Kwartierstaat van Jan Bertus (Jan) van Otterlo

Generatie 1 (proband)

jan_bertus_van_otterlo.jpg geertruida_brinkhuis.jpg
1 Jan Bertus van Otterlo2 Geertruida Brinkhuis
1 Jan Bertus (Jan) van Otterlo (afb. 1) geboren op 07-11-1913 in Arnhem. Jan is overleden op 05-01-2000 om 09:13 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gecremeerd op 10-01-2000 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Beroep:
Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam.
Diverse bestuursfuncties:
Gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid te Arnhem
Lid van de Proviciale Staten voor de PvdA in Gelderland
Bestuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging te Arnhem
Voorzitter van de Woningbouwvereniging Wormer
Diversen:
Titel ‘Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven…

Ondertitel ‘Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw’.

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesië.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

Jan van Otterlo
De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht

Met groot enthousiasme spreken bestuurders en kaderleden nu nog over Jan van Otterlo. Voor velen was hij de grote inspirator tot het zetten van de eerste stappen in de bond. Aanvankelijk als plaatselijk bestuurder in Arnhem, later als districtsbestuurder in Gelderland en Utrecht, daaropvolgend als landelijk bestuurder en ten slotte - van 1964 tot zijn afscheid in 1973 - als bondsbestuurder. In het scholingswerk zijn nog steeds elementen terug te vinden, die op zijn werk zijn terug te voeren. Van Otterlo werd in 1913 te Arnhem geboren, kwam in 1941 als plaatselijk bestuurder te Arnhem in dienst van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB) en ging in 1973 als bondsbestuurder van de Bouwbond NVV met pensioen. Thans woont Van Otterlo op het hoogste punt van Arnhem, op de Waterberg. Daar bewaart hij vele aantekeningen, boeken, brochures en andere herinneringen aan een actief leven. Aan de hand daarvan heeft hij in 1975 het herdenkingsboek ’75 jaar Moderne vakbeweging in Arnhem’ geschreven. Ook nadien werd hij door plaatselijke afdelingen - Arnhem, Veenendaal - benaderd om ter gelegenheid van jubileumvieringen uit zijn geheugen te putten.

De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht
"Het oprichten van nieuwe afdelingen was niet zo moeilijk. Ik had overal contacten. Maar ik had geen kader. Ik wist niet wat ik met die mensen aan moest, die maandstaten moesten opstellen waarin de contributie en de inkomsten en uitgaven voor wat de vakantiebonnen betreft moesten worden bijgehouden. Vanuit deze achtergrond ben ik begonnen met het scholingswerk in het district. Later werd dat de basis van de aanbevelingen, die in 1955 door de commissie ’Leiding en leden’ zijn gedaan. Zelf was ik niet direct bij de opstelling daarvan betrokken. Maar bij de uitvoering des te meer. Op mijn achtste was ik al actief voor de ANB. Voor mijn vader, die secretaris van de afdeling Arnhem was, bracht ik convocaties rond. Ook ging ik met hem naar de contributie-afdrachten, de avonden waarop leden hun contributie kwamen betalen. Zo kwam ik met Eliza Verschoor in aanraking, mijn voorganger als plaatselijk bestuurder. Als Eimert Sinoo met zijn bekende lichtbeelden kwam, dan mocht ik de plaatjes in de toverlantaarn schuiven. Toen ik nog op de ambachtsschool zat, mocht ik al aan de jeugddagen van de bond deelnemen. Ik groeide dus al snel naar de bond toe."

Jeugdgroep
"Dankzij de afdeling kwam ik in 1930 na de ambachtsschool bij een aannemer terecht, bij Van der Meijden en Zn. Tijdens dit dienstverband werd eerst de vervolg-opleiding timmerman gevolgd aan de avondschool. Daarna volgde ik privélessen om toelating te krijgen tot de zaterdag-MTS. En vervolgens behaalde ik het diploma Bouwkundig opzichter tekenaar. De kosten van deze opleidingen waren grotendeels voor Van der Meijden. Bij mijn werkgever, een redelijk groot aannemingsbedrijf, mocht ik al heel snel zelfstandig werken. De grote ’Brusselse huizen’, die door hun omvang niet meer in hun geheel konden worden verhuurd, zijn onder mijn leiding tot twee, drie gezinswoningen verbouwd. Ik maakte de tekeningen, stelde de bouwplannen op, bestelde het materiaal en stelde de ploeg werknemers samen.
Ondanks de avondstudie en het drukke werk was ik ook secretaris van de jeugdgroep van de afdeling. Dat was mijn eerste functie binnen de bond. Met deze jeugdgroep organiseerden we lessen voor oudere vaklieden. Dat kwam zo. In de crisistijd was mijn vader vaak zonder werk. Om toch nog een beetje werk te krijgen mocht ik hem van mijn werkgever af en toe helpen. Eén van die klussen betrof het plaatsen van dakkapellen en het maken van kamertjes op de zolders van huizen in de Jufferstraat, in de wijk Klarendal. Op een gegeven moment moesten er in die huizen ook trappen worden vervangen. Ik zag mijn vader ronddwalen met een lat om de verdiepingshoogte te meten. Hij kwam er niet uit. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de boeken ’Metselen’ en Timmeren’ in de hand, ’s zondagsmorgens, twee zalen in ’De Opbouw’ vol, theorieles te geven.

Op 10 mei 1940 stond ik ’s morgens om een uur of zes in de dakgoot van het huis van mijn ouders in de Creutzbergstraat. Van daaruit zag ik dat de Westervoortsebrug werd opgeblazen. Met die gebeurtenis begon voor mij de Tweede Wereldoorlog. Het werk bij de aannemer werd minder, waardoor op grond van de Duitse ontslagverordening, ontslag voor mij - de enige ongehuwde - dreigde. Halsoverkop trouwde ik toen. Enkele maanden later werd ik benoemd tot plaatselijk bestuurder. In mijn vrije tijd nam ik toen al het werk van Verschoor waar, die wegens ziekte daartoe niet meer in staat was. De zaak moest draaiende worden gehouden. Werklozen kregen hun uitkeringen via de bond. Ook gemeentelijke uitkeringen werden via de bond verzorgd. Dat moest doorgaan, ook voor mensen van de confessionele organisaties. Op 1 mei 1942 kwam daaraan een einde, toen de bezetter het NVV omvormde tot het Nationaal Arbeidsfront (NAF). Daarna volgde er een periode van werkloosheid zonder inkomen. Regelmatig moest ik de boer op om voor eten voor het gezin te zorgen, totdat ik in september 1942 in dienst kon komen van de Provinciale Voedselcommissaris."

Districtsbestuurder
"Door de evacuatie van Arnhem, in september 1944, kwam ik na veel omzwervingen uiteindelijk in Zutphen terecht. Achter de Canadezen aan ging ik naar Arnhem terug. Daar kon ik me al heel snel weer installeren, omdat ik nog steeds beschikte over het volledige archief, het ledenregister en mijn schrijfmachine. Vanaf juni was ik weer voor de bond aan de slag. Dat kwam goed uit, want ook de bouwvakarbeiders keerden, vanwege het noodzakelijke herstel van Arnhem, weer snel terug. Persoonlijk kreeg ik in die periode een keuze uit vier betrekkingen. Nog steeds was ik in dienst van de voedselcommissaris. Voor het architectenbureau Feenstra werkte ik enige tijd als opnemer van de oorlogsschade in de wijk Paasberg. De weduwe van mijn oude werkgever, die op tragische wijze overleed, vroeg me de leiding van het bedrijf over te nemen. Maar ik besloot desondanks voor de bond te kiezen.
In 1951 werd ik districtsbestuurder als opvolger van Henk van Weeren. Al eerder was aan mij gevraagd hem, vanwege zijn ziekte, te vervangen. Toen er geen schijn van kans was dat hij terug zou keren, werd ik districtsbestuurder. Daardoor was ik staat overal afdelingen op te richten. Ga de Betuwe maar door. Zo was het ook op de Noordwest-Veluwe en op de Veluwe zelf. Daar had je veel mensen, die op boerderijen werkten, maar die later op militaire objecten kwamen te werken. Hun CAO werd door ons afgesloten. En dus werden er onder hen leden geworven. Het werven van geschikt kader bleek echter problemen op te leveren. Waren ze gevonden dan moesten ze worden geïnstrueerd en geïntroduceerd. Dit noodzaakte tot het op eigen houtje schrijven van handleidingen voor de verschillende functies in de afdelingen. Daarbij speelden mijn ervaringen en inzichten een grote rol. Naar aanleiding daarvan kwam op initiatief van de afdeling Arnhem de commissie ’Leiding en leden’ tot stand. Zelf nam ik hieraan niet deel. Gelijktijdig volgde ik namelijk met zes andere vakbondsmensen - onder wie Jaap Gelens, die toen bij de Algemene Bond voor de Meubel en Hout werkte - een scholing voor scholingsleiders, die zo’n zes maanden duurde. Die opleiding was op indirecte mogelijk gemaakt door de Marshall­hulp. Toen Nederland na de oorlog Marshall-hulp kreeg verplichtte zij zich dat geld te zijner tijd terug te betalen. Uiteindelijk hoefde niet al dat geld naar de Verenigde Staten terug. Het mocht hier worden besteed. En een deel werd aan de drie vakcentrales ter beschikking gesteld voor scholings­activiteiten.
Het slot van deze cursus betrof de opleiding van gespreksleiders. Toen ik in 1958 werd benoemd tot bestuurder algemene dienst met als opdracht het scholingswerk, lag het accent de eerste drie jaar op het opleiden van gespreksleiders. Iedereen nam daaraan deel, kaderleden, beleidsmedewerkers, districtsbestuurders en bondsbestuurders. Van de nu nog actieve bestuurders, die afkomstig zijn uit het NVV, is iedereen bij mij op cursus geweest. In het huidige scholingswerk vind je nog steeds de wezenlijke dingen van het gespreksgroepenwerk terug."

Het timmerkistje
"Voor het gespreksgroepenwerk reisde ik het hele land door. Leerde zo iedereen kennen. In Zeeuws-Vlaanderen had ik in een groep van vijftien cursisten wel vijf wethouders zitten. Aan die groepsgrootte heb ik me altijd gehouden. Ze waren nooit groter dan vijftien. Had ik er meer dan richtte ik gewoon nog een groep op. Anders werd het te moeilijk. Op de eerste cursusdag kwam ik al achter de achtergronden van mijn cursisten, namelijk bij de inventarisatie. Ik ben geen enkele cursus begonnen zonder aan alle cursisten te vragen: waar kom je vandaan, wie heeft je gestuurd, wat kom je doen, wat verwacht je ervan, wil je bezoldigd bestuurder worden? Ik schreef dan het linkerkant van het bord met de antwoorden vol. En rechts maakte ik dan aantekeningen over hoe ik daar tegenaan keek. Hoe ik bepaalde zaken thuis kon brengen. En noemde dan ook dingen die ze niet hadden genoemd. Zoals Banning, de grote man van de Woodbrookers, die tijdens de opleiding tot scholingsleider mijn mentor was, mij eens heeft gewezen op mijn calvinistische achtergrond. Hij had mij gevraagd wat ik zou gaan doen als ik niet meer bij de bond terecht kon. Toen heb ik hem verteld dat ik van huis uit timmerman was, net als mijn vader en mijn grootvader. En dat thuis mijn timmerkistje nog altijd klaar stond. `Je bent een echte calvinist’, zei hij, ’want je houdt een mogelijkheid achter de hand om terug te kunnen vallen op je oude beroep’. Later heeft Banning vaak dit voorval in voorkomende gelegenheden aangehaald.
Op die manier kwam ik veel te weten. Hetgeen nogal eens tot emoties leidde. Ik heb wel eens ’s avonds aan het bed gezeten bij een grote zware kerel, die het allemaal teveel was geworden. Naast mijn bondswerk heb ik kans gezien in de gemeentepolitiek of in de provinciale politiek actief te zijn. Daarnaast heb ik menig uur gestopt in de woningbouwvereniging ’Arnhem’. Op een gegeven moment werd ik benaderd voor een burgemeesterschap in het Land van Maas en Waal. In 1964 ging Cor Brandsma, die toen bondsvoorzitter was, net voor mij de Tweede Kamer in. Er waren momenten dat het allemaal moeilijk te combineren was. Maar toch denk ik dat het mijn werk heeft verlicht. Al die relaties waren behulpzaam bij het vakbondswerk. Ook in het scholingswerk."

(Eerder verschenen in Stuwing ’Levend verleden’- 2, juli 1992)
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 04-09-1940 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Geertruida (Truus) Brinkhuis (afb. 2), 22 jaar oud. Truus is geboren op 11-12-1917 in Arnhem, dochter van Michiel (Chiel) Brinkhuis en Geurtje Roseboom. Truus is overleden op 25-12-1991 om 16:00 in Beekbergen (Apeldoorn), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op 30-12-1991 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Truus: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen van Jan en Truus:
I. Geurtje van Otterlo. Geurtje trouwde met Klaas Lambertus (Klaas) Mensink. Klaas is een zoon van Wiechert Mensink en Martha Aalberts.
II. Grietje Martina (Greet) van Otterlo. Greet trouwde met Jan Willem Hendrik (Jan) Lotte.
1305848497_4_pacs_1.jpg elly_van_andel.jpg
3 Edith4 Elly van Andel
III. Johan Michiel (Hans) van Otterlo. Hans:
(1) trouwde met Marianne (Marian) Welage. Marian is een dochter van Theodorus Welage en Maria Catharina Meurs.
(2) trouwde met Evertje (Edith) Rijksen (afb. 3). Edith is geboren op 08-08-1946 in Rhenen, dochter van Gert Rijksen en Aaltje van de Scheur. Edith is overleden op 11-05-2011 in Nijmegen, 64 jaar oud. Zij is gecremeerd op 18-05-2011 in Nijmegen. Edith (1) trouwde voorheen met Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus (Leo) van Boven.
Beroep:
Ziekenverzorgster
(3) trouwde met Elly van Andel (afb. 4). Elly is geboren op 30-06-1948 om 16:50 in Arnhem, dochter van Jan Willem Nicolaas (Jan) van Andel en Berendina Johanna (Dien) Goedhart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1948 [bron: Gemeente Arnhem].
Notitie bij de geboorte van Elly: Aktenr. 1385
Elly is geboren aan de Beukenlaan 156 in Arnhem en was de 100.000-ste inwoner van Arnhem.
De buren hadden de woning versierd en tamboer en pijperkorps Oost Arnhem trok door de straten van de wijk Geitenkamp en gaf een serenade voor de woning. Er kwamen veel gelukwensen en geschenken van bedrijven uit de stad en onbekenden. Maar ook brieven van mensen die graag een "graantje wilde mee pikken"van de babyartikelen.
Elly is overleden op 15-08-2013 om 05:40 in Andelst (Overbetuwe)), 65 jaar oud [bron: Uittreksel overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-2013 [bron: Gemeente Overbetuwe]. Zij is gecremeerd op 19-08-2013 in Crematorium Slingerbos te Ede [bron: Monuta Uitvaartzorg].
Notitie bij overlijden van Elly: Aktenr. 200117 : Akteplaats: Overbetuwe
Opm.: de grootste wens van Elly haar lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap en donatie is door Hans gerespecteerd en de crematie vond in stilte plaats.
Elly (1) trouwde voorheen met Dirk Jan van Oosterom.
Elly (2) trouwde voorheen op 29-06-1972 in Rozendaal (Gld) [bron: Trouwboekje] met Cornelis Antonie Peters (1930-1999).
De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 18-04-1996 in Rozendaal (Gld) (Echtscheiding)..
Beroep:
Huishoudelijke hulp in internaat, kinderverzorgster
Diversen:
In 1965 raakte Elly in verwachting van haar vriend Wim en dat gaf de nodige problemen. De ouders van Elly en Wim konden het niet eens worden over de opvoeding van dit kind. Hierdoor ging de vriendschap tussen Elly en Wim uit en werd Elly naar familie in Rotterdam gestuurd. In de tijd voor de geboorte werd door de ouders besloten om het kind af te staan voor adoptie. Na de geboorte in Arnhem werd Elly door haar ouders verteld dat haar kind was overleden bij de geboorte. Dit heeft zij nooit geloofd en is later ook op zoek gegaan en inderdaad bleek haar zoon geleefd te hebben en op 5 jarige leeftijd te zijn overleden aan leukemie.

Bij het overlijden van haar moeder in 1994 heeft zij haar enkel verstuikt en dat is niet goed behandeld. In 1996 werd in haar linkerbeen hierdoor PTD geconstateerd. Dit was volgens de professor niet meer te behandelen. Deze PTD werd steeds erger waardoor ze eerst met een rollator moest lopen en kort daarna kwam de duwrolstoel. Na het huwelijk met Hans kwam zij terecht in een electrische rolstoel in 2012 werd deze vervangen door een nieuwe en kwam Hans in aanmerking van een scootmobiel. Hiermee hebben zij de laatste maanden vele mooie tochtjes gemaakt.
Dat bleek de laatste tijd de mooiste oplossing. Jammer dat Elly hier niet zo lang van heeft kunnen genieten, maar voor Hans zijn de ritjes met de scootmobiel en de electrische rolstoel een hele mooie herinnering.
IV. Michiel Jan (Michiel) van Otterlo. Michiel trouwde met Annemieke Marja (Annemieke) Groenendijk.
V. Jan Bertus (Jan) van Otterlo. Jan:
(1) trouwde met Siska Marijke (Siska) Caneel. Siska is een dochter van Albert Gerhard Caneel en Aaltje Haven.
(2) trouwde met Anna (Ans) Meijer.
(3) trouwde met Jessica Rosita (Jessica) Weenink. Jessica is een dochter van Willem Theodorus Johannes (Wim) Weenink en Maria (Miep) Woeltjes. Jessica (1) trouwde voorheen met Albertus (Bert) Voskes.
 

Generatie 2 (ouders)

johan_van_otterlo.jpg
5 Johan van Otterlo
2 Johan van Otterlo (afb. 5) geboren op 27-06-1886 om 23:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Jung (1841-1897) en Jan Diederiks (1850-1929).
Notitie bij de geboorte van Johan: Aktenr. 791 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: op de geboorteaangifte staat Jan van Otterloo als vader en tekent Jan ook met J.van Otterloo.
Opm.: geboren in het woonhuis aan de Oude Kraan te Arnhem
Johan is overleden op 04-12-1960 om 13:00 in Arnhem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1960 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op 08-12-1960 in Arnhem [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Johan: Opm.: overleden in het Diaconessen Ziekenhuis
Aktenr. 1048 : Reg.nr. 16677 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 11-12-1912 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Grietje Martina Smits. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Gielen (1848-1924), David Smits (1855-1935) [zie 13,III] [oom vaderszijde bruid], Willem Marinus Boudewijn (1863-1924) [zie 15,VI] [oom moederszijde bruid] en Rut van den Born (1883-1940).

Notitie bij het huwelijk van Johan en Grietje: Aktenr. 489 : Reg.nr. 7996 : Akteplaats: Arnhem
Afkondigingen voor dit huwelijk, eerste maal op zondag 1 december en de tweede maal op zondag 8 december
Opm.: Johan tekende de akte met Joh.v. Otterloo ook zijn vader tekende met J.v. Otterloo
grietje_smits_en_johan_van_otterlo.jpg
6 Grietje Smits en Johan van Otterlo
3 Grietje Martina Smits (afb. 6) geboren op 30-07-1889 om 05:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Smits (1853-1945) [zie 13,II] [oom vaderszijde] en Yeb Jorritsma (geb. 1859).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 1020 : Reg.nr. 88 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Jufferstraat te Arnhem
Grietje is overleden op 30-06-1951 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1951 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 532 : Reg.nr. 16653 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bertus (Jan) van Otterlo, geboren op 07-11-1913 in Arnhem (zie 1).
II. Maria Gerdina Johanna (Marie) van Otterlo, geboren op 30-05-1917 in Arnhem, dochter van Johan van Otterlo (zie 2). Marie is overleden op 12-07-2006 in Zutphen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Rouwkaart]. Zij is gecremeerd op 17-07-2006 in Dieren (Rheden) [bron: Rouwkaart]. Marie trouwde, 23 jaar oud, op 02-07-1940 in Arnhem [bron: Johan Altena] met Hendrik Willem (Willem) Altena, 27 jaar oud. Willem is geboren op 19-05-1913 in Zutphen, zoon van Gerrit Lambertus Altena en Frederika van Oortmarssen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Johan Altena]. Willem is overleden op 30-05-1974 in Zutphen, 61 jaar oud.
III. Bertus Johan (Bep) van Otterlo, geboren op 22-08-1921 in Arnhem, zoon van Johan van Otterlo (zie 2). Bep is overleden op 13-02-2002 in Ede, 80 jaar oud.
Beroepen:
Bedrijfsbrandweer AKU te Arnhem
Hoofd bouwkundige afdeling AKU te Arnhem
Bep trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1946 met Hendrika (Riek) Freriks, ongeveer 22 jaar oud. Riek is geboren op 20-07-1924 in Arnhem, dochter van Jan Freriks en Maria Reinten. Riek is overleden op 09-10-1984 in Arnhem, 60 jaar oud.
 

Generatie 3 (grootouders)

4 Jan van Otterlo geboren op 21-10-1843 om 11:00 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1843 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Egbert Jan Veldkamp (1806-1880).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 133 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren ten huize wijk Nr. 90
Jan is overleden op 11-03-1917 om 21:30 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1917 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Vuurman (1871-1949) en Isak Vogelzang (geb. ±1875).
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 246 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Overleden aan de Bovenbeekstraat te Arnhem
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
28-11-1893     overlijdensaangifte Hendrikus van Otterlo (1870-1893) [zie 5,I]    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-02-1870 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader bruidegom], Goossen Brouwer (1827-1910) [zie 9,II] [zwager bruidegom], Manus Koning (1831-1907) en Karel Boomkamp (1832-1906).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerdina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6039 : Akteplaats: Brummen
Opm.: wettiging 1 kind
5 Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman geboren op 04-03-1849 om 17:00 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 47,IV] [oudoom moederszijde] en Harmen ter Haar (1805-1870).
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Gerdina is overleden op 25-01-1940 om 01:00 in Renkum, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1940 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Gerdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Wielen (geb. ±1882).
Notitie bij overlijden van Gerdina: Ellders overleden
Aktenr. 30 en Reg.nr. 7877 : Akteplaats: Renkum dd 26-01-1940
Aktenr. 122 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem dd 31-01-1940
Gerdina trouwde (2) op 01-06-1921 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Teunis Renes (1843-1933), 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikus van Otterlo, geboren op 20-01-1870 om 08:00 in Oeken (Brummen), zoon van Jan van Otterlo (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1870 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader van vader], Johanna Josiena Bönniken (geb. 1823) en Jan Schoonhagen (1831-1894).
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 17 : Reg.nr. 6050 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren als Hendrikus Wigman ten huize van de moeder te Oeken en bij huwelijk van moeder op 05-02-1870 gewettigd door Jan van Otterlo
Opm.: Aangeefster van de geboorte Johanna Josina Bönniken oud 46 jaar van beroep vroedvouw en wonende te Rhienderen (Brummen)
Hendrikus is overleden op 27-11-1893 om 21:30 in Arnhem, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Otterlo (1843-1917) [zie 4] [vader] en Willem Weening (1847-1902) [vader echtgenote].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 1082 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Hendrikus: Hendrikus is geboren als Hendrikus Wigman (Wegman) en bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1870 gewettigd
Beroep:
Spoorwegbeambte
Getuige bij:
30-01-1893     geboorteaangifte Gerdina Johanna Cornelia van Otterlo (1893-1894)    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 15-02-1893 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johanna Cornelia Weening, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van der Weerd (1824-1907), Johannes van Meurs (1836-1919), Marinus Hermanus Enckhof (geb. 1849) en Zeger Karssen (1861-1919).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna: Aktenr. 50 : Reg.nr. 178 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind
Johanna is geboren op 17-07-1871 in Arnhem, dochter van Willem Weening en Willemina Veltkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 589 : Reg.nr. 76 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op 03-10-1928 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 692 : Reg.nr. 8061 : Akteplaats: Arnhem
Johanna trouwde later op 28-10-1896 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Cornelis Johannes de Geest (1872-1934).
Beroep:
Dienstbode
II. Bernard van Otterlo, geboren op 25-12-1875 om 02:30 in Arnhem, zoon van Jan van Otterlo (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1875 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik van Egmond (1838-1876) en Willem Carel van Anholt (1850-1900).
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 1337 : Reg.nr. 78 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Paulstraat
Bernard is overleden op 12-04-1903 om 09:30 in Arnhem, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1903 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Geurt Versteeg (1848-1909) en Roelof Vuurman (1871-1949).
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 294 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Overleden in de Bovenbeekstraat
Bernard bleef ongehuwd.
Beroep:
Loodgieter
III. Johan van Otterlo, geboren op 27-06-1886 in Arnhem (zie 2).
6 Bertus Smits geboren op 18-06-1859 om 23:00 in Zaltbommel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1859 [bron: Regionaal Archief Rivierenland]. Bij de geboorteaangifte van Bertus waren de volgende getuigen aanwezig: Francois Jean Zeegers (geb. ±1827) en Hendrikus van Kooten (geb. ±1835).
Notitie bij de geboorte van Bertus: Aktenr. 59 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Bertus is overleden op 11-02-1908 om 22:00 in Arnhem, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1908 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bertus was de volgende getuige aanwezig: Coenrades Stephanus Berghege (1849-1916).
Notitie bij overlijden van Bertus: Aktenr. 131 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Verwer, pakhuisknecht, bierslijter, schilder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-08-1884 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 33-jarige Maria Boudewijn.

Notitie bij het huwelijk van Bertus en Maria: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
7 Maria Boudewijn geboren op 29-09-1850 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr.5828 : Akteplaats: Deil
Maria is overleden op 22-02-1919 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 199
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Smits, levenloos geboren dochter, geboren op 17-05-1885 in Hedel, dochter van Bertus Smits (zie 6). Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
II. Hendrika Petronella Smits, geboren op 19-11-1886 in Arnhem, dochter van Bertus Smits (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 1484 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Hendrika is overleden op 09-08-1890 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 771 : Reg.nr. 407 : Akteplaats: Arnhem
III. Grietje Martina Smits, geboren op 30-07-1889 in Arnhem (zie 3).
IV. Martinus Smits, geboren op 12-02-1893 in Arnhem, zoon van Bertus Smits (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 237 : Reg.nr. 90 Akteplaats: Arnhem
Martinus is overleden op 21-12-1959 om 09:20 in Arnhem, 66 jaar oud (oorzaak: Ongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 1083 : Reg.nr. 16675 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Machine bankwerker
Martinus trouwde met Jannetje van Barneveld. Jannetje is geboren op 26-05-1893 in Arnhem, dochter van Willem van Barneveld en Trijntje van den Broek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 738 : Reg.nr. 90 : Akteplaats Arnhem
 

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Hendrikus van Otterloo geboren op 18-02-1806 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina 166 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrikus is overleden op 19-05-1850 om 17:00 in Rhienderen (Brummen), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1850 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Tom Wennink (geb. ±1800) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Hendrikus: Opm.: ook Hendrikus van Otterlo
Beroep:
Soldaat met verlof, dagloner, boerenknecht, arbeider
Religie:
Gereformeerd
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1830 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 19-jarige Berendje Starink. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Goor (±1791-1863), Derk Bovendorp (1793-1872), Danël van Essen (±1802-1870) en Daniel Hendriks van der Kolk (±1803-1877).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Berendje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6044 : Akteplaats: Brummen
Opm. Hendrikus tekent de akte met H van Otterlo en de de wederzijdse ouders hebben verklaard niet te kunnen schrijven
9 Berendje Starink geboren op 11-05-1810 in Brummen. Zij is gedoopt op 20-05-1810 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 185 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Berendje is overleden op 23-02-1894 om 03:00 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Delweg (1827-1901) en Hendrikus Wilhelmus Rabelink (±1847-1934).
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Berendje: Opm.: ook Berendje Harink
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
Berendje trouwde (2) op 04-06-1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Oosterbroek (±1812-1877), ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Otterlo, geboren op 18-09-1830 om 00:30 in Hall (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Kas Gerrits Benninck (±1777-1846) en Jan van Goor (±1791-1863).
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 110 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Margaretha is overleden op 02-03-1835 om 21:00 in Oeken (Brummen), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1835 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Aards (1764-1849) en Antonie Alderkamp (1785-1854).
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Margaretha: Opm. op de geboorteakte Margaretha van Otterloo en op de overlijdensakte Margaretha van Otterlo
II. Janna van Otterloo, geboren op 11-12-1833 om 12:00 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1833 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan (Jansen) Veenhuis (±1782-1866) en Johannes Jansen (±1798-1875).
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 143 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Opm.: op de akte tekent Hendrikus met Hen v Ootterlo
Janna is overleden op 25-05-1914 om 06:00 in Dieren (Rheden), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1914 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Jan Gerritsen (1848-1930) [zie 9,IV] [zwager] en Gerrit Hofenk (1857-1921).
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 115 : Reg.nr. 8688 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstmeid
Janna trouwde, 25 jaar oud, op 05-03-1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Goossen Brouwer, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Adolf Bello (1813-1897), Hendrikus Brouwer (1829-1891) [broer bruidegom], Reinder Bovendorp (1832-1870) en Berend Harmen Lentink (1836-1870).

Notitie bij het huwelijk van Janna en Goossen: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Goossen is geboren op 16-01-1827 om 05:00 in Hall (Brummen), zoon van Lammert Brouwer en Hendrika Lentin(c)k. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1827 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Bello (1778-1839) en Evert Jan Bovendorp (1788-1845).
Notitie bij de geboorte van Goossen: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Goossen is overleden op 08-11-1910 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1910 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Veldhof (1835-1911) en Garrit Jan Engbers (1861-1929).
Notitie bij overlijden van Goossen: Aktenr. 98 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Getuige bij:
05-02-1870     huwelijk Jan van Otterlo (1843-1917) en Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 5]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
III. Grietjen van Otterloo, geboren op 04-03-1836 om 16:00 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1836 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietjen waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Nieuwland (±1804-1876) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij de geboorte van Grietjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
IV. Cornelia van Otterloo, geboren op 07-11-1838 om 02:30 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1838 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Wissink (1784-1853) en Harmen Gerrit(s) Bosch (1791-1857).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 164 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Cornelia is overleden op 21-07-1930 in Dieren (Rheden), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 143 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Cornelia: Opm.: ook Cornelia van Otterlo
Beroep:
Dienstknecht, arbeider
Cornelia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 24-12-1863 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Hendrik Hartgerink, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Marten Straalman (1826-1884), Antonie Leusveld (1828-1867) en Gerrit Willem Hartgerink (1836-1901) [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op 07-11-1834 in Zutphen, zoon van Reint (ook Reindert) Hartgerink en Janna Braakhekke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 310 : Reg.nr. 1698-02 : Akteplaats: Zutphen
Evert is overleden op 31-05-1871 in Rheden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 124 : Reg.nr. 3164 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 04-05-1872 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Gerritsen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus (Dorus) Zweers (1798-1883), Petrus Olijslager (1815-1872), Jan Brolsma (1828-1873) en Willem Hueting (1836-1926).

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Opm.: Cornela weduwe van Evert Hendrik Hartgerink
Evert is geboren op 26-02-1848 in Brummen, zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 31 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op 30-06-1930 in Dieren (Rheden), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 128 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
25-05-1914     overlijdensaangifte Janna van Otterloo (1833-1914) [zie 9,II]    [zwager]   [bron: Gelders Archief]
V. Geesken van Otterlo, geboren op 10-02-1841 om 09:00 in Brummen, dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1841 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geesken waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Jan Christiaans (geb. 1812).
Notitie bij de geboorte van Geesken: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Geesken is overleden op 27-05-1880 in Dieren (Rheden), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geesken: Aktenr. 132 : Rerg.nr. 3162 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Geesken: Opm.: ook Geesken Otterloo
Beroep:
Dienstmeid
Geesken trouwde, 23 jaar oud, op 29-10-1864 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lammert Garssen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geesken en Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865), Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Gerrit Jan ( ook Garrit Jan) Boon (1813-1888) en Hendrik Hesselink (1831-1903).

Notitie bij het huwelijk van Geesken en Lammert: Aktenr. 55 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Lammert is geboren op 03-03-1844 in Cortenoever (Brummen), zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammert: Aktenr. 38 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Lammert is overleden op 03-08-1933 in Dieren (Rheden), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammert: Aktenr. 177 : Reg.nr. 9776 : Akteplaats: Rheden
Lammert trouwde later op 05-08-1882 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerarda van Munster (1857-1898).
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Lammert Gerritsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
VI. Jan van Otterlo, geboren op 21-10-1843 in Brummen (zie 4).
10 Bernard(us) Wigman geboren op 03-11-1819 in Zutphen. Bernard(us) is overleden op 07-03-1897 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard(us): Aktenr. 34 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 18-03-1848 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 26-jarige Johanna (Janna) Heuterman. Bij het burgerlijk huwelijk van Bernard(us) en Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 47,IV] [oom moederszijde bruid], Johannes Hogenkamp (geb. ±1804) en Herman Otto Breukink (±1808-1893).

Notitie bij het huwelijk van Bernard(us) en Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
11 Johanna (Janna) Heuterman geboren op 17-11-1821 in Oeken (Brummen). Janna is overleden op 13-03-1889 in Brummen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid, landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman, geboren op 04-03-1849 in Oeken (Brummen) (zie 5).
II. Hendrik Jan Wigman, geboren op 31-08-1850 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 112 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 15-11-1931 in Utrecht, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1654 : Reg.nr. 554-04 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Architect
Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1880 in ’s-Gravenhage met Wilhelmina Maria Cornelia Kreuger, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 31-10-1852 in Schiedam, dochter van Hendrik Kreuger en Cornelia Maria Uijtendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1852 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 522 : Akteplaats: Schiedam
Wilhelmina is overleden op 06-10-1931 in Utrecht, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 1472 : Reg.nr. 554-03 : Akteplaats: Utrecht
III. Steven Peter Wigman, geboren op 12-09-1852 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 147 : Reg.nr. 0207 : Akteplaats: Brummen
Steven is overleden op 28-07-1891 in Tilburg, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1891 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Steven: Akte van Memorienr. 65
Beroep:
Spoorwegconducteur
Steven trouwde, 25 jaar oud, op 14-10-1877 in Assen [bron: Drents Archief] met Jona Ziena Gerediena Eichner, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Steven en Jona: Aktenr. 42 : Reg.nr. 1877 : Akteplaats: Assen
Jona is geboren op 12-05-1855 in De Loo (Coevorden), dochter van Hermanus Joannes Eichner en Annegiena van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1855 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jona: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1855 : Akteplaats: Coevorden
IV. Johannes Wigman, geboren op 16-03-1854 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op 04-07-1916 in Voorst, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 74 : Reg.nr. 8759 : Akteplaats: Voorst
Beroep:
Notarisklerk, secretaris ontvanger
Johannes trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1893 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Hermanna Aleida Hendriks, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hermanna: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2866 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is geboren op 22-06-1867 in Voorst, dochter van Herman Hendriks en Aaltjen Knol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanna: Aktenr. 146 : Reg.nr. 2888 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is overleden op 09-11-1934 in Enschede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1934 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanna: Aktenr. 486 : Reg.nr. 4240 : Akteplaats: Enschede
V. Hendrikus Mattheus Wigman, geboren op 26-09-1855 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrikus is overleden op 20-02-1863 in Oeken (Brummen), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerrit Jan Wigman, geboren op 01-03-1859 in Brummen, zoon van Bernard(us) Wigman (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 17-02-1940 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 15 : Reg.nr. 9718 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Metselaar, landbouwer, arbeider
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 02-05-1891 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johanna Heuterman, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 16 : Akteplaats: Brummen
Johanna is geboren op 09-03-1860 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Heuterman (zie 23,VII) en Antjen Matser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op 02-12-1925 in Brummen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 80 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstbode
VII. Bernard Wigman, geboren op 19-08-1862 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 106 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Bernard is overleden op 18-08-1943 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 260
Beroep:
Hoofd der school, uitgever
Bernard trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrika Schothorst, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Bernard en Hendrika: Aktenr. 77 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Hendrika is geboren op 18-07-1863 in Lunteren (Ede), dochter van Aalbert Schothorst en Alida Roelofsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Lunteren
Hendrika is overleden na 1943, minstens 80 jaar oud.
12 Martinus Smits geboren op 01-02-1826 om 00:30 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Martinus is overleden op 21-03-1887 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 09-11-1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 28-jarige Hendrika de Fijter.

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Hendrika: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
13 Hendrika de Fijter geboren op 08-12-1820 in Andel. Hendrika is overleden op 23-08-1893 in Hedel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Hendrika: Opm.: ook de Vijler
Beroep:
Dienstmeid, verfster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomijntje Smits, geboren op 12-03-1852 in Hedel (Maasdriel), dochter van Martinus Smits (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op 12-06-1929 in Heusden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1929 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 21
Jacomijntje trouwde, 23 jaar oud, op 21-09-1875 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Steenbergen, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Jan is geboren op 02-02-1852 in Hedel (Maasdriel), zoon van Albert Steenbergen en Cornelia Hendrika van den Anker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jan is overleden op 14-06-1925 in Heusden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1925 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 16
Beroep:
Machinist
II. Cornelis Smits, geboren op 27-06-1853 om 21:30 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Cornelis is overleden op 06-03-1945 in Nieuwer-Amstel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1945 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 75 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
Beroep:
Verwer, schilder, bierslijter, bierhandelaar, papierhandelaar
Getuige bij:
31-07-1889     geboorteaangifte Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 3]    [oom vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 17-02-1875 in Culemborg [bron: Gelders Archief] met Christina Deenik, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Christina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5899 : Akteplaats: Culemborg
Christina is geboren op 11-08-1851 in Culemborg, dochter van Jan Matthijs Deenik en Johanna van Beest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 128 : Reg.nr. 5915 : Akteplaats: Culemborg
Christina is overleden op 16-07-1932 in Nieuwer-Amstel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1932 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 78 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
III. David Smits, geboren op 10-12-1855 om 05:00 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1855 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van David waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Roosendaal (1792-1870) en Cornelis Sonnevelt (1836-1876).
Notitie bij de geboorte van David: Aktenr. 52 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
David is overleden op 25-06-1935 in Hedel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Opm.: elders overleden
Aktenr. 17 : Reg.nr. 9747 : Akteplaats: Hedel
Aktenr. 1118 : Reg.nr. 750-02 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Verwer, schilder, huisschilder
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 3]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
David:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1880 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Neeltje van de Werken, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Neeltje: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Neeltje is geboren op 12-02-1853 in Well (Ammerzoden), dochter van Marcelis van de Werken en Goverdina van Giessen. Neeltje is overleden op 04-01-1886 in Hedel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dienstbode
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 18-02-1887 in Brouwershaven [bron: Zeeuws Archief] met Anthonia de Keijzer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Anthonia: Aktenr. 3 : Reg.nr. BRO-H-1887 : Akteplaats: Brouwershaven
Opm.: David weduwnaar van Neeltje van de Werken
Anthonia is geboren op 13-05-1848 in Brouwershaven, dochter van Anthonus de Keijzer en Susanna Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1848 [bron: Zeeuws Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Aktenr. 30 : Reg.nr. BRO-G-1848 : Akteplaats: Brouwershaven
Anthonia is overleden op 18-12-1911 in Hedel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonia: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
IV. Martinus Smits, geboren op 08-12-1857 in Zaltbommel, zoon van Martinus Smits (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1857 [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 112 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Martinus is overleden op 05-06-1858 in Zaltbommel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 72 : Reg.nr. 2218 : Akteplaats: Zaltbommel
V. Bertus Smits, geboren op 18-06-1859 in Zaltbommel (zie 6).
14 Peter (Pieter) Boudewijn geboren op 13-02-1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Peter is overleden op 08-06-1884 in Deil, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Knecht, mandenmaker, dagloner
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 06-01-1849 in Deil [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Grietje van Mourik.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Grietje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
15 Grietje van Mourik geboren op 13-06-1823 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Grietje is overleden op 10-01-1890 in Deil, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5801 : Akteplaats: Deil
Notitie bij Grietje: Opm.: ook Grietje van Maurik
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 21-05-1849 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Evert is overleden op 18-07-1849 in Deil, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
II. Maria Boudewijn, geboren op 29-09-1850 in Deil (zie 7).
III. Elizabeth Boudewijn, geboren op 24-08-1853 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op 06-09-1935 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 35 : Reg.nr. 9797 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Dienstbode
Elizabeth trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1884 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Jan Kraaij, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Jan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Jan is geboren op 25-12-1850 in Well, zoon van Cornelis Kraaij en Cornelia Cosijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6680 : Akteplaats: Ammerzoden
Jan is overleden op 12-07-1908 in Zaltbommel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 34 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Landbouwer
IV. Everdina Boudewijn, geboren op 19-05-1856 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Everdina: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Everdina is overleden op 13-12-1920 in Rotterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1920 [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Everdina: Aktenr. 5739 : Akteplaats: Rotterdam
Everdina trouwde, 25 jaar oud, op 15-12-1881 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Theunis Smits, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Everdina en Theunis: Aktenr. 22 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Theunis is geboren op 23-09-1860 in Zaltbommel, zoon van Gerrit Smits en Lijntje van Es. Theunis is overleden op 11-01-1924 in Herwen en Aerdt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theunis: Aktenr. 4
Beroep:
Visser, dekknecht, varensgezel, stuurman
V. Roelofke Boudewijn, geboren op 23-12-1859 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roelofke: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Roelofke is overleden op 13-11-1886 in Deil, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelofke: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
VI. Willem Marinus Boudewijn, geboren op 15-08-1863 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op 02-04-1924 in Deil, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 7 : Reg.nr. 8178 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Kleermaker
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 3]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 17-02-1893 in Deil [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Alphen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Dirkje is geboren op 08-10-1870 in Zoelmond (Beusichem), dochter van Rutgerus van Alphen en Alberdina van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 43 : Reg.nr. 6166 : Akteplaats: Zoelmond (Buren)
Dirkje is overleden op 04-07-1959 in Deil, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 16843 : Akteplaats: Deil
VII. Christina Boudewijn, geboren op 06-06-1868 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Christina is overleden op 30-04-1940 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 438 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem
Christina trouwde, 26 jaar oud, op 01-03-1895 in Deil [bron: Gelders Archief] met Johannes Leonardus de Vaal, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Johannes: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Opm.: wettiging 1 kind
Johannes is geboren op 21-09-1869 in Deil, zoon van Cornelis de Vaal en Dirkje Boskaljon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Johannes is overleden op 30-06-1936 in Arnhem, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 502 : Reg.nr. 9709 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Bediende, tapper, koopman, groentehandelaar
 

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Claas (Hendriksen) van Otterloo geboren in 04-1758 in Harskamp. Hij is gedoopt op 23-04-1758 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 62 volgnummer op de pagina 5 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/62-5
Claas is overleden op 18-02-1832 om 19:00 in Brummen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1832 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Claas waren de volgende getuigen aanwezig: Jannis Pas (geb. ±1792) en Barend (Berend) Straalman (1795-1856).
Notitie bij overlijden van Claas: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Overleden ten huize no. 71 van Waander Slangewal te Brummen
Notitie bij Claas: Ook Claas Claassen en Klaas van Otterlo
Klaas Hendriks heeft op 3 december 1812 de geslachtsnaam van Otterloo aangenomen.
Zie akte.
Klaas tekende deze akte met H v O
Beroep:
Dagloner
Religie:
Gereformeerd
Claas is weduwnaar van Fenneke (ook Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) Evers (±1750-1799), met wie hij trouwde (1), 32 of 33 jaar oud, op 17-04-1791 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Claas trouwde (3) op 17-11-1821 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Janna Willems Jans(s)en (1783-1822), 38 jaar oud.
Hij trouwde (2), 40 of 41 jaar oud, op 19-04-1799 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 32-jarige Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks (zie 17 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Claas en Margritha: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 322 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 49/52 : Huwelijksplaats: Apeldoorn
Beide wonende onder Apeldoorn
Klaas Hendriks (Claassen) weduwnaar van Jenneken Everts (Evers) Buijtenhuijs
17 Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks geboren omstreeks 1767 in Barneveld. Zij is gedoopt omstreeks 1767 in Barneveld [bron: Jan van Otterlo]. Margritha is overleden op 25-05-1821 in Apeldoorn, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margritha: Aktenr. 66 : Reg.nr. 6506 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Margritha: Opm.: ook Margrietha Hendriks Riks en Grietje Hendriks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Otterloo, geboren in 04-1802 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 16). Hij is gedoopt op 04-04-1802 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente : Apeldoorn : Pagina 147 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden vóór 07-1803 in Apeldoorn, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Hendrik van Otterloo, geboren in 07-1803 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 16). Hij is gedoopt op 31-07-1803 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 154 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op 13-01-1859 om 15:00 in Apeldoorn, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Evert van de Braak (geb. 1813) en Jan Huigen (1819-1882).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 6499 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 53 jaar oud, op 02-08-1856 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Eva Gerrits(en), ongeveer 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Eva was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Ketel (1783-1865).

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Eva: Aktenr. 48
Eva weduwe van Peter Ribbers
Eva is geboren omstreeks 1808 in Terwolde (Voorst), dochter van Fredrik Gerrits en Rijkje (Rikje) Hoegen (ook Hendriks). Eva is overleden op 04-11-1881 in Apeldoorn, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Eva: Aktenr. 308 : Reg.nr. 6494 : Akteplaats: Apeldoorn
Eva is weduwe van Peter Ribbers (1805-1854), met wie zij trouwde op 05-08-1842 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Eva: Ook Eva Gerritsen
Beroep:
Naaister
III. Hendrikus van Otterloo, geboren op 18-02-1806 in Beekbergen (Apeldoorn) (zie 8).
18 Jan Starink geboren op 12-03-1783 in Voorst. Hij is gedoopt op 16-03-1783 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willemina Lammers.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 123 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr.1586 : Doopplaats: Voorst
Jan is overleden op 05-07-1824 in Rhienderen (Brummen), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 26-10-1806 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 25-jarige Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 229 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 371.1 Akteplaats: Brummen
19 Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch geboren op 29-10-1780 in Brummen. Zij is gedoopt op 03-11-1780 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 69 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Johanna is overleden op 25-01-1858 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Johanna trouwde (2) op 20-10-1827 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Refermus (Rufer) Kruf (1784-1833), 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goossen Starink, geboren op 16-05-1807 in Brummen, zoon van Jan Starink (zie 18). Hij is gedoopt op 18-05-1807 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Goossen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 152 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Goossen is overleden op 20-09-1832 in Utrecht, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1832 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Goossen: Elders overleden
Aktenr. 1183 : Reg.nr. 1181-01 : Akteplaats: dd 21-09-1832
Aktenr. 74 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen dd 24-09-1832
Opm.: Overleden in het Militair Hospitaal
Beroep:
Militair
II. Berendje Starink, geboren op 11-05-1810 in Brummen (zie 9).
III. Hendrica Starink, geboren op 11-02-1812 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrica is overleden op 13-02-1812 in Oeken (Brummen), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Starink, geboren op 26-10-1813 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 86 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op 21-04-1816 in Rhienderen (Brummen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
V. Hendrik Starink, geboren op 28-05-1816 in Rhienderen (Brummen), zoon van Jan Starink (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 07-10-1900 in Brummen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 117 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op 24-08-1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Janna Kersten, 50 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Janna weduwe van Teunis Spijker en Jan Fucken
Janna is geboren op 01-06-1799 in Broek (Voorst), dochter van Nn Nn en Hendrika Kersten. Zij is gedoopt op 16-06-1799 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 179 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Opm.: kind in onecht
Janna is overleden op 10-12-1879 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 168 : Reg.nr. 168 : Akteplaats: Brummen
Janna is weduwe van Teunis Spijker (1791-1834), met wie zij trouwde op 05-05-1821 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Janna is weduwe van Jan Fucken (±1792-1847), met wie zij trouwde op 31-10-1835 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Janna: Ook Karsten
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
VI. Willemke Starink, geboren op 30-01-1822 in Rhienderen (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemke: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Willemke is overleden op 21-02-1899 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Willemke trouwde, 32 jaar oud, op 22-04-1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Duijts, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemke en Evert: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op 14-05-1828 in Brummen, zoon van Gerrit Duijts en Jacomina Helling. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 58 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op 27-02-1916 in Steenderen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8712 : Akteplaats: Steenderen
Evert trouwde later op 14-10-1899 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Nengerman (1830-1913).
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
20 Peter Wigman geboren omstreeks 1781 in Zutphen. Peter is overleden op 08-07-1838 in Zutphen, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 165 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakker, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 12-01-1814 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Gerhardina (Gardina) Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Gerhardina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Gerharda weduwe van Willem Nagelvoort
21 Gerhardina (Gardina) Jansen geboren op 03-01-1782 in Zutphen. Zij is gedoopt op 03-01-1782 in Zutphen. Gerhardina is overleden op 09-07-1838 in Zutphen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerhardina: Aktenr. 166 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Gerhardina is weduwe van Willem Nagelvoort (ovl. vóór 1814).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Wigman, geboren op 14-06-1814 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 128 : Reg.nr. 1693 : Akteplaats: Zutphen
Hendrika is overleden op 09-12-1902 in Zutphen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 363 : Reg.nr. 363 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Hendrika trouwde, 39 jaar oud, op 28-09-1853 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Harmen Jan Harmsen, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Harmen: Aktenr. 81 : Reg.nr. 1745 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is geboren op 17-08-1818 in Voorstonden (Brummen), zoon van Johannes Harmsen en Reindjen Koenders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Harmen is overleden op 01-01-1898 in Hoven (Zutphen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 3 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
II. Harmen Wigman, geboren op 07-09-1816 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 215 : Reg.nr. 1694 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is overleden op 14-02-1896 in Zutphen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 48 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutpen
Beroep:
Schoenmaker, winkelier
Religie:
Gereformeerd
Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1842 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Hamer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Gerritjen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 1742 : Akteplaats: Zutphen
Gerritjen is geboren op 13-01-1811 in Steenderen en Bronkhorst, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Zij is gedoopt op 20-01-1811 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina 308 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1427 : Doopplaats Steenderen en Bronkhorst
Gerritjen is overleden op 07-10-1849 in Zutphen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 268 : Reg.nr. 1868 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-08-1850 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Zwaantje van der Voort, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Zwaantje: Aktenr. 71 : Reg.nr. 1744 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Harmen weduwnaar van Gerritjen Hamer
Zwaantje is geboren op 01-01-1825 in Voorstonden (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Zwaantje is overleden op 17-07-1865 in Zutphen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 278 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
III. Jannes Wigman, geboren op 13-06-1818 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 20). Hij is gedoopt op 13-06-1818 in Zutphen. Jannes is overleden op 21-01-1899 in Hoven (Zutphen), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 25 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Fabrieksopzichter, werkbaas
Jannes trouwde, 30 jaar oud, op 21-06-1848 in Steenderen [bron: Gelders Archief] met Jenneken Hamer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Jenneken: Aktenr. 12 : Reg.nr. 3042 : Akteplaats: Steenderen
Jenneken is geboren op 04-08-1809 in Steenderen, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Jenneken is overleden op 25-02-1898 in Hoven (Zutphen), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 63 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
IV. Bernard(us) Wigman, geboren op 03-11-1819 in Zutphen (zie 10).
V. Hendrik Jan Wigman, geboren op 15-08-1821 om 23:00 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1821 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Garret Hoffelman (±1789-1848) en Waander Hietbrink (1794-1855).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 202 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Hendrik is overleden op 21-01-1830 om 08:00 in Zutphen, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Jansen (1803-1867) en Hendrik Beker (±1807-1867).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 20 : Reg.nr. 1864 : Akteplaats: Zutphen
VI. Johanna Wigman, geboren op 25-11-1822 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 320 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
VII. Derk Wigman, geboren op 20-10-1824 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 255 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Derk is overleden op 30-01-1901 in Zutphen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 41
Notitie bij Derk: ook Wijgman
Beroep:
Steenbakker, dagloner, arbeider
Derk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hermina Jansen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Hermina: Aktenr. 21
Hermina is geboren op 30-10-1826 in Brummen, dochter van Willem Aalbert Jansen en Dina (Gerritsen) Schuurman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 137 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hermina is overleden op 21-03-1851 in Brummen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Reintje van der Voort, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Reintje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Derk weduwnaar van Hermina Jansen
Reintje is geboren op 31-01-1833 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reintje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Reintje is overleden op 07-01-1897 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reintje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutphen
22 Hendrik Jan Heuterman geboren op 20-01-1793 in Brummen. Hij is gedoopt op 27-01-1793 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Voorst: Pagina 160 volgnr. op de pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats Voorst
Hendrik is overleden op 15-09-1861 in Rhienderen (Brummen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Landbouwer, karman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1819 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Steventje Schaapvonder.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Steventje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
23 Steventje Schaapvonder geboren op 03-10-1794 in Oeken (Brummen). Zij is gedoopt op 05-10-1794 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steventje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Steventje is overleden op 21-02-1855 in Oeken (Brummen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steventje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jan Heuterman, geboren op 19-01-1820 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 24-05-1823 in Oeken (Brummen), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
II. Johanna (Janna) Heuterman, geboren op 17-11-1821 in Oeken (Brummen) (zie 11).
III. Gerrit Jan Heuterman, geboren op 05-12-1823 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 119 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 04-03-1825 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Heuterman, geboren op 06-06-1825 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 64 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op 13-01-1893 in Strijen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1893 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 7
Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1852 in Wieldrecht met Louisapolder [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP] met Mattheus de Nagtegaal, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Mattheus: Aktenr. 2
Mattheus is geboren op 07-02-1817 in Dordrecht. Mattheus is overleden op 14-02-1886 in Strijen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1886 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Mattheus: Aktenr. 15
Beroep:
Kastelein
V. Gerritje Heuterman, geboren op 20-03-1828 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 07-09-1829 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerritje Heuterman, geboren op 30-07-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 13-12-1833 in Brummen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
VII. Hendrik Heuterman, geboren op 11-04-1832 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 11-01-1898 in Arnhem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 36
Beroep:
Landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1855 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Antjen Matser, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antjen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 3236 : Akteplaats: Rheden
Antjen is geboren op 29-10-1830 in Velp (Rheden), dochter van Jan Matser en Johanna Polman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antjen: Aktenr. 173 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Antjen is overleden op 03-10-1861 in Oeken (Brummen), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antjen: Aktenr. 123 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 05-07-1862 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Niekamp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Hendrik weduwnaar van Antjen Matser
Aaltje is geboren op 24-10-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Lambert Nijkamp en Geertruij Hamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 126
Reg.nr. 6056
Aaltje is overleden op 04-04-1891 in Brummen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 65
VIII. Heuterman, levenloos geboren dochter, geboren op 19-03-1835 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 22). Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
24 David Smits geboren op 28-01-1801 in Nederhemert. Hij is gedoopt op 29-01-1801 in Nederhemert. David is overleden op 12-01-1879 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dagloner, verwer, landbouwer, glazenmaker
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1822 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman.

Notitie bij het huwelijk van David en Jacomijntje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
25 Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman geboren op 09-02-1801 in Hedel. Jacomijntje is overleden op 19-01-1875 in Hedel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Smits, geboren op 02-04-1823 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op 04-03-1830 in Hedel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Anna Smits, geboren op 12-01-1825 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Anna is overleden op 14-01-1912 in Passewaaij (Tiel), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 8776 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Arbeidster
Anna trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Johannis van Geffen, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannis: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Johannis weduwnaar van Peterke van den Bogert
Johannis is geboren op 02-10-1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Jacobus Hermense van Geffen en Hendriena (ook Hendrientje) van Maren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Johannis is overleden op 07-04-1901 in Passewaaij (Tiel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2689 : Akteplaats: Passewaaij
Johannis is weduwnaar van Peterke van den Bogerd (1812-1844), met wie hij trouwde op 07-10-1837 in Hedel [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
III. Martinus Smits, geboren op 01-02-1826 in Hedel (Maasdriel) (zie 12).
IV. Antonia Petronella Smits, geboren op 28-07-1827 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 28a : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op 08-06-1828 in Hedel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
V. Egon Smits, geboren op 28-07-1827 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 28 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 25-05-1828 in Hedel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VI. Egon Smits, geboren op 12-04-1829 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 22-06-1836 in Hedel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VII. Pieternella Smits, geboren op 12-03-1831 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieternella is overleden op 05-11-1831 in Hedel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Aktenr. 52
VIII. Petronella Smits, geboren op 12-04-1832 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Petronella is overleden op 04-12-1834 in Hedel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 36 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
IX. Antonia Smits, geboren op 11-08-1833 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 26 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op 03-05-1916 in Hedel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 14 : Reg.nr. 8400 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 08-12-1853 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Hendrik Cornelis van Dalen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Hendrik is geboren op 30-03-1827 in Wassenaar, zoon van Leendert van Dalen en Aaltje de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1827 [bron: Gemeentearchief Wassenaar].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 23
Hendrik is overleden op 06-02-1906 in Hedel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Schoenmaker
X. Pieter Smits, geboren op 17-01-1835 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op 21-01-1879 in Hedel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 05-12-1855 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Leanara Sarina Brentjes, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Leanara: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Leanara is geboren op 19-12-1834 in Waardenburg, dochter van Pieter Brentjes en Elizabeth van Dooijenweert. Leanara is overleden op 18-07-1866 in Hedel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leanara: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Landbouwster
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 31-05-1867 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Lijntje Verhoeks, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Pieter weduwnaar van Leanara Sarina Brentjes en Lijntje weduwe van Jacobus Plugers
Lijntje is geboren op 13-02-1834 in Bruchem (Kerkwijk), dochter van Johannes Verhoeks en Geertruij Spies. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lijntje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3935 : Akteplaats: Kerkwijk
Lijntje is weduwe van Jacobus Plugers (1830-1866), met wie zij trouwde op 21-03-1863 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Arbeidster
XI. Egodina Catharina Smits, geboren op 15-07-1836 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egodina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egodina is overleden op 14-05-1890 in Dreumel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egodina: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5475 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Winkelierster, arbeidster
Egodina trouwde, 19 jaar oud, op 16-01-1856 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Gerrit Vos, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egodina en Gerrit: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Gerrit is geboren op 17-12-1823 in Well (Ammerzoden), zoon van Bruisten Vos en Jenneke de Waal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6681 : Akteplaats: Ammerzoden
Gerrit is overleden op 31-10-1894 in Dreumel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5474 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
XII. Jacomijntje Smits, geboren op 28-05-1838 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op 01-11-1839 in Hedel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIII. Egon Smits, geboren op 17-08-1839 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 24-10-1839 in Hedel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIV. Jacomijntje Smits, geboren op 31-08-1840 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Jacomijntje trouwde, 19 jaar oud, op 17-02-1860 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Verzijl, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 3
Jan is geboren op 31-10-1834 in Brakel, zoon van Gijsbert Verzijl en Dirkje Brienen.
Beroep:
Arbeider
XV. Jenneke Smits, geboren op 14-11-1843 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 57 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Jenneke trouwde, 20 jaar oud, op 07-10-1864 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirk van Geffen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 13
Dirk is geboren op 16-08-1840 in Hedel, zoon van Ruth Wouter van Geffen en Dirkje Vink. Dirk is overleden op 30-11-1917 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 37
Beroep:
Arbeider, landbouwer, veldarbeider
26 Cornelis de Fijter geboren op 11-05-1786 in Andel. Cornelis is overleden op 16-02-1848 in Veen, 61 jaar oud.
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 01-07-1820 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 27-jarige Elisabeth Rink.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 198 : Akteplaats: Andel
27 Elisabeth Rink geboren op 27-06-1793 in Haaften. Zij is gedoopt op 30-06-1793 in Haaften. Elisabeth is overleden op 22-12-1871 in Veen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1871 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 36 : Reg.nr. 8208 : Akteplaats: Veen
Opm.: Eerder weduwe van Hendrik Verbeek
Elisabeth is weduwe van Hendrik Verbeek (1789-1815), met wie zij trouwde (1), 20 jaar oud, op 06-04-1814 in Zuilichem.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika de Fijter, geboren op 08-12-1820 in Andel (zie 13).
II. Dirk de Fijter, geboren op 20-05-1823 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 26). Dirk is overleden op 30-03-1824 in Andel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1821 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 3 : Reg.nr. 214 : Akteplaats: Andel
III. Adriana de Fijter, geboren op 28-04-1831 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (zie 26). Adriana is overleden op 18-12-1915 in Hilversum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1915 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 393 : Reg.nr. 393 : Akteplaats: Hiversum
Adriana trouwde, 46 jaar oud, op 25-08-1877 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief] met Hendrik Smit, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Aktenr. 51 : Akteplaats: Hilversum
Opm.: Hendrik wduwnaar van Jannetje Klarenbeek
Hendrik is geboren op 16-03-1849 in Leerdam, zoon van Herke Smit en Barbera Morel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1849 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 22 : Akteplaats: Leerdam
Hendrik is overleden op 02-06-1882 in Hilversum, 33 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Jannetje Klarenbeek (1842-1876), met wie hij trouwde op 13-02-1875 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief].
Beroep:
Fabrieksarbeider
IV. Gijsbert de Fijter, geboren op 29-08-1835 in Veen, zoon van Cornelis de Fijter (zie 26). Gijsbert is overleden op 04-02-1922 in Veen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1922 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3298 : Akteplaats: Veen
Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1863 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Elisabeth van den Heuvel, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2279 : Akteplaats: Emmikhoven en Waardhuizen
Elisabeth is geboren op 02-02-1840 in Emmikhoven en Waardhuizen, dochter van Bastiaan van den Heuvel en Pleuntje van Rijswijk. Elisabeth is overleden op 02-03-1907 in Veen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1907 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3297 : Akteplaats: Veen
V. Dirk de Fijter, geboren op 03-06-1837 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 26). Dirk is overleden op 21-11-1887 in Andel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1887 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 22 : Reg.nr. 217 : Akteplaats: Andel
Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 11-02-1860 in Andel [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Jantje van Andel, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Jantje: Aktenr. 2
Jantje is geboren op 06-04-1837 in Andel, dochter van Nn Nn en Margaretha van Andel. Jantje is overleden op 26-12-1920 in Andel, 83 jaar oud.
28 Evert Boudewijn geboren op 04-06-1793 in Avezaath. Hij is gedoopt op 09-06-1793 in Zoelen. Evert is overleden op 19-07-1871 in Zoelen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 26
Notitie bij Evert: Ook Evert Evertsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 12-04-1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Maria van Mameren.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
29 Maria van Mameren geboren op 23-01-1793 in Avezaath. Zij is gedoopt op 27-01-1793 in Avezaath. Maria is overleden op 02-12-1862 in Avezaath (Zoelen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 51 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Boudewijn, geboren op 18-09-1815 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr.52 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op 25-10-1824 in Avezaath (Zoelen), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 17 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath (Zoelen)
II. Peter (Pieter) Boudewijn, geboren op 13-02-1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen) (zie 14).
III. Willeminus Boudewijn, geboren op 01-11-1818 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willeminus: Aktenr. 40 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
IV. Jan Boudewijn, geboren op 06-01-1821 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jan is overleden op 12-10-1896 in Zoelen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 17-04-1843 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Teuntje Koedam, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Teuntje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is geboren op 23-01-1815 in Zoelen, dochter van Cornelis Koedam en Geertruij de Kruiff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is overleden op 18-01-1892 in Zoelen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
V. Jenneke Boudewijn, geboren op 07-07-1822 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke is overleden op 10-07-1906 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 27 jaar oud, op 27-07-1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Jan van Gessel, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren op 19-09-1821 in Avezaath, zoon van Klaas van Gessel en Thonia van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Avezaath
Dirk is overleden op 18-09-1917 in Kapel-Avezaath (Zoelen (Tiel)), 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
VI. Stijnis (ook Stijnus) Boudewijn, geboren op 30-09-1824 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Stijnis: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Stijnis is overleden op 15-12-1897 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijnis: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Stijnis trouwde, 24 jaar oud, op 22-03-1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Hendrina (Hendrika) van Gessel, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijnis en Hendrina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Hendrina is geboren op 05-02-1825 in Avezaath, dochter van Johannes van Gessel en Janna (Johanna) Harms. Hendrina is overleden op 10-05-1892 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 38 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
VII. Jacob Boudewijn, geboren op 25-10-1826 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op 28-07-1866 in Tricht (Buurmalsen), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38 Reg.nr. 5922 : Akteplaats: Buurmalsen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 17-06-1854 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Cornelia Dirkje Versteeg, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Cornelia: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5938 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is geboren op 16-10-1830 in Buurmalsen, dochter van Anthonij (Antonie) Versteeg en Hendrika Spronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5943 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is overleden op 21-09-1884 in Tricht (Buurmalsen), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5921 : Akteplaats: Buurmalsen
VIII. Cornelis Boudewijn, geboren op 14-01-1829 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zolen
Cornelis is overleden op 24-02-1890 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Tiel)
Beroep:
Arbeider, landbouwer, landman
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 30-06-1855 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Janna van Hattum, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Janna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2701 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is geboren op 27-11-1831 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1831 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op 11-12-1831 in Wadenoijen. Bij de doop van Janna was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Oort.
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is overleden op 16-12-1907 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Zoelen(Tiel))
Beroep:
Arbeidster
IX. Evert Marinus Boudewijn, geboren op 28-05-1831 in Avezaath, zoon van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Evert is overleden op 05-05-1906 in Tiel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider
Evert trouwde, 26 jaar oud, op 22-08-1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Geertruij Wellner, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Geertruij: Aktenr. 12 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Geertruij is geboren op 09-09-1831 in Wadenoijen, dochter van Johannes Wellner en Anneke Versteeg. Zij is gedoopt op 11-09-1831 in Wadenoijen. Geertruij is overleden op 11-03-1908 in Tiel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 60 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
X. Christina Boudewijn, geboren op 17-08-1833 in Avezaath, dochter van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Christina is overleden op 06-10-1851 in Avezaath (Zoelen), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
XI. Willem Boudewijn, geboren op 24-06-1835 in Kapel-Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Willem is overleden op 25-10-1918 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman, landbouwer
Willem trouwde, 36 jaar oud, op 01-11-1871 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Hattum, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2700 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is geboren op 30-12-1840 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1840 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op 07-03-1841 in Wadenoijen.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is overleden op 07-01-1908 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Dirkje van Hattem
Beroep:
Landvrouw
XII. Anna Cornelia Hendrica Boudewijn, geboren op 16-10-1837 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Anna is overleden op 08-06-1899 in Kerk-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Anna trouwde, 19 jaar oud, op 22-08-1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willem Koenen, ongeveer 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Willem: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Willem is geboren omstreeks 1825 in Tiel, zoon van Willem Koenen en Josijna Willemse. Willem is overleden op 02-03-1883 in Kerk-Avezaath (Zoelen), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Beroep:
Schaapherder, arbeider
30 Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) geboren op 31-07-1791 in Zoelmond. Hij is gedoopt op 31-07-1791 in Zoelmond. Roelof is overleden op 02-01-1870 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelof: Aktenr. 1
Beroep:
Landman, wagenmaker
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 06-04-1823 in Meerkerk [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met de ongeveer 23-jarige Elizabeth de Vos.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Elizabeth: Aktenr. 3
31 Elizabeth de Vos geboren omstreeks 1800 in Zijderveld. Elizabeth is overleden op 14-11-1873 in Deil, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Landvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje van Mourik, geboren op 13-06-1823 in Deil (zie 15).
II. Aaltje van Maurik, geboren op 09-08-1824 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Aaltje is overleden op 06-03-1902 in Waardenburg, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2708 : Akteplaats: Waardenburg
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1853 in Deil [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Kardol, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
Bastiaan is geboren op 26-01-1829 in Waardenburg, zoon van Johannes Kardol en Maria Wilhelmina de Jong(h). Bastiaan is overleden op 30-06-1912 in Waardenburg, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 8970 : Akteplaats: Waardenburg
Beroep:
Landman, landbouwer
III. Roeland van Mourik (Maurik), geboren op 30-10-1825 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roeland: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Roeland is overleden op 06-06-1895 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roeland: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5801 : Aktplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Roeland trouwde, 39 jaar oud, op 24-06-1865 in Deil [bron: Gelders Archief] met Cornelia Vos, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Roeland en Cornelia: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Cornelia is geboren op 25-10-1830 in Deil, dochter van Arie Vos en Maaike Kivit. Cornelia is overleden op 14-12-1899 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 41
IV. Jasper van Maurik, geboren op 24-08-1828 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jasper: Aktenr. 39 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Jasper is overleden op 16-04-1909 in Zaltbommel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jasper: Aktenr. 33 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Smid
Jasper trouwde, 30 jaar oud, op 11-08-1859 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Wilhelmina Catharina Kaasjager, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jasper en Wilhelmina: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2253 : Akteplaats: Zaltbommel
Wilhelmina is geboren op 09-05-1836 in Zaltbommel, dochter van Arend Elzar Kaasjager en Catharina Johanna van Tricht.
Beroep:
Dienstmeid
V. Gerrit van Maurik, geboren op 14-03-1831 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Gerrit is overleden op 11-04-1831 in Deil, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5805 : Akteplaats: Deil
VI. Gerdina van Mourik, geboren op 08-04-1832 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
VII. Willem van Mourik (Maurik), geboren op 22-12-1834 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 55 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op 28-03-1913 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Willem trouwde, 33 jaar oud, op 14-03-1868 in Deil [bron: Gelders Archief] met Maria van Rekum, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Maria is geboren op 08-03-1833 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Cornelis van Rekum en Aartje den Otter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4870 : Akteplaats: Est en Opijnen
Maria is overleden op 23-05-1911 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 17 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
VIII. Elizabeth van Mourik, geboren op 12-09-1837 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 45 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op 10-05-1841 in Deil, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
IX. Elizabeth van Mourik, geboren op 17-12-1841 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op 23-06-1869 in Deil [bron: Gelders Archief] met Marinus de Vaal, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Marinus: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Marinus is geboren op 31-01-1837 in Wadenoijen, zoon van Johannes de Vaal en Maria de Kl(e)ijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Veldwachter
 

Generatie 6 (oudouders)

32 Henderik Claassen geboren in 07-1727 in Harskamp. Hij is gedoopt op 06-07-1727 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderik: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 68 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Henderik is overleden op 22-11-1807 in Apeldoorn, 80 jaar oud.
Notitie bij Henderik: ook Hendrik Klaassen, Henderik Claasse en Hendrick Klaesen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 07-01-1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met de 14 of 15-jarige Berendina (Dina) Jurriens. Henderik en Dina gingen op 06-01-1758 in Otterlo in ondertrouw [bron: Gelders Archief]. Het kerkelijk huwelijk tussen Dina en Henderik vond plaats op 07-01-1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij het kerkelijk huwelijk van Henderik en Dina waren de volgende getuigen aanwezig: Gisbert Janssen [stiefvader bruidegom] en Johanna Lucassen (ovl. 1782).

Notitie bij het huwelijk van Henderik en Dina: Ondertrouw te Otterlo
Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 122 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 602 : Huwelijksplaats: Otterlo
DTB 602/122-3
Hendrik Claasse woonde te Harskamp en Berendina wonende te Eschoten
Huwelijk Beekbergen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 54 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2
op attestatie van Otterlo, met attestatie na Otterloo
33 Berendina (Dina) Jurriens geboren in 01-1743 in Beekbergen [bron: Jos Mewe]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Jos Mewe]. Zij is gedoopt in 01-1743 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dina: DTB 64.1/148-1
In januari is geboren en gedoopt volgens haar getuigenis Berendina, dochter van Jurien Janssen en Johanna Lucassen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 148 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Dina is overleden op 02-10-1815 in Eerbeek (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3718 Akteplaats: Loenen
Notitie bij Dina: Opm.: ook Berdiena Jurjens
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Daniel Ligt (1769-1808) en Juliana Hendriks van Otterlo (1772-1849) [zie 33,VI]    [moeder bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas (Hendriksen) van Otterloo, geboren in 04-1758 in Harskamp (zie 16).
II. Janna Henderiksen Claassen, geboren in 06-1760 in Otterlo, dochter van Henderik Claassen (zie 32). Zij is gedoopt op 22-06-1760 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 68 volgnummer op de pagina 3 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/68-3
Notitie bij Janna: Opm.: ook van Otterloo
III. Willem Hendriks Klaassen, geboren in 05-1763 in Beekbergen, zoon van Henderik Claassen (zie 32). Hij is gedoopt op 22-05-1763 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 119 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekebergen
DTB 64.1/119-3
Notitie bij Willem: Opm.: ook van Otterloo
IV. Aaltje Hendriks Klaassen, geboren in 11-1765 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 32). Zij is gedoopt op 24-11-1765 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 122 volgnummer op de pagina 12 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 64.1/122-12
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook van Otterloo
V. Hendrica Hendriks Klaassen, geboren in 09-1768 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 32). Zij is gedoopt op 11-09-1768 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 1 volgnummer op de pagina 1 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/1-1
Notitie bij Hendrica: Opm.: ook van Otterloo
VI. Juliana Hendriks van Otterlo, geboren op 26-04-1772 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 32). Zij is gedoopt op 03-05-1772 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Juliana: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 5 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/5-6
Juliana is overleden op 13-03-1849 in Apeldoorn, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Juliana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Johannes Buisman (geb. ±1807) en Simon Veldhuis (±1823-1852).
Notitie bij overlijden van Juliana: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6501 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeidster
Juliana trouwde, 32 jaar oud, op 21-10-1804 in Apeldoorn [bron: Jos Mewe] met Daniel Ligt, 35 jaar oud, nadat zij op 26-09-1804 in Apeldoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: Jos Mewe]. Bij het kerkelijk huwelijk van Juliana en Daniel was de volgende getuige aanwezig: Dina Jurriens (1743-1815) [zie 33] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Juliana en Daniel: Ondertrouw RBS 53-57 425-1 : DTB 46/122-6
Daniel is geboren op 21-05-1769 in Oosterbeek, zoon van Hartger Daniels Ligt en Teunisje Herms van Maanen. Hij is gedoopt op 21-05-1769 in Oosterbeek [bron: Jos Mewe].
Notitie bij de geboorte van Daniel: 1330.2 93-7
Daniel is overleden op 07-06-1808 in Hall (Brummen), 39 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1808 in Hall (Brummen).
Notitie bij overlijden van Daniel: Akte 378/139-2 en akte 371/20-21
Notitie bij Daniel: Ook Daniel Licht
VII. Aaltjen Hendriks van Otterlo, geboren omstreeks 1774 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 32). Aaltjen is overleden op 08-08-1834 om 23:00 in Apeldoorn, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1834 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van Gerrevink (1793-1848) en Arnoldus Koens (geb. ±1796).
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Aaltjen: Ook Aaltjen Hendriks en Aaltjen Klaassen
Aaltjen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-04-1798 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Hendrik van den Berg, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 63 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 66 : Akteplaats: Beekbergen
Hendrik is geboren in 03-1765 in Apeldoorn, zoon van Johannes van den Berg en Hendrika Zegers. Hij is gedoopt op 10-03-1765 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Apeldoorn : Paginanr. 131 volgnr. op de pagina 16 : Akteplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op 07-02-1830 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Papiermaker, arbeider
VIII. Fredrika Hendriks Claassen, geboren op 29-08-1775 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 32). Zij is gedoopt op 03-09-1775 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrika: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 16 volgnummer op de pagina 10 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/16-10
Fredrika is overleden op 10-05-1778 in Beekbergen, 2 jaar oud [bron: Jos Mewe]. Zij is begraven op 14-05-1778 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de begrafenis van Fredrika was de volgende getuige aanwezig: Klaas de Groot.
Notitie bij overlijden van Fredrika: Kerkelijk gemeente : Beekbergen : Paginanr. 83 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 68.1
DTB 68.1/83-1
Notitie bij Fredrika: Opm.: ook van Otterloo
34 Hendrik Riks [par/002/07.01].
Hij trouwde met
35 Hendrika Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willempje Hendriks, geboren in Kootwijk, dochter van Hendrik Riks [par/002/07.01] (zie 34).
Beroep:
Bouwvrouw, landvrouw
Willempje trouwde op 19-03-1786 in Kootwijk [bron: Gelders Archief] met Jan Gijsbertsen (ook Gisbertsen), 52 of 53 jaar oud, nadat zij op 03-03-1786 in Kootwijk in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willempje en Jan: Kerkelijke gemeente: Kootwijk : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 203 : Akteplaats: Kootwijk
3 maart 1786 na 3 voorgaande Huwelijks Proclamatien den 19 maart te Kootwijk getrouwd.
Beide wonende onder Kootwijk
Opm.: Jan weduwnaar van Geurtje Knelis en Aertjen Jacobs
Jan is geboren in 03-1733 in Deelen, zoon van Gijsbert Jansen en Geertjen Gijsberts. Hij is gedoopt op 08-03-1733 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 11 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Jan is weduwnaar van Geurtje Knelis (ook Kornelissen) (ovl. vóór 1773), met wie hij trouwde op 13-11-1766 in Barneveld [bron: Gelders Archief].
Jan is weduwnaar van Aertjen Jacobs (ovl. vóór 1786), met wie hij trouwde op 08-05-1773 in Barneveld [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Bouwman, landman
II. Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks, geboren omstreeks 1767 in Barneveld (zie 17).
36 Goossen Starink geboren op 25-05-1755 in Voorstonden (Brummen).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1782 in Voorst [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 27-jarige Berendina Hendriks. Goossen en Berendina gingen op 12-04-1782 in Voorst in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Goossen en Berendina: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 46 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr.1590 : Akteplaats: Voorst
Beide wonende te Voorst
Geproclameerd 14-04 / 21-04 en 28-04-1782
37 Berendina Hendriks geboren omstreeks 1755.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Starink, geboren op 12-03-1783 in Voorst (zie 18).
II. Willem Starink, geboren in 1787 in Rhienderen (Brummen), zoon van Goossen Starink (zie 36). Willem is overleden op 21-07-1816 in Oeken (Brummen), 28 of 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32
Beroep:
Boerenknecht
38 Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] geboren omstreeks 1750. Teunis is overleden op 22-09-1795 in Brummen, ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1795 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 35 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 26-04-1767 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de ongeveer 27-jarige Christina Elisabeth van Vheelen. Teunis en Christina gingen op 11-04-1767 in Brummen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Christina: Bruid en bruidegom beide wonende te Brummen
39 Christina Elisabeth van Vheelen geboren omstreeks 1740 in Brummen. Christina is overleden op 19-04-1818 in Brummen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Christina: Ook vermeld als Christina Elisabeth van Wheelen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
07-07-1805     huwelijk Hendrik Gerrits Bleumink (±1782-1831) en Aaltjen Peppelenbosch (1783-1850) [zie 39,VII]    [moeder bruid]   [bron: Gelders Archief]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Hendrik(sen) Theunissen Peppelbosch, geboren in 02-1769 in Brummen, dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 38). Zij is gedoopt op 24-02-1769 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 180 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
II. Peppelenbosch, levenloos geboren kind, geboren op 26-06-1770 in Brummen, kind van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 38). Hij of zij is begraven op 30-06-1770 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 123 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 367 : Begraafplaats: Brummen
III. Garret Hendrikz Theunisch Peppelenbosch, geboren in 02-1771 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 38). Hij is gedoopt op 27-02-1771 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 199 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
IV. Garrit Jan Peppelenbosch, geboren op 24-12-1774 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 38). Hij is gedoopt op 25-12-1774 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Garrit was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch).
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 248 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
Garrit is overleden op 12-07-1838 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1838 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Garrit: Aktenr. 514
Notitie bij Garrit: Ook Garrit Jan Peppelenbusch
Beroep:
Arbeider, zolderknecht, voerman (+)
Garrit trouwde, 39 jaar oud, op 25-12-1813 in Groningen [bron: Groninger Archieven] met Geertijn Bontekoe, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Geertijn: Aktenr. 171
Geertijn is geboren op 18-01-1789 in Groningen, dochter van Tonnis Geerts Bontekoe en Jantijn Roelfs Benning. Geertijn is overleden op 08-05-1884 in Uithuizermeeden, 95 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
V. Berendt Teunis(sen) Peppelenbos(ch), geboren op 07-10-1778 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 38). Bij de geboorteaangifte van Berendt was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch). Hij is gedoopt op 18-10-1878 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendt: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
VI. Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch, geboren op 29-10-1780 in Brummen (zie 19).
VII. Aaltjen Peppelenbosch, geboren op 27-05-1783 in Rhienderen (Brummen), dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 38). Zij is gedoopt op 29-05-1783 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 114 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Aaltjen is overleden op 21-12-1850 in Rhienderen (Brummen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 109
Beroep:
Dagloonster
Aaltjen trouwde, 22 jaar oud, op 07-07-1805 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Gerrits Bleumink, ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: C.L. Dijkman, H. Pothoff en Christina Elisabeth van Vheelen (±1740-1818) [zie 39] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 206 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Bruidegom wonende te Brummen en bruid wonende onder Brummen
Hendrik is geboren omstreeks 1782 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Johanna (Janna) Bleumink. Hendrik is overleden op 22-02-1831 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26
Beroep:
Dagloner
40 Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03]. Gert is overleden vóór 1814 in Zutphen.
Beroep:
Tuinman
Hij trouwde op 03-11-1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790] met de ongeveer 25-jarige Henders(ken) Platenburg. Het kerkelijk huwelijk tussen Henders(ken) en Gert vond plaats op 03-11-1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790 blz.28].
41 Henders(ken) Platenburg geboren omstreeks 1754 in Voorst. Henders(ken) is overleden op 14-06-1839 in Zutphen, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henders(ken): Aktenr. 171 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Henders(ken): Ook Henders Platenbarg, Hendersken Pieterberg en Henders Pletenburg
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Wigman, geboren omstreeks 1780 in Zutphen, dochter van Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03] (zie 40). Jenneken is overleden op 16-08-1824 in Zutphen, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 123 : Reg.nr. 1863 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
II. Peter Wigman, geboren omstreeks 1781 in Zutphen (zie 20).
III. Derk Wigman (Wiegman en Wijgman), geboren op 01-08-1784 in Zutphen, zoon van Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03] (zie 40). Derk is overleden op 21-04-1852 om 04:30 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1852 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Derk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Beker (±1807-1867) en Gerrit Jan Beker (geb. ±1818).
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 120 : Reg.nr. 1869 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakkersgezel, tuinman, hovenier, timmerman, landbouwer
Religie:
Gereformeerd
Derk trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1812 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Martiena (ook Martha) Westhoven, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Martiena: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats Zutphen
Martiena is geboren op 06-09-1786 in Doetinchem, dochter van Hendricus Westhoven (Westhaven) en Johanna (Janna) Weenink. Martiena is overleden op 17-05-1854 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martiena: Aktenr. 184
Notitie bij Martiena: ook Marta Weshoven
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Gereformeerd
42 Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04].
Beroep:
Bouwman
Hij trouwde omstreeks 1760 met
43 Johanna (Janna) Terink (ook Egberts Teerinck).
Notitie bij Johanna: Ook Teerink en Terinks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engbert Gerrits Schurink (ook Jansen), geboren in 11-1761 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 42). Hij is gedoopt op 15-11-1761 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engbert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 36 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
II. Catharine Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in 11-1763 in Broek (Voorst), dochter van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 42). Zij is gedoopt op 20-11-1763 in Voorst. Catharine is overleden op 04-11-1855 in Zutphen, 91 of 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharine: Aktenr. 270 : Reg.nr. 1870 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergierster
Catharine:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 28-06-1801 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Garret Jan Harenberg, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Garret: Kerkelijke gemeente: Zutphen : Pagina: 59 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1912.06 : Akteplaats: Zutphen
Garret is geboren in 08-1762 in Baak (Steenderen), zoon van Jan Harenberg Berendsen en Essele Hendriks Enserink. Hij is gedoopt op 08-08-1762 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina: 237 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1426 : Doopplaats: Steenderen en Bronkhorst
Garret is overleden op 28-03-1820 in Zutphen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Garret: Aktenr. 65 : Reg.nr. 1862 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergier
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-03-1822 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Wolterink, 37 of 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1737 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Catharine weduwe van Garret Jan Harenberg
Hendrik is geboren in 1784 in Aalten, zoon van Derk Wolterink en Teruniske Schreurs.
Beroep:
Commissionair
III. Evert Jan Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in 08-1765 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 42). Hij is gedoopt op 18-08-1765 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 51 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
IV. Jan(nes) Jansen, geboren omstreeks 1775 in Hoven (Zutphen), zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 42). Jan(nes) is overleden op 22-06-1846 in Zutphen, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan(nes): Aktenr. 145
Beroep:
Landbouwer
Jan(nes) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-02-1797 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Jansen Panhuis, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 03-02-1797 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan(nes) en Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 34 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Bruidegom wonende te Hoven (Zutphen) en bruid geboren en wonende te Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1770 in Brummen, dochter van Jan Egbertszoon Panhuijs en Eva Jansen Esveld. Hendrika is overleden op 05-01-1844 in Zutphen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 6 : Reg.nr. 1867 : Akteplaats: Zutphen
V. Gerhardina (Gardina) Jansen, geboren op 03-01-1782 in Zutphen (zie 21).
44 Gerrit Jan Heuterman geboren in 12-1751 in Almen. Hij is gedoopt op 26-12-1751 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Geboren op het Wunderink onder Harfsen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 03-02-1792 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrica: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 44 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Warnsveld
45 Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink) geboren op 09-12-1759 in Vorden. Zij is gedoopt op 09-12-1759 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 111 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Heuterman, geboren op 20-01-1793 in Brummen (zie 22).
II. Harmen Heuterman, geboren op 08-03-1795 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Heuterman (zie 44). Hij is gedoopt op 18-03-1795 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 167 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
46 Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) geboren in 08-1748 in Voorst. Hij is gedoopt op 18-08-1748 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke Gemeente: Voorst : Pagina: 121 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
Hendrik is overleden op 31-12-1795 in Brummen, 47 jaar oud. Hij is begraven op 06-01-1796 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 37 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Notitie bij Hendrik: ook Hendrik Willem Hendriks Schaep
Beroep:
Kuiper
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hendrik is weduwnaar van Mechtelt (Megteld) Derkz (ovl. 1782), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 29-03-1772 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)].
Hij trouwde (2), 33 jaar oud, op 28-07-1782 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 29-jarige Janna Wagenvoort (zie 47 hieronder). Hendrik en Janna gingen op 06-07-1782 in Almen in ondertrouw [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 44 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 779 : Akteplaats: Almen
Opm.: Hendrik weduwnaar van Mechteld Derks
Opm.: Hendrik en Janna zijn op 26-07-1872 met attestatie naar Brummen vertrokken om daar in den echt bevestigt te worden
47 Janna Wagenvoort geboren in 12-1752 in Almen. Zij is gedoopt op 03-12-1752 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen Pagina: 61 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op 27-01-1822 in Oeken (Brummen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna trouwde (2) in 1797 in Brummen met Hendrik Beekman (±1755-1831), ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mechteldjen Schaapvonder, geboren op 29-02-1784 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 46). Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Mechteldjen was de volgende getuige aanwezig: Mechteld Swarthof.
Notitie bij de geboorte van Mechteldjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 125 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Opm.: op den zelfden dag gedoopt en geboren
Mechteldjen is overleden op 22-11-1855 in Oeken (Brummen), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteldjen: Aktenr. 109
Mechteldjen trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1807 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Evert Jan Bloemenkolk, 24 jaar oud. Evert is geboren op 28-07-1783 in Empe (Brummen), zoon van Evert Bloemenkolk en Geertruij Janssen. Hij is gedoopt op 14-09-1783 in Brummen. Bij de doop van Evert was de volgende getuige aanwezig: Willemke Bloemenkolk. Evert is overleden op 28-03-1856 in Oeken (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 34
Beroep:
Dagloner
II. Gerretjen Schaepsvonder, geboren op 26-03-1786 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 46). Zij is gedoopt op 31-03-1786 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerretjen was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Gerritz.
Notitie bij de geboorte van Gerretjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 156 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
III. Hendrika Schaepsvonder, geboren op 11-03-1788 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 46). Zij is gedoopt op 16-03-1788 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 47,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 186 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
IV. Hendrik Jan Schaapvonder, geboren in 01-1790 in Brummen, zoon van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 46). Hij is gedoopt op 24-01-1790 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 47,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 209 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 29-11-1855 in Oeken (Brummen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 113
Beroep:
Kuiper, landbouwer
Getuige bij:
18-03-1848     huwelijk Bernard(us) Wigman (1819-1897) en Janna Heuterman (1821-1889) [zie 11]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
05-03-1849     geboorteaangifte Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 5]    [oudoom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1815 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Loo, ongeveer 43 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrika: Aktenr. 7 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1772 in Oeken (Brummen), dochter van Jan van Loo en Janna Schaap(s)vonder. Zij is gedoopt omstreeks 1772 in Oeken (Brummen). Hendrika is overleden op 17-03-1850 in Oeken (Brummen), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Huiswerkdoende
Getuige bij:
16-03-1788     doop Hendrika Schaepsvonder (geb. 1788) [zie 47,III]   [bron: Gelders Archief]
24-01-1790     doop Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 47,IV]   [bron: Gelders Archief]
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 01-02-1851 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Bouhof, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika van Loo
Gerritje is geboren op 15-05-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Dirk Bouhof en Johanna Kolkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 06-04-1887 in Brummen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 47
Gerritje trouwde later op 01-11-1856 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Manus Koning (1831-1907).
Beroep:
Dienstmeid
V. Steventje Schaapvonder, geboren op 03-10-1794 in Oeken (Brummen) (zie 23).
48 Nn Smits.
Hij trouwde met
49 Petronella Smits geboren op 29-02-1784 in Grave. Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Grave. Petronella is overleden op 18-03-1829 in Hedel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Petronella trouwde (2) omstreeks 1808 in Hedel met Maarten Freterus (±1760-1811), ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. David Smits, geboren op 28-01-1801 in Nederhemert (zie 24).
50 Egon Akkerman geboren op 11-01-1761 in Hedel. Egon is overleden op 11-05-1822 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 31-01-1794 in Hedel met de 24-jarige
51 Anna (Anneke) Valk geboren in 02-1769 in Hedel. Zij is gedoopt op 26-02-1769 in Hedel. Anna is overleden op 12-12-1826 in Hedel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonie Akkerman, geboren omstreeks 1790 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 50). Antonie is overleden op 02-10-1822 in Hedel (Maasdriel), ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Jan Akkerman, geboren op 18-01-1795 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 50). Jan is overleden op 27-12-1831 in Hedel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 59 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
III. Johannis Akkerman, geboren op 20-05-1796 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 50). Johannis is overleden op 03-09-1824 in Hedel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Johannis trouwde, 24 jaar oud, op 13-07-1820 in Hedel met Elizabeth (Lijsbeth) van Malsen, 32 jaar oud. Lijsbeth is geboren op 22-10-1787 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld. Lijsbeth is overleden op 20-10-1872 in Hedel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Aktenr. 62 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Lijsbeth trouwde later op 17-04-1841 in Hedel met Cornelis van ’t Zand (1807-1883).
IV. Jenneke Akkerman, geboren op 08-01-1798 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 50). Jenneke is overleden op 17-06-1853 in Zaltbommel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2219 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 29 jaar oud, op 03-06-1827 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Oosthoek.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Bastiaan: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider
V. A(a)lbertus Akkerman, geboren op 11-06-1799 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 50). Hij is gedoopt op 16-06-1799 in Hedel. A(a)lbertus is overleden op 23-05-1848 in Hedel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van A(a)lbertus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider, slagter
A(a)lbertus trouwde, 24 jaar oud, op 09-06-1824 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Malsen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van A(a)lbertus en Dirkje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Dirkje is geboren op 20-10-1799 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld.
VI. Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman, geboren op 09-02-1801 in Hedel (zie 25).
VII. Gerrit Akkerman, geboren op 04-02-1805 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 50). Hij is gedoopt op 10-02-1805 in Hedel. Gerrit is overleden op 16-01-1861 in ’s-Hertogenbosch, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Elders overleden
Aktenr. 8 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel d.d. 02-02-1861
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 16-07-1836 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Geertje (ook Gerritje) Wolfers, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geertje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Geertje is geboren op 17-11-1813 in Kerkwijk. Geertje is overleden op 02-07-1866 in Hedel, 52 jaar oud.
VIII. Anneke Akkerman, geboren op 16-12-1807 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 50).
Beroep:
Dienstbaar
Anneke trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1836 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief] met Gerrit Botterop, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anneke en Gerrit: Aktenr. Reg.2 fol. 124v : Akteplaats: Amsterdam
Gerrit is geboren omstreeks 1809 in Vreeland.
Beroep:
Kamerbehanger, mobiel schutter
IX. Jacobus Akkerman, geboren op 20-09-1810 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 50).
X. Egon Akkerman, geboren op 26-07-1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Egon Akkerman (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 09-11-1881 in Bruchem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3921 : Akteplaats: Bruchem
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Egon:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 16-01-1844 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Johanna Groeneveld, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is geboren op 08-01-1823 in Kerkwijk, dochter van Johannes Groeneveld en Clasina Westerlaken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3936 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is overleden op 12-01-1852 in Kerkwijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3922 : Akteplaats: Kerkwijk
Beroep:
Arbeidster
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 04-08-1852 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Elizabeth Reuvers, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Elizabeth: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Opm.: Egon weduwnaar van Johanna Groeneveld
Elizabeth is geboren op 12-02-1812 in Hedel, dochter van Aart Reuvers en Aaltje van Deventer. Elizabeth is overleden op 18-06-1882 in Hedel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
52 Hendrik Cornelisse de Fijter geboren op 22-09-1743 in Andel. Hij is gedoopt op 22-09-1743 in Andel. Hendrik is overleden op 28-12-1786 in Andel, 43 jaar oud.
Hij trouwde, 42 jaar oud, op 19-02-1786 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 28-jarige
53 Gijsbertje van Andel geboren op 05-01-1758 in Andel.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis de Fijter, geboren op 11-05-1786 in Andel (zie 26).
54 Dirk Rink geboren op 21-12-1749 in Haaften. Hij is gedoopt op 21-12-1749 in Haaften.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 06-06-1790 in Haaften met de 22-jarige
55 Johanna Meijer geboren op 13-12-1767 in Haaften. Zij is gedoopt op 13-12-1767 in Haaften.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Rink, geboren op 26-05-1791 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 54). Zij is gedoopt op 29-05-1791 in Haaften. Adriaantje is overleden op 12-01-1874 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriaantje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 2217
Adriaantje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1815 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Arnoldus Prillevitz, 57 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Arnoldus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2257 : Akteplaats: Zaltbommel
Opm.: Arnoldus weduwnaar van Neeske Verploeg
Opm. 2: wettiging 1 kind
Arnoldus is geboren op 16-03-1758 in Zaltbommel, zoon van Cornelis Arnoldus Prillevitz en Geertruida Agatha van Wijk. Hij is gedoopt op 16-03-1758 in Zaltbommel. Arnoldus is overleden op 09-06-1822 in Zaltbommel, 64 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 25-04-1828 in Haaften met Johannes van Aalsburg, 62 jaar oud. Johannes is geboren op 13-04-1766 in Haaften, zoon van Rochus van Aalsburg en Berbera Uitermerkt. Hij is gedoopt op 13-04-1766 in Haaften. Johannes is overleden op 12-10-1850 in Haaften, 84 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Anna Zonneveld (1768-1808), met wie hij trouwde op 24-03-1794 in Herwijnen.
Beroep:
Arbeider
II. Elisabeth Rink, geboren op 27-06-1793 in Haaften (zie 27).
III. Hendrika Rink, geboren op 10-08-1795 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 54). Zij is gedoopt op 16-08-1795 in Haaften.
56 Jacob Evertse Boudewijn geboren in 03-1768 in Lakemond (Overbetuwe). Hij is gedoopt op 03-04-1768 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Jacob is overleden op 07-12-1847 in Avezaath (Zoelen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38
Notitie bij Jacob: Ook Jacob Evertsen
Beroep:
Schaapherder, landman
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 10-03-1793 in Buren met de ongeveer 28-jarige Willemijntje Doorn. Jacob en Willemijntje gingen op 23-02-1793 in Buren in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Willemijntje: Bruidegom wonende te Avezaath
Bruid wonende te Buren
57 Willemijntje Doorn geboren omstreeks 1765 in Zoelen. Willemijntje is overleden op 07-03-1845 in Zoelen, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Aktenr. 10
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 04-06-1793 in Avezaath (zie 28).
II. Cornelis Evertse, geboren op 20-04-1796 in Zoelen, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 56). Hij is gedoopt op 24-04-1796 in Avezaath. Cornelis is overleden op 28-09-1873 in Kapel-Avezaath, 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Ook wel genaamd Cornelis Boudewijn
Beroep:
Bouwknecht, arbeider, dagloner
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1820 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Anna Cornelia van Eck, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna: Aktenr. 8
Anna is geboren op 04-08-1799 in Tiel, dochter van Goossen Hendriks van Eek en Alberdina van der Muijden. Zij is gedoopt op 04-08-1799 in Tiel. Anna is overleden op 06-06-1885 in Kapel-Avezaath, 85 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd Johanna Cornelia van Eek
III. Hendrik Boudewijn, geboren op 01-10-1797 in Avezaath, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 56). Hij is gedoopt op 08-10-1797 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Hendrik is overleden op 09-01-1882 in Zoelen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op 14-09-1833 in Varik met Lena van Maren, 32 jaar oud. Lena is geboren op 09-07-1801 in Heesselt, dochter van Jan Andries van Maren en Willemke van Gameren. Zij is gedoopt op 10-07-1801 in Heesselt. Lena is overleden op 18-08-1882 in Hurwenen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lena: Aktenr. 12
Notitie bij Lena: Ook Lena (Leentje) van Haren en Maaren
58 P(i)eter van Mameren geboren in 12-1761 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op 06-12-1761 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van P(i)eter: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
P(i)eter is overleden op 20-03-1819 in Zoelen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1819 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van P(i)eter was de volgende getuige aanwezig: Willem Petersz van Mameren (geb. 1790) [zie 59,I] [zoon].
Notitie bij overlijden van P(i)eter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Veldschutter, schoolmeester
P(i)eter trouwde (2) op 21-12-1810 in Wadenoijen met Hendrijntje (Hendrica) van Os (1761-1841), 48 of 49 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 of 28 jaar oud, op 06-12-1789 in Opijnen met de 19-jarige
59 Jenneke Tibo geboren op 19-02-1770 in Opijnen. Zij is gedoopt op 25-02-1770 in Opijnen. Jenneke is overleden op 19-02-1808 in Kapel-Avezaath, 38 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-1808 in Kapel-Avezaath.
Notitie bij Jenneke: Ook Jenneke Fibo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Petersz van Mameren, geboren op 21-03-1790 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 58). Hij is gedoopt op 28-03-1790 in Avezaath.
Beroep:
Boerenknecht, kuiper
Getuige bij:
21-03-1819     overlijdensaangifte P(i)eter van Mameren (1761-1819) [zie 58]    [zoon]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 09-03-1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willemke van Steenis (Stenis), 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemke: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Willemke is geboren op 20-09-1790 in Wadenoijen, dochter van Arie van Ste(e)nis en Hendrica van Ackooij. Zij is gedoopt op 26-09-1790 in Wadenoijen. Willemke is overleden op 26-04-1844 in Wadenoijen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 10 Reg.nr. 2691 : Akteplaats: Wadenoijen (Tiel)
II. Seijke (Sijke) van Mameren, geboren op 22-07-1791 in Kapel-Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 58). Zij is gedoopt op 24-07-1791 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Seijke: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina:28 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Seijke is overleden op 28-03-1862 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seijke: Aktenr. 73
Notitie bij Seijke: Opm.: ook Cijntje van Mameren
Seijke trouwde, 30 jaar oud, op 24-04-1822 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hermen Hermsen Zweers ( Hermen Zweeren) van Otterlo, 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Seijke en Hermen waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Snorn (geb. ±1779), Frans Kuber (geb. ±1782), Albert Meulenbroek (geb. ±1783) en Bernardus Coeler (geb. ±1792).

Notitie bij het huwelijk van Seijke en Hermen: Aktenr. 31 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind genaamd Zweer Herman
Hermen is geboren op 21-01-1776 in Otterlo, zoon van Zweer Hermsen en Evertje Lubberts(en) (van Esveld). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt op 04-02-1776 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Kerkelijke gemeente Otterloo : Pagina 6 : Volgnr. op pagina: 8 : Inventarisnr. 603 : Toegangsnr.: 0176
Hermen is overleden op 16-04-1844 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5213 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Hermen: ook Harmen Zweers van Otterloo
Beroep:
Militair, gepensioneerd tweede luitenant en Ridder van de Wilemsorde vierde klasse, landbouwer, bakker te Ede
III. Maria van Mameren, geboren op 23-01-1793 in Avezaath (zie 29).
IV. Gerardus van Mameren, geboren op 22-05-1794 in Kapel-Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 58). Hij is gedoopt op 01-06-1794 in Kapel-Avezaath. Gerardus is overleden op 12-12-1873 in Kapel-Avezaath, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2097 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Gerardus: Opm.: ook Gerhardus van Mameren
Beroep:
Arbeider, onderwijzer, hoofdonderwijzer
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op 30-12-1817 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Aartje van Niekerk, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Aartje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Aartje is geboren op 21-02-1799 in Est, dochter van Jan van Niekerk en Cornelia van Empel. Zij is gedoopt op 24-03-1799 in Kapel-Avezaath. Aartje is overleden op 28-04-1883 in Kapel-Avezaath, 84 jaar oud.
V. Stijntje van Mameren, geboren op 29-05-1796 in Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 58). Zij is gedoopt op 05-06-1796 in Avezaath. Stijntje is overleden op 10-04-1866 in Asch (Buren), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijntje: Aktenr. 10
Beroep:
Dienstmeid
Stijntje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 06-11-1830 in Buren [bron: Gelders Archief] met Bart van Arkel, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Bart: Aktenr. 6
Bart is geboren in 01-1801 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op 26-01-1801 in Zoelmond (Buren). Bart is overleden op 08-06-1831 in Grave, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bart: Elders overleden
Aktenr. 30 van de gemeente Buren
Beroep:
Boerenknecht, kanonnier
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 27-06-1835 in Buren [bron: Gelders Archief] met Dirk van Arkel, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Dirk: Aktenr. 11
Stijntje weduwe van Bart van Arkel
Dirk is geboren op 15-03-1803 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op 27-03-1803 in Buren. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Maria van Biemond. Dirk is overleden op 28-10-1889 in Utrecht, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1889 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1659
Beroep:
Arbeider
VI. Peter van Mameren, geboren op 22-11-1798 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 58). Hij is gedoopt op 25-11-1798 in Avezaath.
Beroep:
Timmerman
Peter trouwde, 28 jaar oud, op 02-11-1827 in Vuren [bron: Gelders Archief] met Geertruij van Westreenen, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Geertruij: Aktenr. 9
Geertruij is geboren op 14-08-1807 in Vuren, dochter van Andries van Westreenen en Hendrika van ’t Voort.
VII. Cornelis van Mameren, geboren op 27-08-1800 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 58). Hij is gedoopt op 31-08-1800 in Avezaath. Cornelis is overleden op 21-11-1831 in Harderwijk, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Elders overleden
Aktenr. 157 : Reg.nr. 4386 : Akteplaats: Harderwijk dd 21-11-1831
Aktenr. 29 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Zoelen dd 23-12-1831 Art. 50 / 51
Beroep:
Arbeider, schutter
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 12-02-1831 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Lijntje van Zomeren, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lijntje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Lijntje is geboren op 09-02-1803 in Herwijnen, dochter van Jan van Zomeren en Maaijke van Haaften. Zij is gedoopt op 13-02-1803 in Herwijnen. Lijntje is overleden op 25-10-1866 in Tiel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijntje: Aktenr. 251 : Reg.nr. 1487 : Akteplaats: Tiel
Lijntje trouwde later op 14-11-1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Elbertus Horsting (1787-1844).
Lijntje trouwde later op 16-11-1850 in Tiel [bron: Gelders Archief] met Johannes Joseph de Kleijn (1805-1870).
Beroep:
Dienstmeid, werkster
VIII. Jan van Mameren, geboren op 19-08-1802 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 58). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maria van Driel (1730-1813) [zie 117] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op 29-08-1802 in Avezaath. Jan is overleden op 07-09-1833 om 08:00 in Avezaath (Zoelen), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Fuselier
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 31-12-1827 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Grietje van Os, 24 of 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Opm.: wettiging 1 kind
Grietje is geboren in 12-1802 in Zoelen, dochter van Hendrik van Os en Maria van Asch. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Zoelen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: DTB Dopen: Zoelen : Reg.nr. 1862
Grietje is overleden op 26-01-1851 in Avezaath (Zoelen), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
IX. Jenneke van Mameren, geboren op 09-11-1805 in Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 58). Zij is gedoopt op 08-12-1805 in Avezaath. Jenneke is overleden op 28-06-1842 in Zoelen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 23 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke trouwde, 21 jaar oud, op 29-03-1827 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Lodewijk Bauw, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren in 01-1800 in Ingen (Lienden), zoon van Fier Bauw en Hendrika van der Horst. Hij is gedoopt op 12-01-1800 in Ingen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kerkelijke gemeente: Ingen : Pagina: 130 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1055.1 : Doopplaats: Ingen
Dirk is overleden op 08-05-1883 in Zoelen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 19 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Schoenmaker
X. Teuntje van Mameren, geboren op 11-02-1808 in Avezaath (Zoelen), dochter van P(i)eter van Mameren (zie 58). Zij is gedoopt op 06-03-1808 in Avezaath (Zoelen). Teuntje is overleden op 06-02-1899 in Tricht (Buurmalsen), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Teuntje trouwde, 23 jaar oud, op 14-03-1831 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Evert van der Heijden, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Evert: Aktenr. 1
Evert is geboren op 12-07-1797 in Beusichem, zoon van Evert van der Heijden en Aertje Elizabeth van Asch. Hij is gedoopt in 07-1797 in Beusichem. Evert is overleden op 20-11-1874 in Tricht (Buurmalsen), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1874 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 22
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider
60 Roeland van Mourik geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem).
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 04-04-1773 in Zoelmond met de 21-jarige
61 Grietje van Dam geboren in 05-1751 in Zoelmond. Zij is gedoopt op 20-05-1751 in Zoelmond.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis van Mourik, geboren op 27-03-1774 in Zoelmond (Beusichem), zoon van Roeland van Mourik (zie 60). Hij is gedoopt op 27-03-1774 in Zoelmond (Beusichem). Teunis is overleden op 25-01-1836 in Beusichem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 2
Notitie bij Teunis: Opm.: ook van Maurik
Beroep:
Wagenmaker
Teunis trouwde met Adriana van Hemert.
II. Dirk Gosen van Mourik, geboren op 25-12-1777 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 60). Hij is gedoopt op 25-12-1777 in Zoelmond.
III. Loth van Mourik, geboren op 10-07-1785 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 60). Loth is overleden op 11-02-1846 in Beusichem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Loth: Aktenr. 4
Beroep:
Werkman, arbeider
Loth trouwde, 27 jaar oud, op 11-12-1812 in Beusichem [bron: Gelders Archief] met Aaltje Fermijn, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Loth en Aaltje: Aktenr. 15
Aaltje is geboren omstreeks 1785 in Zoelmond.
IV. Gerrit van Mourik, geboren omstreeks 1787 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 60). Gerrit is overleden op 17-11-1853 in Zoelmond (Beusichem), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 39
Beroep:
Landbouwer
V. Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik), geboren op 31-07-1791 in Zoelmond (zie 30).
62 Jasper de Vos geboren op 08-04-1759 in Everdingen.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 27-11-1799 in Everdingen met de 22-jarige
63 Aaltje Geurts van Leeuwen geboren op 16-03-1777 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Vos, geboren omstreeks 1800 in Zijderveld (zie 31).
 

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Claas Claassen geboren in Harskamp. Claas is overleden vóór 1748.
Notitie bij Claas: ook Klaes Klaesen
Hij trouwde op 09-08-1722 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Willemtje Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Claas en Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 2 : Akteplaats: Otterlo
Proclamati 19, 26 juli en 2 augustus
65 Willemtje Gerritsen geboren in 08-1695 in Harskamp. Zij is gedoopt op 11-08-1695 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 10 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Willemtje: ook Willemtje Gerritz van Westeneng en Willemijen Gerts
Willemtje trouwde (2) op 30-08-1748 in Westeneng (Otterlo) [bron: Gelders Archief] met Gisbert Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Claasen, geboren in 04-1723 in Harskamp, dochter van Claas Claassen (zie 64). Zij is gedoopt op 18-04-1723 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 58 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Aaltje: ook Aeltijen Klaesen
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op 06-09-1750 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Rutger Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Rutger: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 112 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Met bewilliging der ouderen.
Rutger is geboren in Harskamp, zoon van Henderik Beerends en Woutertje Jurriens.
II. Henderik Claassen, geboren in 07-1727 in Harskamp (zie 32).
III. Claas Claassen, geboren in 09-1729 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 64). Hij is gedoopt op 02-10-1729 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 72 volgnr.op pagina 6 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Claas: Opm.: ook Klaes Klaesen
IV. Gerrit Claassen, geboren in 10-1737 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 64). Hij is gedoopt op 20-10-1737 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke Gemeente: Otterloo : Pagina: 20 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 05-02-1768 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Teunisje Cornelissen, nadat zij op 05-02-1768 in Otterlo in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Gerrit en Teunisje was de volgende getuige aanwezig: Gisbert Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Teunisje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 136 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Gerrit wonende te Harskamp en Teunisje geboren onder Ede en wonende alhier
Proclamatie 7, 14, 21 febr. Copulati et eodem jaar 1768
Gerrit met toestemming van zijn stiefvader Gisbert Janssen
Teunisje met schriftelijke toestemming van haar vader Cornelis Jansen
Teunisje is een dochter van Cornelis Jansen.
66 Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] geboren in Brummen. Jurrien is overleden op 06-01-1758.
Hij trouwde op 12-07-1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Johanna Hendriks Lucas(sen).

Notitie bij het huwelijk van Jurrien en Johanna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 2 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2 Huwelijksplaats: Beekbergen
Opm.: beide wonende te Beekbergen
67 Johanna Hendriks Lucas(sen) geboren in Beekbergen. Johanna is overleden op 18-09-1782 in Beekbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huibertien Jurriens Jansen, geboren in 12-1715 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 66). Zij is gedoopt op 23-12-1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Huibertien: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 28 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
II. Lucas Jurriens Jansen, geboren in 08-1717 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 66). Hij is gedoopt op 23-08-1717 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Pagina 32 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
III. Derk Jurriens Jansen, geboren in 10-1719 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 66). Hij is gedoopt op 21-10-1719 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
IV. Jan (Jansen) Jurriens, geboren in 08-1727 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 66). Hij is gedoopt op 24-08-1727 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
V. Hendrik (Jansen) Jurriens, geboren in 02-1730 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 66). Hij is gedoopt op 12-02-1730 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 67 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VI. Luijtjen Jurrijens Jans, geboren in 01-1736 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 66). Zij is gedoopt op 29-01-1736 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Luijtjen: Kerkelijke gmeente: Beekbergen : Pagina 77 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 64.1 Doopplaats: Beekbergen
VII. Grietje (Jansen) Jurriens, geboren in 04-1739 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 66). Zij is gedoopt op 05-04-1739 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Willemtje Harms Brink en Jantje Heijmeriks.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 144 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VIII. Berendina (Dina) Jurriens, geboren in 01-1743 in Beekbergen (zie 33).
72 Willem Jan Starink geboren op 17-03-1727 in Voorst. Willem is overleden op 14-01-1796 in Voorstonden (Brummen), 68 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 02-03-1755 in Voorst met de 27-jarige
73 Gerritje Goossen geboren op 08-06-1727 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 72).
II. Gerdina Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 72). Gerdina is overleden op 09-01-1773 in Voorstonden (Brummen).
III. Jan Starink, zoon van Willem Jan Starink (zie 72).
IV. Goossen Starink, geboren op 25-05-1755 in Voorstonden (Brummen) (zie 36).
V. Lammerdijnze Starink, geboren op 25-05-1755, dochter van Willem Jan Starink (zie 72). Lammerdijnze is overleden op 21-08-1755 in Voorstonden (Brummen), 2 maanden oud.
VI. Gerntje Starink, geboren in 1758 in Voorst, dochter van Willem Jan Starink (zie 72). Gerntje is overleden op 25-11-1823 in Rhienderen (Brummen), 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerntje: Aktenr. 77
VII. Lambertus Willemsz Starink, geboren op 04-05-1760, zoon van Willem Jan Starink (zie 72). Lambertus is overleden op 08-02-1823 in Hazerswoude, 62 jaar oud.
VIII. Mechteld (Megteltjen) Starink, geboren omstreeks 1765 in Voorstonden (Brummen), dochter van Willem Jan Starink (zie 72). Mechteld is overleden op 11-10-1841 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteld: Aktenr. 77
Beroep:
Arbeidster
Mechteld:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 07-10-1787 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Jan Willem Kaatman, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 07-09-1787 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1760 in Brummen. Jan is overleden op 17-11-1815 in Brummen, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 72
Notitie bij Jan: Ook Caetman
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 20-03-1818 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Schoe(n)maker, ongeveer 61 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mechteld en Gerrit: Aktenr. 4
Gerrit weduwnaar van Erna Luken
Mechteld weduwe van Jan Kaatman
Gerrit is geboren omstreeks 06-03-1757 in Warnsveld, zoon van Waander Schoemaker en Berendina Gerritsen. Hij is gedoopt op 06-03-1757 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 301 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Gerrit is overleden op 28-12-1823 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 86
Gerrit is weduwnaar van Eva Reuben (1723-1816), met wie hij trouwde in 1780 in Warnsveld.
Beroep:
Wever, linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
88 Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] geboren in Oeken (Brummen). Jan trouwde (2) op 24-05-1754 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aeltjen Willemsz Jansen.
Hij trouwde (1) op 02-01-1740 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Harmina Willemsz Jansen (zie 89 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Harmina: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 102 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 365 : Akteplaats: Brummen
89 Harmina Willemsz Jansen geboren in Empe (Brummen). Harmina is overleden vóór 1754 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Heuterman, geboren in 05-1740 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 88). Hij is gedoopt op 08-05-1740 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 173 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
Jan is overleden op 20-05-1812 in Hall (Brummen), 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32a : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Jan: Opm.: ook Henterman
Beroep:
Boerwerker
Jan trouwde met Gerrritje Kelholt. Gerrritje is geboren in 12-1742 in Warnsveld, dochter van Hendrik Kelholt (Kelhoudt) en Lammertje Addink(s). Zij is gedoopt op 10-12-1742 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrritje: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 267 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Harmen Heuterman (Henterman), geboren in 05-1743 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 88). Hij is gedoopt op 23-05-1743 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 193 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
III. Willem (Jansen) Heuterman (Henterman), geboren in 09-1747 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 88). Hij is gedoopt op 10-09-1747 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 236 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
IV. Harmanus Heuterman, geboren in 04-1749 in Almen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 88). Hij is gedoopt op 27-04-1749 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 56 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Gerrit Jan Heuterman, geboren in 12-1751 in Almen (zie 44).
VI. Heuterman (Henterman), levenloos geboren kind, geboren op 10-02-1757 in Brummen, kind van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 88). Hij of zij is begraven op 16-02-1757 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 75 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 367 : Begraafpolaats: Brummen
90 Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) geboren omstreeks 1710. Harmen is overleden op 27-12-1766 in Vorden, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 16-09-1746 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Janna Lamberts Goosens Enserink.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 220 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
Opm.: Janna weduwe van Jurrien Wilmerink
91 Janna Lamberts Goosens Enserink geboren op 22-12-1720 in Vorden. Zij is gedoopt op 22-12-1720 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 10 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Janna is overleden op 21-07-1785 in Vorden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 27-07-1785 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna is weduwe van Jurrien Wilmerink (1713-1746), met wie zij trouwde (1), 19 jaar oud, op 17-06-1740 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltjen Everts (op Wilmerink), geboren in 12-1747 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 90). Zij is gedoopt op 03-12-1747 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 73 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Janna Wilberink, geboren in 09-1749 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 90). Zij is gedoopt op 28-09-1749 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 79 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Hendrik Wilmerink, geboren op 04-03-1753 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 90). Hij is gedoopt op 04-03-1753 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 93 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Anneken Evers op Wilberink Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren in 03-1754 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 90). Zij is gedoopt op 03-03-1754 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 96 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Willem Evers op Wilmerink, geboren in 04-1756 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 90). Hij is gedoopt op 01-05-1756 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 103 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink), geboren op 09-12-1759 in Vorden (zie 45).
VII. Jan Everts, geboren in 12-1761 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 90). Hij is gedoopt op 06-12-1761 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 116 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Geertruidt Evers op Wilmerink, geboren in 01-1764 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 90). Zij is gedoopt op 14-01-1764 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruidt: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 121 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
92 Hendrik (Henderijk) Schaep [par/002/08.03].
Hij trouwde met
93 Christina (Stijntjen) Hissinks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philip Otto Schaep, geboren in 05-1742 in Voorst, zoon van Hendrik (Henderijk) Schaep [par/002/08.03] (zie 92). Hij is gedoopt op 27-05-1742 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Philip: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 106 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
II. Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder), geboren in 08-1748 in Voorst (zie 46).
94 Gerrit (Garrit) Wagenvoort geboren in 05-1718 in Almen. Hij is gedoopt op 22-05-1718 in Almen. Gerrit is overleden op 26-07-1761 in Almen, 43 jaar oud. Hij is begraven op 01-08-1761 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 08-04-1745 in Almen [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Mechteld Pekkelriet.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 148 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 776 : Akteplaats: Almen
95 Mechteld Pekkelriet geboren in 04-1718 in Almen. Zij is gedoopt op 18-04-1718 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 17 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Mechteld is overleden op 25-02-1785 in Almen, 66 jaar oud. Zij is begraven op 04-03-1785 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arend Wagenvoort, geboren in 10-1746 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 94). Hij is gedoopt op 02-10-1746 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: %2 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Jan Wagenvoort, geboren in 08-1750 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 94). Hij is gedoopt op 16-08-1750 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 58 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Janna Wagenvoort, geboren in 12-1752 in Almen (zie 47).
IV. Garrit Wagenvoort, geboren in 11-1754 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 94). Hij is gedoopt op 17-11-1754 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 62 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Hendrik Wagenvoort, geboren in 01-1757 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 94). Hij is gedoopt op 09-01-1757 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 62 volgnr. op pagina 49 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Hendrik is overleden op 24-02-1820 in Brummen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Bouwman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
98 Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits geboren in 05-1746 in Grave. Hij is gedoopt op 01-06-1746 in Grave. Jacobus is overleden op 25-08-1807 in Oisterwijk, 61 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jacobus is weduwnaar van Petronella Maria Buijs (ovl. 1781), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 01-08-1773 in Grave.
Hij trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, op 25-05-1783 in Grave [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 21-jarige Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman (zie 99 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: Reg.nr. 18 : Akteplaats: Grave
Bron: trouwboek, Deel: 18, Periode: 1748-1786
99 Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman geboren op 02-09-1761 in Batavia. Johanna is overleden op 27-02-1824 in Hedel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Akltenr. 2 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Johanna: Ook Anna Petronella Beeckman/Anna Petronella Beekman/Anna Petronella Beerman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella Smits, geboren op 29-02-1784 in Grave (zie 49).
II. Pieter Cornelis Smits, geboren in 12-1785 in Grave, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 98). Hij is gedoopt op 18-12-1785 in Grave. Pieter is overleden op 09-07-1853 in Nederhemert, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Beroep:
Landbouwer, veldwachter
Pieter trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1804 met Anna Gijsveld, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1784 in London, dochter van Hendrik Gijsveld en Josina Stuart. Anna is overleden op 27-10-1851 in Nederhemert, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Notitie bij Anna: Ook Anna Lijsveld en Anna Gijsvelt
III. Ernst Sigismunt Casper Smits, geboren in 1789 in Grave, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 98). Ernst is overleden op 12-03-1856 in Hedel, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Ernst: Aktenr. 9
Beroep:
Landbouwer
IV. Antonia Pietronella Evertje Smits, geboren op 15-01-1794 in Grave, dochter van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 98). Antonia is overleden op 07-01-1849 in Nijmegen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 23 : Reg.nr. 1278 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij Antonia: Ook Antonia Petronella Evertje Smits
Antonia trouwde, 38 jaar oud, op 01-11-1832 in Nijmegen [bron: Gelders Archief] met Jan Hendrik (Hendrik) Schuller, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Jan: Aktenr. 083 : Reg.nr. 1091 : Akteplaats: Nijmegen
Jan is geboren op 20-11-1796 in Nijmegen, zoon van Jacobus Schuller en Geestewij Kool. Jan is overleden op 17-07-1865 in Nijmegen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 314 : Reg.nr. 1285 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Winkelier
V. Israël Smits, geboren op 13-09-1798 in Nederhemert, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 98). Hij is gedoopt op 16-09-1798 in Nederhemert [bron: Doop bl. 149 transcr bl. 24].
Religie:
Ned. Herv.
VI. Anthonie Pieter Smits, geboren op 18-01-1802 in Nederhemert, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 98). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Van Wijnen]. Hij is gedoopt op 21-02-1802 in Nederhemert [bron: Doop bl. 169 transcr bl. 28].
Religie:
Ned. Herv.
VII. Johan Christiaan Smits, geboren op 12-06-1803 in Oosterhout, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 98). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1803 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum]. Hij is gedoopt op 12-06-1803 in Oosterhout [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Johan: Reg.nr. 25 : Akteplaats: Oosterhout (Nbr)
Arcchiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 25, Periode: 1754-1810
Boek: Nederduits Gereformeerd doopboek 1754-1810
Johan is overleden op 21-04-1853 in Hedel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johan: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Religie:
Nederduits Gereformeerd
100 Jan Albertsen Akkerman geboren op 26-03-1724 in Well. Jan is overleden op 08-02-1790 in Hedel, 65 jaar oud. Hij is begraven op 11-02-1790 in Hedel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1748 met de ongeveer 28-jarige
101 Jenneke Egonse van der Elst geboren op 23-06-1720 in Hedel. Jenneke is overleden op 30-07-1791 in Hedel, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1791 in Hedel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albertus Akkerman, geboren op 28-09-1749 in Hedel, zoon van Jan Albertsen Akkerman (zie 100).
II. Teuntje Akkerman, geboren op 02-04-1752 in Hedel, dochter van Jan Albertsen Akkerman (zie 100). Teuntje is overleden op 15-01-1833 in Hedel, 80 jaar oud.
III. Egon Akkerman, geboren op 11-01-1761 in Hedel (zie 50).
102 Jan Valk geboren op 05-06-1740 in Hedel. Hij is gedoopt op 05-06-1740 in Hedel. Jan is overleden op 12-12-1791 in Hedel, 51 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1791 in Hedel. Jan trouwde (2) op 18-02-1781 in Hedel met Anna Margreta Petri (geb. 1750), 30 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 08-05-1768 in Hedel met de 27-jarige
103 Jacomijn van Geffen geboren op 07-05-1741 in Hedel. Zij is gedoopt op 07-05-1741 in Hedel. Jacomijn is overleden op 12-01-1774 in Hedel, 32 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-1774 in Hedel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna (Anneke) Valk, geboren in 02-1769 in Hedel (zie 51).
104 Cornelis de Fijter (ook de Feijter) geboren op 02-05-1706 in Andel.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 29-11-1742 in Andel met de ongeveer 32-jarige
105 Sijke Vos geboren omstreeks 1710.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Cornelisse de Fijter, geboren op 22-09-1743 in Andel (zie 52).
II. Cornelia de Fijter, geboren op 13-12-1744 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 104). Cornelia is overleden in 1745 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
III. Cornelis de Fijter, geboren op 27-03-1746 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 104).
IV. Dirk de Fijter, geboren op 13-04-1749 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 104).
106 Gerrit Jansz van Andel geboren op 27-08-1701 in Andel. Hij is gedoopt op 27-08-1701 in Andel. Gerrit is overleden op 21-06-1803 in Andel, 101 jaar oud.
Hij trouwde, 44 jaar oud, op 08-05-1746 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 21-jarige
107 Gijsbertje de Fijter geboren op 21-05-1724 in Andel. Zij is gedoopt op 21-05-1724 in Andel. Gijsbertje is overleden op 07-04-1785 in Andel, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anneke Gerritsen van Andel, geboren op 26-09-1748 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 106). Zij is gedoopt op 26-09-1748 in Andel. Anneke trouwde met Nn Nn.
II. Maria Gerrits van Andel, geboren op 22-03-1750 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 106). Maria is overleden op 18-04-1805 in Woudrichem, 55 jaar oud. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 03-02-1780 in Andel met Aart Teunisz van Willigen, 34 jaar oud. Aart is geboren op 07-03-1745 in Brakel. Hij is gedoopt op 07-03-1745 in Brakel. Aart is overleden op 24-01-1818 in Leerdam, 72 jaar oud.
III. Johanna Gerrits van Andel, geboren op 29-04-1753 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 106). Zij is gedoopt op 29-04-1753 in Andel. Johanna is overleden in 1754 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
IV. Gijsbertje van Andel, geboren op 05-01-1758 in Andel (zie 53).
108 Hendrik Rink geboren op 06-02-1718 in Haaften. Hij is gedoopt op 06-02-1718 in Haaften.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 03-11-1749 in Haaften met de 23 of 24-jarige
109 Anna Maria Schutte geboren in 1725.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Rink, geboren op 21-12-1749 in Haaften (zie 54).
110 Jacob Meijer geboren op 16-12-1742 in Haaften. Hij is gedoopt op 16-12-1742 in Haaften.
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1765 in Haaften met de 18-jarige
111 Wilmke Sterk geboren op 05-02-1747 in Haaften. Zij is gedoopt op 05-02-1747 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Meijer, geboren op 13-12-1767 in Haaften (zie 55).
112 Evert Boudewijn geboren op 31-08-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op 02-09-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Evert is overleden op 11-04-1828 in Lakemond (Overbetuwe), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 17
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 08-08-1761 met de 24-jarige
113 Catharina Ekkers geboren op 09-11-1736 in Andelst en Zetten. Zij is gedoopt op 09-11-1736 in Andelst en Zetten. Catharina is overleden op 12-09-1823 in Heteren (Overbetuwe), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 38
Notitie bij Catharina: Ook Catharina ( Hendrijn) Gerritsen en Catharina Ecres
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ariaan Everts Boudewijn, geboren in 01-1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), kind van Evert Boudewijn (zie 112). Hij of zij is gedoopt op 22-01-1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelia Everts Boudewijn, geboren in 01-1766 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 112). Zij is gedoopt op 02-02-1766 in Zetten en Andelst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kerkelijke gemeente: Zetten en Andelst : Pagina: 25 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 1540 : Doopplaats: Zetten en Andelst
III. Jacob Evertse Boudewijn, geboren in 03-1768 in Lakemond (Overbetuwe) (zie 56).
IV. Agnieta Boudewijn, geboren in 08-1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 112). Zij is gedoopt op 19-08-1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
V. Derkje Everts Boudewijn, geboren in 03-1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 112). Zij is gedoopt op 04-04-1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Derkje is overleden in 10-1811 in Opheusden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 16-10-1811 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 76 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1020 Begraven te Heusden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Derkje trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1801 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Gerit Vermeer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derkje en Gerit: Bruidegom wonende te Opheusden en bruid wonende te Randwijk
Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1018.2 : Akteplaats: Heusden
Kerkelijke gemeente: Echteld : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 563 : Akteplaats: Echteld
Gerit is geboren op 09-03-1770 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jan Vermeer en Neeltje van Broekhuijsen. Hij is gedoopt op 11-03-1770 in Opheusden (Neder-Betuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerit: Kerkelijke gemeente Heusden : Pagina: 178 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Gerit is overleden op 17-08-1838 in Kesteren (Neder-Betuwe), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerit: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Gerit trouwde later op 16-05-1812 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Anneke (Johanna) Spronk (1785-1823).
Beroep:
Waardsman, winkelier, boomkweker, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Johanna Everts Boudewijn, geboren in 04-1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 112). Zij is gedoopt op 09-04-1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
VII. Cornelis Everts Boudewijn, geboren in 05-1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Evert Boudewijn (zie 112). Hij is gedoopt op 19-05-1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
116 Willem van Mameren [par/002/08.06] geboren in 10-1730 in Leeuwen/Puiflijk. Hij is gedoopt op 22-10-1730 in Leeuwen/Puiflijk. Willem is overleden vóór 1802, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1759 met de ongeveer 29-jarige
117 Maria van Driel geboren op 01-02-1730 in Avezaath. Zij is gedoopt op 07-03-1730 in Avezaath. Maria is overleden op 12-02-1813 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2094 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan van Mameren (1802-1833) [zie 59,VIII]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan van Mameren, geboren in 12-1759 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 116). Hij is gedoopt op 09-12-1759 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 3 volgnr. op pagina 27 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
Jan is overleden op 15-01-1831 in Wadenoijen (Tiel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Wadenoijen
Jan trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 26-12-1787 in Wadenoijen met Lijsbeth Reiniers van de Grein, ongeveer 39 jaar oud, nadat zij op 20-11-1787 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbeth: Lijsbeth weduwe van Anthonij van Westrienen
Lijsbeth is geboren omstreeks 03-1748 in Wadenoijen, dochter van Hendrik Barten van de Grein en Dirkske Aarts van Schaik. Zij is gedoopt op 10-03-1748 in Wadenoijen. Lijsbeth is overleden op 30-01-1809 in Wadenoijen, ongeveer 60 jaar oud. Lijsbeth is weduwe van Anthonij van Westrienen (±1736-1786), met wie zij trouwde op 13-05-1770 in Wadenoijen.
II. P(i)eter van Mameren, geboren in 12-1761 in Kapel-Avezaath (zie 58).
III. Willem van Mameren, geboren omstreeks 1763 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 116). Hij is gedoopt op 04-12-1763 in Avezaath. Willem is overleden op 19-08-1841 in Wadenoijen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 15
Beroep:
Landman
Willem trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1800 in Wadenoijen met Hillegonda van der Heijden, ongeveer 21 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1779 in Erichem. Hillegonda is overleden op 02-05-1851 in Wadenoijen, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hillegonda: Aktenr. 11
IV. Christina van Mameren, geboren in 04-1766 in Avezaath, dochter van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 116). Zij is gedoopt op 27-04-1766 in Avezaath. Christina is overleden vóór 03-04-1806 in Avezaath, ten hoogste 40 jaar oud. Christina trouwde, 24 jaar oud, op 27-02-1791 in Avezaath met Willem van Meenen, 27 jaar oud. Willem is geboren in 11-1763 in Ommeren, zoon van Hermen van Meenen en Gerritje van Offerden. Hij is gedoopt op 13-11-1763 in Ommeren. Willem trouwde later op 21-12-1806 in Avezaath met Peterken van Aalst.
Beroep:
Dagloner, landman
V. Gerrit van Mameren, geboren in 12-1768 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 116). Gerrit is overleden op 16-08-1837 in Avezaath (Zoelen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 17
Beroep:
Dagloner
Gerrit trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1800 met Grietje van Dijk. Grietje is overleden vóór 1837.
VI. Isaak van Mameren, geboren omstreeks 1772 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 116). Isaak is overleden op 29-09-1831 in Kapel-Avezaath (Zoelen), ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Isaak: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Isaak trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 12-04-1801 in Wadenoijen met Jantje van Wijk, 21 jaar oud, nadat zij op 20-03-1801 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan. Jantje is geboren op 17-02-1780 in Wadenoijen, dochter van Teunis van Wijk en Stijntje van Trigt. Zij is gedoopt op 20-02-1780 in Wadenoijen. Bij de doop van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Wijk. Jantje is overleden op 02-12-1810 in Kapel-Avezaath, 30 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1810 in Kapel-Avezaath.
VII. Seger van Mameren, geboren op 06-11-1773 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 116). Seger is overleden op 30-10-1837 in Avezaath (Zoelen), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seger: Aktenr. 26 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
VIII. Cornelis van Mameren, geboren op 13-03-1779 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 116). Hij is gedoopt op 14-03-1779 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: DTB Dopen : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Cornelis is overleden op 23-02-1840 in Avezaath (Zoelen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
118 Gerardus Tibo geboren op 02-04-1741 in Kessel. Hij is gedoopt op 02-04-1741 in Kessel. Gerardus is overleden vóór 1779, ten hoogste 38 jaar oud. Gerardus is weduwnaar van Maria Kramer (1749-±1769), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 05-06-1768 in Opijnen.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 07-05-1769 in Opijnen met de 18-jarige Sijke van Appeldoorn (zie 119 hieronder). Gerardus en Sijke gingen op 23-04-1769 in Opijnen in ondertrouw.
119 Sijke van Appeldoorn geboren op 06-09-1750 in Opijnen. Zij is gedoopt op 06-09-1750 in Opijnen. Sijke is overleden op 06-12-1841 in Varik, 91 jaar oud. Sijke trouwde (2), 28 jaar oud, op 15-08-1779 in Dalem met Jan van Maren (1742-1810), 37 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Tibo, geboren op 19-02-1770 in Opijnen (zie 59).
120 Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] geboren omstreeks 1680. Teunis is overleden op 07-03-1753 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
Hij trouwde met
121 Margaretha (Grietje) Maseijck geboren omstreeks 1710. Margaretha is overleden na 04-04-1773, minstens 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roeland van Mourik, geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem) (zie 60).
II. Loth van Mourik, geboren omstreeks 1737 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] (zie 120). Loth is overleden op 07-01-1765 in Beusichem, ongeveer 28 jaar oud. Loth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-10-1762 in Beusichem met Johanna van Zoelen, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 03-12-1741 in Beusichem.
III. Johannes van Maurik, geboren omstreeks 1739 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] (zie 120). Johannes is overleden op 16-09-1808 in Zoelmond, ongeveer 69 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-11-1766 in Zoelmond met Francijntje Struik, ongeveer 28 jaar oud. Francijntje is geboren omstreeks 1738 in Zoelmond, dochter van Jan Struik en Grietje Pluijm. Francijntje is overleden op 06-07-1811 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
124 Gerrit Frederik de Vos geboren op 10-02-1715 in Everdingen.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 03-05-1749 in Everdingen met de 23-jarige
125 Lijsbeth Jaspers Kool geboren op 22-07-1725 in Everdingen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jasper de Vos, geboren op 08-04-1759 in Everdingen (zie 62).
126 Geurt van Leeuwen geboren op 26-03-1724 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Hij trouwde, 46 jaar oud, op 04-11-1770 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 40-jarige
127 Aaltje van Dijk geboren omstreeks 1730.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aaltje Geurts van Leeuwen, geboren op 16-03-1777 in Schalkwijk (zie 63).
 

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Klaes Berentsen [par/002/09.01].
Hij begon een relatie met
129 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Claas Claassen, geboren in Harskamp (zie 64).
130 Gerrit Petersen [par/002/09.02] geboren omstreeks 1660.
Notitie bij Gerrit: Opm.: ook Gerrit Peters en Gerrit Petersen van Westeneng
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 06-06-1680 in Nijmegen met de ongeveer 20-jarige
131 Aaltje Willems geboren omstreeks 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerbrigh Gerrits, geboren in 08-1680 in Westeneng (Otterlo), dochter van Gerrit Petersen [par/002/09.02] (zie 130). Zij is gedoopt op 22-08-1680 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerbrigh: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
II. Ceel Gerritsz, geboren op 05-06-1682 in Westeneng (Otterlo), zoon van Gerrit Petersen [par/002/09.02] (zie 130). Hij is gedoopt op 25-06-1682 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Ceel: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 7 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
III. Willemtje Gerritsen, geboren in 08-1695 in Harskamp (zie 65).
144 Lammert Hendricksz Starink geboren omstreeks 1700 in Steenderen.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-03-1723 in Voorst met de ongeveer 23-jarige
145 Geurtje Janse geboren omstreeks 1700.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrijne Lammertsdr. Starink, geboren omstreeks 1724 in Voorstonden (Brummen), dochter van Lammert Hendricksz Starink (zie 144). Hendrijne is overleden op 17-12-1768 in Brummen, ongeveer 44 jaar oud.
II. Willem Jan Starink, geboren op 17-03-1727 in Voorst (zie 72).
III. Starink, levenloos geboren kind, geboren op 02-12-1727 in Voorstonden (Brummen), kind van Lammert Hendricksz Starink (zie 144).
146 Gover Goossen [par/002/09.03].
Hij trouwde met
147 Mecheltje Jacobs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerritje Goossen, geboren op 08-06-1727 in Brummen (zie 73).
180 Evert Wullink [par/002/09.04]. Evert is overleden vóór 1746.
Hij trouwde met
181 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren omstreeks 1710 (zie 90).
182 Lambert Goosens Enserinck geboren op 02-02-1690 in Vorden. Hij is gedoopt op 02-02-1690 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambert: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 181 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1605 : Dooplaats: Vorden
Lambert is overleden op 05-10-1727 in Vorden, 37 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 23-06-1720 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet).

Notitie bij het huwelijk van Lambert en Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 192 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
183 Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet) geboren op 21-02-1693 in Barchem. Zij is gedoopt op 21-02-1693 in Lochem.
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 131 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1070.4 : Doopplaats: Lochem
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Janna Lamberts Goosens Enserink, geboren op 22-12-1720 in Vorden (zie 91).
188 Arent Wagenvoort.
Hij trouwde met
189 Jenneken Jansen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Garrit) Wagenvoort, geboren in 05-1718 in Almen (zie 94).
190 Jan Garrits Pekkelriet geboren in 12-1679 in Almen. Hij is gedoopt op 21-12-1679 in Almen. Jan is overleden in 06-1759 in Almen, 79 jaar oud. Hij is begraven op 24-06-1759 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: ook Jan op den Pekkelriet
Beroep:
Meester linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1702 in Almen [bron: Gelders Archief] met Maria Jurriens Vunderink.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 52 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
191 Maria Jurriens Vunderink.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendersken Garritsen Peckelriet, geboren in 09-1703 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 190). Zij is gedoopt op 02-09-1703 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendersken: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 224 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Derk Peckelriet, geboren in 11-1705 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 190). Hij is gedoopt op 15-11-1705 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 226 volgnr. op de pagina 14 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Derk is overleden op 23-02-1757 in Almen, 51 jaar oud. Hij is begraven op 28-02-1757 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Catarina Pekkelriet, geboren in 12-1707 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 190). Zij is gedoopt op 23-12-1707 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catarina: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 4 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Garret Pekkelriet, geboren in 11-1709 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 190). Bij de geboorteaangifte van Garret was de volgende getuige aanwezig: Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet [zie 380] [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op 03-11-1709 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 7 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Garret is overleden op 03-02-1780 in Almen, 70 jaar oud. Hij is begraven op 08-02-1780 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Janna Pekkelriet, geboren in 09-1711 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 190). Zij is gedoopt op 20-09-1711 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op 24-09-1773 in Almen, 61 of 62 jaar oud. Zij is begraven op 29-09-1773 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrik Pekkelriet, geboren in 09-1713 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 190). Hij is gedoopt op 10-09-1713 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Nederduits gereformeerd : Pagina: 12 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VII. Meintien Pekkelriet, geboren in 12-1715 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 190). Zij is gedoopt op 15-12-1715 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Meintien: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 14 volgnr. op pagina 16 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Mechteld Pekkelriet, geboren in 04-1718 in Almen (zie 95).
196 Peter Smits geboren in 10-1717 in Grave. Hij is gedoopt op 05-10-1717 in Grave. Peter is overleden in 03-1773 in Grave, 55 jaar oud. Hij is begraven op 22-03-1773 in Grave.
Beroep:
Schepen te Grave, koopman
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 04-08-1743 in Arnhem met de ongeveer 23-jarige
197 Petronella Wijnandsdr van Weel geboren omstreeks 1720. Petronella is overleden in 07-1784 in Grave, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven op 05-07-1784 in Grave.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits, geboren in 05-1746 in Grave (zie 98).
198 Pieter Cornelis Beekman geboren in 09-1734 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 12-09-1734 in Nijmegen. Pieter is overleden op 13-09-1766 in Azië, 31 of 32 jaar oud.
Beroep:
Sergeant bij V.O.C. op schip Keukenhof
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 10-06-1756 in Batavia met de 25-jarige
199 Christina Hester Swaen geboren op 19-02-1731 in Nijmegen. Zij is gedoopt op 23-02-1731 in Nijmegen. Christina is overleden vóór 1773, ten hoogste 42 jaar oud.
Beroep:
Onderkoopman
Christina is weduwe van Albertus Betmar (ovl. 1754), met wie zij trouwde (1), 21 jaar oud, op 15-12-1752 in Doesburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman, geboren op 02-09-1761 in Batavia (zie 99).
II. Willem Christiaan Beekman, geboren na 1761, zoon van Pieter Cornelis Beekman (zie 198). Willem is overleden in 09-1762 in Batavia, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Willem Christiaan Beekman, geboren op 04-11-1763 in Batavia, zoon van Pieter Cornelis Beekman (zie 198).
200 Aalbert Akkermans geboren omstreeks 1686.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1711 met de ongeveer 24-jarige
201 Weelke Oomen geboren op 09-10-1687 in Well.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Akkerman, geboren op 20-01-1715 in Well, dochter van Aalbert Akkermans (zie 200). Aaltje trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1748 met Mels van de Werken, ongeveer 23 jaar oud. Mels is geboren op 04-03-1725 in Delwijnen (Kerkwijk), zoon van Hendrik van de Werken en Jantje Vermaas.
II. Jan Albertsen Akkerman, geboren op 26-03-1724 in Well (zie 100).
202 Egon Jacobsz van der Elst geboren op 31-01-1686 in Driel. Egon is overleden omstreeks 1746 in Hedel, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 13-06-1707 in Hedel met de ongeveer 20-jarige
203 Teuntje Willemsz van den Anker geboren omstreeks 1687. Teuntje is overleden in 1746 in Hedel, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egonse van der Elst, geboren op 23-06-1720 in Hedel (zie 101).
204 Antonij Valk [par/002/09.15] geboren op 22-10-1713 in Hedel.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 21-06-1733 in Hedel met de 25-jarige
205 Anneke Jansze van Wel geboren op 23-10-1707 in Well (Ammerzoden).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Valk, geboren op 05-06-1740 in Hedel (zie 102).
II. Huibertje Valk, geboren op 13-10-1743 in Hedel, dochter van Antonij Valk [par/002/09.15] (zie 204). Zij is gedoopt op 13-10-1743 in Hedel. Huibertje is overleden op 25-03-1780 in Hedel, 36 jaar oud. Huibertje trouwde, 28 jaar oud, op 12-04-1772 in Hedel met Gerrit van Geffen, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 08-05-1746 in Hedel, zoon van Jacobus van Geffen en Mechteld Kampsteeg. Hij is gedoopt op 08-05-1746 in Hedel. Gerrit is overleden op 05-10-1830 in Maasdriel, 84 jaar oud.
208 Hendrik Dirkse de Fijter geboren omstreeks 1670 in Andel. Hendrik is overleden op 28-08-1742 in Andel, ongeveer 72 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1692 met de ten hoogste 23-jarige
209 Maria Janse Crielaard (ook Crillaart) geboren omstreeks 1669.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan de Fijter (ook de Feijter), geboren op 28-10-1692 in Andel (zie 214).
II. Anna de Fijter, geboren op 11-09-1701 in Andel, dochter van Hendrik Dirkse de Fijter (zie 208). Anna is overleden op 14-12-1701 in Andel, 3 maanden oud.
III. Arien de Fijter (ook de Feijter), geboren op 19-11-1702, zoon van Hendrik Dirkse de Fijter (zie 208).
IV. Cornelis de Fijter (ook de Feijter), geboren op 02-05-1706 in Andel (zie 104).
212 Jan Anthonisse Govertse van Andel geboren op 02-03-1687 in Andel. Hij is gedoopt op 02-03-1687 in Andel. Jan is overleden op 21-07-1757 in Andel, 70 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 24-10-1711 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de ongeveer 21-jarige
213 Anneke Jans van Drongelen geboren omstreeks 1690. Anneke is overleden op 22-09-1750 in Andel, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jansz van Andel, geboren op 27-08-1701 in Andel (zie 106).
II. Marrigje van Andel, geboren op 02-11-1712 in Andel, dochter van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 212).
III. Jan van Andel, geboren op 17-05-1714 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 212). Jan is overleden in 1715, 0 of 1 jaar oud.
IV. Maijke Janse van Andel, geboren op 25-04-1717 in Andel, dochter van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 212). Maijke is overleden op 24-01-1801 in Andel, 83 jaar oud. Maijke trouwde met Hardenberg du Kloe. Hardenberg is geboren op 08-03-1705 in Woudrichem. Hardenberg is overleden op 28-12-1761 in Andel, 56 jaar oud.
V. Antonij van Andel, geboren op 06-08-1719 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 212).
VI. Jan van Andel, geboren op 06-04-1722 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 212).
214 Jan de Fijter (ook de Feijter) geboren op 28-10-1692 in Andel.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 12-04-1720 in Andel met de ongeveer 28-jarige
215 Anneke Govertse van Andel geboren omstreeks 1692.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gijsbertje de Fijter, geboren op 21-05-1724 in Andel (zie 107).
216 Dirk Egbertse Rink geboren in 02-1686 in Haaften. Hij is gedoopt op 14-02-1686 in Haaften. Dirk is overleden omstreeks 1734 in Haaften, ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 12-11-1713 in Haaften met de 26-jarige
217 Teuntje Hendrikse Aldens geboren in 07-1687 in Haaften. Zij is gedoopt op 24-07-1687 in Haaften. Teuntje is overleden na 1736, minstens 49 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Rink, geboren op 06-02-1718 in Haaften (zie 108).
220 Johannes Meijer geboren omstreeks 1718.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1742 met de ongeveer 20-jarige
221 Clara Koblens geboren omstreeks 1722.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Meijer, geboren op 16-12-1742 in Haaften (zie 110).
222 Cornelis Sterk geboren omstreeks 1720 in Haaften.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 22-04-1746 in Haaften met de 27-jarige
223 Lijsbeth Sterrenberg geboren in 12-1718 in Haaften. Zij is gedoopt op 18-12-1718 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilmke Sterk, geboren op 05-02-1747 in Haaften (zie 111).
224 Boudewijn Everts geboren omstreeks 08-1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op 25-08-1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Boudewijn is overleden na 1792 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), minstens 83 jaar oud.
Beroep:
Tabakker, arbeider
Boudewijn trouwde (2) na 1748 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met Derkje Rutgers (ovl. vóór 1770).
Boudewijn trouwde (3) omstreeks 1770 in Zetten en Andelst met Jacoba Jacobs.
Hij trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1737 met
225 Ariaantje Janssen. Ariaantje is overleden vóór 1748.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 31-08-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 112).
II. Cornelia Boudewijn, geboren omstreeks 11-1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Boudewijn Everts (zie 224). Zij is gedoopt op 09-11-1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief].
III. Ariaantje Boudewijn, geboren omstreeks 09-1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Boudewijn Everts (zie 224). Zij is gedoopt op 24-09-1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Ariaantje trouwde met Nn Nn.
226 Gerrit Ekkers [par/002/09.06].
Hij trouwde omstreeks 1726 met
227 Nieske Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Ekkers, geboren in 01-1726 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 226). Hij is gedoopt op 20-01-1726 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 52 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
II. Hendrik Ekkers, geboren in 05-1729 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 226). Hij is gedoopt op 08-05-1729 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Gertjen van Manen en Tonis Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijk gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 53 volgnr. op de pagina 15 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden vóór 1732 in Zetten en Andelst, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Wendelijn Ekkers, geboren in 04-1731 in Zetten en Andelst, dochter van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 226). Zij is gedoopt op 29-04-1731 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Wendelijn was de volgende getuige aanwezig: Gertjen Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Wendelijn: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 24 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
IV. Hendrik Ekkers, geboren in 10-1732 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 226). Hij is gedoopt op 05-10-1732 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 30 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden in 06-1796 in Zetten en Andelst, 63 jaar oud. Hij is begraven op 16-06-1796 in Zetten en Andelst.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 12 volgnr. op de pagina 2 : Reg.nr. 1510 : Begraven te Zetten en Andelst
V. Catharina Ekkers, geboren op 09-11-1736 in Andelst en Zetten (zie 113).
VI. Derk Ekkers, geboren in 07-1740 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 226). Hij is gedoopt op 24-07-1740 in Zetten en Andelst.
234 Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] geboren op 07-09-1704 in Kapel-Avezaath. Goossen is overleden vóór 1744, ten hoogste 40 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 30-10-1729 in Kapel-Avezaath met de ongeveer 24-jarige Neeltje Claassen van Driel. Goossen en Neeltje gingen op 15-01-1729 in Kapel-Avezaath in ondertrouw.
235 Neeltje Claassen van Driel geboren omstreeks 1705 in Ommeren.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria van Driel, geboren op 01-02-1730 in Avezaath (zie 117).
II. Cornelis (ook Cnelis) van Driel, geboren in 12-1731 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 234). Hij is gedoopt op 23-12-1731 in Avezaath.
III. Peter van Driel, geboren in 01-1733 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 234). Hij is gedoopt op 25-01-1733 in Avezaath. Peter is overleden in 1738 in Avezaath, 4 of 5 jaar oud.
IV. Goossen van Driel, geboren in 10-1734 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 234). Hij is gedoopt op 10-10-1734 in Avezaath.
V. Trijntje van Driel, geboren in 02-1736 in Avezaath, dochter van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 234). Zij is gedoopt op 26-02-1736 in Avezaath.
VI. Peter van Driel, geboren in 01-1738 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 234). Hij is gedoopt op 19-01-1738 in Avezaath.
236 Joseph Tibo [par/002/09.08].
Hij trouwde omstreeks 1740 met
237 Pieternel Mullikuijsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Tibo, geboren in 10-1731 in Kessel, dochter van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 236). Zij is gedoopt op 20-10-1731 in Kessel.
II. Lambert Tibo, geboren in 04-1735 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 236). Hij is gedoopt op 10-04-1735 in Kessel.
III. Ida Cornelia Tibo, geboren in 01-1737 in Kessel, dochter van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 236). Zij is gedoopt op 03-02-1737 in Kessel.
IV. Adrianus Tibo, geboren omstreeks 1738 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 236). Hij is gedoopt omstreeks 1738 in Kessel.
V. Gerardus Tibo, geboren op 02-04-1741 in Kessel (zie 118).
VI. Antonius Tibo, geboren in 02-1742 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 236). Hij is gedoopt op 11-02-1742 in Kessel.
238 Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn geboren op 07-05-1713 in Opijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaardse Boom]. Hij is gedoopt op 07-05-1713 in Opijnen. Willem is overleden op 17-01-1792 in Opijnen, 78 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 30-12-1742 in Opijnen met de 19-jarige Jenneke Arijse Vermaerten. Willem en Jenneke gingen op 07-12-1742 in Opijnen in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Jenneke en Willem vond plaats op 30-12-1742 in Opijnen.
239 Jenneke Arijse Vermaerten geboren op 24-01-1723 in Opijnen. Zij is gedoopt op 24-01-1723 in Opijnen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijke van Appeldoorn, geboren op 06-09-1750 in Opijnen (zie 119).
II. Willem van Appeldoorn, geboren op 05-12-1751 in Opijnen (Est en Opijnen), zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 238). Hij is gedoopt op 05-12-1751 in Opijnen. Willem is overleden in 1752 in Opijnen, 0 of 1 jaar oud.
III. Stijntje van Appeldoorn (ook Stuard), geboren op 07-10-1753 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 238). Zij is gedoopt op 07-10-1753 in Opijnen. Stijntje trouwde, 27 jaar oud, op 17-12-1780 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met Hendrik Pellegrom (ook Pelle).
IV. Willem van Appeldoorn, geboren op 28-09-1755 in Opijnen, zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 238). Hij is gedoopt op 28-09-1755 in Opijnen. Willem is overleden vóór 1757, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Willem van Appeldoorn, geboren op 15-05-1757 in Opijnen, zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 238). Hij is gedoopt op 15-05-1757 in Opijnen. Willem is overleden op 16-12-1824 in Opijnen, 67 jaar oud. Willem trouwde, 32 jaar oud, op 13-09-1789 in Waardenburg met Elizabeth de Jongh, ongeveer 24 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1765 in Waardenburg. Elizabeth is overleden op 18-07-1801 in Opijnen, ongeveer 36 jaar oud.
VI. Neeltje van Appeldoorn, geboren in 12-1758 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 238). Zij is gedoopt op 10-12-1758 in Opijnen. Neeltje is overleden vóór 1763, ten hoogste 5 jaar oud.
VII. Arien van Appeldoorn, geboren op 21-11-1759 in Opijnen, zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 238). Hij is gedoopt op 25-11-1759 in Opijnen. Arien trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1790 in Asperen met Gerberdina (ook Dina) Blom. Gerberdina is geboren in Asperen. Gerberdina is overleden op 09-02-1807 in Opijnen.
VIII. Teuntje van Appeldoorn, geboren in 10-1761 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 238). Zij is gedoopt op 01-11-1761 in Opijnen. Teuntje is overleden op 25-11-1811 in Opijnen, 50 jaar oud. Teuntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-06-1786 in Opijnen met Dirk van Heusden, nadat zij op 12-05-1786 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is geboren in Neerijnen. Dirk is overleden op 24-10-1795 in Opijnen.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 14-05-1797 in Est en Opijnen met Barend (ook Berend) van Ballegoijen, ongeveer 44 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Barend: Teuntje weduwe van Dirk van Heusden
Barend is geboren omstreeks 1753 in Opijnen. Barend is overleden op 22-09-1831 in Est en Opijnen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Barend: Aktenr. 20
IX. Neeltje van Appeldoorn, geboren in 03-1763 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 238). Zij is gedoopt op 06-03-1763 in Opijnen.
248 Frederik Gerrits de Vos geboren op 01-11-1685 in Zijderveld. Frederik is overleden op 15-09-1746 in Zijderveld, 60 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 22-04-1714 in Schoonrewoerd met de minstens 33-jarige
249 Annigje Jans Stavast geboren vóór 12-12-1680 in Everdingen. Zij is gedoopt op 12-12-1680 in Everdingen. Annigje is overleden in 1768, minstens 88 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Frederik de Vos, geboren op 10-02-1715 in Everdingen (zie 124).
250 Jasper Maartens Kool [par/002/09.09] geboren op 13-10-1695 in Zijderveld. Jasper is overleden op 02-02-1748 in Zijderveld, 52 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 09-04-1724 in Zijderveld met de 18-jarige
251 Aaltje Meertens de Jong geboren op 01-11-1705 in Zijderveld.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Jaspers Kool, geboren op 22-07-1725 in Everdingen (zie 125).
252 Joost Gijsbertsen van Leeuwen geboren omstreeks 1694 in Erichem.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-05-1720 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 25-jarige
253 Aletta Ruijs geboren omstreeks 1695 in Schalkwijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurt van Leeuwen, geboren op 26-03-1724 in Schalkwijk (zie 126).
 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

288 Hendrick Hendrijcksz Starinck geboren omstreeks 1675 in Steenderen.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-06-1700 met de ongeveer 25-jarige
289 Everdina Roelofs Kriegers geboren omstreeks 1675. Everdina is overleden op 25-11-1752, ongeveer 77 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lammert Hendricksz Starink, geboren omstreeks 1700 in Steenderen (zie 144).
290 Jan Gerritsz [par/002/10.01].
Hij trouwde met
291 Grietjen Jansdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurtje Janse, geboren omstreeks 1700 (zie 145).
364 Goosen Enserinck. Goosen is overleden in 04-1722 in Vorden. Hij is begraven op 24-04-1722 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Goosen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1616 : Begraven te Vorden
Beroep:
Hoofdpachter op Enserink in Veltwijk
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Goosen is weduwnaar van Teunissken Hendrix op Laer (ovl. vóór 1682), met wie hij trouwde (1) op 19-11-1682 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek].
Hij trouwde (2) in 12-1684 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek] met
365 Mechtelt Lammersen op Langenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joost Enserinck, geboren in 08-1687 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 364). Hij is gedoopt op 21-08-1687 in Vorden [bron: Geneanet Wilma Groot Enzerink].
Notitie bij de geboorte van Joost: geboren op de Jegerstee
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Lambert Goosens Enserinck, geboren op 02-02-1690 in Vorden (zie 182).
III. Jan Goosens Enserinck, geboren in 12-1692 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 364). Hij is gedoopt op 03-12-1692 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 48 volgnr. op pagina 21 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Jan is overleden op 11-01-1780 in Warnsveld, 87 jaar oud. Hij is begraven op 17-01-1780 in Warnsveld.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden op ’t Mackink te Warnsveld
Beroep:
Bouwman op ’t Mackink
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 19-03-1724 in Vorden met Hendericka Wilmerink, ongeveer 22 jaar oud. Hendericka is geboren omstreeks 1702 in Vorden.
Notitie bij Hendericka: Opm.: ook Hendrika Janssen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Daniel Enserinck, geboren in 05-1695 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 364). Hij is gedoopt op 01-06-1695 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Daniel: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 51 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
366 Jan Joostinc [par/002/10.03]. Jan is overleden omstreeks 1697.
Notitie bij Jan: Opm.: later Jan Veldmaat en Jan Veldmaet
Jan trouwde (2) omstreeks 1695 met Johanna te Winckel (ovl. 1751).
Hij trouwde (1) in 1688 [bron: Geneanet] met
367 Jenneken Hesselinck. Jenneken is overleden omstreeks 1695 in Barchem.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet), geboren op 21-02-1693 in Barchem (zie 183).
376 Garrit Wagenvoort [par/002/10.04].
Hij begon een relatie met
377 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Arent Wagenvoort (zie 188).
378 Jan op ’t Haer [par/002/10.05].
Hij begon een relatie met
379 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Jenneken Jansen (zie 189).
380 Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet [par/002/10.06].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Garret Pekkelriet (1709-1780) [zie 191,IV]    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde op 18-12-1670 in Almen [bron: Gelders Archief] met Mechtelt Wolters.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Mechtelt: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 211 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
381 Mechtelt Wolters.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Garrits Pekkelriet, geboren in 12-1679 in Almen (zie 190).
382 Jurrien Roelofsen Vunderink [par/002/10.07] geboren in Borculo.
Hij trouwde met
383 Trijntje Derksen Hilverink geboren omstreeks 1656 in Borculo.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Jurriens Vunderink (zie 191).
392 Jacobus Smits geboren in 03-1679 in Grave. Hij is gedoopt op 29-03-1679 in Grave. Jacobus is overleden op 12-04-1760 in Grave, 81 jaar oud.
Beroep:
Schepen te Grave
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 13-01-1704 in Cuijk met de 32-jarige
393 Maria Johanna Lamberts van Woelderen geboren in 03-1671 in Cuijk. Zij is gedoopt op 08-03-1671 in Cuijk. Maria is overleden op 28-12-1742 in Grave, 71 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Smits, geboren in 10-1717 in Grave (zie 196).
396 Willem Beeckman geboren in 01-1699 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 26-01-1699 in Nijmegen. Willem is overleden op 01-10-1749 in Vierlingsbeek, 50 jaar oud.
Beroep:
Kaptijn in dienst van de staat, Vaandrich onder de compagnie van Capitein Elias, Cadet in de compagnie van kapitein Piper, Koster te Mill, Kapitein in Dordrecht
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 11-08-1731 in Zaltbommel met Johanna Wolfs. Het kerkelijk huwelijk tussen Johanna en Willem vond plaats op 11-08-1731 in Zaltbommel.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Opm.: huwelijk op 14-04-1721 te Mill door Hof van Gelderland clandestien verklaard
397 Johanna Wolfs geboren in Heumen. Johanna is overleden in 10-1764 in Nijmegen. Zij is begraven op 05-10-1764 in Nijmegen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gijsbert Beekman, geboren op 11-11-1721 in Mill, zoon van Willem Beeckman (zie 396). Hij is gedoopt op 16-11-1721 in Mill. Gijsbert is overleden op 03-01-1774 in Azië, 52 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Duivenbrug
II. Lucretia Beeckman, geboren op 02-02-1723 in Mill, dochter van Willem Beeckman (zie 396). Zij is gedoopt op 07-02-1723 in Mill.
III. Petronella Cornelia Beeckman, geboren op 15-02-1725 in Mill, dochter van Willem Beeckman (zie 396). Zij is gedoopt op 18-02-1725 in Mill.
IV. Engelbert Francois Beekman, geboren op 13-03-1727 in Mill, zoon van Willem Beeckman (zie 396). Hij is gedoopt op 16-03-1727 in Mill. Engelbert is overleden op 02-02-1759 in Azië, 31 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Spanderswoud
V. Pieter Cornelis Beekman, geboren in 09-1734 in Nijmegen (zie 198).
398 Jan Christiaan (Johan) Swaen geboren op 28-07-1702 in Arnhem. Hij is gedoopt op 30-07-1702 in Arnhem. Johan is overleden op 11-11-1772 in Poederoijen, 70 jaar oud.
Beroep:
Schepen van Nijmegen
Predikaat:
Vrijheer van Poederoijen
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 03-03-1729 met de 19-jarige
399 Elisabeth Cornelia Edzarda Chenel geboren op 23-09-1709. Elisabeth is overleden op 30-12-1741, 32 jaar oud.
Predikaat:
Vrijvrouwe van Poederoijen (in 1712 beleend met de heerlijkheid Poederoyen)
Kind uit dit huwelijk:
I. Christina Hester Swaen, geboren op 19-02-1731 in Nijmegen (zie 199).
400 Laurentius Akkermans [par/002/10.08] geboren omstreeks 1655.
Hij trouwde met
401 Aaltjen Roelofs Bopp.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aalbert Akkermans, geboren omstreeks 1686 (zie 200).
402 Jan Oomen geboren op 01-02-1635 in Well.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1659 in Well met de 13 of 14-jarige
403 Geertgen Roelofs geboren in 1645.
Kind uit dit huwelijk:
I. Weelke Oomen, geboren op 09-10-1687 in Well (zie 201).
404 Jacob Marcelisz van der Elst geboren op 17-11-1661 in Maasdriel.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1685 in Maasdriel met de 23-jarige
405 Jenneke Egons Verbruggen Verwer geboren op 09-02-1662 in Driel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Egon Jacobsz van der Elst, geboren op 31-01-1686 in Driel (zie 202).
406 Willem Reijnen van den Anker [par/002/10.09] geboren omstreeks 1640. Willem is overleden omstreeks 1728 in Hedel, ongeveer 88 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1670 met de ten hoogste 28-jarige
407 Judith Meeuwsen Kivit geboren omstreeks 1642. Judith is overleden op 16-10-1700 in Hedel, ongeveer 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Willemsz van den Anker, geboren omstreeks 1687 (zie 203).
416 Dirk Hendriks de Fijter geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-05-1660 in Andel met de ongeveer 25-jarige
417 Ariaantje Rutten Nn geboren omstreeks 1635. Ariaantje is overleden omstreeks 1690, ongeveer 55 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Dirkse de Fijter, geboren omstreeks 1670 in Andel (zie 208).
418 Jan Crielaard [par/002/10.10] geboren omstreeks 1645.
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1669 met de ten hoogste 22-jarige
419 Nn Nn geboren omstreeks 1647.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Janse Crielaard (ook Crillaart), geboren omstreeks 1669 (zie 209).
424 Anthonij Govaerts van Andel geboren omstreeks 1663. Anthonij is overleden op 05-08-1738 in Andel, ongeveer 75 jaar oud.
Hij trouwde met
425 Catharina van Wijk geboren omstreeks 1660. Catharina is overleden op 27-08-1734 in Andel, ongeveer 74 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Anthonisse Govertse van Andel, geboren op 02-03-1687 in Andel (zie 212).
428 Hendrik Dirkse de Fijter (dezelfde als 208 in generatie 8).
Hij trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1692 met de ten hoogste 23-jarige
429 Maria Janse Crielaard (ook Crillaart) (dezelfde als 209 in generatie 8).
430 Govert Adriaanz van Andel geboren omstreeks 1638 in Andel. Govert is overleden op 10-07-1717 in Andel, ongeveer 79 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1662 met de ongeveer 18-jarige
431 Anneke Janse van Tiel geboren omstreeks 1644.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anthonij Govaerts van Andel, geboren omstreeks 1663 (zie 424).
II. Gerrit Govertse van Andel, geboren omstreeks 1680, zoon van Govert Adriaanz van Andel (zie 430). Gerrit is overleden op 23-02-1722 in Andel, ongeveer 42 jaar oud. Gerrit:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1700 met Anneke Goverts van Veen, ongeveer 20 jaar oud. Anneke is geboren omstreeks 1680. Anneke is overleden op 27-02-1716 in Andel, ongeveer 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 22-03-1716 in Giessen met Grietje Matthijse van Rijsenburgh, ongeveer 26 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1690 in Giessen. Grietje is overleden op 09-09-1750 in Andel, ongeveer 60 jaar oud. Grietje trouwde later op 08-03-1722 in Andel met Dirk Jansz van Andel (1688-1746).
III. Anneke Govertse van Andel, geboren omstreeks 1692 (zie 215).
432 Egbert Jansen Rink geboren in 01-1652 in Haaften. Hij is gedoopt op 25-01-1652 in Haaften.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 10-08-1679 in Haaften met de 24-jarige
433 Heeske Wouters van der Crap geboren in 09-1654 in Haaften. Zij is gedoopt op 20-09-1654 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Egbertse Rink, geboren in 02-1686 in Haaften (zie 216).
434 Handrick Aldens.
Notitie bij Handrick: Handrick Cuijl
Hij trouwde met
435 Dinghen Hendrix Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Hendrikse Aldens, geboren in 07-1687 in Haaften (zie 217).
446 Christoffel Laurentsz Sterrenberg geboren omstreeks 1682 in Hellouw. Christoffel is weduwnaar van Geertje Paulse de Wit (±1684-vóór 1711), met wie hij trouwde (1), ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1704.
Hij trouwde (2), ongeveer 34 jaar oud, op 12-07-1716 in Haaften met de ongeveer 20-jarige
447 Grietje Geerards van Dilligant geboren omstreeks 1696.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Sterrenberg, geboren in 12-1718 in Haaften (zie 223).
448 Evert Henrix [par/002/10.12]. Evert is overleden na 1720.
Hij trouwde op 24-06-1691 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met de ongeveer 23-jarige
449 Meijntje Hendriksen geboren omstreeks 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op 13-12-1668 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltje Everts, geboren omstreeks 10-1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 448). Zij is gedoopt op 04-10-1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelis Everts, geboren omstreeks 07-1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 448). Hij is gedoopt op 18-07-1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Adriaen Everts, geboren omstreeks 09-1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 448). Hij is gedoopt op 10-09-1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Hendrica Everts, geboren omstreeks 07-1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 448). Zij is gedoopt op 26-07-1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Boudewijn Everts, geboren omstreeks 08-1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 224).
VI. Meijntje Everts, geboren omstreeks 07-1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 448). Zij is gedoopt op 30-07-1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
476 Willem Jansen van Appeldoren geboren op 06-06-1686 in Est en Opijnen. Hij is gedoopt op 06-06-1686 in Est en Opijnen [bron: Bommelerwaardse Boom].
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 12-01-1710 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met de 20-jarige Stijntje (Christina) Willems van Weelde. Willem en Stijntje gingen op 20-12-1709 in Waardenburg in ondertrouw.
477 Stijntje (Christina) Willems van Weelde geboren op 01-11-1689 in Neerijnen. Zij is gedoopt op 07-11-1689 in Neerijnen [bron: Bommelerwaardse Boom].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje Willems van Appeldoorn, geboren op 16-11-1710 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Zij is gedoopt op 16-11-1710 in Waardenburg. Bij de doop van Teuntje waren de volgende getuigen aanwezig: Tomas Roelofs van Weelde en Tomiske Roelofs van Weelde. Teuntje ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 27-08-1735 in Meteren met Aert Geertsen van den Wijngaert, ongeveer 25 jaar oud. Aert is geboren omstreeks 1710 in Poederoijen.
II. Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn, geboren op 07-05-1713 in Opijnen (zie 238).
III. Jantje van Appeldoorn, geboren in 03-1716 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Zij is gedoopt op 05-04-1716 in Opijnen.
IV. Huijbert van Appeldoorn, geboren in 03-1719 in Waardenburg, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Hij is gedoopt op 19-03-1719 in Waardenburg. Bij de doop van Huijbert was de volgende getuige aanwezig: Toniske Dirx van Eck. Huijbert is overleden omstreeks 1805 in Opijnen, ongeveer 86 jaar oud. Huijbert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 08-05-1740 in Opijnen met Metje Willems van Weelde. Metje is overleden in 02-1798 in Opijnen. Zij is begraven op 15-02-1798 in Opijnen.
(2) trouwde, 81 of 82 jaar oud, in 1801 met Leena van Dalen.

Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Leena: Huijbert weduwnaar van Metje Willems van Weelde
Leena weduwe van Roelof van Appeldoorn
Leena was de schoonzus van Huijbert
Leena is geboren in Dalem. Leena is overleden op 18-04-1808 in Opijnen. Leena is weduwe van Roelof van Appeldoorn (1725-1781), met wie zij trouwde op 23-01-1774 in Opijnen, zie 477,VI.
V. Goossen van Appeldoorn, geboren in 12-1721 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Hij is gedoopt op 07-12-1721 in Opijnen. Goossen is overleden vóór 1770, ten hoogste 49 jaar oud. Goossen trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1745 in Opijnen met Lijsbeth van Gameren, 19 jaar oud. Lijsbeth is geboren in 02-1726 in Tuil, dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walravense van Herpen. Zij is gedoopt op 24-02-1726 in Tuil.
VI. Roelof van Appeldoorn, geboren op 14-01-1725 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Hij is gedoopt op 14-01-1725 in Opijnen. Roelof is overleden op 03-10-1781 in Opijnen, 56 jaar oud. Roelof:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 21-03-1745 in Opijnen met Maaike van Gameren, 21 jaar oud. Maaike is geboren op 07-11-1723 in Tuil, dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walravense van Herpen. Zij is gedoopt op 07-11-1723 in Tuil. Maaike is overleden op 27-12-1771 in Opijnen, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 23-01-1774 in Opijnen met Leena van Dalen, nadat zij op 08-01-1774 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Leena: Opm.: Roelof weduwnaar van Marijke van Gameren
Leena is geboren in Dalem. Leena is overleden op 18-04-1808 in Opijnen. Leena trouwde later in 1801 met Huijbert van Appeldoorn (1719-±1805), zie 477,IV.
VII. Jan van Appeldoorn, geboren in 01-1728 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Hij is gedoopt op 01-02-1728 in Opijnen. Jan is overleden vóór 1732 in Opijnen, ten hoogste 4 jaar oud.
VIII. Geertje van Appeldoorn, geboren in 01-1730 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Zij is gedoopt op 15-01-1730 in Opijnen. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op 27-12-1750 in Opijnen met Hendrik van Berghem, 29 of 30 jaar oud, nadat zij op 04-12-1750 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in 12-1720 in Varik. Hij is gedoopt op 07-01-1721 in Varik.
Religie:
Rooms Katholiek
IX. Jan van Appeldoorn, geboren in 04-1732 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Hij is gedoopt op 27-04-1732 in Opijnen.
X. Neelke van Appeldoorn, geboren in 08-1734 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Zij is gedoopt op 15-08-1734 in Opijnen.
XI. Dirk Willemse van Appeldoorn, geboren in 08-1736 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 476). Hij is gedoopt op 26-08-1736 in Opijnen. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 12-09-1759 in Waardenburg met Jacoba Zeegers, 18 of 19 jaar oud. Jacoba is geboren in 1740 in Waardenburg, dochter van Jacob Sijgers en Anna Nn.
478 Arien (Meerten) Vermaerten geboren in 09-1687 in Buren. Hij is gedoopt op 18-09-1687 in Buren.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 08-07-1712 in Geldermalsen met de 27-jarige
479 Sijke Barten van Hattem geboren op 22-03-1685 in Opijnen (Est en Opijnen).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje Vermaerten, geboren in 03-1715 in Opinen, dochter van Arien (Meerten) Vermaerten (zie 478). Zij is gedoopt op 03-03-1715 in Opijnen. Stijntje trouwde, 29 jaar oud, op 26-12-1744 in Opijnen met Cornelis van Alphen, nadat zij op 04-12-1744 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren in Ophemert, zoon van Cornelis Franse van Alphen en Cornelia Geleinsze. Cornelis is overleden op 08-06-1779 in Opijnen.
II. Jenneke Arijse Vermaerten, geboren op 24-01-1723 in Opijnen (zie 239).
496 Gerrit Willems (de Jonge) de Vos geboren omstreeks 1655. Gerrit is overleden op 12-01-1731 in Zijderveld, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op 15-01-1731 in Zijderveld.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-04-1681 in Hei- en Boeikop met de ongeveer 17-jarige
497 Metje Fredericks Nn geboren omstreeks 1664.
Kind uit dit huwelijk:
I. Frederik Gerrits de Vos, geboren op 01-11-1685 in Zijderveld (zie 248).
498 Jan Cornelisz Stavast geboren omstreeks 1650. Jan is overleden in 12-1729 in Zijderveld, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-1729 in Zijderveld.
Hij trouwde met
499 Grietje leenderts geboren omstreeks 1655.
Kind uit dit huwelijk:
I. Annigje Jans Stavast, geboren vóór 12-12-1680 in Everdingen (zie 249).
504 Gijsbert Everts van Leeuwen geboren omstreeks 1655 in Erichem.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-12-1677 in Echteld [bron: Bommelerwaard] met de 16-jarige
505 Hermke Joosten Nn geboren op 17-02-1661 in Zoelen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Joost Gijsbertsen van Leeuwen, geboren omstreeks 1694 in Erichem (zie 252).
 

Generatie 10 (stamouders)

576 Hendrijck Harmensz Starinck.
Hij begon een relatie met
577 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrick Hendrijcksz Starinck, geboren omstreeks 1675 in Steenderen (zie 288).
728 Joost op ’t Havelink [par/002/11.07].
Hij trouwde met
729 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Goosen Enserinck (zie 364).
732 Jacob Korterinck geboren op 08-09-1611 in Barchem. Hij is gedoopt op 08-09-1611 in Lochem. Jacob is overleden in 02-1692 in Vorden, 80 jaar oud. Hij is begraven op 18-02-1692 in Vorden.
Notitie bij Jacob: Opm.: later Jacob Joostinck
Hij trouwde, 24 jaar oud, in 01-1636 in Vorden [bron: Geneanet] met
733 Gartjen Gruwell.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Joostinc [par/002/10.03] (zie 366).
II. Marrie Jostincks, geboren op 07-05-1643 in Vorden, dochter van Jacob Korterinck (zie 732). Zij is gedoopt op 07-05-1643 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Marrie trouwde, 23 jaar oud, in 04-1667 in Lochem [bron: Geneanet] met Lammert Kassenberch.
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Kessenbergh, Karssenbergh, Karsseborck
734 Jan Hesselinck.
Hij trouwde [bron: Geneanet] met
735 Jenneken Korterinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Hesselinck (zie 367).
784 Jasper Smits [par/002/11.08] geboren in Maastricht. Jasper is overleden op 01-08-1741 in Grave.
Beroep:
Beziender van de Lithse tol, schepen van Grave
Hij trouwde op 06-09-1671 in Grave met de 25-jarige
785 Helena Felixdr de Huijer geboren in 05-1646 in Grave. Zij is gedoopt op 14-05-1646 in Grave. Helena is overleden op 16-12-1730 in Den Haag, 84 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Smits, geboren in 03-1679 in Grave (zie 392).
792 Pieter Cornelis Beeckman geboren in 11-1670 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 30-11-1670 in Nijmegen. Pieter is overleden op 09-03-1715, 44 jaar oud.
Beroep:
Raadsvriens, serviesmeester
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 08-04-1694 in Nijmegen met de 22-jarige
793 Henrietta van Eck van Panthaleon geboren in 11-1671 in Nijmegen. Henrietta is overleden in 11-1746 in Nijmegen, 74 of 75 jaar oud. Zij is begraven op 26-11-1746 in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Beeckman, geboren in 01-1699 in Nijmegen (zie 396).
794 Jan Hendrik de Wolff.
Beroep:
Jager van de Heer van Heumen
Hij begon een relatie met
795 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Johanna Wolfs, geboren in Heumen (zie 397).
798 Jan Lambert Chenel. Jan is weduwnaar van Hester De Bussy de Rabutin (ovl. vóór 1709).
Hij begon een relatie (2) omstreeks 1709 met
799 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Elisabeth Cornelia Edzarda Chenel, geboren op 23-09-1709 (zie 399).
804 Jan Oomen geboren omstreeks 1608 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-06-1632 in Well met de ongeveer 20-jarige
805 Hilleke de Greeff geboren omstreeks 1612.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Oomen, geboren op 01-02-1635 in Well (zie 402).
808 Marcel Marcelissen van der Elst geboren omstreeks 1637 in Maasdriel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-03-1661 in Maasdriel met de ongeveer 21-jarige
809 Maijke Hendricks Gielen geboren omstreeks 1640.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Marcelisz van der Elst, geboren op 17-11-1661 in Maasdriel (zie 404).
II. Hendrick Marcelissen van der Elst, geboren op 01-05-1664 in Maasdriel, zoon van Marcel Marcelissen van der Elst (zie 808).
810 Egon Verwer [par/002/11.01] geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde met
811 Barbara Gerritsdr Saers Verbruggen geboren omstreeks 1635.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egons Verbruggen Verwer, geboren op 09-02-1662 in Driel (zie 405).
832 Hendrik de Fijter [par/002/11.02].
Hij trouwde met
833 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Hendriks de Fijter, geboren omstreeks 1635 (zie 416).
II. Aart Hendrikse de Fijter, geboren na 1635, zoon van Hendrik de Fijter [par/002/11.02] (zie 832). Aart trouwde met Neeltje Abrahamse Nn.
834 Ruthger Loijen Nn geboren omstreeks 1605. Ruthger is overleden in 1660, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde met
835 Jenneke Geerits Nn geboren omstreeks 1605.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ariaantje Rutten Nn, geboren omstreeks 1635 (zie 417).
848 Govert Adriaanz van Andel (dezelfde als 430 in generatie 9).
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1662 met de ongeveer 18-jarige
849 Anneke Janse van Tiel (dezelfde als 431 in generatie 9).
856 Dirk Hendriks de Fijter (dezelfde als 416 in generatie 9).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-05-1660 in Andel met de ongeveer 25-jarige
857 Ariaantje Rutten Nn (dezelfde als 417 in generatie 9).
858 Jan Crielaard [par/002/10.10] (dezelfde als 418 in generatie 9).
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1669 met de ten hoogste 22-jarige
859 Nn Nn (dezelfde als 419 in generatie 9).
860 Adriaan Jansz van Andel geboren omstreeks 1615.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1638 met de ongeveer 28-jarige
861 Maritje Hermense geboren omstreeks 1610 in Andel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Govert Adriaanz van Andel, geboren omstreeks 1638 in Andel (zie 430).
II. Adriaan van Andel, geboren omstreeks 1640, zoon van Adriaan Jansz van Andel (zie 860). Adriaan trouwde met Teuntje Theunissen.
III. Anthonij Adriaense van Andel, geboren omstreeks 1645 in Andel, zoon van Adriaan Jansz van Andel (zie 860). Anthonij is overleden op 16-08-1721 in Andel, ongeveer 76 jaar oud. Anthonij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1669 met Eijken Janse Rosa, ongeveer 23 jaar oud. Eijken is geboren omstreeks 1646, dochter van Jan Heijmensz Rosa en Nn Nn.
864 Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] geboren omstreeks 1615 in Haaften.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 04-06-1637 in Haaften met de ongeveer 43-jarige
865 Janneken Claes (ook Jenneke Claes) Crom geboren omstreeks 1594 in Haaften. Janneken is weduwe van Frans Meijers (±1594-vóór 1625), met wie zij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1615.
Janneken is weduwe van Sander Jansz van Tuijl (±1580-1636), met wie zij trouwde (2), ongeveer 31 jaar oud, op 05-10-1625.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Batje Rink, geboren op 07-02-1641 in Tuil (Haaften), dochter van Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] (zie 864). Batje is overleden in 1641, geen jaar oud.
II. Batje Rink, geboren op 15-08-1643 in Tuil (Haaften), dochter van Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] (zie 864).
III. Dirkck Jansen Rink, geboren in 1645, zoon van Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] (zie 864). Dirkck begon een relatie met Nn Nn.
IV. Egbert Jansen Rink, geboren in 01-1652 in Haaften (zie 432).
868 Jan Aldens geboren op 29-10-1637 in Haaften.
Hij trouwde met
869 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Handrick Aldens (zie 434).
892 Laurens Stoffles Sterrenberg geboren in 03-1647 in Hellouw. Hij is gedoopt op 23-03-1647 in Hellouw. Laurens trouwde (2) op 27-08-1702 in Haaften met Neeltje Teunisse Nn (geb. ±1670), ongeveer 32 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1682 met de ongeveer 22-jarige
893 Engelke Peters geboren omstreeks 1660. Engelke is overleden vóór 08-1702, ten hoogste 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Christoffel Laurentsz Sterrenberg, geboren omstreeks 1682 in Hellouw (zie 446).
898 Hendrik Tonissen [par/002/11.04].
Hij trouwde omstreeks 1658 met
899 Rixken Rutgers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tonis Hendriksen, geboren in 08-1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 898). Hij is gedoopt op 08-08-1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Adriaen Hendriksen, geboren in 12-1659 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 898). Hij is gedoopt op 01-01-1660 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Jan Hendriksen, geboren in 03-1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 898). Hij is gedoopt op 02-04-1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Rudolf Hendriksen, geboren in 04-1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 898). Hij is gedoopt op 23-04-1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Cornelis Hendriksen, geboren in 03-1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 898). Hij is gedoopt op 07-03-1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
VI. Meijntje Hendriksen, geboren omstreeks 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)) (zie 449).
952 Jan Arisz [par/002/11.05] geboren omstreeks 1660.
Hij trouwde met
953 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Jansen van Appeldoren, geboren op 06-06-1686 in Est en Opijnen (zie 476).
II. Jan de Vries, geboren op 06-09-1688 in Est en Opijnen, zoon van Jan Arisz [par/002/11.05] (zie 952). Hij is gedoopt op 06-09-1688 in Est en Opijnen.
954 Willem Roelofsz van Weelde geboren omstreeks 1663.
Hij trouwde met
955 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje (Christina) Willems van Weelde, geboren op 01-11-1689 in Neerijnen (zie 477).
II. Willem van Weelde, geboren in 1705 in Neerijnen (Waardenburg), zoon van Willem Roelofsz van Weelde (zie 954).
956 Marten Willems [par/002/11.06]. Marten is weduwnaar van Handrikske Wouters (ovl. vóór 1687).
Marten is weduwnaar van Willemke Hendriks (ovl. vóór 1688).
Hij trouwde (3) op 09-07-1688 in Opijnen met Jantje Ariens (zie 957 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Marten en Jantje: Marten weduwnaar van Handrikske Wouters en Wllemke Hendriks
Jantje weduwe van Arien Klasse
957 Jantje Ariens. Jantje is weduwe van Arien Klasse (ovl. 1688).
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien (Meerten) Vermaerten, geboren in 09-1687 in Buren (zie 478).
958 Bart Jansen van Hattum. Bart is overleden vóór 09-1712. Bart is weduwnaar van Beeltje Claessen (ovl. vóór 1677).
Hij trouwde (2) op 13-10-1677 in Ophemert met de 24 of 25-jarige Neeltje Goossens Schaaij (zie 959 hieronder). Bart en Neeltje gingen op 23-09-1677 in Opijnen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Bart en Neeltje: Bart weduwnaar van Beeltje Claessen
959 Neeltje Goossens Schaaij geboren in 1652.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sijke Barten van Hattem, geboren op 22-03-1685 in Opijnen (Est en Opijnen) (zie 479).
992 Willem Jansz de Vos (Vosch) geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-01-1644 in Zijderveld met de ongeveer 17-jarige
993 Gijsbertje Daamsdr van Zanten geboren omstreeks 1627 in Schoonrewoerd.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Willems (de Jonge) de Vos, geboren omstreeks 1655 (zie 496).
996 Cornelis Aalbertsz Stavast geboren vóór 1630.
Hij trouwde vóór 1650 met de ten hoogste 15-jarige
997 Gerritje Peters geboren omstreeks 1635. Gerritje is overleden vóór 1680, ten hoogste 45 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelisz Stavast, geboren omstreeks 1650 (zie 498).
 

Generatie 11 (stamgrootouders)

1152 Harmen Johansz Staerinck geboren omstreeks 1600 in Steenderen.
Hij begon een relatie met
1153 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrijck Harmensz Starinck (zie 576).
1464 Roelof Korterinck [par/002/12.05]. Roelof trouwde (2) in 07-1626 in Lochem [bron: Geneanet] met Jenneken Gruwel.
Hij trouwde (1) in 09-1608 in Lochem [bron: Geneanet] met de 22-jarige
1465 Essele van Haerlle geboren op 25-08-1586 in Lochem. Zij is gedoopt op 25-08-1586 in Lochem. Essele is overleden omstreeks 1626 in Lochem, ongeveer 40 jaar oud (oorzaak: Overleden aan de pest).
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Korterinck, geboren op 18-10-1609 in Lochem, zoon van Roelof Korterinck [par/002/12.05] (zie 1464). Hij is gedoopt op 18-10-1609 in Lochem.
Beroep:
Bouwman op Hassink te Barchem
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1635 [bron: Geneanet] met Elsken Hassink.
II. Jacob Korterinck, geboren op 08-09-1611 in Barchem (zie 732).
1466 Jan Gruwel.
Hij trouwde met
1467 Jenneken Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gartjen Gruwell (zie 733).
1570 Felix de Huijer geboren in 10-1606 in Grave. Hij is gedoopt op 11-10-1606 in Grave. Felix is overleden omstreeks 1652, ongeveer 46 jaar oud.
Beroep:
Swertveger (Wapensmid) in 1643
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 06-07-1639 in Grave met de 21 of 22-jarige
1571 Willemke van Aken geboren in 07-1617 in Grave. Zij is gedoopt in 07-1617 in Grave. Willemke is overleden vóór 29-03-1677, ten hoogste 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Helena Felixdr de Huijer, geboren in 05-1646 in Grave (zie 785).
1584 Derck Beeckman geboren in 09-1629. Hij is gedoopt op 28-09-1629 in Nijmegen. Derck is overleden in 1684 in Nijmegen, 54 of 55 jaar oud.
Beroep:
Burgemeester van Nijmegen in 1682
Hij trouwde, 37 jaar oud, op 07-07-1667 in Loosduinen met
1585 Francoise Vertbolt. Francoise is overleden in 08-1717. Zij is begraven op 12-08-1717.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Cornelis Beeckman, geboren in 11-1670 in Nijmegen (zie 792).
1608 Arien Oomen geboren omstreeks 1585 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1608 in Well met de ongeveer 16-jarige
1609 Jorreke Jordens geboren omstreeks 1592 in Well. Jorreke is overleden in 1634 in Well, ongeveer 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Oomen, geboren omstreeks 1608 in Well (zie 804).
1616 Marcelis Drirksz van der Elst geboren omstreeks 1600 in Maasdriel. Marcelis is overleden omstreeks 1637 in Maasdriel, ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 17-01-1637 in Maasdriel met de ongeveer 37-jarige
1617 Jenneke Jacobse Bock geboren omstreeks 1600.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcel Marcelissen van der Elst, geboren omstreeks 1637 in Maasdriel (zie 808).
1668 Jan Loijen van Vuuren [par/002/12.01] geboren omstreeks 1570. Jan is overleden in 1638, ongeveer 68 jaar oud.
Hij trouwde met
1669 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ruthger Loijen Nn, geboren omstreeks 1605 (zie 834).
1696 Adriaan Jansz van Andel (dezelfde als 860 in generatie 10).
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1638 met de ongeveer 28-jarige
1697 Maritje Hermense (dezelfde als 861 in generatie 10).
1712 Hendrik de Fijter [par/002/11.02] (dezelfde als 832 in generatie 10).
Hij trouwde met
1713 Nn Nn (dezelfde als 833 in generatie 10).
1714 Ruthger Loijen Nn (dezelfde als 834 in generatie 10).
Hij trouwde met
1715 Jenneke Geerits Nn (dezelfde als 835 in generatie 10).
1720 Jan Adriaansz van Andel geboren omstreeks 1563.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1588 met de ongeveer 23-jarige
1721 Nn Nn geboren omstreeks 1565.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Jansz van Andel, geboren vóór 1588, zoon van Jan Adriaansz van Andel (zie 1720). Dirk trouwde vóór 1610 met Nn Nn.
II. Adriaan Jansz van Andel, geboren omstreeks 1615 (zie 860).
1730 Claes Petersz Crom [par/002/12.03].
Hij trouwde met
1731 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Janneken Claes (ook Jenneke Claes) Crom, geboren omstreeks 1594 in Haaften (zie 865).
1736 Aert Jansz Aldens.
Hij trouwde met
1737 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Aldens, geboren op 29-10-1637 in Haaften (zie 868).
1784 Christoffel "Tiel" van Sterrenberg geboren omstreeks 1620.
Hij trouwde met
1785 Grichten Geurts geboren omstreeks 1622.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Laurens Sterrenberg, geboren op 15-03-1646 in Haaften, zoon van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 1784). Laurens is overleden vóór 1647 in Haaften, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Laurens Stoffles Sterrenberg, geboren in 03-1647 in Hellouw (zie 892).
III. Aaltje Sterrenberg, geboren op 29-04-1649 in Haaften, dochter van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 1784).
IV. Heeske Sterrenberg, geboren op 03-11-1650 in Haaften, dochter van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 1784).
V. Geurt Sterrenberg, geboren op 23-09-1655 in Haaften, zoon van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 1784).
1908 Roelof Rutgersz van Weelden geboren omstreeks 1640.
Hij trouwde met
1909 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Roelofsz van Weelde, geboren omstreeks 1663 (zie 954).
1916 Jan Bartsz van Hattum geboren omstreeks 1608. Jan is overleden vóór 02-1683, ten hoogste 75 jaar oud.
Beroep:
Armenmeester te Ophemert en nabuur te Ophemert
Jan trouwde (2) vóór 04-1649 met Geertruijt Cornelis Goorman (ovl. vóór 1676).
Jan trouwde (3) vóór 05-1676 met Baetgen Jans.
Hij trouwde (1), ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 05-1640 met
1917 Grietje Jans Holl. Grietje is overleden vóór 1649.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bart Jansen van Hattum (zie 958).
II. Hendrik van Hattum, geboren in Lienden, zoon van Jan Bartsz van Hattum (zie 1916). Hendrik is overleden op 15-12-1728 in Wadenoijen.
Beroep:
Secretaris van Wadenoijen, schout van Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen, schepen van Wadenoijen. diaken te Wadenoijen, schepen in de Bank van Deil
Hendrik trouwde op 16-12-1669 in Amerongen met Maria Passavant, nadat zij op 31-07-1669 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Wadenoijen, dochter van Gerhard Passavant en Aeltgen van der Slonien. Maria is overleden na 1732.
III. Michiel (Giel) van Hattum, geboren in Ophemert, zoon van Jan Bartsz van Hattum (zie 1916). Michiel is overleden in 1719 in Wadenoijen.
Beroep:
Diaken te Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen
Michiel:
(1) trouwde op 30-01-1676 in Ophemert met Jenneke Jans de Hotte, nadat zij op 08-01-1676 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Michiel en Jenneke: Jenneke weduwe van Jan Berentse
Jenneke is een dochter van Jan Lowiesz de Hotte en Lijske Jans van Beest. Jenneke is overleden vóór 1689. Jenneke is weduwe van Jan Berentse (ovl. vóór 1676).
(2) ging in ondertrouw op 06-10-1689 in Wadenoijen met Anneke Gerrits.

Notitie bij het huwelijk van Michiel en Anneke: Michiel weduwnaar van Jenneke de Hotte
Anneke weduwe van Arij Cornelisse
Anneke is weduwe van Arij Cornelisse (ovl. vóór 1689).
1918 Goossen Willems van Schaaij [par/002/12.04]. Goossen is overleden na 1664.
Hij trouwde met
1919 Mericken Jans. Mericken is overleden vóór 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje Goossens Schaaij, geboren in 1652 (zie 959).
II. Willem Goossens Schaaij, geboren in 1654 in Opijnen, zoon van Goossen Willems van Schaaij [par/002/12.04] (zie 1918). Willem is overleden in 1712 in Opijnen, 57 of 58 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 02-03-1684 in Heesselt met Mariken Cornelisdr Nn, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 08-02-1684 in Heesselt in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Mariken: Mariken weduwe van Klaas Hendriks van den Heuvel
Mariken is geboren omstreeks 1660 in Opijnen. Mariken trouwde later op 26-11-1712 in Opijnen met Klaas Hendriks van den Heuvel (ovl. na 1722).
1984 Jan Roelofs de Vos geboren omstreeks 1590.
Hij trouwde met
1985 Aafken Gerrit Hendriks Scheer geboren omstreeks 1580.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Jansz de Vos (Vosch), geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop (zie 992).
1992 Aelbert Stavast [par/002/12.06] geboren omstreeks 1605.
Hij begon een relatie met
1993 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Cornelis Aalbertsz Stavast, geboren vóór 1630 (zie 996).
 

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2304 Johan Geritsz Staerinck geboren in 1565 in Steenderen. Johan is overleden na 1615 in Warnsveld, minstens 50 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 18 jaar oud, vóór 15-01-1583 met
2305 Hermana Hendriksdr Lebbinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Johansz Staerinck, geboren omstreeks 1600 in Steenderen (zie 1152).
2930 Hendrick van Haerle.
Beroep:
Burgemeester van Lochem
Hij trouwde [bron: Geneanet] met
2931 Gertken Tiessink.
Kind uit dit huwelijk:
I. Essele van Haerlle, geboren op 25-08-1586 in Lochem (zie 1465).
3142 Jan Pietersen van Aken. Jan is overleden op 14-06-1621 in Grave.
Hij trouwde op 15-06-1608 in Grave met
3143 Goriske Syberts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willemke van Aken, geboren in 07-1617 in Grave (zie 1571).
3168 Pieter Beeckman geboren omstreeks 1597 in Nijmegen. Pieter is overleden in 11-1635 in Nijmegen, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1635 in Nijmegen.
Beroep:
van 1622 tot 1635     Rentmeester der geestelijk goederen te Nijmegen
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 11-08-1629 in Nijmegen met
3169 Wilhelmina Bouwens geboren in Nijmegen. Wilhelmina is overleden op 11-01-1668.
Beroep:
Buitenmoeder van het burgerweeshuis
Kind uit dit huwelijk:
I. Derck Beeckman, geboren in 09-1629 (zie 1584).
3216 Jan Aartsz Oomen [par/002/13.01] geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1584 in Raamsdonk met de ongeveer 20-jarige
3217 Beelken Nn geboren omstreeks 1564.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien Oomen, geboren omstreeks 1585 in Well (zie 1608).
3232 Dirk Lambertsz van der Elst [par/002/13.02] geboren omstreeks 1570. Dirk is overleden in 1639, ongeveer 69 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 30-jarige
3233 Oetge van Malsen geboren omstreeks 1570. Oetge is overleden in 1650, ongeveer 80 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcelis Drirksz van der Elst, geboren omstreeks 1600 in Maasdriel (zie 1616).
3392 Jan Adriaansz van Andel (dezelfde als 1720 in generatie 11).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1588 met de ongeveer 23-jarige
3393 Nn Nn (dezelfde als 1721 in generatie 11).
3428 Jan Loijen van Vuuren [par/002/12.01] (dezelfde als 1668 in generatie 11).
Hij trouwde met
3429 Nn Nn (dezelfde als 1669 in generatie 11).
3440 Adriaan van Andel [par/002/13.07] geboren omstreeks 1540.
Hij trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1563 met de ten hoogste 19-jarige
3441 Nn Nn geboren omstreeks 1544.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Adriaansz van Andel, geboren omstreeks 1563 (zie 1720).
3472 Jan Aldens [par/002/13.04].
Hij trouwde met
3473 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aert Jansz Aldens (zie 1736).
3816 Rutger Willemsz van Weelden geboren omstreeks 1610.
Hij trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1637 met
3817 Ottensdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Roelof Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1640 (zie 1908).
3832 Bart Geurtz van Hattum geboren omstreeks 1575. Bart is overleden vóór 03-1623, ten hoogste 48 jaar oud. Bart trouwde (2) na 1611 met Elisabeth van Achteveld.
Hij trouwde (1), ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1608 met
3833 Jenneke Michiels.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bartsz van Hattum, geboren omstreeks 1608 (zie 1916).
II. Dirk van Hattum, geboren omstreeks 1611, zoon van Bart Geurtz van Hattum (zie 3832).
3968 Roelof Willems de Vos [par/002/13.05].
Hij trouwde met
3969 Jannigje Dircksdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Roelofs de Vos, geboren omstreeks 1590 (zie 1984).
3970 Gerrit Hendriksz Scheer [par/002/13.06] geboren omstreeks 1545.
Hij trouwde met
3971 Willemcken Willemsdr Nn geboren omstreeks 1550.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aafken Gerrit Hendriks Scheer, geboren omstreeks 1580 (zie 1985).
 

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4608 Gerrit Hendricksz Staerinck geboren omstreeks 1525 in Warnsveld. Gerrit is overleden na 03-03-1580 in Warnsveld, minstens 55 jaar oud.
Hij trouwde met
4609 Engele ten Velde geboren omstreeks 1527 in Warnsveld. Engele is overleden na 03-03-1580 in Warnsveld, minstens 53 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijnt (Reijndert) Gerritsz Staerinck, geboren in 1553 in Warnsveld, zoon van Gerrit Hendricksz Staerinck (zie 4608). Reijnt is overleden in 1615 in Warnsveld, 61 of 62 jaar oud. Reijnt trouwde met Stijne Hendricksdr Lebbinck. Stijne is geboren in 1555 in Vierakker, dochter van Hendrick Lebbinck en Anna Roerdink. Stijne is overleden op 13-03-1581 in Warnsveld, 25 of 26 jaar oud.
II. Johan Geritsz Staerinck, geboren in 1565 in Steenderen (zie 2304).
6284 Peeter Willems van Aken. Peeter is overleden vóór 15-02-1621 in Grave.
Beroep:
Burgemeester te Grave (1603), schepen (1582)
Hij begon een relatie met
6285 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Jan Pietersen van Aken (zie 3142).
6286 Sybert Syberts.
Beroep:
Schepen in Grave (1624, 1630. 1632)
Hij begon een relatie met
6287 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Goriske Syberts (zie 3143).
6336 Engelbert Beeckman geboren omstreeks 1559 in Keulen (Duitsland). Engelbert is overleden in 01-1625 in Emmerik, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven op 31-01-1625 in Emmerik.
Beroep:
Herbergier te Nijmegen
Hij trouwde met
6337 Elizabeth de Beyer. Elizabeth is overleden op 24-09-1641.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Beeckman, geboren omstreeks 1597 in Nijmegen (zie 3168).
6338 Dirck Bouwens geboren in Nijmegen.
Beroep:
van 1625 tot 1644       [bron: Burgemeester te Nijmegen]
Hij trouwde op 17-12-1605 in Nijmegen met
6339 Barbara van Elswijck geboren in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelmina Bouwens, geboren in Nijmegen (zie 3169).
6466 Marcelis van Malsen [par/002/14.01].
Hij trouwde omstreeks 1570 met
6467 Elisabeth van der Elst.
Kind uit dit huwelijk:
I. Oetge van Malsen, geboren omstreeks 1570 (zie 3233).
6784 Adriaan van Andel [par/002/13.07] (dezelfde als 3440 in generatie 12).
Hij trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1563 met de ten hoogste 19-jarige
6785 Nn Nn (dezelfde als 3441 in generatie 12).
7632 Willem Rutgersz van Weelden geboren omstreeks 1585 in Haaften.
Hij trouwde met
7633 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rutger Willemsz van Weelden, geboren omstreeks 1610 (zie 3816).
II. Gompert Willemsz van Weelden, geboren in 1615 in Haaften, zoon van Willem Rutgersz van Weelden (zie 7632). Gompert trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 14-05-1637 in Haaften met Mechtelken Hendricks Nn, 21 of 22 jaar oud. Mechtelken is geboren in 1615 in Haaften.
III. Huijbert Willems van Weelden, geboren omstreeks 1620 in Haaften, zoon van Willem Rutgersz van Weelden (zie 7632). Huijbert trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1643 met Jenneke Adriaans, ten hoogste 21 jaar oud. Jenneke is geboren omstreeks 1622.
7664 Geurt van Hattum geboren in 1550 in Ingen. Geurt is overleden vóór 01-1603, ten hoogste 53 jaar oud.
Beroep:
Buurmeester van Ingen in 1589
Hij trouwde met
7665 Dirkje van Wijk. Dirkje is overleden na 02-1596.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriana van Hattum, dochter van Geurt van Hattum (zie 7664). Adriana trouwde vóór 1618 met Willem van Esseveld. Willem is een zoon van Gijsbert van Esseveld en Agnies Willems. Willem is overleden vóór 1667.
Beroep:
Kerkmeester te Ingen, leenman van Ommeren en gerichtsman te Ommeren
II. Jan Geurtsz van Hattum, zoon van Geurt van Hattum (zie 7664). Jan is overleden na 07-1633.
Beroep:
Kerkmeester te Ingen
Jan trouwde met Juliana van Wijck.
III. Bart Geurtz van Hattum, geboren omstreeks 1575 (zie 3832).
 

Generatie 14 (stamoudouders)

9216 Henrick Wilhelmsz Staerinck (Staerings) geboren omstreeks 1482 in Warnsveld. Henrick is overleden in 1562 in Warnsveld, ongeveer 80 jaar oud.
Hij trouwde met
9217 Styne Keyminck geboren omstreeks 1485. Styne is overleden in 1550, ongeveer 65 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren omstreeks 1525 in Warnsveld (zie 4608).
9218 Jan Gerritsz ten Velde geboren omstreeks 1496.
Hij trouwde met
9219 Grietje Janssen geboren in 1498.
Kind uit dit huwelijk:
I. Engele ten Velde, geboren omstreeks 1527 in Warnsveld (zie 4609).
12672 Cornelius Beeckman [par/002/15.03] geboren in 12-1506 in Keulen (Duitsland). Hij is gedoopt op 14-12-1506 in Keulen (Duitsland).
Hij trouwde met
12673 Christine Huygens. Christine is overleden op 04-12-1606 in Keulen (Duitsland).
Kind uit dit huwelijk:
I. Engelbert Beeckman, geboren omstreeks 1559 in Keulen (Duitsland) (zie 6336).
12674 Reynier de Beyer geboren omstreeks 1525. Reynier is overleden in 1593, ongeveer 68 jaar oud.
Hij trouwde met
12675 Petronella van Wijchen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Beyer (zie 6337).
15264 Rutger van Weelden [par/002/15.01] geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1585 met de ongeveer 21-jarige
15265 Nn Nn geboren omstreeks 1564.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1585 in Haaften (zie 7632).
II. Huibert Rutgers van Weelden, geboren omstreeks 1590, zoon van Rutger van Weelden [par/002/15.01] (zie 15264). Huibert:
(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 23-10-1625 in Haaften met Marijken Herberts, ongeveer 31 jaar oud. Marijken is geboren omstreeks 1594. Marijken is overleden vóór 1636, ten hoogste 42 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 23-10-1625 in Haaften met Hilleke Rochus, ongeveer 25 jaar oud. Hilleke is geboren omstreeks 1600.
III. Arisken Rutgers van Weelden, geboren in 1597 in Haaften, dochter van Rutger van Weelden [par/002/15.01] (zie 15264).
IV. Albert Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1599 in Haaften, zoon van Rutger van Weelden [par/002/15.01] (zie 15264). Albert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-11-1625 in Haaften met Lijsken Jans, ongeveer 22 jaar oud. Lijsken is geboren omstreeks 1603.
15328 Jan van Hattum geboren in 1520. Jan is overleden in 1574, 53 of 54 jaar oud.
Hij trouwde met
15329 Elisabeth Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurt van Hattum, geboren in 1550 in Ingen (zie 7664).
 

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

18432 Wilhelm Gerritsa Staerinck (Staerings) geboren omstreeks 1460. Wilhelm is overleden vóór 20-08-1504 in Warnsveld, ten hoogste 44 jaar oud.
Hij trouwde met
18433 Grietie Geesinck geboren omstreeks 1460. Grietie is overleden in 1519, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henrick Wilhelmsz Staerinck (Staerings), geboren omstreeks 1482 in Warnsveld (zie 9216).
18434 Henrick Keyminck [par/002/16.01] geboren omstreeks 1460.
Hij trouwde met
18435 Maria Nn geboren omstreeks 1460.
Kind uit dit huwelijk:
I. Styne Keyminck, geboren omstreeks 1485 (zie 9217).
18436 Gerrit ten Velde [par/002/16.02] geboren omstreeks 1465.
Hij trouwde met
18437 Nn Nn geboren omstreeks 1465.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Gerritsz ten Velde, geboren omstreeks 1496 (zie 9218).
25348 Justinus de Beyer geboren omstreeks 1499. Justinus is overleden op 15-10-1558 in Nijmegen, ongeveer 59 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-01-1523 in Nijmegen met
25349 Helena van Zeller. Helena is overleden op 22-04-1554 in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reynier de Beyer, geboren omstreeks 1525 (zie 12674).
30656 Dirk van Hattum.
Hij trouwde met
30657 Dirkje Jans Arndtsdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Hattum, geboren in 1520 (zie 15328).
 

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

36864 Gerrit Hendricksz Staerinck geboren omstreeks 1425 in Warnsveld. Gerrit is overleden in 1484 in Warnsveld, ongeveer 59 jaar oud.
Hij trouwde met
36865 Stijne Enserinck geboren omstreeks 1425 in Warnsveld. Stijne is overleden na 1467, minstens 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelm Gerritsa Staerinck (Staerings), geboren omstreeks 1460 (zie 18432).
50696 Gerhard de Beyer geboren omstreeks 1446. Gerhard is overleden omstreeks 1501 in Elst, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 1495 met
50697 Johanna van Ossenbergh geboren in Kleef (Duitsland).
Kind uit dit huwelijk:
I. Justinus de Beyer, geboren omstreeks 1499 (zie 25348).
50698 Arndt van Zeller.
Hij trouwde omstreeks 1492 met
50699 Ida van Woldenburg.
Kind uit dit huwelijk:
I. Helena van Zeller (zie 25349).
61312 Roelof van Hattum geboren omstreeks 1410. Roelof is overleden vóór 1491, ten hoogste 81 jaar oud.
Hij trouwde met
61313 Nn van der Mehr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk van Hattum (zie 30656).
 

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

73728 Henrick Staerinck [par/002/18.01] geboren omstreeks 1393 in Warnsveld. Henrick is overleden in Warnsveld.
Hij trouwde met
73729 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren omstreeks 1425 in Warnsveld (zie 36864).
101392 Johan de Beyer geboren omstreeks 1378. Johan is overleden omstreeks 1448, ongeveer 70 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 1431 met
101393 Johanna van den Stad.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerhard de Beyer, geboren omstreeks 1446 (zie 50696).
101396 Reinier van Zeller. Reinier is overleden omstreeks 1442.
Hij begon een relatie met
101397 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Arndt van Zeller (zie 50698).
122624 Jan van Hattem geboren omstreeks 1350.
Notitie bij de geboorte van Jan: Opm.: Bastaardzoon
Notitie bij Jan: Opm. Jan van Hattum , bastaardzoon van Reinald III van Gelre
Hij trouwde met
122625 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Hattem, geboren omstreeks 1390, zoon van Jan van Hattem (zie 122624).
II. Sophia (Fia) van Hattem, geboren omstreeks 1400, dochter van Jan van Hattem (zie 122624).
III. Roelof van Hattum, geboren omstreeks 1410 (zie 61312).
IV. Barthold van Hattum, geboren omstreeks 1410, zoon van Jan van Hattem (zie 122624). Barthold trouwde met Nn Nn.
 

Generatie 18 (edelouders)

202784 Johan de Beyer geboren omstreeks 1349. Johan is overleden omstreeks 1410, ongeveer 61 jaar oud.
Hij trouwde met
202785 Maria van Lathem geboren omstreeks 1351. Maria is overleden omstreeks 1415, ongeveer 64 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johan de Beyer, geboren omstreeks 1378 (zie 101392).
202792 Johan Kodka van Zeller. Johan is overleden na 1390.
Hij begon een relatie met
202793 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Reinier van Zeller (zie 101396).
245248 Reinald III van Gelre van Hattem geboren op 13-05-1332. Reinald is overleden op 04-12-1371, 39 jaar oud. Hij is begraven in in het Klooster Gravendaal.
Notitie bij Reinald: Opm.: ook Reinoud III
Zijn bijnaam luidde Reinoud de Dikke of Vette, mede vanwege zijn tienjarige gevangenschap (1361-1371) was hij door goede behandeling enorm in omvang gegroeid waardoor hij zijn cel niet meer uit kon.
Bijzonderheden:
Reinoud III van Gelre
Reinoud III
1333-1371
Eerste zegel van Reinald III, in gebruik van 20 september 1344 tot 6 juli 1349
Eerste zegel van Reinald III, in gebruik van 20 september 1344 tot 6 juli 1349
Hertog van Gelre
Periode 1343–1361 en

1371
Voorganger Reinoud II
Opvolger Eduard van Gelre en Willem van Gulik
Vader Reinoud II van Gelre
Moeder Eleonora van Engeland
Dynastie Huis Wassenberg

Reinoud III of Reinald III (13 mei 1333 - 4 december 1371) was hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hij was een zoon van Reinoud II van Gelre en Eleonora van Engeland. Op 1 juli 1347 huwde hij in Tervuren met Maria van Brabant, de derde dochter van hertog Jan III van Brabant en Maria van Évreux. Hij werd begraven in het Klooster Gravendaal.

Zijn bijnaam luidde Reinoud de Dikke of Vette mede vanwege zijn tienjarige gevangenschap (1361-1371) was hij door goede behandeling enorm in omvang gegroeid waardoor hij zijn cel niet meer uit kon[1].
Levensloop

Na het overlijden van Reinoud II in oktober 1343 werd de 10-jarige Reinoud III te jong bevonden om het hertogdom Gelre te besturen. De Raad van State koos twee voogden, zijn moeder Eleanora en zijn oom Dirk IV van Valkenburg, en stelde zijn oom Jan van Valkenburg aan als stadhouder[2]. Het botert niet tussen Eleonora en Dirk van Valkenburg, waarna Eleonora besluit om met haar twee zoons naar Calais te vertrekken, waar haar broer Eduard III van Engeland met een beleg van de stad bezig is. Reinoud II had besloten dat zijn oudste zoon zou huwen met Maria van Brabant. Edward III wenste daarentegen dat Reinoud III een huwelijksverbintenis aan zou gaan met het Huis Gulik. Ondertussen had Dirk van Valkenburg een verbond gesloten met Willem IV van Holland. Deze laatste wilde een huwelijk tussen Reinoud III en zijn zuster Isabella. Reinoud III volgde echter de wens van zijn vader en vertrok naar Antwerpen en huwde in Vilvoorde met Maria van Brabant[3]. Het echtpaar verkreeg het ’Land van Turnhout’ als bruidsschat[4].

Enkele dagen na de bruiloft volgde Reinoud III zijn schoonvader Jan III van Brabant in de Slag bij Hamont (21 juli 1347) tegen de opstandige Luikenaren. De slag verliep desastreus voor het Hertogdom Brabant en Gelre, de 15-jarige Reinoud III raakte gewond en verloor belangrijke mannen als Hubert II van Culemborg en Robert van Arkel[5]. Hoewel Reinoud in de keuze voor een echtgenote de wens van zijn oom Edward III van Engeland niet had gevolgd, bleef hij zijn oom wel steunen in de Honderdjarige Oorlog met Frankrijk. Reinoud III kreeg in de periode 1348-1350 te maken met de Zwarte dood die in Europa vele slachtoffers maakte en met een partijtwist tussen zijn edelen, de Heeckerens en Bronkhorsten[6]. Reinoud moest een keuze maken aan welke kant hij stond en koos uiteindelijk rond 1350 voor de Van Heeckerens. De Van Bronckhorsten, die toen nog in tel waren in het Hertogdom Gelre, wisten Reinouds 14-jarige jongere broer Eduard voor zich te winnen. Dit leidde tot de elf jaar durende Gelderse Broeder- en burgertwist (1350-1361)[7].
Kasteel de Nijenbeek, waar Reinoud circa 6 jaar verbleef.

Nadat Reinoud III het onderspit dreigde te delven in deze Gelderse Broederstrijd, gaf hij privileges aan de boeren op de Veluwe. Zij werden hierdoor vrije boeren en trokken met Reinoud op tegen Eduard. In de Slag op de Vrijenberg op 19 juli 1354 werden Reinoud en zijn boerenaanhang vernietigend verslagen [8]. Na de dood van zijn schoonvader in 1355 mengde Reinoud III zich ook even in de Brabantse Successieoorlog (1355-1357).

In mei 1361 werd Reinoud III tijdens een slag bij Tiel gevangengenomen door zijn broer en eerst opgesloten in kasteel Rosendael (3 à 4 jaar) en daarna in kasteel De Nijenbeek, circa 6 jaar (ten noordoosten van Voorst, Gelderland). Tijdens zijn verblijf in gevangenschap zou Reinoud zo corpulent geworden zijn, mede veroorzaakt door te weinig beweging en aanleg tot zwaarlijvigheid, dat hij zijn cel niet meer kon verlaten en de deur open kon blijven.

In augustus 1371 sneuvelde Eduard in de Slag bij Baesweiler en werd Reinoud bevrijd (volgens de legende moesten de muren worden uitgehakt) en opnieuw uitgeroepen tot hertog van Gelre. Zijn tweede regeerperiode mocht echter niet lang duren. Reinoud III stierf in december 1371, zonder officiële wettelijke erfgenamen na te laten. Wel had hij een natuurlijk kind, een bastaardzoon, thans bekend als Jan van Hattem.

Nadat in 1193 reeds de Heinsbergse tak, en in 1368 de Kleefse tak uitgestorven waren, stierf met de dood van Reinald III de agnatische afstamming van de Flamenses uit.
Jan van Hattem

Reinald III heeft vermoedelijk rond 1350 de burcht in Hattem laten bouwen. Dit zal niet meer zijn geweest dan een eenvoudig versterkt huis. Het was het noordelijkste steunpunt van de hertog.[9] In 1371 wordt het borch en onse stat, borch ende huys genoemd.[10]

Na zijn vrijlating beleende Reinald op 28 september 1371 zijn illegitieme zoon Johan (Jan) met de burcht, de stad en de heerlijkheid Hattem, en met inkomsten uit het ambt Doornspijk, en grondcijnzen in Elburg en Hollanderbroek.[11] De dag erna werd dit bevestigd door de ridderschap en de steden Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Roermond, waarbij bepaald werd dat wanneer Johan belemmerd zou worden in zijn bezit hij schadeloos gesteld zou worden met een bedrag van 50.000 schilden.

Op zijn sterfbed, op 3 december 1371, smeekte Reinald de bewoners en de ambtlieden van Hattem zijn bastaardzoon te huldigen en te steunen bij de uitoefening van zijn rechten.[12] Op 7 mei 1372 bevestigde Mechteld, de halfzuster van Reinoud, vanaf haar residentie Rosendael, per oorkonde handhaving van de erfrechten van Johan, en riep schepenen, raad en burgers van Hattem op Johan als hun heer te erkennen. Aangenomen wordt dat Johan tegenwerking van de stad Hattem had ondervonden. Bovendien verpandde Mechteld enige van haar eigen goederen in de Nederbetuwe als erfgoed aan Johan. Het ging om goederen bij Ommeren, Ingen, Opheusden, Eck en Maurik.[13]

Jan van Hattem verbleef niet vast op zijn burcht Hattem maar rond Utrecht en in de Betuwe. Rond 1377 werd hij in de balije van Utrecht van de Duitse Orde ingekleed en schonk Mechteld hem 24 pond jaarlijks uit de tiend van Drumpt. Vanaf 1380 was hij korte tijd commandeur van Tiel. In de commanderij van St. Jan van Nijmegen ontving hij een lijfrente van 100 gulden jaarlijks. In 1421 droeg Johan van Hattem zijn rechten op burcht, stad en heerlijkheid Hattem over op Gerard van Kleef († 1461), graaf van Mark.

Hij trouwde voor 1369 en overleed na 1422. [bron?].
Zegels

Reinald III wordt op 12 maart 1344 voor het eerst genoemd in de oorkonde waarin hij samen met Johan van Valkenburg het recht van het heffen van accijns verleend aan de stad Emmerich. Hij heeft dan nog geen eigen zegel. Vanaf 20 september 1344 vaardigt hij zelf oorkonden uit samen met zijn moeder Eleonora, en gebruikt een eigen zegel. Van de inhuldigingstour in het najaar van 1344 is een reeks gezegelde oorkonden bewaard gebleven.

Zijn eerste zegel, gebruikt van 20 september 1344 tot 6 juli 1349, bevat in een driepas een wapenschild met de voorstelling van een gekroonde leeuw met dubbele staart. Op 24 augustus 1347 zegelt hij met hetzelfde wapenschild in een vijfpas waarvan elk der lobben versierd zijn met een drieblad vergezeld van vijf rozetten. Van 13 december 1347 tot 10 oktober 1359 zou hij zegelen met dezelfde gekroonde leeuw in een versierde driepas overtopt door de letter ’R’. Vanaf 1360 bevat zijn zegel een zittende leeuw, de kop verborgen onder een helm, waarboven een scherm van pauwenveren met leeuwtje, in een driepas. In 1371 bevat zijn zegel een dubbele zespas, versierd met bloemetjes, en een wapenschild met een gekroonde leeuw met dubbele staart.

Op 12 augustus 1367 tijdens zijn gevangenschap ontsloeg hij Alard van Buren van de leenplicht waarbij hij verklaarde geen zegel te bezitten. Reinalds zegels werden vervaardigd door Rulekin, ook als Rulkin geschreven, aurifaber (goudsmit) te Arnhem.[noot 1]
Bronnen

Böck, Matthias (2013) Herzöge und Konflikt : das spätmittelalterliche Herzogtum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, ständischen Kräften und territorialer Konkurrenz (1339-1543) (Verlag des Historischer Vereins für Geldern und Gelderland, Geldern), dissertatie
De Groote, K. (2003) Jan van Boendale (alias Jan De Klerk) Brabantsche Yeesten, XXIV, diss .K.U. Leuven, 2003
Schilfgaarde, A.P van (1967) Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen Werken Gelre no. 33 (Gouda Quint-Brouwer, Arnhem), nrs. 85 tot en met 89
Brabantsche yeesten. Les gestes des ducs-de-Brabant par Jean de Klerk d’Anvers (3 delen)(1839-1869)–Jan van Boendale
Nijhoff, Is. An. (1830) Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland deel II, Reinald III en Eduard van Gelre
Reinoud III op het Biografischeportaal

Noot

In de catalogus Gelders zilver van de tentoonstelling gemeentemuseum Arnhem in 1955 is abusievelijk de foutieve melding ’Bulekinus aurifaber’ gedaan.

Referenties

A. Slichtenhorst, Geldersche geschiedenis B. VII, blz 148
J.P. Arend , Algemene geschiedenis des vaderlandsche van de vroegste tijden tot op heden, Volume III, uitgever J.F. Schleijer Amsterdam. 1844, ’blz VII - blz 210
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 578-579
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 581
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 582-586
Nijhoff, gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. D. II. blz XXXIX
Nijhoff, D. II. blz XLVII-XLVII
Nijhoff, D. II. blz LVIII
Gerrit Kouwenhoven (2013), ’Hattem’ in: Kastelen in Gelderland p. 258-259 (Stchting Matrijs Utrecht)
Zie: Kleve-Mark Urkunden, 1368-1394, nrs. 540 en 543
Schleidgen, Wolf-Rüdiger (1983) Kleve-Mark Urkunden, 1368-1394. Regesten des Bestandes Kleve-Mark Urkunden im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf (Siegburg), nr. 32
Schleidgen (1983) Kleve-Mark Urkunden nr. 35
Schleidgen (1983) Kleve-Mark Urkunden nr. 30
Reinald trouwde (2) op 01-07-1347 in Tervuren, Brabant Wallon (België) met Maria van Brabant (1325-1398), 21 of 22 jaar oud.
Hij trouwde (1) met
245249 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Hattem, geboren omstreeks 1350 (zie 122624).
 

Generatie 19 (edelgrootouders)

wapen_van_reinald_ii_van_gelre_als_weergegeven_in_het_wapenboek_gelre.jpg
7 Wapen van Reinald II van Gelre als weergegeven in het Wapenboek Gelre
490496 Reinoud II van Gelre van Hattem (afb. 7) geboren omstreeks 1295. Reinoud is overleden op 12-10-1343 in Arnhem, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Bijgenaamd de Rode of de Zwarte, was graaf van Gelre van 1326 tot 1339 en hertog van Gelre van 1339 tot 1343.
In 1316 kreeg hij onenigheid met zijn vader. Hij vond zijn vader niet langer in staat de belangen van het territorium te behartigen en nam zelf het bestuur over. Na een arbitrale uitspraak van 3 september 1318 door graaf Willem III van Holland regeerde hij als soen des graven van Gelre over het graafschap Gelre en Zutphen. Zijn vader werd gevangengezet op kasteel Montfort.[1]

Reinald verleende land- en dijkrechten, en maakte bepalingen en regelingen ter verbetering van het keren van buitenwater en het lozen van binnenwater en grondwater. Deze wetgeving bestond deels uit de optekening van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk gewoonterecht, en deels uit nieuw recht ten aanzien van het schouwen van dijken, weteringen en kaden, en de rechterlijke organisatie. Voor het Land van Maas en Waal in 1321 en 1328, voor de Bommeler- en de Tielerwaard in 1325, 1327 en 1335, voor de Over- en Nederbetuwe in 1327, voor het Overkwartier in 1328, voor het nieuw ontgonnen ’Nijbroek’ eveneens in 1328. Deze wetgeving is van belang geweest voor de bevordering van de rechtszekerheid en de bodemexploitatie binnen het Gelderse territorium.[2]

In 1326 overleed zijn vader en Reinoud benoemde zichzelf tot graaf van Gelre en graaf van Zutphen als Reinoud II.

Hij begon een samenwerkingsverband met de Engelse koning en zwager Eduard III van Engeland tegen Frankrijk. Hij waarschuwde de Engelsen in 1338 over een Franse vloot die het Zwin naderde[3]. Hij bleef een van Edwards trouwste bondgenoten onder de Duitse prinsen tijdens de eerste fase van de Honderdjarige Oorlog[4]

Op 19 maart 1339 werd Reinoud II tot hertog van Gelre en graaf van Zutphen in de Rijksdag in Frankfurt tot de rijksvorststand verheven en tevens met Oost-Friesland beleend. Dit besluit kwam mede tot stand dankzij bemiddeling van Reinoud II tussen keizer Lodewijk de Beier, die getrouwd was met de gravin Margaretha van Holland, en Edward III van Engeland, broer van Reinouds vrouw Eleonora van Engeland. In 1342 richtte Reinoud II het klooster Monnikhuizen op.

Reinoud voerde vier jaar lang een strijd om Bredevoort (1322-1326) die hij uiteindelijk won. In 1326 verleende Reinoud II stadsrechten aan Erkelens en in 1343 aan Venlo.
Reinoud is weduwnaar van Sophia Berthout (ovl. 1329), met wie hij trouwde (1), ongeveer 16 jaar oud, op 11-01-1311 in Roermond.
Hij trouwde (2), ongeveer 36 jaar oud, op 20-10-1331 in Nijmegen met de 13-jarige
490497 Eleonora Of Woodstock Plantagenet geboren op 08-06-1318 in Palace Woodstock, East Midlands (Groot Brittanië). Eleonora is overleden op 22-04-1355 in Deventer Abbey, Gueldres, 36 jaar oud.
Notitie bij Eleonora: Regentes van het hertogdom Gelre (1343-1344)
Zij is begraven in het jaar 1355 in Deventer Abbey, Gueldes
Kind uit dit huwelijk:
I. Reinald III van Gelre van Hattem, geboren op 13-05-1332 (zie 245248).
 

Generatie 20 (edelovergrootouders)

980992 Reinoud 1 van Gelre geboren omstreeks 1255. Reinoud is overleden op 09-10-1326 in Montfort, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Hij was ook bekend als Reinoud de Strijdbare. Reinoud I was graaf van Gelre van 10-01-1271 tot zijn dood. Zijn naam wwordt ook geschreven als Raynald, Reinals, Reynald of Reynout.
Reinoud werd geboren als zoon van Otto II, graaf van Gelre. Vanaf 1274 was hij gehuwd met Irmgard van Limburg (overleden 1283), de erfgename van hertog Walram IV van Limburg. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Reinald richtte zich net alls zijn vader politiek op het zuiden. Niet uit berekening maar meer uit dynastieke overwegingen, hij was gehuwd met de erfdochter van het Hertogdom Limburg. Na het ovelijden van zijn echtgenote in 1283 noemde hij zich comes Gelrie et dux Limburgensis. Hij verloor dit gebied na zijn nederlaag bij de Slag bij Woerdingen.
Nog in 1279 kocht hij het graafschap Kessel aan evenals de heerlijkhedsrechten over de linker-Maasoever en Monchengladbach.
Na de moord op Hendrik II van Gelre erfde diens neef Reinoud in 1284 de Heerlijkheid Montfort, een district van het hertodom Gelre, waartoe ook het Kasteel Montfort behoorde.
Bij de slag bij Woeringen in 1288 wilden de graven van Gelre hun macht uitbreiden over het hertogdom Limburg, wat jammerlijk mislukte. Volgens legende gaf hij zich over met twee veren in elke hand. Reinoud had zich hiervoor echter in de schulden gestoken en zag zich daardoor verplicht om de inkomsten van zijn graafschap Gelre van 1288 tot 1293 te verpachten aan zijn schoonvader Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen. De Vlaamse heerschappij heeft bijgedragen aan de bouw van een modern doeltreffend territoriaal bestuiur.
Reinoud werd in 1317 door de Duitse tegenkoning Frderik de Schone in de rijksvoorstenstand verheven, hetgeen echter door keizer Lodewijk IV niet erkend werd.
In 1318 werd hij afgezet. Daarna regeerde zijn zoon onder voogdij. In 1320 werd Reinoud I door zijn eigen zoon, Reinoud II, gevangen gezet in de kerker van de Grauwert, een verdedigingstoren van Kasteel Montfort. Daar is hij zes jaar later overleden en werd op 21 -10-1326 in het klooster Graefenthal begravan.
Reinoud is weduwnaar van Irmgard van Limburg (ovl. 1283), met wie hij trouwde (1), ongeveer 19 jaar oud, in 1274.
Hij trouwde (2), ongeveer 31 jaar oud, op 03-07-1286 in Namen (België) met de ongeveer 24-jarige
980993 Margeretha van Dampierre geboren omstreeks 1262. Margeretha is overleden in 1331, ongeveer 69 jaar oud. Margeretha is weduwe van Alexander van Schotland (±1263-1283), met wie zij trouwde (1), ongeveer 20 jaar oud, op 15-11-1282 in Roxburgh (Schotland).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gwijde van Gelre, zoon van Reinoud 1 van Gelre (zie 980992). Gwijde is overleden na 1315 in Arnhem. Hij is begraven in Arnhem.
II. Philips van Gelre, zoon van Reinoud 1 van Gelre (zie 980992).
III. Elisabeth (Isabella) van Gelre, dochter van Reinoud 1 van Gelre (zie 980992). Elisabeth is overleden in 1354 in Keulen (Duitsland).
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Opm.: overleden in klooster St. Clara
Notitie bij Elisabeth: Abdis van klooster St. Clara te Keulen, in 1299verloofd met Godfried van Brabant, in 1314 beloofd aan Albrecht II van Oostenrijk
IV. Filippa van Gelre, dochter van Reinoud 1 van Gelre (zie 980992). Filippa is overleden op 23-08-1352 in Keulen (Duitsland).
Notitie bij Filippa: Non in klooster St. Clara te Keulen
V. Reinoud II van Gelre van Hattem, geboren omstreeks 1295 (zie 490496).
VI. Margaretha van Gelre, geboren omstreeks 1299, dochter van Reinoud 1 van Gelre (zie 980992). Margaretha is overleden op 07-07-1346, ongeveer 47 jaar oud. Margaretha trouwde met Diederik IX van Kleef.
Titel:
Graaf
980994 Eduard II (ook Edward II) Plantagenet geboren op 25-04-1284 in Caernavon Castle, Wales (Groot Brittanië). Eduard is overleden op 21-09-1327 in Berkeley Castle (Groot Brittanië), 43 jaar oud.
Notitie bij Eduard: Eduarrd II was van 1307 tot 1327 koning van Enegeland
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 25-01-1307 in Boulogne Cathedral, Boulogne, Champagne (Frankrijk met de 14 of 15-jarige
980995 Isabella de France geboren in 1292 in Paris, Seine, Ile de France (Frankrijk). Isabella is overleden op 22-08-1858 in Hertford, Hertfordshire, 565 of 566 jaar oud.
Notitie bij Isabella: Zij is begraven in het jaar 1858 in Grey Friars Church, Greenwich, Kent
Kind uit dit huwelijk:
I. Eleonora Of Woodstock Plantagenet, geboren op 08-06-1318 in Palace Woodstock, East Midlands (Groot Brittanië) (zie 490497).
 

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)

220px-goch_asperden_-_kloster_graefenthal_-_otto_ii_03_ies.jpg
8 Graftombe van Otto II bij Goch, Asperden op het kloostergoed Graefenthal
1961984 Otto II van Gelre (afb. 8) geboren omstreeks 1215. Otto is overleden op 10-01-1271, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Otto: Bijgenaamd de Lamme, de Paardenvoet of de Hinkende vanwege zijn klompvoet.
Otto II was graaf van Gelre van 1229 tot aan zijn dood. Hij bemiddelde vaak bij vele vetes in zijn omgeving. Ook werd hijzelf vaak in conflicten betrokken door zijn bezittingen in Westfalen, onder andere met de graven van Ravensberg en Tecklenburg maar ook met de bisschoppen van Münster, Osnabrück en Paderborn.
Om de invloed in de Nederrijnlanden voerde Otto II vele oorlogen met de graven van Kleef en bisschoppen van Utrecht. Zijn aanspraken op Salland moest hij daardoor opgeven.
In 1247 werd Otto II door Paus Innocentius IV gevraagd of hij Rooms-koning wilde worden. Hij was de tweede keus, want de hertog van Brabant had de kroon al geweigerd. Hij wees dit aanbod af, omdat dit ambt veel nadeel zou brengen.
Het klooster Graefenthal werd in 1248 gebouwd op aandringen van zijn vrouw Margaretha van Kleef. De kloosterkerk was het eerste bouwwerk op het kloostercomplex. In hetzelfde kwam de stad Nijmegen in zijn bezit. Otto II liet in 1250 aanvangen met de bouw van de Grote of Sint-Stevenskerk, die pas in 1476 zou worden voltooid. In 1251 werd het lichaam van Margaretha van Kleef bijgezet in de kerkvan het kloosterGraefenthal. Vlak voor zijn dood vocht hij nog enkele geschillen met de stad Zutphen uit.
Otto bereikte als bondgenoot van de Hertogen van Brabant en Graven van Holland (van 1261 t/m 1262) een hoge positie in Neder-Lotharingen. Hij verkreeg velle heerlijkheden waaronder Groenlo, Bredevoort en Lichtenvoorde. Zodoende was hij beschermheer van Keulen.
Ott II was een goede bondgenoot van Willem II van Holland. Toen deze sneuvelde in een campagne tegen de Friezen in 1256, erfde Floris V van Holland het graafschap Holland. Floris V stond onder voogdij van Floris de Voogd (tot 1258) en daarna door Aleid van Holland waarmee Otto II de voogdij bevocht over Holland en Zeeland met andere edelen. Bij de slag bij Reimerswaal op 22 januari 1263 versloeg Otto II zijn rivaal Aleid, waarna hij als voogd werd verkozen. In 1266 werd Floris V meerderjarig op twaalfjarige leeftijd en werd hij in staat geacht om zelf zijn graafschap te regeren.
Een andere bijnaam van Otto II is de stedenstichter. Hij verleende tijdens zijn regeerperiode stadsrechten aan aan 29 steden, ondermeer Geldern (1229), Goch (omstreeks 1290), Roermond (1231), Harderwijk (1231), Grave (1232), Emmerik (1233), Arnhem (1233), Lochem (1233), Doetinchem (1236), Doesburg (1237), Wageningen (1263) en Montfort (waarschijnlijk in 1263).
Otto II werd opgevolgd door zijn zoon Reinoud I. Hij ligt begraven in het klooster Graefenthal.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1240 met
1961985 Margaretha van Kleef. Margaretha is overleden in 1251.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reinoud 1 van Gelre, geboren omstreeks 1255 (zie 980992).
1961986 Gwijde (ook Guy III) van Dampierre geboren omstreeks 1226. Gwijde is overleden op 07-03-1305 in Compiegne (Frankrijk), ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven in Fines-lez-Raches, Nord-Pas-de_Calais (Frankrijk).
Notitie bij Gwijde: Was graaf van Vlaanderen van 1278 tot 1305 en markgraaf van Namen van 1263 tot 1298. In het huis Dampierre is hij in het Frans beter bekend als Guido III de Dampierre.
Hij trouwde met
1961987 Isabella van Luxemburg.
Kind uit dit huwelijk:
I. Margeretha van Dampierre, geboren omstreeks 1262 (zie 980993).
1961988 Edward 1 Plantagenet geboren op 12-06-1239 in Westminster(Groot Brittanië). Edward is overleden op 07-07-1307 in Burgh-On-Sands (Groot Brittanië), 68 jaar oud.
Notitie bij Edward: Edwaard I was van 20-11-1272 tot 07-07-1307 Koning van Engeland
Hij trouwde, 15 jaar oud, op 18-10-1254 met de 14 of 15-jarige
1961989 Eleonora van Castilië en Leon geboren in 1239 in Burgos, Castillay en Leon (Spanje). Eleonora is overleden op 25-11-1290 in Harbey (Groot Brittanië), 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Eleonora: Gravin van Ponthieu. Zij was nog maar ca. tien jaar oud toen zij de slechts vijftien jaar oude Edward van Westminster huwde in Las Huelgas
Kind uit dit huwelijk:
I. Eduard II (ook Edward II) Plantagenet, geboren op 25-04-1284 in Caernavon Castle, Wales (Groot Brittanië) (zie 980994).
 

Generatie 22 (edeloudouders)

3923968 Gerard II van Gelre geboren in 1185. Gerard is overleden in 1229, 43 of 44 jaar oud.
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1206 met
3923969 Margaretha van Brabant. Margaretha is overleden in 1251.
Kind uit dit huwelijk:
I. Otto II van Gelre, geboren omstreeks 1215 (zie 1961984).
3923970 Diederik VI van Kleef geboren in 1185. Diederik is overleden in 1260, 74 of 75 jaar oud.
Hij trouwde met
3923971 Mechtild van Dinslaken.
Kind uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Kleef (zie 1961985).
3923972 Willem II (Guillaume II) van Dampierre geboren omstreeks 1196. Willem is overleden op 03-09-1231, ongeveer 35 jaar oud [bron: (c)LVC Boom].
Kind van Willem uit onbekende relatie:
I. Gwijde (ook Guy III) van Dampierre, geboren omstreeks 1226 (zie 1961986).
 

Generatie 23 (edeloudgrootouders)

7847936 Otto I van Gelre [par/002/24.01] geboren in 1150. Otto is overleden in 1207, 56 of 57 jaar oud.
Hij trouwde, 35 of 36 jaar oud, in 1186 met de 12 of 13-jarige
7847937 Richarda van Beieren geboren in 1173. Richarda is overleden in 1231, 57 of 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerard II van Gelre, geboren in 1185 (zie 3923968).
7847938 Hendrik I van Brabant geboren in 1160. Hendrik is overleden in 1235, 74 of 75 jaar oud.
Hij trouwde met
7847939 Mathilde van Boulogne geboren in 1161. Mathilde is overleden in 1210, 48 of 49 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Brabant (zie 3923969).
7847940 Diederik V van Kleef geboren in 1160. Diederik is overleden in 1198, 37 of 38 jaar oud.
Hij trouwde met
7847941 Margaretha van Holland. Margaretha is overleden na 1203.
Kind uit dit huwelijk:
I. Diederik VI van Kleef, geboren in 1185 (zie 3923970).
7847944 Gwijde II de Dampierre geboren omstreeks 1155. Gwijde is overleden op 18-01-1216, ongeveer 61 jaar oud [bron: (c)LVC Boom].
Kind van Gwijde uit onbekende relatie:
I. Willem II (Guillaume II) van Dampierre, geboren omstreeks 1196 (zie 3923972).
 

Generatie 24 (edeloudovergrootouders)

15695888 Willem I de Dampierre geboren omstreeks 1130. Willem is overleden omstreeks 1160, ongeveer 30 jaar oud [bron: (c)LVC Boom].
Hij trouwde met
15695889 Ermengarde (Immergard Basilis) de Toucy geboren omstreeks 1140. Ermengarde is overleden in 1209, ongeveer 69 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gwijde II de Dampierre, geboren omstreeks 1155 (zie 7847944).
 

Generatie 25 (edeloudbetovergrootouders)

31391778 Itier III de Toucy geboren omstreeks 1100. Itier is overleden in 1149, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Itier: Seigneur de Tourcy, Puisaye, Saint-Fargeau et Bazarnes (Yonne) Croise, Seigneur de Toucy Puisaye et Saint-Fargeau Croise
Hij trouwde met
31391779 Elisabeth de Joigny geboren omstreeks 1110. Elisabeth is overleden in 1182, ongeveer 72 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ermengarde (Immergard Basilis) de Toucy, geboren omstreeks 1140 (zie 15695889).
 

Generatie 26 (edelstamouders)

62783556 Narjot I de Toucy geboren omstreeks 1060. Narjot is overleden in 1110, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Narjot: Seigneur de Toucy de Bazarnes et de Puisaye - Croise
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1090 met de ongeveer 14-jarige
62783557 Ermengarde de Cravant geboren omstreeks 1076. Ermengarde is overleden in 1132, ongeveer 56 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Itier III de Toucy, geboren omstreeks 1100 (zie 31391778).
 

Generatie 27 (edelstamgrootouders)

125567112 Itier II de Toucy geboren omstreeks 1035. Itier is overleden in 1092, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Itier: 2e Seigneur de Toucy - Seigneur de Puisaye - Croise
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1060 met de ongeveer 20-jarige
125567113 Beatrix de Sens geboren omstreeks 1040. Beatrix is overleden in 1088, ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Narjot I de Toucy, geboren omstreeks 1060 (zie 62783556).
125567114 Auguste de Cravant geboren omstreeks 1050. Auguste is overleden in 1103, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Auguste: Sire de Cravant (Yonne)
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1070 met de ongeveer 16-jarige
125567115 Henriette D’Avallon geboren omstreeks 1054.
Notitie bij Henriette: Dame de Pontaubert (Yonne)
Kind uit dit huwelijk:
I. Ermengarde de Cravant, geboren omstreeks 1076 (zie 62783557).
 

Generatie 28 (edelstamovergrootouders)

251134224 Itier I de Toucy geboren omstreeks 1010.
Hij trouwde met
251134225 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Itier II de Toucy, geboren omstreeks 1035 (zie 125567112).
251134226 Fromont IV de Sens geboren omstreeks 1008. Fromont is overleden in 1067, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Fromont: Comte de Sens et de Joigny
Hij trouwde met
251134227 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Beatrix de Sens, geboren omstreeks 1040 (zie 125567113).
251134228 Geoffroy de Cravant geboren omstreeks 1025. Geoffroy is overleden in 1091, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Geoffroy: Sire de Cravant (Yonne)
Hij trouwde met
251134229 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Auguste de Cravant, geboren omstreeks 1050 (zie 125567114).
251134230 Lanthelme D’Avallon geboren omstreeks 1015. Lanthelme is overleden in 1078, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Lanthelme: Seigneur d’Avallon
Hij trouwde met
251134231 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henriette D’Avallon, geboren omstreeks 1054 (zie 125567115).
 

Generatie 29 (edelstambetovergrootouders)

502268448 Itier de Narbonne geboren omstreeks 985. Itier is overleden in 1015, ongeveer 30 jaar oud.
Hij trouwde met
502268449 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Itier I de Toucy, geboren omstreeks 1010 (zie 251134224).
502268452 Fromont III de Sens geboren omstreeks 980. Fromont is overleden in 1029, ongeveer 49 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1000 met
502268453 Heloise de Nogent-Le-Roi.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fromont IV de Sens, geboren omstreeks 1008 (zie 251134226).
 

Generatie 30 (edelstamoudouders)

1004536904 Fromont II de Sens.
Hij trouwde omstreeks 980 met
1004536905 Gerberge de Roucy.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fromont III de Sens, geboren omstreeks 980 (zie 502268452).
 

Generatie 31 (edelstamoudgrootouders)

2009073808 Renaud Le Vieux de Sens geboren omstreeks 937. Renaud is overleden in 996, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Renaud: Comte de Sens
Hij trouwde met
2009073809 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fromont II de Sens (zie 1004536904).
 

Generatie 32 (edelstamoudovergrootouders)

4018147616 Fromont I de Sens geboren omstreeks 914. Fromont is overleden in 951, ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde met
4018147617 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Renaud Le Vieux de Sens, geboren omstreeks 937 (zie 2009073808).
 

Generatie 33 (edelstamoudbetovergrootouders)

8036295232 Garnier de Sens geboren omstreeks 890. Garnier is overleden op 06-12-924, ongeveer 34 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 910 met de ongeveer 20-jarige
8036295233 Theutberge D’Arles geboren omstreeks 890. Theutberge is overleden in 09-948, ongeveer 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fromont I de Sens, geboren omstreeks 914 (zie 4018147616).
 

Generatie 34 (voorouders)

16072590466 Theobald D’Arles geboren omstreeks 860. Theobald is overleden op 01-06-895, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Theobald: Comte d’Arles
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 885 met de ongeveer 19-jarige
16072590467 Berthe de Lorraine geboren omstreeks 866. Berthe is overleden op 08-03-925, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Theutberge D’Arles, geboren omstreeks 890 (zie 8036295233).
 

Generatie 35 (voorgrootouders)

32145180932 Hugbert D’Arles geboren omstreeks 830. Hugbert is overleden in 864, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Hugbert: Marquis d’Arles
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 860 met
32145180933 Fille Thibaut de Vienne.
Kind uit dit huwelijk:
I. Theobald D’Arles, geboren omstreeks 860 (zie 16072590466).
 

Generatie 36 (voorovergrootouders)

64290361864 Boson III de Valois de Bourgogne geboren omstreeks 800. Boson is overleden in 855, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Boson: Comte de Turin et d’Arles
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 826 met de ongeveer 24-jarige
64290361865 Richeut D’Amiens geboren omstreeks 802. Richeut is overleden in 840, ongeveer 38 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hugbert D’Arles, geboren omstreeks 830 (zie 32145180932).
 

Generatie 37 (voorbetovergrootouders)

128580723730 Richard Le Viking D’Amiens geboren omstreeks 755. Richard is overleden in 825, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Richard: Seigneur d’Amiens et de Lomnois
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 795 met de ongeveer 15-jarige
128580723731 Richilde de Cambrai geboren omstreeks 780. Richilde is overleden in 804, ongeveer 24 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Richeut D’Amiens, geboren omstreeks 802 (zie 64290361865).
 

Generatie 38 (vooroudouders)

257161447460 Waudbert VIII de Ponthieu de Lomnois geboren omstreeks 706. Waudbert is overleden in 762, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Waudbert: Comte d’Amiens et de Lomnois
Hij trouwde, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 755 met de ongeveer 30-jarige
257161447461 Richarde de Ponthieu geboren omstreeks 725.
Kind uit dit huwelijk:
I. Richard Le Viking D’Amiens, geboren omstreeks 755 (zie 128580723730).
 

Generatie 39 (vooroudgrootouders)

514322894920 Waudbert VII de Ponthieu de Lomnois geboren omstreeks 670. Waudbert is overleden in 725, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde met
514322894921 Aldegonde Von Bayern geboren omstreeks 685.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert VIII de Ponthieu de Lomnois, geboren omstreeks 706 (zie 257161447460).
 

Generatie 40 (vooroudovergrootouders)

1028645789840 Waudbert VI de Ponthieu de Lomnois geboren omstreeks 630. Waudbert is overleden in 704, ongeveer 74 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 670 met de ongeveer 35-jarige
1028645789841 Adeltrude de Hainaut geboren in 635.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert VII de Ponthieu de Lomnois, geboren omstreeks 670 (zie 514322894920).
 

Generatie 41 (vooroudbetovergrootouders)

2057291579680 Waudbert V de Ponthieu de Lomnois geboren vóór 615.
Notitie bij Waudbert: Comte
Hij trouwde, minstens 15 jaar oud, omstreeks 630 met de minstens 15-jarige
2057291579681 Berthilde Von Thuringen geboren vóór 615.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert VI de Ponthieu de Lomnois, geboren omstreeks 630 (zie 1028645789840).
 

Generatie 42 (voorstamouders)

4114583159360 Waudbert IV de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois geboren omstreeks 572. Waudbert is overleden in 623, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Waudbert: Comte de Lommois
Hij trouwde met
4114583159361 Amalaberge de Landen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert V de Ponthieu de Lomnois, geboren vóór 615 (zie 2057291579680).
 

Generatie 43 (voorstamgrootouders)

8229166318720 Waudbert III de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois. Waudbert is overleden in 608.
Hij trouwde omstreeks 572 met
8229166318721 Clothilde D’Ostrogothie.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert IV de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois, geboren omstreeks 572 (zie 4114583159360).
 

Generatie 44 (voorstamovergrootouders)

16458332637440 Waudbert II de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois geboren omstreeks 513. Waudbert is overleden in 575, ongeveer 62 jaar oud.
Hij trouwde met
16458332637441 Amalaberge Von Thuringen geboren omstreeks 535. Amalaberge is overleden in 610, ongeveer 75 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert III de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois (zie 8229166318720).
 

Generatie 45 (voorstambetovergrootouders)

32916665274880 Wautbert I de Ponthieu geboren omstreeks 485. Wautbert is overleden in 530, ongeveer 45 jaar oud.
Hij trouwde met
32916665274881 Lucilia de Pannonie geboren omstreeks 485. Lucilia is overleden in 526, ongeveer 41 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert II de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois, geboren omstreeks 513 (zie 16458332637440).
 

Generatie 46 (voorstamoudouders)

65833330549760 Adalbert de Moselle. Adalbert is overleden in 491.
Hij trouwde met
65833330549761 Argotta D’Ostrogothie.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wautbert I de Ponthieu, geboren omstreeks 485 (zie 32916665274880).
 

Generatie 47 (voorstamoudgrootouders)

131666661099520 Theodemir de Therouanne De Francie geboren omstreeks 374 in COnstantinople (Turquie). Theodemir is overleden op 15-08-414 in Roma, 0100, Latium, Lazio (Italia), ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Theodemir: Roi des Francs, Chef franc
Hij trouwde met
131666661099521 Blesinde de Cologne geboren omstreeks 375. Blesinde is overleden in 418, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Blesinde: Opm. ook Blesinda Von Koln en Blesinda de Colonia
Kind uit dit huwelijk:
I. Adalbert de Moselle (zie 65833330549760).
 

Generatie 48 (voorstamoudovergrootouders)

263333322199040 Richimir (ook Richomer) de Francie geboren omstreeks 350. Richimir is overleden in 384, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Richimir: Roi, Chef franc et Consul
Hij trouwde met
263333322199041 Ascyla de Francie geboren omstreeks 354. Ascyla is overleden op 15-08-414 in Roma, 0100, Latium, Lazio (Italia), ongeveer 60 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Theodemir de Therouanne De Francie, geboren omstreeks 374 in COnstantinople (Turquie) (zie 131666661099520).
 

Generatie 49 (voorstamoudbetovergrootouders)

526666644398080 Mellobaude de Worms - De Toxandrie geboren omstreeks 320. Mellobaude is overleden in 376, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Mellobaude: Roi Franc de Worms
Hij trouwde met
526666644398081 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Richimir (ook Richomer) de Francie, geboren omstreeks 350 (zie 263333322199040).
 

Generatie 50 (vooredelouders)

1053333288796160 Malaric 1 de Toxandrie geboren omstreeks 295. Malaric is overleden in 360, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Malaric: Roi des Francs en Toxandrie
Hij trouwde met
1053333288796161 Nn Belgique Gauloise geboren omstreeks 297.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mellobaude de Worms - De Toxandrie, geboren omstreeks 320 (zie 526666644398080).
 

Generatie 51 (vooredelgrootouders)

2106666577592320 Ragaise de Merogaise des Bructeres Des Francs De Toxandrie geboren omstreeks 270. Ragaise is overleden in 307, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Ragaise: Roi Franc des Bructeres
Hij trouwde met
2106666577592321 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Malaric 1 de Toxandrie, geboren omstreeks 295 (zie 1053333288796160).
 

Generatie 52 (vooredelovergrootouders)

4213333155184640 Gonobaud Des Francs De Toxandrie geboren omstreeks 245.
Notitie bij Gonobaud: Roi Franc en Toxandrie 289 (Rives de L’Ocean
Hij trouwde met
4213333155184641 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ragaise de Merogaise des Bructeres Des Francs De Toxandrie, geboren omstreeks 270 (zie 2106666577592320).
 

Generatie 53 (vooredelbetovergrootouders)

8426666310369280 Marcomir III Des Francs De Toxandrie geboren omstreeks 223. Marcomir is overleden in 281, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Marcomir: Roi Franc en Toxandrie
Hij trouwde met
8426666310369281 Luliana de Rome geboren omstreeks 227.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gonobaud Des Francs De Toxandrie, geboren omstreeks 245 (zie 4213333155184640).
 

Generatie 54 (vooredeloudouders)

16853332620738560 Bartherus Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 206 in Westphalia, Prussia, Deutchland. Bartherus is overleden in 272 in Westphalia, Prussia, Deutchland, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Bartherus: Roi des Francs (252-272)
Hij trouwde met
16853332620738561 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcomir III Des Francs De Toxandrie, geboren omstreeks 223 (zie 8426666310369280).
 

Generatie 55 (vooredeloudgrootouders)

33706665241477120 Childeric I Hildrik Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 185 in Westphalia, Prussia, Deutchland. Childeric is overleden in 253 in Westphalia, Prussia, Deutchland, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Childeric: Roi Franc des Sicambres en Gaule (213-253)
Hij trouwde met
33706665241477121 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bartherus Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 206 in Westphalia, Prussia, Deutchland (zie 16853332620738560).
 

Generatie 56 (vooredeloudovergrootouders)

67413330482954240 Sunno Huano Hunno Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 165 in Austrasie. Sunno is overleden in 213 in Westphalia, Prussia, Deutchland, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Sunno: Roi des Francs (186-213) en Envahisseur de La Gaule in 211
Hij trouwde met
67413330482954241 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Childeric I Hildrik Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 185 in Westphalia, Prussia, Deutchland (zie 33706665241477120).
 

Generatie 57 (vooredeloudbetovergrootouders)

134826660965908480 Farabert Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 145 in Austrasie, France. Farabert is overleden in 186 in Austrasie, France, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Farabert: Roi des Francs Sicambres (166-186)
Hij trouwde met
134826660965908481 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sunno Huano Hunno Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 165 in Austrasie (zie 67413330482954240).
 

Generatie 58 (vooredelstamouders)

269653321931816960 Clodimir II Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 125. Clodimir is overleden in 166, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Clodimir: Roi Franc des Sicambres 148
Hij trouwde met
269653321931816961 Hesilde Hafilda De Rugie.
Kind uit dit huwelijk:
I. Farabert Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 145 in Austrasie, France (zie 134826660965908480).
 

Generatie 59 (vooredelstamgrootouders)

539306643863633920 Marcomir II Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 100. Marcomir is overleden in 167, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Marcomir: Roi Franc des Sicambres 127
Hij trouwde met
539306643863633921 Althildis Verch CoelDe Bretagne geboren omstreeks 110.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodimir II Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 125 (zie 269653321931816960).
 

Generatie 60 (vooredelstamovergrootouders)

1078613287727267840 Odamar Odomir Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 75. Odamar is overleden omstreeks 128, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Odamar: Roi Franc des Sicambres 114
Hij trouwde met
1078613287727267841 N Inconnue.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcomir II Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 100 (zie 539306643863633920).
 

Generatie 61 (vooredelstambetovergrootouders)

2157226575454535680 Richemer Righemer Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 50. Richemer is overleden in 114, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Richemer: Roi Franc des Sicambres 89
Hij trouwde met
2157226575454535681 Ascyla Victoria Verch Prasugatus Des Icenes geboren omstreeks 47.
Kind uit dit huwelijk:
I. Odamar Odomir Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 75 (zie 1078613287727267840).
 

Generatie 62 (vooredelstamoudouders)

4314453150909071360 Ratherius Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 30. Ratherius is overleden in 90, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Ratherius: Roi Franc des Sicambres 68
Hij trouwde met
4314453150909071361 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Richemer Righemer Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 50 (zie 2157226575454535680).
 

Generatie 63 (vooredelstamoudgrootouders)

8628906301818142720 Antenor IV Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 12. Antenor is overleden in 69, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Antenor: Roi des Francs de L’Quest - Roi des Sicambres 63
Hij trouwde met
8628906301818142721 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ratherius Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 30 (zie 4314453150909071360).
 

Generatie 64 (vooredelstamoudovergrootouders)

17257812603636285440 Clodomir Des Francs - Sicambres geboren in 5 v. Chr.. Clodomir is overleden in 63, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Clodomir: Roi Franc des Sicambres 49
Hij trouwde met
17257812603636285441 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antenor IV Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 12 (zie 8628906301818142720).
 

Generatie 65 (vooredelstamoudbetovergrootouders)

34515625207272570880 Marcomir I Des Francs - Sicambres geboren in 22 v. Chr.. Marcomir is overleden in 50, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij Marcomir: Roi Franc des sicambres 32
Hij trouwde met
34515625207272570881 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodomir Des Francs - Sicambres, geboren in 5 v. Chr. (zie 17257812603636285440).
 

Generatie 66 (aartsouders)

69031250414545141760 Clodius Des Francs - Sicambres geboren in 38 v. Chr.. Clodius is overleden in 19, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Clodius: Roi Franc des Sicambres
Hij trouwde met
69031250414545141761 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcomir I Des Francs - Sicambres, geboren in 22 v. Chr. (zie 34515625207272570880).
 

Generatie 67 (aartsgrootouders)

138062500829090283520 Francus I Des Francs - Sicambres geboren in 60 v. Chr.. Francus is overleden in 5, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Francus: Roi Franc de Sicambres
Hij trouwde met
138062500829090283521 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodius Des Francs - Sicambres, geboren in 38 v. Chr. (zie 69031250414545141760).
 

Generatie 68 (aartsovergrootouders)

276125001658180567040 Antharius Des Sicambres geboren in 85 v. Chr.. Antharius is overleden in 40 v. Chr., 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij Antharius: Dernier Roi Sycambres
Hij trouwde met
276125001658180567041 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Francus I Des Francs - Sicambres, geboren in 60 v. Chr. (zie 138062500829090283520).
 

Generatie 69 (aartsbetovergrootouders)

552250003316361134080 Cassandre Des Sicambres geboren in 110 v. Chr.. Cassandre is overleden in 74 v. Chr., 35 of 36 jaar oud.
Notitie bij Cassandre: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
552250003316361134081 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antharius Des Sicambres, geboren in 85 v. Chr. (zie 276125001658180567040).
 

Generatie 70 (aartsoudouders)

1104500006632722268160 Merodachus Des Sicambres geboren in 130 v. Chr..
Notitie bij Merodachus: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
1104500006632722268161 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cassandre Des Sicambres, geboren in 110 v. Chr. (zie 552250003316361134080).
 

Generatie 71 (aartsoudgrootouders)

2209000013265444536320 Clodemir II Des Sicambres geboren in 164 v. Chr.. Clodemir is overleden in 124 v. Chr., 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Clodemir: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
2209000013265444536321 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Merodachus Des Sicambres, geboren in 130 v. Chr. (zie 1104500006632722268160).
 

Generatie 72 (aartsoudovergrootouders)

4418000026530889072640 Antenor Des Sicambres geboren in 194 v. Chr.. Antenor is overleden in 150 v. Chr., 43 of 44 jaar oud.
Hij trouwde met
4418000026530889072641 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodemir II Des Sicambres, geboren in 164 v. Chr. (zie 2209000013265444536320).
 

Generatie 73 (aartsoudbetovergrootouders)

8836000053061778145280 Clodius Des Sicambres geboren in 224 v. Chr.. Clodius is overleden in 160 v. Chr., 63 of 64 jaar oud.
Hij trouwde met
8836000053061778145281 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antenor Des Sicambres, geboren in 194 v. Chr. (zie 4418000026530889072640).
 

Generatie 74 (aartsstamouders)

17672000106123556290560 Marcomir II Des Sicambres geboren in 250 v. Chr.. Marcomir is overleden in 171 v. Chr., 78 of 79 jaar oud.
Hij trouwde met
17672000106123556290561 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodius Des Sicambres, geboren in 224 v. Chr. (zie 8836000053061778145280).
 

Generatie 75 (aartsstamgrootouders)

35344000212247112581120 Nicanor I Des Sicambres geboren in 280 v. Chr.. Nicanor is overleden in 199 v. Chr., 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Nicanor: Prince Sicambre
Hij trouwde met
35344000212247112581121 Glennis de Bretagne geboren in 270 v. Chr..
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcomir II Des Sicambres, geboren in 250 v. Chr. (zie 17672000106123556290560).
 

Generatie 76 (aartsstamovergrootouders)

70688000424494225162240 Clodemir I Des Sicambres geboren in 300 v. Chr.. Clodemir is overleden in 233 v. Chr., 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Clodemir: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
70688000424494225162241 Ermentrude Des Sicambres geboren in 310 v. Chr..
Notitie bij Ermentrude: Epouse Royale de son demi-frere
Kind uit dit huwelijk:
I. Nicanor I Des Sicambres, geboren in 280 v. Chr. (zie 35344000212247112581120).
70688000424494225162242 Elidure de Bretagne geboren in 300 v. Chr..
Notitie bij Elidure: Chef Breton
Hij trouwde met
70688000424494225162243 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Glennis de Bretagne, geboren in 270 v. Chr. (zie 35344000212247112581121).
 

Generatie 77 (aartsstambetovergrootouders)

141376000848988450324480 Bassanus Bazan le Grand Des Sicambres geboren in 340 v. Chr..
Notitie bij Bassanus: Roi des Sicambres
Bassanus is weduwnaar van Nn Nn, met wie hij trouwde (1), 29 of 30 jaar oud, in 310 v. Chr., zie 141376000848988450324483.
Hij trouwde (2), 39 of 40 jaar oud, in 300 v. Chr. met
141376000848988450324481 Xe Des Orcades.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodemir I Des Sicambres, geboren in 300 v. Chr. (zie 70688000424494225162240).
141376000848988450324482 Bassanus Bazan le Grand Des Sicambres (dezelfde als 141376000848988450324480).
Hij trouwde (1), 29 of 30 jaar oud, in 310 v. Chr. met
141376000848988450324483 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ermentrude Des Sicambres, geboren in 310 v. Chr. (zie 70688000424494225162241).
 

Generatie 78 (aartsstamoudouders)

282752001697976900648960 Diocles Des Sicambres geboren in 365 v. Chr.. Diocles is overleden in 301 v. Chr., 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Diocles: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
282752001697976900648961 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bassanus Bazan le Grand Des Sicambres, geboren in 340 v. Chr. (zie 141376000848988450324480).
282752001697976900648964 Diocles Des Sicambres (dezelfde als 282752001697976900648960).
Hij trouwde met
282752001697976900648965 Nn Nn (dezelfde als 282752001697976900648961).
 

Generatie 79 (aartsstamoudgrootouders)

565504003395953801297920 Helenius Des Sicambres geboren in 390 v. Chr.. Helenius is overleden in 340 v. Chr., 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde met
565504003395953801297921 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Diocles Des Sicambres, geboren in 365 v. Chr. (zie 282752001697976900648960).
565504003395953801297928 Helenius Des Sicambres (dezelfde als 565504003395953801297920).
Hij trouwde met
565504003395953801297929 Nn Nn (dezelfde als 565504003395953801297921).
 

Generatie 80 (aartsstamoudovergrootouders)

1131008006791907602595840 Priamus Des Sicambres geboren in 410 v. Chr.. Priamus is overleden in 359 v. Chr., 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Priamus: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
1131008006791907602595841 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Helenius Des Sicambres, geboren in 390 v. Chr. (zie 565504003395953801297920).
1131008006791907602595856 Priamus Des Sicambres (dezelfde als 1131008006791907602595840).
Hij trouwde met
1131008006791907602595857 Nn Nn (dezelfde als 1131008006791907602595841).
 

Generatie 81 (aartsstamoudbetovergrootouders)

2262016013583815205191680 Antenor II Des Cimmeriens De Panne geboren in 440 v. Chr.. Antenor is overleden in 383 v. Chr., 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Antenor: Roi Cimmerien en Pannone
Aantekening: La mythologie fait des Cimmeriens, les descendants des Troyens
Hij trouwde met
2262016013583815205191681 Sicambra Cambra (Sicambres) De Bretagne geboren in 435 v. Chr..
Notitie bij Sicambra: Orgine des Sicambres
Kind uit dit huwelijk:
I. Priamus Des Sicambres, geboren in 410 v. Chr. (zie 1131008006791907602595840).
2262016013583815205191712 Antenor II Des Cimmeriens De Panne (dezelfde als 2262016013583815205191680).
Hij trouwde met
2262016013583815205191713 Sicambra Cambra (Sicambres) De Bretagne (dezelfde als 2262016013583815205191681).
 

Generatie 82 (aartsedelouders)

4524032027167630410383362 Belin De Bretagne geboren in 470 v. Chr..
Hij trouwde met
4524032027167630410383363 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sicambra Cambra (Sicambres) De Bretagne, geboren in 435 v. Chr. (zie 2262016013583815205191681).
4524032027167630410383426 Belin De Bretagne (dezelfde als 4524032027167630410383362).
Hij trouwde met
4524032027167630410383427 Nn Nn (dezelfde als 4524032027167630410383363).
 

Index (1394 personen)

Aalberts, Martha [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,I
Aalsburg, Johannes van (*13-04-1766, †12-10-1850) [Schoonzoon van 54 en 55]  54,I
Aalsburg, Rochus van (*25-05-1722) [Schoonvader van dochter van 54 en 55]  54,I
Aalst, Peterken van  116,IV
Aards, Berend (*?-05-1764, †27-06-1849) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 8 en 9]  8,I
Achteveld, Elisabeth van [Partner van 3832]  3832
Ackooij, Hendrica van (*±1748, †04-05-1818) [Schoonmoeder van zoon van 58 en 59]  58,I
Addink(s), Lammertje [Schoonmoeder van zoon van 88 en 89]  88,I
Adriaans, Jenneke (*±1622) [Schoondochter van 7632 en 7633]  7632,III
Aken, Jan Pietersen van (†14-06-1621) [Nummer 3142]  3142
Aken, Peeter Willems van (†<15-02-1621) [Nummer 6284]  6284
Aken, Willemke van (*?-07-1617, †<29-03-1677) [Nummer 1571]  1571
Akkerman, A(a)lbertus (*11-06-1799, †23-05-1848) [Zoon van 50 en 51]  50,V
Akkerman, Aaltje (*20-01-1715) [Dochter van 200 en 201]  200,I
Akkerman, Albertus (*28-09-1749) [Zoon van 100 en 101]  100,I
Akkerman, Anneke (*16-12-1807) [Dochter van 50 en 51]  50,VIII
Akkerman, Antonie (*±1790, †02-10-1822) [Zoon van 50 en 51]  50,I
Akkerman, Egon (*11-01-1761, †11-05-1822) [Nummer 50]  50; 50,I; 50,II; 50,III; 50,IV; 50,V; 50,VII; 50,VIII; 50,IX; 50,X
Akkerman, Egon (*26-07-1814, †09-11-1881) [Zoon van 50 en 51]  50,X
Akkerman, Gerrit (*04-02-1805, †16-01-1861) [Zoon van 50 en 51]  50,VII
Akkerman, Jacobus (*20-09-1810) [Zoon van 50 en 51]  50,IX
Akkerman, Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) (*09-02-1801, †19-01-1875) [Nummer 25]  25
Akkerman, Jan (*18-01-1795, †27-12-1831) [Zoon van 50 en 51]  50,II
Akkerman, Jan Albertsen (*26-03-1724, †08-02-1790) [Nummer 100]  100; 100,I; 100,II
Akkerman, Jenneke (*08-01-1798, †17-06-1853) [Dochter van 50 en 51]  50,IV
Akkerman, Johannis (*20-05-1796, †03-09-1824) [Zoon van 50 en 51]  50,III
Akkerman, Teuntje (*02-04-1752, †15-01-1833) [Dochter van 100 en 101]  100,II
Akkermans, Aalbert (*±1686) [Nummer 200]  200; 200,I
Akkermans, Laurentius (*±1655) [Nummer 400]  400
Aldens, Aert Jansz [Nummer 1736]  1736
Aldens, Handrick [Nummer 434]  434
Aldens, Jan [Nummer 3472]  3472
Aldens, Jan (*29-10-1637) [Nummer 868]  868
Aldens, Teuntje Hendrikse (*?-07-1687, †>1736) [Nummer 217]  217
Alderkamp, Antonie (*17-08-1785, †19-10-1854) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 8 en 9]  8,I
Alphen, Cornelis van (†08-06-1779) [Schoonzoon van 478 en 479]  478,I
Alphen, Cornelis Franse van [Schoonvader van dochter van 478 en 479]  478,I
Alphen, Dirkje van (*08-10-1870, †04-07-1959) [Schoondochter van 14 en 15]  14,VI
Alphen, Rutgerus van (*14-09-1840, †24-11-1923) [Schoonvader van zoon van 14 en 15]  14,VI
Altena, Gerrit Lambertus (*31-05-1880, †14-04-1916) [Schoonvader van dochter van 2 en 3]  2,II
Altena, Hendrik Willem (Willem) (*19-05-1913, †30-05-1974) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,II
Andel, Adriaan van (*±1540) [Nummer 3440]  3440; 6784
Andel, Adriaan van (*±1640) [Zoon van 860 en 861]  860,II
Andel, Adriaan Jansz van (*±1615) [Nummer 860]  860; 860,II; 860,III; 1696
Andel, Anneke Gerritsen van (*26-09-1748) [Dochter van 106 en 107]  106,I
Andel, Anneke Govertse van (*±1692) [Nummer 215]  215
Andel, Anthonij Adriaense van (*±1645, †16-08-1721) [Zoon van 860 en 861]  860,III
Andel, Anthonij Govaerts van (*±1663, †05-08-1738) [Nummer 424]  424
Andel, Antonij van (*06-08-1719) [Zoon van 212 en 213]  212,V
Andel, Dirk Jansz van (*<1588) [Zoon van 1720 en 1721]  1720,I
Andel, Dirk Jansz van (*1688, †05-04-1746)  430,II
Andel, Elly van (*30-06-1948, †15-08-2013) [Schoondochter van 1]  1,III
Andel, Gerrit Govertse van (*±1680, †23-02-1722) [Zoon van 430 en 431]  430,II
Andel, Gerrit Jansz van (*27-08-1701, †21-06-1803) [Nummer 106]  106; 106,I; 106,II; 106,III
Andel, Gijsbertje van (*05-01-1758) [Nummer 53]  53
Andel, Govert Adriaanz van (*±1638, †10-07-1717) [Nummer 430]  430; 430,II; 848
Andel, Jan van (*17-05-1714, †1715) [Zoon van 212 en 213]  212,III
Andel, Jan van (*06-04-1722) [Zoon van 212 en 213]  212,VI
Andel, Jan Adriaansz van (*±1563) [Nummer 1720]  1720; 1720,I; 3392
Andel, Jan Anthonisse Govertse van (*02-03-1687, †21-07-1757) [Nummer 212]  212; 212,II; 212,III; 212,IV; 212,V; 212,VI
Andel, Jan Willem Nicolaas (Jan) van (*01-07-1912, †02-01-2004) [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Andel, Jantje van (*06-04-1837, †26-12-1920) [Schoondochter van 26 en 27]  26,V
Andel, Johanna Gerrits van (*29-04-1753, †1754) [Dochter van 106 en 107]  106,III
Andel, Maijke Janse van (*25-04-1717, †24-01-1801) [Dochter van 212 en 213]  212,IV
Andel, Margaretha van (*01-10-1803, †01-02-1888) [Schoonmoeder van zoon van 26 en 27]  26,V
Andel, Maria Gerrits van (*22-03-1750, †18-04-1805) [Dochter van 106 en 107]  106,II
Andel, Marrigje van (*02-11-1712) [Dochter van 212 en 213]  212,II
Anholt, Willem Carel van (*24-07-1850, †10-08-1900) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,II
Anker, Cornelia Hendrika van den (*06-11-1827, †13-01-1896) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,I
Anker, Teuntje Willemsz van den (*±1687, †1746) [Nummer 203]  203
Anker, Willem Reijnen van den (*±1640, †±1728) [Nummer 406]  406
Appeldoorn, Arien van (*21-11-1759) [Zoon van 238 en 239]  238,VII
Appeldoorn, Dirk Willemse van (*?-08-1736) [Zoon van 476 en 477]  476,XI
Appeldoorn, Geertje van (*?-01-1730) [Dochter van 476 en 477]  476,VIII
Appeldoorn, Goossen van (*?-12-1721, †<1770) [Zoon van 476 en 477]  476,V
Appeldoorn, Huijbert van (*?-03-1719, †±1805) [Zoon van 476 en 477]  476,IV; 476,VI
Appeldoorn, Jan van (*?-01-1728, †<1732) [Zoon van 476 en 477]  476,VII
Appeldoorn, Jan van (*?-04-1732) [Zoon van 476 en 477]  476,IX
Appeldoorn, Jantje van (*?-03-1716) [Dochter van 476 en 477]  476,III
Appeldoorn, Neelke van (*?-08-1734) [Dochter van 476 en 477]  476,X
Appeldoorn, Neeltje van (*?-12-1758, †<1763) [Dochter van 238 en 239]  238,VI
Appeldoorn, Neeltje van (*?-03-1763) [Dochter van 238 en 239]  238,IX
Appeldoorn, Roelof van (*14-01-1725, †03-10-1781) [Zoon van 476 en 477]  476,IV; 476,VI
Appeldoorn, Sijke van (*06-09-1750, †06-12-1841) [Nummer 119]  119
Appeldoorn, Teuntje van (*?-10-1761, †25-11-1811) [Dochter van 238 en 239]  238,VIII
Appeldoorn, Teuntje Willems van (*16-11-1710) [Dochter van 476 en 477]  476,I
Appeldoorn, Willem van (*05-12-1751, †1752) [Zoon van 238 en 239]  238,II
Appeldoorn, Willem van (*28-09-1755, †<1757) [Zoon van 238 en 239]  238,IV
Appeldoorn, Willem van (*15-05-1757, †16-12-1824) [Zoon van 238 en 239]  238,V
Appeldoorn, Willem Willems (Willem Julius) van (*07-05-1713, †17-01-1792) [Nummer 238]  238; 238,II; 238,III; 238,IV; 238,V; 238,VI; 238,VII; 238,VIII; 238,IX
Appeldoorn (ook Stuard), Stijntje van (*07-10-1753) [Dochter van 238 en 239]  238,III
Appeldoren, Willem Jansen van (*06-06-1686) [Nummer 476]  476; 476,I; 476,III; 476,IV; 476,V; 476,VI; 476,VII; 476,VIII; 476,IX; 476,X; 476,XI
Ariens, Jantje [Nummer 957]  957
Arisz, Jan (*±1660) [Nummer 952]  952; 952,II
Arkel, Bart van (*?-01-1801, †08-06-1831) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,V
Arkel, Dirk van (*15-03-1803, †28-10-1889) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,V
Arkel (Erkel), Nicolaas (Klaas) van [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,V; 58,V
Asch, Aertje Elizabeth van (*26-05-1765) [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,X
Asch, Maria van (*?-10-1779) [Schoonmoeder van zoon van 58 en 59]  58,VIII
Ballegoijen, Barend (ook Berend) van (*±1753, †22-09-1831) [Schoonzoon van 238 en 239]  238,VIII
Barneveld, Jannetje van (*26-05-1893) [Schoondochter van 6 en 7]  6,IV
Barneveld, Willem van (*25-11-1862, †09-09-1904) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,IV
Bauw, Dirk Lodewijk (*?-01-1800, †08-05-1883) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,IX
Bauw, Fier (*04-09-1772, †07-04-1846) [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,IX
Bayern, Aldegonde Von (*±685) [Nummer 514322894921]  514322894921
Bazan le Grand Des Sicambres, Bassanus (*340 v. Chr.) [Nummer 141376000848988450324480]  141376000848988450324480; 141376000848988450324482
Beeckman, Cornelius (*?-12-1506) [Nummer 12672]  12672
Beeckman, Derck (*?-09-1629, †1684) [Nummer 1584]  1584
Beeckman, Engelbert (*±1559, †?-01-1625) [Nummer 6336]  6336
Beeckman, Lucretia (*02-02-1723) [Dochter van 396 en 397]  396,II
Beeckman, Petronella Cornelia (*15-02-1725) [Dochter van 396 en 397]  396,III
Beeckman, Pieter (*±1597, †?-11-1635) [Nummer 3168]  3168
Beeckman, Pieter Cornelis (*?-11-1670, †09-03-1715) [Nummer 792]  792
Beeckman, Willem (*?-01-1699, †01-10-1749) [Nummer 396]  396; 396,I; 396,II; 396,III; 396,IV
Beekman, Engelbert Francois (*13-03-1727, †02-02-1759) [Zoon van 396 en 397]  396,IV
Beekman, Gijsbert (*11-11-1721, †03-01-1774) [Zoon van 396 en 397]  396,I
Beekman, Hendrik (*±1755, †22-01-1831) [Partner van 47]  47
Beekman, Johanna Petronella (ook Anna Petronella) (*02-09-1761, †27-02-1824) [Nummer 99]  99
Beekman, Pieter Cornelis (*?-09-1734, †13-09-1766) [Nummer 198]  198; 198,II; 198,III
Beekman, Willem Christiaan (*>1761, †?-09-1762) [Zoon van 198 en 199]  198,II
Beekman, Willem Christiaan (*04-11-1763) [Zoon van 198 en 199]  198,III
Beerends, Henderik [Schoonvader van dochter van 64 en 65]  64,I
Beest, Johanna van (*04-05-1824, †21-10-1910) [Schoonmoeder van zoon van 12 en 13]  12,II
Beest, Lijske Jans van [Schoonmoeder van zoon van 1916 en 1917]  1916,III
Beieren, Richarda van (*1173, †1231) [Nummer 7847937]  7847937
Beker, Gerrit Jan (*±1818) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 40 en 41]  40,III
Beker, Hendrik (*±1807, †14-08-1867) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 40 en 41]  20,V; 40,III
Belgique Gauloise, Nn (*±297) [Nummer 1053333288796161]  1053333288796161
Bello, Adolf (*23-08-1813, †27-11-1897) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,II
Bello, Teunis (*?-07-1778, †26-07-1839) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 8 en 9]  8,II
Beltman, Berend (*?-09-1791, †22-05-1865) [Getuige bij geboorteaangifte van 4]  4; 8,V; 8,V
Benninck, Kas Gerrits (*±1777, †25-11-1846) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,I
Benning, Jantijn Roelfs [Schoonmoeder van zoon van 38 en 39]  38,IV
Benthem, Alberdina van (*15-01-1839, †06-02-1906) [Schoonmoeder van zoon van 14 en 15]  14,VI
Berendsen, Jan Harenberg [Schoonvader van dochter van 42 en 43]  42,II
Berentse, Jan (†<1676)  1916,III
Berentsen, Klaes [Nummer 128]  128
Berg, Hendrik van den (*?-03-1765, †07-02-1830) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,VII
Berg, Johannes van den [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,VII
Berghege, Coenrades Stephanus (*16-05-1849, †05-03-1916) [Getuige bij overlijdensaangifte van 6]  6
Berghem, Hendrik van (*?-12-1720) [Schoonzoon van 476 en 477]  476,VIII
Berthout, Sophia (†06-05-1329) [Partner van 490496]  490496
Betmar, Albertus (†24-03-1754) [Partner van 199]  199
Beyer, Elizabeth de (†24-09-1641) [Nummer 6337]  6337
Beyer, Gerhard de (*±1446, †±1501) [Nummer 50696]  50696
Beyer, Johan de (*±1349, †±1410) [Nummer 202784]  202784
Beyer, Johan de (*±1378, †±1448) [Nummer 101392]  101392
Beyer, Justinus de (*±1499, †15-10-1558) [Nummer 25348]  25348
Beyer, Reynier de (*±1525, †1593) [Nummer 12674]  12674
Biemond, Maria van [Getuige bij doop van partner van dochter van 58 en 59]  58,V
Biemont, Catharina van (*±1763, †16-01-1836) [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,V; 58,V
Bleumink, Hendrik Gerrits (*±1782, †22-02-1831) [Schoonzoon van 38 en 39]  39; 38,VII
Bleumink, Johanna (Janna) (†<1805) [Schoonmoeder van dochter van 38 en 39]  38,VII
Bloemenkolk, Evert (*?-04-1754, †14-08-1783) [Schoonvader van dochter van 46 en 47]  46,I
Bloemenkolk, Evert Jan (*28-07-1783, †28-03-1856) [Schoonzoon van 46 en 47]  46,I
Bloemenkolk, Willemke [Getuige bij doop van partner van dochter van 46 en 47]  46,I
Blom, Gerberdina (ook Dina) (†09-02-1807) [Schoondochter van 238 en 239]  238,VII
Bock, Jenneke Jacobse (*±1600) [Nummer 1617]  1617
Bogerd, Peterke van den (*12-08-1812, †27-06-1844)  24,II
Bönniken, Johanna Josiena (*10-07-1823) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,I
Bontekoe, Geertijn (*18-01-1789, †08-05-1884) [Schoondochter van 38 en 39]  38,IV
Bontekoe, Tonnis Geerts [Schoonvader van zoon van 38 en 39]  38,IV
Boomkamp, Karel (*14-12-1832, †17-02-1906) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  4
Boon, Gerrit Jan ( ook Garrit Jan) (*20-02-1813, †19-05-1888) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,V
Bopp, Aaltjen Roelofs [Nummer 401]  401
Born, Rut van den (*29-01-1883, †05-06-1940) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  2
Bosch, Harmen Gerrit(s) (*15-09-1791, †23-09-1857) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,IV
Boskaljon, Dirkje (*15-03-1846, †18-11-1889) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,VII
Botterop, Gerrit (*±1809) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,VIII
Boudewijn, Agnieta (*?-08-1770) [Dochter van 112 en 113]  112,IV
Boudewijn, Anna Cornelia Hendrica (*16-10-1837, †08-06-1899) [Dochter van 28 en 29]  28,XII
Boudewijn, Ariaan Everts (*?-01-1764) [Kind van 112 en 113]  112,I
Boudewijn, Ariaantje (*±?-09-1741) [Dochter van 224 en 225]  224,III
Boudewijn, Christina (*17-08-1833, †06-10-1851) [Dochter van 28 en 29]  28,X
Boudewijn, Christina (*06-06-1868, †30-04-1940) [Dochter van 14 en 15]  14,VII
Boudewijn, Cornelia (*±?-11-1738) [Dochter van 224 en 225]  224,II
Boudewijn, Cornelia Everts (*?-01-1766) [Dochter van 112 en 113]  112,II
Boudewijn, Cornelis (*14-01-1829, †24-02-1890) [Zoon van 28 en 29]  28,VIII
Boudewijn, Cornelis Everts (*?-05-1778) [Zoon van 112 en 113]  112,VII
Boudewijn, Derkje Everts (*?-03-1773, †?-10-1811) [Dochter van 112 en 113]  112,V
Boudewijn, Elizabeth (*24-08-1853, †06-09-1935) [Dochter van 14 en 15]  14,III
Boudewijn, Everdina (*19-05-1856, †13-12-1920) [Dochter van 14 en 15]  14,IV
Boudewijn, Evert (*31-08-1737, †11-04-1828) [Nummer 112]  112; 112,I; 112,II; 112,IV; 112,V; 112,VI; 112,VII
Boudewijn, Evert (*04-06-1793, †19-07-1871) [Nummer 28]  28; 28,I; 28,III; 28,IV; 28,V; 28,VI; 28,VII; 28,VIII; 28,IX; 28,X; 28,XI; 28,XII
Boudewijn, Evert (*21-05-1849, †18-07-1849) [Zoon van 14 en 15]  14,I
Boudewijn, Evert Marinus (*28-05-1831, †05-05-1906) [Zoon van 28 en 29]  28,IX
Boudewijn, Hendrik (*01-10-1797, †09-01-1882) [Zoon van 56 en 57]  56,III
Boudewijn, Jacob (*18-09-1815, †25-10-1824) [Zoon van 28 en 29]  28,I
Boudewijn, Jacob (*25-10-1826, †28-07-1866) [Zoon van 28 en 29]  28,VII
Boudewijn, Jacob Evertse (*?-03-1768, †07-12-1847) [Nummer 56]  56; 56,II; 56,III
Boudewijn, Jan (*06-01-1821, †12-10-1896) [Zoon van 28 en 29]  28,IV
Boudewijn, Jenneke (*07-07-1822, †10-07-1906) [Dochter van 28 en 29]  28,V
Boudewijn, Johanna Everts (*?-04-1775) [Dochter van 112 en 113]  112,VI
Boudewijn, Maria (*29-09-1850, †22-02-1919) [Nummer 7]  7
Boudewijn, Peter (Pieter) (*13-02-1817, †08-06-1884) [Nummer 14]  14; 14,I; 14,III; 14,IV; 14,V; 14,VI; 14,VII
Boudewijn, Roelofke (*23-12-1859, †13-11-1886) [Dochter van 14 en 15]  14,V
Boudewijn, Stijnis (ook Stijnus) (*30-09-1824, †15-12-1897) [Zoon van 28 en 29]  28,VI
Boudewijn, Willem (*24-06-1835, †25-10-1918) [Zoon van 28 en 29]  28,XI
Boudewijn, Willem Marinus (*15-08-1863, †02-04-1924) [Zoon van 14 en 15]  2; 14,VI
Boudewijn, Willeminus (*01-11-1818) [Zoon van 28 en 29]  28,III
Bouhof, Dirk (*±1792, †18-01-1853) [Schoonvader van zoon van 46 en 47]  46,IV
Bouhof, Gerritje (*15-05-1830, †06-04-1887) [Schoondochter van 46 en 47]  46,IV
Boulogne, Mathilde van (*1161, †1210) [Nummer 7847939]  7847939
Bouwens, Dirck [Nummer 6338]  6338
Bouwens, Wilhelmina (†11-01-1668) [Nummer 3169]  3169
Boven, Leonardus Gerardus Henricus Wilhelmus (Leo) van  1,III
Bovendorp, Derk (*?-09-1793, †29-12-1872) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 8 en 9]  8
Bovendorp, Evert Jan (*?-02-1788, †25-03-1845) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 8 en 9]  8,II
Bovendorp, Reinder (*19-02-1832, †23-01-1870) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,II
Braak, Evert van de (*27-06-1813) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 16 en 17]  16,II
Braakhekke, Janna (*18-02-1806, †21-08-1869) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,IV
Brabant, Hendrik I van (*1160, †1235) [Nummer 7847938]  7847938
Brabant, Margaretha van (†1251) [Nummer 3923969]  3923969
Brabant, Maria van (*1325, †01-03-1398) [Partner van 245248]  245248
Brentjes, Leanara Sarina (*19-12-1834, †18-07-1866) [Schoondochter van 24 en 25]  24,X
Brentjes, Pieter (*21-11-1797) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,X
Bretagne, Belin De (*470 v. Chr.) [Nummer 4524032027167630410383362]  4524032027167630410383362; 4524032027167630410383426
Bretagne, Elidure de (*300 v. Chr.) [Nummer 70688000424494225162242]  70688000424494225162242
Bretagne, Glennis de (*270 v. Chr.) [Nummer 35344000212247112581121]  35344000212247112581121
Breukink, Herman Otto (*±1808, †17-01-1893) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 10 en 11]  10
Brienen, Dirkje (*24-11-1809) [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,XIV
Brink, Willemtje Harms [Getuige bij doop van dochter van 66 en 67]  66,VII
Brinkhuis, Geertruida (Truus) (*11-12-1917, †25-12-1991) [Partner van 1]  1
Brinkhuis, Michiel (Chiel) (*14-05-1886, †30-01-1947) [Schoonvader van 1]  1
Broek, Trijntje van den (*16-01-1863, †16-03-1946) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,IV
Broekhuijsen, Neeltje van [Schoonmoeder van dochter van 112 en 113]  112,V
Brolsma, Jan (*18-05-1828, †30-04-1873) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,IV
Brouwer, Goossen (*16-01-1827, †08-11-1910) [Schoonzoon van 8 en 9]  4; 8,II
Brouwer, Hendrikus (*27-07-1829, †04-02-1891) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,II
Brouwer, Lammert (*?-01-1795, †28-09-1860) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,II
Buijs, Petronella Maria (†?-10-1781) [Partner van 98]  98
Buisman, Cornelis Johannes (*±1807) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 32 en 33]  32,VI
Cambra (Sicambres) De Bretagne, Sicambra (*435 v. Chr.) [Nummer 2262016013583815205191681]  2262016013583815205191681; 2262016013583815205191713
Cambrai, Richilde de (*±780, †804) [Nummer 128580723731]  128580723731
Caneel, Albert Gerhard (*23-11-1918, †11-09-1999) [Schoonvader van zoon van 1]  1,V
Caneel, Siska Marijke (Siska) [Schoondochter van 1]  1,V
Castilië en Leon, Eleonora van (*1239, †25-11-1290) [Nummer 1961989]  1961989
Chenel, Elisabeth Cornelia Edzarda (*23-09-1709, †30-12-1741) [Nummer 399]  399
Chenel, Jan Lambert [Nummer 798]  798
Christiaans, Jan (*07-02-1812) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,V
Cimmeriens De Panne, Antenor II Des (*440 v. Chr., †383 v. Chr.) [Nummer 2262016013583815205191680]  2262016013583815205191680; 2262016013583815205191712
Claasen, Aaltje (*?-04-1723) [Dochter van 64 en 65]  64,I
Claassen, Claas (†<1748) [Nummer 64]  64; 64,I; 64,III; 64,IV
Claassen, Claas (*?-09-1729) [Zoon van 64 en 65]  64,III
Claassen, Fredrika Hendriks (*29-08-1775, †10-05-1778) [Dochter van 32 en 33]  32,VIII
Claassen, Gerrit (*?-10-1737) [Zoon van 64 en 65]  64,IV
Claassen, Henderik (*?-07-1727, †22-11-1807) [Nummer 32]  32; 32,II; 32,III; 32,IV; 32,V; 32,VI; 32,VII; 32,VIII
Claassen, Janna Henderiksen (*?-06-1760) [Dochter van 32 en 33]  32,II
Claessen, Beeltje (†<1677) [Partner van 958]  958
Cobussen, Wilhelmus Antonius Franciscus (*±1900) [Getuige bij overlijdensaangifte van 2]  2
Coeler, Bernardus (*±1792) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 58 en 59]  58,II
Cologne, Blesinde de (*±375, †418) [Nummer 131666661099521]  131666661099521
Cornelisse, Arij (†<1689)  1916,III
Cornelissen, Teunisje [Schoondochter van 64 en 65]  64,IV
Cosijn, Cornelia (*16-08-1815, †14-05-1892) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,III
Crap, Heeske Wouters van der (*?-09-1654) [Nummer 433]  433
Cravant, Auguste de (*±1050, †1103) [Nummer 125567114]  125567114
Cravant, Ermengarde de (*±1076, †1132) [Nummer 62783557]  62783557
Cravant, Geoffroy de (*±1025, †1091) [Nummer 251134228]  251134228
Crielaard, Jan (*±1645) [Nummer 418]  418; 858
Crielaard (ook Crillaart), Maria Janse (*±1669) [Nummer 209]  209; 429
Crom, Claes Petersz [Nummer 1730]  1730
Crom, Janneken Claes (ook Jenneke Claes) (*±1594) [Nummer 865]  865
Dalen, Hendrik Cornelis van (*30-03-1827, †06-02-1906) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,IX
Dalen, Leena van (†18-04-1808) [Schoondochter van 476 en 477]  476,IV; 476,VI
Dalen, Leendert van [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,IX
Dam, Grietje van (*?-05-1751) [Nummer 61]  61
D’Amiens, Richeut (*±802, †840) [Nummer 64290361865]  64290361865
Dampierre, Gwijde (ook Guy III) van (*±1226, †07-03-1305) [Nummer 1961986]  1961986
Dampierre, Gwijde II de (*±1155, †18-01-1216) [Nummer 7847944]  7847944
Dampierre, Margeretha van (*±1262, †1331) [Nummer 980993]  980993
Dampierre, Willem I de (*±1130, †±1160) [Nummer 15695888]  15695888
Dampierre, Willem II (Guillaume II) van (*±1196, †03-09-1231) [Nummer 3923972]  3923972
D’Arles, Hugbert (*±830, †864) [Nummer 32145180932]  32145180932
D’Arles, Theobald (*±860, †01-06-895) [Nummer 16072590466]  16072590466
D’Arles, Theutberge (*±890, †?-09-948) [Nummer 8036295233]  8036295233
D’Avallon, Henriette (*±1054) [Nummer 125567115]  125567115
D’Avallon, Lanthelme (*±1015, †1078) [Nummer 251134230]  251134230
De Bussy de Rabutin, Hester (†<1709) [Partner van 798]  798
Deenik, Christina (*11-08-1851, †16-07-1932) [Schoondochter van 12 en 13]  12,II
Deenik, Jan Matthijs (*11-08-1823, †15-07-1895) [Schoonvader van zoon van 12 en 13]  12,II
Dekker, Susanna (*08-09-1820) [Schoonmoeder van zoon van 12 en 13]  12,III
Delweg, Jan (*26-08-1827, †27-06-1901) [Getuige bij overlijdensaangifte van 9]  9
Derkz, Mechtelt (Megteld) (†10-01-1782) [Partner van 46]  46
Deventer, Aaltje van [Schoonmoeder van zoon van 50 en 51]  50,X
Diederiks, Jan (*31-05-1850, †10-04-1929) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2
Dijk, Aaltje van (*±1730) [Nummer 127]  127
Dijk, Grietje van (†<1837) [Schoondochter van 116 en 117]  116,V
Dijkman, C.L. [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 38 en 39]  38,VII
Dilligant, Grietje Geerards van (*±1696) [Nummer 447]  447
Dinslaken, Mechtild van [Nummer 3923971]  3923971
Dooijenweert, Elizabeth van (*10-02-1799) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,X
Doorn, Willemijntje (*±1765, †07-03-1845) [Nummer 57]  57
D’Ostrogothie, Argotta [Nummer 65833330549761]  65833330549761
D’Ostrogothie, Clothilde [Nummer 8229166318721]  8229166318721
Driel, Cornelis (ook Cnelis) van (*?-12-1731) [Zoon van 234 en 235]  234,II
Driel, Goossen van (*?-10-1734) [Zoon van 234 en 235]  234,IV
Driel, Goossen Peterse van (*07-09-1704, †<1744) [Nummer 234]  234; 234,II; 234,III; 234,IV; 234,V; 234,VI
Driel, Maria van (*01-02-1730, †12-02-1813) [Nummer 117]  58,VIII; 117
Driel, Neeltje Claassen van (*±1705) [Nummer 235]  235
Driel, Peter van (*?-01-1733, †1738) [Zoon van 234 en 235]  234,III
Driel, Peter van (*?-01-1738) [Zoon van 234 en 235]  234,VI
Driel, Trijntje van (*?-02-1736) [Dochter van 234 en 235]  234,V
Drongelen, Anneke Jans van (*±1690, †22-09-1750) [Nummer 213]  213
Duijts, Evert Jan (*14-05-1828, †27-02-1916) [Schoonzoon van 18 en 19]  18,VI
Duijts, Gerrit (*±1792) [Schoonvader van dochter van 18 en 19]  18,VI
Eck, Anna Cornelia van (*04-08-1799, †06-06-1885) [Schoondochter van 56 en 57]  56,II
Eck, Thonia van (*11-04-1791, †06-12-1868) [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,V
Eck, Toniske Dirx van [Getuige bij doop van zoon van 476 en 477]  476,IV
Eck van Panthaleon, Henrietta van (*?-11-1671, †?-11-1746) [Nummer 793]  793
Eek, Goossen Hendriks van [Schoonvader van zoon van 56 en 57]  56,II
Egmond, Jan Hendrik van (*07-10-1838, †09-07-1876) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,II
Eichner, Hermanus Joannes (*±1805) [Schoonvader van zoon van 10 en 11]  10,III
Eichner, Jona Ziena Gerediena (*12-05-1855) [Schoondochter van 10 en 11]  10,III
Ekkers, Catharina (*09-11-1736, †12-09-1823) [Nummer 113]  113
Ekkers, Derk (*?-07-1740) [Zoon van 226 en 227]  226,VI
Ekkers, Gerrit [Nummer 226]  226; 226,I; 226,II; 226,III; 226,IV; 226,VI
Ekkers, Hendrik (*?-05-1729, †<1732) [Zoon van 226 en 227]  226,II
Ekkers, Hendrik (*?-10-1732, †?-06-1796) [Zoon van 226 en 227]  226,IV
Ekkers, Jacob (*?-01-1726) [Zoon van 226 en 227]  226,I
Ekkers, Wendelijn (*?-04-1731) [Dochter van 226 en 227]  226,III
Elst, Dirk Lambertsz van der (*±1570, †1639) [Nummer 3232]  3232
Elst, Egon Jacobsz van der (*31-01-1686, †±1746) [Nummer 202]  202
Elst, Elisabeth van der [Nummer 6467]  6467
Elst, Hendrick Marcelissen van der (*01-05-1664) [Zoon van 808 en 809]  808,II
Elst, Jacob Marcelisz van der (*17-11-1661) [Nummer 404]  404
Elst, Jenneke Egonse van der (*23-06-1720, †30-07-1791) [Nummer 101]  101
Elst, Marcel Marcelissen van der (*±1637) [Nummer 808]  808; 808,II
Elst, Marcelis Drirksz van der (*±1600, †±1637) [Nummer 1616]  1616
Elswijck, Barbara van [Nummer 6339]  6339
Empel, Cornelia van [Schoonmoeder van zoon van 58 en 59]  58,IV
Enckhof, Marinus Hermanus (*03-11-1849) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Engbers, Garrit Jan (*17-08-1861, †28-02-1929) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van dochter van 8 en 9]  8,II
Enserinck, Daniel (*?-05-1695) [Zoon van 364 en 365]  364,IV
Enserinck, Goosen (†?-04-1722) [Nummer 364]  364; 364,I; 364,III; 364,IV
Enserinck, Jan Goosens (*?-12-1692, †11-01-1780) [Zoon van 364 en 365]  364,III
Enserinck, Joost (*?-08-1687) [Zoon van 364 en 365]  364,I
Enserinck, Lambert Goosens (*02-02-1690, †05-10-1727) [Nummer 182]  182
Enserinck, Stijne (*±1425, †>1467) [Nummer 36865]  36865
Enserink, Essele Hendriks [Schoonmoeder van dochter van 42 en 43]  42,II
Enserink, Janna Lamberts Goosens (*22-12-1720, †21-07-1785) [Nummer 91]  91
Es, Lijntje van (*09-12-1827, †13-11-1894) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,IV
Essen, Danël van (*±1802, †06-07-1870) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 8 en 9]  8
Essen, Derkje van (*±1793, †20-06-1861) [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,II; 20,VII
Esseveld, Gijsbert van [Schoonvader van dochter van 7664 en 7665]  7664,I
Esseveld, Willem van (†<1667) [Schoonzoon van 7664 en 7665]  7664,I
Esveld, Eva Jansen [Schoonmoeder van zoon van 42 en 43]  42,IV
Evers, Fenneke (ook Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) (*±1750, †18-02-1799) [Partner van 16]  16
Evers (op Wilmerink of Wilberink), Anneken Evers op Wilberink (*?-03-1754) [Dochter van 90 en 91]  90,IV
Evers (op Wilmerink of Wilberink), Harmen (*±1710, †27-12-1766) [Nummer 90]  90; 90,I; 90,II; 90,III; 90,IV; 90,V; 90,VII; 90,VIII
Evers op Wilmerink, Geertruidt (*?-01-1764) [Dochter van 90 en 91]  90,VIII
Evers op Wilmerink, Willem (*?-04-1756) [Zoon van 90 en 91]  90,V
Everts, Adriaen (*±?-09-1703) [Zoon van 448 en 449]  448,III
Everts, Aeltje (*±?-10-1692) [Dochter van 448 en 449]  448,I
Everts, Boudewijn (*±?-08-1709, †>1792) [Nummer 224]  224; 224,II; 224,III
Everts, Cornelis (*±?-07-1700) [Zoon van 448 en 449]  448,II
Everts, Hendrica (*±?-07-1705) [Dochter van 448 en 449]  448,IV
Everts, Jan (*?-12-1761) [Zoon van 90 en 91]  90,VII
Everts, Meijntje (*±?-07-1713) [Dochter van 448 en 449]  448,VI
Everts (op Wilmerink), Aeltjen (*?-12-1747) [Dochter van 90 en 91]  90,I
Evertse, Cornelis (*20-04-1796, †28-09-1873) [Zoon van 56 en 57]  56,II
Fermijn, Aaltje (*±1785) [Schoondochter van 60 en 61]  60,III
Fijter, Aart Hendrikse de (*>1635) [Zoon van 832 en 833]  832,II
Fijter, Adriana de (*28-04-1831, †18-12-1915) [Dochter van 26 en 27]  26,III
Fijter, Anna de (*11-09-1701, †14-12-1701) [Dochter van 208 en 209]  208,II
Fijter, Cornelia de (*13-12-1744, †1745) [Dochter van 104 en 105]  104,II
Fijter, Cornelis de (*27-03-1746) [Zoon van 104 en 105]  104,III
Fijter, Cornelis de (*11-05-1786, †16-02-1848) [Nummer 26]  26; 26,II; 26,III; 26,IV; 26,V
Fijter, Dirk de (*13-04-1749) [Zoon van 104 en 105]  104,IV
Fijter, Dirk de (*20-05-1823, †30-03-1824) [Zoon van 26 en 27]  26,II
Fijter, Dirk de (*03-06-1837, †21-11-1887) [Zoon van 26 en 27]  26,V
Fijter, Dirk Hendriks de (*±1635) [Nummer 416]  416; 856
Fijter, Gijsbert de (*29-08-1835, †04-02-1922) [Zoon van 26 en 27]  26,IV
Fijter, Gijsbertje de (*21-05-1724, †07-04-1785) [Nummer 107]  107
Fijter, Hendrik de [Nummer 832]  832; 832,II; 1712
Fijter, Hendrik Cornelisse de (*22-09-1743, †28-12-1786) [Nummer 52]  52
Fijter, Hendrik Dirkse de (*±1670, †28-08-1742) [Nummer 208]  208; 208,II; 208,III; 428
Fijter, Hendrika de (*08-12-1820, †23-08-1893) [Nummer 13]  13
Fijter (ook de Feijter), Arien de (*19-11-1702) [Zoon van 208 en 209]  208,III
Fijter (ook de Feijter), Cornelis de (*02-05-1706) [Nummer 104]  104; 104,II; 104,III; 104,IV
Fijter (ook de Feijter), Jan de (*28-10-1692) [Nummer 214]  214
France, Isabella de (*1292, †22-08-1858) [Nummer 980995]  980995
Francie, Ascyla de (*±354, †15-08-414) [Nummer 263333322199041]  263333322199041
Francie, Richimir (ook Richomer) de (*±350, †384) [Nummer 263333322199040]  263333322199040
Francs - Sicambres, Antenor IV Des (*±12, †69) [Nummer 8628906301818142720]  8628906301818142720
Francs - Sicambres, Bartherus Des (*±206, †272) [Nummer 16853332620738560]  16853332620738560
Francs - Sicambres, Clodimir II Des (*±125, †166) [Nummer 269653321931816960]  269653321931816960
Francs - Sicambres, Clodius Des (*38 v. Chr., †19) [Nummer 69031250414545141760]  69031250414545141760
Francs - Sicambres, Clodomir Des (*5 v. Chr., †63) [Nummer 17257812603636285440]  17257812603636285440
Francs - Sicambres, Farabert Des (*±145, †186) [Nummer 134826660965908480]  134826660965908480
Francs - Sicambres, Francus I Des (*60 v. Chr., †5) [Nummer 138062500829090283520]  138062500829090283520
Francs - Sicambres, Marcomir I Des (*22 v. Chr., †50) [Nummer 34515625207272570880]  34515625207272570880
Francs - Sicambres, Marcomir II Des (*±100, †167) [Nummer 539306643863633920]  539306643863633920
Francs - Sicambres, Ratherius Des (*±30, †90) [Nummer 4314453150909071360]  4314453150909071360
Francs - Sicambres, Sunno Huano Hunno Des (*±165, †213) [Nummer 67413330482954240]  67413330482954240
Francs De Toxandrie, Gonobaud Des (*±245) [Nummer 4213333155184640]  4213333155184640
Francs De Toxandrie, Marcomir III Des (*±223, †281) [Nummer 8426666310369280]  8426666310369280
Freriks, Hendrika (Riek) (*20-07-1924, †09-10-1984) [Schoondochter van 2 en 3]  2,III
Freriks, Jan (*05-01-1898, †13-10-1977) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,III
Freterus, Maarten (*±1760, †28-11-1811) [Partner van 49]  49
Fucken, Jan (*±1792, †08-03-1847)  18,V
Gameren, Gerrit Teunisse van (*±1700) [Schoonvader van zoon van 476 en 477]  476,V; 476,VI
Gameren, Lijsbeth van (*?-02-1726) [Schoondochter van 476 en 477]  476,V
Gameren, Maaike van (*07-11-1723, †27-12-1771) [Schoondochter van 476 en 477]  476,VI
Gameren, Willemke van (*±1775, †08-12-1842) [Schoonmoeder van zoon van 56 en 57]  56,III
Garssen, Evert Jan (*?-04-1800, †20-03-1850) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,IV; 8,V
Garssen, Lammert (*03-03-1844, †03-08-1933) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,V
Geesinck, Grietie (*±1460, †1519) [Nummer 18433]  18433
Geest, Cornelis Johannes de (*09-04-1872, †24-11-1934)  4,I
Geffen, Dirk van (*16-08-1840, †30-11-1917) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,XV
Geffen, Gerrit van (*08-05-1746, †05-10-1830) [Schoonzoon van 204 en 205]  204,II
Geffen, Jacobus van (*08-01-1709) [Schoonvader van dochter van 204 en 205]  204,II
Geffen, Jacobus Hermense van (*±1766, †24-01-1850) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,II
Geffen, Jacomijn van (*07-05-1741, †12-01-1774) [Nummer 103]  103
Geffen, Johannis van (*02-10-1814, †07-04-1901) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,II
Geffen, Ruth Wouter van (*07-05-1803, †11-02-1859) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,XV
Geleinsze, Cornelia [Schoonmoeder van dochter van 478 en 479]  478,I
Gelre, Elisabeth (Isabella) van (†1354) [Dochter van 980992 en 980993]  980992,III
Gelre, Filippa van (†23-08-1352) [Dochter van 980992 en 980993]  980992,IV
Gelre, Gerard II van (*1185, †1229) [Nummer 3923968]  3923968
Gelre, Gwijde van (†>1315) [Zoon van 980992 en 980993]  980992,I
Gelre, Margaretha van (*±1299, †07-07-1346) [Dochter van 980992 en 980993]  980992,VI
Gelre, Otto I van (*1150, †1207) [Nummer 7847936]  7847936
Gelre, Otto II van (*±1215, †10-01-1271) [Nummer 1961984]  1961984
Gelre, Philips van [Zoon van 980992 en 980993]  980992,II
Gelre, Reinoud 1 van (*±1255, †09-10-1326) [Nummer 980992]  980992; 980992,I; 980992,II; 980992,III; 980992,IV; 980992,VI
Gelre van Hattem, Reinald III van (*13-05-1332, †04-12-1371) [Nummer 245248]  245248
Gerrevink, Derk van (*31-12-1793, †31-08-1848) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 32 en 33]  32,VII
Gerrits, Anneke [Schoondochter van 1916 en 1917]  1916,III
Gerrits, Fredrik (*±1765, †12-04-1825) [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,II
Gerrits, Gerbrigh (*?-08-1680) [Dochter van 130 en 131]  130,I
Gerrits(en), Eva (*±1808, †04-11-1881) [Schoondochter van 16 en 17]  16,II
Gerritsen, Berendina (*29-02-1736, †18-04-1817) [Schoonmoeder van dochter van 72 en 73]  72,VIII
Gerritsen, Evert Jan (*26-02-1848, †30-06-1930) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,II; 8,IV
Gerritsen, Gerrit Jan (†<1805) [Schoonvader van dochter van 38 en 39]  38,VII
Gerritsen, Willemtje (*?-08-1695) [Nummer 65]  65
Gerritsz, Ceel (*05-06-1682) [Zoon van 130 en 131]  130,II
Gerritsz, Jan [Nummer 290]  290
Gerritz, Theuntjen [Getuige bij doop van dochter van 46 en 47]  46,II
Gessel, Dirk Jan van (*19-09-1821, †18-09-1917) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,V
Gessel, Hendrina (Hendrika) van (*05-02-1825, †10-05-1892) [Schoondochter van 28 en 29]  28,VI
Gessel, Johannes van (*23-04-1790, †16-01-1847) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,VI
Gessel, Klaas van (*24-02-1792, †12-11-1863) [Schoonvader van dochter van 28 en 29]  28,V
Geurts, Grichten (*±1622) [Nummer 1785]  1785
Gielen, Johannes (*04-08-1848, †20-09-1924) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  2
Gielen, Maijke Hendricks (*±1640) [Nummer 809]  809
Giessen, Goverdina van (*19-10-1824) [Schoonmoeder van zoon van 12 en 13]  12,III
Gijsberts, Geertjen [Schoonmoeder van dochter van 34 en 35]  34,I
Gijsbertsen (ook Gisbertsen), Jan (*?-03-1733) [Schoonzoon van 34 en 35]  34,I
Gijsveld, Anna (*±1784, †27-10-1851) [Schoondochter van 98 en 99]  98,II
Gijsveld, Hendrik [Schoonvader van zoon van 98 en 99]  98,II
Goedhart, Berendina Johanna (Dien) (*20-09-1912, †28-03-1994) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Goor, Jan van (*±1791, †19-11-1863) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 8 en 9]  8; 8,I
Goorman, Geertruijt Cornelis (†<1676) [Partner van 1916]  1916
Goossen, Gerritje (*08-06-1727) [Nummer 73]  73
Goossen, Gover [Nummer 146]  146
Greeff, Hilleke de (*±1612) [Nummer 805]  805
Grein, Hendrik Barten van de [Schoonvader van zoon van 116 en 117]  116,I
Grein, Lijsbeth Reiniers van de (*±?-03-1748, †30-01-1809) [Schoondochter van 116 en 117]  116,I
Groenendijk, Annemieke Marja (Annemieke) [Schoondochter van 1]  1,IV
Groeneveld, Johanna (*08-01-1823, †12-01-1852) [Schoondochter van 50 en 51]  50,X
Groeneveld, Johannes (*14-02-1796) [Schoonvader van zoon van 50 en 51]  50,X
Groot, Klaas de [Getuige bij begrafenis van dochter van 32 en 33]  32,VIII
Gruwel, Jan [Nummer 1466]  1466
Gruwel, Jenneken [Partner van 1464]  1464
Gruwell, Gartjen [Nummer 733]  733
Haaften, Maaijke van (*±1782, †14-12-1843) [Schoonmoeder van zoon van 58 en 59]  58,VII
Haar, Harmen ter (*19-10-1805, †10-11-1870) [Getuige bij geboorteaangifte van 5]  5
Haer, Jan op ’t [Nummer 378]  378
Haerle, Hendrick van [Nummer 2930]  2930
Haerlle, Essele van (*25-08-1586, †±1626) [Nummer 1465]  1465
Hafilda De Rugie, Hesilde [Nummer 269653321931816961]  269653321931816961
Hainaut, Adeltrude de (*635) [Nummer 1028645789841]  1028645789841
Hamer, Arend (*±1781, †12-01-1848) [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,II; 20,III
Hamer, Geertruij (*±1793, †03-05-1860) [Schoonmoeder van zoon van 22 en 23]  22,VII
Hamer, Gerritjen (*13-01-1811, †07-10-1849) [Schoondochter van 20 en 21]  20,II
Hamer, Jenneken (*04-08-1809, †25-02-1898) [Schoondochter van 20 en 21]  20,III
Harenberg, Garret Jan (*?-08-1762, †28-03-1820) [Schoonzoon van 42 en 43]  42,II
Harms, Janna (Johanna) (*±1787) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,VI
Harmsen, Harmen Jan (*17-08-1818, †01-01-1898) [Schoonzoon van 20 en 21]  20,I
Harmsen, Johannes (*±1775) [Schoonvader van dochter van 20 en 21]  20,I
Hartgerink, Evert Hendrik (*07-11-1834, †31-05-1871) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,IV
Hartgerink, Gerrit Willem (*13-10-1836, †25-02-1901) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,IV
Hartgerink, Reint (ook Reindert) (*09-06-1806, †04-09-1888) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,IV
Hassink, Elsken [Schoondochter van 1464 en 1465]  1464,I
Hattem, Hendrik van (*±1390) [Zoon van 122624 en 122625]  122624,I
Hattem, Jan van (*±1350) [Nummer 122624]  122624; 122624,I; 122624,II; 122624,IV
Hattem, Reinoud II van Gelre van (*±1295, †12-10-1343) [Nummer 490496]  490496
Hattem, Sijke Barten van (*22-03-1685) [Nummer 479]  479
Hattem, Sophia (Fia) van (*±1400) [Dochter van 122624 en 122625]  122624,II
Hattum, Adriana van [Dochter van 7664 en 7665]  7664,I
Hattum, Bart Geurtz van (*±1575, †<?-03-1623) [Nummer 3832]  3832; 3832,II
Hattum, Bart Jansen van (†<?-09-1712) [Nummer 958]  958
Hattum, Barthold van (*±1410) [Zoon van 122624 en 122625]  122624,IV
Hattum, Dirk van [Nummer 30656]  30656
Hattum, Dirk van (*±1611) [Zoon van 3832 en 3833]  3832,II
Hattum, Dirkje van (*30-12-1840, †07-01-1908) [Schoondochter van 28 en 29]  28,XI
Hattum, Geurt van (*1550, †<?-01-1603) [Nummer 7664]  7664; 7664,I; 7664,II
Hattum, Hendrik van (†15-12-1728) [Zoon van 1916 en 1917]  1916,II
Hattum, Jan van (*1520, †1574) [Nummer 15328]  15328
Hattum, Jan Bartsz van (*±1608, †<?-02-1683) [Nummer 1916]  1916; 1916,II; 1916,III
Hattum, Jan Geurtsz van (†>?-07-1633) [Zoon van 7664 en 7665]  7664,II
Hattum, Janna van (*27-11-1831, †16-12-1907) [Schoondochter van 28 en 29]  28,VIII
Hattum, Michiel (Giel) van (†1719) [Zoon van 1916 en 1917]  1916,III
Hattum, Peter van (*?-08-1805, †11-02-1881) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,VIII; 28,XI
Hattum, Roelof van (*±1410, †<1491) [Nummer 61312]  61312
Havelink, Joost op ’t [Nummer 728]  728
Haven, Aaltje (*15-04-1923) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,V
Hegensteijn, Aeltjen [Getuige bij doop van 19]  19; 38,VII
Heijden, Evert van der (*±1755, †28-09-1819) [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,X
Heijden, Evert van der (*12-07-1797, †20-11-1874) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,X
Heijden, Hillegonda van der (*±1779, †02-05-1851) [Schoondochter van 116 en 117]  116,III
Heijmeriks, Jantje [Getuige bij doop van dochter van 66 en 67]  66,VII
Helling, Jacomina (*±1798) [Schoonmoeder van dochter van 18 en 19]  18,VI
Hemert, Adriana van [Schoondochter van 60 en 61]  60,I
Hendriks, Berendina (*±1755) [Nummer 37]  37
Hendriks, Herman (*26-04-1838, †26-03-1876) [Schoonvader van zoon van 10 en 11]  10,IV
Hendriks, Hermanna Aleida (*22-06-1867, †09-11-1934) [Schoondochter van 10 en 11]  10,IV
Hendriks, Willemke (†<1688) [Partner van 956]  956
Hendriks, Willempje [Dochter van 34 en 35]  34,I
Hendriksen, Adriaen (*?-12-1659) [Zoon van 898 en 899]  898,II
Hendriksen, Cornelis (*?-03-1667) [Zoon van 898 en 899]  898,V
Hendriksen, Jan (*?-03-1663) [Zoon van 898 en 899]  898,III
Hendriksen, Meijntje (*±1668) [Nummer 449]  449
Hendriksen, Rudolf (*?-04-1665) [Zoon van 898 en 899]  898,IV
Hendriksen, Rutger [Schoonzoon van 64 en 65]  64,I
Hendriksen, Tonis (*?-08-1658) [Zoon van 898 en 899]  898,I
Hendrix op Laer, Teunissken (†<?-12-1682) [Partner van 364]  364
Henrix, Evert (†>1720) [Nummer 448]  448; 448,I; 448,II; 448,III; 448,IV; 448,VI
Herberts, Marijken (*±1594, †<1636) [Schoondochter van 15264 en 15265]  15264,II
Hermense, Maritje (*±1610) [Nummer 861]  861; 1697
Hermsen, Zweer (*?-01-1745) [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,II
Herpen, Anneke Walravense van (*24-04-1698) [Schoonmoeder van zoon van 476 en 477]  476,V; 476,VI
Hesselinck, Jan [Nummer 734]  734
Hesselinck, Jenneken (†±1695) [Nummer 367]  367
Hesselink, Hendrik (*10-08-1831, †21-07-1903) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,V
Heusden, Dirk van (†24-10-1795) [Schoonzoon van 238 en 239]  238,VIII
Heuterman (levenloos *19-03-1835) [Dochter van 22 en 23]  22,VIII
Heuterman, Gerrit Jan (*?-12-1751) [Nummer 44]  44; 44,II
Heuterman, Gerrit Jan (*19-01-1820, †24-05-1823) [Zoon van 22 en 23]  22,I
Heuterman, Gerrit Jan (*05-12-1823, †04-03-1825) [Zoon van 22 en 23]  22,III
Heuterman, Gerritje (*20-03-1828, †07-09-1829) [Dochter van 22 en 23]  22,V
Heuterman, Gerritje (*30-07-1830, †13-12-1833) [Dochter van 22 en 23]  22,VI
Heuterman, Harmanus (*?-04-1749) [Zoon van 88 en 89]  88,IV
Heuterman, Harmen (*08-03-1795) [Zoon van 44 en 45]  44,II
Heuterman, Hendrik (*11-04-1832, †11-01-1898) [Zoon van 22 en 23]  10,VI; 22,VII
Heuterman, Hendrik Jan (*20-01-1793, †15-09-1861) [Nummer 22]  22; 22,I; 22,III; 22,IV; 22,V; 22,VI; 22,VII; 22,VIII
Heuterman, Hendrika (*06-06-1825, †13-01-1893) [Dochter van 22 en 23]  22,IV
Heuterman, Jan (*?-05-1740, †20-05-1812) [Zoon van 88 en 89]  88,I
Heuterman, Johanna (Janna) (*17-11-1821, †13-03-1889) [Nummer 11]  11; 46,IV
Heuterman, Johanna (*09-03-1860, †02-12-1925) [Schoondochter van 10 en 11]  10,VI
Heuterman (Henterman) (levenloos *10-02-1757) [Kind van 88 en 89]  88,VI
Heuterman (Henterman), Harmen (*?-05-1743) [Zoon van 88 en 89]  88,II
Heuterman (Henterman), Jan Hendriksen [Nummer 88]  88; 88,I; 88,II; 88,III; 88,IV; 88,VI
Heuterman (Henterman), Willem (Jansen) (*?-09-1747) [Zoon van 88 en 89]  88,III
Heuvel, Bastiaan van den [Schoonvader van zoon van 26 en 27]  26,IV
Heuvel, Elisabeth van den (*02-02-1840, †02-03-1907) [Schoondochter van 26 en 27]  26,IV
Heuvel, Klaas Hendriks van den (†>1722)  1918,II
Hietbrink, Waander (*?-09-1794, †14-12-1855) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 20 en 21]  20,V
Hildrik Des Francs - Sicambres, Childeric I (*±185, †253) [Nummer 33706665241477120]  33706665241477120
Hilverink, Trijntje Derksen (*±1656) [Nummer 383]  383
Hissinks, Christina (Stijntjen) [Nummer 93]  93
Hoegen (ook Hendriks), Rijkje (Rikje) (*±1774, †16-01-1828) [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,II
Hofenk, Gerrit (*12-02-1857, †19-02-1921) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 8 en 9]  8,II
Hoffelman, Garret (*±1789, †16-02-1848) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 20 en 21]  20,V
Hogenkamp, Johannes (*±1804) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 10 en 11]  10
Holl, Grietje Jans (†<1649) [Nummer 1917]  1917
Holland, Margaretha van (†>1203) [Nummer 7847941]  7847941
Horst, Hendrika van der (†<1846) [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,IX
Horsting, Elbertus (*02-05-1787, †29-05-1844)  58,VII
Hotte, Jan Lowiesz de [Schoonvader van zoon van 1916 en 1917]  1916,III
Hotte, Jenneke Jans de (†<1689) [Schoondochter van 1916 en 1917]  1916,III
Hueting, Willem (*20-02-1836, †24-03-1926) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,IV
Huigen, Jan (*14-03-1819, †17-11-1882) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 16 en 17]  16,II
Huijer, Felix de (*?-10-1606, †±1652) [Nummer 1570]  1570
Huijer, Helena Felixdr de (*?-05-1646, †16-12-1730) [Nummer 785]  785
Huygens, Christine (†04-12-1606) [Nummer 12673]  12673
Inconnue, N [Nummer 1078613287727267841]  1078613287727267841
Jaarsveld, Elizabeth (Lijsbet) (*02-08-1766, †12-10-1845) [Schoonmoeder van zoon van 50 en 51]  50,III; 50,V
Jacobs, Aertjen (†<1786)  34,I
Jacobs, Jacoba [Partner van 224]  224
Jacobs, Mecheltje [Nummer 147]  147
Jacobs, Nieske [Nummer 227]  227
Jans, Baetgen [Partner van 1916]  1916
Jans, Lijsken (*±1603) [Schoondochter van 15264 en 15265]  15264,IV
Jans, Luijtjen Jurrijens (*?-01-1736) [Dochter van 66 en 67]  66,VI
Jans, Mericken (†<1660) [Nummer 1919]  1919
Jans(s)en, Janna Willems (*04-05-1783, †08-10-1822) [Partner van 16]  16
Jansdr, Grietjen [Nummer 291]  291
Janse, Geurtje (*±1700) [Nummer 145]  145
Jansen, Aeltjen Willemsz [Partner van 88]  88
Jansen, Cornelis [Schoonvader van zoon van 64 en 65]  64,IV
Jansen, Derk Jurriens (*?-10-1719) [Zoon van 66 en 67]  66,III
Jansen, Gerhardina (Gardina) (*03-01-1782, †09-07-1838) [Nummer 21]  21
Jansen, Gijsbert [Schoonvader van dochter van 34 en 35]  34,I
Jansen, Harmina Willemsz (†<1754) [Nummer 89]  89
Jansen, Hermina (*30-10-1826, †21-03-1851) [Schoondochter van 20 en 21]  20,VII
Jansen, Huibertien Jurriens (*?-12-1715) [Dochter van 66 en 67]  66,I
Jansen, Jan(nes) (*±1775, †22-06-1846) [Zoon van 42 en 43]  42,IV
Jansen, Jenneken [Nummer 189]  189
Jansen, Johannes (*±1798, †03-08-1875) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,II
Jansen, Jurrien (Jurjen Jurgens) (†06-01-1758) [Nummer 66]  66; 66,I; 66,II; 66,III; 66,IV; 66,V; 66,VI; 66,VII
Jansen, Lucas Jurriens (*?-08-1717) [Zoon van 66 en 67]  66,II
Jansen, Theodorus (*17-09-1803, †12-03-1867) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 20 en 21]  20,V
Jansen, Willem Aalbert [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,VII
Jansen (ook Schurinck), Gerrit Jan [Nummer 42]  42; 42,I; 42,II; 42,III; 42,IV
Janssen, Ariaantje (†<1748) [Nummer 225]  225
Janssen, Geertruij [Schoonmoeder van dochter van 46 en 47]  46,I
Janssen, Gisbert [Partner van 65]  32; 65; 64,IV
Janssen, Grietje (*1498) [Nummer 9219]  9219
Janssen, Hendrika [Nummer 35]  35
Joigny, Elisabeth de (*±1110, †1182) [Nummer 31391779]  31391779
Jong, Aaltje Meertens de (*01-11-1705) [Nummer 251]  251
Jong(h), Maria Wilhelmina de (*25-05-1800, †29-01-1889) [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,II
Jongh, Elizabeth de (*±1765, †18-07-1801) [Schoondochter van 238 en 239]  238,V
Joostinc, Jan (†±1697) [Nummer 366]  366
Jordens, Jorreke (*±1592, †1634) [Nummer 1609]  1609
Jorritsma, Yeb (*22-09-1859) [Getuige bij geboorteaangifte van 3]  3
Jostincks, Marrie (*07-05-1643) [Dochter van 732 en 733]  732,II
Jung, Peter (*02-05-1841, †26-08-1897) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2
Jurriens, Berendina (Dina) (*?-01-1743, †02-10-1815) [Nummer 33]  33; 32,VI
Jurriens, Grietje (Jansen) (*?-04-1739) [Dochter van 66 en 67]  66,VII
Jurriens, Hendrik (Jansen) (*?-02-1730) [Zoon van 66 en 67]  66,V
Jurriens, Jan (Jansen) (*?-08-1727) [Zoon van 66 en 67]  66,IV
Jurriens, Woutertje [Schoonmoeder van dochter van 64 en 65]  64,I
Kaasjager, Arend Elzar [Schoonvader van zoon van 30 en 31]  30,IV
Kaasjager, Wilhelmina Catharina (*09-05-1836) [Schoondochter van 30 en 31]  30,IV
Kaatman, Jan Willem (*±1760, †17-11-1815) [Schoonzoon van 72 en 73]  72,VIII
Kampsteeg, Mechteld [Schoonmoeder van dochter van 204 en 205]  204,II
Kardol, Bastiaan (*26-01-1829, †30-06-1912) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,II
Kardol, Johannes (*01-09-1801, †24-11-1880) [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,II
Karssen, Zeger (*15-12-1861, †10-02-1919) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Kassenberch, Lammert [Schoonzoon van 732 en 733]  732,II
Keijzer, Anthonia de (*13-05-1848, †18-12-1911) [Schoondochter van 12 en 13]  12,III
Keijzer, Anthonus de (*±1822) [Schoonvader van zoon van 12 en 13]  12,III
Kelholt, Gerrritje (*?-12-1742) [Schoondochter van 88 en 89]  88,I
Kelholt (Kelhoudt), Hendrik [Schoonvader van zoon van 88 en 89]  88,I
Kersten, Hendrika [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,V
Kersten, Janna (*01-06-1799, †10-12-1879) [Schoondochter van 18 en 19]  18,V
Ketel, Gijsbert (*30-11-1783, †05-01-1865) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 16 en 17]  16,II
Keyminck, Henrick (*±1460) [Nummer 18434]  18434
Keyminck, Styne (*±1485, †1550) [Nummer 9217]  9217
Kivit, Judith Meeuwsen (*±1642, †16-10-1700) [Nummer 407]  407
Kivit, Maaike [Schoonmoeder van zoon van 30 en 31]  30,III
Kl(e)ijn, Maria de (*?-06-1801, †22-08-1867) [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,IX
Klaassen, Aaltje Hendriks (*?-11-1765) [Dochter van 32 en 33]  32,IV
Klaassen, Hendrica Hendriks (*?-09-1768) [Dochter van 32 en 33]  32,V
Klaassen, Willem Hendriks (*?-05-1763) [Zoon van 32 en 33]  32,III
Klanderman, Hendrik Willem (*16-05-1812, †04-02-1872) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 18 en 19]  8,IV; 8,V
Klarenbeek, Jannetje (*06-03-1842, †14-07-1876)  26,III
Klasse, Arien (†1688) [Partner van 957]  957
Kleef, Diederik IX van [Schoonzoon van 980992 en 980993]  980992,VI
Kleef, Diederik V van (*1160, †1198) [Nummer 7847940]  7847940
Kleef, Diederik VI van (*1185, †1260) [Nummer 3923970]  3923970
Kleef, Margaretha van (†1251) [Nummer 1961985]  1961985
Kleijn, Johannes Joseph de (*04-10-1805, †12-01-1870)  58,VII
Kloe, Hardenberg du (*08-03-1705, †28-12-1761) [Schoonzoon van 212 en 213]  212,IV
Knelis (ook Kornelissen), Geurtje (†<1773)  34,I
Knol, Aaltjen (*08-09-1840, †08-01-1899) [Schoonmoeder van zoon van 10 en 11]  10,IV
Koblens, Clara (*±1722) [Nummer 221]  221
Koedam, Cornelis (*28-01-1776, †06-02-1831) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,IV
Koedam, Teuntje (*23-01-1815, †18-01-1892) [Schoondochter van 28 en 29]  28,IV
Koenders, Reindjen [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,I
Koenen, Willem (*±1784, †08-12-1824) [Schoonvader van dochter van 28 en 29]  28,XII
Koenen, Willem (*±1825, †02-03-1883) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,XII
Koens, Arnoldus (*±1796) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 32 en 33]  32,VII
Kolk, Daniel Hendriks van der (*±1803, †03-07-1877) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 8 en 9]  8
Kolkhuis, Johanna (*±1799) [Schoonmoeder van zoon van 46 en 47]  46,IV
Koning, Manus (*19-09-1831, †25-12-1907) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  4; 46,IV
Kool, Geestewij [Schoonmoeder van dochter van 98 en 99]  98,IV
Kool, Jasper Maartens (*13-10-1695, †02-02-1748) [Nummer 250]  250
Kool, Lijsbeth Jaspers (*22-07-1725) [Nummer 125]  125
Kooten, Hendrikus van (*±1835) [Getuige bij geboorteaangifte van 6]  6
Korterinck, Jacob (*08-09-1611, †?-02-1692) [Nummer 732]  732; 732,II
Korterinck, Jan (*18-10-1609) [Zoon van 1464 en 1465]  1464,I
Korterinck, Jenneken [Nummer 735]  735
Korterinck, Roelof [Nummer 1464]  1464; 1464,I
Kraaij, Cornelis (*11-11-1814, †07-04-1861) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,III
Kraaij, Jan (*25-12-1850, †12-07-1908) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,III
Kramer, Maria (*14-12-1749, †±08-01-1769) [Partner van 118]  118
Kreuger, Hendrik [Schoonvader van zoon van 10 en 11]  10,II
Kreuger, Wilhelmina Maria Cornelia (*31-10-1852, †06-10-1931) [Schoondochter van 10 en 11]  10,II
Kriegers, Everdina Roelofs (*±1675, †25-11-1752) [Nummer 289]  289
Kruf, Refermus (Rufer) (*08-03-1784, †08-12-1833) [Partner van 19]  19
Kruiff, Geertruij de (*29-10-1785, †01-08-1870) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,IV
Kuber, Frans (*±1782) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 58 en 59]  58,II
Lammers, Willemina [Getuige bij doop van 18]  18
Lammersen op Langenberg, Mechtelt [Nummer 365]  365
Landen, Amalaberge de [Nummer 4114583159361]  4114583159361
Lathem, Maria van (*±1351, †±1415) [Nummer 202785]  202785
Lebbinck, Hendrick (*1524, †1560) [Schoonvader van zoon van 4608 en 4609]  4608,I
Lebbinck, Hermana Hendriksdr [Nummer 2305]  2305
Lebbinck, Stijne Hendricksdr (*1555, †13-03-1581) [Schoondochter van 4608 en 4609]  4608,I
leenderts, Grietje (*±1655) [Nummer 499]  499
Leeuwen, Aaltje Geurts van (*16-03-1777) [Nummer 63]  63
Leeuwen, Geurt van (*26-03-1724) [Nummer 126]  126
Leeuwen, Gijsbert Everts van (*±1655) [Nummer 504]  504
Leeuwen, Joost Gijsbertsen van (*±1694) [Nummer 252]  252
Lentin(c)k, Hendrika (*±1792, †25-02-1839) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,II
Lentink, Berend Harmen (*10-07-1836, †13-05-1870) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,II
Leusveld, Antonie (*26-04-1828, †01-03-1867) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,IV
Ligt, Daniel (*21-05-1769, †07-06-1808) [Schoonzoon van 32 en 33]  33; 32,VI
Ligt, Hartger Daniels (†10-08-1779) [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,VI
Limburg, Irmgard van (†1283) [Partner van 980992]  980992
Loo, Hendrika van (*±1772, †17-03-1850) [Schoondochter van 46 en 47]  46,III; 46,IV; 46,IV
Loo, Jan van (†?-09-1783) [Schoonvader van zoon van 46 en 47]  46,IV
Lorraine, Berthe de (*±866, †08-03-925) [Nummer 16072590467]  16072590467
Lotte, Jan Willem Hendrik (Jan) [Schoonzoon van 1]  1,II
Lubberts(en) (van Esveld), Evertje [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,II
Lucas(sen), Johanna Hendriks (†18-09-1782) [Nummer 67]  67
Lucassen, Johanna (†1782) [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 32 en 33]  32
Luxemburg, Isabella van [Nummer 1961987]  1961987
Maanen, Teunisje Herms van [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,VI
Malsen, Dirkje van (*20-10-1799) [Schoondochter van 50 en 51]  50,V
Malsen, Elizabeth (Lijsbeth) van (*22-10-1787, †20-10-1872) [Schoondochter van 50 en 51]  50,III
Malsen, Joost van (*04-06-1756, †20-12-1808) [Schoonvader van zoon van 50 en 51]  50,III; 50,V
Malsen, Marcelis van [Nummer 6466]  6466
Malsen, Oetge van (*±1570, †1650) [Nummer 3233]  3233
Mameren, Christina van (*?-04-1766, †<03-04-1806) [Dochter van 116 en 117]  116,IV
Mameren, Cornelis van (*13-03-1779, †23-02-1840) [Zoon van 116 en 117]  116,VIII
Mameren, Cornelis van (*27-08-1800, †21-11-1831) [Zoon van 58 en 59]  58,VII
Mameren, Gerardus van (*22-05-1794, †12-12-1873) [Zoon van 58 en 59]  58,IV
Mameren, Gerrit van (*?-12-1768, †16-08-1837) [Zoon van 116 en 117]  116,V
Mameren, Isaak van (*±1772, †29-09-1831) [Zoon van 116 en 117]  116,VI
Mameren, Jan van (*?-12-1759, †15-01-1831) [Zoon van 116 en 117]  116,I
Mameren, Jan van (*19-08-1802, †07-09-1833) [Zoon van 58 en 59]  58,VIII; 117
Mameren, Jenneke van (*09-11-1805, †28-06-1842) [Dochter van 58 en 59]  58,IX
Mameren, Maria van (*23-01-1793, †02-12-1862) [Nummer 29]  29
Mameren, P(i)eter van (*?-12-1761, †20-03-1819) [Nummer 58]  58; 58,I; 58,I; 58,II; 58,IV; 58,V; 58,VI; 58,VII; 58,VIII; 58,IX; 58,X
Mameren, Peter van (*22-11-1798) [Zoon van 58 en 59]  58,VI
Mameren, Seger van (*06-11-1773, †30-10-1837) [Zoon van 116 en 117]  116,VII
Mameren, Seijke (Sijke) van (*22-07-1791, †28-03-1862) [Dochter van 58 en 59]  58,II
Mameren, Stijntje van (*29-05-1796, †10-04-1866) [Dochter van 58 en 59]  58,V
Mameren, Teuntje van (*11-02-1808, †06-02-1899) [Dochter van 58 en 59]  58,X
Mameren, Willem van (*?-10-1730, †<1802) [Nummer 116]  116; 116,I; 116,III; 116,IV; 116,V; 116,VI; 116,VII; 116,VIII
Mameren, Willem van (*±1763, †19-08-1841) [Zoon van 116 en 117]  116,III
Mameren, Willem Petersz van (*21-03-1790) [Zoon van 58 en 59]  58; 58,I
Manen, Gertjen van [Getuige bij doop van zoon van 226 en 227]  226,II
Maren, Hendriena (ook Hendrientje) van (*±1769, †17-06-1838) [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,II
Maren, Jan van (*?-01-1742, †13-04-1810) [Partner van 119]  119
Maren, Jan Andries van (*±1772, †21-02-1814) [Schoonvader van zoon van 56 en 57]  56,III
Maren, Lena van (*09-07-1801, †18-08-1882) [Schoondochter van 56 en 57]  56,III
Maseijck, Margaretha (Grietje) (*±1710, †>04-04-1773) [Nummer 121]  121
Matser, Antjen (*29-10-1830, †03-10-1861) [Schoondochter van 22 en 23]  10,VI; 22,VII
Matser, Jan (*21-03-1793, †07-03-1868) [Schoonvader van zoon van 22 en 23]  22,VII
Maurik, Aaltje van (*09-08-1824, †06-03-1902) [Dochter van 30 en 31]  30,II
Maurik, Gerrit van (*14-03-1831, †11-04-1831) [Zoon van 30 en 31]  30,V
Maurik, Jasper van (*24-08-1828, †16-04-1909) [Zoon van 30 en 31]  30,IV
Maurik, Johannes van (*±1739, †16-09-1808) [Zoon van 120 en 121]  120,III
Meenen, Hermen van (*?-10-1729, †05-05-1806) [Schoonvader van dochter van 116 en 117]  116,IV
Meenen, Willem van (*?-11-1763) [Schoonzoon van 116 en 117]  116,IV
Mehr, Nn van der [Nummer 61313]  61313
Meijer, Anna (Ans) [Schoondochter van 1]  1,V
Meijer, Jacob (*16-12-1742) [Nummer 110]  110
Meijer, Johanna (*13-12-1767) [Nummer 55]  55
Meijer, Johannes (*±1718) [Nummer 220]  220
Meijers, Frans (*±1594, †<1625) [Partner van 865]  865
Mensink, Klaas Lambertus (Klaas) [Schoonzoon van 1]  1,I
Mensink, Wiechert [Schoonvader van dochter van 1]  1,I
Merogaise des Bructeres Des Francs De Toxandrie, Ragaise de (*±270, †307) [Nummer 2106666577592320]  2106666577592320
Meulenbroek, Albert (*±1783) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 58 en 59]  58,II
Meurs, Johannes van (*14-09-1836, †12-10-1919) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Meurs, Maria Catharina (*19-03-1907, †23-04-1996) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Michiels, Jenneke [Nummer 3833]  3833
Morel, Barbera [Schoonmoeder van dochter van 26 en 27]  26,III
Moselle, Adalbert de (†491) [Nummer 65833330549760]  65833330549760
Mourik, Dirk Gosen van (*25-12-1777) [Zoon van 60 en 61]  60,II
Mourik, Elizabeth van (*12-09-1837, †10-05-1841) [Dochter van 30 en 31]  30,VIII
Mourik, Elizabeth van (*17-12-1841) [Dochter van 30 en 31]  30,IX
Mourik, Gerdina van (*08-04-1832) [Dochter van 30 en 31]  30,VI
Mourik, Gerrit van (*±1787, †17-11-1853) [Zoon van 60 en 61]  60,IV
Mourik, Grietje van (*13-06-1823, †10-01-1890) [Nummer 15]  15
Mourik, Loth van (*±1737, †07-01-1765) [Zoon van 120 en 121]  120,II
Mourik, Loth van (*10-07-1785, †11-02-1846) [Zoon van 60 en 61]  60,III
Mourik, Roeland van (*±1733) [Nummer 60]  60; 60,I; 60,II; 60,III; 60,IV
Mourik, Teunis van (*27-03-1774, †25-01-1836) [Zoon van 60 en 61]  60,I
Mourik, Teunis Roelofs van (*±1680, †07-03-1753) [Nummer 120]  120; 120,II; 120,III
Mourik (Maurik), Roeland van (*30-10-1825, †06-06-1895) [Zoon van 30 en 31]  30,III
Mourik (Maurik), Roelof (Roeland) van (*31-07-1791, †02-01-1870) [Nummer 30]  30; 30,II; 30,III; 30,IV; 30,V; 30,VI; 30,VII; 30,VIII; 30,IX
Mourik (Maurik), Willem van (*22-12-1834, †28-03-1913) [Zoon van 30 en 31]  30,VII
Muijden, Alberdina van der [Schoonmoeder van zoon van 56 en 57]  56,II
Mullikuijsen, Pieternel [Nummer 237]  237
Munster, Gerarda van (*22-02-1857, †08-04-1898)  8,V
Nagelvoort, Willem (†<1814) [Partner van 21]  21
Nagtegaal, Mattheus de (*07-02-1817, †14-02-1886) [Schoonzoon van 22 en 23]  22,IV
Narbonne, Itier de (*±985, †1015) [Nummer 502268448]  502268448
Nengerman, Gerritje (*10-08-1830, †26-10-1913)  18,VI
Niekamp, Aaltje (*24-10-1830, †04-04-1891) [Schoondochter van 22 en 23]  22,VII
Niekerk, Aartje van (*21-02-1799, †28-04-1883) [Schoondochter van 58 en 59]  58,IV
Niekerk, Jan van [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,IV
Nieuwland, Arend (*±1804, †03-07-1876) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,III
Nijkamp, Jan Lambert (*±1800, †11-06-1863) [Schoonvader van zoon van 22 en 23]  22,VII
Nn, Anna [Schoonmoeder van zoon van 476 en 477]  476,XI
Nn, Ariaantje Rutten (*±1635, †±1690) [Nummer 417]  417; 857
Nn, Beelken (*±1564) [Nummer 3217]  3217
Nn, Dinghen Hendrix [Nummer 435]  435
Nn, Dirkje Jans Arndtsdr [Nummer 30657]  30657
Nn, Elisabeth [Nummer 15329]  15329
Nn, Hermke Joosten (*17-02-1661) [Nummer 505]  505
Nn, Jannigje Dircksdr [Nummer 3969]  3969
Nn, Jenneke Geerits (*±1605) [Nummer 835]  835; 1715
Nn, Jenneken [Nummer 1467]  1467
Nn, Maria (*±1460) [Nummer 18435]  18435
Nn, Mariken Cornelisdr (*±1660) [Schoondochter van 1918 en 1919]  1918,II
Nn, Mechtelken Hendricks (*1615) [Schoondochter van 7632 en 7633]  7632,II
Nn, Metje Fredericks (*±1664) [Nummer 497]  497
Nn, Neeltje Abrahamse [Schoondochter van 832 en 833]  832,II
Nn, Neeltje Teunisse (*±1670) [Partner van 892]  892
Nn, Nn [Schoonzoon van 224 en 225]  224,III
Nn, Nn [Nummer 953]  953
Nn, Nn [Nummer 955]  955
Nn, Nn [Nummer 1153]  1153
Nn, Nn [Nummer 577]  577
Nn, Nn [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,V
Nn, Nn [Schoonvader van zoon van 26 en 27]  26,V
Nn, Nn [Schoonmoeder van zoon van 860 en 861]  860,III
Nn, Nn [Nummer 129]  129
Nn, Nn [Nummer 122625]  122625
Nn, Nn [Nummer 245249]  245249
Nn, Nn [Schoondochter van 122624 en 122625]  122624,IV
Nn, Nn [Nummer 73729]  73729
Nn, Nn [Nummer 1909]  1909
Nn, Nn [Nummer 7633]  7633
Nn, Nn [Nummer 833]  833; 1713
Nn, Nn [Nummer 1669]  1669; 3429
Nn, Nn [Nummer 377]  377
Nn, Nn [Nummer 1731]  1731
Nn, Nn [Nummer 869]  869
Nn, Nn [Nummer 1737]  1737
Nn, Nn [Nummer 3473]  3473
Nn, Nn [Nummer 181]  181
Nn, Nn [Nummer 379]  379
Nn, Nn [Schoondochter van 864 en 865]  864,III
Nn, Nn [Nummer 729]  729
Nn, Nn [Nummer 799]  799
Nn, Nn [Nummer 795]  795
Nn, Nn [Schoondochter van 1720 en 1721]  1720,I
Nn, Nn [Nummer 251134231]  251134231
Nn, Nn [Nummer 251134229]  251134229
Nn, Nn [Nummer 251134225]  251134225
Nn, Nn [Nummer 502268449]  502268449
Nn, Nn [Nummer 251134227]  251134227
Nn, Nn [Nummer 2009073809]  2009073809
Nn, Nn [Nummer 4018147617]  4018147617
Nn, Nn [Nummer 526666644398081]  526666644398081
Nn, Nn [Nummer 2106666577592321]  2106666577592321
Nn, Nn [Nummer 4213333155184641]  4213333155184641
Nn, Nn [Nummer 16853332620738561]  16853332620738561
Nn, Nn [Nummer 33706665241477121]  33706665241477121
Nn, Nn [Nummer 67413330482954241]  67413330482954241
Nn, Nn [Nummer 134826660965908481]  134826660965908481
Nn, Nn [Nummer 4314453150909071361]  4314453150909071361
Nn, Nn [Nummer 8628906301818142721]  8628906301818142721
Nn, Nn [Nummer 17257812603636285441]  17257812603636285441
Nn, Nn [Nummer 34515625207272570881]  34515625207272570881
Nn, Nn [Nummer 69031250414545141761]  69031250414545141761
Nn, Nn [Nummer 138062500829090283521]  138062500829090283521
Nn, Nn [Nummer 276125001658180567041]  276125001658180567041
Nn, Nn [Nummer 552250003316361134081]  552250003316361134081
Nn, Nn [Nummer 1104500006632722268161]  1104500006632722268161
Nn, Nn [Nummer 2209000013265444536321]  2209000013265444536321
Nn, Nn [Nummer 4418000026530889072641]  4418000026530889072641
Nn, Nn [Nummer 8836000053061778145281]  8836000053061778145281
Nn, Nn [Nummer 17672000106123556290561]  17672000106123556290561
Nn, Nn [Nummer 70688000424494225162243]  70688000424494225162243
Nn, Nn [Nummer 141376000848988450324483]  141376000848988450324480; 141376000848988450324483
Nn, Nn [Nummer 282752001697976900648961]  282752001697976900648961; 282752001697976900648965
Nn, Nn [Nummer 565504003395953801297921]  565504003395953801297921; 565504003395953801297929
Nn, Nn [Nummer 1131008006791907602595841]  1131008006791907602595841; 1131008006791907602595857
Nn, Nn [Nummer 4524032027167630410383363]  4524032027167630410383363; 4524032027167630410383427
Nn, Nn [Schoonzoon van 106 en 107]  106,I
Nn, Nn [Nummer 101397]  101397
Nn, Nn [Nummer 202793]  202793
Nn, Nn [Nummer 6287]  6287
Nn, Nn [Nummer 6285]  6285
Nn, Nn [Nummer 1993]  1993
Nn, Nn (*±1465) [Nummer 18437]  18437
Nn, Nn (*±1544) [Nummer 3441]  3441; 6785
Nn, Nn (*±1564) [Nummer 15265]  15265
Nn, Nn (*±1565) [Nummer 1721]  1721; 3393
Nn, Nn (*±1647) [Nummer 419]  419; 859
Nn, Ottensdr [Nummer 3817]  3817
Nn, Ruthger Loijen (*±1605, †1660) [Nummer 834]  834; 1714
Nn, Willemcken Willemsdr (*±1550) [Nummer 3971]  3971
Nogent-Le-Roi, Heloise de [Nummer 502268453]  502268453
Nolsen, Geertruij (*04-08-1817, †28-10-1861) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,IV; 8,V
Odomir Des Francs - Sicambres, Odamar (*±75, †±128) [Nummer 1078613287727267840]  1078613287727267840
Offerden, Gerritje van (*?-04-1734, †24-05-1811) [Schoonmoeder van dochter van 116 en 117]  116,IV
Olijslager, Petrus (*12-02-1815, †22-07-1872) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,IV
Oomen, Arien (*±1585) [Nummer 1608]  1608
Oomen, Jan (*±1608) [Nummer 804]  804
Oomen, Jan (*01-02-1635) [Nummer 402]  402
Oomen, Jan Aartsz (*±1560) [Nummer 3216]  3216
Oomen, Weelke (*09-10-1687) [Nummer 201]  201
Oort, Cuinera van [Getuige bij doop van partner van zoon van 28 en 29]  28,VIII
Oortmarssen, Frederika van (*15-02-1876) [Schoonmoeder van dochter van 2 en 3]  2,II
Oosterbroek, Gerrit (*±1812, †01-03-1877) [Partner van 9]  4; 4,I; 9
Oosterom, Dirk Jan van  1,III
Oosthoek, Bastiaan [Schoonzoon van 50 en 51]  50,IV
Orcades, Xe Des [Nummer 141376000848988450324481]  141376000848988450324481
Os, Grietje van (*?-12-1802, †26-01-1851) [Schoondochter van 58 en 59]  58,VIII
Os, Hendrijntje (Hendrica) van (*?-12-1761, †30-08-1841) [Partner van 58]  58
Os, Hendrik van (*1780) [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,VIII
Ossenbergh, Johanna van [Nummer 50697]  50697
Otter, Aartje den (*10-05-1801, †05-01-1864) [Schoonmoeder van zoon van 30 en 31]  30,VII
Otterlo, Aaltjen Hendriks van (*±1774, †08-08-1834) [Dochter van 32 en 33]  32,VII
Otterlo, Bernard van (*25-12-1875, †12-04-1903) [Zoon van 4 en 5]  4,II
Otterlo, Bertus Johan (Bep) van (*22-08-1921, †13-02-2002) [Zoon van 2 en 3]  2,III
Otterlo, Geesken van (*10-02-1841, †27-05-1880) [Dochter van 8 en 9]  8,V
Otterlo, Gerdina Johanna Cornelia van (*30-01-1893, †11-02-1894)  4,I
Otterlo, Geurtje van [Dochter van 1]  1,I
Otterlo, Grietje Martina (Greet) van [Dochter van 1]  1,II
Otterlo, Hendrikus van (*20-01-1870, †27-11-1893) [Zoon van 4 en 5]  4; 4,I
Otterlo, Hermen Hermsen Zweers ( Hermen Zweeren) van (*21-01-1776, †16-04-1844) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,II
Otterlo, Jan van (*21-10-1843, †11-03-1917) [Nummer 4]  4; 4,I; 4,I; 4,II; 8,II
Otterlo, Jan Bertus (Jan) van (*07-11-1913, †05-01-2000) [Nummer 1]  1
Otterlo, Jan Bertus (Jan) van [Zoon van 1]  1,V
Otterlo, Johan van (*27-06-1886, †04-12-1960) [Nummer 2]  2; 2,II; 2,III; 12,III; 14,VI
Otterlo, Johan Michiel (Hans) van [Zoon van 1]  1,III
Otterlo, Juliana Hendriks van (*26-04-1772, †13-03-1849) [Dochter van 32 en 33]  33; 32,VI
Otterlo, Margaretha van (*18-09-1830, †02-03-1835) [Dochter van 8 en 9]  8,I
Otterlo, Maria Gerdina Johanna (Marie) van (*30-05-1917, †12-07-2006) [Dochter van 2 en 3]  2,II
Otterlo, Michiel Jan (Michiel) van [Zoon van 1]  1,IV
Otterloo, Claas (Hendriksen) van (*?-04-1758, †18-02-1832) [Nummer 16]  16; 16,I; 16,II
Otterloo, Cornelia van (*07-11-1838, †21-07-1930) [Dochter van 8 en 9]  8,IV
Otterloo, Grietjen van (*04-03-1836) [Dochter van 8 en 9]  8,III
Otterloo, Hendrik van (*?-04-1802, †<?-07-1803) [Zoon van 16 en 17]  16,I
Otterloo, Hendrik van (*?-07-1803, †13-01-1859) [Zoon van 16 en 17]  16,II
Otterloo, Hendrikus van (*18-02-1806, †19-05-1850) [Nummer 8]  8; 8,I; 8,II; 8,III; 8,IV; 8,V
Otterloo, Janna van (*11-12-1833, †25-05-1914) [Dochter van 8 en 9]  8,II; 8,IV
Panhuijs, Jan Egbertszoon [Schoonvader van zoon van 42 en 43]  42,IV
Panhuis, Hendrika Jansen (*±1770, †05-01-1844) [Schoondochter van 42 en 43]  42,IV
Pannonie, Lucilia de (*±485, †526) [Nummer 32916665274881]  32916665274881
Pas, Jannis (*±1792) [Getuige bij overlijdensaangifte van 16]  16
Passavant, Gerhard [Schoonvader van zoon van 1916 en 1917]  1916,II
Passavant, Maria (†>1732) [Schoondochter van 1916 en 1917]  1916,II
Peckelriet, Derk (*?-11-1705, †23-02-1757) [Zoon van 190 en 191]  190,II
Peckelriet, Hendersken Garritsen (*?-09-1703) [Dochter van 190 en 191]  190,I
Pekkelriet, Catarina (*?-12-1707) [Dochter van 190 en 191]  190,III
Pekkelriet, Garret (*?-11-1709, †03-02-1780) [Zoon van 190 en 191]  190,IV; 380
Pekkelriet, Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den [Nummer 380]  190,IV; 380
Pekkelriet, Hendrik (*?-09-1713) [Zoon van 190 en 191]  190,VI
Pekkelriet, Jan Garrits (*?-12-1679, †?-06-1759) [Nummer 190]  190; 190,I; 190,II; 190,III; 190,IV; 190,V; 190,VI; 190,VII
Pekkelriet, Janna (*?-09-1711, †24-09-1773) [Dochter van 190 en 191]  190,V
Pekkelriet, Mechteld (*?-04-1718, †25-02-1785) [Nummer 95]  95
Pekkelriet, Meintien (*?-12-1715) [Dochter van 190 en 191]  190,VII
Pellegrom (ook Pelle), Hendrik [Schoonzoon van 238 en 239]  238,III
Peppelbosch, Geertjen Hendrik(sen) Theunissen (*?-02-1769) [Dochter van 38 en 39]  38,I
Peppelenbos(ch), Berendt Teunis(sen) (*07-10-1778) [Zoon van 38 en 39]  38,V
Peppelenbos(ch), Theuntjen Hendrikz [Getuige bij doop van zoon van 38 en 39]  38,IV; 38,V
Peppelenbosch (levenloos *26-06-1770) [Kind van 38 en 39]  38,II
Peppelenbosch, Aaltjen (*27-05-1783, †21-12-1850) [Dochter van 38 en 39]  39; 38,VII
Peppelenbosch, Garret Hendrikz Theunisch (*?-02-1771) [Zoon van 38 en 39]  38,III
Peppelenbosch, Garrit Jan (*24-12-1774, †12-07-1838) [Zoon van 38 en 39]  38,IV
Peppelenbosch, Johanna (Teunis(sen)) (*29-10-1780, †25-01-1858) [Nummer 19]  19
Peppelenbosch, Teunis Hendriks (*±1750, †22-09-1795) [Nummer 38]  38; 38,I; 38,II; 38,III; 38,IV; 38,V; 38,VII
Peters, Cornelis Antonie (*13-03-1930, †12-05-1999)  1,III
Peters, Engelke (*±1660, †<?-08-1702) [Nummer 893]  893
Peters, Gerritje (*±1635, †<1680) [Nummer 997]  997
Petersen, Gerrit (*±1660) [Nummer 130]  130; 130,I; 130,II
Petri, Anna Margreta (*02-11-1750) [Partner van 102]  102
Plantagenet, Eduard II (ook Edward II) (*25-04-1284, †21-09-1327) [Nummer 980994]  980994
Plantagenet, Edward 1 (*12-06-1239, †07-07-1307) [Nummer 1961988]  1961988
Plantagenet, Eleonora Of Woodstock (*08-06-1318, †22-04-1355) [Nummer 490497]  490497
Platenburg, Henders(ken) (*±1754, †14-06-1839) [Nummer 41]  41
Plugers, Jacobus (*01-07-1830, †09-05-1866)  24,X
Pluijm, Grietje (*05-02-1719) [Schoonmoeder van zoon van 120 en 121]  120,III
Polman, Johanna (*15-08-1792, †29-08-1842) [Schoonmoeder van zoon van 22 en 23]  22,VII
Ponthieu, Richarde de (*±725) [Nummer 257161447461]  257161447461
Ponthieu, Wautbert I de (*±485, †530) [Nummer 32916665274880]  32916665274880
Ponthieu d’Ardennes de Lomnois, Waudbert II de (*±513, †575) [Nummer 16458332637440]  16458332637440
Ponthieu d’Ardennes de Lomnois, Waudbert III de (†608) [Nummer 8229166318720]  8229166318720
Ponthieu d’Ardennes de Lomnois, Waudbert IV de (*±572, †623) [Nummer 4114583159360]  4114583159360
Ponthieu de Lomnois, Waudbert V de (*<615) [Nummer 2057291579680]  2057291579680
Ponthieu de Lomnois, Waudbert VI de (*±630, †704) [Nummer 1028645789840]  1028645789840
Ponthieu de Lomnois, Waudbert VII de (*±670, †725) [Nummer 514322894920]  514322894920
Ponthieu de Lomnois, Waudbert VIII de (*±706, †762) [Nummer 257161447460]  257161447460
Pothoff, H. [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 38 en 39]  38,VII
Prillevitz, Arnoldus (*16-03-1758, †09-06-1822) [Schoonzoon van 54 en 55]  54,I
Prillevitz, Cornelis Arnoldus (*15-07-1727, †08-11-1810) [Schoonvader van dochter van 54 en 55]  54,I
Rabelink, Hendrikus Wilhelmus (*±1847, †10-07-1934) [Getuige bij overlijdensaangifte van 9]  9
Reinten, Maria (*18-11-1899, †12-02-1977) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,III
Rekum, Cornelis van (*19-02-1795, †20-11-1862) [Schoonvader van zoon van 30 en 31]  30,VII
Rekum, Maria van (*08-03-1833, †23-05-1911) [Schoondochter van 30 en 31]  30,VII
Renes, Teunis (*09-12-1843, †13-01-1933) [Partner van 5]  5
Reuben, Eva (*1723, †04-10-1816)  72,VIII
Reuvers, Aart [Schoonvader van zoon van 50 en 51]  50,X
Reuvers, Elizabeth (*12-02-1812, †18-06-1882) [Schoondochter van 50 en 51]  50,X
Ribbers, Peter (*20-01-1805, †02-09-1854)  16,II
Righemer Des Francs - Sicambres, Richemer (*±50, †114) [Nummer 2157226575454535680]  2157226575454535680
Rijksen, Evertje (Edith) (*08-08-1946, †11-05-2011) [Schoondochter van 1]  1,III
Rijksen, Gert [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Rijsenburgh, Grietje Matthijse van (*±1690, †09-09-1750) [Schoondochter van 430 en 431]  430,II
Rijswijk, Pleuntje van [Schoonmoeder van zoon van 26 en 27]  26,IV
Riks, Hendrik [Nummer 34]  34; 34,I
Riks, Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks (*±1767, †25-05-1821) [Nummer 17]  17
Rink, Adriaantje (*26-05-1791, †12-01-1874) [Dochter van 54 en 55]  54,I
Rink, Batje (*07-02-1641, †1641) [Dochter van 864 en 865]  864,I
Rink, Batje (*15-08-1643) [Dochter van 864 en 865]  864,II
Rink, Dirk (*21-12-1749) [Nummer 54]  54; 54,I; 54,III
Rink, Dirk Egbertse (*?-02-1686, †±1734) [Nummer 216]  216
Rink, Dirkck Jansen (*1645) [Zoon van 864 en 865]  864,III
Rink, Egbert Jansen (*?-01-1652) [Nummer 432]  432
Rink, Elisabeth (*27-06-1793, †22-12-1871) [Nummer 27]  27
Rink, Hendrik (*06-02-1718) [Nummer 108]  108
Rink, Hendrika (*10-08-1795) [Dochter van 54 en 55]  54,III
Rink, Jan Dircksen (*±1615) [Nummer 864]  864; 864,I; 864,II; 864,III
Rochus, Hilleke (*±1600) [Schoondochter van 15264 en 15265]  15264,II
Roelofs, Geertgen (*1645) [Nummer 403]  403
Roelofsen, Alida (*10-04-1826, †05-08-1916) [Schoonmoeder van zoon van 10 en 11]  10,VII
Roerdink, Anna (*1526) [Schoonmoeder van zoon van 4608 en 4609]  4608,I
Rome, Luliana de (*±227) [Nummer 8426666310369281]  8426666310369281
Roosendaal, Gerrit (*11-04-1792, †10-02-1870) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 12 en 13]  12,III
Rosa, Eijken Janse (*±1646) [Schoondochter van 860 en 861]  860,III
Rosa, Jan Heijmensz (*±1613) [Schoonvader van zoon van 860 en 861]  860,III
Roseboom, Geurtje (*14-03-1888, †23-07-1975) [Schoonmoeder van 1]  1
Roucy, Gerberge de [Nummer 1004536905]  1004536905
Ruijs, Aletta (*±1695) [Nummer 253]  253
Ruijter, Aaltje de [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,IX
Rutgers, Derkje (†<1770) [Partner van 224]  224
Rutgers, Rixken [Nummer 899]  899
Schaaij, Goossen Willems van (†>1664) [Nummer 1918]  1918; 1918,II
Schaaij, Neeltje Goossens (*1652) [Nummer 959]  959
Schaaij, Willem Goossens (*1654, †1712) [Zoon van 1918 en 1919]  1918,II
Schaap(s)vonder, Janna (*±1739, †25-11-1813) [Schoonmoeder van zoon van 46 en 47]  46,IV
Schaapvonder, Hendrik Jan (*?-01-1790, †29-11-1855) [Zoon van 46 en 47]  5; 10; 46,IV; 46,IV
Schaapvonder, Mechteldjen (*29-02-1784, †22-11-1855) [Dochter van 46 en 47]  46,I
Schaapvonder, Steventje (*03-10-1794, †21-02-1855) [Nummer 23]  23
Schaapvonder (Schaepsvonder), Hendrik Willem (Hend) (*?-08-1748, †31-12-1795) [Nummer 46]  46; 46,I; 46,II; 46,III; 46,IV
Schaep, Hendrik (Henderijk) [Nummer 92]  92; 92,I
Schaep, Philip Otto (*?-05-1742) [Zoon van 92 en 93]  92,I
Schaepsvonder, Gerretjen (*26-03-1786) [Dochter van 46 en 47]  46,II
Schaepsvonder, Hendrika (*11-03-1788) [Dochter van 46 en 47]  46,III; 46,IV
Schaik, Dirkske Aarts van [Schoonmoeder van zoon van 116 en 117]  116,I
Scheer, Aafken Gerrit Hendriks (*±1580) [Nummer 1985]  1985
Scheer, Gerrit Hendriksz (*±1545) [Nummer 3970]  3970
Scheur, Aaltje van de [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Schoe(n)maker, Gerrit (*±06-03-1757, †28-12-1823) [Schoonzoon van 72 en 73]  72,VIII
Schoemaker, Waander (*22-03-1733, †25-01-1793) [Schoonvader van dochter van 72 en 73]  72,VIII
Schoonhagen, Jan (*03-03-1831, †14-12-1894) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,I
Schothorst, Aalbert (*28-09-1814, †18-01-1899) [Schoonvader van zoon van 10 en 11]  10,VII
Schothorst, Hendrika (*18-07-1863, †>1943) [Schoondochter van 10 en 11]  10,VII
Schothorst, Maria (*±1779, †09-10-1855) [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,II; 20,III
Schotland, Alexander van (*±1263, †1283) [Partner van 980993]  980993
Schreurs, Teruniske [Schoonmoeder van dochter van 42 en 43]  42,II
Schuller, Jacobus [Schoonvader van dochter van 98 en 99]  98,IV
Schuller, Jan Hendrik (Hendrik) (*20-11-1796, †17-07-1865) [Schoonzoon van 98 en 99]  98,IV
Schurinck (ook Jansen), Catharine Gerrits (*?-11-1763, †04-11-1855) [Dochter van 42 en 43]  42,II
Schurinck (ook Jansen), Evert Jan Gerrits (*?-08-1765) [Zoon van 42 en 43]  42,III
Schurink (ook Jansen), Engbert Gerrits (*?-11-1761) [Zoon van 42 en 43]  42,I
Schutte, Anna Maria (*1725) [Nummer 109]  109
Schuurman, Dina (Gerritsen) [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,VII
Sens, Beatrix de (*±1040, †1088) [Nummer 125567113]  125567113
Sens, Fromont I de (*±914, †951) [Nummer 4018147616]  4018147616
Sens, Fromont II de [Nummer 1004536904]  1004536904
Sens, Fromont III de (*±980, †1029) [Nummer 502268452]  502268452
Sens, Fromont IV de (*±1008, †1067) [Nummer 251134226]  251134226
Sens, Garnier de (*±890, †06-12-924) [Nummer 8036295232]  8036295232
Sicambres, Antenor Des (*194 v. Chr., †150 v. Chr.) [Nummer 4418000026530889072640]  4418000026530889072640
Sicambres, Antharius Des (*85 v. Chr., †40 v. Chr.) [Nummer 276125001658180567040]  276125001658180567040
Sicambres, Cassandre Des (*110 v. Chr., †74 v. Chr.) [Nummer 552250003316361134080]  552250003316361134080
Sicambres, Clodemir I Des (*300 v. Chr., †233 v. Chr.) [Nummer 70688000424494225162240]  70688000424494225162240
Sicambres, Clodemir II Des (*164 v. Chr., †124 v. Chr.) [Nummer 2209000013265444536320]  2209000013265444536320
Sicambres, Clodius Des (*224 v. Chr., †160 v. Chr.) [Nummer 8836000053061778145280]  8836000053061778145280
Sicambres, Diocles Des (*365 v. Chr., †301 v. Chr.) [Nummer 282752001697976900648960]  282752001697976900648960; 282752001697976900648964
Sicambres, Ermentrude Des (*310 v. Chr.) [Nummer 70688000424494225162241]  70688000424494225162241
Sicambres, Helenius Des (*390 v. Chr., †340 v. Chr.) [Nummer 565504003395953801297920]  565504003395953801297920; 565504003395953801297928
Sicambres, Marcomir II Des (*250 v. Chr., †171 v. Chr.) [Nummer 17672000106123556290560]  17672000106123556290560
Sicambres, Merodachus Des (*130 v. Chr.) [Nummer 1104500006632722268160]  1104500006632722268160
Sicambres, Nicanor I Des (*280 v. Chr., †199 v. Chr.) [Nummer 35344000212247112581120]  35344000212247112581120
Sicambres, Priamus Des (*410 v. Chr., †359 v. Chr.) [Nummer 1131008006791907602595840]  1131008006791907602595840; 1131008006791907602595856
Sijgers, Jacob [Schoonvader van zoon van 476 en 477]  476,XI
Slonien, Aeltgen van der [Schoonmoeder van zoon van 1916 en 1917]  1916,II
Smit, Hendrik (*16-03-1849, †02-06-1882) [Schoonzoon van 26 en 27]  26,III
Smit, Herke [Schoonvader van dochter van 26 en 27]  26,III
Smits (levenloos *17-05-1885) [Dochter van 6 en 7]  6,I
Smits, Anna (*12-01-1825, †14-01-1912) [Dochter van 24 en 25]  24,II
Smits, Anthonie Pieter (*18-01-1802) [Zoon van 98 en 99]  98,VI
Smits, Antonia (*11-08-1833, †03-05-1916) [Dochter van 24 en 25]  24,IX
Smits, Antonia Petronella (*28-07-1827, †08-06-1828) [Dochter van 24 en 25]  24,IV
Smits, Antonia Pietronella Evertje (*15-01-1794, †07-01-1849) [Dochter van 98 en 99]  98,IV
Smits, Bertus (*18-06-1859, †11-02-1908) [Nummer 6]  6; 6,I; 6,II; 6,IV
Smits, Cornelis (*27-06-1853, †06-03-1945) [Zoon van 12 en 13]  3; 12,II
Smits, David (*28-01-1801, †12-01-1879) [Nummer 24]  24; 24,I; 24,II; 24,IV; 24,V; 24,VI; 24,VII; 24,VIII; 24,IX; 24,X; 24,XI; 24,XII; 24,XIII; 24,XIV; 24,XV
Smits, David (*10-12-1855, †25-06-1935) [Zoon van 12 en 13]  2; 12,III
Smits, Egodina Catharina (*15-07-1836, †14-05-1890) [Dochter van 24 en 25]  24,XI
Smits, Egon (*28-07-1827, †25-05-1828) [Zoon van 24 en 25]  24,V
Smits, Egon (*12-04-1829, †22-06-1836) [Zoon van 24 en 25]  24,VI
Smits, Egon (*17-08-1839, †24-10-1839) [Zoon van 24 en 25]  24,XIII
Smits, Ernst Sigismunt Casper (*1789, †12-03-1856) [Zoon van 98 en 99]  98,III
Smits, Gerrit (*21-12-1833, †12-03-1916) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,IV
Smits, Grietje Martina (*30-07-1889, †30-06-1951) [Nummer 3]  3; 12,II; 12,III; 14,VI
Smits, Hendrika Petronella (*19-11-1886, †09-08-1890) [Dochter van 6 en 7]  6,II
Smits, Israël (*13-09-1798) [Zoon van 98 en 99]  98,V
Smits, Jacobus (*?-03-1679, †12-04-1760) [Nummer 392]  392
Smits, Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) (*?-05-1746, †25-08-1807) [Nummer 98]  98; 98,II; 98,III; 98,IV; 98,V; 98,VI; 98,VII
Smits, Jacomijntje (*28-05-1838, †01-11-1839) [Dochter van 24 en 25]  24,XII
Smits, Jacomijntje (*31-08-1840) [Dochter van 24 en 25]  24,XIV
Smits, Jacomijntje (*12-03-1852, †12-06-1929) [Dochter van 12 en 13]  12,I
Smits, Jasper (†01-08-1741) [Nummer 784]  784
Smits, Jenneke (*14-11-1843) [Dochter van 24 en 25]  24,XV
Smits, Johan Christiaan (*12-06-1803, †21-04-1853) [Zoon van 98 en 99]  98,VII
Smits, Martinus (*01-02-1826, †21-03-1887) [Nummer 12]  12; 12,I; 12,II; 12,III; 12,IV
Smits, Martinus (*08-12-1857, †05-06-1858) [Zoon van 12 en 13]  12,IV
Smits, Martinus (*12-02-1893, †21-12-1959) [Zoon van 6 en 7]  6,IV
Smits, Nn [Nummer 48]  48
Smits, Peter (*?-10-1717, †?-03-1773) [Nummer 196]  196
Smits, Petronella (*29-02-1784, †18-03-1829) [Nummer 49]  49
Smits, Petronella (*12-04-1832, †04-12-1834) [Dochter van 24 en 25]  24,VIII
Smits, Pieter (*02-04-1823, †04-03-1830) [Zoon van 24 en 25]  24,I
Smits, Pieter (*17-01-1835, †21-01-1879) [Zoon van 24 en 25]  24,X
Smits, Pieter Cornelis (*?-12-1785, †09-07-1853) [Zoon van 98 en 99]  98,II
Smits, Pieternella (*12-03-1831, †05-11-1831) [Dochter van 24 en 25]  24,VII
Smits, Theunis (*23-09-1860, †11-01-1924) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,IV
Snorn, Johan (*±1779) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 58 en 59]  58,II
Sonnevelt, Cornelis (*31-03-1836, †06-02-1876) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 12 en 13]  12,III
Spies, Geertruij (*±1797) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,X
Spijker, Teunis (*?-06-1791, †21-08-1834)  18,V
Spronk, Anneke (Johanna) (*?-05-1785, †17-03-1823)  112,V
Spronk, Hendrika (*05-09-1794) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,VII
Stad, Johanna van den [Nummer 101393]  101393
Staerinck, Gerrit Hendricksz (*±1425, †1484) [Nummer 36864]  36864
Staerinck, Gerrit Hendricksz (*±1525, †>03-03-1580) [Nummer 4608]  4608; 4608,I
Staerinck, Harmen Johansz (*±1600) [Nummer 1152]  1152
Staerinck, Henrick (*±1393) [Nummer 73728]  73728
Staerinck, Johan Geritsz (*1565, †>1615) [Nummer 2304]  2304
Staerinck, Reijnt (Reijndert) Gerritsz (*1553, †1615) [Zoon van 4608 en 4609]  4608,I
Staerinck (Staerings), Henrick Wilhelmsz (*±1482, †1562) [Nummer 9216]  9216
Staerinck (Staerings), Wilhelm Gerritsa (*±1460, †<20-08-1504) [Nummer 18432]  18432
Starinck, Hendrick Hendrijcksz (*±1675) [Nummer 288]  288
Starinck, Hendrijck Harmensz [Nummer 576]  576
Starink (levenloos *02-12-1727) [Kind van 144 en 145]  144,III
Starink, Berendje (*11-05-1810, †23-02-1894) [Nummer 9]  9
Starink, Geertjen [Dochter van 72 en 73]  72,I
Starink, Gerdina (†09-01-1773) [Dochter van 72 en 73]  72,II
Starink, Gerntje (*1758, †25-11-1823) [Dochter van 72 en 73]  72,VI
Starink, Goossen (*25-05-1755) [Nummer 36]  36; 36,II
Starink, Goossen (*16-05-1807, †20-09-1832) [Zoon van 18 en 19]  18,I
Starink, Hendrica (*11-02-1812, †13-02-1812) [Dochter van 18 en 19]  18,III
Starink, Hendrijne Lammertsdr. (*±1724, †17-12-1768) [Dochter van 144 en 145]  144,I
Starink, Hendrik (*28-05-1816, †07-10-1900) [Zoon van 18 en 19]  18,V
Starink, Hendrika (*26-10-1813, †21-04-1816) [Dochter van 18 en 19]  18,IV
Starink, Jan [Zoon van 72 en 73]  72,III
Starink, Jan (*12-03-1783, †05-07-1824) [Nummer 18]  18; 18,I; 18,III; 18,IV; 18,V; 18,VI
Starink, Lambertus Willemsz (*04-05-1760, †08-02-1823) [Zoon van 72 en 73]  72,VII
Starink, Lammerdijnze (*25-05-1755, †21-08-1755) [Dochter van 72 en 73]  72,V
Starink, Lammert Hendricksz (*±1700) [Nummer 144]  144; 144,I; 144,III
Starink, Mechteld (Megteltjen) (*±1765, †11-10-1841) [Dochter van 72 en 73]  72,VIII
Starink, Willem (*1787, †21-07-1816) [Zoon van 36 en 37]  36,II
Starink, Willem Jan (*17-03-1727, †14-01-1796) [Nummer 72]  72; 72,I; 72,II; 72,III; 72,V; 72,VI; 72,VII; 72,VIII
Starink, Willemke (*30-01-1822, †21-02-1899) [Dochter van 18 en 19]  18,VI
Stavast, Aelbert (*±1605) [Nummer 1992]  1992
Stavast, Annigje Jans (*<12-12-1680, †1768) [Nummer 249]  249
Stavast, Cornelis Aalbertsz (*<1630) [Nummer 996]  996
Stavast, Jan Cornelisz (*±1650, †?-12-1729) [Nummer 498]  498
Ste(e)nis, Arie van (*?-02-1764, †20-11-1843) [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,I
Steenbergen, Albert (*25-10-1827, †07-07-1900) [Schoonvader van dochter van 12 en 13]  12,I
Steenbergen, Jan (*02-02-1852, †14-06-1925) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,I
Steenis (Stenis), Willemke van (*20-09-1790, †26-04-1844) [Schoondochter van 58 en 59]  58,I
Sterk, Cornelis (*±1720) [Nummer 222]  222
Sterk, Wilmke (*05-02-1747) [Nummer 111]  111
Sterrenberg, Aaltje (*29-04-1649) [Dochter van 1784 en 1785]  1784,III
Sterrenberg, Christoffel "Tiel" van (*±1620) [Nummer 1784]  1784; 1784,I; 1784,III; 1784,IV; 1784,V
Sterrenberg, Christoffel Laurentsz (*±1682) [Nummer 446]  446
Sterrenberg, Geurt (*23-09-1655) [Zoon van 1784 en 1785]  1784,V
Sterrenberg, Heeske (*03-11-1650) [Dochter van 1784 en 1785]  1784,IV
Sterrenberg, Laurens (*15-03-1646, †<1647) [Zoon van 1784 en 1785]  1784,I
Sterrenberg, Laurens Stoffles (*?-03-1647) [Nummer 892]  892
Sterrenberg, Lijsbeth (*?-12-1718) [Nummer 223]  223
Straalman, Barend (Berend) (*20-11-1795, †12-12-1856) [Getuige bij overlijdensaangifte van 16]  16
Straalman, Marten (*29-12-1826, †08-04-1884) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 18 en 19]  8,IV
Struik, Francijntje (*±1738, †06-07-1811) [Schoondochter van 120 en 121]  120,III
Struik, Jan (*15-11-1716) [Schoonvader van zoon van 120 en 121]  120,III
Stuart, Josina [Schoonmoeder van zoon van 98 en 99]  98,II
Swaen, Christina Hester (*19-02-1731, †<1773) [Nummer 199]  199
Swaen, Jan Christiaan (Johan) (*28-07-1702, †11-11-1772) [Nummer 398]  398
Swarthof, Mechteld [Getuige bij doop van dochter van 46 en 47]  46,I
Syberts, Goriske [Nummer 3143]  3143
Syberts, Sybert [Nummer 6286]  6286
Terink (ook Egberts Teerinck), Johanna (Janna) [Nummer 43]  43
Therouanne De Francie, Theodemir de (*±374, †15-08-414) [Nummer 131666661099520]  131666661099520
Theunissen, Teuntje [Schoondochter van 860 en 861]  860,II
Thuringen, Amalaberge Von (*±535, †610) [Nummer 16458332637441]  16458332637441
Thuringen, Berthilde Von (*<615) [Nummer 2057291579681]  2057291579681
Tibo, Adrianus (*±1738) [Zoon van 236 en 237]  236,IV
Tibo, Antonius (*?-02-1742) [Zoon van 236 en 237]  236,VI
Tibo, Gerardus (*02-04-1741, †<1779) [Nummer 118]  118
Tibo, Ida Cornelia (*?-01-1737) [Dochter van 236 en 237]  236,III
Tibo, Jenneke (*19-02-1770, †19-02-1808) [Nummer 59]  59
Tibo, Johanna (*?-10-1731) [Dochter van 236 en 237]  236,I
Tibo, Joseph [Nummer 236]  236; 236,I; 236,II; 236,III; 236,IV; 236,VI
Tibo, Lambert (*?-04-1735) [Zoon van 236 en 237]  236,II
Tiel, Anneke Janse van (*±1644) [Nummer 431]  431; 849
Tiessink, Gertken [Nummer 2931]  2931
Tonissen, Hendrik [Nummer 898]  898; 898,I; 898,II; 898,III; 898,IV; 898,V
Toucy, Ermengarde (Immergard Basilis) de (*±1140, †1209) [Nummer 15695889]  15695889
Toucy, Itier I de (*±1010) [Nummer 251134224]  251134224
Toucy, Itier II de (*±1035, †1092) [Nummer 125567112]  125567112
Toucy, Itier III de (*±1100, †1149) [Nummer 31391778]  31391778
Toucy, Narjot I de (*±1060, †1110) [Nummer 62783556]  62783556
Toxandrie, Malaric 1 de (*±295, †360) [Nummer 1053333288796160]  1053333288796160
Tricht, Catharina Johanna van [Schoonmoeder van zoon van 30 en 31]  30,IV
Trigt, Stijntje van [Schoonmoeder van zoon van 116 en 117]  116,VI
Tuijl, Sander Jansz van (*±1580, †1636) [Partner van 865]  865
Uijtendoorn, Cornelia Maria [Schoonmoeder van zoon van 10 en 11]  10,II
Uitermerkt, Berbera (*21-07-1737, †06-06-1818) [Schoonmoeder van dochter van 54 en 55]  54,I
Vaal, Cornelis de (*13-03-1844, †16-11-1923) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,VII
Vaal, Johannes de (*±1801, †06-04-1854) [Schoonvader van dochter van 30 en 31]  30,IX
Vaal, Johannes Leonardus de (*21-09-1869, †30-06-1936) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,VII
Vaal, Marinus de (*31-01-1837) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,IX
Valk, Anna (Anneke) (*?-02-1769, †12-12-1826) [Nummer 51]  51
Valk, Antonij (*22-10-1713) [Nummer 204]  204; 204,II
Valk, Huibertje (*13-10-1743, †25-03-1780) [Dochter van 204 en 205]  204,II
Valk, Jan (*05-06-1740, †12-12-1791) [Nummer 102]  102
Valois de Bourgogne, Boson III de (*±800, †855) [Nummer 64290361864]  64290361864
Veen, Annegiena van der (*±1827) [Schoonmoeder van zoon van 10 en 11]  10,III
Veen, Anneke Goverts van (*±1680, †27-02-1716) [Schoondochter van 430 en 431]  430,II
Veenhuis, Gerrit Jan (Jansen) (*±1782, †28-11-1866) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,II
Velde, Engele ten (*±1527, †>03-03-1580) [Nummer 4609]  4609
Velde, Gerrit ten (*±1465) [Nummer 18436]  18436
Velde, Jan Gerritsz ten (*±1496) [Nummer 9218]  9218
Veldhof, Hendrik (*16-03-1835, †15-01-1911) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van dochter van 8 en 9]  8,II
Veldhuis, Simon (*±1823, †09-07-1852) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 32 en 33]  32,VI
Veldkamp, Egbert Jan (*?-09-1806, †31-05-1880) [Getuige bij geboorteaangifte van 4]  4
Veldmaat (Veltmaet), Anneken Jansen (*21-02-1693) [Nummer 183]  183
Veltkamp, Willemina (*07-12-1843) [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,I
Verbeek, Hendrik (*27-12-1789, †14-06-1815) [Partner van 27]  27
Verbruggen, Barbara Gerritsdr Saers (*±1635) [Nummer 811]  811
Verch CoelDe Bretagne, Althildis (*±110) [Nummer 539306643863633921]  539306643863633921
Verch Prasugatus Des Icenes, Ascyla Victoria (*±47) [Nummer 2157226575454535681]  2157226575454535681
Verheiden, Gertjen [Getuige bij doop van dochter van 226 en 227]  226,III
Verheiden, Tonis [Getuige bij doop van zoon van 226 en 227]  226,II
Verhoeks, Johannes (*13-11-1792) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,X
Verhoeks, Lijntje (*13-02-1834) [Schoondochter van 24 en 25]  24,X
Vermaas, Jantje (*±1700) [Schoonmoeder van dochter van 200 en 201]  200,I
Vermaerten, Arien (Meerten) (*?-09-1687) [Nummer 478]  478; 478,I
Vermaerten, Jenneke Arijse (*24-01-1723) [Nummer 239]  239
Vermaerten, Stijntje (*?-03-1715) [Dochter van 478 en 479]  478,I
Vermeer, Gerit (*09-03-1770, †17-08-1838) [Schoonzoon van 112 en 113]  112,V
Vermeer, Jan [Schoonvader van dochter van 112 en 113]  112,V
Versteeg, Anneke (*05-03-1798, †09-01-1868) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,IX
Versteeg, Anthonij (Antonie) (*22-02-1781, †15-02-1855) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,VII
Versteeg, Cornelia Dirkje (*16-10-1830, †21-09-1884) [Schoondochter van 28 en 29]  28,VII
Versteeg, Geurt (*23-02-1848, †19-08-1909) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 4 en 5]  4,II
Vertbolt, Francoise (†?-08-1717) [Nummer 1585]  1585
Verwer, Egon (*±1635) [Nummer 810]  810
Verwer, Jenneke Egons Verbruggen (*09-02-1662) [Nummer 405]  405
Verzijl, Gijsbert (*19-03-1797) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,XIV
Verzijl, Jan (*31-10-1834) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,XIV
Vheelen, Christina Elisabeth van (*±1740, †19-04-1818) [Nummer 39]  39; 38,VII
Vienne, Fille Thibaut de [Nummer 32145180933]  32145180933
Vieux de Sens, Renaud Le (*±937, †996) [Nummer 2009073808]  2009073808
Viking D’Amiens, Richard Le (*±755, †825) [Nummer 128580723730]  128580723730
Vink, Dirkje (*12-06-1808, †16-11-1851) [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,XV
Vogelzang, Isak (*±1875) [Getuige bij overlijdensaangifte van 4]  4
Voort, Gerrit van der (*±1792, †03-12-1869) [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,II; 20,VII
Voort, Hendrika van ’t [Schoonmoeder van zoon van 58 en 59]  58,VI
Voort, Reintje van der (*31-01-1833, †07-01-1897) [Schoondochter van 20 en 21]  20,VII
Voort, Zwaantje van der (*01-01-1825, †17-07-1865) [Schoondochter van 20 en 21]  20,II
Vos, Arie [Schoonvader van zoon van 30 en 31]  30,III
Vos, Bruisten (*±1796) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,XI
Vos, Cornelia (*25-10-1830, †14-12-1899) [Schoondochter van 30 en 31]  30,III
Vos, Elizabeth de (*±1800, †14-11-1873) [Nummer 31]  31
Vos, Frederik Gerrits de (*01-11-1685, †15-09-1746) [Nummer 248]  248
Vos, Gerrit (*17-12-1823, †31-10-1894) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,XI
Vos, Gerrit Frederik de (*10-02-1715) [Nummer 124]  124
Vos, Gerrit Willems (de Jonge) de (*±1655, †12-01-1731) [Nummer 496]  496
Vos, Jan Roelofs de (*±1590) [Nummer 1984]  1984
Vos, Jasper de (*08-04-1759) [Nummer 62]  62
Vos, Roelof Willems de [Nummer 3968]  3968
Vos, Sijke (*±1710) [Nummer 105]  105
Vos (Vosch), Willem Jansz de (*±1620) [Nummer 992]  992
Voskes, Albertus (Bert)  1,V
Vries, Jan de (*06-09-1688) [Zoon van 952 en 953]  952,II
Vunderink, Jurrien Roelofsen [Nummer 382]  382
Vunderink, Maria Jurriens [Nummer 191]  191
Vuuren, Jan Loijen van (*±1570, †1638) [Nummer 1668]  1668; 3428
Vuurman, Roelof (*08-09-1871, †18-06-1949) [Getuige bij overlijdensaangifte van 4]  4; 4,II
Waal, Jenneke de (*±1801, †17-09-1860) [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,XI
Wagenvoort, Arend (*?-10-1746) [Zoon van 94 en 95]  94,I
Wagenvoort, Arent [Nummer 188]  188
Wagenvoort, Garrit [Nummer 376]  376
Wagenvoort, Garrit (*?-11-1754) [Zoon van 94 en 95]  94,IV
Wagenvoort, Gerrit (Garrit) (*?-05-1718, †26-07-1761) [Nummer 94]  94; 94,I; 94,II; 94,IV; 94,V
Wagenvoort, Hendrik (*?-01-1757, †24-02-1820) [Zoon van 94 en 95]  94,V
Wagenvoort, Jan (*?-08-1750) [Zoon van 94 en 95]  94,II
Wagenvoort, Janna (*?-12-1752, †27-01-1822) [Nummer 47]  47
Weel, Petronella Wijnandsdr van (*±1720, †?-07-1784) [Nummer 197]  197
Weelde, Metje Willems van (†?-02-1798) [Schoondochter van 476 en 477]  476,IV
Weelde, Stijntje (Christina) Willems van (*01-11-1689) [Nummer 477]  477
Weelde, Tomas Roelofs van [Getuige bij doop van dochter van 476 en 477]  476,I
Weelde, Tomiske Roelofs van [Getuige bij doop van dochter van 476 en 477]  476,I
Weelde, Willem van (*1705) [Zoon van 954 en 955]  954,II
Weelde, Willem Roelofsz van (*±1663) [Nummer 954]  954; 954,II
Weelden, Albert Rutgersz van (*±1599) [Zoon van 15264 en 15265]  15264,IV
Weelden, Arisken Rutgers van (*1597) [Dochter van 15264 en 15265]  15264,III
Weelden, Gompert Willemsz van (*1615) [Zoon van 7632 en 7633]  7632,II
Weelden, Huibert Rutgers van (*±1590) [Zoon van 15264 en 15265]  15264,II
Weelden, Huijbert Willems van (*±1620) [Zoon van 7632 en 7633]  7632,III
Weelden, Roelof Rutgersz van (*±1640) [Nummer 1908]  1908
Weelden, Rutger van (*±1560) [Nummer 15264]  15264; 15264,II; 15264,III; 15264,IV
Weelden, Rutger Willemsz van (*±1610) [Nummer 3816]  3816
Weelden, Willem Rutgersz van (*±1585) [Nummer 7632]  7632; 7632,II; 7632,III
Weening, Johanna Cornelia (*17-07-1871, †03-10-1928) [Schoondochter van 4 en 5]  4,I
Weening, Willem (*26-09-1847, †07-06-1902) [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,I; 4,I
Weenink, Jessica Rosita (Jessica) [Schoondochter van 1]  1,V
Weenink, Johanna (Janna) (*?-06-1751, †14-09-1835) [Schoonmoeder van zoon van 40 en 41]  40,III
Weenink, Willem Theodorus Johannes (Wim) (*03-08-1929, †08-07-1986) [Schoonvader van zoon van 1]  1,V
Weerd, Antonius van der (*04-02-1824, †14-01-1907) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 4 en 5]  4,I
Wel, Anneke Jansze van (*23-10-1707) [Nummer 205]  205
Welage, Marianne (Marian) [Schoondochter van 1]  1,III
Welage, Theodorus (*12-05-1887, †15-01-1950) [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Wellner, Geertruij (*09-09-1831, †11-03-1908) [Schoondochter van 28 en 29]  28,IX
Wellner, Johannes (*±1799) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,IX
Wennink, Tom (*±1800) [Getuige bij overlijdensaangifte van 8]  8
Werken, Hendrik van de (*29-05-1698) [Schoonvader van dochter van 200 en 201]  200,I
Werken, Marcelis van de (*19-04-1822) [Schoonvader van zoon van 12 en 13]  12,III
Werken, Mels van de (*04-03-1725) [Schoonzoon van 200 en 201]  200,I
Werken, Neeltje van de (*12-02-1853, †04-01-1886) [Schoondochter van 12 en 13]  12,III
Westerlaken, Clasina (*07-05-1768) [Schoonmoeder van zoon van 50 en 51]  50,X
Westhoven, Martiena (ook Martha) (*06-09-1786, †17-05-1854) [Schoondochter van 40 en 41]  40,III
Westhoven (Westhaven), Hendricus (*19-08-1744, †1808) [Schoonvader van zoon van 40 en 41]  40,III
Westreenen, Andries van [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,VI
Westreenen, Geertruij van (*14-08-1807) [Schoondochter van 58 en 59]  58,VI
Westrienen, Anthonij van (*±?-02-1736, †?-08-1786)  116,I
Wielen, Hendrik van der (*±1882) [Getuige bij overlijdensaangifte van 5]  5
Wigman, Bernard (*19-08-1862, †18-08-1943) [Zoon van 10 en 11]  10,VII
Wigman, Bernard(us) (*03-11-1819, †07-03-1897) [Nummer 10]  10; 10,II; 10,III; 10,IV; 10,V; 10,VI; 10,VII; 46,IV
Wigman, Derk (*20-10-1824, †30-01-1901) [Zoon van 20 en 21]  20,VII
Wigman, Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) (*04-03-1849, †25-01-1940) [Nummer 5]  5; 8,II; 46,IV
Wigman, Gerrit Jan (*01-03-1859, †17-02-1940) [Zoon van 10 en 11]  10,VI
Wigman, Gert Jan (ook Garret Jan) (†<1814) [Nummer 40]  40; 40,I; 40,III
Wigman, Harmen (*07-09-1816, †14-02-1896) [Zoon van 20 en 21]  20,II
Wigman, Hendrik Jan (*15-08-1821, †21-01-1830) [Zoon van 20 en 21]  20,V
Wigman, Hendrik Jan (*31-08-1850, †15-11-1931) [Zoon van 10 en 11]  10,II
Wigman, Hendrika (*14-06-1814, †09-12-1902) [Dochter van 20 en 21]  20,I
Wigman, Hendrikus Mattheus (*26-09-1855, †20-02-1863) [Zoon van 10 en 11]  10,V
Wigman, Jannes (*13-06-1818, †21-01-1899) [Zoon van 20 en 21]  20,III
Wigman, Jenneken (*±1780, †16-08-1824) [Dochter van 40 en 41]  40,I
Wigman, Johanna (*25-11-1822) [Dochter van 20 en 21]  20,VI
Wigman, Johannes (*16-03-1854, †04-07-1916) [Zoon van 10 en 11]  10,IV
Wigman, Peter (*±1781, †08-07-1838) [Nummer 20]  20; 20,I; 20,II; 20,III; 20,V; 20,VI; 20,VII
Wigman, Steven Peter (*12-09-1852, †28-07-1891) [Zoon van 10 en 11]  10,III
Wigman (Wiegman en Wijgman), Derk (*01-08-1784, †21-04-1852) [Zoon van 40 en 41]  40,III
Wijchen, Petronella van [Nummer 12675]  12675
Wijck, Juliana van [Schoondochter van 7664 en 7665]  7664,II
Wijk, Catharina van (*±1660, †27-08-1734) [Nummer 425]  425
Wijk, Cuinera van [Getuige bij doop van partner van zoon van 116 en 117]  116,VI
Wijk, Dirkje van (†>?-02-1596) [Nummer 7665]  7665
Wijk, Geertruida Agatha van [Schoonmoeder van dochter van 54 en 55]  54,I
Wijk, Jantje van (*17-02-1780, †02-12-1810) [Schoondochter van 116 en 117]  116,VI
Wijk, Teunis van [Schoonvader van zoon van 116 en 117]  116,VI
Wijngaert, Aert Geertsen van den (*±1710) [Schoonzoon van 476 en 477]  476,I
Wilberink, Janna (*?-09-1749) [Dochter van 90 en 91]  90,II
Willemerink (Wilmerink of Wilberink), Hendrica (*09-12-1759) [Nummer 45]  45
Willems, Aaltje (*±1660) [Nummer 131]  131
Willems, Agnies [Schoonmoeder van dochter van 7664 en 7665]  7664,I
Willems, Marten [Nummer 956]  956
Willemse, Josijna (*±1793, †07-02-1859) [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,XII
Willigen, Aart Teunisz van (*07-03-1745, †24-01-1818) [Schoonzoon van 106 en 107]  106,II
Wilmerink, Hendericka (*±1702) [Schoondochter van 364 en 365]  364,III
Wilmerink, Hendrik (*04-03-1753) [Zoon van 90 en 91]  90,III
Wilmerink, Jurrien (*29-03-1713, †10-04-1746) [Partner van 91]  91
Winckel, Johanna te (†19-02-1751) [Partner van 366]  366
Wissink, Lammert (*24-09-1784, †20-12-1853) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,IV
Wit, Geertje Paulse de (*±1684, †<1711) [Partner van 446]  446
Wit, Simon de (*?-04-1805, †20-02-1859) [Getuige bij overlijdensaangifte van 8]  8; 8,III
Woelderen, Maria Johanna Lamberts van (*?-03-1671, †28-12-1742) [Nummer 393]  393
Woeltjes, Maria (Miep) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,V
Woldenburg, Ida van [Nummer 50699]  50699
Wolfers, Geertje (ook Gerritje) (*17-11-1813, †02-07-1866) [Schoondochter van 50 en 51]  50,VII
Wolff, Jan Hendrik de [Nummer 794]  794
Wolfs, Johanna (†?-10-1764) [Nummer 397]  397
Wolterink, Derk [Schoonvader van dochter van 42 en 43]  42,II
Wolterink, Hendrik (*1784) [Schoonzoon van 42 en 43]  42,II
Wolters, Mechtelt [Nummer 381]  381
Worms - De Toxandrie, Mellobaude de (*±320, †376) [Nummer 526666644398080]  526666644398080
Wouters, Handrikske (†<1687) [Partner van 956]  956
Wullink, Evert (†<1746) [Nummer 180]  180
Zand, Cornelis van ’t (*20-08-1807, †26-01-1883)  50,III
Zanten, Gijsbertje Daamsdr van (*±1627) [Nummer 993]  993
Zeegers, Francois Jean (*±1827) [Getuige bij geboorteaangifte van 6]  6
Zeegers, Jacoba (*1740) [Schoondochter van 476 en 477]  476,XI
Zegers, Hendrika [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,VII
Zeller, Arndt van [Nummer 50698]  50698
Zeller, Helena van (†22-04-1554) [Nummer 25349]  25349
Zeller, Johan Kodka van (†>1390) [Nummer 202792]  202792
Zeller, Reinier van (†±1442) [Nummer 101396]  101396
Zoelen, Jantje van (*?-04-1802, †13-06-1876) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,VIII; 28,XI
Zoelen, Johanna van (*03-12-1741) [Schoondochter van 120 en 121]  120,II
Zomeren, Jan van (†<1811) [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,VII
Zomeren, Lijntje van (*09-02-1803, †25-10-1866) [Schoondochter van 58 en 59]  58,VII
Zonneveld, Anna (*03-07-1768, †09-10-1808)  54,I
Zweers, Theodorus (Dorus) (*08-06-1798, †08-03-1883) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,IV
Gegenereerd met Aldfaer versie 7.1 op 29-03-2019 00:55:59