 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Machiel waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 33,I] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Barend Vos (geb. ±1790).
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 328 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Vroedvrouw Geertruid van den Berg te Zwolle
Machiel is overleden op 23-04-1875 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1875 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 256 : Reg.nr. 15296 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 01-09-1842 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 24-jarige Maria Bruins. Bij het burgerlijk huwelijk van Machiel en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel (Machiel) van Oorschot (1765-1852) [zie 34] [grootvader moederszijde bruidegom], Geerlig Brinkhuis (1793-1852) [zie 16] [vader bruidegom], Jan Kroon (geb. 1809) [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom] en Jacobus Brinkhuis (1817-1902) [zie 17,I] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Maria: Aktenr. 100 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
9 Maria Bruins geboren op 04-07-1818 in Zwolle. Maria is overleden op 11-12-1897 in Deventer, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1897 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 505
Notitie bij Maria: ook Bruine
Maria trouwde (2) op 07-06-1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan Herm van Heezel (1817-1904), 66 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Hendrik Brinkhuis, geboren op 28-12-1843 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1843 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 602 : Reg.nr. 14438 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op 09-01-1938 in Zwolle, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1938 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 18 : Reg.nr. 15327 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Stucadoor, petroleumventer
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 08-08-1872 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jantje Korten, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Jantje: Aktenr. 104 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Jantje is geboren op 23-05-1849 in Meppel, dochter van Hendrik Korten en Grietje de Goede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1849 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 1849 : Akteplaats: Meppel
Jantje is overleden op 02-09-1882 in Zwolle, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1882 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 443 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 07-06-1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Gesina van der Velde, 35 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 27-03-1889 in Zwolle (Echtscheiding) [bron: Historisch Centrum Overijssel]..

Notitie bij het huwelijk van Willem en Gesina: Aktenr. 102 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en Gesina weduwe van Hendrik Klaas van Leijen
Scheidingsakte aktenr. 86 dd 23-05-1889 van de gemeente Zwolle
Gesina is geboren op 19-02-1848 in Zwolle, dochter van Albertus van der Velde en Hendrika van den Beld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1848 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gesina: Aktenr. 83 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is overleden op 03-01-1920 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1920 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gesina: Aktenr. 5 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is weduwe van Hendrik Klaas van Leijen (1847-1881), met wie zij trouwde op 04-05-1876 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel].
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 04-06-1891 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Diederika Willemina van Genne, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Diederika: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14573 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en gescheiden echtgenoot van Gesina van der Velde
Diederika is geboren op 13-12-1872 in Zwolle, dochter van Hendrik van Genne en Alberdina Hallegraaff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1872 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Diederika: Aktenr. 702 : Reg.nr. 14452 : Akteplaats: Zwolle
Diederika is overleden op 13-11-1944 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1944 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Diederika: Aktenr. 730 : Reg.nr. 17066 : Akteplaats: Zwolle
II. Geerlig Brinkhuis, geboren op 25-05-1846 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 252 : Reg.nr. 14439 : Akteplaats: Zwolle
Geerlig is overleden op 03-12-1924 in Zwolle, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1924 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15320 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Slachter, slager
Geerlig trouwde, 27 jaar oud, op 25-09-1873 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Johanna Kuiper, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Johanna: Aktenr. 138 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is geboren op 13-03-1850 in Almelo-Stad, dochter van Hendrik Kuiper en Aaltje Noordkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 26 : Reg.nr. 30 : Akteplaats: Almelo Stad
III. Johanna Brinkhuis, geboren op 17-09-1848 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1848 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 392 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is overleden op 26-08-1933 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-08-1933 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 365 : Reg.nr. 15325 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 05-08-1875 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Weijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Aktenr. 101 : Reg .nr. 14569 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is geboren op 20-05-1849 in Zwolle, zoon van Hendrikus Weijl en Johanna Hendrika van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is overleden op 28-05-1918 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 268 : Reg.nr. 15317 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Besteller, pakhuisknecht
IV. Elisabeth Petronella Brinkhuis, geboren op 28-11-1850 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 552 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Elisabeth is overleden op 23-12-1852 in Zwolle, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
V. Machiel Brinkhuis, geboren op 27-10-1854 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1854 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. ? : Reg.nr. 14443 : Akteplaats: Zwolle
Machiel is overleden op 21-08-1921 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1921 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 329 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Leerling machinist, groentenventer
Machiel trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1882 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Berendina Velthuis, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Berendina: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is geboren op 02-11-1847 in Zwolle, dochter van Gerrit Jan Velthuis en Jacoba Nuhaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1847 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. ? : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is overleden op 23-11-1932 in Zwolle, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1932 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 462 : Reg.nr. 15324 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstbode
VI. Antoni Jacobus Brinkhuis, geboren op 19-09-1857 in Zwolle (zie 4).
VII. Maria Sophia Brinkhuis, geboren op 07-02-1861 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1861 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14447 : Akteplaats: Zwolle
Maria is overleden op 02-01-1917 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1917 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Akteplaats: Zwolle
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Bomhoff, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 82 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Willem is geboren op 31-10-1859 in Zwolle, zoon van Asjen Bomhoff en Aaltje Assies. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1859 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 527 : Reg.nr. 14446 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op 26-05-1903 in Zwolle, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1903 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 410 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kantoorbediende, metselaar
VIII. Johannes Marinus Brinkhuis, geboren op 14-10-1863 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1863 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 505 : Reg.nr. 14448 : Akteplaats: Zwolle
Johannes is overleden op 16-12-1864 in Zwolle, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 493 : Reg.nr. 15290 : Akteplaats: Zwolle
10 Albert Grooters geboren op 21-12-1825 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1825 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Hij is gedoopt op 29-01-1826 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Albert: Akte.nr. 63 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Albert is overleden op 29-08-1905 in Arnhem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 727 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Kleermakersknecht, kleermaker, winkelier
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 01-03-1851 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 21-jarige Frederika Kotten.

Notitie bij het huwelijk van Albert en Frederika: Aktenr. 3 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
11 Frederika Kotten geboren op 14-04-1829 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Frederika is overleden op 28-10-1907 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 858 : Reg.nr. 8071 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Grooters, geboren op 12-02-1852 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Ham
Hendrik is overleden op 04-09-1935 in Heemse (Hardenberg Ambt), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1935 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 6141 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Beroep:
Kantoorbediende, notaris klerk, gemeenteontvanger
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 15-01-1876 in Hardenberg Ambt [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Stientje Zweers, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Stientje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5892 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Stientje is geboren op 21-08-1855 in Hardenberg Stad, dochter van Jan Rigterink Zweers en Fennechien (Fennigje) Pot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Stientje: Aktenr. 29 : Reg.nr. 5666 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Stientje is overleden op 24-11-1937 in Hardenberg Stad, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1937 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Stientje: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Hardenberg Stad
II. Gerridina Grooters, geboren op 23-01-1854 in Den Ham (zie 5).
III. Gerritdina Johanna Grooters, geboren op 24-01-1856 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerritdina is overleden op 01-03-1932 in Wageningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1932 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritdina: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8791 : Akteplaats: Wageningen
Gerritdina trouwde, 33 jaar oud, op 07-03-1889 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Derk Caspers Stroomberg, ongeveer 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritdina en Derk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5471 : Akteplaats: Den Ham
Derk is geboren omstreeks 1863 in Hasselt, zoon van Jannes Stroomberg en Elisabeth Heijsman. Derk is overleden op 24-01-1919 in Arnhem, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 74
Beroep:
Schipper, spoorwegbeambte, pakhuisknecht
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 5,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
IV. Grooters, levenloos geboren dochter, geboren op 16-04-1858 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 10). Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1858 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 59 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
V. Johanna Grooters, geboren op 26-06-1859 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1859 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 62 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Johanna is overleden op 20-09-1885 in Den Ham, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1885 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 82 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
VI. Jan Grooters, geboren op 30-12-1863 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-01-1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op 29-04-1899 in Beekbergen (Apeldoorn), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 181 : Reg.nr. 6490 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Schrijver, klerk
Getuige bij:
13-07-1893     geboorteaangifte Johanna Brinkhuis (1893-1894) [zie 5,VII]    [oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VII. Maria Grooters, geboren op 18-04-1867 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1867 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op 14-02-1935 in Wageningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 16 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Huisvrouw
Maria trouwde, 28 jaar oud, op 30-10-1895 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrik Willem Schneider, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrik: Aktenr. 324 : Reg.nr. 180 : Akteplaats: Arnhem
Hendrik is geboren op 13-03-1868 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrikus Schneider en Geertruida Arnoldissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 79 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Hendrik is overleden op 24-04-1935 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 105 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Smid, spoorwegbeambte, machinist, stoker, machinist Staatsspoor
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 5,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VIII. Hermannus Grooters, geboren op 24-08-1869 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1869 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op 06-01-1890 in Den Ham, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1890 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 3 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
12 Geurt Roseboom geboren op 13-11-1820 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 160 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Geurt is overleden op 10-01-1903 in Ede, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurt: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Geurt: Ook Roseboom, Rosenboom en Rozenboom
Beroep:
Arbeider, veldarbeider, landbouwer
Geurt is weduwnaar van Aaltje Rijke (1822-1847), met wie hij trouwde (1), 19 jaar oud, op 31-10-1840 in Ede [bron: Gelders Archief], zie 27,I.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 09-12-1848 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 18-jarige Johanna Rijke(n) (zie 13 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Geurt en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Reinier Burggraaff (±1778-1858), Derk van de Craats (1800-1862), Theodorus Prins (1806-1861) en Hendrikus Schut (1813-1897).

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Johanna: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5296 : Akteplaats: Ede
Opm.: Geurt weduwnaar van Aaltje Rijke
13 Johanna Rijke(n) geboren op 30-01-1830 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op 24-02-1904 in Ede, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 47 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Waschvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Rozenboom, geboren op 06-07-1849 om 09:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 154 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Jan is overleden op 08-04-1906 in Ede, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 87 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, seinwachter, spoorwegarbeider
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 02-06-1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje Rozeboom, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Gerritje is geboren op 18-10-1843 in Bennekom (Ede), dochter van Aart Rozeboom (zie 25,VII) en Lutje van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 211 : Reg.nr. 5314 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op 13-05-1937 in Ede, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 162 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
II. Aaltje Rozenboom, geboren op 21-07-1853 om 09:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1853 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op 10-11-1893 in Ede, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 202 : Reg.nr. 5205 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Roseboom, Rozeboom en Roosenboom
Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op 08-09-1871 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jan Randwijk, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Jan is geboren op 06-01-1843 in Wageningen, zoon van Peter Randewijk en Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats: Wageningen
Jan is overleden op 23-09-1914 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 668 : Reg.nr. 8068 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, nachtwacht
III. Peter Rozeboom, geboren op 08-08-1856 om 22:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1856 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Gerrit van Holten (geb. ±1830).
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Peter is overleden op 03-04-1937 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 115 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, brievenbesteller, postbode
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 7]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Peter trouwde, 26 jaar oud, op 10-02-1883 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Kelderman, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Aartje: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Aartje is geboren op 03-10-1859 in Wageningen, dochter van Aart Kelderman en Jenneke Buis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aartje: Aktenr. 148 : Reg.nr. 2684 : Akteplaats: Wageningen
Aartje is overleden op 03-06-1922 in Ede, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aartje: Aktenr. 178 : Reg.nr. 8277 : Akteplaats: Ede
IV. Leendert Roseboom, geboren op 23-05-1859 in Bennekom (Ede) (zie 6).
V. Geertruida Rozeboom, geboren op 30-12-1861 om 21:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1861 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 318 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Geertruida is overleden na 1931, minstens 70 jaar oud. Geertruida trouwde, 15 jaar oud, op 10-11-1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Roseboom, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Willem: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Opm.: voor dit huwelijk is dispensatie verleend
Willem is geboren op 26-11-1851 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Rozeboom en Hendrika Welgraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 262 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Willem is overleden op 19-09-1931 in Ede, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 228
Beroep:
Arbeider, spoorwegarbeider, ploegbaas spoorwegen
VI. Hendrika Rozeboom, geboren op 10-10-1864 om 02:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1864 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Busser (1820-1866) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 259 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Hendrika is overleden op 18-01-1915 in Ede, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op 28-08-1884 in Ede [bron: Gelders Archief] met Petrus van Witteveen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Petrus: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Petrus is geboren op 15-02-1854 in Nijkerk, zoon van Petrus van Witteveen en Wandrina Christina Druijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3574 : Akteplaats: Nijkerk
Petrus is overleden op 26-03-1919 in Ede, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petrus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Broodbakker, bakker
VII. Geurt Rozeboom, geboren op 19-06-1867 om 23:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1867 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Arnold Pieter Ketting (geb. ±1821) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 173 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
VIII. Johanna Rozeboom, geboren op 14-08-1871 om 16:30 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1871 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij van de Craats (geb. 1838) en Jan van der Hoef (1848-1912).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 219 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op 30-11-1938 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 273 : Reg.nr. 9729 : Akteplaats: Ede
Johanna trouwde, 16 jaar oud, op 05-11-1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Fredrik (Fredrik) van den Brink, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Fredrik: Aktenr. 66 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Fredrik is geboren op 27-07-1865 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik van den Brink en Willemina van Nokken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 209 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Fredrik is overleden op 25-12-1918 in Ede, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Fredrik: Aktenr. 482 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Metselaarsknecht, metselaar
14 Jan Arissen geboren op 07-06-1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden vóór 1897 in Arnhem, ten hoogste 73 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
23-04-1886     geboorteaangifte Wilhelmina Roseboom (1886-1949) [zie 7,II]    [grootvader moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 22-06-1846 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Antonetta (Antonia) Maijers.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Antonetta: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
15 Antonetta (Antonia) Maijers geboren op 02-01-1819 in Homoet (Valburg). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonetta: Aktenr. 1 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Antonetta is overleden op 03-02-1897 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonetta: Aktenr. 99 : Reg.nr. 410 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrina Arissen, geboren op 15-09-1846 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 58 : Reg.nr. 4130 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is overleden op 22-02-1903 in Arnhem, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 152 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Hendrina trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1879 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Aart Janssen, 46 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrina en Aart: Aktenr. 98 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Aart weduwnaar van Willemke van den Born
Aart is geboren op 23-03-1833 in Oosterbeek (Renkum), zoon van Lucas Janssen en Anna Maria Teunissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 14 : Reg.nr. 3299 : Akteplaats: Renkum
Aart is overleden op 10-12-1908 in Arnhem, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 1011
Aart is weduwnaar van Willemke van den Born (1841-1877), met wie hij trouwde op 31-07-1867 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Oppasser, huisknecht, landbouwer, groenboer, arbeider
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 7]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
II. Hermina Arissen, geboren op 27-12-1848 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 79 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op 23-09-1852 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 34 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
III. Johanna Arissen, geboren op 08-01-1851 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Johanna is overleden op 18-09-1905 in Arnhem, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 768 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 13-11-1878 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jan Terbruggen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 303 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Jan weduwnaar van Mina Gerritsen
Jan is geboren op 02-03-1848 in Velp (Rheden), zoon van Johan Hendrik Terbruggen en Johanna Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 28 : Reg.nr. 3254 : Akteplaats: Rheden
Jan is overleden op 05-12-1909 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 929 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Jan is weduwnaar van Mina Gerritsen (1845-1878), met wie hij trouwde op 06-08-1873 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Pakhuisknecht, arbeider, groenboer, landbouwer, voerman
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 7]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
IV. Hermina Arissen, geboren op 05-12-1855 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 75 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op 05-12-1915 in Arnhem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 867
Hermina trouwde, 32 jaar oud, op 07-03-1888 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jacobus Jurrianus Magendans, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Jacobus: Aktenr. 54
Jacobus is geboren op 20-05-1863 in Arnhem, zoon van Evert Magendans en Antje Iprenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 394 : Reg.nr. 72 : Akteplaats: Arnhem
Jacobus is overleden op 12-12-1921 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 831
Beroep:
Landbouwer, arbeider
V. Geertruida Arissen, geboren op 27-12-1858 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 7).
 

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Geerlig Brinkhuis geboren op 28-04-1793 in Zwolle. Geerlig is overleden op 05-05-1852 om 03:00 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 184
Beroep:
Boekbindersknecht, boekbinder, arbeider, tapper
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 9]    [vader bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1817 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 24-jarige Elsjen van Oorschot. Bij het burgerlijk huwelijk van Geerlig en Elsjen waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus ten Broek en Matthijs van Oorschot.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Elsjen: Aktenr. 33 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom woonde beide te Zwolle
17 Elsjen van Oorschot geboren op 15-03-1793 in Zwolle. Elsjen is overleden op 29-01-1855 in Zwolle, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elsjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Brinkhuis, geboren op 20-07-1817 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1817 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Jacobus is overleden op 11-04-1902 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1902 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 168 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Smid
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 9]    [broer bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 16-09-1841 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geziena Elisabeth van de Waa, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Geziena: Aktenr. 89 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is geboren op 18-07-1817 in Zwolle, dochter van Abraham van de Waa en Anna Wilhelmina Overweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1817 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geziena: Aktenr. 237 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is overleden op 13-10-1899 in Zwolle, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geziena: Aktenr. 456 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
II. Machiel Brinkhuis, geboren op 25-09-1819 in Zwolle (zie 8).
III. Pietronella Elisabeth Brinkhuis, geboren op 21-10-1823 in Zwolle, dochter van Geerlig Brinkhuis (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Pietronella: Aktenr. 403 : Reg.nr. 14428 : Akteplaats: Zwolle
Pietronella is overleden op 25-11-1850 in Zwolle, 27 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Pietronella: Aktenr. 363 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
opm:
De AFFAIRE in THEE en KRUIDENIERSWAREN
onder de firma Wed. P. ter WEE, blijft op
denzelden voet en in hetzelfde huis voortgezet
door den ondergeteekende, die dezelve reeds bijna
18 jaren ten behoeve zijner betrekkingen waar-
genomen heeft.
J.L. ter WEE
Pietronella trouwde, 23 jaar oud, op 10-12-1846 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Albertus ter Wee, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pietronella en Albertus: Aktenr. 116 : Reg.nr. 14561 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is geboren op 19-02-1819 in Zwolle, zoon van Peter ter Wee en Catharina Johanna (Catharine Johanna) Bocquet (Bouquet). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is overleden op 23-05-1849 in Zwolle, 30 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 166 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Opm.
Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van
ruim 30 jaren, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot AL-
BERTUS ter WEE, met wien ik slechts 2 1/2 jaar
mogt vereenigd zijn, waarvan hij meer 2 jaren aan
eene afnemende borstziekte lijdende was.
Zwolle, den 23 Mei 1849 P.E. Brinkhuis,
Wed. A. ter WEE
De AFFAIRE, gedurende de langdurige ziekte des
overledenen door diens oudsten Broeder waargenomen,
zal ook verder door denzelven voortgezet worden ten
behoeve der Weduwe die zich ten zeerste blijft aan-
bevelen.

bertus
Beroep:
Koopman, winkelier
IV. Mannes Brinkhuis, geboren op 19-10-1826 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1826 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Mannes: Aktenr. 445 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Mannes is overleden op 01-03-1903 in Zwolle, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1903 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 210 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kastenmaker
Mannes trouwde, 27 jaar oud, op 19-01-1854 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Gerridiena Bombergen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mannes en Gerridiena: Aktenr. 4 : Reg.nr. 14563 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is geboren op 14-10-1827 in Zwolle, dochter van Gerrit Bombergen en Gerrigje Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridiena: Aktenr. 409 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is overleden op 10-05-1898 in Zwolle, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1898 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridiena: Aktenr. 236 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
V. Wouter Brinkhuis, geboren op 16-01-1830 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1830 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14432 : Akteplaats: Zwolle
Wouter is overleden op 21-12-1907 in Zwolle, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1907 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Kleermaker, schilder
Getuige bij:
02-01-1888     geboorteaangifte Gerrit Wolters (1888-1950)    [grootvader moederszijde]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Wouter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1855 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Dina (ook Elizabeth Dina) Runhaar, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Dina: Aktenr. 49 : Reg.nr. 14564 : Akteplaats: Zwolle
Dina is geboren op 27-12-1832 in Zwartsluis, dochter van Derk Willem Runhaar en Johanna Geertruij Elizabeth Hoenders. Dina is overleden op 19-03-1871 in Zwolle, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1871 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 161 : Reg.nr. 15293 : Akteplaats: Zwolle
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 01-02-1872 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Anna Margaretha van den Bos, ongeveer 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Wouter weduwnaar van Dina Runhaar en Anna Margaretha weduwe van Jan Olthuis
Anna is geboren omstreeks 1830 in Amsterdam, dochter van Jan van den Bos en Elizabeth Rebel. Anna is weduwe van Jan Olthuis (1833-1867), met wie zij trouwde op 15-01-1863 in Dalfsen [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Dienstmeid
VI. Brinkhuis, levenloos geboren zoon, geboren op 01-04-1833 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 16). Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1833 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 106 : Reg.nr. 15278 : Akteplaats: Zwolle
18 Jan Bruins Bruinsen geboren op 11-10-1788. Jan is overleden op 14-07-1819 in Almelo (Stad), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 40
Notitie bij Jan: ook Jan Bruins
Beroep:
Turfdrager,dagloner
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1817 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 21-jarige Jenneken (Jennegien) Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenneken: Aktenr. 50 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
19 Jenneken (Jennegien) Kuiper geboren op 12-01-1796 in Almelo. Jenneken is overleden op 06-03-1855 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 125 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmaagd, arbeidster
Jenneken trouwde (2) op 02-09-1824 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Hendrik Wakker (1798-1879), 26 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Bruins, geboren op 04-07-1818 in Zwolle (zie 9).
20 Jan Grooters geboren in 01-1798 in Den Ham. Hij is gedoopt op 28-01-1798 in Den Ham. Jan is overleden op 03-01-1861 in Den Ham, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1861 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 3
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 25-06-1823 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 20-jarige Gerridina Huisman.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerridina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 05467
Opm.: vader van de bruid ook Hendrik Gerritsen, Hendrik Stroefhart
21 Gerridina Huisman geboren in 01-1803 in Noordmeer. Zij is gedoopt op 09-01-1803 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Opm.: geboren op ’t Rosendal
Gerridina is overleden op 21-02-1874 in Den Ham, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1874 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 22
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikje Grooters, geboren op 24-05-1824 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1824 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hendrikje is overleden op 02-01-1884 in Ommen Stad, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1884 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 10339 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1848 in Ommen Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Jan Meijerink, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 10218 : Akteplaats: Ommen
Hendrik is geboren omstreeks 1823 in Ommen Stad, zoon van Hendrik Meijerink en Jennigje Nevelenzeel. Hendrik is overleden op 23-02-1875 in Ommen Stad, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1875 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 23 : Reg.nr. 10338 : Akteplaats: Ommen, Stad
Beroep:
Landbouwer, arbeider
II. Albert Grooters, geboren op 21-12-1825 in Den Ham (zie 10).
III. Zwaantje Grooters, geboren op 12-12-1827 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Zwaantje is overleden op 13-03-1889 in Hardenberg Stad, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1889 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Zwaantje trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1854 in Ommen Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Brinkman, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 10219 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrik is geboren omstreeks 1825 in Ommen Stad, zoon van Egbert Brinkman en Willemina Borgers. Hendrik is overleden op 03-03-1898 in Hardenberg Stad, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1898 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Beroep:
Tuinman
IV. Jannes Grooters, geboren op 17-09-1829 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jannes: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jannes is overleden op 23-05-1906 in Gramsbergen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1906 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5156 : Akteplaats: Gramsbergen
Beroep:
Kleermaker
Jannes trouwde, 23 jaar oud, op 01-10-1852 in Gramsbergen [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Berendina Derks, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Berendina: Aktenr. 12 : Reg.nr. 05008 : Akteplaats: Gramsbergen
Opm.: bruidegom wonende te Den Ham en bruid wonende te Gramsbergen
Berendina is geboren op 08-10-1827 in Gramsbergen, dochter van Gerrit Derks en Elisabeth Schonekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4978 : Akteplaats: Gramsbergem
Berendina is overleden op 27-09-1866 in Gramsbergen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1866 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5152 : Akteplaats: Gramsbergen
V. Aaltje Grooters, geboren op 29-07-1832 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1832 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Aaltje is overleden op 08-07-1886 in Magele (Den Ham), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1886 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Naaister
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 14-09-1861 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan Willem Klomp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Jan is geboren op 30-03-1830 in Den Ham, zoon van Gerrit Jan Klomp en Elisabeth Jan(s)sen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1830 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op 10-04-1892 in Den Ham, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1892 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
VI. Gerhardus Grooters, geboren op 02-01-1836 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1836 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Gerhardus is overleden op 07-11-1905 in Vroomshoop (Den Ham), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1905 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerhardus: Aktenr. 71 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Gerhardus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-09-1860 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Margaretha Hendrika Meijer, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Margaretha: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is geboren op 01-06-1835 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is overleden op 13-01-1870 in Vroomshoop (Den Ham), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1870 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5625 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 05-09-1872 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Nijman, ongeveer 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Hendrika: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Gerhardus weduwnaar van Margaretha Hendrika Meijer
Hendrika is geboren omstreeks 1839 in Hellendoorn. Hendrika is overleden op 08-03-1926 in Vroomshoop (Den Ham), ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1926 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5632 : Akteplaats: Den Ham
VII. Lambertus Grooters, geboren op 12-05-1841 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1841 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Haam
Lambertus is overleden op 07-10-1921 in Daarlerveen (Hellendoorn), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1921 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 97
Beroep:
Kleermaker
Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op 10-11-1865 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Marsman, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Hendrika: Aktenr. 37
Hendrika is geboren op 20-10-1841 in Den Ham, dochter van Evert Jan Marsman en Harmina Hendriks. Hendrika is overleden op 30-05-1888 in Den Ham, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1888 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 86
22 Hendrik Jan Kotten geboren omstreeks 1796 in Den Ham. Hendrik is overleden op 09-08-1851 in Den Ham, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1851 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 30
Beroep:
Wever
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-06-1822 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de ongeveer 28-jarige Gerridina Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerridina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Vader van de bruid ook Hermanus Gerrits en moeder bruid ook Maria Kelderman.
23 Gerridina Kuiper geboren omstreeks 1794 in Den Ham. Gerridina is overleden op 10-08-1846 in Den Ham, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 47
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus Kotten, geboren op 14-02-1823 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op 04-03-1823 in Den Ham, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
II. Hermannus Kotten, geboren op 08-03-1826 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1826 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op 04-09-1894 in Magele (Den Ham), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1894 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever, linnenwever
Hermannus trouwde, 30 jaar oud, op 03-05-1856 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geertje Heersink, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermannus en Geertje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is geboren op 31-03-1827 in Den Ham, dochter van Gerrit Jan Heersink en Jennigje Kamphuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geertje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is overleden op 05-02-1893 in Magele (Den Ham), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1893 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geertje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
III. Frederika Kotten, geboren op 14-04-1829 in Den Ham (zie 11).
IV. Maria Kotten, geboren op 28-03-1832 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1832 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op 02-10-1833 in Magele (Den Ham), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1833 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5623 : Akteplaats: Den Ham
V. Maria Kotten, geboren op 25-10-1835 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 69 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op 07-02-1918 in Den Ham, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5631 : Akteplaats: Den Ham
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 05-12-1862 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Pas, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 26 : Rewg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Willem is geboren op 10-02-1835 in Den Ham, zoon van Jannes Pas en Jennigje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Willem is overleden op 26-12-1900 in Den Ham, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1900 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 119 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Schoenmaker
24 Jan Hendrikse Rooseboom geboren op 02-07-1773 in Bennekom. Hij is gedoopt op 11-07-1773 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 4 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Jan is overleden op 21-02-1852 in Bennekom (Ede), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5211: Akteplaats: Ede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Jan Rozeboom - Rose(n)boom
Beroep:
Arbeider, dagloner
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1799 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Gerritje (Gerritssen) van de Berg.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 61 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 586.2 : Huwelijksplaats: Ede
25 Gerritje (Gerritssen) van de Berg geboren op 13-02-1776 in Bennekom. Zij is gedoopt op 18-02-1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden op 11-06-1839 in Ede, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 71
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirkje (Derkje) Roosenboom, geboren op 26-10-1799 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 24). Zij is gedoopt op 03-11-1799 in Bennekom. Dirkje is overleden op 26-08-1868 in Bennekom (Ede), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 152 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Derkje Rozeboom
Beroep:
Dienstmaagd
Dirkje trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1821 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jan (Gijsbertsen) van Harn, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Jan: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Jan is geboren op 04-09-1789 in Bennekom, zoon van Gijsbert Aartz (van Eck) en Woutertje Berendsen van Maanen. Hij is gedoopt op 13-09-1789 in Bennekom. Jan is overleden op 16-02-1866 in Bennekom (Ede), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 37
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, landbouwer, arbeider
II. Hendrik Roseboom, geboren op 28-10-1801 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 24). Hij is gedoopt op 01-11-1801 in Bennekom. Hendrik is overleden vóór 1852, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 28-11-1829 in Ede [bron: Gelders Archief] met Neeltje Rosenboom, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Neeltje: Aktenr. 40
Neeltje is geboren op 21-02-1808 in Bennekom, dochter van Cornelis Rosenboom en Hendrikje Hendriks. Zij is gedoopt op 13-03-1808 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 118 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Neeltje is overleden op 16-01-1868 in Ede, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 14
Neeltje trouwde later op 21-02-1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Barten (1808-1883).
Notitie bij Neeltje: Ook Rosenboom
Beroep:
Boeremeid, spinster
III. Helena (Leentje) Rozenboom, geboren op 27-10-1804 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 24). Zij is gedoopt op 11-11-1804 in Bennekom. Helena is overleden op 03-06-1835 in Ede, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Helena: Aktenr. 75
Notitie bij Helena: Opm.: ook Leentje Rosenboom en Leentje Roseboom
Beroep:
Spinster
Helena:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-12-1827 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jansen van Holland, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Gerrit: Aktenr. 41
Gerrit is geboren in 07-1803 in Veenendaal (Geldersch) (Ede), zoon van Jan Evertse Gerritsen en Elisabet Capel. Hij is gedoopt op 17-07-1803 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: DTB Dopen : Pagina 369 : Reg.nr. 385 : Doopplaats: Veenendaal
Gerrit is overleden op 16-10-1830 in Bennekom (Ede), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats Ede
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
Religie:
Nederlands Hervormd
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 15-11-1834 in Ede [bron: Gelders Archief] met Peter Randewijk, 37 of 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Peter: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5298 : Akteplaats Ede
Opm.: Peter weduwnaar van Heintje (Hendrika) Van Gulik en Helena (Leentje) weduwe van Gerrit van Holland
Peter is geboren in 11-1796 in Wageningen, zoon van Derk Randewijk en Johanna (Janna) Boekelman. Hij is gedoopt op 17-11-1796 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 64 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Peter is overleden op 02-06-1855 in Wageningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 52 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Peter is weduwnaar van Hendrika (Heintje) van Gulik (1801-1831), met wie hij trouwde op 06-05-1826 in Ede [bron: Gelders Archief].
Peter trouwde later op 12-12-1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) Jansen (1815-1885).
Notitie bij Peter: ook Peter Randwijk
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, daghuurder
IV. Gerrit Roseboom, geboren op 30-01-1808 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 24). Hij is gedoopt op 07-02-1808 in Bennekom. Gerrit is overleden op 25-04-1885 in Ede, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 107
Notitie bij Gerrit: Ook Roosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer, dagloner
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 02-03-1832 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrijntje van den Brink, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrijntje: Aktenr. 15
Hendrijntje is geboren omstreeks 1810 in Bennekom, dochter van Gerrit (Frederiks Peters) van den Brink en Geurtje (Evertse) van Maanen. Hendrijntje is overleden op 19-10-1890 in Bennekom, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrijntje: Aktenr. 204
Beroep:
Spinster
V. Grietje Roseboom, geboren op 12-11-1810 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 24). Zij is gedoopt op 18-11-1810 in Bennekom. Grietje is overleden op 28-11-1836 in Bennekom (Ede), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 153
Notitie bij Grietje: Ook Grietje Hendrikse Roseboom
Beroep:
Spinster
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 25-06-1831 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hen(d)ricus Rothuis, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Grietje en Hen(d)ricus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats: Ede
Hen(d)ricus is geboren in 04-1808 in Wageningen, zoon van Arnoldus Rothuis en Wilhelmina Frantsen. Hij is gedoopt op 01-05-1808 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hen(d)ricus: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1668 : Doopplaats: Wageningen
Hen(d)ricus is overleden op 15-09-1890 in Bennekom (Ede), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hen(d)ricus: Aktenr. 183 : Reg.nr. 5206 : Akteplaats: Ede
Hen(d)ricus trouwde later op 01-06-1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrica Anthonia van Rennes (1807-1847).
Hen(d)ricus trouwde later op 06-11-1847 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Teunissen (±1807-1866).
Hen(d)ricus trouwde later op 21-08-1869 in Ede [bron: Gelders Archief] met Maartje van den Hul (1821-1889).
Notitie bij Hen(d)ricus: Ook Roothuis en Rothuizen
Beroep:
Arbeider, dagloner
VI. Willem Rozeboom, geboren op 17-01-1814 om 15:00 in Bennekom (Ede), zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willem is overleden op 26-06-1871 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 118 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Willem: Ook Roseboom
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 26-01-1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Harmina ten Bosch, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Harmina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Harmina is geboren op 02-02-1816 in Bennekom (Ede), dochter van Willem ten Bosch en Engeltje Hulstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmina: Aktenr. 4 : Reg.nr.6268 : Akteplaats: Bennekom
Harmina is overleden op 05-05-1873 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmina: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Naaister
VII. Aart Rozeboom, geboren op 14-03-1817 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 13 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Aart is overleden op 13-08-1868 in Bennekom (Ede), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 142 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aart: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Aart trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1842 in Ede [bron: Gelders Archief] met Lutje van den Brink, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aart en Lutje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Lutje is geboren op 28-02-1823 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik (Jansen) van den Brink en Lutje (Gijsbertsen) van Harn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lutje: Aktenr. 36 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Lutje is overleden op 25-02-1914 in Ede, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lutje: Aktenr. 50 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
VIII. Geurt Roseboom, geboren op 13-11-1820 in Bennekom (Ede) (zie 12).
26 Pieter Rijke [par/002/06.01] geboren op 16-03-1796 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 16-03-1796 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Opm.: Pieter was vondeling.
Pieter is overleden op 04-07-1848 in Bennekom (Ede), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr.149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 20-07-1822 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 29-jarige Gerritje (Reijertje) Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Gerritje: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Opm.: bruidegom is vondeling
27 Gerritje (Reijertje) Gerritsen geboren op 16-10-1792 in Bennekom (Ede). Zij is gedoopt op 02-12-1792 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 60 volgnr. op pagina 4 Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Opm. dit kind is in onecht geboren
Gerritje is overleden op 04-01-1868 in Bennekom (Ede), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Braaister
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Rijke, geboren op 24-11-1822 in Bennekom (Ede), dochter van Pieter Rijke [par/002/06.01] (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 226 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op 16-10-1847 in Bennekom (Ede), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Spinster
Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op 31-10-1840 in Ede [bron: Gelders Archief] met Geurt Roseboom, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van de Craats, Anthonij Woutersen van de Craats (1766-1842), Reinier Burggraaff (±1778-1858) en Theodorus Prins (1806-1861).

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Geurt: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Opm.: beide wonende te Bennekom
Zie 12 voor persoonsgegevens van Geurt.
II. Hendrikus Rijke(n), geboren op 06-03-1826 in Bennekom (Ede), zoon van Pieter Rijke [par/002/06.01] (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 58 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Hendrikus is overleden op 23-01-1913 in Kallenbroek (Barneveld), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, boschwachter, landbouwer
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Janna de Gooijer, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Janna: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5295 : Akteplaats: Ede
Janna is geboren op 13-05-1822 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik de Gooijer en Niesken Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Janna is overleden op 24-09-1911 in Kallenbroek (Barneveld), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
III. Johanna Rijke(n), geboren op 30-01-1830 in Bennekom (Ede) (zie 13).
28 Hendrik Arissen geboren omstreeks 1771 in Driel. Hendrik is overleden op 16-07-1829 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Tapper, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 12-12-1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 22-jarige Johanna Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4124 : Akteplaats: Heteren
Opm.: vader van de bruidegom ook Teunissen en de moeder van de bruidegom ook Rijzen
29 Johanna Jansen geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden). Johanna is overleden op 03-04-1853 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Arbeidster, tapster
Johanna trouwde (2) op 05-06-1830 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Cornelis Huijbers (±1794-1853), ongeveer 36 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Arissen, geboren op 03-09-1820 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Gerrit is overleden op 29-05-1859 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, landbouwer, tapper, arbeider
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 18-12-1847 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Gerritje Jansen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Gerritje: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
Opm.: wettiging 1 kind
Gerritje is geboren op 06-06-1819 in Bennekom (Ede), dochter van Nn Nn en Derkje Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op 16-03-1901 in Heteren (Overbetuwe), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstbode, arbeidster
II. Jan Arissen, geboren op 20-03-1822 in Driel, zoon van Hendrik Arissen (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden op 22-04-1823 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
III. Jan Arissen, geboren op 07-06-1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 14).
IV. Hermen Arissen, geboren op 27-03-1826 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Hermen is overleden op 10-02-1903 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 5 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, tabaksplanter, arbeider
Hermen trouwde, 30 jaar oud, op 26-02-1857 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina Johanna Willemsen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermen en Hendrina: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is geboren op 03-07-1828 in Doorwerth, dochter van Derk Willemsen en Johanna de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5555 : Akteplaats: Doorwerth
Hendrina is overleden op 26-03-1912 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode
V. Elisabeth Arissen, geboren op 08-03-1828 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Hendrik Arissen (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Elisabeth is overleden op 05-02-1832 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
30 Gerardus (Gerard) Meijers geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep). Hij is gedoopt in Groesbeek. Gerard is overleden op 07-02-1862 in Elden (Elst), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerard: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Gerard: Opm.: ook Maijers en Gerrit Meijes of Meijs
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, tabaksplanter
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 29-09-1818 in Valburg [bron: Gelders Archief] met de 30-jarige Gerritje van der Horst.

Notitie bij het huwelijk van Gerard en Gerritje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2961 : Akteplaats: Valburg
31 Gerritje van der Horst geboren op 13-06-1788 in Homoet (Valburg). Zij is gedoopt op 15-06-1788 in Homoet (Valburg) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 3 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1520 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Gerritje is overleden op 11-03-1861 in Elst (Overbetuwe), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonetta (Antonia) Maijers, geboren op 02-01-1819 in Homoet (Valburg) (zie 15).
II. Johanna Maijers, geboren op 09-04-1821 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Johanna is overleden op 01-10-1861 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Johanna: ook Meijs
Johanna trouwde, 38 jaar oud, op 14-09-1859 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Theodorus Hoogveld, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Theodorus: Aktenr. 31 : Reg.nr. 5070 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Opm.: wettiging 1 kind
Theodorus is geboren op 24-12-1826 in Elden (Elst (Overbetuwe)), zoon van Antoon (ook Antonius en Antoni) Hoogveld en Hermina Abbink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Theodorus is overleden op 27-03-1903 in Elst (Overbetuwe), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 30 : Reg.nr.8298 : Akteplaats: Elst ( Overbetuwe)
Theodorus trouwde later op 24-06-1875 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina van Hummel (1841-1911).
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
III. Geertruida Maijers (Meijers), geboren op 14-01-1824 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Geertruida is overleden op 04-03-1866 in Elden (Elst), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Dienstbode
Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op 14-01-1854 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Lambertus van den Berg, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Lambertus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5071 Akteplaats: Ede
Opm.: wettiging 1 kind
Lambertus is geboren op 07-08-1828 in Elden (Elst), zoon van Arien van den Berg en Willemina van Elferen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst
Lambertus is overleden op 18-10-1868 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-10-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5026 : Akteplaats: Elst
Lambertus trouwde later op 29-05-1867 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Johanna van Roggen (1830-1915).
Beroep:
Arbeider
IV. Johannes Meijes, geboren op 28-12-1826 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 106 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op 03-05-1828 in Elst (Overbetuwe), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 31
Reg.nr. 5030
V. Johannes Meijs, geboren op 31-05-1830 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op 06-03-1895 in Elst (Overbetuwe), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5024 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Boerenknecht, tabaksplanter, landbouwer
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 22-08-1857 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Daamen, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elisabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5071 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Elisabeth is geboren omstreeks 1836 in Wesel (Duitsland), dochter van Johann Daamen en Hendrina Jansen. Elisabeth is overleden op 04-09-1921 in Elst, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 79 : Reg.nr. 8299 : Akteplaats: Elst
Notitie bij Elisabeth: ook Elisabeth Damen
 

Generatie 6 (oudouders)

32 Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) geboren in 12-1744 in Zwolle. Hij is gedoopt op 25-12-1744 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 704 pagina 63]. Wouter is overleden op 17-11-1820 in Zwolle, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1820 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de overlijdensaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 33,I] [schoonzoon] en Gerrit Hendrik Franke (geb. ±1797).
Notitie bij overlijden van Wouter: Aktenr. 341 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm. overleden in de Bombardsteeg te Zwolle en de ouders niet vermeld
Beroep:
Bierdrager
Religie:
Ned. Herv.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1780 in Zwolle met de ongeveer 20-jarige
33 Petronella Goldenberg geboren omstreeks 1760 in Zwolle. Petronella is overleden op 24-10-1818 in Zwolle, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1818 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr.332 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: ouders niet vermeld
Notitie bij Petronella: Opm.: ook Pietronella Goldenberg
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacoba Brinkhuis, geboren omstreeks 1780 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 32). Jacoba is overleden op 17-02-1849 in Zwolle, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Aktenr. 50 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Jacoba trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1810 in Zwolle met Hendrik Jan van Dijk, ongeveer 40 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1770 in Zwolle, zoon van Christoffel van Dijk en Eva Stapelenberg. Hendrik is overleden op 27-12-1853 in Zwolle, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1853 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 442 : Reg.nr. 15285 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Suppoost, gepensioneerd agent van politie
Getuige bij:
27-09-1819     geboorteaangifte Machiel Brinkhuis (1819-1875) [zie 8]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
17-11-1820     overlijdensaangifte Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (1744-1820) [zie 32]    [schoonzoon]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
II. Johanna Brinkhuis, geboren op 02-04-1789 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 32). Johanna is overleden op 16-07-1849 in Zwolle, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 21-03-1815 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Bastiaan Buter (Beuter), 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Bastiaan: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
Bastiaan is geboren op 29-11-1787, zoon van Hermen Buter en Grietjen Coets. Hij is gedoopt op 29-11-1787. Bastiaan is overleden op 26-09-1817 in Zwolle, 29 jaar oud.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 19-07-1838 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrikus Kempe, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrikus: Aktenr. 77
Johanna weduwe van Bastiaan Buter
Hendrikus is geboren op 02-11-1796 in Deventer, zoon van Waander Kempe en Janna Sippenveld. Hendrikus is overleden op 13-11-1877 in Zwolle, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1877 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Schutter
III. Geerlig Brinkhuis, geboren op 28-04-1793 in Zwolle (zie 16).
IV. Aaltje Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren op 07-05-1798 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 32). Aaltje is overleden op 15-02-1868 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 11-04-1822 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jacob van Oorschot, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jacob: Aktenr. 24
Wettiging 1 kind
Jacob is geboren op 19-09-1798 in Zwolle, zoon van Samuel van Oorschot en Geertruij van Dijk.
Beroep:
Wijnkopersknecht
34 Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05] geboren op 11-12-1765 in Zwolle. Michiel is overleden op 06-07-1852 in Zwolle, 86 jaar oud.
Beroep:
Slager, opziener slachthuis, keurmeester
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 9]    [grootvader moederszijde bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Michiel trouwde (2) omstreeks 1802 in Zwolle met Geesje Thalen (±1763-1835), ongeveer 39 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1790 in Zwolle met
35 Berendina Schotters. Berendina is overleden vóór 1802.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje van Oorschot, geboren op 13-05-1791 in Zwolle, dochter van Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05] (zie 34). Aaltje is overleden op 13-05-1831 in Zwolle, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1831 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 185 : Reg.nr. 15277 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Alijda van Oorschot
Beroep:
Bakketsche
Aaltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 30-05-1811 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan van Dijk, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14554 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: vader bruidegom en vader bruid wonende te Zwolle
Jan is geboren op 14-06-1783 in Zwolle, zoon van Jan van Dijk en Aleijda Braskamp.
Beroep:
Broodbakker
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 05-04-1821 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Engelbertus Keijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Engelbertus: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Aaltje(n) weduwe van Jan van Dijk
Engelbertus is geboren in 09-1794 in Hattem, zoon van Georg Keijl en Sara Judith Goudsteen. Hij is gedoopt op 07-09-1794 in Hattem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engelbertus: DTB Dopen : Reg.nr. 851 : Akteplaats: Hattem
Beroep:
Bakker
II. Elsjen van Oorschot, geboren op 15-03-1793 in Zwolle (zie 17).
III. Matthijs van Oorschot, geboren op 01-01-1797 in Zwolle, zoon van Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05] (zie 34).
Beroep:
Slager
Matthijs trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1823 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Henderica ter Stege, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Henderica: Aktenr. 61 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Henderica is geboren op 07-12-1800 in Noordhorn, dochter van Jan ter Stege en Hendrica Scholten. Zij is gedoopt op 07-12-1800 in Noordhorn.
Beroep:
Dienstmaagd
36 Raijer Bruinsen [par/002/07.06].
Beroep:
Vischer, vischkoper
Hij trouwde met
37 Maria van Kempen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bruins Bruinsen, geboren op 11-10-1788 (zie 18).
II. Johanna Bruins, geboren op 09-05-1794 in Zwolle, dochter van Raijer Bruinsen [par/002/07.06] (zie 36).
Notitie bij Johanna: Ook Johanna Rajer Bruins
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1819 in Zwolle [bron: Gelders Archief] met Lambertus Roef, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Lambertus: Aktenr. 99
Lambertus is geboren op 14-03-1790 in Vollenhove, zoon van Elisabeth Jans Post.
Beroep:
Boerenarbeider
38 Hendrik Kuiper [par/002/07.07].
Beroep:
Linnenwever
Hij trouwde met
39 Fenneken Baarschers.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken (Jennegien) Kuiper, geboren op 12-01-1796 in Almelo (zie 19).
40 Nn Nn.
Hij trouwde met
41 Zwaantje Evers geboren in 07-1772 in Kerkdorp. Zij is gedoopt op 26-07-1772 in Den Ham.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Grooters, geboren in 01-1798 in Den Ham (zie 20).
42 Hendrik Huisman [par/002/07.08] geboren in 12-1749 in Noordmeer. Hij is gedoopt op 07-12-1749 in Den Ham.
Notitie bij Hendrik: Opm.: ook Hendrik Gerritsen en Hendrik Stroefhart
Hij trouwde, ongeveer 51 jaar oud, omstreeks 1800 met
43 Aaltje Gerrits.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerridina Huisman, geboren in 01-1803 in Noordmeer (zie 21).
44 Klaas Kotten geboren omstreeks 1759 in Hardenberg Ambt. Klaas is overleden op 03-02-1846 in Den Ham, ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 8
Notitie bij Klaas: ook Klaas Klaassen
Beroep:
Landbouwer, wever
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 04-12-1791 in Den Ham met de 22-jarige
45 Frederika (Fredrica) Schierholt geboren op 12-03-1769 in Den Ham. Frederika is overleden op 07-10-1837 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1837 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 52
Beroep:
Landbouwster, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kotten, geboren omstreeks 1796 in Den Ham (zie 22).
II. Hermanus Kotten, geboren in 09-1798 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 44). Hij is gedoopt op 30-09-1798 in Den Ham. Hermanus is overleden op 26-01-1867 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1867 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 11
Beroep:
Wever
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 31-01-1827 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willemina Kippe, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Willemina: Aktenr. 1
Willemina is geboren omstreeks 1800 in Den Ham, dochter van Albertus Kippe en Hendrica Arends. Willemina is overleden op 07-05-1880 in Den Ham, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1880 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 60
III. Zwaantje Kotten, geboren omstreeks 1802 in Den Ham, dochter van Klaas Kotten (zie 44). Zwaantje is overleden op 14-08-1873 in Den Ham, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 98
Beroep:
Boerwerkster
Zwaantje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-07-1823 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Mannes Gerrits, 21 of 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Mannes: Aktenr. 11
Mannes is geboren in 1801 in Den Ham. Mannes is overleden op 30-03-1873 in Den Ham, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 40
Beroep:
Kleermaker
IV. Hendrikus Kotten, geboren omstreeks 1805 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 44). Hendrikus is overleden op 04-02-1858 in Den Ham, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1858 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
Hendrikus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 23-04-1836 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Mi(e)ne Weideman, ongeveer 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Mi(e)ne: Aktenr. 4 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
Miene weduwe van Hermannus van Laar
Mi(e)ne is geboren omstreeks 1802 in Den Ham, dochter van Jan Weideman en Maria Lucassen. Mi(e)ne is overleden op 24-05-1860 in Den Ham, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1860 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mi(e)ne: Aktenr. 49
Mi(e)ne is weduwe van Hermannus van Laar (±1802-1835), met wie zij trouwde op 15-01-1831 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Arbeidster, naaister
46 Hermanus Kuiper.
Notitie bij Hermanus: Ook Hermenus Gerrits
Hij trouwde omstreeks 1790 met de ongeveer 34-jarige
47 Maria Jans Kelder geboren op 02-05-1756 in Sibrulo.
Notitie bij Maria: Ook Maria Kelderman
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kuiper, geboren omstreeks 1789 in Den Ham, zoon van Hermanus Kuiper (zie 46). Hendrik is overleden op 16-01-1872 in Den Ham, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1872 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Hendrik:
(1) trouwde met Hendrika Jansen. Hendrika is geboren op 02-05-1792. Hendrika is overleden op 24-04-1820 in Den Ham, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1820 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 29-11-1821 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jennigje Brakert, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jennigje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Hamm
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika Jansen
Jennigje is geboren omstreeks 1792 in Ommen, dochter van Gerrit Brakert (of Jansen) en Lubbe Jansen. Jennigje is overleden op 11-08-1873 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jennigje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
II. Gerridina Kuiper, geboren omstreeks 1794 in Den Ham (zie 23).
48 Hendrik Gerritzen Rozeboom geboren omstreeks 1746 in Bennekom. Hendrik is overleden op 28-03-1824 in Bennekom (Ede), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 38
Beroep:
Dagloner
Hendrik trouwde (2) op 20-01-1809 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Petertje (Petronella) Hendriks (geb. 1764), 44 of 45 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op 30-07-1769 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Helena (Leentje) Janse(n) (zie 49 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Helena en Hendrik vond plaats op 30-07-1769 in Bennekom.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Helena: Kerkelijke gemeente : Bennekom : Pagina 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
49 Helena (Leentje) Janse(n). Zij is gedoopt in Herveld. Helena is overleden op 23-03-1805 in Bennekom (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendriksen Rozeboom, geboren in 12-1770 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 48). Hij is gedoopt op 09-12-1770 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 115 volgnr. op pagina 19 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op 25-06-1839 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 83
Beroep:
Arbeider, dagloner
Gerrit trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 10-12-1812 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Willempje (Willemken) Korthals, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Willempje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willempje is geboren op 24-09-1791 in Oosterbeek, dochter van Derk Hendriks Corthals en Jenneke Gerrits Rooseboom. Zij is gedoopt op 25-09-1791 in Oosterbeek [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willempje: Kerkelijke gemeente: Oosterbeek : Pagina: 43 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1331 : Doopplaats: Oosterbeek
Willempje is overleden op 03-04-1859 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willempje: Aktenr. 61
Beroep:
Boeremeid, spinster
II. Jan Hendrikse Rooseboom, geboren op 02-07-1773 in Bennekom (zie 24).
III. Maas (Hendriksen) Rosenboom, geboren op 26-08-1777 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 48). Hij is gedoopt op 31-08-1777 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maas: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Maas is overleden op 12-07-1845 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maas: Aktenr. 132
Notitie bij Maas: Opm.: ook Maas Rozeboom en Maas Rozenboom
Beroep:
Arbeider
Maas trouwde, 29 jaar oud, op 29-03-1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Catharina (Catriena) Peters(en) (ook van de Craats), 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in 03-1777 in Bennekom, dochter van Peter Gerritsen van de Kraats en Aaltjen Eduarts van Maanen. Zij is gedoopt op 07-03-1777 in Bennekom. Catharina is overleden vóór 1845, ten hoogste 68 jaar oud.
IV. Willem Hendriksen Roosenboom, geboren in 07-1781 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 48). Hij is gedoopt op 13-07-1781 in Bennekom.
V. Elizabeth Rozeboom, geboren op 29-11-1785 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 48). Zij is gedoopt op 04-12-1785 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 42 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Elizabeth is overleden op 28-11-1834 in Bennekom (Ede), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 157 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Elizabeth: ook Elizabeth Rose(n)boom
Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op 22-03-1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Hendrik (Dirksen) Korthals, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1781 in Oosterbeek, zoon van Derk Hendriks Corthals en Jenneke Gerrits Rooseboom. Hendrik is overleden op 09-02-1837 in Bennekom (Ede), ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider
VI. Jacobje Hendriksen Rozeboom (Roseboom), geboren op 31-12-1794 in Bennekom, dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 48). Jacobje is overleden op 07-08-1833 in Veenendaal (Geldersch) (Ede), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobje: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boeremeid, spinster
Jacobje trouwde, 18 jaar oud, op 28-09-1813 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief] met Henri Joseph van Ravenswaaij, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobje en Henri: Aktenr. 15 : Reg.nr. 313-02 : Akteplaats: Veenendaal
Henri is geboren op 22-10-1790 in Eperlecque (Frankrijk, zoon van Hendrik van Ravenswaaij en Jeanne Therése Julie Broüart. Henri is overleden op 23-03-1860 in Ede, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henri: Aktenr. 63
Henri trouwde later op 03-11-1838 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje van Zwanenburg (1813-1845).
Notitie bij Henri: ook wel Rabenswaaij
Beroep:
Arbeider, landbouwer, wolkammer
50 Gerrit (Hendriksen) van de Berg geboren in 02-1732 in Bennekom. Hij is gedoopt op 24-02-1732 in Bennekom. Gerrit is overleden op 25-02-1813 in Bennekom, 80 of 81 jaar oud.
Beroep:
Heetmaaier
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1760 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Derkje Aartsen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Derkje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 153 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
51 Derkje Aartsen geboren in 04-1739 in Bennekom. Zij is gedoopt op 05-04-1739 in Bennekom. Derkje is overleden op 17-03-1800 in Bennekom, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Gerritsen, geboren op 08-10-1761 in Bennekom, zoon van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 50). Hij is gedoopt op 11-10-1761 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 109 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Hendrik is overleden op 05-08-1811 in Bennekom, 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-08-1811 in Bennekom.
II. Gerritje (Gerritssen) van de Berg, geboren op 13-02-1776 in Bennekom (zie 25).
III. Geurtje (Gerritsen) van den Berg, geboren op 13-02-1776 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 50). Zij is gedoopt op 18-02-1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Geurtje is overleden op 02-02-1850 in Bennekom (Ede), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurtje: Aktenr. 28
Geurtje trouwde, 29 jaar oud, op 23-06-1805 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit (Jansen) Geurtsen, 44 jaar oud, nadat zij op 01-06-1805 in Ede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Gerrit: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 93 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 591 : Akteplaats: Ede
Gerrit is geboren in 04-1761 in Lunteren, zoon van Geurt Jansen en Hendrikje Gerritse. Hij is gedoopt op 01-04-1761 in Lunteren [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Lunteren : Pagina: 91 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 593 : Doopplaats: Lunteren
Gerrit is overleden op 01-08-1846 in Ede, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 121
Notitie bij Gerrit: ook Gerrit van Steenbeek
Beroep:
Arbeider
IV. Harmijntje (Hermina) Gerritsen, geboren op 21-11-1778 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 50). Zij is gedoopt op 29-11-1778 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmijntje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 22 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Harmijntje is overleden op 21-08-1811 in Wageningen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmijntje: Aktenr. 16
Harmijntje trouwde met Jacob Gijsbertsen. Jacob is geboren in 09-1778 in Ede, zoon van Gijsbert Reijersen en Jannetje Hendriks. Hij is gedoopt op 13-09-1778 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 22 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 587.2 : Akteplaats: Ede
Jacob is overleden op 25-09-1831 in Wageningen, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 97 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Jacob trouwde later op 20-05-1820 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrikje Hendriksen Cleijer (±1795-1878).
Beroep:
Landbouwer, arbeider
54 Nn Nn.
Hij begon een relatie met
55 Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen geboren op 20-12-1772 in Maanen (Ede). Zij is gedoopt op 25-12-1772 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderijna: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 3 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 587.2 : Doopplaats: Ede
Kind uit deze relatie:
I. Gerritje (Reijertje) Gerritsen, geboren op 16-10-1792 in Bennekom (Ede) (zie 27).
56 Gert Arissen [par/002/07.10]. Gert is overleden na 1818.
Notitie bij Gert: Opm.: ook Ger Teunissen
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde omstreeks 1770 in Driel met de ongeveer 24-jarige Elisabeth (Lijsbet) Hendriks. De scheiding tussen Elisabeth en Gert werd uitgesproken..
57 Elisabeth (Lijsbet) Hendriks geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Elisabeth is overleden op 08-10-1818 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij Elisabeth: Opm.: ook Elisabeth Rijke
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Arissen, geboren omstreeks 1771 in Driel (zie 28).
58 Jan Jans(s)en Kooijer geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden). Jan is overleden op 06-02-1838 in Velp (Rheden), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: Ook Jan Jansen
Beroep:
Tabaksplanter
Jan trouwde (2) op 24-08-1815 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Rijntje Wiecherink (1769-1834), 46 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 29 jaar oud, op 03-05-1783 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Hermina (Harmiena) Takken (zie 59 hieronder). De scheiding tussen Hermina en Jan werd uitgesproken..

Notitie bij het huwelijk van Jan en Hermina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1358 : Akteplaats: Rheden
Opm.: beide wonende op de Steeg en getrouwd te Elkum
59 Hermina (Harmiena) Takken geboren op 16-12-1759 in Hall (Brummen). Zij is gedoopt op 16-12-1759 in Hall (Brummen) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Kerkelijke gemeente: Hall : Pagina: 53 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 373 : Doopplaats: Hall
Hermina is overleden op 23-07-1811 in Velp (Rheden), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 18 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Boerenwerk doende
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jansen Kooijer, geboren op 04-11-1783 in Rheden, zoon van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 58). Hij is gedoopt op 09-11-1783 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 83 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Jan is overleden op 14-06-1862 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 348
Beroep:
Daghuurder, arbeider
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 27-04-1816 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Janna Molenbrug, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Janna is geboren op 15-08-1775 in Vorden, dochter van Garret Jan Molenbrug en Jenneke Kamphuisen. Janna is overleden op 08-11-1838 in Velp (Rheden), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 110
Notitie bij Janna: Ook Meulenbrug
II. Willemina Jansen Kooijer, geboren op 10-06-1785 in Rheden, dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 58). Zij is gedoopt op 12-06-1785 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 97 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Willemina is overleden op 31-03-1869 in Driel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 16
Beroep:
Dienstmeid
Willemina trouwde, 41 jaar oud, op 28-06-1826 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Adolph Roelofsen, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Adolph: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4123 : Akteplaats: Heteren
Adolph is geboren in 04-1785 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Hij is gedoopt op 10-04-1785 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adolph: DTB Dopen : Reg.nr. 949 : Doopplaats: Heteren
Adolph is overleden vóór 1869, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
III. Elsken Jansen Kooijer, geboren op 05-05-1787 in Rheden, dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 58). Zij is gedoopt op 06-05-1787 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsken: Kerkelijke gemeente : Rheden : Pagina: 112 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
IV. Jansen, levenloos geboren kind, geboren in 12-1790 in Velp, kind van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 58). Hij of zij is begraven op 06-12-1790 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 21 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 1383 : Begraafplaats: Velp
V. Maria Jansen, geboren omstreeks 1791 in Velp (Rheden), dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 58). Maria is overleden op 02-02-1869 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9
Beroep:
Dienstmeid, tabaksplantster
Maria:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 07-11-1814 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anthonie Elbert Massink, 41 of 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Anthonie: Aktenr. 16
Anthonie is geboren in 1772 in Valburg (Overbetuwe), zoon van Evert Lucas Massinck en Teuntje van Beem. Anthonie is overleden op 27-07-1817 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 44 of 45 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-05-1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Peter Roelofsen, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Peter: Aktenr. 9
Maria weduwe van Anthonie Elbert Massing
Peter is geboren omstreeks 1789 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Peter is overleden op 14-08-1881 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 28
Notitie bij Peter: Ook Roelofzen
Beroep:
Tabaksplanter, landbouwer
VI. Jacobus Janssen, geboren omstreeks 1794, zoon van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 58). Jacobus is overleden op 13-06-1813 in Velp, ongeveer 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Koijer
VII. Johanna Jansen, geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden) (zie 29).
VIII. Sandrina Jansen Koijer, geboren in 08-1799 in Velp, dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 58). Zij is gedoopt op 04-08-1799 in Velp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Sandrina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 66 volgnr.op pagina 13 : Reg.nr. 1378 : Doopplaats: Velp
Sandrina is overleden op 26-05-1866 in Velp (Rheden), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Sandrina: Aktenr. 87 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Sandrina: Ook Alexandriana Jansen
Sandrina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 30-05-1821 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan (Teunissen) Klaasen, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Gerrit: Aktenr. 44 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Gerrit is geboren op 26-01-1794 in Broek (Voorst), zoon van Teunis Klaasen en Aaltjen Knopers. Hij is gedoopt op 02-02-1794 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Aleida Knopers.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 163 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Gerrit is overleden op 03-12-1827 in Arnhem, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 337 : Reg.nr. 380 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Landbouwer, dagloner
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 06-10-1830 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Peter Gerrit van Zelm, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Peter: Aktenr. 81 : Reg.nr. 145 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Sandrina weduwe van Gerrit Jan Klaasen
Peter is geboren in 12-1804 in Arnhem, zoon van Nicolaas van Zelm en Elisabeth Elderink. Hij is gedoopt op 23-12-1804 in Arnhem. Peter is overleden op 17-04-1882 in Velp (Rheden), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 89 : Reg.nr. 3161 : Akteplaats: Rheden
Peter trouwde later op 18-12-1869 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jantjen Radstake (1821-1893).
Beroep:
Verwersknecht
60 Johannes Maijers [par/002/07.11].
Notitie bij Johannes: Opm.: ook Meijers
Hij trouwde met
61 Johanna Willemsen.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus (Gerard) Meijers, geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep) (zie 30).
II. Cathrina Meijers, geboren op 15-05-1792 in Groesbeek, dochter van Johannes Maijers [par/002/07.11] (zie 60). Cathrina is overleden op 17-10-1857 in Groesbeek, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-10-1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cathrina: Aktenr. 118
Cathrina trouwde, 38 jaar oud, op 06-07-1830 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Gradus Jochoms (Jochems), 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cathrina en Gradus: Aktenr. 9
Gradus is geboren op 20-11-1798 in Groesbeek, zoon van Willem Jochoms en Maria Wijers. Gradus is overleden op 24-07-1878 in Groesbeek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gradus: Aktenr. 71
Beroep:
Arbeider, bezembinder
62 Gerrit van der Horst geboren op 14-01-1756. Hij is gedoopt op 14-01-1756 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Valburg en Hoemoet : Pagina: 38 volgnr. op pagina 26 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Beroep:
Tabaksplanter, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 22-07-1787 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Toontje (Teuntje) Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Toontje: Kerkelijke gemeente: Elst : Pagina: 134 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 649 : Akteplaats: Elst
63 Toontje (Teuntje) Janssen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritje van der Horst, geboren op 13-06-1788 in Homoet (Valburg) (zie 31).
II. Johanna van der Horst, geboren op 01-01-1790 in Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 62). Zij is gedoopt op 01-01-1790 in Homoet.
Beroep:
Dienstmaagd
Johanna trouwde, 33 jaar oud, op 30-05-1823 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Klaas Schouten, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Klaas: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5074 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Klaas is geboren op 17-10-1789 in Lent (Nijmegen), zoon van Evert Schouten en Wesselina Wiskamp. Hij is gedoopt op 17-10-1789 in Lent (Nijmegen).
Beroep:
Arbeider
III. Hendrik Jan van der Horst, geboren op 22-12-1794 in Homoet, zoon van Gerrit van der Horst (zie 62). Hendrik trouwde met Hendrina de Vries.
IV. Geertruij van der Horst, geboren op 04-01-1797 in Valburg-Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 62).
 

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs) geboren omstreeks 1720 in Zwolle.
Notitie bij Geerli(n)g: Omstreeks Geerlig Brinkhuis, beroep bakker, man van Johanna Lemrik (van Lennip), woont Voorstraat 79.
Registratie van alle huizen 1812, 1e wijk, pag. 40-41
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 14-06-1745 Bron: lidmatenboek 3 pagina 258)
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-05-1744 in Zwolle [bron: Trouwboek RBSO] met Johanna (Janna) Lemrik (van Lennip). Geerli(n)g en Johanna gingen op 25-04-1744 in Zwolle in ondertrouw [bron: Ondertrouwboek RBSO nr 731 pagina 414].
65 Johanna (Janna) Lemrik (van Lennip).
Notitie bij Johanna: Janna van Lennep woont op 17 -12-1736 in de Nieuwstraat
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 17-12-1736 Bron: Lidmatenboek 3 pagina 177)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren in 12-1744 in Zwolle (zie 32).
II. Nicolaas Brinkhuis, geboren in 04-1746 in Zwolle, zoon van Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 64). Hij is gedoopt op 10-04-1746 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 705 pagina 88].
Religie:
Ned. Herv.
68 Mathias (Matijs) van Oorschot geboren omstreeks 13-06-1727 in Zwolle. Mathias is overleden op 16-04-1778 in Zwolle, ongeveer 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-09-1752 in Zwolle met de 17-jarige
69 Hendrica Smits geboren op 18-07-1735 in Zwolle.
Beroep:
Koopvrouw in kruidenierswaren
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus van Oorschot, geboren op 26-05-1755, zoon van Mathias (Matijs) van Oorschot (zie 68).
Beroep:
Timmermansknecht
Hermannus:
(1) trouwde, ten hoogste 56 jaar oud, vóór 1811 met Derkje Passink. Derkje is overleden vóór 1811.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 24-05-1811 in Zwolle met Aleida Bloemen, 61 jaar oud. Aleida is geboren op 30-04-1750, dochter van Wijnand Bloemen en Johanna Focking. Aleida is overleden op 22-04-1829 in Zwolle, 78 jaar oud.
Notitie bij Aleida: Opm.: ook Bloemert
II. Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05], geboren op 11-12-1765 in Zwolle (zie 34).
82 Evert Zwiers [par/002/08.08].
Hij trouwde met
83 Jennechien Wilms.
Kind uit dit huwelijk:
I. Zwaantje Evers, geboren in 07-1772 in Kerkdorp (zie 41).
88 Klaas Kotten [par/002/08.09].
Hij trouwde met
89 Hendrikje Hendriks Derks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaas Kotten, geboren omstreeks 1759 in Hardenberg Ambt (zie 44).
90 Hendrik Jan Schierholt geboren in 11-1743 in Den Ham. Hij is gedoopt op 24-11-1743 in Den Ham.
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde met
91 Hendrica Lambertsen ten Have geboren op 30-04-1741 in Den Ham.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frederika (Fredrica) Schierholt, geboren op 12-03-1769 in Den Ham (zie 45).
II. Hermannus Schierholt, geboren in 1773, zoon van Hendrik Jan Schierholt (zie 90).
III. Gerrit Jan Schierholt, geboren omstreeks 1775 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Schierholt (zie 90). Gerrit is overleden op 20-05-1856 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 18
Beroep:
Weever, arbeider
Gerrit trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 09-03-1815 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geesje Berends Nijmeijer, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geesje: Aktenr. 8
Geesje is geboren omstreeks 1787 in Den Ham, dochter van Bernardus Berends en Anne Maria Zwiers. Geesje is overleden op 24-06-1849 in Den Ham, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geesje: Aktenr. 26
Beroep:
Arbeidster
IV. Hermina Schierholt, geboren in 1781, dochter van Hendrik Jan Schierholt (zie 90).
92 Gerrit Asses Kuiper [par/002/08.10].
Hij trouwde met
93 Geertje Lucassen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermanus Kuiper (zie 46).
94 Jan Geerts Kelder [par/002/08.11] geboren omstreeks 1707 in Sibrulo. Jan is overleden omstreeks 1790 in Sibrolo, ongeveer 83 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1738 in Vriezenveen met de ongeveer 26-jarige
95 Hendrikjen Arends Geugies geboren op 06-07-1712 in Vriezenveen. Hendrikjen is overleden omstreeks 1780 in Sibrolo, ongeveer 68 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Jans Kelder, geboren op 02-05-1756 in Sibrulo (zie 47).
96 Geurt (Gerritsen) Roseboom geboren omstreeks 1697 in Bennekom. Geurt is overleden op 17-02-1773 in Bennekom, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven in Bennekom.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 08-02-1728 in Bennekom met de ongeveer 28-jarige
97 Cornelia Everts geboren omstreeks 1700 in Bennekom. Cornelia is overleden op 01-11-1763 in Bennekom, ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Geurtsen) Rozeboom, geboren op 07-11-1728 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 96). Hij is gedoopt op 07-11-1728 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 43 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op 17-02-1773 in Bennekom (Ede), 44 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, veehouder
II. Gerritje Geurtsen Roseboom, geboren in 01-1730 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 96). Zij is gedoopt in 01-1730 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 131 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden in 08-1795 in Lienden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-1795. Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op 15-04-1752 in Wageningen [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Bartholomeus Claassen (Bart) van Donselaar, ongeveer 25 jaar oud. Bart is geboren omstreeks 1727 in Bennekom. Bart is overleden op 05-04-1789 in Bennekom, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven op 09-04-1789 in Bennekom.
III. Evert (Geurtsen) Roseboom, geboren op 03-07-1732 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 96). Hij is gedoopt op 03-08-1732 in Bennekom. Evert is overleden op 15-01-1811 in Bennekom, 78 jaar oud. Hij is begraven op 19-01-1811 in Bennekom.
Beroep:
Daghuurder, landbouwer, arbeider
Evert trouwde, 27 jaar oud, op 03-02-1760 in Bennekom met Anneken (Cornelissen) van den Born, 25 jaar oud, nadat zij op 05-01-1760 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan. Anneken is geboren op 03-11-1734 in Bennekom, dochter van Cornelis Jansen van den Born en Nieske Gerrits van Roekel. Zij is gedoopt op 07-11-1734 in Bennekom. Anneken is overleden op 29-03-1807 in Bennekom, 72 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1807 in Bennekom.
Beroep:
Huisvrouw, arbeidster
IV. Jan (Geurtsen) Roseboom, geboren in 11-1734 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 96). Hij is gedoopt op 14-11-1734 in Bennekom. Jan is overleden op 20-04-1801 in Velsen, 66 jaar oud.
Beroep:
Wagenknecht
V. Brentien (Geurtsen) (Bregje) Rooseboom, geboren in 07-1737 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 96). Zij is gedoopt op 23-07-1737 in Bennekom. Brentien is overleden vóór 1760 in Bennekom, ten hoogste 23 jaar oud.
VI. Derk Geurtsen Rozeboom, geboren in 02-1740 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 96). Hij is gedoopt op 28-02-1740 in Bennekom. Derk is overleden op 18-11-1805 in Bennekom (Ede), 65 jaar oud.
Notitie bij Derk: ook Rooseboom
Derk trouwde, 31 jaar oud, op 03-11-1771 in Bennekom met Petronella Jacobs Pluim, 25 jaar oud. Petronella is geboren in 05-1746 in Bennekom. Zij is gedoopt op 15-05-1746 in Bennekom. Petronella is overleden op 21-11-1805 in Bennekom, 59 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Ook Jacobsen
VII. Gerritje Geurtsen Rozeboom, geboren in 04-1745 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 96). Zij is gedoopt op 02-05-1745 in Bennekom. Gerritje is overleden in Bennekom (Ede). Gerritje trouwde, 39 jaar oud, op 16-10-1784 in Wageningen met Anthonie Brandsen, ongeveer 39 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Anthonie: Anthonie weduwnaar van Hendrikje van Bleek
Anthonie woonde te Lienden
Anthonie is geboren omstreeks 1745 in Wageningen, zoon van Brand Brandsen en Elisabeth Smits. Anthonie is overleden op 29-12-1829 in Oosterbeek (Renkum), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonie: Aktenr. 46
Anthonie is weduwnaar van Hendrikje van Bleek (ovl. vóór 1784).
Notitie bij Anthonie: ook Brandse
Functie:
Kleermaker
VIII. Hendrik Gerritzen Rozeboom, geboren omstreeks 1746 in Bennekom (zie 48).
100 Hendrick Jan Gerritsen Mateman geboren in Bennekom.
Notitie bij Hendrick: Opm.: Hendrik Jan Gerritsen Mateman (van de Blaasbalk)
Hij trouwde op 04-04-1728 in Bennekom met de 18-jarige
101 Gerritje Jansen van Westerveld geboren in 02-1710 in Bennekom. Zij is gedoopt op 12-02-1710 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Hendriksen) van de Berg, geboren in 02-1732 in Bennekom (zie 50).
102 Jansen Aart.
Hij trouwde met
103 Marijtje Jansen van Westerveld geboren in 09-1708 in Bennekom. Zij is gedoopt op 23-09-1708 in Bennekom. Marijtje is overleden op 20-05-1746 in Bennekom, 37 jaar oud. Zij is begraven op 25-05-1746 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Derkje Aartsen, geboren in 04-1739 in Bennekom (zie 51).
110 Gerrit Jacobsen [par/002/08.12].
Hij trouwde met
111 Hendrikje Ottes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen, geboren op 20-12-1772 in Maanen (Ede) (zie 55).
114 Hendrik Rijken [par/002/08.13].
Beroep:
Tabaksplanter
Hij begon een relatie met
115 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Elisabeth (Lijsbet) Hendriks, geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) (zie 57).
116 Jannes Jansen [par/002/08.14].
Hij trouwde met
117 Elske Jansen Willemsen.
Notitie bij Elske: Ook Elske Jansen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jans(s)en Kooijer, geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden) (zie 58).
II. Hermina Jansen, geboren omstreeks 1762, dochter van Jannes Jansen [par/002/08.14] (zie 116). Hermina is overleden na 1820, minstens 58 jaar oud. Hermina:
(1) trouwde met Jan Roering. Jan is overleden vóór 1817.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 27-02-1817 in Westervoort [bron: Gelders Archief] met Matthias Lubbers, ongeveer 70 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Matthias: Aktenr. 2
Matthias weduwnaar van Petronella Gerritsen
Hermina weduwe van Jan Roering
Hij is gedoopt omstreeks 04-1746. Matthias is overleden op 18-01-1820 in Westervoort, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Matthias: Aktenr. 1
Matthias is weduwnaar van Peternella Gerritse.
118 Jacobus Takke [par/002/08.15].
Beroep:
Daghuurder
Hij trouwde met
119 Willemina Bosboom Hermsen.
Beroep:
Daghuurster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermina (Harmiena) Takken, geboren op 16-12-1759 in Hall (Brummen) (zie 59).
124 Gerardus (Gerrit) van der Horst [par/002/08.16].
Hij trouwde op 15-12-1747 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Elisabeth: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 28 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
125 Elisabeth Hendriksen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Willem van der Horst, geboren in 03-1748 in Valburg en Homoet, zoon van Gerardus (Gerrit) van der Horst [par/002/08.16] (zie 124). Hij is gedoopt op 15-03-1748 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 37 volgnr. op de pagina 9 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
II. Gerrit van der Horst, geboren op 14-01-1756 (zie 62).
 

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Wolter Brinkhuis geboren op 06-12-1685 in Zwolle.
Notitie bij Wolter: Wolter en Aleyda vertrekken op 23-12-1712 naar Deventer en komen met attestatie terug uit Deventer op 21-09-1716.
Op 19-05-1719 begraven ze een kind op het Broerenkerkhof en op 13-03-1722 wederom.
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis in maart 1710)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 09-07-1712 in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis] met
129 Aleyda Brillemansz.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Brinkhuis, dochter van Wolter Brinkhuis (zie 128).
II. Barnardus Brinkhuis, zoon van Wolter Brinkhuis (zie 128).
III. Johannes Brinkhuis, zoon van Wolter Brinkhuis (zie 128).
IV. Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren omstreeks 1720 in Zwolle (zie 64).
136 Michiel van Oorschot [par/002/09.13].
Hij trouwde op 05-05-1726 in Zwolle met
137 Hendrika van der Vegt. Hendrika is overleden omstreeks 09-05-1759 in Zwolle.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mathias (Matijs) van Oorschot, geboren omstreeks 13-06-1727 in Zwolle (zie 68).
180 Frederik Jans Schierholt [par/002/09.10].
Beroep:
Koopman
Hij trouwde met
181 Hermine Mensing.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Schierholt, geboren in 11-1743 in Den Ham (zie 90).
182 Peter ten Have [par/002/09.11].
Beroep:
Koopman
Hij trouwde met
183 Maria Hannes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrica Lambertsen ten Have, geboren op 30-04-1741 in Den Ham (zie 91).
192 Gerrit Aerts Rooseboom geboren omstreeks 1655 in Bennekom (Ede). Gerrit is overleden in 1732 in Bennekom, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit woonde aan de Halderbrink te Bennekom en pachte aldaar land van de kerk.
(zie Kerkmeesters rekeningen no. 243 en 249 oud arch. Ede)
Beroep:
Landbouwer, veehouder
Gerrit trouwde (2), ongeveer 42 jaar oud, op 03-06-1697 in Bennekom met Aeltien Jans.
Hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op 06-02-1681 in Bennekom met de ongeveer 31-jarige Brandje (Brantie) Hendricks (zie 193 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Brandje en Gerrit vond plaats op 06-02-1681 in Bennekom.
193 Brandje (Brantie) Hendricks geboren omstreeks 1650 in Slunt (onder Ede). Brandje is overleden in 1697, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik (Gerritsen) Rosenboom, geboren op 15-01-1688 in Bennekom, zoon van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 192). Hij is gedoopt op 15-01-1688 in Bennekom. Hendrik is overleden op 13-06-1757 in Bennekom, 69 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, veehouder
Religie:
Ned. Herv.
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 26-10-1710 in Bennekom met Saartjen Aarts, ongeveer 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Saartjen: Beide wonende op den Dolder
Saartjen is geboren omstreeks 1670 in Veenendaal. Saartjen is overleden op 03-03-1731 in Bennekom, ongeveer 61 jaar oud.
Beroep:
Boerin
Religie:
Ned. Herv.
II. Aartje (Aertie Gerritsen) Rozeboom, geboren op 01-01-1690 in Bennekom, dochter van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 192). Zij is gedoopt op 17-01-1690 in Bennekom.
III. Willemijntje (Gerritsen) Roseboom, geboren op 13-12-1691 in Bennekom, dochter van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 192). Zij is gedoopt op 13-12-1691 in Bennekom. Willemijntje is overleden in 1728 in Bennekom, 36 of 37 jaar oud. Willemijntje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 19-04-1711 in Bennekom met Willem Hendricks van Campen, ongeveer 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-04-1711 in Bennekom. Willem is geboren omstreeks 1680 in Wageningen. Willem is overleden vóór 18-01-1728 in Bennekom, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem had land aan de Dijkgraaf te Bennekom
Beroep:
Landbouwer, veehouder
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 12-02-1728 in Rhenen met Derck Cornelissen (van Achterbergh), 48 jaar oud, nadat zij op 18-01-1728 in Bennekom in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Derck: Derck weduwnaar van Willemken Hendericks
Derck is geboren op 04-01-1680 in Rhenen, zoon van Cornelis Geurtsen en Hendrikje Dirksen. Hij is gedoopt op 04-01-1680 in Rhenen.
Beroep:
Ruiter
IV. Evert (Gerritsen) Roseboom, geboren op 04-10-1694 in Halderbrink (Bennekom), zoon van Gerrit Aerts Rooseboom (zie 192). Hij is gedoopt op 04-11-1694 in Bennekom. Evert is overleden op 20-12-1766 in Bennekom, 72 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1766 in Bennekom. Evert trouwde, 27 jaar oud, op 19-04-1722 in Bennekom met Lijsbeth Evers (van Eck), 24 jaar oud. Lijsbeth is geboren op 24-09-1697 in Bennekom, dochter van Evert Jacobsen van Eck en Gartien (Gartje en Gerritie) Evertse. Zij is gedoopt op 24-09-1697 in Bennekom. Lijsbeth is overleden op 28-06-1779 in Bennekom, 81 jaar oud. Zij is begraven op 02-07-1779 in Bennekom.
V. Geurt (Gerritsen) Roseboom, geboren omstreeks 1697 in Bennekom (zie 96).
194 Evert Jacobs [par/002/09.12] geboren omstreeks 1675.
Hij trouwde met
195 Gerritje Everts geboren omstreeks 1680.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelia Everts, geboren omstreeks 1700 in Bennekom (zie 97).
200 Gerrit Mateman [par/002/09.14].
Hij trouwde met
201 Aaltje Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrick Jan Gerritsen Mateman, geboren in Bennekom (zie 100).
202 Jan Woutersen van Westerveld.
Hij trouwde met
203 Maria Willemsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marijtje Jansen van Westerveld, geboren in 09-1708 in Bennekom (zie 103).
II. Gerritje Jansen van Westerveld, geboren in 02-1710 in Bennekom (zie 101).
204 Jan Gijsbert.
Hij trouwde met
205 Ariaantje Jacobs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jansen Aart (zie 102).
206 Jan Woutersen van Westerveld (dezelfde als 202).
Hij trouwde met
207 Maria Willemsen (dezelfde als 203).
 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Geerlich Corelisse Brinckhuis [par/002/10.14] geboren omstreeks 1650. Geerlich is overleden op 27-03-1709 in Zwolle, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis].
Notitie bij overlijden van Geerlich: Begraven in de Kruiskerk
Notitie bij Geerlich: Op 28 april 1699 verkrijgt Geerlich het kleinburgerschap van de stad Zwolle met zijn zoontjes Wolter en Arent
Geerlich woont zijn leven lang in de Pauw (dit is een herberg). Een huis tegen de Sassenpoort aangebouwd.
Dit pand staat er nog steeds. Een prachtig pand waarin nu een kapperszaak in is gevestigd.
Religie:
Ned. Herv. (Hij deed belijdenis op 09-06-1662)
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-06-1674 in Zwolle [bron: Leny Brinkhuis] met Hendrickje Arentsz.

Notitie bij het huwelijk van Geerlich en Hendrickje: Geerlich en Hendrickje hebben 9 kinderen.
Wolter is het zesde kind
257 Hendrickje Arentsz.
Notitie bij Hendrickje: Hendrikje woonde aan de Nieuwstad
Religie:
Ned. Herv. (Zij doet belijdenis in april 1675)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arent Brinkhuis, zoon van Geerlich Corelisse Brinckhuis [par/002/10.14] (zie 256).
II. Mergie Brinkhuis, dochter van Geerlich Corelisse Brinckhuis [par/002/10.14] (zie 256). Zij is gedoopt op 28-02-1682 in Zwolle [bron: NH Doopboek nr. 700 pagina 512].
Religie:
Ned. Herv.
III. Wolter Brinkhuis, geboren op 06-12-1685 in Zwolle (zie 128).
384 Aert Rozeboom [par/002/10.15] geboren omstreeks 1620.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1650 met
385 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Aerts Rooseboom, geboren omstreeks 1655 in Bennekom (Ede) (zie 192).
404 Wouter Garts.
Hij trouwde met
405 Stijntien Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Woutersen van Westerveld (zie 202).
406 Wolter Willem. Wolter is overleden na 17-07 (jaar onbekend) in Wijhe.
Hij trouwde met
407 Gerritje Stevens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Willemsen (zie 203).
412 Wouter Garts (dezelfde als 404).
Hij trouwde met
413 Stijntien Nn (dezelfde als 405).
414 Wolter Willem (dezelfde als 406).
Hij trouwde met
415 Gerritje Stevens (dezelfde als 407).
 

Generatie 10 (stamouders)

812 Wolter Gerrits.
Kind van Wolter uit onbekende relatie:
I. Wolter Willem (zie 406).
814 Steven Wijnholt.
Kind van Steven uit onbekende relatie:
I. Gerritje Stevens (zie 407).
828 Wolter Gerrits (dezelfde als 812).
830 Steven Wijnholt (dezelfde als 814).
 

Index (624 personen)

Aalberts, Martha [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,I
Aart, Jansen [Nummer 102]  102
Aarts, Saartjen (*±1670, †03-03-1731) [Schoondochter van 192 en 193]  192,I
Aartsen, Derkje (*?-04-1739, †17-03-1800) [Nummer 51]  51
Aartz (van Eck), Gijsbert (*±1741, †±1804) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,I
Abbink, Hermina (*±1783, †22-11-1865) [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,II
Andel, Elly van (*30-06-1948, †15-08-2013) [Schoondochter van 1]  1,III
Andel, Jan Willem Nicolaas (Jan) van (*01-07-1912, †02-01-2004) [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Arends, Hendrica (*?-11-1770) [Schoonmoeder van zoon van 44 en 45]  44,II
Arentsz, Hendrickje [Nummer 257]  257
Arissen, Elisabeth (*08-03-1828, †05-02-1832) [Dochter van 28 en 29]  28,V
Arissen, Geertruida (*27-12-1858, †26-07-1917) [Nummer 7]  7; 12,III; 14,I; 14,III
Arissen, Gerrit (*03-09-1820, †29-05-1859) [Zoon van 28 en 29]  28,I
Arissen, Gert (†>1818) [Nummer 56]  56
Arissen, Hendrik (*±1771, †16-07-1829) [Nummer 28]  28; 28,I; 28,II; 28,IV; 28,V
Arissen, Hendrina (*15-09-1846, †22-02-1903) [Dochter van 14 en 15]  14,I
Arissen, Hermen (*27-03-1826, †10-02-1903) [Zoon van 28 en 29]  28,IV
Arissen, Hermina (*27-12-1848, †23-09-1852) [Dochter van 14 en 15]  14,II
Arissen, Hermina (*05-12-1855, †05-12-1915) [Dochter van 14 en 15]  14,IV
Arissen, Jan (*20-03-1822, †22-04-1823) [Zoon van 28 en 29]  28,II
Arissen, Jan (*07-06-1824, †<1897) [Nummer 14]  6,II; 14; 14,I; 14,II; 14,III; 14,IV
Arissen, Johanna (*08-01-1851, †18-09-1905) [Dochter van 14 en 15]  14,III
Arnoldissen, Geertruida (*01-12-1834, †26-10-1883) [Schoonmoeder van dochter van 10 en 11]  10,VII
Assies, Aaltje (*26-10-1833, †29-08-1914) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,VII
Baarschers, Fenneken [Nummer 39]  39
Bakker, Jennigje [Schoonmoeder van dochter van 22 en 23]  22,V
Barten, Willem (*?-04-1808, †19-04-1883)  24,II
Beem, Teuntje van [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,V
Beld, Hendrika van den (*17-07-1808) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,I
Benthem, Johanna Hendrika van (*06-09-1810, †05-03-1892) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,III
Berends, Bernardus [Schoonvader van zoon van 90 en 91]  90,III
Berg, Arien van den (*±1783) [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,III
Berg, Gerrit (Hendriksen) van de (*?-02-1732, †25-02-1813) [Nummer 50]  50; 50,I; 50,III; 50,IV
Berg, Gerritje (Gerritssen) van de (*13-02-1776, †11-06-1839) [Nummer 25]  25
Berg, Geurtje (Gerritsen) van den (*13-02-1776, †02-02-1850) [Dochter van 50 en 51]  50,III
Berg, Lambertus van den (*07-08-1828, †18-10-1868) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,III
Bernards, Wilhelmus Henricus (*±1859) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,IV; 4,V
Bie, Wilhelmina Hendrika de (*21-11-1854, †11-03-1942) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,VI
Bleek, Hendrikje van (†<1784)  96,VII
Bloemen, Aleida (*30-04-1750, †22-04-1829) [Schoondochter van 68 en 69]  68,I
Bloemen, Wijnand [Schoonvader van zoon van 68 en 69]  68,I
Bocquet (Bouquet), Catharina Johanna (Catharine Johanna) (*14-08-1795) [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,III
Boekelman, Johanna (Janna) [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,III
Bolder, Hendrikus (*±1853) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 6 en 7]  6,IX
Bombergen, Gerridiena (*14-10-1827, †10-05-1898) [Schoondochter van 16 en 17]  16,IV
Bombergen, Gerrit (*29-01-1792) [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,IV
Bomhoff, Asjen (*07-06-1830, †03-12-1886) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,VII
Bomhoff, Willem (*31-10-1859, †26-05-1903) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,VII
Bonhof, Wendelina (*31-08-1838, †05-10-1909) [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,II
Borgans, Maria Catharina (*±1895) [Schoondochter van 4 en 5]  2; 4,V; 4,VI
Borgans, Mathias Joseph (*27-07-1857, †25-03-1936) [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,V
Borgers, Willemina [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,III
Born, Anneken (Cornelissen) van den (*03-11-1734, †29-03-1807) [Schoondochter van 96 en 97]  96,III
Born, Cornelis Jansen van den (*1706, †04-05-1792) [Schoonvader van zoon van 96 en 97]  96,III
Born, Willemke van den (*18-02-1841, †20-12-1877)  14,I
Bos, Anna Margaretha van den (*±1830) [Schoondochter van 16 en 17]  16,V
Bos, Jan van den [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,V
Bosch, Harmina ten (*02-02-1816, †05-05-1873) [Schoondochter van 24 en 25]  24,VI
Bosch, Niesken (*11-05-1795, †10-08-1827) [Schoonmoeder van zoon van 26 en 27]  26,II
Bosch, Willem ten (*±1774, †09-10-1838) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,VI
Boven, Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus (Leo) van  1,III
Brakert, Jennigje (*±1792, †11-08-1873) [Schoondochter van 46 en 47]  46,I
Brakert (of Jansen), Gerrit [Schoonvader van zoon van 46 en 47]  46,I
Brandsen, Anthonie (*±1745, †29-12-1829) [Schoonzoon van 96 en 97]  96,VII
Brandsen, Brand [Schoonvader van dochter van 96 en 97]  96,VII
Braskamp, Aleijda [Schoonmoeder van dochter van 34 en 35]  34,I
Brillemansz, Aleyda [Nummer 129]  129
Brinckhuis, Geerlich Corelisse (*±1650, †27-03-1709) [Nummer 256]  256; 256,I; 256,II
Brink, Fredrik (Fredrik) van den (*27-07-1865, †25-12-1918) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,VIII
Brink, Gerrit (Frederiks Peters) van den (*24-09-1775, †05-06-1841) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,IV
Brink, Hendrijntje van den (*±1810, †19-10-1890) [Schoondochter van 24 en 25]  24,IV
Brink, Hendrik van den (*24-08-1833, †21-12-1916) [Schoonvader van dochter van 12 en 13]  12,VIII
Brink, Hendrik (Jansen) van den (*20-02-1778, †18-12-1834) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,VII
Brink, Lutje van den (*28-02-1823, †25-02-1914) [Schoondochter van 24 en 25]  12,I; 24,VII
Brinkhuis (levenloos *01-04-1833) [Zoon van 16 en 17]  16,VI
Brinkhuis, Albert (*06-02-1890) [Zoon van 4 en 5]  2; 4,V; 4,VI; 4,VI
Brinkhuis, Albert Antoni (*31-12-1882, †04-01-1883) [Zoon van 4 en 5]  4,I
Brinkhuis, Anna [Dochter van 128 en 129]  128,I
Brinkhuis, Antoni Jacobus (*19-09-1857, †23-12-1936) [Nummer 4]  4; 4,I; 4,II; 4,IV; 4,V; 4,VI; 4,VII; 4,VIII
Brinkhuis, Antoni Jacobus (Antoon) (*29-09-1914, †05-10-1994) [Zoon van 2 en 3]  2,I
Brinkhuis, Antonia Frederika Johanna (*22-09-1897) [Dochter van 4 en 5]  2; 4,VIII; 10,III; 10,VII
Brinkhuis, Arent [Zoon van 256 en 257]  256,I
Brinkhuis, Barnardus [Zoon van 128 en 129]  128,II
Brinkhuis, Elisabeth Petronella (*28-11-1850, †23-12-1852) [Dochter van 8 en 9]  8,IV
Brinkhuis, Frederika Maria (*26-02-1884, †23-09-1895) [Dochter van 4 en 5]  4,II
Brinkhuis, Geerlig (*28-04-1793, †05-05-1852) [Nummer 16]  8; 16; 16,I; 16,III; 16,IV; 16,V; 16,VI
Brinkhuis, Geerlig (*25-05-1846, †03-12-1924) [Zoon van 8 en 9]  8,II
Brinkhuis, Geertruida (Truus) (*11-12-1917, †25-12-1991) [Nummer 1]  1
Brinkhuis, Gerridina (*18-10-1891, †28-02-1923) [Dochter van 4 en 5]  4,V; 4,VI
Brinkhuis, Jacoba (*±1780, †17-02-1849) [Dochter van 32 en 33]  32,I
Brinkhuis, Jacobus (*20-07-1817, †11-04-1902) [Zoon van 16 en 17]  8; 16,I
Brinkhuis, Johanna (*02-04-1789, †16-07-1849) [Dochter van 32 en 33]  32,II
Brinkhuis, Johanna (*17-09-1848, †26-08-1933) [Dochter van 8 en 9]  8,III
Brinkhuis, Johanna (*13-07-1893, †04-11-1894) [Dochter van 4 en 5]  4,VII; 10,VI
Brinkhuis, Johannes [Zoon van 128 en 129]  128,III
Brinkhuis, Johannes Marinus (*14-10-1863, †16-12-1864) [Zoon van 8 en 9]  8,VIII
Brinkhuis, Leendert (Bob) (*03-09-1915, †21-03-1977) [Zoon van 2 en 3]  2,II
Brinkhuis, Machiel (*25-09-1819, †23-04-1875) [Nummer 8]  8; 8,I; 8,II; 8,III; 8,IV; 8,V; 8,VII; 8,VIII; 16; 16,I; 32,I; 34
Brinkhuis, Machiel (*27-10-1854, †21-08-1921) [Zoon van 8 en 9]  8,V
Brinkhuis, Mannes (*19-10-1826, †01-03-1903) [Zoon van 16 en 17]  16,IV
Brinkhuis, Maria (*13-08-1887) [Dochter van 4 en 5]  4,IV
Brinkhuis, Maria Sophia (*07-02-1861, †02-01-1917) [Dochter van 8 en 9]  8,VII
Brinkhuis, Mergie (~28-02-1682) [Dochter van 256 en 257]  256,II
Brinkhuis, Michiel (Chiel) (*14-05-1886, †30-01-1947) [Nummer 2]  2; 2,I; 2,II; 2,IV; 4,IV; 4,V; 4,VIII; 6,IV
Brinkhuis, Michiel (Giel) (*05-11-1924, †09-12-1978) [Zoon van 2 en 3]  2,IV
Brinkhuis, Nicolaas (*?-04-1746) [Zoon van 64 en 65]  64,II
Brinkhuis, Pietronella Elisabeth (*21-10-1823, †25-11-1850) [Dochter van 16 en 17]  16,III
Brinkhuis, Willem Hendrik (*28-12-1843, †09-01-1938) [Zoon van 8 en 9]  8,I
Brinkhuis, Wolter (*06-12-1685) [Nummer 128]  128; 128,I; 128,II; 128,III
Brinkhuis, Wouter (*16-01-1830, †21-12-1907) [Zoon van 16 en 17]  16,V
Brinkhuis (Brinkhuijs), Aaltje (*07-05-1798, †15-02-1868) [Dochter van 32 en 33]  32,IV
Brinkhuis (Brinkhuijs), Geerli(n)g (ook Geerligh) (*±1720) [Nummer 64]  64; 64,II
Brinkhuis (Brinkhuijs), Wouter (Wolter) (Wolterus) (*?-12-1744, †17-11-1820) [Nummer 32]  32; 32,I; 32,I; 32,II; 32,IV
Brinkman, Egbert [Schoonvader van dochter van 20 en 21]  20,III
Brinkman, Hendrik (*±1825, †03-03-1898) [Schoonzoon van 20 en 21]  20,III
Broek, Hermanus ten [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 16 en 17]  16
Broüart, Jeanne Therése Julie (*05-03-1768, †28-11-1850) [Schoonmoeder van dochter van 48 en 49]  48,VI
Brugge, Jan ter (*±1848) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 6 en 7]  6,I; 6,II
Bruin, Anna Francisca de (*02-07-1894) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VIII
Bruin, Frans de (*02-03-1859, †21-06-1941) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VIII
Bruins, Johanna (*09-05-1794) [Dochter van 36 en 37]  36,II
Bruins, Maria (*04-07-1818, †11-12-1897) [Nummer 9]  9; 16; 16,I; 34
Bruinsen, Jan Bruins (*11-10-1788, †14-07-1819) [Nummer 18]  18
Bruinsen, Raijer [Nummer 36]  36; 36,II
Bugter, Doortje (*08-05-1891, †06-03-1952) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,II
Buis, Jenneke (*05-08-1825, †26-09-1903) [Schoonmoeder van zoon van 12 en 13]  12,III
Bulters, Geertruida Alberta (*02-12-1863, †12-03-1935) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VI
Burggraaff, Reinier (*±18-07-1778, †29-12-1858) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12; 26,I
Busser, Arend (*17-11-1820, †10-08-1866) [Getuige bij geboorteaangifte van 6]  6; 12,VI
Buter, Hermen (*±1757) [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,II
Buter (Beuter), Bastiaan (*29-11-1787, †26-09-1817) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,II
Campen, Willem Hendricks van (*±1680, †<18-01-1728) [Schoonzoon van 192 en 193]  192,III
Caneel, Albert Gerhard (*23-11-1918, †11-09-1999) [Schoonvader van zoon van 1]  1,V
Caneel, Siska Marijke (Siska) [Schoondochter van 1]  1,V
Capel, Elisabet [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,III
Cleijer, Hendrikje Hendriksen (*±1795, †27-07-1878)  50,IV
Cobussen, Wilhelmus Antonius Franciscus (*±1900) [Getuige bij overlijdensaangifte van 2]  2
Coets, Grietjen (*±1757) [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,II
Cornelissen, Geertruida (Grada) (*15-06-1914, †09-01-2000) [Schoondochter van 2 en 3]  2,II
Cornelissen, Jan Albertus (*06-06-1888) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,II
Cornelissen (van Achterbergh), Derck (*04-01-1680) [Schoonzoon van 192 en 193]  192,III
Corthals, Derk Hendriks [Schoonvader van dochter van 48, 49 en van zoon van 48]  48,I; 48,V
Craats, Anthonij van de (*22-05-1838) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 12 en 13]  12,V; 12,VI; 12,VII; 12,VIII
Craats, Anthonij Woutersen van de (*28-09-1766, †20-12-1842) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 24, 25, burgerlijk huwelijk van dochter van 26 en 27]  26,I
Craats, Derk van de (*25-07-1800, †30-04-1862) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  6; 12; 12,I; 12,II; 12,III; 12,V
Craats, Gerrit van de [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 24, 25, burgerlijk huwelijk van dochter van 26 en 27]  26,I
Daamen, Elisabeth (*±1836, †04-09-1921) [Schoondochter van 30 en 31]  30,V
Daamen, Johann [Schoonvader van zoon van 30 en 31]  30,V
Derks, Berendina (*08-10-1827, †27-09-1866) [Schoondochter van 20 en 21]  20,IV
Derks, Gerrit [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,IV
Derks, Hendrikje Hendriks [Nummer 89]  89
Derksen, Hendrik Jan (*11-06-1894, †26-03-1977) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,IV
Derksen, Janna Everdina (Annie) (*28-11-1925, †25-02-2017) [Schoondochter van 2 en 3]  2,IV
Dijk, Christoffel van [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,I
Dijk, Geertruij van [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,IV
Dijk, Hendrik Jan van (*±1770, †27-12-1853) [Schoonzoon van 32 en 33]  8; 32; 32,I
Dijk, Jan van [Schoonvader van dochter van 34 en 35]  34,I
Dijk, Jan van (*14-06-1783) [Schoonzoon van 34 en 35]  34,I
Dirksen, Hendrikje [Schoonmoeder van dochter van 192 en 193]  192,III
Donselaar, Bartholomeus Claassen (Bart) van (*±1727, †05-04-1789) [Schoonzoon van 96 en 97]  96,II
Druijff, Wandrina Christina (*11-12-1821, †13-03-1909) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,VI
Drumpt, Willemina van (*12-02-1860, †20-03-1936) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VIII
Eck, Evert Jacobsen van [Schoonvader van zoon van 192 en 193]  192,IV
Elderink, Elisabeth [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Elferen, Willemina van [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,III
Emmerzaal, Dirk (*22-01-1884) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,I
Emmerzaal, Leendert (*22-08-1828, †29-05-1905) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,I
Evers, Zwaantje (*?-07-1772) [Nummer 41]  41
Evers (van Eck), Lijsbeth (*24-09-1697, †28-06-1779) [Schoondochter van 192 en 193]  192,IV
Everts, Cornelia (*±1700, †01-11-1763) [Nummer 97]  97
Everts, Gerritje (*±1680) [Nummer 195]  195
Evertse, Gartien (Gartje en Gerritie) [Schoonmoeder van zoon van 192 en 193]  192,IV
Focking, Johanna [Schoonmoeder van zoon van 68 en 69]  68,I
Franke, Gerrit Hendrik (*±1797) [Getuige bij overlijdensaangifte van 32]  32
Frantsen, Wilhelmina [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,V
Garts, Wouter [Nummer 404]  404; 412
Geels, Johannes (*15-11-1834, †15-03-1919) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,II
Geels, Johannes (*25-05-1884, †27-10-1920) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,II
Genne, Diederika Willemina van (*13-12-1872, †13-11-1944) [Schoondochter van 8 en 9]  8,I
Genne, Hendrik van (*21-02-1835) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,I
Gerrits, Aaltje [Nummer 43]  43
Gerrits, Gerrigje (*25-10-1795) [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,IV
Gerrits, Mannes (*1801, †30-03-1873) [Schoonzoon van 44 en 45]  44,III
Gerrits, Wolter [Nummer 812]  812; 828
Gerritse, Hendrikje [Schoonmoeder van dochter van 50 en 51]  50,III
Gerritse, Peternella  116,II
Gerritsen, Gerritje (Reijertje) (*16-10-1792, †04-01-1868) [Nummer 27]  27
Gerritsen, Harmijntje (Hermina) (*21-11-1778, †21-08-1811) [Dochter van 50 en 51]  50,IV
Gerritsen, Henderijna (Hendrijntje) (*20-12-1772) [Nummer 55]  55
Gerritsen, Hendrik (*08-10-1761, †05-08-1811) [Zoon van 50 en 51]  50,I
Gerritsen, Jan Evertse [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,III
Gerritsen, Mina (*27-11-1845, †28-07-1878)  14,III
Geugies, Hendrikjen Arends (*06-07-1712, †±1780) [Nummer 95]  95
Geurtsen, Cornelis [Schoonvader van dochter van 192 en 193]  192,III
Geurtsen, Gerrit (Jansen) (*?-04-1761, †01-08-1846) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,III
Gijsbert, Jan [Nummer 204]  204
Gijsbertsen, Jacob (*?-09-1778, †25-09-1831) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,IV
Goede, Grietje de (*17-12-1816) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,I
Goedhart, Berendina Johanna (Dien) (*20-09-1912, †28-03-1994) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Goldenberg, Petronella (*±1760, †24-10-1818) [Nummer 33]  33
Gooijer, Hendrik de (*±1778, †04-06-1839) [Schoonvader van zoon van 26 en 27]  26,II
Gooijer, Janna de (*13-05-1822, †24-09-1911) [Schoondochter van 26 en 27]  26,II
Goudsteen, Sara Judith [Schoonmoeder van dochter van 34 en 35]  34,I
Groenendijk, Annemieke Marja (Annemieke) [Schoondochter van 1]  1,IV
Grooters (levenloos *16-04-1858) [Dochter van 10 en 11]  10,IV
Grooters, Aaltje (*29-07-1832, †08-07-1886) [Dochter van 20 en 21]  20,V
Grooters, Albert (*21-12-1825, †29-08-1905) [Nummer 10]  10; 10,I; 10,III; 10,IV; 10,V; 10,VI; 10,VII; 10,VIII
Grooters, Gerhardus (*02-01-1836, †07-11-1905) [Zoon van 20 en 21]  20,VI
Grooters, Gerridina (*23-01-1854, †08-03-1932) [Nummer 5]  5
Grooters, Gerritdina Johanna (*24-01-1856, †01-03-1932) [Dochter van 10 en 11]  10,III
Grooters, Hendrik Jan (*12-02-1852, †04-09-1935) [Zoon van 10 en 11]  10,I
Grooters, Hendrikje (*24-05-1824, †02-01-1884) [Dochter van 20 en 21]  20,I
Grooters, Hermannus (*24-08-1869, †06-01-1890) [Zoon van 10 en 11]  10,VIII
Grooters, Jan (*?-01-1798, †03-01-1861) [Nummer 20]  20; 20,I; 20,III; 20,IV; 20,V; 20,VI; 20,VII
Grooters, Jan (*30-12-1863, †29-04-1899) [Zoon van 10 en 11]  4,VII; 10,VI
Grooters, Jannes (*17-09-1829, †23-05-1906) [Zoon van 20 en 21]  20,IV
Grooters, Johanna (*26-06-1859, †20-09-1885) [Dochter van 10 en 11]  10,V
Grooters, Lambertus (*12-05-1841, †07-10-1921) [Zoon van 20 en 21]  20,VII
Grooters, Maria (*18-04-1867, †14-02-1935) [Dochter van 10 en 11]  10,VII
Grooters, Zwaantje (*12-12-1827, †13-03-1889) [Dochter van 20 en 21]  20,III
Gulik, Hendrika (Heintje) van (*?-12-1801, †26-01-1831)  24,III
Hafakker, Paulus (*±1850) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 6 en 7]  6,IV; 6,VI; 6,VII; 6,VIII
Hallegraaff, Alberdina (*04-09-1832, †<1881) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,I
Hannes, Maria [Nummer 183]  183
Harn, Jan (Gijsbertsen) van (*04-09-1789, †16-02-1866) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,I
Harn, Lutje (Gijsbertsen) van (*12-01-1792, †28-11-1842) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,VII
Have, Hendrica Lambertsen ten (*30-04-1741) [Nummer 91]  91
Have, Peter ten [Nummer 182]  182
Haven, Aaltje (*15-04-1923) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,V
Heersink, Geertje (*31-03-1827, †05-02-1893) [Schoondochter van 22 en 23]  22,II
Heersink, Gerrit Jan [Schoonvader van zoon van 22 en 23]  22,II
Heezel, Jan Herm van (*28-03-1817, †09-09-1904) [Partner van 9]  9
Heijdenkamp, Derk (*±1851) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2
Heijnekamp, Dirk (*13-08-1850, †01-03-1924) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,V
Heijsman, Elisabeth [Schoonmoeder van dochter van 10 en 11]  10,III
Hendricks, Brandje (Brantie) (*±1650, †1697) [Nummer 193]  193
Hendriks, Elisabeth (Lijsbet) (*±1746, †08-10-1818) [Nummer 57]  57
Hendriks, Euphemia (Feem) (*16-05-1911, †28-01-1987) [Schoondochter van 2 en 3]  2,I
Hendriks, Harmina [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,VII
Hendriks, Hendrik (*30-01-1879) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,I
Hendriks, Hendrikje (†<1846) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,II
Hendriks, Jacobus Johannes (*20-08-1854, †07-03-1946) [Getuige bij geboorteaangifte van 3]  3
Hendriks, Jannetje (*±1742, †08-12-1817) [Schoonmoeder van dochter van 50 en 51]  50,IV
Hendriks, Johanna [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,III
Hendriks, Petertje (Petronella) (*1764) [Partner van 48]  48
Hendriksen, Elisabeth [Nummer 125]  125
Henstra, Anne (*19-07-1852, †26-03-1918) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Henstra, Jan (*22-06-1873, †05-05-1958) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Henstra, Siebe (*04-07-1896, †30-05-1974) [Schoonzoon van 4 en 5]  2; 4,VIII
Hermsen, Willemina Bosboom [Nummer 119]  119
Hoef, Jan van der (*14-07-1848, †27-08-1912) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 12 en 13]  12,VIII
Hoenders, Johanna Geertruij Elizabeth (*±1809) [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,V
Holland, Gerrit Jansen van (*?-07-1803, †16-10-1830) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,III
Hollander, Hermanus (*±1838) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 6 en 7]  6,I
Holten, Gerrit van (*±1830) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 12 en 13]  12,III
Hoogstraten, Wouter Jacob (*±1867) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Hoogveld, Antoon (ook Antonius en Antoni) (*?-06-1781, †02-11-1862) [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,II
Hoogveld, Theodorus (*24-12-1826, †27-03-1903) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,II
Horst, Geertruij van der (*04-01-1797) [Dochter van 62 en 63]  62,IV
Horst, Gerardus (Gerrit) van der [Nummer 124]  124; 124,I
Horst, Gerrit van der (*14-01-1756) [Nummer 62]  62; 62,II; 62,III; 62,IV
Horst, Gerritje van der (*13-06-1788, †11-03-1861) [Nummer 31]  31
Horst, Hendrik Jan van der (*22-12-1794) [Zoon van 62 en 63]  62,III
Horst, Hendrik Willem van der (*?-03-1748) [Zoon van 124 en 125]  124,I
Horst, Johanna van der (*01-01-1790) [Dochter van 62 en 63]  62,II
Huijbers, Cornelis (*±1794, †10-10-1853) [Partner van 29]  29
Huisman, Frederik (*±1860) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2
Huisman, Gerridina (*?-01-1803, †21-02-1874) [Nummer 21]  21
Huisman, Hendrik (*?-12-1749) [Nummer 42]  42
Hul, Maartje van den (*23-12-1821, †19-08-1889)  24,V
Hulstein, Engeltje (*±1783, †09-11-1838) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,VI
Hummel, Hendrina van (*03-10-1841, †11-04-1911)  30,II
Iprenburg, Antje (*11-04-1833, †24-10-1875) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,IV
Jacobs, Ariaantje [Nummer 205]  205
Jacobs, Evert (*±1675) [Nummer 194]  194
Jacobsen, Gerrit [Nummer 110]  110
Jan(s)sen, Elisabeth (*±1796) [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,V
Jans, Aeltien [Partner van 192]  192
Jans, Jan Gerrits (*±1805) [Getuige bij geboorteaangifte van 4]  4
Janse(n), Helena (Leentje) (†23-03-1805) [Nummer 49]  49
Jansen (levenloos *?-12-1790) [Kind van 58 en 59]  58,IV
Jansen, Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) (*08-04-1815, †08-02-1885) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,II; 24,III
Jansen, Derkje [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,I
Jansen, Gerritje (*06-06-1819, †16-03-1901) [Schoondochter van 28 en 29]  28,I
Jansen, Geurt [Schoonvader van dochter van 50 en 51]  50,III
Jansen, Hendrika (*02-05-1792, †24-04-1820) [Schoondochter van 46 en 47]  46,I
Jansen, Hendrina [Schoonmoeder van zoon van 30 en 31]  30,V
Jansen, Hermina (*±1762, †>1820) [Dochter van 116 en 117]  116,II
Jansen, Jannes [Nummer 116]  116; 116,II
Jansen, Johanna (*±1796, †03-04-1853) [Nummer 29]  29
Jansen, Lubbe [Schoonmoeder van zoon van 46 en 47]  46,I
Jansen, Maria (*±1791, †02-02-1869) [Dochter van 58 en 59]  58,V
Jansen Koijer, Sandrina (*?-08-1799, †26-05-1866) [Dochter van 58 en 59]  58,VIII
Jansen Kooijer, Jan (*04-11-1783, †14-06-1862) [Zoon van 58 en 59]  58,I
Jansen Kooijer, Willemina (*10-06-1785, †31-03-1869) [Dochter van 58 en 59]  58,II
Janssen, Aart (*23-03-1833, †10-12-1908) [Schoonzoon van 14 en 15]  6; 14,I
Janssen, Jacobus (*±1794, †13-06-1813) [Zoon van 58 en 59]  58,VI
Janssen, Lucas (*±1787, †27-11-1863) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,I
Janssen, Toontje (Teuntje) [Nummer 63]  63
Jochoms, Willem [Schoonvader van dochter van 60 en 61]  60,II
Jochoms (Jochems), Gradus (*20-11-1798, †24-07-1878) [Schoonzoon van 60 en 61]  60,II
Jong, Aalbert de (*25-11-1892) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,V; 4,V; 4,VI
Jong, Dirk de (*15-10-1858, †23-05-1903) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,VI
Jongepier, Abraham (*±1866) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Kamp, Bernardus (*±1847) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,II
Kamphuis, Jennigje [Schoonmoeder van zoon van 22 en 23]  22,II
Kamphuisen, Jenneke [Schoonmoeder van zoon van 58 en 59]  58,I
Keijl, Engelbertus (*?-09-1794) [Schoonzoon van 34 en 35]  34,I
Keijl, Georg [Schoonvader van dochter van 34 en 35]  34,I
Kelder, Jan Geerts (*±1707, †±1790) [Nummer 94]  94
Kelder, Maria Jans (*02-05-1756) [Nummer 47]  47
Kelderman, Aart (*05-12-1825, †25-12-1900) [Schoonvader van zoon van 12 en 13]  12,III
Kelderman, Aartje (*03-10-1859, †03-06-1922) [Schoondochter van 12 en 13]  12,III
Kelderman, Peter (*13-06-1829, †16-02-1886) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 6 en 7]  6
Kempe, Hendrikus (*02-11-1796, †13-11-1877) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,II
Kempe, Waander [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,II
Kempen, Maria van [Nummer 37]  37
Ketting, Arnold Pieter (*±1821) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 12 en 13]  12,VII
Kippe, Albertus (*?-07-1770) [Schoonvader van zoon van 44 en 45]  44,II
Kippe, Willemina (*±1800, †07-05-1880) [Schoondochter van 44 en 45]  44,II
Klaasen, Gerrit Jan (Teunissen) (*26-01-1794, †03-12-1827) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,VIII
Klaasen, Teunis [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Klomp, Gerrit Jan (*±1786) [Schoonvader van dochter van 20 en 21]  20,V
Klomp, Jan Willem (*30-03-1830, †10-04-1892) [Schoonzoon van 20 en 21]  20,V
Knopers, Aaltjen [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Knopers, Aleida [Getuige bij doop van partner van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Koenders, Christina (*±1755, †01-11-1839) [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,II; 58,V
Kohlen, Anna Maria Theresia (*26-07-1891, †18-01-1957) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VII
Kohlen, Peter Willem Hubert (*21-11-1851) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VII
Kooijer, Elsken Jansen (*05-05-1787) [Dochter van 58 en 59]  58,III
Kooijer, Jan Jans(s)en (*±1754, †06-02-1838) [Nummer 58]  58; 58,I; 58,II; 58,III; 58,IV; 58,V; 58,VI; 58,VIII
Korten, Hendrik (*15-03-1818) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,I
Korten, Jantje (*23-05-1849, †02-09-1882) [Schoondochter van 8 en 9]  8,I
Korthals, Hendrik (Dirksen) (*±1781, †09-02-1837) [Schoonzoon van 48 en 49]  48,V
Korthals, Willempje (Willemken) (*24-09-1791, †03-04-1859) [Schoondochter van 48 en 49]  48,I
Kotten, Frederika (*14-04-1829, †28-10-1907) [Nummer 11]  11
Kotten, Hendrik Jan (*±1796, †09-08-1851) [Nummer 22]  22; 22,I; 22,II; 22,IV; 22,V
Kotten, Hendrikus (*±1805, †04-02-1858) [Zoon van 44 en 45]  44,IV
Kotten, Hermannus (*14-02-1823, †04-03-1823) [Zoon van 22 en 23]  22,I
Kotten, Hermannus (*08-03-1826, †04-09-1894) [Zoon van 22 en 23]  22,II
Kotten, Hermanus (*?-09-1798, †26-01-1867) [Zoon van 44 en 45]  44,II
Kotten, Klaas [Nummer 88]  88
Kotten, Klaas (*±1759, †03-02-1846) [Nummer 44]  44; 44,II; 44,III; 44,IV
Kotten, Maria (*28-03-1832, †02-10-1833) [Dochter van 22 en 23]  22,IV
Kotten, Maria (*25-10-1835, †07-02-1918) [Dochter van 22 en 23]  22,V
Kotten, Zwaantje (*±1802, †14-08-1873) [Dochter van 44 en 45]  44,III
Kraats, Peter Gerritsen van de [Schoonvader van zoon van 48 en 49]  48,III
Kranenberg, Antonie (*±1868) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,VII
Kroon, Jan (*18-10-1809) [Schoonzoon van 34]  8
Kuiper, Gerridina (*±1794, †10-08-1846) [Nummer 23]  23
Kuiper, Gerrit Asses [Nummer 92]  92
Kuiper, Hendrik [Nummer 38]  38
Kuiper, Hendrik (*14-09-1816, †10-05-1875) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,II
Kuiper, Hendrik Jan (*±1789, †16-01-1872) [Zoon van 46 en 47]  46,I
Kuiper, Hermanus [Nummer 46]  46; 46,I
Kuiper, Jenneken (Jennegien) (*12-01-1796, †06-03-1855) [Nummer 19]  19
Kuiper, Johanna (*13-03-1850) [Schoondochter van 8 en 9]  8,II
Kuperus, Jacoba Johanna (ook Jacobje Johannes) (*02-02-1867) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,IV
Laar, Hermannus van (*±1802, †09-06-1835)  44,IV
Leijen, Hendrik Klaas van (*19-09-1847, †27-10-1881)  8,I
Lemrik (van Lennip), Johanna (Janna) [Nummer 65]  65
Lievaart, Lena (*01-11-1863, †02-09-1908) [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,I
Lintzen, Pieter Jacobus (*±1861) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,IV
Lipman, Johannes Gerhardus Wilhelmus (*±1860) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 4 en 5]  4,II
Lotte, Jan Willem Hendrik (Jan) [Schoonzoon van 1]  1,II
Lubbers, Matthias (~±?-04-1746, †18-01-1820) [Schoonzoon van 116 en 117]  116,II
Lucassen, Geertje [Nummer 93]  93
Lucassen, Maria [Schoonmoeder van zoon van 44 en 45]  44,IV
Maanen, Aaltjen Eduarts van [Schoonmoeder van zoon van 48 en 49]  48,III
Maanen, Geurtje (Evertse) van (*18-05-1775, †21-11-1829) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,IV
Maanen, Woutertje Berendsen van [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,I
Magendans, Evert (*09-11-1833, †02-01-1922) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,IV
Magendans, Jacobus Jurrianus (*20-05-1863, †12-12-1921) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,IV
Maijers, Antonetta (Antonia) (*02-01-1819, †03-02-1897) [Nummer 15]  15
Maijers, Johanna (*09-04-1821, †01-10-1861) [Dochter van 30 en 31]  30,II
Maijers, Johannes [Nummer 60]  60; 60,II
Maijers (Meijers), Geertruida (*14-01-1824, †04-03-1866) [Dochter van 30 en 31]  30,III
Marsman, Evert Jan (*?-12-1806) [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,VII
Marsman, Hendrika (*20-10-1841, †30-05-1888) [Schoondochter van 20 en 21]  20,VII
Massinck, Evert Lucas [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,V
Massink, Anthonie Elbert (*1772, †27-07-1817) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,V
Mateman, Gerrit [Nummer 200]  200
Mateman, Hendrick Jan Gerritsen [Nummer 100]  100
Meijer, Anna (Ans) [Schoondochter van 1]  1,V
Meijer, Margaretha Hendrika (*01-06-1835, †13-01-1870) [Schoondochter van 20 en 21]  20,VI
Meijerink, Hendrik (*±1778, †02-02-1858) [Schoonvader van dochter van 20 en 21]  20,I
Meijerink, Hendrik Jan (*±1823, †23-02-1875) [Schoonzoon van 20 en 21]  20,I
Meijers, Cathrina (*15-05-1792, †17-10-1857) [Dochter van 60 en 61]  60,II
Meijers, Gerardus (Gerard) (*±1790, †07-02-1862) [Nummer 30]  30; 30,II; 30,III; 30,IV; 30,V
Meijes, Johannes (*28-12-1826, †03-05-1828) [Zoon van 30 en 31]  30,IV
Meijs, Johannes (*31-05-1830, †06-03-1895) [Zoon van 30 en 31]  30,V
Mensing, Hermine [Nummer 181]  181
Mensink, Klaas Lambertus (Klaas) [Schoonzoon van 1]  1,I
Mensink, Wiechert [Schoonvader van dochter van 1]  1,I
Meurs, Maria Catharina (*19-03-1907, †23-04-1996) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Mientjes, Everardus (*±1830) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 6 en 7]  6,IV
Molenbrug, Garret Jan [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,I
Molenbrug, Janna (*15-08-1775, †08-11-1838) [Schoondochter van 58 en 59]  58,I
Nevelenzeel, Jennigje (*±1782, †09-01-1828) [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,I
Nijman, Hendrika (*±1839, †08-03-1926) [Schoondochter van 20 en 21]  20,VI
Nijmeijer, Geesje Berends (*±1787, †24-06-1849) [Schoondochter van 90 en 91]  90,III
Nn, Aaltje [Nummer 201]  201
Nn, Nn [Nummer 385]  385
Nn, Nn [Nummer 40]  40
Nn, Nn [Nummer 54]  54
Nn, Nn [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,I
Nn, Stijntien [Nummer 405]  405; 413
Nn Nn [Nummer 115]  115
Nokken, Willemina van (*09-07-1823, †22-07-1907) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,VIII
Noordkamp, Aaltje (*±1816, †08-04-1864) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,II
Nuhaan, Jacoba (*16-08-1815) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,V
Olthuis, Jan (*13-07-1833, †21-08-1867)  16,V
Oorschot, Aaltje van (*13-05-1791, †13-05-1831) [Dochter van 34 en 35]  34,I
Oorschot, Elsjen van (*15-03-1793, †29-01-1855) [Nummer 17]  17
Oorschot, Hermannus van (*26-05-1755) [Zoon van 68 en 69]  68,I
Oorschot, Jacob van (*19-09-1798) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,IV
Oorschot, Mathias (Matijs) van (*±13-06-1727, †16-04-1778) [Nummer 68]  68; 68,I
Oorschot, Matthijs van [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 16 en 17]  16
Oorschot, Matthijs van (*01-01-1797) [Zoon van 34 en 35]  34,III
Oorschot, Michiel van [Nummer 136]  136
Oorschot, Michiel (Machiel) van (*11-12-1765, †06-07-1852) [Nummer 34]  8; 34; 34,I; 34,III
Oorschot, Samuel van [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,IV
Oosterom, Dirk Jan van  1,III
Otterlo, Geurtje van [Dochter van 1]  1,I
Otterlo, Grietje Martina (Greet) van [Dochter van 1]  1,II
Otterlo, Jan Bertus (Jan) van (*07-11-1913, †05-01-2000) [Partner van 1]  1
Otterlo, Jan Bertus (Jan) van [Zoon van 1]  1,V
Otterlo, Johan van (*27-06-1886, †04-12-1960) [Schoonvader van 1]  1
Otterlo, Johan Michiel (Hans) van [Zoon van 1]  1,III
Otterlo, Michiel Jan (Michiel) van [Zoon van 1]  1,IV
Ottes, Hendrikje [Nummer 111]  111
Overweg, Anna Wilhelmina (*15-02-1789) [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,I
Pas, Jannes (*±1790, †13-05-1842) [Schoonvader van dochter van 22 en 23]  22,V
Pas, Willem (*10-02-1835, †26-12-1900) [Schoonzoon van 22 en 23]  22,V
Passink, Derkje (†<1811) [Schoondochter van 68 en 69]  68,I
Peer, Johannes Wilhelmus Henricus (*23-09-1840, †03-01-1919) [Getuige bij geboorteaangifte van 3]  3
Peters, Cornelis Antonie (*13-03-1930, †12-05-1999)  1,III
Peters(en) (ook van de Craats), Catharina (Catriena) (*?-03-1777, †<1845) [Schoondochter van 48 en 49]  48,III
Pluim, Petronella Jacobs (*?-05-1746, †21-11-1805) [Schoondochter van 96 en 97]  96,VI
Post, Elisabeth Jans [Schoonmoeder van dochter van 36 en 37]  36,II
Postma, Rein Siebes (*23-03-1888) [Schoonzoon van 4 en 5]  2; 4,IV
Postma, Sybe (Reins) (*11-02-1862) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,IV
Pot, Fennechien (Fennigje) (*23-02-1829, †21-12-1889) [Schoonmoeder van zoon van 10 en 11]  10,I
Prins, Theodorus (*?-10-1806, †27-04-1861) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12; 12,I; 12,II; 26,I
Radstake, Jantjen (*10-08-1821, †07-07-1893)  58,VIII
Ramakers, Maria Hubertina (*20-08-1849, †06-09-1926) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,IV
Randewijk, Derk (*±1759, †19-03-1838) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,III
Randewijk, Peter (*?-11-1796, †02-06-1855) [Schoonzoon van 24 en 25]  12,II; 24,III
Randwijk, Jan (*06-01-1843, †23-09-1914) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,II
Ravenswaaij, Hendrik van (*±?-03-1766, †10-11-1845) [Schoonvader van dochter van 48 en 49]  48,VI
Ravenswaaij, Henri Joseph van (*22-10-1790, †23-03-1860) [Schoonzoon van 48 en 49]  48,VI
Rebel, Elizabeth [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,V
Reijersen, Gijsbert (†<1817) [Schoonvader van dochter van 50 en 51]  50,IV
Rennes, Hendrica Anthonia van (*18-10-1807, †05-05-1847)  24,V
Rijke, Aaltje (*24-11-1822, †16-10-1847) [Dochter van 26 en 27]  12; 26,I
Rijke, Pieter (*16-03-1796, †04-07-1848) [Nummer 26]  26; 26,I; 26,II
Rijke(n), Hendrikus (*06-03-1826, †23-01-1913) [Zoon van 26 en 27]  26,II
Rijke(n), Johanna (*30-01-1830, †24-02-1904) [Nummer 13]  13
Rijken, Hendrik [Nummer 114]  114
Rijksen, Evertje (Edith) (*08-08-1946, †11-05-2011) [Schoondochter van 1]  1,III
Rijksen, Gert [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Roef, Lambertus (*14-03-1790) [Schoonzoon van 36 en 37]  36,II
Roekel, Nieske Gerrits van (*15-05-1707, †14-05-1763) [Schoonmoeder van zoon van 96 en 97]  96,III
Roelofsen, Adolph (*?-04-1785, †<1869) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,II
Roelofsen, Peter (*±1789, †14-08-1881) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,V
Roelofsen, Roelof (*?-05-1742, †14-02-1816) [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,II; 58,V
Roering, Jan (†<1817) [Schoonzoon van 116 en 117]  116,II
Roggen, Johanna van (*09-11-1830, †27-01-1915)  30,III
Rooijen, Lodewijk Johannes van (*01-08-1889, †26-06-1919)  6,VII
Rooseboom, Brentien (Geurtsen) (Bregje) (*?-07-1737, †<1760) [Dochter van 96 en 97]  96,V
Rooseboom, Gerrit Aerts (*±1655, †1732) [Nummer 192]  192; 192,I; 192,II; 192,III; 192,IV
Rooseboom, Jan Hendrikse (*02-07-1773, †21-02-1852) [Nummer 24]  24; 24,I; 24,II; 24,III; 24,IV; 24,V; 24,VI; 24,VII
Rooseboom, Jenneke Gerrits [Schoonmoeder van dochter van 48, 49 en van zoon van 48]  48,I; 48,V
Roosenboom, Dirkje (Derkje) (*26-10-1799, †26-08-1868) [Dochter van 24 en 25]  24,I
Roosenboom, Willem Hendriksen (*?-07-1781) [Zoon van 48 en 49]  48,IV
Roseboom (levenloos *14-06-1901) [Dochter van 6 en 7]  6,IX
Roseboom, Adriana Hendrika (*31-10-1891, †20-12-1920) [Dochter van 6 en 7]  6,V
Roseboom, Evert (Gerritsen) (*04-10-1694, †20-12-1766) [Zoon van 192 en 193]  192,IV
Roseboom, Evert (Geurtsen) (*03-07-1732, †15-01-1811) [Zoon van 96 en 97]  96,III
Roseboom, Gerrit (*30-01-1808, †25-04-1885) [Zoon van 24 en 25]  24,IV
Roseboom, Gerritje Geurtsen (*?-01-1730, †?-08-1795) [Dochter van 96 en 97]  96,II
Roseboom, Geurt (*13-11-1820, †10-01-1903) [Nummer 12]  12; 12,I; 12,II; 12,III; 12,V; 12,VI; 12,VII; 12,VIII; 26,I
Roseboom, Geurt (*14-11-1889, †>1958) [Zoon van 6 en 7]  2; 6,IV
Roseboom, Geurt (Gerritsen) (*±1697, †17-02-1773) [Nummer 96]  96; 96,I; 96,II; 96,III; 96,IV; 96,V; 96,VI; 96,VII
Roseboom, Geurtje (*14-03-1888, †23-07-1975) [Nummer 3]  3; 4,IV; 6,IV
Roseboom, Grietje (*12-11-1810, †28-11-1836) [Dochter van 24 en 25]  24,V
Roseboom, Hendrik (*28-10-1801, †<1852) [Zoon van 24 en 25]  24,II
Roseboom, Jan (*16-08-1893, †28-03-1956) [Zoon van 6 en 7]  6,VI
Roseboom, Jan (Geurtsen) (*?-11-1734, †20-04-1801) [Zoon van 96 en 97]  96,IV
Roseboom, Johanna Antonia (*17-10-1883, †27-07-1958) [Dochter van 6 en 7]  6,I
Roseboom, Leendert (*23-05-1859, †05-11-1926) [Nummer 6]  6; 6,I; 6,II; 6,IV; 6,V; 6,VI; 6,VII; 6,VIII; 6,IX; 12,III; 14,I; 14,III
Roseboom, Leendert (*17-03-1898) [Zoon van 6 en 7]  6,VIII
Roseboom, Piet (*27-07-1895) [Zoon van 6 en 7]  6,VII
Roseboom, Wilhelmina (*23-04-1886, †24-03-1949) [Dochter van 6 en 7]  6,II; 14
Roseboom, Willem (*26-11-1851, †19-09-1931) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,V
Roseboom, Willemijntje (Gerritsen) (*13-12-1691, †1728) [Dochter van 192 en 193]  192,III
Rosenboom, Cornelis (*±1779, †11-11-1846) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,II
Rosenboom, Hendrik (Gerritsen) (*15-01-1688, †13-06-1757) [Zoon van 192 en 193]  192,I
Rosenboom, Maas (Hendriksen) (*26-08-1777, †12-07-1845) [Zoon van 48 en 49]  48,III
Rosenboom, Neeltje (*21-02-1808, †16-01-1868) [Schoondochter van 24 en 25]  24,II
Rothuis, Arnoldus [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,V
Rothuis, Hen(d)ricus (*?-04-1808, †15-09-1890) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,V
Rozeboom, Aaltje (*11-08-1848, †23-09-1923) [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,V
Rozeboom, Aart (*14-03-1817, †13-08-1868) [Zoon van 24 en 25]  12,I; 24,VII
Rozeboom, Aartje (Aertie Gerritsen) (*01-01-1690) [Dochter van 192 en 193]  192,II
Rozeboom, Aert (*±1620) [Nummer 384]  384
Rozeboom, Derk Geurtsen (*?-02-1740, †18-11-1805) [Zoon van 96 en 97]  96,VI
Rozeboom, Elizabeth (*29-11-1785, †28-11-1834) [Dochter van 48 en 49]  48,V
Rozeboom, Geertruida (*30-12-1861, †>1931) [Dochter van 12 en 13]  12,V
Rozeboom, Gerrit (Geurtsen) (*07-11-1728, †17-02-1773) [Zoon van 96 en 97]  96,I
Rozeboom, Gerrit Hendriksen (*?-12-1770, †25-06-1839) [Zoon van 48 en 49]  48,I
Rozeboom, Gerritje (*18-10-1843, †13-05-1937) [Schoondochter van 12 en 13]  12,I
Rozeboom, Gerritje Geurtsen (*?-04-1745) [Dochter van 96 en 97]  96,VII
Rozeboom, Geurt (*19-06-1867) [Zoon van 12 en 13]  12,VII
Rozeboom, Hendrik (*17-12-1817, †22-03-1893) [Schoonvader van dochter van 12 en 13]  12,V
Rozeboom, Hendrik Gerritzen (*±1746, †28-03-1824) [Nummer 48]  48; 48,I; 48,III; 48,IV; 48,V; 48,VI
Rozeboom, Hendrika (*10-10-1864, †18-01-1915) [Dochter van 12 en 13]  12,VI
Rozeboom, Johanna (*14-08-1871, †30-11-1938) [Dochter van 12 en 13]  12,VIII
Rozeboom, Peter (*08-08-1856, †03-04-1937) [Zoon van 12 en 13]  6; 12,III
Rozeboom, Willem (*17-01-1814, †26-06-1871) [Zoon van 24 en 25]  24,VI
Rozeboom (Roseboom), Jacobje Hendriksen (*31-12-1794, †07-08-1833) [Dochter van 48 en 49]  48,VI
Rozenboom, Aaltje (*21-07-1853, †10-11-1893) [Dochter van 12 en 13]  12,II
Rozenboom, Helena (Leentje) (*27-10-1804, †03-06-1835) [Dochter van 24 en 25]  24,III
Rozenboom, Jan (*06-07-1849, †08-04-1906) [Zoon van 12 en 13]  12,I
Runhaar, Derk Willem (*±1807) [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,V
Runhaar, Dina (ook Elizabeth Dina) (*27-12-1832, †19-03-1871) [Schoondochter van 16 en 17]  16,V
Sanders, Jan (*±1824) [Getuige bij geboorteaangifte van 7]  7
Saul, Gradus (*±1848) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 4 en 5]  4,VII
Scheur, Aaltje van de [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Schierholt, Frederik Jans [Nummer 180]  180
Schierholt, Frederika (Fredrica) (*12-03-1769, †07-10-1837) [Nummer 45]  45
Schierholt, Gerrit Jan (*±1775, †20-05-1856) [Zoon van 90 en 91]  90,III
Schierholt, Hendrik Jan (*?-11-1743) [Nummer 90]  90; 90,II; 90,III; 90,IV
Schierholt, Hermannus (*1773) [Zoon van 90 en 91]  90,II
Schierholt, Hermina (*1781) [Dochter van 90 en 91]  90,IV
Schipper, Jan Hendrik (*04-02-1866, †18-08-1936) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VI
Schipper, Wilhelmina Gezina Johanna (*±1892, †>1956) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VI
Schneider, Hendrik Willem (*13-03-1868, †24-04-1935) [Schoonzoon van 10 en 11]  4,VIII; 10,VII
Schneider, Hendrikus (*16-10-1833, †23-06-1911) [Schoonvader van dochter van 10 en 11]  10,VII
Scholten, Hendrica [Schoonmoeder van zoon van 34 en 35]  34,III
Schonekamp, Elisabeth [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,IV
Schopen, Maria Christina (Anna) (*±1864, †17-01-1936) [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,V
Schotters, Berendina (†<1802) [Nummer 35]  35
Schouten, Evert [Schoonvader van dochter van 62 en 63]  62,II
Schouten, Klaas (*17-10-1789) [Schoonzoon van 62 en 63]  62,II
Schut, Hendrikus (*09-04-1813, †09-12-1897) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12
Simons, Simon (*±1854) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 6 en 7]  6,V; 6,VI; 6,VIII
Sippenveld, Janna [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,II
Smits, Elisabeth [Schoonmoeder van dochter van 96 en 97]  96,VII
Smits, Grietje Martina (*30-07-1889, †30-06-1951) [Schoonmoeder van 1]  1
Smits, Hendrica (*18-07-1735) [Nummer 69]  69
Spijker, Bertha (*01-02-1902) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,IV
Staal, Hendrika Arnolda (*24-10-1886) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,I
Stapelenberg, Eva [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,I
Steegs, Anna Maria Hubertina (*16-04-1852, †08-04-1925) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VII
Steenhoff, Elisabeth (*23-03-1853, †26-08-1923) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Stege, Henderica ter (*07-12-1800) [Schoondochter van 34 en 35]  34,III
Stege, Jan ter [Schoonvader van zoon van 34 en 35]  34,III
Stevens, Gerritje [Nummer 407]  407; 415
Stroomberg, Derk Caspers (*±1863, †24-01-1919) [Schoonzoon van 10 en 11]  4,VIII; 10,III
Stroomberg, Jannes [Schoonvader van dochter van 10 en 11]  10,III
Takke, Jacobus [Nummer 118]  118
Takken, Hermina (Harmiena) (*16-12-1759, †23-07-1811) [Nummer 59]  59
Terbruggen, Jan (*02-03-1848, †05-12-1909) [Schoonzoon van 14 en 15]  6; 14,III
Terbruggen, Johan Hendrik [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,III
Teunissen, Aartje (*±1807, †05-05-1866)  24,V
Teunissen, Anna Maria (*±1798, †28-10-1871) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,I
Teunissen, Leendert (*10-08-1886) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,V
Teunissen, Nicolaas (Klaas) (*07-10-1847, †12-11-1917) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,V
Thalen, Geesje (*±1763, †15-01-1835) [Partner van 34]  34
Thoomes, Peter Wijnand (*03-04-1884) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 4 en 5]  4,VI
Uffing, Theodorus (*±1867) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 6 en 7]  6,VII
Vegt, Hendrika van der (†±09-05-1759) [Nummer 137]  137
Velde, Albertus van der (*19-04-1803) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,I
Velde, Gesina van der (*19-02-1848, †03-01-1920) [Schoondochter van 8 en 9]  8,I
Velthuis, Berendina (*02-11-1847, †23-11-1932) [Schoondochter van 8 en 9]  8,V
Velthuis, Gerrit Jan (*±1797, †11-08-1860) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,V
Vermeer, Derk (*±1804) [Getuige bij geboorteaangifte van 7]  7
Vermeulen, Theodorus (*±1858) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 6 en 7]  6,V
Vos, Barend (*±1790) [Getuige bij geboorteaangifte van 8]  8
Voskes, Albertus (Bert)  1,V
Vries, Hendrina de [Schoondochter van 62 en 63]  62,III
Vries, Johanna de (*17-04-1788, †15-01-1862) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,IV
Waa, Abraham van de (*15-11-1789) [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,I
Waa, Geziena Elisabeth van de (*18-07-1817, †13-10-1899) [Schoondochter van 16 en 17]  16,I
Wakker, Willem Hendrik (*20-02-1798, †26-08-1879) [Partner van 19]  4; 19
Wee, Albertus ter (*19-02-1819, †23-05-1849) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,III
Wee, Peter ter (*30-04-1786) [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,III
Weenink, Jessica Rosita (Jessica) [Schoondochter van 1]  1,V
Weenink, Willem Theodorus Johannes (Wim) (*03-08-1929, †08-07-1986) [Schoonvader van zoon van 1]  1,V
Weideman, Jan [Schoonvader van zoon van 44 en 45]  44,IV
Weideman, Mi(e)ne (*±1802, †24-05-1860) [Schoondochter van 44 en 45]  44,IV
Weijl, Hendrik (*20-05-1849, †28-05-1918) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,III
Weijl, Hendrikus (*17-08-1821, †07-10-1906) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,III
Welage, Marianne (Marian) [Schoondochter van 1]  1,III
Welage, Theodorus (*12-05-1887, †15-01-1950) [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Welgraven, Hendrika (*17-06-1819, †26-02-1876) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,V
Westerveld, Gerritje Jansen van (*?-02-1710) [Nummer 101]  101
Westerveld, Jan Woutersen van [Nummer 202]  202; 206
Westerveld, Marijtje Jansen van (*?-09-1708, †20-05-1746) [Nummer 103]  103
Wiecherink, Rijntje (*16-04-1769, †05-10-1834) [Partner van 58]  58
Wijers, Maria [Schoonmoeder van dochter van 60 en 61]  60,II
Wijnholt, Steven [Nummer 814]  814; 830
Willem, Wolter (†>17-07-?) [Nummer 406]  406; 414
Willemsen, Derk (*±1788, †06-05-1835) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,IV
Willemsen, Elske Jansen [Nummer 117]  117
Willemsen, Hendrina Johanna (*03-07-1828, †26-03-1912) [Schoondochter van 28 en 29]  28,IV
Willemsen, Johanna [Nummer 61]  61
Willemsen, Maria [Nummer 203]  203; 207
Wilms, Jennechien [Nummer 83]  83
Wiskamp, Wesselina [Schoonmoeder van dochter van 62 en 63]  62,II
Witteveen, Petrus van (*22-10-1825, †18-08-1853) [Schoonvader van dochter van 12 en 13]  12,VI
Witteveen, Petrus van (*15-02-1854, †26-03-1919) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,VI
Woeltjes, Maria (Miep) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,V
Wolters, Gerrit (*01-01-1888, †05-12-1950)  16,V
Wouters, Ida (*19-01-1887, †02-03-1958) [Schoondochter van 6 en 7]  6,IV
Wouters, Petrus Nicolaus (*09-08-1848, †14-12-1919) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,IV
Zelm, Nicolaas van [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,VIII
Zelm, Peter Gerrit van (*?-12-1804, †17-04-1882) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,VIII
Zwanenburg, Gerritje van (*08-01-1813, †05-09-1845)  48,VI
Zweers, Jan Rigterink (*03-09-1825, †12-10-1893) [Schoonvader van zoon van 10 en 11]  10,I
Zweers, Stientje (*21-08-1855, †24-11-1937) [Schoondochter van 10 en 11]  10,I
Zwiers, Anne Maria [Schoonmoeder van zoon van 90 en 91]  90,III
Zwiers, Evert [Nummer 82]  82
Gegenereerd met Aldfaer versie 7.1 op 29-03-2019 00:50:01